ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2823 ΦΕΚ Α` 89/16.3.2000

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 28 Ioυλίου 1999, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική, και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής :

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας (στσ εξής αναφερόμενες ως τα Συμβαλλόμενα Μέρη),

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να υλοποιήσουν τη Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για οικονομική, βιομηχανική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία, που υπεγράφη στην Αθήνα, στις 30 Ιουνίου 1993,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτύξουν και να προωθήσουν την οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων,

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η Ελληνική Δημοκρατία, ως Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης και να λειτουργεί σύμφωνα με αυτήν,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ :

Αρθρο 1

Η συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής :

– φυτική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής οπωροκηπευτικών,

– ζωική παραγωγή,

– παραγωγή ζωοτροφών,

– μετασυλλεκτική επεξεργασία και μεταποίηση (εμπορία),

– γεωργική έρευνα,

– γεωργικές εφαρμογές και εκπαίδευση,

– αποθήκευση γεωργικών προϊόντων,

– βιοτεχνολογία,

– φυτοϋγειονομικός έλεγχος,

– κτηνιατρικές υπηρεσίες,

– αλιεία,

– δάση,

– διαχείριση του εδάφους και χαρτογράφηση,

– εκμηχάνιση της γεωργίας,

– έγγειες βελτιώσεις, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των αρδεύσεων,

– προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.

Αρθρο 2

Η συνεργασία στον τομέα της γεωργίας θα υλοποιείται με :

α) ανταλλαγή επιστημονικής και τεχνικής πληροφόρησης και τεκμηρίωσης,

β) ανταλλαγή γενετικού και βιολογικού υλικού,

γ) ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα,

δ) ανταλλαγή επισκέψεων εμπειρογνωμόνων και συμβούλων,

ε) οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων και συναντήσεων σε αμφότερες τις χώρες,

στ) τριμερή συνεργασία (με άλλες χώρες, την Ευρωπαϊκή Ενωση ή/και δεθνείς οργανισμούς), με σκοπό τη διευκόλυνση της οικονομικής αναμόρφωσης και την ανάπτυξη και υλοποίηση περιφερειακών προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση της παραγωγής και των συστημάτων εμπορίας,

ζ) ενθάρρυνση των μικτών επιχειρήσεων μεταξύ των συνεταιριστικών και ιδιωτικών φορέων των δύο χωρών, περιλαμβανομένων και των επιχειρήσεων παραγωγής εισροών, διακίνησης και εξωτερικού εμπορίου.

Αρθρο 3

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφώνησαν να συστήσουν μία Μικτή Ελληνο-Ρωσική Υποεπιτροπή Συνεργασίας στον Τομέα της Γεωργίας. Η Υποεπιτροπή αυτή θα από τελείται από εκπροσώπους των Υπουργείων Γεωργίας και, όπου απαιτείται, από εκπροσώπους συνεταιριστικών και ιδιωτικών φορέων των δύο χωρών.

Η Μικτή Υποεπιτροπή Συνεργασίας στον Τομέα της Γεωργίας θα λειτουργεί στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής, Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας που προβλέπεται στη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για οικονομική, βιομηχανική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία.

Η Μικτή Υποεπιτροπή Συνεργασίας στον Τομέα της Γεωργίας θα συνέρχεται περιοδικά και εναλλακτικά στην Αθήνα και στη Μόσχα, σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται, κάθε φορά, δια της διπλωματικής οδού.

Αρθρο 4

Η Μικτή Υποεπιτροπή θα είναι αρμόδια για :

– τη διευκόλυνση της υλοποίησης της παρούσας Συμφωνίας,

– την επίλυση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίηση,

– την ανασκόπηση των εξελίξεων που θα λαμβάνουν χώρα μεταξύ δύο συνόδων,

– την εξέταση και έγκριση προτάσεων για συνεργασία σε ειδικούς τομείς και επί μέρους θέματα, όπως αυτά που αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 1,

– τη θέσπιση οδηγιών και προτεραιοτήτων για την εξέλιξη που τίθεται ως στόχος μέχρι την επόμενη σύνοδο.

Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η Μικτή Υποεπιτροπή Συνεργασίας στον Τομέα της Γεωργίας μπορεί να συστήνει ομάδες Εργασίας, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και ευκολότερη εκτέλεση των καθηκόντων της.

Αρθρο 5

Ολες οι δαπάνες που θα προκύπτουν από την ανταλλαγή επισκέψεων αντιπροσωπειών, εμπειρογνωμόνων και συμβούλων θα καλύπτονται από την αποστέλλουσα χώρα, εάν δεν έχει συμφωνηθεί αλλιώς. Η χώρα υποδοχής πρέπει να έχει ενημερωθεί σχετικά με τις επισκέψεις ένα μήνα πριν την άφιξη.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διερευνήσουν τις δυνατότητες εξασφάλισης χρηματοδοτικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Ενωση ή/και από διεθνείς οργανισμούς και χρηματοδοτικούς φορείς.

Η εκ μέρους των Συμβαλλόμενων Μερών αναλαμβανόμενη χρηματοδότηση θα υπόκειται στην ύπαρξη ή μη των χρηματοδοτικών πόρων στα δύο μέρη.

Οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κρατικής Διμερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας/Συνεργασίας θα χρηματοδοτούνται από την ελληνική πλευρά.

Αρθρο 6

Η παρούσα Συμφωνία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας διακοινώσεως, με την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιούν, δια της διπλωματικής οδού, ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες, κατά την εσωτερική του έννομη τάξη, διαδικασίες για τη θέση σε ισχύ και την ενεργοποίηση της Συμφωνίας. Η Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για μια περίοδο πέντε (5) ετών.

Αρθρο 7

Η Συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί με αμοιβαία συγκατάθεση. Για την οποιαδήποτε τροποποίηση της Συμφωνίας θα ακολουθείται η διαδικασία της θέσης της Συμφωνίας σε ισχύ.

Η ισχύς της παρούσας Συμφωνίας παρατείνεται αυτόματα για μία πρόσθετη περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία λήξης, εκτός αν καταγγελθεί από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Για την καταγγελία απαιτείται η αποστολή, τουλάχιστον έξι (6) μήνες ενωρίτερα, έγγραφης δήλωσης του ενδιαφερόμενου Μέρους προς το άλλο Μέρος σχετικά με τη βούλησή του να καταγγείλει τη Συμφωνία. Παρά τη λήξη της Συμφωνίας, οι δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη θα συνεχίζονται, μέχρι να ολοκληρωθούν.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς της υποχρεώσεις, η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, θα τηρεί τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από την ιδιότητά της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, οι υπογραφόμενοι, όντας δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις Κυβερνήσεις των χωρών τους, υπέγραψαν τη Συμφωνία.

Εγινε στην Αθήνα, στις 28 Ιουλίου 1999, σε δύo πρωτότυπα, στην ελληνική, στη ρωσική και στην αγγλική γλώσσα, ίδιας ισχύος. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ερμηνεία, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

(υπογραφή) (υπογραφή)

Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται προσωρινά από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΘεωρήΘηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ