ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2818 ΦΕΚ Α` 83/15.3.2000

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, η οποία υπογράφηκε στην Τεχεράνη την 1η Μαίου 1999, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής :

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΙΡΑΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Το Υπουργείο Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Γεωργίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (στο εξής αναφερόμενες ως τα “Συμβαλλόμενα Μέρη”),

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να υλοποιήσουν τα Συμφωνημένα Πρακτικά, που υπεγράφησαν στην Τεχεράνη στις 4 Ιουνίου 1987 μεταξύ της Κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτύξουν και να προωθήσουν την οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας,

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η ανάπτυξη και ενίοχυση μιας τέτοιας συνεργασίας θα είναι αμοιβαία επωφελής και για τις δύο χώρες,

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η Ελληνική Δημοκρατία, ως Κράτος- Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης και νά λειτουργεί σύμφωνα με αυτήν,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ :

Αρθρο 1

Η συνεργασία στον τομέα της γεωργίας θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής :

– φυτική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και μεταποίησης οπωροκηπευτικών

– ζωική παραγωγή και πτηνοτροφία

– παραγωγή και επεξεργασία ζωοτροφών

– μετασυλλεκτική επεξεργασία και μεταποίηση

– γεωργική έρευνα

– γεωργικές εφαρμογές και εκπαίδευση

– αποθήκευση γεωργικών προϊόντων

– βιοτεχνολογία

– φυτοϋγειονομικό έλεγχο

– κτηνιατρικές υπηρεσίες

– διαχείριση του εδάφους και χαρτογρόφηση

– εκμηχάνιση της γεωργίας

– έγγειες βελτιώσεις

– προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος

– ιχθυοκαλλιέργειες και εμπορία των προϊόντων αυτής

– κοινά προγράμματα στον τομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων δένδρων και ειδικότερα της ελιάς και της καρυδιάς

– κοινά προγράμματα σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες των αγροτισσών

– παραγωγή, μεταποίηση και μάρκετινγκ σταφυλιών

– παραγωγή ελαιόλοδου και τεχνολογίες επεξεργασίας αυτού

– τεχνολογία παραγωγής τυριού

– ανταλλαγή πληροφοριών για τη διαχείριση των μεσογειακών δασών

. ανταλλαγή σπόρων

– εκπαίδευση Ιρανών τεχνικών σε κέντρο των Χανίων για θέματα αξιοποίησης δασικών προϊόντων.

Αρθρο 2

Η συνεργασία στον τομέα της γεωργίας θα υλοποιείται με :

α) ανταλλαγή επιστημονικής και τεχνικής πληροφόρησης και τεκμηρίωσης,

β) ανταλλαγή γενετικού και βιολογικού υλικού,

γ) ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα,

δ) ανταλλαγή επισκέψεων εμπειρογνωμόνων και συμ-βούλων,

ε) οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων και συναντήσεων σε αμφότερες τις χώρες,

στ) τριμερή συνεργασία (με άλλες χώρες, την Ευρωπαϊκή Ενωση ή/και διεθνείς οργανισμούς), με σκοπό τη διευκόλυνση της οικονομικής αναμόρφωσης και την ανάπτυξη και υλοποίηση περιφερειακών προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση της παραγωγής και των συστημάτων εμπορίας,

ζ) ενθάρρυνση των μικτών επιχειρήσεων μεταξύ των συνεταιριστικών και ιδιωτικών φορέων των δύο χωρών, περιλαμβανομένων και των επιχειρήσεων παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας εισροών.

Αρθρο 3

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφώνησαν να συστήσουν μία Μικτή Ελληνο – Ιρανική Επιτροπή Συνεργασίας οτον τομέα της γεωργίας. Η Επιτροπή αυτή θα αποτελείται από εκπροσώπους των Υπουργείων Γεωργίας και, όπου απαιτείται, από εκπροσώπους συνεταιριστικών και ιδιωτικών φορέων των δύο χωρών.

Η Μικτή Επιτροπή Συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας θα λειτουργεί στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής που προβλέπεται στη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για οικονομική, βιομηχανική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία.

Η Μικτή Επιτροπή Συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας θα συνέρχεται περιοδικά και εναλλακτικά στην Αθήνα και στην Τεχεράνη και σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται κάθε φορά δια της διπλωματικής οδού.

Αρθρο 4

Η Μικτή Επιτροπή θα είναι αρμόδια για :

– τη διευκόλυνση της υλοποίησης της παρούσας Συμφωνίας,

– την επίλυση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίηση,

– την ανασκόπηση των εξελίξεων που θα λαμβάνουν χώρα μεταξύ δύο, συνόδων,

– την εξέταση και έγκριση προτάσεων για συνεργασία σε ειδικούς τομείς και επί μέρους θέματα, όπως αυτά που αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 1,

– τη θέσπιση οδηγιών και προτεραιοτήτων για την εξέλιξη που τίθεται ως στόχος μέχρι την επόμενη σύνοδο.

Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η Μικτή Επιτροπή Συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας μπορεί να συστήνει υποεπιτροπές, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και ευκολότερη εκτέλεση των καθηκόντων της.

Αρθρο 5

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καλύπτουν όλες τις δαπάνες που θα προκύπτουν από τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διερευνήσουν τις δυνατότητες εξασφάλισης χρηματοδοτικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Ενωση ή/και από διεθνείς οργανισμούς και χρημοτοδοτικούς φορείς.

Η εκ μέρους των Συμβαλλόμενων Μερών αναλαμβανόμενη χρηματοδότηση θα υπόκειται στην ύπαρξη ή μη των χρημοτοδοτικών πόρων στα δύο Μέρη.

Οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος της επίσημης Διμερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας/Συνεργασίας θα χρηματοδοτούνται από την ελληνική πλευρά. Η χώρο υποδοχής πρέπει να έχει ενημερωθεί, σχετικά με τις επισκέψεις, ένα (1) μήνα πριν την άφιξη.

Αρθρο 6

Η παρούσα Συμφωνία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας διακοινώσεως, με την οποία το Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιούν, δια της διπλωματικής οδού, ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες, κατά την εσωτερική τους έννομη τάξη, διαδικασίες για τη θέση σε ισχύ και την ενεργοποίηση της Συμφωνίας. Η Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για μία περίοδο πέντε (5) ετών.

Αρθρο 7

Η Συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί με αμοιβαία συγκατάθεση. Για την οποιαδήποτε τροποποίηση της Συμφωνίας θα ακολουθείται η διαδικασία της θέσης της Συμφωνίας σε ισχύ.

Η ισχύς της παρούσας Συμφωνίας παρατείνεται αυτόματα για μία πρόσθετη περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία λήξης, εκτός αν καταγγελθεί από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Για την καταγγελία απαιτείται η αποστολή, τουλάχιστον έξι (6) μήνες ενωρίτερο, έγγραφης δήλωσης του ενδιαφερόμενου Μέρους προς το άλλο Μέρος σχετικό με τη βούλησή του να καταγγείλει τη Συμφωνία. Παρά τη λήξη της Συμφωνίας, οι δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη θα συνεχίζονται μέχρι να ολοκληρωθούν.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς τις υποχρεώσεις, η Ελληνική Δημοκρατία, κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, θα τηρεί τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από την ιδιότητά της ως Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, οι υπογραφόμενοι, όντος δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις Κυβερνήσεις των χωρών τους, υπέγραψαν τη Συμφωνία.

Εγινε στην Τεχεράνη, στις 1.5.1999, σε δύo πρωτότυπα, στην ελληνική, στην ιρανική και στην αγγλική γλώσσα, ίδιας ισχύος. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ερμηνεία υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

(υπογραφή) (υπογραφή)

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ YΠΟΥΡΓOI

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ YΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ