ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2847 ΦΕΚ Α`237/31.10.2000

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβένησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 αρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων, που υπογράφηκε στη Λευκωσία την 1η Ιουλίου 1999, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι οι παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας επηρεάζουν δυσμενώς τα οικονομικά, δημοσιονομικά, εμπορικά και άλλα συμφέροντα των αντίστοιχων χωρών τους ως επίσης τα νόμιμα συμφέροντα του εμπορίου, βιομηχανίας και γεωργίας.

ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη τη σημασία της διασφάλισης του επακριβούς υπολογισμού των τελωνειακών δασμών και άλλων φόρων που εισπράπονται κατά την εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών καθώς και άλλων φόρων που εισπράττονται από τις Τελωνειακές Διοικήσεις.

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι η δράση κατά των τελωνειακών παραβάσεων μπορεί να γίνει περισσότερο αποτελεσματική με τη συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων.

ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη τη Σύσταση του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας (Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων) για Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή της 5ης Δεκεμβρίου 1953.

ΕΧΟΝΤΑΣ επίσης υπόψη τις Διεθνείς Συμβάσεις, που κυρώθηκαν και από τα δύο Μέρη και οι οποίες περιέχουν απαγορεύσεις, περιορισμούς και ειδικά μέτρα ελέγχου ορισμένων αγαθών.

ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τους παραδοσιακούς δεσμούς φίλιας και συνεργασίας των Τελωνειακών Διοικήσεων των δύο χωρών.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας:

(1) “Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση” σημαίνει την Τελωνειακή Διοίκηση που ζητά συνδρομή.

(2) “Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση” σημαίνει την Τελωνειακή Διοίκηση από την οποία ζητείται συνδρομή.

(3) “Μέρη” σε αυτή τη Συμφωνία είναι:

α. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και

β. Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(4) “Παράβαση” σημαίνει κάθε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας.

(5) “Πληροφορία” σημαίνει οποιαδήποτε στοιχεία, έγγραφα, αναφορές, πιστοποιημένα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, ή άλλες κοινοποιήσεις, μηχανογραφημένες ή μη.

(6) “Πρόσωπο” σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

(7) “Τελωνειακή Διοίκηση” σημαίνει, για μεν την Ελληνική Δημοκρατία, τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονομικών, για δε την Κυπριακή Δημοκρατία, το Τμήμα Τελωνείων και την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του Υπουργείου Οικονομικών.

(8) “Τελωνειακή νομοθεσία” σημαίνει τους νόμους και κανονισμούς, που εφαρμόζονται ή επιβάλλονται από τις Τελωνειακές Διοικήσεις και των δύο Μερών αναφορικά με την εισαγωγή, εξαγωγή, μεταφόρτωση, διαμετακόμιση, αποθήκευση και κυκλοφορία αγαθών, συμπεριλαμβανομένων νομικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν απαγορεύσεις, περιορισμούς και άλλους παρόμοιους ελέγχους στη διακίνηση ελεγχόμενων ειδών δια μέσου συνόρων.

ΑΡΘΡΟ 2

Εκταση συνδρομής

1. Τα Μέρη συμφωνούν να αλληλοβοηθούνται μέσω των Τελωνειακών τους Διοικήσεων για να αποτρέπουν, διερευνούν, καταστέλλουν και διώκουν οποιαδήποτε παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας.

2. Η συνδρομή, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία αυτή, περιλαμβάνει επίσης, κατόπιν αίτησης, την παροχή πληροφοριών για διασφάλιση του επακριβούς υπολογισμού τελωνειακών δασμών και άλλων φόρων που εισπράττονται από τις Τελωνειακές Διοικήσεις στην εισαγωγή και εξαγωγή και της ορθής εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας.

3. Η αμοιβαία συνδρομή όπως προνοείται στις παραγράφους 1 και 2 θα παρέχεται για χρήση σε όλες τις διαδικασίες, δικαστικές, διοικητικές ή διερευνητικές.

4. Οποιαδήποτε αίτηση για τη σύλληψη προσώπων, είσπραξη ή αναγκαστική είσπραξη τελωνειακών δασμών, άλλων φόρων, χρηματικών ποινών ή άλλων χρημάτων εξαιρείται από τέτοια συνδρομή.

ΑΡΘΡΟ 3

Υποχρέωση Σεβασμού της Εμπιστευτικότητας

1. Πληροφορίες, έγγραφα και άλλες κοινοποιήσεις που λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της παροχής αμοιβαίας συνδρομής μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησής τους σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες.

2. Αιτήσεις ερευνών, πληροφορίες, έγγραφα και άλλες κοινοποιήσεις που λαμβάνονται από κάθε Μέρος, θα θεωρούνται εμπιστευτικές και θα τυγχάνουν στη λαμβάνουσα χώρα της ίδιας προστασίας αναφορικά με την εμπιστευτικότητα και το επίσημο απόρρητο όπως ισχύει στη χώρα αυτή για το ίδιο είδος εγγράφων, πληροφοριών ή άλλων τέτοιων κοινοποιήσεων που λαμβάνονται στη δική της επικράτεια.

ΑΡΘΡΟ 4

Τύπος και Ουσία των Αιτήσεων

1. Αιτήσεις με βάση την παρούσα Συμφωνία θα γίνονται γραπτώς. Εγγραφα αναγκαία για την εκτέλεση τέτοιων αιτήσεων πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου το επιβάλλει επείγουσα κατάσταση, μπορούν να γίνονται δεκτές προφορικές αιτήσεις που πρέπει όμως να επιβεβαιώνονται γραπτώς αμέσως.

2. Αιτήσεις με βάση την παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α. την αρχή που υποβάλλει την αίτηση,

β. τη φύση της διαδικασίας, δικαστικής, διοικητικής ή άλλης, για την οποία ζητείται η συνδρομή,

γ. το αντικείμενο και το λόγο της αίτησης,

δ. τα ονόματα και τις διευθύνσεις των προσώπων που εμπλέκονται στη διαδικασία, αν είναι γνωστά,

ε. σύντομη περιγραφή του εξεταζόμενου θέματος και τα νομικά σημεία που περιλαμβάνει, και

στ. τη σχέση μεταξύ της συνδρομής που ζητείται και του θέματος που σχετίζεται με αυτή.

ΑΡΘΡΟ 5

Μέσα Επικοινωνίας

1. Η συνδρομή θα παρέχεται με απευθείας επικοινωνία μεταξύ των Προϊσταμένων των αντίστοιχων Τελωνειακών Διοικήσεων ή αξιωματούχων που ορίζονται από αυτούς.

2. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών μπορούν να διευθετήσουν όπως οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ερευνας επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους.

3. Σε περίπτωση που η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση δεν είναι η αρμόδια αρχή για να ανταποκριθεί στην αίτηση, θα πρέπει μετά από κατάλληλες διαβουλεύσεις, είτε να αποστείλει αμέσως την αίτηση στην αρμόδια αρχή, η οποία θα ενεργήσει με βάση την αίτηση, μέσα στα πλαίσια των νόμιμων αρμοδιοτήτων της, είτε να συμβουλεύσει την Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση για την κατάλληλη διαδικασία που θα ακολουθηθεί αναφορικά με τέτοια αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 6

Εκτέλεση Αιτήσεων

1. Για την εκτέλεση των αιτήσεων εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του Καλούμενου Μέρους. 1-1 Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση θα λαμβάνει κάθε διοικητικό ή δικαστικό μέτρο αναγκαίο, για την εκτέλεση της αίτησης.

2. Η Τελωνειακή Διοίκηση κάθε Μέρους πρέπει, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, να διεξάγει κάθε αναγκαία διερεύνηση, περιλαμβανομένης της ανάκρισης και λήψης καταθέσεων από πρόσωπα ύποπτα για διάπραξη παράβασης, καθώς επίσης και από εμπειρογνώμονες και μάρτυρες.

3. Η Τελωνειακή Διοίκηση κάθε Μέρους πρέπει, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους να αναλαμβάνει μεταξύ άλλων επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και έρευνες γεγονότων που σχετίζονται με τα θέματα που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία.

4. Οποιοδήποτε Μέρος μπορεί να εισηγηθεί όπως ακολουθηθεί μια ορισμένη διαδικασία, οπότε η αίτηση θα εκτελείται στο μέτρο του δυνατού με βάση τους νόμους του Καλούμενου Μέρους σύμφωνα με την παράγραφο 1.

5. Η Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση, αν το ζητήσει, θα ειδοποιείται για το χρόνο και τόπο της ενέργειας που θα γίνει σε ανταπόκριση της αίτησης, έτσι ώστε η ενέργεια αυτή να μπορεί να συντονίζεται.

6. Στην περίπτωση που η αίτηση δεν μπορεί να τύχει ανταπόκρισης, η Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση θα ειδοποιείται αμέσως για το γεγονός αυτό, καθώς και για τους λόγους της μη ανταπόκρισης.

7. Οι αξιωματούχοι της Αιτούσας Τελωνειακής Διοίκησης που είναι εξουσιοδοτημένοι να διερευνούν παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας μπορούν να ζητήσουν από την Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση να εξετάσει σχετικά βιβλία, αρχεία και άλλα έγγραφα ή μηχανογραφημένα στοιχεία και να προμηθεύσει αντίγραφα αυτών ή να παράσχει κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την παράβαση.

8. Η Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Καλούμενης Τελωνειακής Διοίκησης, δεν θα χρησιμοποιεί καμιά μαρτυρία ή πληροφορία που αποκτήθηκε με βάση αυτή τη Συμφωνία για κανέναν άλλο σκοπό, εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 7

Ερευνες, Φάκελοι, Εγγραφα και Μάρτυρες

1. Κατόπιν ειδικής αίτησης θα παρέχονται κατάλληλα επικυρωμένα ή πιστοποιημένα αντίγραφα φακέλων, εγγράφων ή άλλο υλικό.

2. Φάκελοι, έγγραφα και άλλο υλικό που έχουν διαβιβασθεί θα επιστρέφονται το συντομότερο. Τα δικαιώματα του Καλούμενου Μέρους ή Τρίτων Μερών που σχετίζονται με αυτά παραμένουν ανεπηρέαστα.

3. Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους μπορεί, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, να εξουσιοδοτεί τους υπαλλήλους της αν οι υπάλληλοι αυτοί συγκατατίθενται να παρουσιασθούν ενώπιον δικαστηρίων ως εμπειρογνώμονες ή μάρτυρες σε θέματα τελωνειακών παραβάσεων, όπως επίσης να παρουσιάσουν αποδεκτή μαρτυρία σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες στην επικράτεια του άλλου Μέρους.

4. Με τη συναίνεση της Καλούμενης Τελωνειακής Διοίκησης, αξιωματούχοι της Αιτούσας Τελωνειακής Διοίκησης μπορούν να έχουν διαβουλεύσεις με τους αξιωματούχους της πρώτης, στην επικράτεια του Καλούμενου Μέρους αναφορικά με έρευνες ή καταγγελίες για παράβαση που ενδιαφέρει την Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση, και να εξετάζουν το σχετικό υλικό.

ΑΡΘΡΟ 8

Εξοδα

1. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις παραιτούνται από κάθε αξίωση για καταβολή εξόδων στα οποία υποβλήθηκαν για την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας, με εξαίρεση τα έξοδα και την αμοιβή μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων, τα οποία θα καλύπτονται από την Αιτούσα Διοίκηση.

2. Αν για την εκτέλεση της αίτησης, απαιτούνται σημαντικά και ασυνήθιστα έξοδα, οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών θα διαβουλεύονται για να καθορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα εκτελεσθεί η αίτηση, όπως επίσης και τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθούν τα έξοδα.

ΑΡΘΡΟ 9

Ειδικές Περιπτώσεις Συνδρομής

1. Κατόπιν αίτησης, η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση θα παρέχει στην Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση τις ακόλουθες πληροφορίες:

α. Εάν αγαθά τα οποία εξήχθησαν από την Επικράτεια του Αιτούντος Μέρους έχουν νόμιμα εισαχθεί στην Επικράτεια του Καλούμενου Μέρους.

β. Εάν αγαθά τα οποία εισήχθησαν στην Επικράτεια του Αιτούντος Μέρους έχουν νόμιμα εξαχθεί από την Επικράτεια του Καλούμενου Μέρους.

γ. Την τελωνειακή διαδικασία, αν υπάρχει, στην οποία τέθηκαν τα αγαθά.

2. Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, οφείλει, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και δυνατοτήτων της, να παρέχει πληροφορίες αναφορικά με:

α. Τα μεταφορικά μέσα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι χρησιμοποιούνται στη διάπραξη παραβάσεων μέσα στην επικράτεια του Αιτούντος Μέρους.

β. Τα αγαθά που προσδιορίζονται από την Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση ότι αποτελούν αντικείμενο εκτεταμένου λαθρεμπορίου του οποίου χώρα προορισμού είναι το Μέρος αυτό.

γ. Σε ειδικές περιπτώσεις και μέσα στα πλαίσια αρμοδιότητας, εξουσιών και δυνατοτήτων της Καλούμενης Τελωνειακής Διοίκησης, συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά ή ύποπτα για τη διάπραξη μιας παράβασης.

δ. Χώρους αποθήκευσης εμπορευμάτων για τους οποίους υπάρχει υπόνοια ότι σε αυτούς διαπράττονται παραβάσεις.

3. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών, κατόπιν αίτησης, θα παρέχουν η μια στην άλλη κάθε διαθέσιμη πληροφορία αναφορικά με δραστηριότητες που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη διάπραξη παραβάσεων μέσα στην επικράτεια του άλλου Μέρους. Σε σοβαρές περιπτώσεις που δυνατό να συνεπάγονται σημαντική ζημιά στην οικονομία, δημόσια υγεία, δημόσια ασφάλεια ή σ` οποιοδήποτε άλλο ζωτικό συμφέρον του άλλου Μέρους, οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται χωρίς να ζητούνται.

4. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών, κατόπιν αίτησης, θα παρέχουν γραπτή τεκμηρίωση αναφορικά με τη μεταφορά και φόρτωση αγαθών, που να δείχνει την αξία, διάθεση και προορισμό των αγαθών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 10

Αρχαιότητες, Πολιτιστικοί και Καλλιτεχνικοί Θησαυροί

1. Η Τελωνειακή Διοίκηση κάθε Μέρους, κατόπιν αιτήσεως της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους ή με δική της πρωτοβουλία, θα παρέχει στην Τελωνειακή Διοίκηση του άλλου Μέρους, κάθε διαθέσιμη πληροφορία για δραστηριότητες που περιλαμβάνουν λαθρεμπόριο αρχαιοτήτων, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών θησαυρών ή για πρόσωπα που εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες.

2. Η Τελωνειακή Διοίκηση κάθε Μέρους, μετά από αίτηση της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, θα ελέγχει για καθορισμένη χρονική περίοδο τις διακινήσεις ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ως επίσης τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και τα χρησιμοποιούμενα μεταφορικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 11

Ναρκωτικά, Ψυχότροπες και Πρόδρομες Ουσίες, Πυρηνικό Υλικό, Οπλα, Εκρηκτικά και άλλα παράνομα διακινούμενα Είδη

1. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις και των δύο Μερών, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων και μέσων που διαθέτουν και σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, θα βοηθούν η μια την άλλη στην πρόληψη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και πρόδρομων ουσιών, όπως απαριθμούνται σε διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί και από τα δύο Μέρη, πυρηνικού υλικού, όπλων και εκρηκτικών υλών και οποιουδήποτε άλλου παράνομα διακινούμενου είδους.

2. Η Τελωνειακή Διοίκηση οποιουδήποτε Μέρους, κατόπιν αιτήσεως της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους ή με δική της πρωτοβουλία, θα παρέχει στην Τελωνειακή Διοίκηση του άλλου Μέρους, κάθε διαθέσιμη πληροφορία αναφορικά με την παράνομη διακίνηση των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως και κάθε πληροφορία αναφορικά με πρόσωπα και μεταφορικά μέσα που είναι αναμεμειγμένα σε παράνομη διακίνηση των εν λόγω ειδών, η οποία μπορεί να ενδιαφέρει το άλλο μέρος.

ΑΡΘΡΟ 12

Συνεργασία στην Εκπαίδευση

1. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών συμφωνούν όπως, μετά από διαβουλεύσεις, παρέχουν μεταξύ τους συνδρομή στην εκπαίδευση των υπαλλήλων τους.

2. Για το σκοπό αυτόν, κάθε Μέρος, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, θα δέχεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνονται για το δικό του προσωπικό, μέλη του προσωπικού της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, με σκοπό τη βελτίωση του επαγγελματικού τους επιπέδου και εμπλουτισμό της πρακτικής τους εκπαίδευσης.

3. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και θα κοινοποιούν μεταξύ τους τις εμπειρίες τους σε νέες μεθόδους και μέσα για την πρόληψη, διερεύνηση και καταστολή τελωνειακών παραβάσεων και στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους θα παρέχουν κάθε είδος τεχνικής βοήθειας με την ανταλλαγή επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων και εμπειριών, αναφορικά με τελωνειακούς κανόνες και διαδικασίες.

ΑΡΘΡΟ 13

Εξαιρέσεις από τη συνδρομή

1. Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν θα ερμηνεύονται έτσι ώστε να επιβάλλουν στο Καλούμενο Μέρος την υποχρέωση να συμμορφώνεται σε αίτημα ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια δυνάμει της Συμφωνίας αυτής, όταν το Καλούμενο Μέρος είναι της γνώμης ότι η συμμόρφωση προς τέτοιο αίτημα θα παραβίαζε τις συνταγματικές του διατάξεις, την κυριαρχία, την ασφάλεια, τη δημόσια πολιτική ή άλλο ουσιαστικό εθνικό συμφέρον ή θα περιελάμβανε την παραβίαση βιομηχανικού, εμπορικού ή επαγγελματικού απορρήτου ή θα ήταν αντίθετο με τις εθνικές του νομικές διατάξεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αίτηση για παροχή συνδρομής μπορεί να μη γίνει αποδεκτή ή μπορεί να ικανοποιηθεί, νοουμένου ότι διασφαλίζεται η τήρηση ορισμένων όρων και προϋποθέσεων που τίθενται από την Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση.

2. Η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση μπορεί να αναβάλει την παροχή συνδρομής, αν αυτή θα επηρεάζει συνεχιζόμενη διερεύνηση, δίωξη ή διαδικασία. Σε τέτοια περίπτωση, η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση θα διαβουλευθεί με την Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση για να καθορίσουν κατά πόσον η συνδρομή μπορεί να δοθεί κάτω από τέτοιους όρους ή προϋποθέσεις, τις οποίες θέτει η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση.

3. Οπου η παροχή συνδρομής απορρίπτεται ή αναβάλλεται, πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι της απόρριψης ή της αναβολής.

ΑΡΘΡΟ 14

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι ενέργειες με βάση την παρούσα Συμφωνία θα γίνονται από το κάθε Μέρος σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 15

Υλοποίηση της Συμφωνίας

Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Τμήμα Τελωνείων και η Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με σκοπό το χειρισμό θεμάτων που προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία και, μετά από διαβουλεύσεις, θα εκδίδουν διοικητικές οδηγίες για την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας και θα προσπαθούν με κοινή συμφωνία να επιλύουν προβλήματα ή αμφιβολίες που προκύπτουν από την ερμηνεία ή εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 16

Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα Συμφωνία θα εφαρμόζεται στις Επικράτειες των δύο Μερών.

ΑΡΘΡΟ 17

Εναρξη και λήξη ισχύος της Συμφωνίας

1. Η Συμφωνία αυτή θα αρχίσει να ισχύει την τριακοστή ημέρα από την ημερομηνία κατά την οποία τα Μέρη θα γνωστοποιήσουν το ένα στο άλλο, με ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων, ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους της και ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι αναγκαίες εθνικές συνταγματικές ή/και νομικές προϋποθέσεις για την έναρξη ισχύος της.

Σχετικό:Ανακ.Υπ.Εξωτ.Φ.0544/9/ΑΣ 180/Μ.5028, ΦΕΚ Α 40/5.3.2002

2. Η Συμφωνία έχει απεριόριστη διάρκεια, αλλά μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε Μέρος μέσω της διπλωματικής οδού. Η ισχύς της Συμφωνίας λήγει 3 μήνες μετά τη διακοίνωση καταγγελίας στο άλλο Μέρος. Ωστόσο διαδικασίες που εκκρεμούν κατά το χρόνο της λήξης θα ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας.

3. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών θα μπορούν να συναντώνται με σκοπό την ανασκόπηση της εφαρμογής της Συμφωνίας αυτής και την επίλυση πρακτικών ζητημάτων που προκύπτουν από τη μεταξύ τους συνεργασία μετά από αίτημα της μιας από αυτές.

Εγινε στη Λευκωσία την 1η Ιουλίου 1999 στην ελληνική γλώσσα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(υπογραφή) (υπογραφή)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ ΤΑΚΗΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών Υπουργός Οικονομικών

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 17 παρ. 1 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ