ΠΡΟΣΟΧΗ!! Έχει καταργηθεί από την 11/05/2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 2811 ΦΕΚ Α` 62/9.3.2000

Κύρωση της από 4 Δεκεμβρίου 1999 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ομαλή λειτουργία δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 4 Δεκεμβρίου 1999 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τον τίτλο “Ομαλή λειτουργία δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 4η Δεκεμβρίου 1999, Τεύχος 272 Α`, της οποίας το κείμενο έχει ως εξής :

“ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

“Ομαλή λειτουργία δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντας υπόψη :

1. Τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη να λειτουργήσουν κανονικά τα δημόσια σχολεία, των οποίων η λειτουργία παρεμποδίζεται παρόνομα λόγω απρόβλεπτων καταλήψεων σχολικών κτιρίων.

Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου

Αποφασίζουμε

Αρθρο μόνο

Οποιος καθ` οιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζει, διαταράσσει ή διακόπτει την ομαλή λειτουργία των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή παρανόμως παραμένει στους χώρους λειτουργίας αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Η ποινική δίωξη των υπαιτίων ασκείται αυτεπαγγέλτως.

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΖΩΗ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΜΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ”

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ