ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2840 ΦΕΚ Α’ 202/21-9-2000

Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :
Άρθρο 1

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.12 άρθρ.13 Ν.2867/2000,ΦΕΚ Α 273/19.12.2000 αλλά με το άρθρο 70 παρ.2α Ν.3431/2006, ΦΕΚ Α 13/3.2.2006 καταργήθηκε ο νόμος 2867 οπότε επανήλθε.

Στις προβλεπόμενες από το άρθρο δεύτερο παρ. 4 του ν. 2246/1994 αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) προστίθενται και οι εξής :

α. Η διενέργεια των διαγωνισμών για τη χορήγηση ειδικών αδειών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

β. Η χορήγηση, ανανέωση, τροποποίηση, αναστολή, παράταση και ανάκληση, καθώς και η έγκριση εκμίσθωσης, μεταβίβασης ή συνεκμετάλλευσης των ειδικών αδειών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή/και δικτύων, όπως και κάθε άλλη συναφής ενέργεια.

γ. Η έκδοση κανονιστικών ή ατομικών πράξεων, δημοσιευομένων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διά των οποίων ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια σε σχέση με τις ανωτέρω και τις λοιπές αρμοδιότητές της.

Οι ως άνω ρυθμίσεις (α`, β`, γ`) υπερισχύουν οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου, προεδρικού διατάγματος ή υπουργικής απόφασης, την οποία και τροποποιούν αναλόγως, πλην των διατάξεων της παρ. 8Α του άρθρου τρίτου και της παρ. 1 του άρθρου πέμπτου του ν. 2246/1994, όπως ισχύουν, οι οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται.
Άρθρο 2

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.12 άρθρ.13 Ν.2867/2000,ΦΕΚ Α 273/19.12.2000 αλλά με το άρθρο 70 παρ.2α Ν.3431/2006, ΦΕΚ Α 13/3.2.2006 καταργήθηκε ο νόμος 2867 οπότε επανήλθε.

1. Το εδάφιο β` του στοιχείου ΙΒ` της παρ. 4 του άρθρου τρίτου του ν. 2246/1994, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής :

“Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι όροι παροχής των πληροφοριών αυτών κατά τρόπο διαφανή και αντικειμενικό, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και χωρίς να εισάγουν διακρίσεις”.

2. Το στοιχείο ΣΤ` της παρ. 5 του άρθρου τρίτου του ν. 2246/1994, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής :

“Σε περίπτωση παροχής νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή/και εγκατάστασης ή/και λειτουργίας ή/και εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων, όταν η παροχή των υπηρεσιών αυτών ή/και των δικτύων δεν υπάγεται σε καθεστώς ειδικής άδειας ή δεν καλύπτεται ακόμη από γενική άδεια, με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. εντός έξι (6) εβδομάδων από την παραλαβή της σχετικής αίτησης, είτε τίθενται προσωρινοί όροι παροχής και επιτρέπεται στην επιχείρηση να αρχίσει να παρέχει την τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία ή/και το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, είτε απορρίπτεται προσωρινά η αίτησή της και ενημερώνεται η ενδιαφερόμενη επιχείρηση για τους λόγους της απόρριψης. Εν συνεχεία, το ταχύτερο δυνατό με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. είτε καθορίζονται οι οριστικοί όροι ή αιτιολογείται η ενδεχόμενη οριστική άρνηση σε τέτοια συναίνεση”.
Άρθρο 3

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.12 άρθρ.13 Ν.2867/2000,ΦΕΚ Α 273/19.12.2000 αλλά με το άρθρο 70 παρ.2α Ν.3431/2006, ΦΕΚ Α 13/3.2.2006 καταργήθηκε ο νόμος 2867 οπότε επανήλθε.

Τα δύο τελευταία εδάφια του στοιχείου Δ.α. της παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 2246/1994, όπως ισχύει, τροποποιούνται ως εξής :

“Για την πρόσληψη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της, η Ε.Ε.Τ.Τ. προκηρύσσει τις σχετικές θέσεις, θέτει τους όρους του διαγωνισμού, καθορίζει τα κριτήρια επιλογής, συγκροτεί την Επιτροπή του Διαγωνισμού και επιλέγει τους υποψηφίους που θα προσληφθούν μετά από πρόταση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, με βάση την εξειδίκευση, τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Οι πίνακες των επιλεγέντων με τα απαραίτητα στοιχεία αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. για επικύρωση. Σε περίπτωση μη επικύρωσης, (μερικής ή ολικής) των πινάκων εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα παραλαβής τους, η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στην πρόσληψη των επιλεγέντων”.
Άρθρο 4
Προσλήψεις πολιτών που διακρίνονται για εξαίρετες πράξεις

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.12 άρθρ.13 Ν.2867/2000,ΦΕΚ Α 273/19.12.2000 αλλά με το άρθρο 70 παρ.2α Ν.3431/2006, ΦΕΚ Α 13/3.2.2006 καταργήθηκε ο νόμος 2867 οπότε επανήλθε.

Όποιος διακρίνεται για εξαίρετες πράξεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του ν. 2800/2000 (Α` 41) δύναται αντί να καταταγεί στην Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα να προσλαμβάνεται στα εν λόγω Σώματα αντίστοιχα, ως πολιτικός υπάλληλος ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανάλογα με τα προσόντα του, κατ` εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων και ανεξαρτήτως ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί κωλυμάτων διορισμού (άρθρα 4 έως 8 του ν. 3528/2007, Α` 26). Το ως άνω δικαίωμα ασκείται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων διορισμού του σε οποιαδήποτε θέση.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ.2 Ν.4058/2012,ΦΕΚ Α 63/22.3.2012.

Σχετικό: υπ` αριθμ. 1567/2009 απόφαση ΣΤΕ.
Άρθρο 5

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χ. ΒΕΡΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους