ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2846 ΦΕΚ Α’229 /23.10.2000

Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Σχετικό: ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α΄/23-3-2015)
Άρθρο 1
Ορισμός και διακρίσεις Αρχείου Πρωθυπουργού

1 . Οποιοδήποτε σχετικό με το Πρωθυπουργικό λειτούργημα τεκμήριο καταγραφής πληροφοριών (τεκμήριο) περιέρχεται στον Πρωθυπουργό και ή εισάγεται στο Γραφείο του ή παράγεται σε αυτό ή εξάγεται από αυτό, οποιαδήποτε μορφή και αν έχει, συγκρατεί το Αρχεία Πρωθυπουργού.

2. Τα Αρχείο Πρωθυπουργού είναι δημόσιο αρχείο και αποτελείται από δύο μέρη: το Γενικό Αρχείο Πρωθυπουργού και το Ιδιαίτερο Αρχείο Πρωθυπουργού, τα οποία δημιουργούνται από τον Πρωθυπουργό. Το Γενικό Αρχείο Πρωθυπουργού περιλαμβάνει τα τεκμήρια που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού και των οποίων η διατήρηση είαι αναγκαία για τη συνέχεια του λειτουργήματος. Το Ιδιαίτερο Αρχείο Πρωθυπουργού περιλαμβάνει τα τεκμήρια παυ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει ως “ιδιαίτερα” και τα οποία, λόγω του περιεχομένου τους, υπόκεινται στις ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 3.

3. Ο Πρωθυπουργός μπορεί, εάν το επιθυμεί, να παραδώσει και το ιδιωτικό του αρχείο για να ενσωματωθεί στο Ιδιαίτερο Αρχείο του. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται να ορίσει τις προϋποθέσεις διαχείρισης και δημοσιοποίησης των τεκμηρίων του ιδιωτικού αρχείου.

Πρώην πρωθυπουργοί, των οποίων η θητεία έχει λήξει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν, εάν το επιθυμούν να παραδώσουν στην Υπηρεσία “Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου” τεκμήρια ή και το σύνολο του ιδιωτικού τους αρχείου, ορίζοντας τις προϋποθέσεις διαχείρισης και δημοσιοποίησής του. Αν οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν αποβιώσει, την ευχέρεια αυτή έχουν οι κάτοχοι του ιδιωτικού τους αρχείου.
Άρθρο 2
Γενικό Αρχείο Πρωθυπουργού

1. Τα τεκμήρια του Γενικού Αρχείου Πρωθυπουργού διαβαθμίζονται σε ορισμένο βαθμό ασφαλείας είτε από το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού είτε από τον αποστολέα τους και υπόκεινται, ως προς τη δημοσιοποίησή τους, ανάλογα με το βαθμό ασφαλείας τους και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, στις εξής περιοριστικές προθεσμίες:

α. Εμπιστευτικά: δεκαπέντε (15) έτη.

β. Απόρρητα: είκοσι (20) έτη.

γ. `Ακρως απόρρητα: τριάντα (30) έτη.

δ. Ανεξαρτήτως διαβάθμισης, όσα τεκμήρια αφορούν την εθνική ασφάλεια: εξήντα (60)

ε. Ανεξαρτήτως διαβάθμισης, όσα τεκμήρια αφορούν τον ιδιωτικό βίο: εβδομήντα πέντε (75) έτη.

2. Οι περιοριστικές προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου υπολογίζονται με βάση το ημερολογιακό έτος εισαγωγής του τεκμηρίου στο Αρχείο και συμπληρώνονται την τελευταία ημέρα του έτους στο οποίο λήγει ο περιορισμός τους.

3. `Οσα τεκμήρια του Γενικού Αρχείου Πρωθυπουργού δεν έχουν διαβαθμιστεί δεν υπόκεινται σε περιοριστικές προθεσμίες ως προς τη δημοσιοποιησή τους για τις ανάγκες που ανάγονται στις λειτουργίες της Πολιτείας. Για άλλους σκοπούς επιτρέπεται πρόσβαση σε αυτήν την κατηγορία τεκμηρίων μετά δέκα (10) έτη.

4. Κατά την παραλαβή των τεκμηρίων, ο Πρωθυπουργός μπορεί να μεταβάλλει τη διαβάθμιση που έχει προσδιορίσει ο αποστολέας τους.

5. Μετά την παραλαβή και τη διαβάθμιση των τεκμηρίων, η μεταβολή της διαβάθμισής τους ή η άρση του απορρήτου τους, επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή και αιτιολογημένη εντολή του Πρωθυπουργού και μόνο για όσα τεκμήρια έχουν εισαχθεί, παραχθεί ή εξαχθεί από το Γενικό Αρχείο Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ή προηγούμενης θητείας του.

6. Για όσα τεκμήρια έχουν παραχθεί, εισαχθεί ή εξαχθεί από το Γενικό Αρχείο Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της θητείας άλλων Πρωθυπουργών, η μεταβολή της διαβάθμισης ή η άρση του απορρήτου, κατά την προηγούμενη παράγραφο, επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή και αιτιολογημένη εντολή του εν ενεργεία Πρωθυπουργού και μετά από σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της θητείας του οποίου είχε διαβαθμιστεί το εν λόγω τεκμήριο. Εάν η σύμφωνη γνώμη του προηγούμενου Πρωθυπουργού δεν μπορεί να ζητηθεί, λόγω θανάτου ή αδυναμίας ή εαν ο προηγούμενος Πρωθυπουργός αρνείται να δώσει τη συγκατάθεσή του, η μεταβολή της διαβάθμισης ή η άρση του απαρρήτου επιτρέπεται κατ` εξαίρεση μόνο για λόγους σημαντικού εθνικού συμφέροντος και μετά από γραπτή και αιτιολογημένη εντολή του εν ενεργεία Πρωθυπουργού.

7. Τα τεκμήρια που αποτελούν το Γενικό Αρχείο Πρωθυπουργού μεταφέρονται και παραδίδονται για τακτοποίηση και φύλαξη στην Υπηρεσία “Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου” τμηματικά κατά τη διάρκεια της θητείας του Πρωθυπουργού ή και συνολικό μετά τη λήξη της θητείας του Πρωθυπουργού. Σε περίπτωση περισσότερων διαδοχικών θητειών του ίδιου Πρωθυπουργού, η μεταφορά μπορεί να γίνει μετά τη λήξη της τελευταίας θητείας του.

8. Ο Πρωθυπουργός έχει κατά τη διάρκεια της θητείας του ελεύθερη πρόσβαση στα τεκμήρια που έχουν εισαχθεί στο Γενικά Αρχείο Πρωθυπουργαύ κατά τη θητεία προηγούμενων Πρωθυπουργών, δεν δικαιούται όμως να τα δημοσιοποιήσει ούτε να τα χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, πέραν όσων αφορούν αποκλειστικώς την άσκηση των καθηκόντων του. Μπορεί όμως να τα γνωστοποιεί σε μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, εφόσον κρίνει ότι αφορούν την άσκηση των καθηκόντων τους και με τους ίδιους ως άνω περιορισμούς ως προς τη χρήση τους και τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου τους.
Άρθρο 3
Ιδιαίτερο Αρχείο Πρωθυπουργού

1. Τα τεκμήρια του Ιδιαίτερου Αρχείου Πρωθυπουργού διαβαθμίζονται σε ορισμένο βαθμό ασφαλείας είτε από τον Πρωθυπουργό είτε από τον αποστολέα τους και υπόκεινται ως προς τη δημοσιοποίησή τους ανάλογα με το βαθμό ασφαλείας τους και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 στις εξής περιοριστικές προθεσμίες:

α. Εμπιστευτικά: τριάντα (30) έτη.

β. Απόρρητα: σαράντα (40) έτη.

γ. `Ακρως απόρρητα: εξήντα (60) έτη.

δ. Ανεξαρτήτως διαβάθμισης, όσα τεκμήρια αφορούν την εθνική ασφάλεια: εξήντα (60) έτη.

ε. Ανεξαρτήτως διαβάθμισης, όσα τεκμήρια αφορούν τον ιδιωτικό βίο: εβδομήντα πέντε (75) έτη.

2. Οι περιοριστικές προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου υπολογίζονται με βάση το ημερολογιακό έτος εισαγωγής του τεκμηρίου στο Αρχείο και συμπληρώνονται την τελευταία ημέρα του έτους στο οποίο λήγει ο περιορισμός τους.

3.`Οσα τεκμήρια του Ιδιαίτεραυ Αρχείου δεν έχουν διαβαθμιστεί, δεν υπόκεινται στις παραπάνω περιοριστικές προθεσμίες ως προς τη δημοσιοποίησή τους για τις ανάγκες που ανάγονται στις λειτουργίες της Πολιτείας. Για άλλους σκοπούς επιτρέπεται η πρόσβαση στην κατηγορία αυτήν των τεκμηρίων μετά είκοσι (20) έτη.

4. Κατά την παραλαβή των τεκμηρίων ο Πρωθυπουργός μπορεί να μεταβάλλει τη διαβάθμιση που έχει προσδιορίσει ο αποστολέας τους.

5. Μετά την παραλαβή και τη διαβάθμιση των τεκμηρίων, η μεταβολή της διαβάθμισής τους ή η άρση του απορρήτου, επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτ;η και αιτιολογημένη εντολή του Πρωθυπουργού και μόνο κατά τη διάρκεια της θητείας του.

6. Τα τεκμήρια που αποτελούν το Ιδιαίτερο Αρχείο Πρωθυπουργού μεταφέρονται και παραδίδονται για τακτοποίηση και φύλαξη σε ιδιαίτερο χώρο της Υπηρεσίας “Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου” τμηματικά κατά τη διάρκεια της θητείας του Πρωθυπουργού ή και συνολικά μετά τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση περισσότερων διαδοχικών θητειών του ίδιου Πρωθυπουργού, τα τεκμήρια που παράγονται, εισάγονται ή εξάγονται κατά τη διάρκειά τους μπορούν να εντάσσονται στο ίδιο Ιδιαίτερο Αρχείο Πρωθυπουργού, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί στην Υπηρεσία “Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου” και μετά τη λήξη της τελευταίας διαδοχικής θητείας του Πρωθυπουργού.

7. Μετά τη λήξη της θητείας του και έως τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών, ο Πρωθυπουργός, για το αρχείο του οποίου πρόκειται, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης στο Ιδιαίτερο Αρχείο του, δε δικαιούται όμως να δημοσιοποιήσει τεκμήρια που περιλαμβάνονται σε αυτό, εκτός εαν εχει τη σύμφωνη γνώμη του εν ενεργεία Πρωθυπουργού. Μπορεί επίσης να επιτρέψει την πρόσβαση στο Ιδιαίτερο Αρχείο του στον εν ενεργεία Πρωθυπουργό. Τέλος δικαιούται να επιτρέψει την πρόσβαση σε τρίτο πρόσωπο, με ειδική προς τούτο εζουσιοδότηση και με τη σύμφωνη γνώμη του εν ενεργεία Πρωθυπουργού, σε συγκεκριμένα τμήματα του Ιδιαίτερου Αρχείου του και για ορισμένο χρόνο.

8. Εάν ο Πρωθυπουργός, για το αρχείο του οποίου πρόκειται, αποβιώσει πριν από τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών, δικαίωμα πρόσβασης στο Ιδιαίτερο Αρχεία του έχει ο εν ενεργεία Πρωθυπουργός για λόγους σημαντικού εθνικού συμφέροντος.
Άρθρο 4
Ηλεκτρονική αποτύπωση του Αρχείου Πρωθυπουργού

1. Το σύνολο των τεκμηρίων του Αρχείου Πρωθυπουργού, είτε πρόκειται για το Γενικό Αρχεία είτε για το Ιδιαίτερο Αρχείο, μπορούν να αποτυπώνονται και ηλεκτρονικώς, με ή χωρίς κρυπτογράφηση.

2. Για λόγους ασφαλείας του υλικού, αντίγραφα όλων των τεκμηρίων, ηλεκτρονικών και μη, μπορούν να φυλάσσονται σε ιδιαίτερο χώρο. Πρόσβαση στις κρυπτογραφικές κλείδες και σε συγκεκριμένα αντίγραφα, έχουν αποκλειστικώς όσοι δικαιούνται, κατά τα προηγούμενα άρθρα, πρόσβασης στα πρωτότυπα τεκμήρια. Το δικαίωμα πρόσβασης στα αντίγραφα που βρίσκονται στο ηλεκτρονικό αρχείο ασκείται υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει ειδική ανάγκη διασταύρωσης τεκμηρίων, λήψης αντιγράφων λόγω απώλειας πρωτοτύπου, ή άλλη εξαιρετική ανάγκη.

3. Οι περιορισμοί των άρθρων 1 έως 3 του νόμου αυτού ισχύουν και για τα ηλεκτρονικά αντίγραφα ασφαλείας της προηγούμενης παραγράφου.

4. Με απόφαση του Πρωθυπουργού καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι συγκρότησης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού αρχείου (πρωτοτύπων και αντιγράφων) και του συστήματος οργάνωσης αυτού.
Άρθρο 5
Αρχεία Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του παρόντος νόμου ισχύουν αναλόγως και για τα αρχεία των Υπουργών, των Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου ένα (1) έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

2. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Πρωθυπουργού και ύστερα από εισήγηση του Υπουργού ή του Υφυπουργού ή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, για το αρχείο του οποίου πράκειται, επιτρέπεται να αναστέλλεται η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου για τα αρχεία ορισμένων ή και όλων των Υπουργών ή Υφυπουργών ή και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου.
Άρθρο 6
Σύσταση αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας

Σχετικό:.11 Ν.3391/2005

1. Συνιστάται αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, που υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό, με την ονομασία “Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου”.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.8 άρθρ.11 Ν.3391/2005,ΦΕΚ Α 240/4.10.2005.

2. Η υπηρεσία αυτή έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Παραλαμβάνει, αρχειοθετεί και φυλάσσει τα Αρχεία του Πρωθυπουργού, των Υπουργών, των Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου.

β. Ανοίγει και εξασφαλίζει την πρόσβαση στα ανωτέρω Αρχεία σε όσους έχουν δικαίωμα, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

γ. Συντηρεί τα Αρχεία από φυσικές φθορές και τα αναπαράγει, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, για τη διάσωσή τους ή τη γνωστοποίησή τους.

δ. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της αρχειονομίας και της ηλεκτρονικής αποτύπωσης των αρχείων.

ε. Παραδίδει, συνολικά ή τμηματικά, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους κάθε Αρχείο Πρωθυπουργού (Γενικό και Ιδιαίτερο), τα Αρχεία των Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, όταν λήξουν οι προθεσμίες δημοσιοποίησης των τεκμηρίων που το συγκρατούν.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.8 άρθρ.11 Ν.3391/2005,ΦΕΚ Α 240/4.10.2005.

3. Η υπηρεσία λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης. Για τη στελέχωσή της συνιστώνται οι εξής θέσεις:

α. μία (1) θέση διευθυντή με θητεία,

β. δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχειονομίας στους βαθμούς Δ`- Α`,

γ. μία (1) θέση του κλόδου ΠΕ Πληροφορικής με ειδικότητα Προγραμματιστή Συστημάτων και Εφαρμογών στους βαθμούς Δ`- Α`,

δ. δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού στους βαθμούς Δ` – Α` και

ε. δύο (2) θέσεις του κλάδου ΥΕ Επιμελητών στους βαθμούς Ε` – Β`.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.8 άρθρ.11 Ν.3391/2005,ΦΕΚ Α 240/4.10.2005.

4. Προσόντα για το διορισμό στις παραπάνω θέσεις είναι:

α. Για τη θέση του διευθυντή τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 194/1988 για τον κλάδο ΠΕ Διοικητικό-Οικονομικό και επιπλέον τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών.

β. Για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχειονομίας τα προβλεπόμενα από το άρθρο 22 του Ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α`). Για τη θέση αυτήν ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 32 του ίδιου νόμου.

γ. Για τις λοιπές θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, ΔΕ Διοικητικού – Λογισμικού και ΥΕ Επιμελητών το προβλεπόμενα κατά περίπτωση από το Π.Δ. 194/1988. Επιπλέον για τον κλάδο ΔΕ Διοικητικό-Λογιστικό απαιτείται άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, καθώς και γνώση δακτυλογραφίας και επεξεργασίας κειμένου σε Η/Υ.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.8 άρθρ.11 Ν.3391/2005,ΦΕΚ Α 240/4.10.2005.

5. Η θητεία του διευθυντή της υπηρεσίας είναι πενταετής. Ο διευθυντής διορίζεται από τον Πρωθυπουργό. Το λοιπό προσωπικό διορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Πλήρωση των ανωτέρω θέσεων μπορεί να γίνει και με μετάταξη ή με απόσπαση, με απόφαση του Πρωθυπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.8 άρθρ.11 Ν.3391/2005,ΦΕΚ Α 240/4.10.2005.

6. Το διευθυντή, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ της υπηρεσίας που ορίζεται από αυτόν.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.8 άρθρ.11 Ν.3391/2005,ΦΕΚ Α 240/4.10.2005.

7. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της υπηρεσίας εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.8 άρθρ.11 Ν.3391/2005,ΦΕΚ Α 240/4.10.2005.

8. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της υπηρεσίας εγγράφονται σε ειδικό φορέα, που ενσωματώνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών. Διατάκτης της δαπάνης είναι ο Πρωθυπουργός ή άλλο όργανο ειδικώς εξουσιοδοτημένο από αυτόν.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.8 άρθρ.11 Ν.3391/2005,ΦΕΚ Α 240/4.10.2005.

9. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή της υπηρεσίας, θεσπίζεται Κανονισμός Λειτουργίας.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.8 άρθρ.11 Ν.3391/2005,ΦΕΚ Α 240/4.10.2005.

Σχετικό: άρθρ.11 Ν.3391/2005,ΦΕΚ Α 240/4.10.2005
Άρθρο 7

Στο άρθρο 5 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α`) “Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις” προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

“5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου ή κατά την παράγραφο 1 καταληκτική προθεσμία των διαπραγματεύσεων και της διαδικασίας μεσολάβησης ορίζεται αντί της 10ης Σεπτεμβρίου, η 10η Νοεμβρίου 2000”.
Άρθρο 8
`Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από την παράγραφο 1 του άρθρου 5, της οποίας η ισχύς αρχίζει από το χρόνο που ορίζεται σε αυτήν.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους,

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 20 οκτωβρίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ