ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2826 ΦΕΚ Α` 92/16-3-2000

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ανωτάτου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) για τους ειδικούς όρους που θα διέπουν την εγκατάσταση και λειτουργία Διεθνών Στρατηγείων στην Ελληνική Επικράτεια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντόγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνόμεων Ευρώπης (SHAPE) για τους ειδικούς όρους που θα διέπουν την εγκατάσταση και λειτουργία Διεθνών Στρατηγείων στην Ελληνική Επικράτεια, που υπογρόφηκε στην έδρα του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης στις 3 Σεπτεμβρίου 1999, και στην έδρα του Ελληνικού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας στις 15 Σεπτεμβρίου 1999, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ (SHAPE) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΝ ΟΨΕΙ της Συμφωνίας μεταξύ των Μερών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου σχετικό με το νομικό καθεστώς των Δυνάμεών τους, που υπεγράφη στο Λονδίνο την 19η Ιουνίου 1951,

ΕΝ ΟΨΕΙ του Πρωτοκόλλου επί του νομικού καθεστώτος των Διεθνών Στρατηγείων που συνεστήθησαν βάσει του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, που υπεγράφη στο Παρίσι την 28η Αυγούστου 1952, ιδιαιτέρως του Αρθρου XVI παράγραφος 2, σύμφωνα με το οποίο το Πρωτόκολλο αυτό δύναται να συμπληρωθεί με διμερείς συμφωνίες μεταξύ του Κράτους υποδοχής και ενός Ανώτατου Στρατηγείου,

ΕΝ ΟΨΕΙ της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών – Μερών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και άλλων Κρατών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας για την Ειρήνη σχετικό με το καθεστώς των Δυνάμεών τους, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες την 19η Ιουνίου 1995 και των τυχόν Πρωτοκόλλων που τίθενται σε ισχύ στην Ελληνική Επικράτεια,

ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ότι θα πρέπει να θεσπισθούν ειδικές διατάξεις σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία Διεθνών Στρατηγείων στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ (SHAPE)

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΑΡΘΡΟ 1

ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα Συμφωνία (που θα αναφέρεται παρακάτω ως “Συμπληρωματική Συμφωνία”) ο όρος:

1.1 “Συμφωνία” σημαίνει τη Συμφωνία μεταξύ των Μερών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου σχετικά με το καθεστώς των Δυνάμεών τους, που υπεγράφη στο Λονδίνο την 19η Ιουνίου 1951.

1.2 “Πρωτόκολλο” σημαίνει το Πρωτόκολλο για το καθεστώς των Διεθνών Στρατηγείων που έχουν συσταθεί δυνάμει του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, που υπεγράφη στο Παρίσι την 28η Αυγούστου 1952.

1.3 “PΙP SOFA” σημαίνει τη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών – Μερών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και των άλλων Κρατών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας για την Ειρήνη σχετικά με το καθεστώς των Δυνάμεών τους, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες την 19η Ιουνίου 1995 και τα τυχόν Πρωτόκολλα που τίθενται σε ισχύ στην Ελληνική επικράτεια.

1.4 “Στρατηγείο” σημαίνει:

(α) Διεθνείς στρατιωτικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων και προσωρινών στρατηγείων ή μονάδων στην Ελλάδα που υπάγονται στο SHAPE ή

(β) Εθνικές ή διεθνείς μονάδες υποστηρίξεως των Στρατηγείων μαζί με ομόδες συνδέσμους και αποσπάσματα του ΝΑΤΟ και υπηρεσίες αποσπασμένες στα Στρατηγεία, εκτός εάν είναι προφανές από το κείμενο αυτής της Συμφωνίας ότι δεν περιλαμβάνονται.

1.5 “SHAPE” σημαίνει το Ανώτατο Στρατηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης.

1.6 “SACEUR” σημαίνει τον Ανώτατο Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης.

1.7 “ΜΟD GR” σημαίνει το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Αμυνας.

1.8 “Εξαρτημένα πρόσωπα” σημαίνει τα πρόσωπα εκείνα που ορίζονται στο Αρθρο 1, παρ.1(c) της Συμφωνίας. Με την έγκριση των Μερών της παρούσας Συμπληρωματικής Συμφωνίας, άλλα μέλη της οικογένειας μπορεί να θεωρηθούν ως εξαρτημένα όταν επιτραπεί από την Ελληνική νομοθεσία.

1.9 “Μέλη” σημαίνει:

(α) Μέλη της “Δυνάμεως” όπως ορίζεται ατο Αρθρο ΙΙΙ.1.a του Πρωτοκόλλου με την προϋπόθεση ότι θα είναι τοποθετημένα ή αποσπασμένα σε Στρατηγείο στην Ελλάδα, ή

(β) Μέλη πολιτικού οργάνου όπως ορίζεται στο Αρθρο III.1.b του Πρωτοκόλλου, τοποθετημένα ή αποσπασμένα σε Στρατηγείο στην Ελλάδα.

(γ) Μέλη, στρατιωτικά και πολιτικά, των επιτελείων των εθνικών στρατιωτικών αντιπροσωπειών ή εθνικών μονάδων προς υποστήριξη Στρατηγείου στην Ελλάδα.

(δ) Πρόσωπα απασχολούμενα από εργολήπτες, των οποίων η επίσημη επαγγελματική διεύθυνση είναι σε οποιαδήποτε χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ, εκτός από την Ελλάδα, και που παρέχουν ευθέως υπηρεσίες σε Στρατηγείο στην Ελλάδα, εκτός εάν είναι:

(1) πολίτες κράτους που δεν είναι μέλος του Βορειοατλαντικού Συμφώνου,

(2) Ελληνες πολίτες, ή

(3) πρόοωπα που κανονικά κατοικούν στην Ελλάδα.

(ε) Μέλη, στρατιωτικά και πολιτικά, από έθνη που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας για την Ειρήνη και που είναι αποσπασμένα ή συνεργαζόμενα με Στρατηγείο στην Ελλάδα και δεν κατοικούν κανονικά στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

2.1 Μέλη και εξαρτημένα από αυτό πρόσωπα θα αναγνωρίζονται ως έχοντα την ιδιότητα αυτή μόνον εφόσον ανακοινωθούν επίσημα σπς Ελληνικές Αρχές που θα εκδίδουν ειδικά δελτία ταυτότητας υπογεγραμμένα από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές. Τα Στρατηγεία θα βοηΘούν τις Ελληνικές Αρχές να διατηρούν ενημερωμένους καταλόγους αναγνωρισμένων μελών και εξαρτημένων από αυτά προσώπων. Τα Στρατηγεία θα ειδοποιούν αμέσως τις Ελληνικές Αρχές όταν τα μέλη και τα εξαρτημένα από αυτό πρόσωπα αναχωρήοουν από την Ελλάδα κατά τη λήξη της απασχολήοεως.

2.2 Αδειες παραμονής στην Ελλάδα δεν θα απαιτούνται για τα μέλη και τα εξαρτημένα από αυτά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 3

ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΩΝ

Η θέση και οποιαδήποτε αλλαγή της θέσεως Στρατηγείου στην Ελληνική Επικράτεια σε καιρό ειρήνης θα είναι αντικείμενο απευθείας συμφωνίας μεταξύ Ελληνικής Κυβερνήσεως και SHAPE.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

4.1 Η Ελληνική Κυβέρνηση θα ενημερώνεται για το δυναμικό των Στρατηγείων σε προσωπικό. Σε καιρό ειρήνης το SHAPE έχει την εξουσία να αυξάνει το δυναμικό κάθε Στρατηγείου σε προσωπικό κατά ένα 10% ακόμη και θα ενημερώνει ετησίως την Ελληνική Κυβέρνηση για το δυναμικό του κάθε Στρατηγείου.

4.2 Εάν μία προτεινομένη αύξηση του εγκεκριμένου δυναμικού έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση της οροφής του 10%, το SHAPE θα λαμβάνει προηγουμένως την έγκριση του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Αμυνας για νέο εγκεκριμένο δυναμικό σε προσωπικό. Αυτό το νέο εγκεκριμένο δυναμικό σε προσωπικό δύναται μετέπειτα να αυξηθεί από τα Στρατηγεία μέχρι ένα μέγιστο ποσοστό 10% χωρίς άλλη εξουσιοδότηση.

4.3 Πρόσθετες εθνικές μονάδες υποστηρίξεως και εθνικές ομάδες σύνδεσμοι, πέραν αυτών που έχουν εγκατασταθεί ή δηλωθεί ότι θα εγκατασταθούν σύντομα μέχρι την ημερομηνία υπογραφής αυτής της Συμπληρωματικής Συμφωνίας, δεν θα εγκαθίστανται χωρίς την προηγούμενη συμφωνία του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

4.4 Εάν πρόκειται να διεξαχθούν κινήσεις ή ασκήσεις από Στρατηγεία ή σχηματισμούς υπό τις εντολές Στρατηγείων, τα ενδιαφερόμενα Στρατηγεία θα γνωστοποιούν προηγουμένως τα γενικά σχέδια αυτών των κινήσεων ή ασκήσεων οτο Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Τα κατά τα ανωτέρω γνωστοποιούμενα σχέδια θα περιλαμβάνουν το εγκεκριμένο δυναμικό σε προσωπικό και τους αριθμούς και τύπους των οχημάτων που πρόκειται να συμμετάσχουν.

4.5 Κατά τη διάρκεια κινήοεων και άλλων ασκήαεων και διαχειρίσεως κρίσεων, τα Στρατηγεία εξουοιοδοτούνται να αυξάνουν το δυναμικό σε προσωπικό πάνω από το 10% του επιπέδου του υφιστάμενου κατά την ημέρα της υπογραφής αυτής της Συμπληρωματικής Συμφωνίας (ή της ισχύουσας αυξήοεως που θα έχει εγκριθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 παραπάνω). Τo Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Αμυνας θα ενημερώνεται γι` αυτήν την αύξηση, καθώς και για τη χρονική περίοδο για την οποία θα ισχύσει.

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΣΥΛΙΑ

Ενεργώντας σύμφωνα με το πνεύμα της παραγρόφου 2 του Αρθρου ΧΙ του Πρωτοκόλλου και με τους περιορισμούς που περιέχονται εκεί, οι Ελληνικές Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές δεν θα λαμβάνουν μέτρα αναγκαστικής εκτελέσεως ή άλλα μέτρα των οποίων ο σκοπός είναι η κατάσχεση ή δέσμευοη περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων που ανήκουν σε Στρατηγείο.

ΑΡΘΡΟ 6 ΑΣΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

6.1 Οι παρακάτω ασυλίες και προνόμια δύνανται, κατά την περίοδο της αποστολής τους, να παροσχεθούν σε Αξιωματικούς Στρατηγείων του ΝΑΤΟ (βαθμού OF – 6 και άνω), με την προϋπόθεση ότι οι Αξιωματικοί αυτοί δεν είναι Ελληνες πολίτες ή δεν κατοικούν μονίμως στην Ελλάδα:

α) Ασυλία από σύλληψη ή κράτηση.

β) Απαραβίαστο προσωπικών εγγράφων.

γ) Νομισματικές ή συναλλαγματικές διευκολύνσεις σαν αυτές που πορέχονται σε Ξένο Διπλωματικό Προσωπικό ισοδύναμου καθεστώτος.

δ) Ασυλία και διευκολύνσεις αναφορικά με τις προσωπικές τους αποσκευές, σαν αυτές που παρέχοντοι σε Ξένο Διπλωματικό Προσωπικό ισοδύναμου καθεστώτος.

ε) Ασυλία από δικαστική δικαιοδοσία σχετικά με λέξεις που θα ειπωθούν και πράξεις που θα τελεσθούν, περιλαμβανομένων καί των λέξεων που θα γραφούν από αυτούς με την επίσημη ιδιότητά τους και εντός του αντικειμένου της εξουσίας τους. Η ασυλία αυτή θα διατηρείται και μετά την παύση του διορισμού τους, σχετικά με την περίοδο της αποστολής τους.

6.2 Η Ελληνική Κυβέρνηση θα καταρτίσει σε συμφωνία με το SHAPE έναν κατάλογο προσώπων που θα απολαμβάνουν το σύνολο ή μέρος των ασυλιών κοι προνομίων αυτού του άρθρου.

6.3 Οι ασυλίες και τα προνόμια αυτά δεν παρέχονται για το προσωπικό πλεονέκτημα αυτών που τα λαμβάνουν, αλλά για να είναι σε θέση να επιτελούν με πλήρη ελευθερία το λειτούργημά τους, όπως επιτάσσει το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο.

6.4 Τo SHAPE δεν θα έχει μόνο το δικαίωμα, αλλά και το καθήκον, να παραιτείται από ασυλία που θα εμπόδιζε τη φυσιολογική πορεία απονομής της δικαιοσύνης και εφόσον η ασυλία θα μπορούσε να αρθεί χωρίς βλάβη των συμφερόντων του SHAPE.

6.5 Τo SHAPE θα συνεργάζεται με τις Ελληνικές Αρχές για να διευκολύνει τη δέουσα απονομή της δικαιοσύνης, να διασφαλίζει την τήρηση της Ελληνικής νομοθεσίας και να προλαμβάνει κάθε κατάχρηση στην οποία οι ασυλίες και τα προνόμια αυτό θα μπορούααν να οδηγήσουν.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

7.1 Κάθε Στρατηγείο, ενεργώντας γιο λογαριασμό του SHAPE, θα δικαιούται να εκτελεί δικαιοπροξίες, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, που είναι ουσιώδεις για τη λειτουργία του. Ως αποτέλεσμα αυτής της παραχωρήσεως εξουσίας και δυνάμει των εξουσιών εκπροσωπήσεως που κατέχει, ένα Στρατηγείο θα έχει την ικανότητα:

α) Να συνάπτει συμβάσεις.

β) Να συμμετέχει σε αστικές ή διοικητικές δίκες, είτε ως ενάγων είτε ως εναγόμενος.

γ) Να αποκτά ή διαθέτει περιουσία.

7.2 Η δικαιοπρακτική ικανότητα του SHAPE ασκείται από τον Ανώτατο Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης και από οποιονδήποτε άλλον αξιωματούχο διορισμένον από αυτόν να ενεργεί στο όνομά του.

7.3 Σύμφωνα με το Αρθρο ΧΙ παρ. 1 του Πρωτοκόλλου, όταν ζητηθεί από ένα Στρατηγείο, η Ελληνική Kυβέρνηση δύναται να ενεργήσει για λογαριασμό του Στρατηγείου αυτού σε νομικές υποθέσεις στις οποίες το Στρατηγείο είναι ενδιαφερόμενο μέρος. Τo Στρατηγείο θα καλύπτει κάθε δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί από την Ελληνική Δημοκρατία υπό τις περιστάσεις αυτές.

ΑΡΘΡΟ 8 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

8.1 Το πολιτικό προσωπικό που απασχολείται σε ένα Στρατηγείο δύναται να εμπίπτει σε μία από τις εξής κατηγορίες:

α) Πολιτικό προσωπικό που ανήκει στις κατηγορίες του Αρθρου VII παρ. 2 του Πρωτοκόλλου και ορίζεται από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο στην απόφασή του της 10ης Φεβρουαρίου 1954 (στο εξής “πολιτικό προσωπικό του ΝΑΤΟ”).

β) Πολιτικό προσωπικό με τοπικό καθεστώς κατά τα οριζόμενα στο Αρθρο ΙΧ παρ. 4 της Συμφωνίας (στο εξής “προσωπικό αμειβόμενο με τα τοπικά ημερομίσθια”).

γ) Πρόσωπα εξαρτημένα από μέλη του Στρατηγείου (στο εξής “εξαρτημένα πρόαωπα”) απασχολούμενα από εθνικά στοιχεία, μονάδες υποστηρίξεως ή κοινωφελείς δραστηριότητες.

δ) Προσωπικό εργοληπτών κατά τα οριζόμενα στο Αρθρο 1.9(δ) αυτής της Σuμπληρωματικής Συμφωνίας.

8.2 Τα Στρατηγεία δύνανται να προβαίνουν σε απευθείας διοκανονισμούς για την απασχόληση πολιτικού προοωπικού του ΝΑΤΟ. Οι όροι απασχολήσεως του προσωπικού αυτής της κατηγορίας θα διέπονται αποκλειστικά από τη σύμβαση εργασίας και τους ισχύοντες κανονισμούς για υπηρεσίες του ΝΑΤΟ.

8.3 Σύμφωνα με το Αρθρο VII παρ. 2 του Πρωτοκόλλου, τα μέλη του πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ εξαιρούνται από την καταβολή κυβερνητικών και τοπικών φόρων εισοδήματος προερχομένου από μισθούς και λοιπές αποδοχές που καταβάλλονται σε αυτά από τα Στρατηγεία με την ιδιότητά τους ως υπαλλήλων Στρατηγείου.

Λόγω του γεγονότος ότι το πολιτικό προσωπικό του ΝΑΤΟ συμμετέχει σε υποχρεωτικά προγράμματα υγείας και συνταξιοδοτήσεως που καλύπτονται από το ΝΑΤΟ, εξαιρούνται επίσης από παρόμοια Ελληνικά εθνικά προγράμματα.

8.4 Η Ελληνική Κυβέρνηση θα προσλαμβάνει και διοικεί για λογαριασμό των Στρατηγείων το αμειβόμενο με τα τοπικά ημερομίσθια προσωπικό της παραγράφου 8.1.(β) αυτής της Συμφωνίας. Τo προσωπικό αυτό θα προσλαμβάνεται σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους και όρους υπηρεσίας και μόνον ο μισθός τους και οι συναφείς διοικητικές δαπάνες θα καλύπτονται οπό τα Στρατηγεία. Οι εν λόγω διοικητικές δαπάνες δεν θα υπερβαίνουν το 1,5% των ακαθάριστων μισθών τους. 8.5 Εργατικές διαφορές ανακύπτουσες μεταξύ ενός Στρατηγείου και του πολιτικού προσωπικού της παραγράφου 8.1.(α) αυτής της Συμφωνίας θα διευθετούνται από τους σχετικούς εσωτερικούς κανονισμούς του ΝΑΤΟ.

8.6 Οταν χρειασθεί, το πολιτικό προσωπικό, ανεξαρτήτως εθνικότητας, πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο ασφαλείας από τις αρχές της κάθε χώρας. Η Ελληνική Κυβέρνηση Θα διεξάγει τον έλεγχο ασφαλείας όλων των Ελλήνων πολιτών.

8.7 Ολοι οι Ελληνες πολίτες υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά τα οριζόμενα από το Ελληνικό δίκαιο πριν την έναρξη της απασχολήσεώς τους ως πολιτικό προσωπικό αυτού του Αρθρου. Οι υποχρεώσεις εφεδρικής στρατιωτικής υπηρεσίας θα πρέπει επίσης να εκπληρωθούν σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, αλλά δύνανται να εκπληρωθούν, ενώ ο υπόχρεος απασχολείται ως πολιτικός υπάλληλος σύμφωνα με αυτό το Αρθρο, εφόσον η υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας δεν αναμένεται να παρεμβληθεί στα καθήκοντα του ΝΑΤΟ. Οταν ζητηθεί σε ατομική βάση από το Στρατηγείο, η αρμόδια Ελληνική Αρχή δύναται να εξαιρεί υπάλληλο από την εκπαίδευση εφεδρείας, πρόσκληση επιστρατεύσεως, υποχρεωτική εργασία και καθήκοντα πολιτικής άμυνας.

8.8 Τα Στρατηγεία δύνανται νο προσλαμβάνουν εξαρτημένα μέλη για θέσεις σε εθνικά στοιχεία, μονάδες υποστηρίξεως ή κοινωφελείς δραστηριότητες. Τα προσλαμβονόμενα πρόοωπα αυτής της κατηγορίας δεν υπόκεινται στο Ελληνικό εργατικό ή φορολογικό δίκαιο, εκτός εάν είναι Ελληνες πολίτες ή κατοικούν κανονικά στην Ελλάδα.

8.9 Αδειες εργασίας δεν θα απαιτούνται για το πολιτικό προσωπικό απασχολούμενο από Στρατηγείο που βρίσκεται στην Ελλάδα.

8.10 Κάθε αποζημίωση για απώλεια εργασίας ή άλλον τερματισμό της εργασιακής σχέσεως καταβλητέα στο πολιτικό προσωπικό, συνεπεία μονομερούς αποφάσεως της Ελληνικής Κυβερνήσεως, που οδηγεί στο κλείσιμο, περιορισμό, αλλαγή θέσεως ή αναδιάταξη Στρατηγείου, θα χρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

9.1 Η Ελληνική Κυβέρνηση, ενεργούσα κατόπιν αιτήματος και μέσω των Ελληνικών Στρατιωτικών Αρχών στις οποίες το Στρατηγείο έχει προηγουμένως απευθυνθεί, θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να παράσχει γη, κτίσματα και πάγιες εγκαταστάσεις που έχουν καθορισθεί με αμοιβαία συμφωνία ότι απαιτούνται για χρήση από το Στρατηγείο. Η Ελληνική Κυβέρνηση θα θέτει τα εν λόγω συμφωνημένα περιουσιακά στοιχεία στη διάθεση του Στρατηγείου δωρεάν και σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.

9.2 Τα παραπάνω δεν θα στερούν το Στρατηγείο από το δικαίωμα να ουμβληθεί ανεξάρτητα για γη, κτίσματα, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, με την προϋπόθεοη μόνο της εγκρίσεως από την Ελληνική Κυβέρνηση της θέσεως και του γενικού σχεδίου της προτεινόμενης συμβάσεως. Κατόπιν αιτήματος του Στρατηγείου, η Ελληνική Κυβέρνηση δύναται να παράσχει τη βοήθεια που θα είναι απαραίτητη για την άσκηση αυτού του δικαιώματος, εάν είναι σκόπιμο.

9.3 Γαίες, κτίσματα ή πάγιες εγκαταστάσεις που παρέχονται για χρήση Στρατηγείου από την Ελληνική Κυβέρνηση χωρίς επιβάρυνση ή έναντι συμβολικής επιβαρύνσεως και που δεν χρειάζονται πλέον στο Στρατηγείο, θα επιστρέφονται στην Ελληνική Κυβέρνηση εντός έξι (6) μηνών από της ημερομηνίας του εν λόγω καθορισμού.

9.4 Γαίες, κτίσματα ή πάγιες εγκαταστάσεις που παρέχονται για χρήση Στρατηγείου, όπως ορίζεται οτο Αρθρο 1.4 της παρούσας, θα υπόκεινται στις περί υπολειμματικής αξίας διατάξεις του ΑρΘρου ΙΧ του Πρωτοκόλλου.

9.5 Η Ελληνική Κυβέρνηοη θα παρέχει διευκολύνσεις για τα Στρατηγεία που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Επενδύσεων Ασφαλείας του ΝΑΤΟ (NSIP) σύμφωνα με τους εφαρμοοτέους κανόνες και διαδικασίες κατ` εξουσιοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του ΝΑΤΟ.

ΑΡΘΡΟ 10

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

10.1 Ολα τα Στρατηγεία δύνανται να κατέχουν χρήματα και νόμισμα παντός είδους και όλα τα κεφάλαια τα κατατεθειμένα, εάν είναι σε μετατρέφιμο ξένο νόμισμα, δύνανται να μετατραπούν σε οποιοδήποτε άλλο ξένο νόμισμα ή, εάν είναι σε Ελληνικές δραχμές ή σε ΕΥΡΩ, δύνανται να μετατραπούν σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.

10.2 Ολοι οι τραπεζικοί και ταχυδρομικοί λογαριασμοί των Στρατηγείων εξαιρούνται από τους Ελληνικούς νομισματικούς κανονισμούς και από οποιαδήποτε Ελληνικά εθνικά μέτρα εκτάκτου ανάγκης κατά τραπεζικών λογαριασμών, για παράδειγμα, περιοριομοί στις αναλήψεις.

10.3 Ενώ οι προσωπικοί τραπεζικοί και ταχυδρομικοί λογαριασμοί του προσωπικού των Στρατηγείων και των εξαρτημένων προσώπων κανονικά υπάγονται στους κανονισμούς που διέπουν αυτούς τους λογαριασμούς, στην περίπτωση του μη Ελληνικού προσωπικού, οι εν λόγω προσωπικοί λογαριασμοί εξαιρούνται από οποιαδήποτε εθνικά μέτρα εκτάκτου ανάγκης κατά τραπεζικών λογαριασμών, για παράδειγμα, περιορισμοί στις αναλήψεις.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

11.1 Ολη η αλληλογραφία των Στρατηγείων και τα επίσημα ταχυδρομικά αντικείμενα δύνανται να στέλνονται ή να λαμβάνονται μέσω του Ελληνικού ταχυδρομικού συστήματος κατόπιν ουμφωνίας που θα καταρτισθεί μεταξύ των Στρατηγείων και των αρμόδιων Ελληνικών Αρχών.

11.2 Ολα τα Στρατηγεία θα δικαιούνται να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα σε κρυπτογραφική μορφή και να στέλνουν και να λαμβάνουν επίσημη αλληλογραφία και δέματα με αγγελιαφόρο ή σε σφραγισμένους σάκους και θα απολαμβάνουν τα προνόμια και τις ασυλίες που ισχύουν για διπλωματικούς αγγελιαφόρους και σάκους. Η επίσημη αλληλογραφία και τα δέματα δεν θα υπόκεινται σε λογοκρισία ή τελωνειακό έλεγχο με την προυπόθεση ότι:

α) Τα δέματα φέρουν επίσημη σφραγίδα, ο τύπος της οποίας έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και σταλεί στις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές.

β) Τα δέματα συνοδεύονται από αγγελιαφόρο, σύμφωνα με το Αρθρο ΧΙ παρ. 3 της Συμφωνίας.

11.3 Ανεξαρτήτως της εξαιρέσεως της παραγράφου 2(ε) του Αρθρου 15 της παρούοας, επιστολές και δέματα που στέλνονται από ή απευθύνονται σε Στρατηγείο ή στο προσωπικό του από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης μέσω του Ελληνικού ταχυδρομικού συστήματος, εφόσον δεν ικανοποιούν τους όρους της παραγρόφου 11.2 αυτού του άρθρου, θα υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο.

11.4 Κατόπιν συμφωνίας με τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές, ένα Στρατηγείο δύναται, με δικές του δαπόνες, να συστήσει ειδικό ολοκληρωμένο στρατιωτικό ταχυδρομικό γραφείο.

11.5 Επίσημη αλληλογραφία και δέματα μπορούν να στέλνονται μέσω εθνικών στρατιωτικών καναλιών, όπου υπάρχουν διαθέσιμα, δωρεάν και ελεύθερα λογοκρισίας και τελωνειακού ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ

12.1 Η Ελληνική Κυβέρνηση αναγνωρίζει ως έγκυρες όλες τις πολιτικές και στρατιωτικές όδειες οδηγήσεως που έχουν εκδοθεί από τα Κράτη αποστολής ή υποδιαιρέσεις αυτών στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό όλων των Στρατηγείων στην Ελλάδα και στα εξαρτημένα απ` αυτούς πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία γιά οδήγηση σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, εφόσον τα οχήματα που οδηγούν φέρουν:

α) στρατιωτικές πινακίδες, ή

β) ειδικές πινακίδες για ιδιωτικά οχήματα, που έχουν εκδοθεί είτε από τις αρμόδιες Ελληνικές αρχές είτε από Στρατηγείο εξουσιοδοτημένο για την έκδοσή τους.

12.2 Οι στρατιωτικές πινακίδες που προβλέπονται από την παρόγραφο 12.1(α) της παρούσας Συμπληρωματικής Συμφωνίας θα παρέχονται από την Ελληνική Κυβέρνηοη δωρεάν για όλα τα στρατιωτικά οχήματα που είναι καταχωρημένα σε ένα Στρατηγείο. Οι πινακίδες των ιδιωτικών οχημάτων της παραγρόφου 12.1(β) της παρούσας Συμπληρωματικής Συμφωνίας θα παρέχονται από την Ελληνική Κυβέρνηση με την καταβολή συμβολικών τελών, που θα καλύπτουν μόνον εκείνες τις διοικητικές δαπάνες τις απαραίτητες για την κάλυψη του πραγματικού κόστους που σχετίζεται με την έκδοση των πινακίδων του οχήματος.

12.3 Οταν η άδεια οδηγήσεως πρόκειται να χρηοιμοποιηθεί για οχήματα που περιγράφονται από την παράγραφο 12.1 (β) της παρούσας Συμπληρωματικής Συμφωνίας, η εν λόγω άδεια οδηγήσεως θα πρέπει να συνοδεύεται από μετάφραση στα Ελληνικά, υπογεγραμμένη από το Στρατηγείο στο οποίο αναφέρεται ο κάτοχος ή χορηγός και να δείχνει το βαθμό, τίτλο ή καθεστώς εξαρτήσεως του κατόχου της άδειας. Ολες αυτές οι μεταφράσεις θα παρέχονται χωρίς δοκιμασία οδηγήσεως ή τέλη και θα καταρτίζονται από το αρμόδιο ενδιαφερόμενο Στρατηγείο.

12.4 Ο οδηγός οχήματος με Ελληνικές πολιτικές πινακίδες θα πρέπει να κατέχει άδεια οδηγήσεως με ισχύ στην Ελλάδα σύμφωνα με τους Ελληνικούς κανονισμούς.

12.5 Τα μέλη Στρατηγείου στην Ελλάδα που κατέχουν μόνο οτρατιωτική όδεια οδηγήσεως δύνανται να αποκτήοουν Ελληνική άδεια οδηγήσεως για να οδηγούν τα οχήματα που περιγράφονται στην παράγραφο 12.1(β) της παρούοας Συμπληρωματικής Συμφωνίας, χωρίς να υποβληθούν σε εξετάσεις, υποβάλλοντας στις αρμόδιες αρχές εκδόσεως αδειών δήλωση από τις ενδιαφερόμενες στρατιωτικές αρχές περί του ότι ο αιτών κατέχει στρατιωτική άδεια οδηγήσεως.

12.6 Τα μέλη Στρατηγείου στην Ελλάδα ή τα εξαρτημένα από αυτό πρόσωπα που συμπληρώνουν την ηλικία για οδήγηση ενώ βρίσκονται στην Ελλάδα ή που κατά τα άλλα δεν έχουν έγκυρη άδεια οδηγήσεως από το Κράτος αποστολής, δύνανται να αποκτήσουν Ελληνική άδεια οδηγήσεως τηρώντας τους Ελληνικούς κανονισμούς.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ

13.1 Οι Ελληνικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας θα ισχύουν για τα επίσημα οχήματα των Στρατηγείων και τα ιδιωτικά οχήματα των μελών τους.

13.2 Σχετικά με τα επίσημα μηχανοκίνητα και ρυμουλκούμενα οχήματά τους, τα Στρατηγεία δεν θα υπόκεινται στους Ελληνικούς κανόνες που διέπουν την υποχρεωτική ασφάλιση των κατόχων οχημάτων. Τα οχήματα των Στρατηγείων θα είναι αυτασφαλισμένα.

Ολες οι απαιτήσεις οι απορρέουσες από τη χρήση των εν λόγω οχημάτων θα διευθετούνται σύμφωνα με το Αρθρο VIII της Συμφωνίας.

13.3 Οχήματα και ρυμουλκούμενα των Στρατηγείων θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση ως οχήματα υπηρεσίας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σχετικά με τέλη και διόδια για οδική χρήοη.

13.4 Οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές, σχετικά με οχήματα και ρυμουλκούμενα των Στρατηγείων, θα χορηγούν εξαιρέσεις από τους Ελληνικούς κανόνες που αφορούν την κατασκευή, το σχεδιασμό και τον εξοπλισμό μηχανοκίνητων οχημάτων και ρυμουλκουμένων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη δημόσια ασφάλεια και τάξη, εάν η εν λόγω εξαίρεση είναι απαραίτητη για την εκπλήρωοη των λειτουργιών των Στρατηγείων.

13.5 Αποκλίσεις από τους κανόνες που διέπουν την οδική κυκλοφοριά θα επιτρέπονται στα Στρατηγεία με τους όρους και στην έκταση που επιτρέπονται στις Ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις, εφόσον τα μηχανοκίνητα και ρυμουλκούμενα οχήματα φέρουν ευκόλως αναγνωρίσιμο σήμα, που δείχνει ότι ανήκουν σε Στρατηγείο.

13.6 Ιδιωτικά οχήματα ανήκοντα σε μέλη ή τα εξαρτημένα από αυτά πρόσωπα θα υπόκεινται στην Ελληνική νομοθεσία που αφορά την υποχρεωτική ασφάλιοη και τον τεχνικό έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

14.1 Κατόπιν συμφωνίας με τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές σχετικά με τις θέσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες του εξοπλισμού, τα Στρατηγεία δύνανται να εισάγουν, εγκαθιστούν, λειτουργούν και συντηρούν σε προσωρινή ή μη προσωρινή βάση, μέσα ή έξω από τους χώρους που καταλαμβάνουν, τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις και στρατιωτικούς ραδιοπομπούς και δέκτες που απαιτούνται για τις λειτουργικές τους ανάγκες, στρατιωτικές ασκήσεις, κινήσεις ή έκτακτες ανάγκες ή για σκοπούς ενισχύσεως του ηθικού.

14.2 Οι συχνότητες που θα χρησιμοποιούνται, μαζί με τις παραμέτρους τους, θα συμφωνηθούν με τις Ελληνικές Αρχές, μέσω των υπεύθυνων Ελληνικών στρατιωτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κλάδου Διαχειρίσεως Συχνοτήτων του Επιτελείου ΝΑΤΟ C3. Τα σήματα κλήσεως για τους ραδιοσταθμούς των Στρατηγείων θα εκχωρούνται από το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την εθνική πολιτική των Ελληνικών Αρχών. Τα Στρατηγεία και η Ελλάδα θα λαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή ή εξουδετέρωση των εκατέρωθεν παρεμβολών στις πολιτικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

14.3 Οι στροτιωτικοί ροδιοπομποί και δέκτες και οι τηλεπικοινωνιοκές εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιούνται οποκλειστικά για υπηρεσιακούς σκοπούς.

14.4 Αιτήσεις που οφορούν τηλεφωνικό και τηλεγραφικά συστήματα και κυκλώματα θα υποβάλλοντοι σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν καθιερωθεί από τη Δραστηριότητα Συμμαχικών Γραμμών (ΑLLΑ) του Επιτελείου C3 του ΝΑΤΟ.

14.5 Τα κριτήρια, οι κανονισμοί και οι τιμές για εργασία και υπηρεσίες των εθνικών παροχέων τηλεπικοινωνιών δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκές από αυτές που ισχύουν για τις Ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις, εκτός από το ότι δεν θα χρεώνονται φόροι.

14.6 Κατά την εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών διευκολύνσεων τα Στρατηγεία θα τηρούν τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών της Γενεύης του 1992 και κάθε άλλης διεθνούς οδηγίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών που δεσμεύει την Ελλάδα, καθώς και τους Ελληνικούς νόμους και κανονισμούς που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες. Τα Αρχηγεία θα εξαιρούνται από αυτήν τη διάταξη στην έκταση που η εξαίρεση αυτή χορηγείται στις Ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις.

14.7 Ολα τα Στρατηγεία θα δικαιούνται να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα και στοιχεία σε κρυπτογραφημένη μορφή.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΙ

15.1 Η Ελληνική Κυβέρνηση δεν θα πραγματοποιεί έσοδα από τις δραστηριότητες ή την περιουσία Στρατηγείου που καλύπτεται οπό την παρούσο Συμφωνία. Τα Στρατηγεία Θα απαλλάσσονται από δασμούς κοι φόρους κατά τα οριζόμενα στο Αρθρο VIII του Πρωτοκόλλου και τούτο θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος που επισυνάπτεται στην παρούσα Συμπληρωματική Συμφωνία και μέσω της εκδόσεως των σχετικών υπουργικών αποφόσεων. Οι απαλλαγές από δασμούς και φόρους έχουν ως εξής:

α) Δασμοί

(1) Απαλλαγές από δασμούς θα ισχύουν καταρχήν για αγαθά που εισάγονται έξω από την Ευρωπαϊκή Ενωση από τα Στρατηγεία τα ίδια ή για λογαριασμό τους.

(2) Επιστροφή δασμών που ήδη έχουν καταβληθεί για εμπορεύματα αγορασμένο από την Ελληνική αγορά δεν θα λαμβάνει χώραν ως γενικός κανόνας. Ομως, απαλλαγή γι` αυτόν τον κανόνα θα γίνεται για μηχανοκίνητα οχήματα, κεφαλαιουχικές προμήθειες και άλλες ειδικές περιπτώσεις κατόπιν αιτήματος.

(3) Η απαλλαγή από δασμούς ή η επιστροφή δασμών θα γίνεται με έντυπο αιτήσεως απαλλαγής σύμφωνα με τους σχετικούς Ελληνικούς κανονισμούς.

β) Απαλλαγή από φόρους κατά την αγορά

(1) Εισαγόμενα αγαθά δεν θα υπόκεινται σε φόρο (π.χ. ΦΠΑ) κατά την εισαγωγή.

(2) Υπηρεσίες και εμπορεύματα που αγοράζονται στην εγχώρια αγορά θα εξοφλούνται χωρίς φόρους.

(3) Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου δεν θα υπερισχύουν τυχόν συμφωνιών υφισταμένων μετοξύ Ελλάδος και μεμονωμένων χωρών σχετικά με τη φοροοπαλλαγή δαπανών για την κοινή άμυνα, όπως μπορεί να ισχύει για εθνικές μονάδες υποστηρίξεως και δραστηριότητες.

γ) Φόροι Οχημάτων και Καυσίμων

(1) Τα οχήματα των Στρατηγείων εξαιρούνται οπό τέλη κυκλοφορίος που επιβάλλονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκοιο.

(2) Τα καύσιμα και λιπαντικά που χρησιμοποιούνται οπό τα οχήματα των Στρατηγείων θα ογοράζονται χωρίς φόρους.

δ) Χαρτόσημο και τέλη αδειών για ραδιο – τηλεπικοινωνίες

Τα Στροτηγεία εξαιρούνται από όλους τους δασμούς, τέλη και φόρους επί του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού λήψεως και εκπομπής που προμηθεύεται για στρατιωτικούς οκοπούς.

ε) Λοιποί φόροι

Σχετικά με τους οποιουσδήποτε Ελληνικούς φόρους, δασμούς, τέλη και επιβαρύνσεις που δεν προβλέπονται ειδικώς στην παρούσο Συμφωνία, τα δύο Μέρη θα κρίνουν εάν η απαλλαγή είναι σύμφωνη με το πνεύμα που διέπει την παρούσα Συμφωνία. Εάν είναι έτσι, τα Μέρη θα κινήσουν διαδικασίες για την πρόβλεψη απαλλαγής παρόμοιας με αυτήν που γίνεται και σε άλλα σημεία αυτού του Αρθρου.

στ) Πωλήσεις και Υπηρεσίες Στρατηγείων

(1) Η φοροαπαλλαγή του Αρθρου VIII του Πρωτοκόλλου περιλαμβάνει λέσχες, ενώσεις, εστιατόρια, μπαρ, καντίνες και τροφοδοσίες των Στρατηγείων, όσον αφορά τα εφόδια που χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητές τους.

(2) Τα Στρατηγεία θα απαλλάσσονται από φόρους επί εισοδήματος προερχομένου από πωλήσεις και υπηρεσίες προσφερόμενες σε λέσχες, ενώσεις, εστιατόρια, μπαρ, καντίνες και τροφοδοσίες ή άλλες κοινωφελείς δραστηριότητές τους (MWA). Αναγνωρίζεται ότι οι δραστηριότητες αυτές είναι ουσιαστικά μη κερδοσκοπικές και κάθε εισόδημα που γεννάται θα δαπανάται σε κοινωφελείς δραστηριότητες προς αποκλειστικό όφελος του προσωπικού των Στρατηγείων και των εξαρτημένων μελών των οικογενειών τους.

(3) Στις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, τα Στρατηγεία δύνανται περαιτέρω να κάνουν χρήση των ασυλιών του Αρθρου ΧΙ παρ. 4 της Συμφωνίας να εισάγουν ελεύθερα δασμών και φόρων εφόδια, καύσιμο και άλλο αγαθό για χρήση των μελών της δυνάμεως, του πολιτικού προσωπικού και των εξαρτημένων μελών των οικογενειών τους.

(4) Εφόδια και άλλα αγαθά εισαγόμενα κατά τα ανωτέρω δύνανται μόνο να πωλούνται ή διανέμονται αποκλειστικά σε μέλη της δυνάμεως, στο πολιτικό προσωπικό και στα εξαρτημένα μέλη των οικογενειών τους. Ομως για την αποφυγή δυσχερών διοικητικών διαδικασιών, αναγνωρίζεται ότι το Ελληνικό στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό και οι επίσημοι προσκεκλημένοι των Στρατηγείων δύνανται να αγοράζουν τρόφιμα και ποτά για κατανάλωση στις λέσχες, ενώσεις, καντίνες, μπαρ και εστιατόριο των Στρατηγείων, αλλά τα άτομα αυτά θα εξαιρούντοι από τροφοδοσίες.

(5) Είδη που αποκτώνται αφορολόγητα από υπηρεσίες των Στρατηγείων δεν θα διατίθενται με πώληση – δωρεά σε προσωπικό που δεν δικαιούται να το αγοράσει από τις εν λόγω υπηρεσίες.

(6) Από τα Στρατηγεία θα λαμβάνονται διοικητικά μέτρα για να αποφεύγεται η κατάχρηση αφορολόγητων και αδοσμολόγητων διευκολύνσεων.

ζ) Φόροι αεροδρομίων

Αεροπορικά εισιτήρια ογοραζόμενα από Στρατηγεία για υπηρεσιακά ταξίδια θα εξαιρούνται από όλους τους φόρους αεροδρομίων και συναφή τέλη.

η) Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται σε αυτό το Αρθρο Θα ισχύουν επίσης για την προμήθεια περιουσιακών στοιχείων του ίδιου τύπου, για την εισαγωγή υλικών, εξοπλισμού, εφοδίων και όλλων αγαθών και για υπηρεσίες που προσφέρονται στις Ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις για μεταβίβαση σε Στρατηγεία για τους σκοπούς της παρούσας Συμπληρωματικής Συμφωνίας.

15.2 Η αδασμολόγητη εισαγωγή από χώρες έξω από την Ευρωπαϊκή Ενωση προσωπικών ειδών, επίπλων, μηχανοκίνητων οχημότων και άλλων αδασμολόγητων προνομίων για τα μέλη των Στρατηγείων θα γίνεται με τον τρόπο που ορίζεται ατο Παράρτημα που επισυνάπτεται ατην παρούσα Συμπληρωματική Συμφωνία και μέσω της εκδόσεως των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Η γενική πολιτική που διέπει αυτά τα προνόμια αναλύεται παρακάτω:

α) Προσωπικά είδη και έπιπλα

Κατά τη διάρκεια των έξι (6) μηνών μετά την άφιξή τους, ή εάν έλθουν ασυνόδευτα, μετά την άφιξη των εξαρτημένων προσώπων, τα μέλη και τα εξαρτημένα από αυτούς πρόσωπα δύνανται να εισαγάγουν τα προσωπικά τους είδη και έπιπλα χωρίς δασμούς και φόρους για προσωπική χρήση κατά τη διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας. Μετά τη λήξη της περιόδου των έξι (6) μηνών, δύνανται επίσης να εισαγάγουν μία συμπληρωματική αποστολή προσωπικών ειδών και επίπλων χωρίς δασμούς και φόρους. Τα αντικείμενα αυτά, μαζί με άλλα προσωπικά είδη που θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας στο ΝΑΤΟ, δύνανται επίσης να επανεξαχθούν ελεύθερα.

β) Μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοσυκλέτες

Τα μέλη και τα εξαρτημένα από αυτά πρόσωπα δύνανται να εισαγάγουν ή να αγοράσουν από την Ελληνική αγορά ιδιωτικά οχήματα στα οποία περιλαμβάνονται βαν αναψυχής/κατασκηνώσεως και μοτοσυκλέτες χωρίς δασμούς και φόρους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Λεπτομερείς διατάξεις για την υλοποίηση αυτού του προνομίου περιέχονται στο ουνημμένο Παράρτημα. Τα οχήματα αυτά δύνανται να αντικατααταθούν από περαιτέρω εισαγωγές χωρίς δασμούς και φόρους, εάν πωληθούν ή διατεθούν κατά τα επιτρεπόμενα από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές.

γ) Τροχόσπιτα/Ρυμουλκούμενα

Τα μέλη δύνανται επίσης να εισαγάγουν ή αγοράσουν από την Ελληνική αγορά ένα τροχόσπιτο ή ρυμουλκούμενο με τον απαραίτητο εξοπλιομό του χωρίς δασμούς και φόρους για την περίοδο της υπηρεσίας τους.

δ) Σκάφη αναψυχής

Τα μέλη δύνανται επίσης να εισαγάγουν ή αγοράσουν από την Ελληνική αγορά ένα σκάφος αναψυχής με τον απαραίτητο εξοπλισμό του χωρίς δασμούς και φόρους για την περίοδο της υπηρεσίας τους.

ε) Δέματα και επιστολές

Τα μέλη και τα εξαρτημένα από αυτούς πρόσωπα δύνανται να λαμβάνουν δέματα και επιστολές από το Κράτος αποστολής μέσω του ταχυδρομικού συστήματος του Κράτους αυτού ή της Ελλάδας χωρίς δασμούς και φόρους, με την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο είναι για προσωπική τους χρήαη και η αξία του περιεχομένου δεν υπερβαίνει την αξία που συμφωνείται στο συνημμένο Παράρτημα.

στ) Χαρτόσημο και τέλη αδείας για συσκευές ραδιοφώνου και τηλεοράσεως

Τα μέλη και τα εξαρτημένα από αυτούς πρόσωπα θα απαλλάσοονται από χαρτόσημο και τέλη αδείας για προσωπικές συσκευές ραδιοφώνου και τηλεορόσεως.

ζ) Οινόπνευμα, καπνός και καύσιμα

Τα μέλη των Στρατηγείων και τα εξαρτημένα από αυ- τούς πρόσωπσ Θα απαλλάσσονται από δασμούς και φό- ρους για εύλογες ποσότητες καπνού, αλκοολούχων πο- τών και καυσίμων , σύμφωνα με τους αριΘμούς που συμ- φωνούνται στο συνημμένο Παρόρτημα.

η) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας

Τα μέλη απαλλάσσονται από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για ένα ιδιωτικό μηχανοκίνητο όχημα.

θ) Οικιακά έπιπλα και συσκευές

Τα μέλη και τα εξαρτημένα από αυτούς πρόσωπα δύνανται να αγοράσουν από την Ελληνική αγορά οικιακό έπιπλα και συσκευές χωρίς φόρο όταν η τιμή μονάδος υπερβαίνει την αξία που συμφωνείται στο συνημμένο Παράρτημα.

15.3 Ελεγχος

α) Είδη εισαγόμενα ή αγοραζόμενα χωρίς δασμούς και/ή φόρους από Στρατηγείο ή από το δικαιούμενο προς τούτο προσωπικό του, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Αρθρου, δεν θα διατίθενται στην Ελλάδα για πώληση, ανταλλαγή ή δωρεά εκτός εάν επιτραπεί τούτο από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές, με την προϋπόθεση ότι:

(1) Τα είδη αυτά δύνανται να διατεθούν χωρίς καταλογισμό φόρων στις Ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις ή σε οργανισμούς ή πρόσωπα που απαλλάσσονται από αυτούς τους φόρους.

(2) Τα είδη αυτά δύνανται να δωρηθούν σε Ελληνικούς κυβερνητικούς οργανισμούς, φιλανθρωπικούς οργανισμούς ή άλλους οργανισμούς που επιτρέπει η Ελληνική Κυβέρνηση.

β) Ολα τα πρόσωπα που δικαιούνται απαλλαγής από δασμούς και φόρους θα υπογράφουν δήλωση κατά την άφιξή τους στο Στρατηγείο με την οποία θα αποδέχονται τους περιορισμούς διαθέσεως που αναφέρονται παραπάνω.

15.4 Λογιστική και Διαχείριση

α) Κανόνες και κανονισμοί διέποντες τη λογιστική και διαχείριση των απαλλασσόμενων από φόρους εφοδίων θα συμφωνηθούν μεταξύ των Μερών. Τα Στρατηγεία στην Ελλάδα δύνανται να εξουσιοδοτηθούν από τον Ανώτατο Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης να συμφωνήσουν αυτές τις λεπτομέρειες με τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές.

β) Οι αρμόδιοι αξιωματικοί των Στρατηγείων θα είναι υπεύθυνοι να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή των κανόνων και κανονισμών για τις απαλλαγές από δασμούς και φόρους.

γ) Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου δεν θα υπερισχύουν των κανόνων και κανονισμών που έχουν τυχόν θεσπισθεί από εθνικές διμερείς συμφωνίες με την Ελλάδα, με εφαρμογή σε εθνικές μονάδες υποστηρίξεως και δραστηριότητες.

15.5 Συνεργασία

Τα Στρατηγεία θα συνεργάζονται και θα προσφέρουν κάθε βοήθεια στις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές για να διασφαλίσουν την τήρηση της Ελληνικής νομοθεσίας και να εμποδίαουν τυχόν καταχρήσεις των παραπάνω φορολογικών απαλλαγών.

ΑΡΘΡΟ 16

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Αμυνας θα εξετόσει ευνοϊκά τα αιτήματα για χορήγηση στα μέλη και τα εξαρτημένα από αυτά πρόοωπα προσβάσεως σε στρατιωτικές λέσχες και ταξιδιωτικές και αθλητικές διευκολύνσεις, όσον αφορά τα εισιτήρια με τον ίδιο τρόπο που τα παραπάνω είναι διαθέσιμα στα μέλη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και τα εξαρτημένα από αυτά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Οπου το Ελληνικό Δίκαιο απαιτεί ασφαλιστική κάλυψη κατά συγκεκριμένων κινδύνων, τα μέλη ή τα εξαρτημένα από αυτά πρόσωπα δύνανται να διακανονίσουν την απαραίτητη κάλυψη με οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρία που παρέχει κάλυψη στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΠΛΑ

18.1 Οσον αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας, Αρθρα VI και VII παρ. 10 σχετικά με την κατοχή και μεταφορά όπλων και τις αστυνομικές εξουσίες, ένα Στρατηγείο δύναται να προβεί σε διακανονισμούς μέσω του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Αμυνας με τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές αυτού του Αρθρου.

18.2 Ενα Στρατηγείο θα δημοσιεύσει λεπτομερείς κανονισμούς σχετικά με τη φύλαξη στρατιωτικών όπλων και πολεμοφοδίων στην κατοχή του για να διασφαλίσει ότι κανένα μέλος του Στρατηγείου δεν θα λάβει υπό την κατοχή του ή δεν θα μεταφέρει όπλα παρά μόνον εάν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο. Οι διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου θα ισχύουν για την κατοχή και μεταφορά ιδιωτικών όπλων και πολεμοφοδίων.

18.3 Ο Διοικητής Στρατηγείου θα έχει το δικαίωμα αστυνομεύσεως των στρατοπέδων, εγκαταστάσεων ή άλλων χώρων που καταλαμβάνει το Στρατηγείο, σύμφωνα με τους εθνικούς Ελληνικούς κανονισμούς που διέπουν τη χρήση αστυνομικών εξουσιών σε εθνικούς Ελληνικούς στρατιωτικούς χώρους. Η στρατιωτική αστυνομία του Στρατηγείου δύναται να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να διααφαλίζει την τήρηση της τάξεως, πειθαρχίας και ασφάλειας σε αυτούς τους χώρους. Τα μέτρα αυτό θα ασκούνται σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 10.a και 10.b του Αρθρου VII της Συμφωνίας και χωρίς να θίγεται η εθνική κυριαρχία. Η Ελληνική Κυβέρνηση, όταν της ζητηθεί, θα παρέχει την απαιτούμενη βοήθεια με στρατιωτική και/ή πολιτική αστυνομία στο Διοικητή.

18.4 Η άσκηση αστυνομικών εξουσιών και μέτρων για συμβάντα εκτός Στρατηγείου θα είναι ευθύνη των Ελληνικών Αρχών. Η εκτός των χώρων του Στρατηγείου απασχόληση της στρατιωτικής αστυνομίας του Στρατηγείου δύναται να λάβει χώρα μόνο κατόπιν διαβουλεύσεων με τις Ελληνικές Αρχές και σε συνεργασία με τις αρχές αυτές στις ειδικές περιστάσεις του Αρθρου VII, παρ. 10.b της Συμφωνίας. Τo Στρατηγείο δεν δύναται να εγκαταστήσει σκοπιές ή φρουρές έξω από τους χώρους του, εκτός εάν έχει γίνει προηγουμένως συμφωνία με τις αρμόδιες στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

19.1 Πρόσωπα δικαιούμενα σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο (περιλαμβανομένων τελωνειακών, εφοριακών και επιθεωρητών εργασίας) να εισέρχονται σε χώρους για την εκτέλεση του επίσημου λειτουργήματός τους δύναται να εισέρχονται στους χώρους ή τις εγκαταστόσεις Στρατηγείου μόνον εάν εξουσιοδοτηθούν από το Διοικητή του Στρατηγείου ή τον αντικαταστάτη του.

19.2 Σε ποινικές υποθέσεις, όμως, όπως στην περίπτωση των επ` αυτοφόρω καταλαμβανόμενων αδικημάτων η κατόπιν εντολής ανακριτού δικαστού, η εν λόγω εξουσιοδότηση θα δίδεται στα πρόσωπα που δικαιούνται να εισέρχονται σε χώρους ή εγκαταστάσεις στις περιπτώσεις και με τον τρόπο που γίνεται από τις Ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις σε παρόμοιες καταστάσεις. Ο Διοικητής του Στρατηγείου θα λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή αυτής της διατάξεως.

19.3 Οι παραπάνω διατάξεις δεν θα θίγουν το απαραβίαστο αρχείων και άλλων επίσημων εγγράφων ή τις διαδικασίες επαληθεύσεως που προβλέπονται από το Πρωτοκολλο, Αρθρο ΧΙΙΙ.

19.4 Οι διαδικασίες τελωνειακής επιθεωρήσεως θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των Αρθρων XI, XII και XIII της Συμφωνίας και του Αρθρου ΧΙΙΙ του Πρωτοκόλλου.

19.5 Οι Ελληνικές Αρχές επιθεωρήσεως εργασίας θα έχουν πρόσβαση στα Στρατηγεία για επιθεώρηση σε εύλογους χρόνους κατά την κρίση του Διοικητή. Οι επιθεωρήσεις αυτές θα περιορίζονται οτις περιοχές εκείνες εντός των οποίων έχουν δικαιοδοσία οι αρμόδιες αρχές. Οι περιοχές αυτές που δεν είναι προσβάσιμες στο εκτός ΝΑΤΟ προσωπικό για λόγους ασφαλείας θα επιθεωρούνται από το Στρατηγείο.

ΑΡΘΡΟ 20

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

20.1 Τα στάνταρ που περιέχονται στους Ελληνικούς νόμους και κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος θα ισχύουν και για τα Στρατηγεία με τον ίδιο τρόπο που ισχύουν και για τις Ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις. Ειδική προσοχή θα καταβάλλεται στη χρήση και αποθήκευση καυσίμων, λιπαντικών και πολεμοφοδίων, εκπομπή αερίων, επίπεδο θορύβων, περιοχές για εκπαίδευση και ασκήσεις και διάθεση παντός είδους αποβλήτων. Αυτοί οι νόμοι και κανονισμοί θα τεθούν υπόψη των Στρατηγείων από τις Ελληνικές Αρχές.

20.2 Η μεταφορά οπλισμού, βαρέων αντικειμένων κοι επικίνδυνων υλών θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και κανονισμούς που ισχύουν για τις Ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις. Οι Ελληνικές Αρχές θα ενημερώσουν τα Στρατηγεία όταν οι Ελληνικές προδιαγραφές υπερβούν εκείνες που έχουν καθιερωθεί από εφαρμοστέες διεθνείς συμβάσεις.

20.3 Ολα τα κατασκευαστικά έργα και λοιπά έργα μηχανικού θα είναι σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για τις Ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις.

ΑΡΘΡΟ 21

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

21.1 Οι Ελληνικοί κανονισμοί για την πρόληψη και τον έλεγχο μεταδοτικών νόσων ανθρώπου, ζώων και φυτών και για την πρόληψη και έλεγχο φυτοπαρασίτων θα ισχύουν για όλα τα Στρατηγεία. Οι κανονισμοί αυτοί θα δοθούν στα Στρατηγεία από τις Ελληνικές Αρχές.

21.2 Ολα τα Στρατηγεία και οι Ελληνικές Αρχές θα ειδοποιούν εγκαίρως ο ένας τον άλλον για το ξέσπασμα, υποψία ξεσπάσματος, ανάπτuξη και εξάλειψη κάθε μεταδοτικής νόσου και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

21.3 Εάν ένα Στρατηγείο το θεωρήσει απαραίτητο να λάβει μέτρα προστασίας της υγείας στην περιοχή των εγκαταστάσεων και χώρων που έχουν διατεθεί για χρήση του, θα προβεί σε συμφωνία με τις Ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση των εν λόγω μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 22

ΙΑΤΡΙΚΕΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

22.1 Οπως αναγνωρίζεται από τη Συμφωνία, Αρθρο ΙΧ(5), ίσως καταστεί απρόσφορο για τα μέλη της δυνάμεως, το πολιτικό προσωπικό και τα εξαρτημένα πρόσωπα να χρησιμοποιούν τις ιατρικές ή οδοντιατρικές διευκολύνσεις του Στρατηγείου. Συνεπώς θα επιτρέπεται σε αυτούς, να λαμβάνουν ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη, ψη, περιλαμβανομένης και νοσηλείας, με τους ίδιους όρους, όπως και το συγκρίσιμο Ελληνικό προσωπικό. Η Ελληνική Κυβέρνηση θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι υφίστανται διαδικαστικές διατάξεις που θα εμποδίσουν την καθυστέρηση ή άρνηση της εν λόγω περιθάλψεως λόγω ελλείψεως Ελληνικού αριθμού ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου που κανονικά χρησιμοποιείται από Ελληνες πολίτες.

22.2 Σε σχέση με τη θέση του κάθε Στρατηγείου στην Ελλάδα, δύνανται να ιδρύονται διεθνή και/ή εθνικά σχολεία με όρους και διαδικασίες που θα συμφωνούνται μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών και της Ελλάδας. Τα σχολεία αuτά θα λειτουργούν με τους δικούς τους κανόνες και κανονισμούς ως προς τη διδακτέα ύλη, τα προσόντα των διδασκόντων και τα προγράμματα σπουδών. Οπου η ίδρυση τέτοιων σχολείων είναι απρόσφορη ή όπου τα μέλη της δυνάμεως ή του πολιτικού προσωπικού βρίσκουν τα σχολεία αυτά ατελέσφορα, τα εξαρτημένα μέλη των οικογενειών τους θα έχουν πρόσβαση σε Ελληνικά δημόσια σχολεία, όχι πονεπιστήμια, χωρίς επιβάρυνοη, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα μέλη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αφού τα εξαρτημένα μέλη ως μη Ελληνες δεν έχουν το δικαίωμα μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα, η εκπαίδευση και ευημερία τους είναι ευθύνη του κάθε συγκεκριμένου κράτους αποστολής. Οι Ελληνικές Αρχές κοινωνικών υπηρεσιών και εκπαιδεύσεως δύνανται να αναμιχθούν σε περιπτώσεις που αφορούν εξαρτημένα μέλη που δεν είναι Ελληνες, εάν τους ζητηθεί από το κράτος αποστολής του εξαρτημένου μέλους. Εάν οι παραπάνω Ελληνικές αρχές αναμιχθούν χωρίς να ζητηθεί από το Κράτος αποστολής, τότε θα ενημερώνεται το αρμόδιο Εθνικό Στοιχείο Υποστηρίξεως.

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα κράτη που αποστέλλουν προσωπικό στα Στρατηγεία θα έχουν και την ευθύνη εκκενώσεως των μη Ελλήνων πολιτικών υπαλλήλων και εξαρτημένων μελών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Απαιτήσεις για υλικές ζημίες ή τραυματισμό προσώπων στην Ελλάδα συνεπεία δραστηριοτήτων Στρατηγείου ή ασκήσεων/κινήσεων του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα με την άδεια της Ελληνικής Κυβερνήσεως θα διευθετούνται σύμφωνα με το Αρθρο VIII της Συμφωνίας και το Αρθρο VI του Πρωτοκόλλου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

26.1 Η παρούσα Συμπληρωματική Συμφωνία θα ισχύσει με τη γνωστοποίηση από την Ελληνική Δημοκρατία του γεγονότος ότι έχουν περατωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για να τεθεί σε ισχύ.

26.2 Η παρούσα Συμπληρωματική Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ όσο βρίσκεται στην Ελλάδα διεθνές Στρατηγείο υπαγόμενο στο SHAPE. Δύναται να αναθεωρηθεί με αίτημα ενός των Μερών και να τροποποιηθεί με κοινή συμφωνία μεταξύ αυτών.

26.3 Η Συμπληρωματική Συμφωνία δύναται να καταγγελθεί από οποιοδήποτε των Συμβαλλόμενων Μερών αφού ισχύσει για δύο έτη και θα παύσει να ισχύει ένα έτος αφότου η γνωστοποίηαη της καταγγελίας ληφθεί από το Αντισυμβαλλόμενο Μέρος.

26.4 Σε κάθε nερίπτωση η παρούσα Συμπληρωματική Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ μόνο όσο η Ελληνική Κυβέρνηση παραμένει Συμβαλλόμενο Μέρος του Πρωτοκόλλου των Παρισίων.

26.5 Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρακάτω υποπαραγράφου, η παρούσα Σuμπληρωματική Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ σε περίπτωση εχθροπραξιών συνεπαγόμενων την εφορμογή του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Ομως, οι διατάξεις που σχετίζοντοι με τη θέση κοι το σε προσωπικό δυναμικό των Στρατηγείων θα αποτελέσει αμέσως αντικείμενο εξετάσεως από το SHAPE και την Ελληνική Κυβέρνηση, έτσι ώστε να επέλθει κάθε επιθυμητή αλλαγή στην εφαρμογή της παρούσας Συμπληρωματικής Συμφωνίας.

26.6 Σε περίπτωση εχθροπραξιών, όπως ορίζονται παραπάνω, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα δικαιούται μετά οπό 60 ήμερη ειδοποίηση προς το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος να αναστείλει την εφορμογή οποιασδήποτε διατάξεως της παρούοας Συμπληρωματικής Συμφωνίας όσο είναι απαραίτητο. Εάν ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα προβούν σε εκατέρωθεν διαβουλεύσεις, εόν είναι απαραίτητο, έτσι ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία για τις κατόλληλες διατάξεις που θα αντικαταστήσουν εκείνες που θα έχουν ανασταλεί.

Σε πίστωση των παραπάνω οι υπογεγραμμένοι, νομίμως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα Συμπληρωματική Συμφωνία.

Συνετάγη σε δύo αντίτυπα στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. Τo αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ

(υπογραφή) (υπογραφή)

WESLEY K. CLARK ΜΑΝΟΥΣΟΣ Στρατηγός του Στρατού ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ Ξηράς των Η.Π.Α. Στρατηγός του Στρατού Ξηράς της Ελληνικής Δημοκρατίας

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ημερομηνία 3.9.1999 Ημερομηνία 15.9.1999

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: Να τεθούν σε ισχύ οι πολιτικές που περιγράφονται στη Συμπληρωματική Συμφωνία Ελλάδας/SΗΑΡΕ. Συνεπώς τα διοικητικά μέτρα που αναφέρονται σε αυτό το Παράρτημα θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με την παραπάνω Συμφωνία.

1. Γενικά

α) Η απαλλαγή από δασμούς, φόρους και τέλη που προβλέπεται από τη Συμπληρωματική Συμφωνία ισχύουν μόνο για άτομα που δεν είναι Ελληνες πολίτες ή δεν κατοικούν κανονικά στην Ελλάδα, εκτός εάν γίνεται ρητή μνεία περί του αντιθέτου.

β) Κάθε αίτημα για αλλαγές σε αυτές τις απαλλακτικές διατάξεις ή κάθε διοικητικός κανονισμός που αναφέρεται σε αυτές, σχετικά με τη λειτουργία και ισχύ τους, θα αποστέλλεται μέσω του Ελληνικού Εθνικού Στρατιωτικού Αντιπροσώπου (SHAPE), στην περίπτωση του SHAΡΕ, και μέσω του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, στην περίπτωση άλλων στρατηγείων, εκτός εάν το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Αμυνας εξουσιοδοτήσει άλλα κανάλια.

2. Πρόσωπα δικαιούμενα απαλλαγών

α) Τα Στρατηγεία θα παράσχουν στο Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Αμυνας ή στους εκπροσώπους, που αυτό θα ορίσει, καταλόγους όλων των προσώπων που δικαιούνται απαλλαγών. Τα Στρατηγεία θα διασφαλίζουν ότι τυχόν αλλαγές στους καταλόγους θα κοινοποιούνται στο Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Αμυνας ή στους εκπροσώπους που αυτό θα ορίσει κάθε μήνα.

β) Εννοείται ότι αφορολόγητα και αδασμολόγητα τρόφιμα και ποτά δύνανται να σερβίρονται σε δεξιώσεις και άλλες επίσημες εκδηλώσεις που γίνονται από Ελληνες μέλη για λογαριασμό Στρατηγείου με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για άλλους ουμμαχικούς αξιωματικούς και στελέχη του Στρατηγείου.

3. Οχήματα

ο) Το προσωπικό που δικαιούται οχήματα χωρίς δασμούς κοι φόρους, σύμφωνα με το άρθρο 15.2 της Συμπληρωματικής Συμφωνίας, δύναται να αποκτήσει αυτό τα οχήματα με εισαγωγή ή αγορά από άλλο πρόσωπο ή από την Ελληνική αγορά.

β) Το προσωπικό που δικαιούται απαλλαγών δύναται να κατέχει οποτεδήποτε ένα αδασμολόγητο όχημα, εάν δεν συνοδεύεται, ή, εάν συνοδεύεται από εξαρτημένα μέλη, δύο τέτοια οχήματα.

γ) Τα εν λόγω οχήματα δύνανται να αντικατασταθούν από οποιαδήποτε από τις παραπάνω μεθόδους, χωρίς δασμούς και φόρους, κατά την επιθυμία του ιδιοκτήτη, εφόσον το όχημα που αντικαθίσταται:

(1) ήταν υπό την κυριότητά του για ένα τουλάχιστον έτος και πωλήθηκε σε άλλο πρόσωπο που εδικαιούτο αφορολόγητο όχημα, ή

(2) ήταν υπό την κυριότητά του για ένα τουλάχιστον έτος και πωλήθηκε με εξοφλημένους τους Ελληνικούς φόρους και δασμούς, ή

(3) βεβαιώθηκε από τις Ελληνικές τελωνειακές και αστυνομικές αρχές ότι κατεστράφη ή εκλάπη. Εάν το όχημα εκλάπη, η φορολογική απαλλαγή ισχύει για ένα όχημα μόνο.

δ) Οταν ένα μηχανοκίνητο όχημα πωληθεί (ή ανταλλαγεί κατά την αγορά άλλου αυτοκινήτου) στην Ελληνική αγορά, σύμφωνα με την παρόγραφο 3.γ.(2) παραπάνω, φόροι και δασμοί θα βασίζονται στους Ελληνικούς κανονισμούς.

ε) Η χρήση των οχημάτων αυτών θα περιορίζετοι αυστηρά στο προσωπικό των Στρατηγείων που δικαιούται απαλλαγών και τα εξαρτημένα μέλη των οικογενειών τους που τα κατέχουν. Η χρήση των εν λόγω οχημάτων από πρόσωπα που κατοικούν κανονικά στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται.

4. Μοτοσικλέτες

Το προσωπικό που δικαιούται αφορολόγητου αυτοκινήτου θα δύναται επιπροσθέτως να εισαγάγει ή αγοράσει μία μοτοσικλέτα (περιλαμβανομένων τρικύκλων, σκούτερ ή παρομοίων 2/3τροχων) χωρίς δασμούς και φόρους. Η μεταπώληση ή αντικατάσταση αυτών των οχημάτων θα διέπεται από τις ίδιες διατάξεις που διέπουν τα μηχανοκίνητα οχήματα της παραγράφου 3 παραπάνω.

5. Τροχόσπιτα/Ρυμουλκούμενα και Σκάφη Αναψυχής

Το προσωπικό που δικαιούται απαλλαγής δύναται νο κατέχει κάθε φορά ένα αφορολόγητο τροχόσπιτο/ρυμουλκούμενο και ένα σκάφος αναψυχής. Η μεταπώληση ή αντικατάσταση αυτών των ειδών θα διέπεται από τις ίδιες διατάξεις που διέπουν τα μηχανοκίνητα οχήματα της παραγράφου 3 παραπάνω.

6. Οινόπνευμα και καπνός

Τα Στρατηγεία θα είναι υπεύθυνα να διασφαλίσουν ότι οποιοδήποτε σύστημα κατανομής καθιερωθεί θα είναι αρκετά αυστηρό ώστε να ελέγχει τα παρακάτω προνόμια και να προλαμβάνει την κατάχρηση.

α) Μέλη και εξαρτημένα από αυτό πρόσωπα δύνανται να αγοράζουν αφορολόγητο κρασί, μπύρα και μπύρα ale για δική τους χρήση χωρίς όρια. Υποχρεούνται όμως να τηρούν τα παρακάτω όρια για άλλα οινοπνευματώδη ποτά και καπνό:

(1) Εξι φιάλες αποσταγμένα οινοπνευματώδη, λικέρ ή ενισχυμένα κρασιά το μήνα.

(2) Χίλια διακόσια (1200) τσιγάρα ανά μέλος της δυνάμεως ή του πολιτικού προσωπικού, περιλαμβανομένων και των εξαρτημένων μελών ηλικίας άνω των 16 ετών κάθε μήνα. Αλλα προϊόντα καπνού δύνανται να υποκατασταθούν για το σύνολο ή μέρος αυτής της κατανομής με τις εξής κλίμακες:

(α) Ενα πούρο (ή παρόμοιο είδος) που ζυγίζει λιγότερο από 3 γραμμάρια = 3 τσιγάρα.

(β) Ενα πούρο (ή παρόμοιο είδος) που ζυγίζει περισσότερο από 3 γραμμάρια = 6 τσιγάρα.

(γ) Πενήντα γραμμάρια καπνού = 100 τσιγάρα.

β) Τα Στρατηγεία και οι εθνικές μονάδες υποστηρίξεως δύνανται να καθορίσουν τη χρήση για επισήμως εγκεκριμένους σκοπούς ή από δικαιούμενο προσωπικό του μη χρησιμοποιηθέντος μέρους των συνολικών ποσοτήτων των επιτρεπομένων εντός των ορίων της κλίμακος κατανομής για άτομα.

7. Καύσιμα και λιπαντικά

Τα μέλη δύνανται να αγοράζουν χωρίς φόρους και δασμούς τις παρακότω ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών:

α) 150 – 400 λίτρα καυσίμου το μήνα, αναλόγως κυβισμού της μηχανής, oύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

(1 ) Μοτοσικλέτες: 100 λίτρα.

(2) Αυτοκίνητα κάτω των 5 CV: 100 λίτρα.

(3) Αυτοκίνητα μεταξύ 5 CV και 9 CV: 200 λίτρα.

(4) Αυτοκίνητα 10 CV (1751 no) και άνω: 400 λίτρα.

β) Μέχρι 10 λίτρα λιπαντικών το μήνα, αναλόγως του κυβισμού της μηχανής.

8. Οικιακά έπιπλα και συσκευές

Τα μέλη και τα εξαρτημένα από αυτά πρόσωπα δύνανται να αγοράζουν από την Ελληνική αγορά οικιακά έπιπλα και συσκευές χωρίς φόρο όταν η τιμή μονάδας υπερβαίνει τα 200 δολάρια ΗΠΑ ή το ισότιμο σε δραχμές.

9. Μέθοδοι Εισαγωγής/Πηγές

α) Πηγές εντός Ελλάδος. Οταν αγοράζονται αφορολόγητα εντός Ελλάδος, κρασιά, οινοπνευματώδη και προϊόντα καπνού δύνανται να αγοράζονται από εξουσιοδοτημένους εμπόρους με βοήθεια, εάν χρειάζεται, του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

β) Πηγές εκτός Ελλάδος. Τα Στρατηγεία δύνανται επίσης να εισάγουν προϊόντα για λογαριασμό των μελών της δυνάμεως χωρίς δασμούς και φόρους σύμφωνα με ΝΑΤΟ/SOFA.

γ) Δέματα. Τα μέλη και τα εξαρτημένα από αυτά πρόσωπα δύνανται να λαμβάνουν δέματα από το Κράτος αποστολής τους μέσω του ταχυδρομικού συστήματος αυτού του Κράτους ή της Ελλάδας χωρίς δασμούς και φόρους, με την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο προορίζεται για προσωπική τους χρήση και η αξία του δεν υπερβαίνει το ποσό των 200 δολαρίων ΗΠΑ ή το ισότιμο σε δραχμές.

10. Εφόδια και αγαθά

Τα Στρατηγεία δύνανται να εισάγουν ή αγορόζουν από την εσωτερική αγορά για χρήση του δικαιούμενου απαλλαγής προσωπικού τους σε αφορολόγητη και αδασμολόγητη βάση: τρόφιμα, είδη τουαλέτας, είδη νοικοκυριού, καθαριστικά, εθνικά είδη, ηλεκτρικές συσκευές και κάθε άλλο είδος που εισάγεται κανονικά με οικιακά αγαθά ή πωλείται μέσω στρατιωτικών ανταλλαγών και τροφοδοσιών, εκτός εάν οι εισαγωγές αυτές απαγορεύονται επειδή συνιστούν απειλή κατά της Ελληνικής γεωργίας.

11. Τροποποιήσεις

Τo παρόν Παράρτημα δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των Μερών. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα υλοποιούνται εντός του πλαισίου της Ελληνικής εσωτερικής έννομης τάξης με σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 26 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ