ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 2815 ΦΕΚ Α` 70/10.3.2000

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ελλάδας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για συνεργασία στον αμυντικό τομέα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το “Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ελλάδας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για συνεργασία στον αμυντικό τομέα”, που υπογράφηκε στην Αθήνα την 1η Φεβρουαρίου 1999, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής :

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ελλάδας και η Kυβέρνηση του Βασιλείου της Σουηδίας, που στο εξής θα αναφέρονται από κοινού ως “Μέρη” και μεμονωμένα ως “Μέρος”,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη το κοινό ενδιαφέρον τους για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την ανάπτυξη των καλών και φιλικών σχέσεων ανάμεσα στα δύo Μέρη, καθώς και τους δεσμούς συνεργασίας,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η ενίσχυση της δημοκρατίας διανοίγει μια σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της συνεργασίας τους,

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ την ενίσχυση διαφόρων μορφών συνεργασίας ανάμεσα στα δύo Μέρη βασιζόμενα στην αμοιβαία μελέτη θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ :

Αρθρο 1

Πλαίσιο συνεργασίας

Τα Μέρη θα προωθήσουν τη συνεργασία σε αμυντικά θέματα, ιδιαίτερα στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης, της παραγωγής, της απόκτησης και της υποστήριξης διοικητικής μέριμνας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σουηδία, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης (MoU) και τα ενδεχόμενα παραρτήματα που υπόκεινται στην εθνική κρατική νομοθεσία του κάθε Μέρους, τους κανονισμούς και τις συμβατικές ή διεθνείς υποχρεώσεις.

Αρθρο 2

Τo παρόν Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε διμερή ή πολυμερή συμφωνία και δεν θα βλάπτει παρόμοιες συμφωνίες ή επιχειρησιακές συμφωνίες, οι οποίες μπορεί να έχουν υπογραφεί προηγούμενα από κόποιο Μέρος.

Αρθρο 3

Τα Μέρη θα προσπαθούν να συναντιούνται ετησίως ή σε τακτό χρονικό διαστήματα, τα οποία θα αποφασίσουν τα Μέρη, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών πάνω σε αμυντικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Οι τομείς συνεργασίας θα αφορούν κυρίως :

Ι. τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας πάνω σε αμυντικά θέματα και τον προσδιορισμό των τομέων συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 1

ΙΙ. την ανταλλαγή εμπειριών που αποκτήθηκαν στο πεδίο του στρατιωτικού εξοπλισμού, μεταξύ άλλων, σε σχέση με τις διεθνείς ειρηνευτικές επιχειρήσεις

ΙΙΙ. την ανταλλαγή εμπειριών στο επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο.

Αρθρο 4

Αποδέσμευση διαβαθμισμένων πληροφοριών

Η προστασία, η αποκάλυψη και η μετάδοση διαβαθμισμένων πληροφοριών, οι οποίες θα ανταλλάσσονται που προκύπτουν από το πλαίσιο αυτού του Μνημονίου Κατανόησης θα διαχειρίζονται και θα διαφυλάσσονται σύμφωνα με την εθνική κρατική νομοθεσία και τους κανονισμούς του κάθε Μέρους.

Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι κάθε πληροφορία που λαμβάνεται δεν θα χρησψοποιείται οποιαδήποτε στιγμή για άλλους σκοπούς, εκτός από αυτούς για τους οποίους έχει δοθεί εξουσιοδότηση από τον κάτοχο της πληροφορίας.

Το Μέρος που είναι αποδέκτης πληροφορίας δεν θα δίνει τις διαβαθμισμένες πληροφορίες σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, εθνικό οργανισμό ή άλλη τρίτη οντότητα χωρίς να συμβουλευτεί προηγουμένως το Μέρος από το οποίο προέρχεται η πληροφορία.

Οι διαβαθμισμένες πληροφορίες θα διακινούνται μόνο μέσω κυβερνητικών διαύλων ή μέσω διαύλων εγκεκριμένων από τις εντεταλμένες Αρχές Ασφαλείας.

Αρθρο 5

Διαφορές

Οι όποιες διαφορές που σχετίζονται με την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος MoU θα επιλύονται μέσω διαπραγματεύσεων από τα Μέρη χωρίς προσφυγή σε οποιοδήποτε εθνικό ή διεθνές δικαστήριο ή σε άλλο τρίτο Μέρος για διευθέτηση.

Αρθρο 6

Ισχύ και λήξη

Το παρόν θα τεθεί σε ισχύ απο την ημερομηνία ανταλλαγής επικύρωσης και θα ισχύει μέχρι να λήξει από οποιοδήποτε Μέρος έπειτα από εξαμηνιαία έγγραφη ειδοποίηση πρός το άλλο Μέρος.

Το παρόν μπορεί να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, έπειτα από κοινή γραπτή συγκατάθεση των Μερών.

Οι σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις των Μερών όσον αφορά στις διευθετήσεις τις σχετικές με την ασφάλεια και την προστασία τεχνικών στοιχείων, πληροφοριών και υλικού, θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά το πέρας της λήξεως του παρόντος Μου.

Με τη μαρτυρία τους οι υπογράφοντες εκπρόσωποι, που εξουσιοδοτήθηκαν σύμφωνα με την εσωτερική τους νομοθεσία, υπογράψανε το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας (Μου).

Υπεγράφη στην Αθήνα την 1η Φεβρουαρίου 1999.

Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δημοκρατίας της Σουηδίας της Ελλάδας

(υπογραφή) (υπογραφή)

Bjorn Von SYDΟW Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Υπουργός Αμυνας Υπουργός Εθνικής Αμυνας του Βασιλείου της Ελληνικής της Σουηδίας Δημοκρατίας

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου Κατανόησης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠ.- ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ