ΝΟΜΟΣ υπ`αριθ.2809 ΦΕΚ Α`56/8.3.2000

Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους αφ`ενός και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας αφ` ετέρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Ευρωμεσογειακή Συμφωνία συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και των Κρατών – Μελών τους αφ` ενός και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας αφ` ετέρου, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 24 Νοεμβρίου 1997, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωσή των προυποθέσεων του άρθρου 107 παρ 1 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ