ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ.2816 ΦΕΚ Α` 71/10.3.2000

Κύρωση της Συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τυνησίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία στρατιωτικής συνεργαοίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τυνησίας που υπογράφηκε στην Τύνιδα στις 3 Σεπτεμβρίοu 1998, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και γαλλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τυνησίας,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρων και την επιθυμία τους για ανάπτuξη και σύσφιγξη των φιλικών δεσμών τους,

ΟΝΤΑΣ ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ότι η αμοιβαία συνεργασία και η κατανόηση παίζουν αποφασιστικό ρόλο στη σύσφιγξη των φιλικών δεσμών τους και την οικονομική ανάπτυξη,

ΒΕΒΑΙΟΙ ότι η συνεργασία μεταξύ των δύo χωρών τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο που αφορά στην άμυνα συμβάλλει στην ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης και της ασφαλείας στην περιοχή,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

`Αρθρο 1 :

Τα δύo Μέρη συμφωνούν αμοιβαία για την προώθηση και ανάπτυξη της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύo χωρών, κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

1. Ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων σχετικό με θέματα οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Ανταλλαγή επισκέψεων στρατιωτικών αντιπροσωπειών .

3. Συμμετοχή, κατόπιν ειδικής πρόσκλησης, στρατιωτικών παρατηρητών στα εθνικό γυμνάσια ή στις στρατιωτικές ασκήσεις που θα οργανωθούν από το ένα ή το άλλο Μέρος.

4. Συνεργασία σε θέματα στρατιωτικής εκπαίδευσης.

5. Ανταλλαγή τεχνικών, τεχνολογικών και βιομηχανικών πληροφοριών που αφορούν θέματα στρατιωτικής βιομηχανίας.

6. Επίσκεψη σε μονόδες του Ναυτικού και της Αεροπορίας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις σε κάθε χώρα.

7. Οργάνωση και διεξαγωγή κοινών προγραμμάτων για την έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή οπλικών συστημάτων και αμυντικού υλικού.

8. Ενθάρρυνση της χρησιμοποίησης των επιστημονικών , τεχνικών και βιομηχανικών δυνατοτητων τους, για την ανάπτυξη και την παραγωγή υλικών και αμυντικού εξοπλισμού, με προορισμό να καλύψουν τις ανάγκες των δύo Μερών.

Η συνεργασία στα αναφερόμενα ανωτέρω θέματα, καθώς και σε θέματα εκπαιδεύσεως και επιχειρησιακών ασκήσεων θα αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερων διευθετήσεων συμφωνηθησομένων μεταξύ των Υπουργείων `Αμυνας των δύo Μερών.

`Αρθρο 2:

Η συμμετοχή οπόιααδήποτε άλλης χώρας στην παρούσα συνεργασία απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεση των δύo Μερών.

Οι δύo χώρες δεσμεύονται να χρησιμοποιούν κάθε πληροφορία ή τεχνογνωσία, καθώς και κάθε έγγραφο ή υλικό, το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο ανταλλαγών μεταξύ τους, αποκλειστικά και μόνο για την επιδίωξη του σκοπού για τον οποίο προορίζονται και πάντα με την προηγούμενη συγκατάθεση του άλλου Μέρους και εξαιρουμένου παντός δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα Μέρη, αναφορικά με τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τόσο για την αναπαραγωγή όσο και για την παροχή άδειας παραγωγής, με σκοπό να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεών τους αντίστοιχα και να πραγματοποιήσουν εξαγωγές σε τρίτες χώρες, καθώς και για την προστασία της ευρεσιτεχνίας που θα προκύψει από προγράμματα κοινής χρηματοδότησης, δεσμεύονται:

– Να προσδιορίσουν με εξιδικευμένες συμφωνίες ξεχωριστό για κάθε σχέδιο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οι οποίες εξαρτώνται άμεσα από αυτά.

– Να παράσχουν τις καλές υπηρεσίες τους για την επιτυχία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δρουν υπό την εποπτεία των δύο χωρών και που διαθέτουν προκαθορισμένα δικαιώματα, δεσμεύσεις, πράξεις και υποχρεώσεις.

`Αρθρο 3:

Τα δύo Μέρη θα λάβουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους, τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι πληροφορίες που ανταλλάσονται να προστατεύονται από τις νομικές διατάξεις σε καθένα από αυτά.

Σε κάθε περίπτωση, τα δύo Μέρη οφείλουν να εναρμονιστούν για τη διασφάλιση αυτών των πληροφοριών, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για το σκοπό αυτόν.

`Αρθρο 4:

Στα πλαίσια σταθερού πνεύματος φιλίας και λαμβάνοντας υπόψη τα αμοιβαία επωφελή αποτελέσματα με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των δύo πολιτισμών τους, τα δύo Μέρη θα προβούν σε πολιτιστικές και κοινωνικές ανταλλαγές ανάμεσα στα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεών τους, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.

`Αρθρο 5:

Στα πλαίσια υλοποίησης της παρούσας Συμφωνίας, τα δύo Μέρη συμφωνούν για τη σύσταση μίας Μικτής Επιτροπής η οποία θα έχει ως έργο:

– την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας και της καλής πορείας της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών ,

– την εξέταση κάθε προβλήματος που πιθανόν να προκύψει και την πρόταση κατάλληλων μέτρων για την επίλυσή του,

– τη μελέτη των μεθόδων προώθησης των σκοπών και στόχων της παρούσας Συμφωνίας, με σκοπό να υποβάλλει στις δύo Κυβερνήσεις, αντίστοιχα, τα πορίσματα και τις προτάσεις που επιβάλλονται.

`Αρθρο 6:

Η Μικτή Επιτροπή θα συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο εναλλακτικά στην Τύνιδα και την Αθήνα, θα προεδρεύεται από του Υπουργούς `Αμυνας των δύo Μερών ή από τους εκπροσώπους τους.

`Αρθρο 7.

Τα δύο Μέρη θα προσδιορίσουν με κοινή συμφωνία τον αριθμό των μελών της προαναφερθείσας Επιτροπής, επιφυλάσσοντας σε αυτά το δικαίωμα να παρευρίσκονται προσκαλούμενοι τρίτοι, δοθείσης της περίπτωσης, η παρουσία των οποίων θα κρίνεται χρήσιμη, ανάλογα με τη φύση των προς συζήτηση θεμάτων σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής.

`Αρθρο 8:

Η Συμφωνία αυτή ισχύει για περίοδο πέντε (5) ετών και δύναται να ανανεώνεται σιωπηρώς από έτους εις έτος. Επίσης, δύναται να καταγγελθεί εγγράφως από το ένα ή το άλλο Μέρος τρεις (3) μήνες προ της εκπνοής της.

`Αρθρο 9:

Σε περίπτωση καταγγελίας, τα δύo Μέρη θα προβούν σε διαβουλεύσεις, ώστε να επιλυθούν συναινετικά όλα τα εκκρεμή προβλήματα. Οι ειδικές συμφωνίες που θα συναφθούν στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, τόσο ανάμεσα σε κρατικούς οργανισμούς όσο και ανάμεσα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με ή χωρίς συμμετοχή τρίτων , θα παραμείνουν σε ισχύ και θα λήξουν σύμφωνα με τις ρήτρες εκπνοής τους.

`Αρθρο 10:

Η παρούσα Συμφωνία δεν επιδρά στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από ισχύουσες συμφωνίες και συμβάσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ της Τυνησίας ή της Ελλάδας και άλλων χωρών.

`Αρθρο 11 :

Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της ανταλλαγής των ανακοινώσεων περί της ολοκλήρωσης των εθνικών νομοθετικών διαδικασιών που ισχύουν στις δύo χώρες.

`Αρθρο 12:

– Η παρούσα Συμφωνία συντάχθηκε σε δύo αντίτυπα, στην ελληνική, αραβική και γαλλική γλώσσα τα οποία είναι και τα δύo αυθεντικό και πρωτότυπα. Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή διαφοράς θα ισχύει το κείμενο στη γαλλική γλώσσα.

Υπογράφηκε στην Τύνιδα στις 3 Σεπτεμβρίου 1998.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ

(υπογραφή) (υπογραφή)

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Απ.- Αθ. Τσοχατζόπουλος Habib Ben Yahia

Τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 5 της Συμφωνίας εγκρίνονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠ.-ΑΘ.ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ