Νόμος 284 ΦΕΚ Α΄68/23.3.1976
Περί ρυθμίσεως θεμάτων αποζημιώσεως συνεπεία πολεμικών και άλλων τινών γεγονότων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Εκ του διατεθέντος βάσει του άρθρου 1 παρ. 1 περίπτ. α` του Α.Ν. 408/1968 “περί διανομής της αποζημιώσεως ήν προβλέπει η ελληνοβουλγαρική συμφωνία της 9.7.1964, κυρωθείσα δια του Ν.Δ. 4393/ 1964 ” ποσού των πέντε (5) εκτομμυρίωνδολλαρίωνπρόςαποζημίωσιν των διωχθέντων υπό των βουλγαρικών Αρχών Κατοχής ποσόν δραχμών είκοσι τεσσάρων (24) εκατομμυρίων προστίθεται εις το υπό του άρθρου 1 παρ. 1 περίπτ. β` του Α.Ν. 408/1968 προβλεπόμενονκονδύλιον των δύο (2) εκατομμυρίων δολλαρίων και διατίθεται πρόςαποζημίωσιν των υποστάντωνυλικάς ζημίας εν Βουλγαρία, κατά τα ειδικώτερον εν τω νόμω τούτων οριζόμενα.

Άρθρον 2

1. Εάν μετά την οριστικήν κρίσιν απασών των υποβληθεισών βάσει του Ν.Δ. 3776/1957 “περί κυρώσεως της εν Αθήναις την 25ην Αυγούστου 1956 υπογραφείσης ελληνορουμανικής συμφωνίας “περί διακανονισμού των μεταξύ των δύο χωρών εκκρεμών οικονομικών ζητημάτων”αιτήσεων αποζημιώσεως και την καταβολήν εις άπαντας τους αναγνωρισθέντας δικαιούχους του καθορισθέντος, δυνάμει κοινών Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργού Εκωτερικών και Οικονομικών, εκδοθεισών μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος, ποσοστού αποζημιώσεως ήθελεν απομείνει υπόλοιπον εκ των κονδυλίων περί ών προβλέπει το άρθρον 2 του Ν.Δ. τούτου, τούτο προστίθεται, κατ` ίσα μερίδια, εις τα προβλεπόμενα υπό του άρθρου 2 παρ. 1 του Α.Ν. 566/1968 “περί κατανομής μεταξύ των δικαιούχων του καταβληθησομένου υπό της ρουμανικής Κυβερνήσεως, βάσει της κυρωθείσης διά του Α.Ν. 55/1967 “περί κυρώσεως των υπογραφεισών την 2αν Σεπτεμβρίου 1966 μεταξύ της Ελλάδος και της Ρουμανίας Συμφωνιών ” συμφωνίας ποσού αποζημιώσεως και άλλων τινών διατάξεων” ως τούτο ετροποποιήθη διά του άρθρου 1 του Ν.Δ. 858/1971 “περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως κλπ. του Α.Ν. υπ` αριθ. 567/68” δύο κονδύλια και διατίθεται συμφώνως πρός τας διατάξεις του νόμου τούτου.

2. Εν περιπτώσει ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή κατά την προηγουμένηνπαράγραφονδιάθεσις του υπολοίπου των κονδυλίων θέλει ενεργηθή μετά την εκδίκασιν της αιτήσεως ακυρώσεως.

3. Η δικηγορική αμοιβή διά παρασχεθείσας υπηρεσίας επί υποθέσεων αποζημιώσεων προβλεπομένων υπό του Ν.Δ. 3776/1957 υπολογίζεται επί του τελικώς καταβαλλομένου, βάσει του εν λόγω νόμου, εις έκαστον δικαιούχον ποσού αποζημιώσεως. Ο υπολογισμός ούτος καταλαμβάνει και τας πρό της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου γενομένας συμφωνίας περί δικηγορικής αμοιβής.

Άρθρον 3

1. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος, η προβλεπομένη υπό του άρθρου 6 παρ. 3 του Α.Ν. 22/1967 κράτησις 1,50 % επί των καταβαλλομένων εις τους δικαιούχους αιγυπτιακών αποζημιώσεων πρόςαντιμετώπισιν των δαπανών εκτελέσεως της ελληνο-αιγυπτιακής συμφωνίας της 26ης Σεπτεμβρίου 1966 μειούται εις 0,50 %.

2. Εις περίπτωσιν καθ` ήν το εκ της ανωτέρω κρατήσεως κατ` έτος συγκεντρούμενονσυνολικόν ποσόν υπερβαίνει το έν (1) εκατομμύριον δραχμών, το επί πλέον ποσόν μεταφέρεται, εις τον τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους, εις τον υπό του άρθρου 5 του Α.Ν. 22/1967 προβλεπόμενον “λογαριασμόν αιγυπτιακών αποζημιώσεων” και διατίθεται υπέρ των δικαιούχων.

Άρθρον 4
Υπόλοιπα απαιτήσεων αναγνωρισθέντων δικαιούχων δυνάμει αποφάσεως των Επιτροπών των άρθρων 9 Α.Ν. 408/1968 και 3 Α.Ν. 567/1968 εξοφλούνται ολοσχερώς, εφ` όσον ταύτα δεν υπερβαίνουν το ποσόν των δραχμών δύο χιλιάδων (2.000) κατά δικαιούχον.

Άρθρον 5
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 20 Μαρτίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ