ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ. 2825 ΦΕΚ Α`91/16.3.2000

Κύρωση των τροποποιήσεων του άρθρου ΧΙΧ της Σύμβασης Ιδρύσεως του Ευρωπαικού Οργανισμού Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών “EUTELSAT” και του άρθρου 22 της Συμφωνίας Εκμεταλλεύσεως του Οργανισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ των Κρατών – Μερών της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού και των άλλων Κρατών που συμμετέχουν στη Σύμπραξη για την Ειρήνη σχετικά με το νομικό καθεστώς των Δυνάμεών τους και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Συμφωνία, που υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες στις 19 Ιουνίου 1995 μετά της Δηλώσεως που κατέθεσε η Ελλάδα κατά την υπογραφή από αυτήν της Συμφωνίας και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στις 9 Οκτωβρίου 1997.

Τo κείμενο της Συμφωνίας και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου σε πρωτότυπο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και της Δηλώσεως στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕIΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥΣ

Τα Κράτη – Μέρη της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού που έγινε στην Ουάσιγκτον στις 4 Απριλίου 1949 και τα Κράτη που αποδέχονται την πρόσκληση για Σύμπραξη για την Ειρήνη, που εκδόθηκε και υπογράφηκε από τους Αρχηγούς των Κρατών και των Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού στις Βρυξέλλες στις 10 Ιανουαρίου 1994 και τα οποία Κράτη προσυπογρόφουν το έγγραφο πλαίσιο της Σύμπραξης γιο την Ειρήνη,

ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΑ σε σύσκεψη τα Κράτη που συμμετέχουν στη Σύμπραξη για την Ειρήνη,

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι οι δυνάμεις ενός Κράτους – Μέρους στην παρούσα Συμφωνία μπορούν να σταλούν και να γίνουν δεκτές με διακανονισμό στο έδαφος ενός άλλου Κράτους – Μέρους.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι οι αποφόσεις για την αποστολή και αποδοχή δυνάμεων θα συνεχίσουν να είναι αντικείμενο ξεχωριστών διακανονισμών μεταξύ των ενδιαφερόμενων Κρατών – Μερών,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ ωστόοο, να καθορισθεί το νομικό καθεστώς αυτών των δυνάμεων για όσο διάοτημα θα βρίοκονται στο έδαφος ενός άλλου Κράτους – Μέρους.

ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΑ τη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών – Μερών της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού σχετικά με το νομικό καθεοτώς των δυνάμεών τους που έγινε στο Λονδίνο στις 19 Ιουνίου 1951.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΑΡΘΡΟ Ι

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούοα Συμφωνία και οποιοδήποτε πρόσθετο πρωτόκολλο σχετικά με τα δικά τους μέρη, όλα τα Κράτη – Μέρη της παρούοας Συμφωνίας θα εφαρμόζουν τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ των Μερών της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού οχετικά με το νομικό καθεστώς των δυνάμεών τους, που έγινε στο Λονδίνο στις 19 Ιουνίου 1951, στο εξής αναφερόμενη ως ΝΑΤΟ SOFA, ως αν όλα τα Κράτη . Μέρη της παρούοας ήταν μέρη της ΝΑΤΟ SOFA.

ΑΡΘΡΟ ΙΙ

1) Επιπρόσθετα στην περιοχή που εφαρμόζεται η ΝΑΤΟ SOFA, η παρούσα Συμφωνία θα εφαρμόζεται και στο έδαφος όλων των Κρατών – Μερών της παρούοας Συμφωνίας που δεν είναι μέρη της ΝΑΤΟ SOFA.

2) Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, οι αναφορές στη ΝΑΤΟ SOFA σχετικά με την περιοχή της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού θα θεωρούνται επίσης ότι περιλαμβάνουν τα εδάφη που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και οι αναφορές στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού θα θεωρηθούν ότι περιλαμβάνουν κοι τη Σύμπραξη για την Ειρήνη.

ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ

Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας σχετικά με θέματα που εμπλέκουν Κράτη που δεν είναι μέρη της ΝΑΤΟ SOFA, οι διατάξεις της ΝΑΤΟ SOFΑ που προβλέπουν την υποβολή αιτημάτων ή την παραπομπή των διαφορών στο Συμβούλιο Βορείου Ατλαντικού, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Αναπληρωτών του Βορείου Ατλαντικού ή σε Διαιτητή, θα ερμηνεύονται ότι απαιτούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη να κάνουν διαπραγματεύσεις είτε μεταξύ δύο είτε μεταξύ περισσότερων ενδιαφερόμενων μερών, χωρίς προσφuγή σε καμία εξωτερική δικαιοδοσία.

ΑΡΘΡΟ IV

Η παρούσα Συμφωνία μπcρεί να συμπληρωθεί ή με άλλον τρόπο να τροποποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ V

1 ) Η παρούσα Συμφωνία θα είναι ανοικτή προς υπογραφή από οποιοδήποτε κράτος που είτε είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στη ΝΑΤΟ SOFA είτε αποδέχεται την πρόσκληση να προσχωρήσεται στη Σύμπραξη για την Ειρήνη και προσυπογράφει το έγγραφο πλαίοιο της Σύμπραξης γιο την Ειρήνη.

2) Η παρούσα Συμφωνία θα υπόκειται οε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριοη. Τα όργανα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκριοης θα κατατίθενται στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η οποία θα ενημερώνει όλα τα υπογράφοντα Κράτη για κάθε τέτοια κατάθεση.

3) Τριάντα ημέρες από την ημερομηνία που τρία υπογράφοντα Κράτη, από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι Μέρος στη ΝΑΤΟ SOFA και ένα έχει αποδεχθεί την πρόσκληση να προσχωρήσει στην Σύμπραξη για την Ειρήνη, και έχει υπογράψει το έγγραφο πλαίοιο της Σύμπραξης για την Ειρήνη, έχουν καταθέοει τα όργανα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκριοης, η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ιοχύ σχετικά με αυτά τα Κράτη. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί οε ισχύ σχετικά με κάθε άλλο Κράτος που έχει υπογράψει, τριάντα ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης από αυτό του οργόνου επικύρωσης.

ΑΡΘΡΟ VI

Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε Μέρος σε αυτή τη Συμφωνία με την επίδοση έγγραφης ειδοποίησης καταγγελίας στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η οποία θα ενημερώνει όλα τα Κράτη που υnογράφουν για κόθε τέτοια ειδοποίηση. Η καταγγελία θα ισχύει ένα έτος μετά τη λήψη της ειδοποίησης από Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου του ενός έτους, η παρούσα Συμφωνία θα πάψει να ισχύει όσον αφορά το Κράτος που την καταγγέλλει, εκτός από τη ρύθμιση εκκρεμών απαιτήσεων που προέκυψαν πριν την ημερομηνία που η καταγγελία αρχίζει να ισχύει, αλλά θα ουνεχίσει ναισχύει για τα υπόλοιπα Μέρη.

Σε μαρτυρίο ουτών, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους, υπέγροψαν την παρούσα Συμφωνία.

ΕΓΙΝΕ στις Βρυξέλλες σήμερα δεκάτη ενάτη ημέρα του Ιουνίου 1995, στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα και είναι κοι τα δύο κείμενο εξίσου αυθεντικά σε ένα πρωτότυπο το οποίο θα κατατεθεί στα αρχεία της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα στείλει επικυρωμένο αντίγροφο αυτών σε όλα το Κρότη που υπογράφουν .

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (υπογραφή) κ. Γεώργιος Σοββαίδης

Ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 1997

Σχετικά με την υπογραφή της πορούσας Συμφωνίος από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας , η Ελληνική Δημοκρατίο δηλώνει ότι η δική της υπογραφή της εν λόγω Συμφωνίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως οποδοχή εκ μέρους της ή ως αναγνώριση οποιοσδήποτε μορφής και περιεχομένου ονομασίας διαφορετικής οπό την ονομαοία “πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μοκεδονίας”. με την οποία η Ελληνική Δημοκρατία έχει αναγνωρίσει την εν λόγω χώρο και με την οποία η τελευταία έχει προσχωρήσει στο Πρόγραμμα του ΝΑΤΟ. Σύμπροξη για την Ειρήνη”, όπου η απόφαοη 817/93 του Συμβουλίου Αοφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει ληφθεί υπόψη.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥΣ

Τα Κράτη – Μέρη του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών – Μερών της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού και των άλλων Κρατών που ουμμετέχουν στη Σύμπραξη για την Ειρήνη οχετικά με το νομικό καθεστώς των Δυνάμεών τους, στο εξής οναφερόμενη ως “η Συμφωνία”,

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η ποινή θανάτου δεν προβλέπετοι από την εσωτερική νομοθεσία κάποιων από τα Μέρη της Συμφωνίος,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΑΡΘΡΟ I

Στο βαθμό που έχει δικαιοδοσίο σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας, κάθε Κράτος – Μέρος του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου δεν θα εφαρμόζει την ποινή θανάτου σε σχέση με οποιοδήποτε μέλος μιος δύναμης και του πολιτικού της στοιχείου και τα εξαρτώμενα από αυτά πρόσωπα οποιουδήποτε άλλου Κρότους – Μέρους του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου.

ΑΡΘΡΟ ΙΙ

1. Τo πορόν Πρωτόκολλο θα είναι ονοικτό για υπογραφή από οποιονδήποτε υπογράφει τη Συμφωνία.

2. Τo παρόν Πρωτόκολλο θα υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα όργονα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης θα κατατίθενται στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η οποία θα ενημερώνει όλα τα υπογράφοντα Κράτη για κάθε τέτοια κατάθεση.

3. Τo παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ τριάντο ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης του οργάνου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης από τρία από τα υπογράφοντα Κράτη, από το οποίο τουλάχιστον ένα είναι Μέρος στη ΝΑΤΟ SOFA και να έχει αποδεχθεί την πρόσκληση να προσχωρήσει στη Σύμπραξη για την Ειρήνη και έχει προσυπογράψει το έγγραφο πλαίσιο της Σύμπροξης για την Ειρήνη.

4. Τo παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ σχετικά με κάθε άλλο Κράτος που υπογράφει, κατά την ημερομηνία κοτάθεσης από αυτό του οργάνου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

ΕΓΙΝΕ στις Βρυξέλλες σήμερο δεκάτη ενάτη ημέρα του Ιουνίου 1995, στην αγγλική κοι γαλλική γλώσσα και είναι κοι τα δύo κείμενο εξίσου αυθεντικά σε ένα πρωτότυπο το οποίο θα κοτατεθεί στο Αρχείο της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Κυβέρνηοη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα στείλει επικυρωμένο αντίγραφα αυτών σε όλα το Κράτη που υπογράφουν.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (υπογραφή) κ. Γεώργιος Σαββαίδης

Ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 1997

Σχετικά με την υπογραφή του πορόντος Πρωτοκόλλου από την πρώην Γιογκοσλοβική Δημοκρατία της Μοκεδονίας, η Ελληνική Δημοκρατία δηλώνει ότι η δική της υπογραφή στο εν λόγω Πρωτόκολλο δεν μπορεί οε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως αποδοχή εκ μέρους της ή ως αναγνώριση οποιοσδήποτε μορφής και περιεχομένου ονομασίας διαφορετικής από την ονομασία “πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατίο της Μοκεδονία με την οποία η Ελληνική Δημοκρατία έχει αναγνωρίσει την εν λόγω χώρο και με την οποία η τελευταία έχει προσχωρήσει στο Πρόγραμμα του ΝΑΤΟ. Σύμπραξη για την Ειρήνη, όπου η απόφαση 817/93 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει ληφθεί υπόψη.

Στρατιωτικές Δυνάμεις των Κρατών – Μερών στη Συμφωνία και στο Πρόσθετο Πρωτόκολλο μπορούν να γίνουν δεκτές στην Ελληνική Επικράτεια κατ` εφαρμογή της Συμφωνίας και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, μετά από διακανονισμό με την Ελληνική Κυβέρνηση.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας κοι του Πρόσθετου Πρωτόκολλου που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων V και II ουτών αντίστοιχα.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση τοu παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Μορτίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙAΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α.ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ