ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ. 2835 ΦΕΚ Α`166/18.7.2000

Αναβολή διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. Δοκιμασία δεξιοτήτων αποφοίτων Ενιαίου Λυκείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1

1. Η ημερομηνία διεξαγωγής του γραπτού διαγωνισμού που έχει οριστεί με την Προκήρυξη 7/1Π/2000 της 2.3.2000 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 122/2.3.2000 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την 31.5.2000 μπορεί με απόφασή του να μετατεθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και πάντως όχι πέρα των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που έχει ορισθεί με την προκήρυξη. Περίληψη της απόφασης αυτής του Α.Σ.Ε.Π. δημοσιεύεται σε τρεις (3) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και δύο (2) της Θεσσαλονίκης και ανακοινώνεται επίσης από τα κρατικά τηλεοπτικά μέσα.

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α`), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186Α`), προστίθεται περίοδος ως ακολούθως:

“Ειδικά κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος εφαρμογής του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδοση στη δοκιμασία δεξιοτήτων για τον προσδιορισμό των μορίων της παραγράφου αυτής”.
Άρθρο 2

Η ισχυς του παρόντος νόμου αρχίζει από 24 Απριλίου 2000, ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 24 Απριλίου 2000 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2000

O ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ