ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2801 ΦΕΚ Α’ 46/3-3-2000

Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Κεραίες

1. Ορισμοί

Α. Σταθμός: Ενας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε οοισμένη θέση για τη διεΕαγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υπηρεσίας, ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας. Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν είναι μόνιμος ή προσωρινός.

β. Πάρκο κεραιών : Καθορισμένος ειδικός χώρος, όπου επιτρέπεται η δημιουργία και εγκατάσταση κατασκευών κεραιών.

γ. Διαχειριστής πάρκου κεραιών : Ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που αναλαμβάνει την οργάνωση και συντήρηση, καθώς και τη γενική εποπτεία του πάρκου κεραιών.

Δ. Κατασκευή κεραίας: Το σύστημα των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών στήριξής τους, εξαρτημάτων και παρελκομένων. Τα παθητικά κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσημάτων θεωρούνται επίσης ως κατασκευές κεραίας. Στο ύψος της κατασκευής κεραίας περιλαμβάνεται και ο φωτισμός ασφαλείας ή και το αλεξικέραυνο.

2. Δημιουργία κατασκευών κεραιών στην ξηρά

Α. Για την κατασκευή κεραίας σταθμού στην ξηρά, που χρησιμοποιείται για την εκπομπή ή/και λήψη ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ή χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συστήματος κεφαλής δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται απο το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από την υποχρέωση αυτήν εξαιρούνται:

α) Οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμότων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 Ν.3370/2005, ΦΕΚ Α 176/11.7.2005

β) Οι κατασκευές κεραιών Υπουργείων, πρεσβειών, διπλωματικών αποστολών και ραδιοερασιτεχνών, οι οποίες περιβάλλονται από κτίρια ή το φυσικό έδαφος ίσου ή μεγαλύτερου ύψους, βρίσκονται στο εσωτερικό πόλης, χωριού ή στρατοπέδου, δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν δυσμενώς την οσφάλεια της αεροπλοϊας και εφόσον έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοοτήτων εκπομπής ή και λήψης.

γ) Οι κατασκευές κεραιών που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είτε για την αεροναυτική ραδιοπλόγηση είτε για επικοινωνίες και εφόσον έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή και λήψης.

δ) Οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης ειδικών ραδιοδικτύων, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις :

(αα) Εχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στην οποία περιλαμβάνεται περιγραφή της κατασκευής κεραίας και εγκαθίσταται στο κτίριο που αναγράφεται στην άδεια.

(ββ) Το υψηλότερο σημείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) μέτρων από τη βάση της.

(γγ) Η κεραία απέχει σε οριζόντια προβολή τουλάχιστον τέσσερα (4) μέτρα από το περίγραμμα του οικοπέδου.

(ε) Οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης C8 για τις περιπτώσεις που επιτρέπεται, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις :

(αα) Για τους σταθμούς έχουν εκδοθεί και ισχύουν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(ββ) Το υψηλότερο σημείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) μέτρων από τη βάση της.

στ) Οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση εντός των κτιρίων.

ζ) Οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση μεταφοράς δεδομένων τοπικής εμβέλειας (π.χ. εντός βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γηπέδων, συγκροτημάτων κτιρίων κ.λπ.).

Σχετικό: Αποφ. της ΕΕΤΤ 384/1/27.4-20.6.2006 (ΦΕΚ 739 Β΄/2006).

η) Οι κατασκευές κεραιών μόνο λήψης εκπομπών που προορίζονται για το ευρύ κοινό.

Σχετικό: άρθρο 31 Ν.3431/2006.

Β. Πριν από νέα κατασκευή κεραίας ή τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής, ο κάτοχος του σταθμού πρέπει να μεριμνήσει για την έκδοση της όδειας ή την τροποποίησή της. Σε πεpίπτωση που την κατασκευή κεραίας χρησιμοποιούν από κοινού δύo ή περισσότεροι φορείς, η αίτηση υποβάλλεται από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας.

Γ. Για την έκδοση της άδειας απαιτούνται η εκχώρηση ή έγκριση των ραδιοουχνοτήτων εκπομπής και λήψης, η συμμόρφωση προς τις διατάξεις σχετικό με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοϊας.

Δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης που υποβάλλεται για κόθε περίπτωση νέας ή υφιστάμενης κατασκευής, τα στοιχεία και οι όροι που περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στην άδεια, η ακολουθούμενη διαδικασία για την έκδοσή της, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 124 Α`).

Ε. Για την εγκατάσταση σταθμών των εταιρειών που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό, επιτρέπεται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, η κατασκευή οικίσκου στέγασης μηχανημάτων των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, πάνω από το μέγιστο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α`) και δομικών κατασκευών (μεταλλικών πυλώνων, ιστών, δικτυωμάτων κ.λπ.) για την τοποθέτηση κεραιών εκπομπής ή και λήψης ραδιοηλεκτρικών σημάτων πάνω από το μέγιστο ύψος και το ιδεατό στερεό, ως εξής:

α) Για τις εντός σχεδίου περιοχές: Σε άρτια οικόπεδα, σε δώμα κτιρίου, στο πέραν του, υποχρεωτικώς, αφημένου τμήματος του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου και εντός του κτιρίου. Γενικά, επιτρέπεται η τοποθέτηση κατασκευής κεραίας και πάνω από την απόληξη κλιμακοστασίου και φρέατος ανελκυστήρα που κατασκευάζεται σύμφωνα με το όρθρο 16 του ν. 1577/1985.

β) Στην περίπτωση που η επέμβαση πραγματοποιείται σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, επιτρέπεται, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η κατασκευή οικίσκου και συναφών δομικών κατασκευών, απαραίτητων για τη λειτουργία της κατασκευής κεραίας, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.17 του άρθρου 29 του Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012)

Στ. Το εμβαδόν του οικίσκου, όταν αυτός τοποθετείται σε δώμα, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 25 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του τα 2,40 μέτρα. Όταν αυτός τοποθετείται στο έδαφος, το εμβαδόν του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 35 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του τα 3,5 μέτρα. Οι ανωτέρω μέγιστες επιτρεπτές επιφάνειες των οικίσκων προσαυξάνονται κατά 15% για κάθε φιλοξενούμενο πάροχο που κάνει κοινή χρήση του οικίσκου, ενώ η συνολική μέγιστη προσαύξηση στο εμβαδόν, ανεξαρτήτως του αριθμού των παροχών, δεν θα υπερβαίνει το 35% των προαναφερόμενων τιμών. Εάν ο οικίσκος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση μηχανημάτων που μεταδίδουν σήματα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με χρήση συχνοτήτων για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, το εμβαδόν του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 10 τετραγωνικά μέτρα ανά πολυπλέκτη. Όταν ο οικίσκος τοποθετείται στο δώμα και η κατασκευή κεραίας είναι στο δώμα ή/και πάνω στην απόληξη του κλιμακοστασίου και του φρέατος ανελκυστήρα, δεν περιλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης και συντελεστή όγκου του οικοπέδου ή γηπέδου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.15 του άρθρου 29 του Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012)

Ζ. Για την έγκριση τοποθέτησης των παραπάνω εγκαταστόσεων σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές ειδικής προστασίας (όπως οι περιοχές της παρ. 9 του άρθρου 9 και της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 1577/1985) και, κατ` εξαίρεση, των ισχυουσών σε αυτές διατάξεων και περιορισμών, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των, κατά περίπτωση, αρμοδίων υπηρεσιών ή και της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠ.Α.Ε.).

Η. Για την τοποθέτηση, σύμφωνα με την παράγραφο αυτήν, των σχετικών εγκαταστάσεων, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων. Με την ίδια απόφαση μπορούν να καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας έκδοσης των πολεοδομικών εγκρίσεων και να προσδιορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες η έγκριση από τον οικείο Νομάρχη των περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης κατασκευών κεραιών αποτελεί προϋπόθεση της πολεοδομικής έγκρισης. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατόξεις του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992.

Θ. Η σύνδεση των εγκαταστόσεων όλων των σταθμών και των κατασκευών κεραιών με τα δίκτυα των κοινωφελών οργανισμών επιτρέπεται, ύστερα από έγγραφο της πολεοδομικής υπηρεσίας, στο οποίο βεβαιώνεται ότι έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και είναι δυνατή η σύνδεση. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές ανακαλέσουν τις όδειες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο ή διατάξεις για οποιονδήποτε λόγο την άμεση διακοπή λειτουργίας των σταθμών, οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους κοινωφελείς οργανισμούς του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίοι οφείλουν να διακόψουν αμελλητί την παροχή κόθε μορφής υπηρεσίας στους σταθμούς αυτούς.

Ι. Στις δημιουργούμενες ως άνω εγκαταστόσεις λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης του κοινού, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εως την έκδοση της παραπάνω απόφασης ακολουθείται η μέχρι σήμερα διαδικασία.

ΙΑ. Η περίπτωση α) της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 213 Α`) αντικαθίσταται ως εξής:

α) Να εκπέμπουν αποκλειστικά εντός της ζώνης 470 έως 838 ΜΗΖ εκτός των διαύλων όπου εκπέμπει η Ε.Ρ.Τ. ή αυτών που έχουν εκχωρηθεί στην Ελλάδα με βάση τη Συμφωνία της Στοκχόλμης (ν. 1552/1985 ΦΕΚ 90 Α`), αποκλειστικά από ένα μόνο δίαυλο ανά κέντρο εκπομπής, τον οποίο χρησιμοποιούσαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της αντίστοιχης προκήρυξης και μόνο από εγκαταστάσεις εκπομπής που λειτουργούοαν νόμιμα κατά την ίδια ημερομηνία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέοων Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να επιτραπεί η μετεγκατάσταση ή η εγκατόσταση νέων κέντρων ή άλλων θέσεων εκπομπής εντός του ίδιου νομού και ούμφωνα με την οικεία νομοθεσία, με σκοπό την πληρέστερη και τεχνικά αρτιότερη κάλυψη της γεωγραφικής περιοχής στην οποία αντιστοιχεί η υποβληθείσα αίτηση. Εφόσον στους ανωτέρω σταθμούς χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, οι σταθμοί αυτοί οφείλουν να εκπέμπουν αποκλειστικό από τα κέντρα και τις θέσεις εκπομπής που προβλέπονται στις οικείες κανονιστικές διατάξεις.

Επίσης, δεν επιτρέπεται η παρεμβολή στις επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Ε.Ρ.Τ., του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον η παρεμβολή βεβαιωθεί με τον προσφορότερο κατά την κρίση των αρμόδιων υπηρεσιών τρόπο, διατάσσεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η άμεση διακοπή με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο της λειτουργίας του σταθμού που προκάλεσε την παρεμβολή. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται και στον αρμόδιο εισαγγελέα για την κίνηση της ποινικής δίωξης του άρθρου 4 παρ. 7 του ν. 2328/1995.

ΙΒ “Ο ΟΤΕ ΑΕ. και η ΕΡΤ Α.Ε. υποχρεούνται σε λήψη αδείας όλων των κεραιοσυστημάτων, που έχουν εγκαταστήσει μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, και στερούνται της σχετικής άδειας. Προς το σκοπό αυτόν, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευσή του, οι άνω κάτοχοι των κατασκευών κεραιών υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Μέχρι παρελεύσεως της άνω προθεσμίας, τα κεραιοσυστήματα αυτά θεωρούνται ως νομίμως εγκατεστημένα. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει η προθεσμία αυτή και δεν υποβληθεί αίτηση ή δεν χορηγηθεί άδεια, τότε η εγκατάσταση αυτή θεωρείται παράνομη και επιβάλλονται οι κυρώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 2801/2000, όπως ισχύει, και διατάσσεται η κατεδάφιση αυτής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να παραταθεί η άνω προθεσμία.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ.2 Ν.3431/2006,ΦΕΚ Α 13/3.2.2006.

Σχετικό: άρθρ.25 Ν.3185/2003

3. Σήμανση κατασκευών κεραιών

Α. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρεί αρχείο όλων των κατασκευών κεραιών και για κάθε κατασκευή κεραίας εκχωρεί μοναδικό αριθμό εγγραφής της στο αρχείο αυτό. Σε περίπτωση που την κατασκευή κεραίας χρησιμοποιούν από κοινού δύο ή περισσότεροι φορείς, ο αποδέκτης του μοναδικού αριθμού εγγραφής κατασκευής κεραίας υποχρεούται να γνωστοποιεί τον αριθμό και στους υπόλοιπους φορείς. Με αποφόσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το σύστημα δήλωσης των κεραιοσυστημάτων από όλους τους κατόχους κατασκευών κεραιών και εκχώρησης των μοναδικών αριθμών. Για κατασκευές κεραίας για τις οποίες έχει εκδοθεί όδεια κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992, όπως ισχύει σήμερα και μέχρι την εκχώρηση νέων αριθμών, ως αριθμοί εγγραφής των κατασκευών κεραιών Θεωρούνται οι αριθμοί των αδειών.

Β. Κάθε κάτοχος κατασκευής κεραίας υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση της, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του κατόχου κοι ο αριθμός εγγραφής κατασκευής κεραίας.

4. Εγκατάστοση κεραιών σε δάση – Πάρκα κεραιών

Α. Επιτρέπεται η εγκατάσταση δομικών ή μηχανικών κατασκευών, πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, πομποί, αναμεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, καθώς και η κατασκευή των απαραίτητων συνοδών έργων αυτών (όπως οδοποιίας, οικίσκων) σε δάση, δασικές, δημόσιες χορτολιβαδικές και αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυμών, ύστερα από υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) ή έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την αριθ. 15277/23.3.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β`1077).

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.16 του άρθρου 29 του Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012) και την παρ.1.β. άρθρου 58 Ν.4146/2013, ΦΕΚ Α΄90/18.4.2013 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με τη παρ. 1(ι) του άρθρου 53 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α 159/08/08/2014)

Β. Η εν λόγω άδεια χορηγείται σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς που έχουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας και τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ραδιοεπικοινωνιών και φυσικό ή νομικό πρόσωπα που εγκαθιστούν ανεξάρτητα δίκτυα με άδεια του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Γ. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, Γεωργίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται οι Θέσεις, ο τρόπος οργάνωσης και οι ειδικοί όροι δημιουργίας πάρκων κεραιών, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την υποχρεωτική τοποθέτηση των πομπών των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών στα πάρκα αυτά.

Δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών κοι Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για την ανάδειξη των κατασκευαστών και διαχειριστών πάρκων κεραιών, το σύστημα εποπτείας των ραδιοεκπομπών, οι κανονισμοί λειτουργίας των πάρκων κεραιών, οι οικονομικές και κονονιστικές υποχρεώσεις των κατόχων εγκατεστημένων στο πάρκα κατασκευών κεραιών έναντι των διαχειριστών των πάρκων κεραιών, οι λεπτομέρειες για την κοινή χρησιμοποίηση κατασκευών κεραιών από πολλούς κατόχους σταθμών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την αποτελεσματική λειτουργία των πάρκων κεραιών. Οι κάτοχοι των εγκατεστημένων στα πάρκα κεραιών και σταθμών καταβάλλουν ενοίκιο και τέλη που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Ειδικά για τα ραδιοτηλεοπτικά πάρκα του Νομού Αττικής, η ανάθεση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να γίνεται κατά παρέκκλιση όλων των κειμένων διατάξεων, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί και επείγοντες λόγοι σχετικοί με την ομαλή και ιδίως ασφαλή λειτουργία του εθνικού αερολιμένα στην περιοχή Σπάτων.

Ε. Στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (έργα-μελέτες Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών) εγγράφονται πιστώσεις για την υλοποίηση των πάρκων κεραιών, των Κέντρων Ελέγχου Ραδιοεπικοινωνιών και του συστήματος εποπτείας της αγορός και ελέγχου διακίνησης ασυρματικών συσκευών και συσκευών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των διατάξεων για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Σχετικό: απόφ.υπ`Αριθ. οικ. 114000/4377 (ΦΕΚ Β΄ 1996/31.12.2004)

5. Ποινές

Α) Η εγκατάσταση σταθμού εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και κατασκευής κεραίας χωρίς άδεια ή έγκριση, εφόσον αυτή απαιτείται, η χρήση σταθμού εκπομπής ραδιοσήματος χωρίς άδεια ή η παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος σε εγκαταστάσεις άλλου, ο οποίος κατέχει ή λειτουργεί σταθμό εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος με ή χωρίς άδεια, η παραχώρηση της κατασκευής σε άλλον για την εγκατάσταση κεραίας χωρίς άδεια, εφόσον απαιτείται, καθώς και η παρεμπόδιση ή παρενόχληση των αρμόδιων οργάνων να πραγματοποιήσουν έλεγχο των σταθμών εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήμα-τος και των εγκαταστάσεων αυτών ή η παροχή με δόλο εσφαλμένων πληροφοριών για την άσκηση του ελέγχου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ έως τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) ευρώ. Σε περίπτωση καταδίκης διατάσσεται η αφαίρεση της τυχόν υφιστάμενης άδειας και η δήμευση του εξοπλισμού του σταθμού και των συναφών εγκαταστάσεων του.

Β) Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) έτη τιμωρείται όποιος προκαλεί επιβλαβείς παρενοχλήσεις (παρεμβολές), διαπιστωμένες από την αρμόδια Αρχή, σε άλλο νόμιμο χρήστη, όπως και όποιος εκπέμπει χωρίς άδεια σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, αφαιρείται η τυχόν υφιστάμενη άδεια από το όργανο που την εξέδωσε. Επίσης κατάσχεται όλος ο εξοπλισμός του σταθμού και οι συναφείς εγκαταστάσεις και δημεύεται με αμετάκλητη απόφαση του ποινικού δικαστηρίου.

Τα αδικήματα των περιπτώσεων Α` και Β` θεωρούνται αυτόφωρα, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 242 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Γ) Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, στους κατόχους κατασκευών κεραιών στην ξηρά:

α) που δεν διαθέτουν άδεια ούτε πιστοποιητικό πληρότητας ή

β) που διαθέτουν άδεια ή πιστοποιητικό πληρότητας φακέλου τα οποία έχουν εκδοθεί επί τη βάσει ψευδών, ανακριβών ή παραποιημένων στοιχείων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ μέχρι και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση ιδίως η ψευδής αναγραφή ή η παραποίηση στοιχείων ή η υποτροπή. Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου, συνυπολογίζονται στο ποσοστό εκ του αποθεματικού που καταβάλει η Ε.Ε.Τ.Τ. στο Δημόσιο και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Δ) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων της Περιφέρειας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο υπέρ της οικείας Περιφέρειας ύψους μέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, στους κατόχους κατασκευών κεραιών που δεν φροντίζουν για την κατεδάφιση των κατασκευών μετά την, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπή λειτουργίας των κεραιών ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, που προκύπτουν από τις διατάξεις περί σήμανσης των κατασκευών κεραιών.

Ε) Μετά από κοινοποίηση των ως άνω αποφάσεων επιβολής ποινών στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, ή με πρωτοβουλία αυτής, διατάσσεται η κατεδάφιση παράνομων ή μη λειτουργουσών κατασκευών κεραιών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 267/1998 (Α` 195).

ΣΤ) Η επιβολή των ως άνω διοικητικών προστίμων δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν άσκηση των προβλεπόμενων διοικητικών ή ένδικων μέσων δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίμου. Εφόσον τα πρόστιμα εξοφλούνται εντός μηνός από την έκδοση της σχετικής απόφασης επιβολής τους, και μόνον τότε, μειώνονται αυτομάτως κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Μετά την παρέλευση του μηνός η είσπραξη των προστίμων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..»

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ.1 Ν.3431/2006, ΦΕΚ Α 13 και με το 29 του Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ Α΄44) τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1α άρθρου 80 Ν.4070/2012, ΦΕΚ Α 82/10.4.2012.

Σχετικό: άρθρ.25 Ν.3185/2003
Άρθρο 2
Τροποποίηση του ν.δ. 1244/1972 και του ν. 2246/1994

1. Τηλεπικοινωνιακές συσκευές και συστήματα

Στο άρθρο 15 του ν.δ. 1244/1972 (ΦΕΚ 181 Α`), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1780/1988 (ΦΕΚ 114 Α`) προστίθεται παρ. 3, που έχει ως εξής:

“3. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι κατηγορίες στις οποίες κατατάοσονται όλες οι τηλεπικοινωνιακές συσκευές, με κριτήρια, όπως το είδος των συσκευών, η δυνατότητα ελεύθερης εισαγωγής, διακίνησης, χρήσης των συσκευών κ.λπ.. Με όμοιες αποφάσεις του ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κατατάσσει τους διαφόρους τύπους τηλεπικοινωνιακών συσκευών στις αντίστοιχες κατηγορίες, υιοθετεί αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών (ERC) σχετικά με Τηλεπικοινωνιακές συσκευές και συστήματα και εκδίδει γενικές άδειες χρήσης ή απαλλάσσει ορισμένους τύπους τηλεπικοινωνιακών συσκευών ή συστημάτων από την υποχρέωση εκδόσεως αδειών για την εμπορική τους διακίνηση ή την κατοχή τους ή την εγκατάσταση και λειτουργία τους”.

2. Κανονισμοί λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου, ειδικών ραδιοδικτύων και ραδιοσταθμών CB.

Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.δ. 1244/1972, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1780/1988, αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι κανονισμοί λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου, ειδικών ραδιοδικτύων και ραδιοσταθμών CB, καθώς και άλλων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Στην απόφαση καθορίζονται:

α. Οι όροι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των σταθμών, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες για τη χορήγηση, τροποποίηση, ανάκληση και αναστολή της ισχύος των αδειών λειτουργίας.

β. Τα προσόντα των υποψηφίων και τα των εξετάσεων για τη χορήγηση πτυχίων ραδιοερασιτεχνών.

γ. Οι κατηγορίες των πτυχίων ραδιοερασιτεχνών. Οι κατηγορίες αυτές κατατάσσονται, μεταξύ άλλων, ανάλογα με την υποχρέωση γνώσης ή όχι μορσικής τηλεγραφίας και μπορούν να τροποποιούνται ανάλογα με συστάσεις εναρμόνισης, που εκδίδονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών ή της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

δ. Οι λεπτομέρειες που αφορούν τα χαρακτηριστικά κλήσεως και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σταθμών, συμπεριλαμβανομένων και των κεραιών τους.

ε. Τα των ψηφιακών, δορυφορικών και τηλεοπτικών επικοινωνιών των ραδιοερασιτεχνών.

στ. Το σύστημα αδειοδότησης ή αναγνώρισης αδειών , αλλοδαπών ραδιοερασιτεχνών ή χρηστών CB, καθώς και της αδειοδότησης για την προσωρινή χρήση ειδικών ραδιοδικτύων ή και όλλων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων από αλλοδαπούς.

ζ. Η χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών λειτουργίας των σταθμών.

η. Οι κατηγορίες ασυρματικών συσκευών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων.

θ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια”.

3. Αδειες κατοχής ραδιοερασιτεχνικών συσκευών

Στο άρθρο 2 του ν.δ. 1244/1972 προστίΘεται παρ. 5, ως εξής:

“5. Οι αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες στους οποίους έχει χορηγηθεί χαρακτηριστικό κλήσεως, απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδειες κατοχής ραδιοερασιτεχνικών συσκευών ασυρμάτου εγκεκριμένου τύπου”.

4. Τέλη λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων

Η παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.δ. 1244/1972 αντικαθίσταται ως εξής:

“10. Για τη λειτουργία των ειδικών ραδιοδικτύων καταβόλλονται τέλη. Με κοινές αποφάσεις τους, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι Υπουργοί Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζουν:

α. Το σύστημα είσπραξης των τελών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

β. Το ύψος των τελών για τις διάφορες κατηγορίες των ειδικών ραδιοδικτύων, λαμβόνοντας υπόψη τον αριθμό χρησιμοποιουμένων διαύλων, τον αριθμό των σταθμών, το είδος της επιτελούμενης επικοινωνίας και τη γεωγραφική περιοχή λειτουργίας”.

5. Κατάργηση διάταξης

Από την ημερομηνία εφαρμογής του νέου συστήματος είσπραξης τελών, που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, καταργείται η παρ. 9 του άρθρου 9 του ν.δ. 1244/1972. Επίσης, καταργείται κόθε άλλη διάταξη του ανωτέρω νόμου με την οποία εμπλέκεται ο Ο.Τ.Ε. στη διαδικασία αδειοδότησης ειδικών ραδιοδικτύων και πειραματικών σταθμών.

6. Διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις του ν.δ. 1244/1972

Εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν.δ. 1244/1972, στους παραβάτες των κανονισμών λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου, ειδικών ραδιοδικτύων και ραδιοσταθμών CB, καθώς και άλλων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, επιβάλλονται υπέρ της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, διοικητικά πρόστιμα ύψους από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών προστίμων δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν άσκηση προβλεπομένων διοικητικών ή ενδίκων μέσων δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίμου. Εφόσον τα πρόστιμα κατατίθενται εντός μηνός από την έκδοση της σχετικής νομαρχιακής απόφασης επιβολής τους, και μόνον τότε, μειώνονται αυτομάτως κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Μετά την παρέλευση του μηνός, η είσπραξη των προστίμων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

7. Για κάθε παράβαση της αριθμ. 60600/23.4.1993 (ΦΕΚ 280 Β`) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο οικείος Νομάρχης με απόφασή του επιβάλλει μετά από ακρόαση του ενδιαφερομένου, ως διοικητική κύρωση, προκειμένου μεν για επιχειρήσεις, χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων (300.000) μέχρι τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών και προαιρετική παύση λειτουργίας της επιχείρησης μέχρι τρεις (3) μήνες, προκειμένου δε για ιδιώτες, χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) μέχρι τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών.

Ειδικά για το Νομό Αττικής, οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών. Κατά της απόφασης επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής εντός δεκαπέντε (15) ημερών, της οποίας η άσκηση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Σε περίπτωση υποτροπής, τα ως άνω ποσά διπλασιάζονται.

Σημ.: όπως η παρ. 7 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το αρθ.18 ΠΔ.44 ΦΕΚ 44 Ά/7.3.2002

8. Κατάργηση υποβολής Πιστοποιητικών Ποινικών Μητρώων

Καταργείται η υποχρέωση υποβολής Πιστοποιηnκών Ποινικού Μητρώου ως απαραίτητου δικαιολογητικού για την έκδοση ή ανανέωση των αδειών σταθμών ασυρμάτου του ν.δ. 1244/1972, καθώς και κάθε σχετικός όρος έκδοσης ή ανανέωσης των αδειών αυτών που αναφέρεται σε καταδίκη ή δίωξη των κατόχων ή των υπευθύνων των σταθμών αυτών για έγκλημα που κωλύει σύμφωνα με τον “Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.” το διορισμό σε δημόσια υπηρεσία.

9. Τροποποίηση του ν. 2246/1994

Α. Στο τέλος της πρώτης πρότασης του εδαφίου Β` της παρ. 1 του άρθρου Δεύτερου του ν. 2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α.) προστίθενται οι λέξεις “και Ταχυδρομείων”.

Β. Στο τέλος της υποπαραγράφου 1α του εδαφίου Α` της παρ. 4 του άρθρου Δεύτερου του ν. 2246/1994 προστίθεται η φράση: “Μέχρι την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης τους αριθμούς εκχωρεί ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών”.

Γ. Η υποπαρόγραφος γ` του εδαφίου Α` της παρ. 4 του άρθρου Δεύτερου του ν. 2246/1994 καταργείται.

Δ. Στο τέλος του εδαφίου Ζ` της παρ. 8 του άρθρου Δεύτερου του ν. 2246/1994 προστίθεται η φράση: “Μέχρι την έκδοση της παραπάνω απόφασης τούτο διατίθεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για τους σκοπούς του εδαφίου Η` της παρούσας παραγράφου και του εδαφίου Β` της παρ. 1 του άρθρου Δεύτερου”.

Ε. Τo εδάφιο Θ` της παρ.4 του άρθρου Τρίτου του ν.2246/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.14 του άρθρου 12 του ν.2578/1998 (ΦΕΚ 30 A`), αντικαθίσταται ως εξής:

“Θ. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να χορηγεί όδειες, ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Ε.Τ.Τ. ως προς τη σκοπιμότητα των αδειών αυτών, σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.. Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε δημόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών δικτύων που εξυπηρετούν ίδιες ανάγκες, υπό τον όρο ότι τα δίκτυα αυτά είναι μεμονωμένα, ανεξάρτητα και δεν συνδέονται με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Εφόσον τα ανωτέρω τηλεπικοινωνιακά δίκτυα χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες, θα καταβάλλονται τέλη σύμφωνα με το εδάφιο Δ` της παρ. 8 του παρόντος άρθρου.

Από την υποχρέωση αυτήν εξαιρούνται τα δίκτυα δημοσίων υπηρεσιών.

Οταν η εγκατάσταση ή/και λειτουργία ή/και εκμετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων των προαναφερθέντων φορέων εξυπηρετεί απελευθερωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό, τότε απαιτείται άδεια σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου”.

10. Ραδιοερασιτεχνικές άδειες και άδειες ραδιοσταθμών CB

Η διάρκεια ισχύος των ραδιοερασιτεχνικών αδειών και των ραδιοσταθμών ζώνης συχνότητας πολιτών (CΒ) ορίζεται σε δέκα (10) έτη. Για την απόκτηση ραδιοερασιτεχνικής άδειας Γ` κατηγορίας οι ενδιαφερόμενοι, εκτός των άλλων προσόντων που ορίζονται από το ισχύον νομικό καθεστώς, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα ανώτατα όρια εκπομπής ισχύος για τις διάφορες κατηγορίες των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών.
Άρθρο 3
Αλλαγή και διαχείριση καταλυτικών μετατροπέων

1. Καθιερώνεται σύστημα ελέγχου, αλλαγής κσι διαχείρισης των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων (Κ.Μ.) των αυτοκινήτων.

2. Απενεργοποιημένος χαρακτηρίζεται ο καταλυτικός μετατροπέας ενός αυτοκινήτου, του οποίου τα λοιπά συστήματα του αυτοκινήτου λειτουργούν σωστά, όταν δεν μειώνει αποτελεσματικά τους εκπεμπομένους ρύπους καυσαερίων, ώστε να βρίσκονται κάτω από τα όρια που προβλέπονται από τη νομοΘεσία “περί μέτρησης καυσαερίων” για την κατά περίπτωση κατηγορία αυτοκινήτου.

3. Αλλαγή του Κ.Μ. ενός αυτοκινήτου είναι η αντικατάστασή του με άλλον καινουργή, του οποίου ο τύπος είναι εγκεκριμένος για το υπόψη αυτοκίνητο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή τον Κανονισμό 103 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε., είτε ως “αρχικός καταλυτικός μετατροπέας” είτε ως “καταλυτικός μετατροπέας αντικατάστασης”.

4. Η αλλαγή των απενεργοποιημένων Κ.Μ. των αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, καθώς και η εκ των υστέρων τοποθέτηση Κ.Μ. ή φίλτρου ενεργού όνθρακα σε αυτοκίνητα μη αντιρρυπαντικής τεχνολογίας γίνονται μόνον από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία χορήγησης Κ.Ε.Κ. που έχουν πιστοποιηθεί για την εργασία αυτήν. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποΘέσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες για τη χορήγηση της πιστοποίησης.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι ποινές, οι οποίες επιβάλλονται στα πιο πάνω συνεργεία, όταν αντικαθιστούν Κ.Μ. με άλλους μη καινουργείς ή μη εγκεκριμένου τύπου, καθώς επίσης όταν παραβιάζουν εν γένει την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Οι απενεργοποιημένοι Κ.Μ. χαρακτηρίζονται ως ειδικού τύπου στερεά απόβλητα και επιβάλλεται η συγκέντρωση και η διαχείρισή τους.

Τους απενεργοποιημένους Κ.Μ. συγκεντρώνουν τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων τα οποία προβαίνουν στην αντικατάστασή τους.

Οι συγκεντρωμένοι Κ.Μ. παραδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, όχι μεγαλύτερα του έτους, σε εταιρίες συγκέντρωσης και διαχείρισης καταλυτικών μετατροπέων και σε δημόσιους φορείς που ορίζονται προς τούτο.

Τα συνεργεία αντικατόστασης Κ.Μ., οι εταιρείες συγκέντρωσης και διαχείρισης καταλυτικών μετατροπέων και οι δημόσιοι φορείς που ορίζονται για τη συγκέντρωση και διαχείρισή τους, τηρούν ειδικά βιβλία με σκοπό το ισοζύγιο των αντικαθισταμένων και των νέων καταλυτικών μετατροπέων να μπορεί να ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές.

Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του, κατά περίπτωση, αρμοδίου Υπουργού, ορίζονται οι δημόσιοι φορείς που θα αναλάβουν τη συγκέντρωση και διαχείριση των καταλυτικών μετατροπέων και καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των εταιρειών συγκέντρωσης και διαχείρισης των Κ.Μ., ο τρόπος συγκέντρωσης, διαχείρισης και ελέγχου των Κ.Μ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Σχετικό: παρ.2 άρθρ.45 Ν.2963/2001,ΦΕΚ Α 268/23.11.2001
Άρθρο 4
Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η ίδρυση πρατηρίων καυσίμων ή σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων ή η προσθήκη αντλιών καυσίμων σε υφιστάμενους σταθμούς, εφόσον, στο κτίριο, άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαμβάνει το πρατήριο ή ο σταθμός, στεγάζονται οι εξής χρήσεις: κατοικίες (πλην μονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών, εφόσον αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση του ίδιου του εκμεταλλευτή του πρατηρίου και της οικογένειάς του), καταστήματα, εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια, οίκοι ευγηρίας, γηροκομεία, θέατρα ή κινηματογράφοι ή λοιποί χώροι συνάθροισης κοινού, εξαιρουμένων των χρήσεων γραφείων και ξενοδοχείων.

Σχετικό:παρ.2 και 3 άρθρου 11 Ν.3897/2010, ΦΕΚ Α 208/10.12.2010

2. Υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων, τα οποία λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, απομακρύνονται εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, εκτός αν προ της παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσμίας, μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής, υλοποιηθούν τα μέτρα των εδαφίων 4.1., 4.2, 4.3 και 4.4 της παραγρόφου 4 του παρόντος άρθρου. Κατά το ως άνω μεταβατικό διάστημα της λειτουργίας τους, δεν δύναται να γίνει μεταβίβαση της όδειας λειτουργίας τους, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί τα ανωτέρω αναφερθέντα μέτρα. Ολα τα υπόλοιπα πρατήρια που είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας πρέπει να τοποθετήσουν σε όλες τις αντλίες καυσίμων, εντός έξι (6) μηνών ειδικές βαλβίδες ασφαλείας (shut-off valves), ώστε να διακόπτεται η ροή του καυσίμου, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή βίαιης αποκόλλησης της αντλίας λόγω πρόσκρουσης οχήματος επί αυτής. Η τοποθέτηση των παραπάνω βαλβίδων στις αντλίες καυσίμων είναι υποχρεωτική και για τα πρατήρια που έχουν άδεια ίδρυσης ή βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο αδειοδότησης ή πρόκειται να ιδρυθούν εφεξής.

Για υφιστάμενα πρατήρια κάτωθεν γραφείων ή ξενοδοχείων, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

3. Υφιστάμενοι σταθμοί με αντλίες καυσίμων, οι οποίοι λειτουργούν σε κτίρια όπου στους υπόλοιπους ορόφους στεγόζονται κατοικίες, καταστήματα, εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια, οίκοι ευγηρίας, γηροκομεία, θέατρα ή κινηματογράφοι, γραφεία και ξενοδοχεία, οφείλουν να απομακρύνουν τις αντλίες και να αποξηλώσουν ή απενεργοποιήσουν τις δεξαμενές καυσίμων, εντός ενός (1) έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, εκτός αν προ της παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσμίας. μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής, υλοποιηθούν τα μέτρα των εδαφίων 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4 της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Εφόσον η όδεια του σταθμού λήγει πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, αυτή ανανεώνεται μόνο καΘ` ο μέρος αφορά το σταθμό και τις λοιπές εξυπηρετικές εγκαταστάσεις του και όχι για τις αντλίες καυσίμων.

4. Οι σταΘμοί και τα πρατήρια των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους και με τις αντλίες καυσίμων, εφόσον, μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής, ληφθούν όλα τα ακόλουθα πρόσθετα μέτρα:

4.1. Να τοποθετήσουν εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος Μονάδα Ανάκτησης Ατμών βενζίνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα 111 της 10245/713/97 κ.υ.α. (ΦΕΚ 311 Β`). Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων”.

4.2. Σε όλες τις αντλίες καυσίμων πρέπει, εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος, να τοποθετηθούν ειδικές βαλβίδες ααφαλείας (shut-off valves), ώστε να διακόπτεται η ροή του καυσίμου, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή βιαίας αποκόλλησης της αντλίας λόγω πρόσκρουσης οχήματος επί αυτής.

4.3. Στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και ειδικότερα επάνω από τις αντλίες καυσίμων τοποθετείται, εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, σύστημα ανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαγιός τοπικής εφαρμογής κατάλληλου πυροσβεστικού υλικού, το οποίο θα λειτουργεί είτε αυτόματα είτε και χειροκίνητα, με κομβία λειτουργίας, τα οποία ενεργοποιούνται από δύο (2) τουλάχιστον σημεία, το ένα στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και το άλλο στο γραφείο διοίκησης της εγκατάστασης.

4.4. Στο χώρο των φρεατίων των δεξαμενών καυσίμων τοποθετείται, εντός ενός (1) μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος, ένας τροχήλατος πυροσβεστήρας σκόνης, χωρητικότητας 25 kgs.

4.5. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος το πιστοποιητικό πυρασφάλειας θα ανανεώνεται κόθε έξι (6) μήνες για τους σταθμούς και κάθε τρία (3) έτη για τα πρατήρια κσι κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης του πιστοποιητικού, η αρμόδια υπηρεσία προχωρεί αυτεπάγγελτα στην προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης.

Τα ως άνω μέτρα των εδαφίων 4.1 έως και 4.5 οφείλουν να λάβουν και οι σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, αμιγείς ως προς τη χρήση, δηλαδή σταθμοί που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων όλοι οι όροφοι χρησιμοποιούνται είτε ως χώροι στάθμευσης είτε για εξυπηρέτηση του σταθμού (π.χ. αποθήκες, πλυντήρια, λιπαντήρια).

5. Για τους σταθμούς και τα πρατήρια της προηγούμενης παραγρόφου απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη, αλλαγή και τροποποίηση των εγκαταστάσεων, εάν αυτή προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Στους σταθμούς της κατηγορίας συτής οι υπό του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 455/1976 (ΦΕΚ 169 Α`), όπως ισχύει, προβλεπόμενες επιθεωρήσεις, διενεργούνται υποχρεωτικώς ανά διετία.

Για τα πρατήρια υγρών καυσίμων επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας από Διπλωματούχους ή Τεχνολόγους Μηχανικούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών. Η μελέτη εγκρίνεται από την αρμόδια κατά τόπον Πυροσβεστική Αρχή.

Μετά τη διενέργεια αυτοψίας από Αξιωματικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από τη μελέτη μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, το οποίο υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή.

Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας είναι τριετής.

Οταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε οποιαδήποτε περίπτωση, διαπιστώσει, κατόπιν αυτοψίας, ότι δεν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, ανακαλεί το Πιστοποιητικό και κοινοποιεί την απόφασή της στην Αρχή που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

Για τα πρατήρια υγρών καυσίμων οι υπό του άρθρου 21, παρ. 9 του β.δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150 Α`) και του άρθρου 20 του π.δ. 1224/1981 (ΦΕΚ 303 Α`), όπως αυτά ισχύουν, προβλεπόμενες επιθεωρήσεις διενεργούνται υποχρεωτικά ανά τετραετία.

6. Εντός δύο (2) ετών από της δημοσιεύσεως της απόφασης της επόμενης παραγράφου, με μέριμνα των εκμεταλλευτών τους, θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής έλεγχος των πινάκων, διακοπτών, καλωδιώσεων, των τυχόν ράβδων ή σωλήνων γείωσης δεξαμενών και της εν γένει ηλεκτρολογικής εγκατάσταοης όλων ανεξαιρέτως των πρατηρίων και σταθμών αυτοκινήτων, ο οποίος θα επαναλαμβάνεται ανά διετία για τα πρατήρια και τους σταθμούς με αντλίες καυσίμων και ανά τετραετία για τους λοιπούς σταθμούς, εκδιδομένης σχετικής βεβαίωσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

7. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία θα εκδοθεί εντός εξαμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος.
Άρθρο 5
Ρυθμίσεις θεμάτων εμπορευματικών μεταφορών

1. Η παρ. 7 του άρθρου 15 του ν.1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α`) αντικαθίσταται ως εξής:

7. Μεταφορικές επιχειρήσεις και μεμονωμένοι οδικοί μεταφορείς, κάτοχοι Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων βυτιοφόρων μεταφορός υγρών τροφίμων, βυτιοφόρων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, υπαγόμενων στη συμφωνία ΑDR και μεταφοράς αυτοκινήτων (αυτοκινητοφόρων), δύνανται να διενεργούν Εθνικές και Διεθνείς μεταφορές”.

2. Η περίπτωση ε` της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2465/1997 “Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών” αντικαθίσταται ως εξής:

“Το διοικητικό πρόστιμο για τις περιπτώσεις οριστικοποίησης προσωρινών αδειών φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης είναι:

α. Για την υποπερίπτωση αα` ποσό 30.000 δρχ. ανά τόννο μικτού βόρους των οχημάτων αυτών.

β. Για την υποπερίπτωση ββ` ποσό 15.000 δρχ. ανά τόννο μικτού βάρους των οχημάτων αυτών”.

3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν . 1959/1991 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλιογράμμων, ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χιλιογράμμων στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εφόσον αυτοί αποκτούν και δηλώνουν αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτήν καταβάλλεται ολόκληρη η, υπέρ του Δημοσίου, εφάπαξ εισφορά, που προσδιορίζεται στην παρούσα παράγραφο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 άρθρ.2898/2001,ΦΕΚ Α 71.

4. Το άρθρο 6 του ν.δ. 49/1968, όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 8 του β.δ. 281/1973 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 803/1978 και το άρθρο 4 του ν. 1959/1991, αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Πέραν των προβλεπόμενων ελέγχων του άρθρου 8 του ν. 2465/1997, όπως κάθε φορά ισχύει, οι έλεγχοι της νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των εκπομπών καυσαερίων όλων των οχημάτων, ελληνικών και αλλοδαπών, που κυκλοφορούν στη χώρα μας, καθώς κοι της νομιμότητας διενέργειας μεταφοράς με αυτά, ανατίθενται και σε Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου. Τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από πρόταση των αρμοδίων Υπηρεσιών και αποτελούνται από:

α. Δύο εκπροσώπους της γπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ή ΚΤΕΟ της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ένας των οποίων ορίζεται επικεφαλής του Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου.

β. Εναν αστυνομικό του Τμήματος Τροχαίας ή της Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα Τροχαίας ή ένα όργανο του Λιμενικού Σώματος, κατά λόγο αρμοδιότητας.

γ. Εναν υπάλληλο άλλης Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εφόσον κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή του.

Ο έλεγχος ασκείται σε κάθε σημείο του χώρου αρμοδιότητας της οικείας Νομαρχίας, ακόμη δε στους λιμένες και πλησίον των συνοριακών σταθμών.

Οι επιβαλλόμενες διοικητικές ποινές συνίστανται στην αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από έναν (1) έως έξι (6) μήνες και σε πρόστιμο υπέρ της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύψους από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο ύψος του διοικητικού προστίμου μπορεί να ανέλθει μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών. Η διαπίστωση της παράβασης, ο καταλογισμός της ποινής και η επιβολή της, γίνονται από το Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου επί τόπου, αμέσως και μετά από ακρόαση του οδηγού του οχήματος. Κατά τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων δύναται να παρίσταται και εκπρόσωπος των Οδικών Μεταφορέων.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζεται το ύψος του προστίμου και ο χρόνος αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής των μέτρων αυτών και είσπραξης του προστίμου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Στα μέλη των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου καταβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α), αποζημίωση από τις πιστώσεις της Οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το ύψος της οποίας καθορΙζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

4. Οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που έχει κυρωθεί με το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α`), δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, για τις παραβάσεις των περιπτώσεων θ` και ι` της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 49/1968, όπως ισχύει, πέραν των προβλεπομένων στην παράγραφο 1` κυρώσεων, επιβάλλεται από την Υπηρεσία που τη χορήγησε και η ποινή της οριστικής αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου.

Η ίδια επιχείρηση ή πρόσωπο στερείται του δικαιώματος απόκτησης νέας άδειας κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύo (2) ετών από την οριστική αφαίρεση, έστω και εάν συντρέχουν οι νόμιμα προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη χορήγησή της.

5. Οι έλεγχοι του παρόντος άρθρου δύνανται να πραγματοποιούνται και από τις υπηρεσίες Τροχαίας ή Λιμενικού Σώματος κατά περίπτωση”.

5. Το άρθρο 3 Του ν. 1010/1980 (ΦΕΚ 30 Α`) “περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών διεθνών οδικών μεταφορών” αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Επιτρέπεται η έλξη ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων οδικών οχημότων από λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα σύνορα της χώρας προς το εσωτερικό της και αντίστροφα από ημεδαπά ρυμουλκά δημόσιας χρήσης εθνικών ή διεθνών ή εθνικών και διεθνών μεταφορών φορτηγά αυτοκίνητα εφόσον:

α. Τα αλλοδαπά ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα είναι απογεγραμμένα σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνίες οδικών μεταφορών (με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής διεθνών μεταφορών με ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα).

β. Τα αλλοδαπά ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας της χώρας απογραφής τους και με δελτίο τεχνικού ελέγχου.

γ. Τα αλλοδαπά ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα, που προέρχονται από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, είναι εφοδιασμένα και με ελληνική διμερή άδεια ή άδεια ΕΔΥΜ διενέργειας της μεταφορός.

δ. Τα ημεδαπά ρυμουλκά οχήματα εθνικών ή διεθνών μεταφορών είναι χαρακτηρισμένα ως ανεξάρτητες κυκλοφοριακές μονάδες και εφοδιασμένα με ίδια όδεια κυκλοφορίας υπό τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

ε. Τα αλλοδαπά ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα, που μεταφέρουν ευαλοίωτα ή επικίνδυνα υλικά, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το πιστοποιητικό καταλληλότητας, που προβλέπεται από τις διεθνείς συμφωνίες ΑΤΡ και ΑDR αντίστοιχα.

2. Το έργο της έλξης του αλλοδαπού ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου από το ημεδαπό ρυμουλκό, εκτελείται στο πλαίσιο σύμβασης ανάθεσης έργου μεταξύ της αλλοδαπής μεταφορικής επιχείρησης και της ελληνικής μεταφορικής επιχείρησης ή μεμονωμένου μεταφορέα.

Ο τύπος της σύμβασης, η ελληνική Υπηρεσία στην οποία η σύμβαση αυτή θα κατατίθεται, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, θα καθορισθούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Το αλλοδαπό ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί καθ` οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση Εθνικών Μεταφορών”.

6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 17 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α`) αντικαθίσταται ως εξής:

“Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής καταβάλλεται το μισό του ποσού της εφάπαξ εισφορός υπέρ του Δημοσίου, που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1959/1991, όπως ισχύει. Για τα αυτοκίνητα αυτά καταβάλλονται, κατ` έτος, τέλη κυκλοφορίας, ως εξής: α) το πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων τελών αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι ένα εξάμηνο το έτος, β) το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των ετήσιων τελών, αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι ένα τρίμηνο το έτος.

Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των αυτοκινήτων αυτών, διενεργείται έλεγχος των συστημάτων πέδησης, διεύθυνσης, ανάρτησης και φωτισμού”.

7. Η περ. β` του άρθρου 3 του ν. 1073/1980 (ΦΕΚ 214 Α`), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α`) και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

“β. Με τόπο φόρτωσης οποιοδήποτε σημείο, ευρισκόμενο εντός των ορίων του νομού της διοικητικής μονάδας της έδρας τους, προς οποιοδήποτε σημείο όμορου νομού και αντίστροφα.

Ως όμοροι νομοί, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοούνται εκείνοι που έχουν κοινά χερσαία σύνορα.

Ειδικά για τις μεταφορές μεταξύ νησιών, ως όμοροι νομοί θεωρούνται όλα τα νησιά που συνδέονται απευθείας ακτοπλοϊκά μεταξύ τους.

Επιτρέπεται η διενέργεια μεταφορών με Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα της συγκεκριμένης κατηγορίας:

1. Από το Νομό Ευβοίας προς το Νομό Αττικής και αντίστροφα.

2. Από το Νομό Πιερίας προς το Νομό Θεσσαλονίκης και αντίστροφα”.

8. Η παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 1959/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

“11. Απαλλάσσονται της καταβολής της, δια του παρόντος άρθρου οριζόμενης υπέρ του Δημοσίου εισφοράς, τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά και διανομή πόσιμου νερού σε περιοχές που δεν υδρεύονται, καθώς και τα φορτηγά κλειστού αμαξώματος αποκομιδής απορριμμάτων. Τα ανωτέρω απαλλασσόμενα από την καταβολή εισφοράς, υπέρ του Δημοσίου, φορτηγά αυτοκίνητα έχουν δικαίωμα κυκλοφορίας μόνο στο νομό όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης. Τα φορτηγά κλειστού αμαξώματος αποκομιδής απορριμμάτων δύνανται να κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα, μόνον εφόσον καταβάλλουν την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο εισφορά υπέρ του Δημοσίου. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και περιορισμοί, με τους οποίους θα είναι δυνατή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών”.

9. Τα τυποποιημένα έγγραφα Cop Doc (conformity of production) προς πιστοποίηση των εκπομπών ρύπων του οξειδίου του αζώτου (ΝΟΧ) του φορτηγού οχήματος, όταν αυτό διέρχεται την Αυστρία, όπως προβλέπεται από το παράρτημα 5 του πρωτοκόλλου (αριθ. 9 της πράξης προσχώρησης της Αυστρίας στην Ε.Ε.), χορηγούνται στους Ελληνες οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

10. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1959/1991, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 2465/1997, προστίθεται νέο εδάφιο κ` που έχει ως εξής:

“κ) Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μικτού βάρους μέχρι 8.000 χιλιογράμμων στους έχοντες μελισσοκομικές επιχειρήσεις, χωρίς την προϋπόθεση πραγματοποίησης των ακαθάριστων εσόδων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1959/1991, όπως αυτές ισχύουν σήμερα”.

Με απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών αυτών.

11. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τις οποίες ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

12. Οι παράγοντες που συμμετέχουν στη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα ώστε να εμποδίσουν την πρόκληση ζημιών σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας της μεταφορός συμπεριλαμβανομένης και της φορτοεκφόρτωσης στο ελάχιστο, τις εξ αυτής, συνέπειες.

Ως παράγοντες για την εφαρμογή των ανωτέρω νοούνται ιδιαίτερα ο αποστολέας του εμπορεύματος, ο φορτωτής, ο μεταφορέας, ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οδηγός και συνοδηγός του οχήματος και ο σύμβουλος ασφαλείας της επιχείρησης.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζονται οι ευθύνες και υποχρεώσεις των παραγόντων που εμπλέκονται στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, καθώς και το σύστημα επιβολής διοικητικών ποινών (περιγραφή ποινών, τρόπος και όργανα επιβολής ποινών, ύψος ποινών, κ.λπ.) στους παράγοντες αυτούς.
Άρθρο 6
Ρυθμίσεις θεμάτων τεχνικής οχημάτων

1. Πρατήρια υγραερίου ή μικτά πρατήρια που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 269/1981 (ΦΕΚ 76 Α`) ή 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α`), όπως ισχύουν, και βρίσκονται σε περιοχές εντός και εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων όπου, από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή άλλα σχέδια ρύθμισης χρήσεων γης (Γ.Π.Σ., Ζ.Ο.Ε., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.). δεν επιτρέπεται η παραμονή τους, εξακολουθούν να λειτουργούν με την υφιστάμενη κυκλοφοριακή σύνδεσή τους για μια δεκαετία από τη λήξη της ισχύος της άδειας λειτουργίας τους.

Τo αυτό ισχύει και για πρατήρια σε περιοχές των οποίων θα ρυθμιστούν ή θα μεταβληθούν οι χρήσεις γης μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Τυχόν μη ανανεωθείσες ή ανακληθείσες άδειες λειτουργίας τέτοιων πρατηρίων για πολεοδομικούς λόγους ανανεώνονται ή επανέρχονται σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Πρατήρια υγραερίου ή μικτά πρατήρια που διαθέτουν σε ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1997 έγκριση καταλληλότητας θέσης υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου της όδειας λειτουργίας.

Πρατήρια υγρών καυσίμων που μετατρέπονται σε μικτά πρατήρια, είτε υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), είτε υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) υπό τους όρους, κατά περίπτωση, του υπ` αριθμ. π.δ. 595/1984 (Α`218) και της υπ` αριθμ. οικ. 5063/184/2000 υ.α. (Β`155), όπως ισχύουν, διατηρούν τον υπάρχοντα κόμβο σύνδεσης τους. Η άδεια λειτουργίας των πρατηρίων αυτών επεκτείνεται με την έγκριση των αναγκαίων προσθηκών και τροποποιήσεων και ανανεώνεται ως άδεια μικτού πρατηρίου είτε υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), χρονικής ισχύος δέκα (10) ετών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρου 10 Ν.3710/2008,ΦΕΚ Α 216/23.10.2008,που τροποποιήθηκε με το άρθρο 115 παρ.7 Ν.4199/2013,ΦΕΚ Α 216/11.10.2013.

2. Η προθεσμία της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 1575/1985 που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α) παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2000.

3. Το εδάφιο δ` της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 1959/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

“δ. Η δαπάνη για τη διενέργεια των δειγματοληπτικών ελέγχων που γίνονται βάσει ισχυουσών οδηγιών Ε.Ε./Ο.Η.Ε. στα διάφορα επί μέρους συστήματα ενός οδικού οχήματος από μια σειρό παραγωγής ή των ελέγχων για τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου, καλύπτεται από τα έσοδα των παραβόλων που καταβάλλονται για την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών επικύρωσης Ε.Ε./Ο.Η.Ε. ή την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου αντίστοιχα”.

4. Η παρ. 6 του όρθρου 2 του ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55 Α`), όπως αντικαταστάθηκε με το όρθρο 37 του ν. 1959/1991 και το εδ. α` του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

“6. Για την έκδοση πιστοποιητικού επικύρωσης Ε.Ε./Ο.Η.Ε. ως προς τα διάφορα επί μέρους συστήματα ενός οδικού οχήματος, που αναφέρεται σε επαληθεύσεις τεχνικών προδιαγραφών, ελέγχους ή δοκιμές και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την έγκριση τύπου οχήματος καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται ανάλογα με το είδος του πιστοποιητικού στο ένα πέμπτο (1/5) του ποσού, που προβλέπεται στην παρ. 5 α` του άρθρου αυτού”.

5. Τα εδάφια 12 γ` και δ` της περ. β` της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 αντικαθίστανται ως εξής: “γ. Δίτροχα, τρίτροχα και ελαφρά τετράτροχα τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές.

δ. Δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου οχημότων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 70/156/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την 93/81/ΕΕ, πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές, ανεξάρτητα από τον αριθμό παραλλαγών. Δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου δικύκλου μοτοποδηλότου, τρικύκλου μοτοποδηλάτου, δικύκλου μοτοσικλέτας, μοτοσικλέτας με καλάθι, τρικύκλου, τετρακύκλου (λογιζόμενου σαν μοτοποδήλατο), τετρακύκλου (λογιζόμενου σαν μοτοσικλέτα) που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 92/61/ΕΕ, τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές, ανεξάρτητα από τον αριθμό παραλλαγών”.

6. Τα εδάφια 14 και 15 της περίπτωσης β` της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 αντικαθίστανται ως εξής: “14 α. Για τη συμπλήρωση ή επέκταση ή τροποποίηση εγκρίσεων τύπου εισπράττεται το ένα πέμπτο (1/5) του αντίστοιχου παραβόλου που καθορίζεται στην παράγραφο 12. β. Ειδικότερα για συμπλήρωση έγκρισης τύπου με άλλες παραλλαγές εισπράττεται το ένα πέμπτο (1/5) του αντίστοιχου παραβόλου που καθορίζεται στην παράγραφο 12 για κάθε επιπλέον παραλλαγή και μέχρι του τριπλασίου του ανωτέρω παραβόλου. γ. Για έκδοση βεβαίωσης καυσαερίων από τη Διεύθυνση Τεχνικής Οχημάτων εισπράττεται το αντίστοιχο παράβολο που καθορίζεται στην παράγραφο 12. Εάν η βεβαίωση αφορά μεμονωμένα οχήματα, εισπράττεται για κάθε όχημα το ένα πέμπτο (1/5) του αντίστοιχου παραβόλου που καθορίζεται στην παράγραφο 12. δ. Για την έκδοση δελτίου κοινοποίησης πιστοποιητικού Ε.Ε. ή κανονισμού Ο.Η.Ε. ενός συστήματος οχήματος θα εισπράττεται το ένα πέμπτο (1/5) του αντίστοιχου παραβόλου που καθορίζεται στην παράγραφο 12.

15. Εάν στην αρχική έγκριση τύπου περιλαμβάνονται παραπάνω από πέντε παραλλαγές, θα εισπράττεται επιπλέον παράβολο σύμφωνα με την παράγραφο 14β του παρόντος άρθρου”.

7. Καταργούνται οι διατάξεις:

α. Της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α), όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2465/1997.

β. Του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2465/1997.

8. Οι σταθμοί εκκίνησης και άφιξης υπεραστικών λεωφορείων προς επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή φορτηγών αυτοκινήτων προς διενέργεια φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων που λειτουργούσαν μέχρι 31.12.1999 εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28 Α).

9. Στους υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων όπου η στάθμευση εξυπηρετείται από υπαλλήλους, η ωφέλιμη χωρητικότητα του σταθμού, συνυπολογιζομένων και των απαραίτητων διαδρόμων, κ.λπ. ορίζεται σε 10 τ.μ. ανά αυτοκίνητο.

Σχετικό: το άρθρο 19 παρ. 8 Ν.4313/2014,ΦΕΚ Α 261/17.12.2104
Άρθρο 7
Ρυθμίσεις θεμάτων επιβατικών μεταφορών

1. Οι πολύτεκνοι επαγγελματίες οδηγοί αυτοκινήτων με οκτώ (8) και περισσότερα τέκνα, που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2078/1992 (ΦΕΚ 39 Α`) είχαν αποκτήσει δικαίωμα και είχαν θέσει σε κυκλοφορία θερμικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), δικαίωμα που ανακλήθηκε με τις διατάξεις του ν. 2175/1993 (ΦΕΚ 211 Α), δικαιούνται τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, με έδρα οποιονδήποτε δήμο ή κοινότητα του νομού μόνιμης κατοικίας τους. Εάν έχουν προσληφθεί και απασχολούνται στην ΕΘΕΛ Α.Ε. κατ` εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2175/1993 ή του ν. 2669/1998 (ΦΕΚ 283 Α`), για να αποκτήσουν το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, πρέπει να παραιτηθούν από τη Θέση αυτήν.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, η διαδικασία χορήγησης της άδειας και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

2. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, σε πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του πολυτέκνου, εφόσον ο αριθμός των παιδιών του αιτούντα (πολυτέκνου) είναι από έξι (6) και άνω, για τη μεταφορά, αποκλειστικά και μόνον, των μελών της οικογένειάς του.

Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού δήμου ή κοινότητας για την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος.

3. Στο άρθρο 19 του ν.δ. 102/1973 (ΦΕΚ 178 Α`) προστίθεται νέα παράγραφος, που έχει ως εξής:

“Ειδικότερα για τον Πρόεδρο του Κ.Τ.Ε.Λ. η παραπάνω αποζημίωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του μισθού που αντιστοιχεί στο βαθμό λογιστή χωρίς πτυχίο, εγγάμου χωρίς παιδιά και με εικοσαετή προϋπηρεσία για όσα Κ.Τ,Ε.Λ, έχουν στη δύναμή τους ενταγμένα πάνω από πενήντα (50) λεωφορεία.

Για τα Κ.Τ.Ε.Λ. που έχουν στη δύναμή τους είκοσι (20) μέχρι και πενήντα (50) λεωφορεία το ύψος της αποζημίωσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού που αντιστοιχεί στο εβδομήντα στα εκατό (70%) του μισθού του παραπάνω λογιστή και για τα Κ.Τ.Ε.Λ. με λιγότερα από είκοσι (20) λεωφορεία στο σαρόντα στα εκατό (40%) του ίδιου μισθού.”

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 2465/1997, όπως αυτή προστέθηκε μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν.δ. 102/1973, αντικαθίσταται ως εξής:

“Οι μετά την 31η Δεκεμβρίου 1977 διατελέσαντες Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε αστικού ή υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ., καθώς και οι εφεξής διατελούντες, επί δύο τουλάχιστον τριετίες, λαμβάνουν μηνιαία χορηγία, η οποία θα βαρύνει τα γενικά έξοδα του Κ.Τ.Ε.Λ. εφόσον παραμένουν μέτοχοι αυτού. Η χορηγία αυτή καταβάλλεται μόνο στο δικαιούχο, με τη συμπλήρωση του έκτου έτους της θητείας του.

Η καταβολή αυτή διακόπτεται εόν ο δικαιούχος επανεκλεγεί Πρόεδρος του Κ.Τ.Ε.Λ. και χορηγείται εκ νέου, μετά τη λήξη της θητείας του.

Το ύψος της μηνιαίας χορηγίας καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Κ.Τ.Ε.Λ., το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το εξήντα στα εκατό (60%) του μισθού του λογιστή χωρίς πτυχίο, έγγαμου χωρίς παιδιά και με εικοσαετή προϋπηρεσία, για όσα Κ.Τ.Ε.Λ. έχουν στη δύναμή τους ενταγμένα πάνω από πενήντα (50) λεωφορεία.

Για τα Κ.Τ.Ε.Λ. που έχουν ενταγμένα στη δύναμή τους είκοσι (20) μέχρι και πενήντα (50) λεωφορεία το ύψος της χορηγίας αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το σαρόντα στα εκατό (40%) του παραπάνω μισθού και για τα Κ.Τ.Ε.Λ. με λιγότερα από είκοσι (20) λεωφορεία, από το είκοσι στα εκατό (20%) αυτού”.

Σημ.: όπως ηπαρ.4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 12 Ν.2898/2001,ΦΕΚ Α 71/10.4.2001.
Άρθρο 8
Ρυθμίσεις θεμάτων επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης

1. Στο τέλος της περίπτωσης α` της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1437/1984 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Οι Δήμοι Ραφήνας, Μαρκοπούλου και Αρτέμιδος (Λούτσας) περιλαμβάνονται στα όρια της ενιαίας διοικητικής μονάδας της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων”.

2. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία έχουν έδρα δήμο ή κοινότητα, που καταργήθηκε και συνενώθηκε σε νέο δήμο ή κοινότητα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α`), διατηρούν ως έδρα το δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα που ταυτίζεται με το δήμο ή την κοινότητα που είχε έδρα προ της ισχύος του ν. 2539/1997.

Με απόφαση του οικείου νομάρχη, που εκδίδεται μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και γνώμη της Νομαρχιακής Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 1437/1984, δύναται να καθορισθεί, για το σύνολο ή μέρος των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του δήμου ως νέα έδρα, η ενιαία εδαφική περιφέρεια του νέου δήμου και να εγκριθεί η θέση σε κυκλοφορία νέων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε σχετική λεπτομέρεια, όπως αυτό ορίζονται στο εδάφιο γ` της παρ. 5 του άρθρου 8 του π.δ. 244/1987, ιδίως τα ελάχιστα επίπεδα εξυπηρέτησης των δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων και οι περιφέρειες εφαρμογής αυξημένου τιμολογίου (περιμετρικές ζώνες).

Η πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει ύστερα από αίτηση ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, που έχουν έδρα το ίδιο δημοτικό διαμέρισμα.

Αν το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης, δεν διατυπώσει την πρότασή του στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο Νομάρχης, μετά από γνώμη της Νομαρχιακής Επιτροπής, αποφασίζει και χωρίς την πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτηση των ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και συνοδεύεται από βεβαίωση του δήμου ότι παρήλθε η ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία ή αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στο δήμο.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθ.10 Ν.2898/2001,ΦΕΚ Α 71/10.4.2001 στη συνέχεια ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 26 Ν.3109/2003,ΦΕΚ Α 38/19.2.2003.

3. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδεται Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή, με τους όρους παροχής των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, όπως αυτοί περιγράφονται στους Κανονισμούς Λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

4.α. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα του ν. 1437/1984, διατίθεται μία συχνότητα κινδύνου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.

β. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι προδιαγραφές τοποθέτησης συστημάτων ασφάλειας των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων έναντι ληστειών (προστατευτικά χωρίσματα, σύστημα G.P.S., κάμερα λήψης, κ.λπ.).

5.α. Αλλοδαπά Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα που εκτελούν μεταφορές επιβατών, που επιβιβάζονται από τη χώρα προέλευσής τους με προορισμό την Ελλάδα, δεν επιτρέπεται να παραλαμβάνουν επιβάτες από οποιοδήποτε σημείο εντός της Ελλόδας με προορισμό εντός ή εκτός αυτής, εκτός κι αν πρόκειται για την επιστροφή των ιδίων προσώπων που μετέφεραν κατά την είσοδό τους.

β. Για το σκοπό αυτόν, τα πιο πάνω Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα φέρουν το διεθνές σήμα αναγνώρισής τους και οι οδηγοί επιδεικνύουν τα έγγραφα κυκλοφορίας τους και υποβάλλουν αναλυτική κατάσταση επιβατών, με πλήρη στοιχεία τους, η οποία θεωρείται από το τελωνείο εισόδου και τηρείται μέχρι την έξοδο του Ε.Δ.Χ. από τη χώρα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

γ. Οι παραβάτες των προηγούμενων παραγράφων τιμωρούνται:

(αα) Με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.

(ββ) Με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας), τα οποία θα επιστρέφονται μετά την κατάθεση του αποδεικτικού καταβολής του πιο πάνω προστίμου.

δ. Σε περίπτωση υποτροπής, εντός διετίας, από τη διάπραξη της προηγούμενης παράβασης, αφαιρείται το δικαίωμα εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια επί μία πενταετία. Η σχετική πράξη εκδίδεται από τον προϊστάμενο του τελωνείου εισόδου στη χώρα ή εξόδου από αυτή.

ε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

6.α. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα φέρουν ταξίμετρο εγκεκριμένου τύπου από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

β. Από 1.1.2003 όλα τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα που υποχρεούνται να φέρουν ταξίμετρο, τούτο πρέπει να έχει τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

γ. Η τοποθέτηση, συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση των ταξιμέτρων γίνεται αποκλειστικά σε συνεργεία του ν. 1575/1985, που είναι εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτόν, από τις αρμόδιες, κατό νόμο, υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

δ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, θα καθορισθούν:

αα) Οι όροι, οι προϋποΘέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια παροχής της εξουσιοδότησης στα πιο πάνω συνεργεία, για την τοποθέτηση, συντήρηση, επισκευή κοι ρύθμιση των ταξιμέτρων.

ββ) Οι κυρώσεις κατά των ιδιοκτητών ή υπευθύνων των πιο πάνω νομίμως λειτουργούντων και εξουσιοδοτημένων συνεργείων, για παραβάσεις του παρόντος άρθρου.

γγ) Οι κυρώσεις κατά των ιδιοκτητών και οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει, καθ` οιονδήποτε τρόπο, επεμβάσεις στο ταξίμετρο με σκοπό την αλλοίωση των ενδείξεων.

7.α. Για να χορηγηθεί η ειδική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ., που προβλέπεται από τους κανονισμούς λειτουργίας των αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. (π.δ. 243/1987 και π.δ. 244/1987), όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, απαιτείται ο υποψήφιος:

αα. Να μην είναι μόνιμος υπάλληλος ή να μην υπηρετεί με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α`), όπως ισχύει κάθε φορά.

ββ. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο.

γγ. Να είναι, από 1.1.2001, κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης ειδικού επιμορφωτικού σεμιναρίου εκπαίδευσης και κατάρτισης επαγγελματιών οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι λεπτομέρειες για την οργάνωση και λειτουργία των κέντρων επιμόρφωσης των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κέντρα επιμόρφωσης μπορούν να συστήνουν και οι Επαγγελματικές Οργανώσεις των ιδιοκτητών και οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

δδ. Να υποστεί θεωρητική εξέταση σε ύλη:

i) γενικών γνώσεων επί των Κανονισμών Λειτουργίας, του Κ.Ο.Κ. κ.λπ. και τεχνικών γνώσεων επί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,

ii) ειδικών γνώσεων, που για μεν την περιοχή της περ. α. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1437/1984 καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, για όλες δε τις λοιπές περιοχές της χώρας με απόφαση του οικείου νομάρχη και

εε. Να πληροί τις προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας των υποψηφίων οδηγών της ομάδας 2 του π.δ. 1551/1996 (ΦΕΚ 115 Α`), όπως εκάστοτε ισχύει.

β. Για να διατηρηθεί ή ανανεωθεί η ειδική άδεια, θα πρέπει ο κάτοχός της να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις των εδαφίων αα`, ββ` και εε` της περίπτωσης α` της παραγράφου αυτής. Σε περίπτωση που εκλείψει οποιαδήποτε προϋπόθεση διατήρησης του δικαιώματος της ειδικής άδειας, ο κάτοχός της υποχρεούται να επιστρέψει το δελτίο της ειδικής άδειας στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάτοχος ειδικής άδειας δεν την επέστρεψε, όπως όφειλε, επειδή έπαψε να υπάρχει κάποια από τις προϋποθέσεις διατήρησης του δικαιώματός της, η αρμόδια υπηρεσία που τη χορήγησε ή την επέκτεινε, με πράξη της την ανακαλεί και ο κάτοχός της στερείται στο μέλλον του δικαιώματος απόκτησης νέας ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

Η ειδική άδεια επιστρέφεται στον κάτοχό της εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους έπαυσε η διατήρηση του δικαιώματός της. Στο χρονικό διάστημα, που διαρκεί η αιτία για τη μη κατοχή της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή η ειδική άδεια έχει αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας.

γ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, θα καθορισθούν οι λοιποί όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια, για την απόκτηση, ανανέωση και ανάκληση (απώλεια προϋποθέσεων ή λόγω παραβάσεων – Point System, κ.λπ.) της ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 26 Ν.3109/2003,ΦΕΚ Α 38/19.2.2003.

8. Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται ως Ε.Δ.Χ. πρέπει, από 1.1.2003, να είναι ηλικίας, μη συμπεριλαμβανομένου του έτους κατασκευής τους, μέχρι δεκαπέντε (15) ετών).

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 26 Ν.3109/2003,ΦΕΚ Α 38/19.2.2003.

9. (α) Επιτρέπεται η προμίσθωση από τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα του ν. 1437/1984 εντός των διοικητικών ορίων της έδρας αυτών.

(β) Η προμίσθωση εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων επιτρέπεται μόνο αν η ανάθεση της προμίσθωσης γίνεται όταν Τo Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του και ο προορισμός του εκμισθωτή βρίσκεται επίσης εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων είναι απαραίτητα εφοδιασμένοι με βεβαίωση της μίσθωσης, στην οποία αναφέρονται η συγκεκριμένη ημέρα και ώρα της μίσθωσης, η διάρκειά της, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής, μεταφοράς και αποβίβασης των επιβατών που σχετίζονται με την προμίσθωση.

Ειδικά για την περίπτωση προμίσθωσης που αφορά την παραλαβή επιβατών από αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, η βεβαίωση της μίσθωσης θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει τα ονοματεπώνυμα των επιβατών και τα στοιχεία της άφιξής τους (όπως αριθμός πτήσης, όνομα πλοίου, πιθανή ώρα άφιξης).

10.α. Ο υπεύθυνος συνεργείου τοποθέτησης ταξιμέτρων, που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8 του άρθρου 17 των προεδρικών διαταγμάτων 243/1984 και 244/1984 (ΦΕΚ 104 Α`), τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για δύο (2) έτη, ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, τριών (3) μηνών και πρόστιμο, τουλάχιστον, πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.

β. Σε περίπτωση υποτροπής, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, έξι (6) μηνών, πρόστιμο, τουλάχιστον, ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών και οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου του συνεργείου και ανάκληση της άδειας λειτουργίας του συνεργείου για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον.

γ. Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται με απόφαση του δικαστηρίου.

11. Στους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 8 του π.δ. 243/1987 και του π.δ. 244/1987 (υπερβολικό κόμιστρο), επιβόλλεται διοικητικό πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές έως τριακόσιες χιλιόδες (300.000) δραχμές και επιπλέον:

α. Αν το εισπραχθέν κόμιστρο είναι μεγαλύτερο του προβλεπόμενου κατό ποσοστό άνω του 50% αφαιρείται, οριστικό και χωρίς δικαίωμα απόκτησης άλλης, η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Αν ο οδηγός είναι και ιδιοκτήτης του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, κατά ποσοστό 100%, αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος από ένα (1) έως δύο (2) χρόνια.

β. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας από την προηγούμενη παράβαση, εφόσον ο παραβάτης είναι κοι κύριος του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε ποσοστό 100%, αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες από δύο (2) έως τέσσερα (4) χρόνια.

Οι πιο πάνω ποινές επιβάλλονται μετά από οποφάσεις των Δευτεροβαθμίων Πειθαρχικών Συμβουλίων και πράξεις των οικείων νομαρχών.

12. Η περ.β`της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.1437/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

“β. Από εκπρόσωπο του Νομαρχιακού Συμβουλίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση αυτού”.

13. Οι διατάξεις των παραγράφων 9,10,11 και 12 του παρόντος άρθρου τροποποιούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Άρθρο 9

1.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου είναι ενδεκαμελές. Τα μέλη του, με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για πενταετή θητεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αποτελείται από:

(α) Τον Πρόεδρό του, ο οποίος πρέπει να έχει γνώσεις και εμπειρία σε θέματα τραπεζικά ή οικονομικά ή διοίκησης και οργάνωσης ή πληροφορικής,

(β) έναν εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Διοικητή της,

(γ) έναν εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο οποίος προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Οικονομικών,

(δ) ένα συνταξιούχο υπάλληλο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου μεταξύ όσων διατέλεσαν, τουλάχιστον, Διευθυντές ή Προϊστάμενοι Διεύθυνσης,

(ε) δύo εκπροσώπους των εργαζομένων, οι οποίοι εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2414/1996, όπως ισχύει έκτοτε,

(στ) έναν εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ο οποίος προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρό της,

(ζ) τέσσερα μέλη με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα Τραπεζικά, Οικονομικά, Διοίκησης-Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων β` και γ` πρέπει να είναι υπάλληλοι τουλάχιστον σε θέση Διευθυντή ή Προϊσταμένου Διεύθυνσης.

“Β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ορίζονται μεταξύ των μελών του, κατά σειρά, μέχρι τρεις Αντιπρόεδροι, ως εξής:

(Α), (Β), (Γ) Αντιπρόεδρος. Οι Αντιπρόεδροι επικουρούν τον Πρόεδρο στη διεύθυνση τομέων υπηρεσιακών μονάδων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ύστερα από πρόταση του Προέδρου. Επίσης οι Αντιπρόεδροι ασκούν όσες αρμοδιότητες τους μεταβιβάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 “Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα” (ΦΕΚ 137 Α`), όπως ισχύει, ή τους ανατίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αναπληρώνεται στα καθήκοντά του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τους Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη σειρά του ορισμού τους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.40 Ν.2912/2001,ΦΕΚ Α 94/9.5.2001.

Γ. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.Η αμοιβή τους,όπως και η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Στον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου παρέχεται δικαίωμα χρήσης αυτοκινήτου το κόστος της οποίας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Για το σκοπό αυτόν το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δύναται να προβαίνει στη μίσθωση αυτοκινήτων ή στην κατάρτιση χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης, οι ανωτέρω δύνανται να εξυπηρετούνται με υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117 Α`) όπως έκτοτε ισχύει.

Μεταξύ του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Προέδρου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και μεταξύ του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου συνάπτονται συμβάσεις, με τις οποίες εξειδικεύονται και προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και οι στόχοι που ανκλαμβάνουν να υλοποιήσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Οι συμβάσεις δύνανται να καταγγελθούν με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αν διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους που έχουν τεθεί ή ακόμη και για τους ειδικούς λόγους που αναφέρονται σε αυτές.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.14 Ν.2867/2000,ΦΕΚ Α 273/19.12.2000.

Δ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει, ιδίως, τις εξής αρμοδιότητες:

(α) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις εργασίες του.

(β) Διευθύνει τις Υπηρεσίες του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

(γ) Εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

(δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ε) Εγκρίνει δαπάνες μέχρι του ποσού των 50.000.000 δρχ. για την αντιμετώπιση κάθε φύσης αναγκών.

Τo ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(στ) Υπογράφει συμβόσεις με οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα και ιδιωτικές εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών αρμοδιότητας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

(ζ) Συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπηρεσιακούς παράγοντες και ειδικούς για τη μελέτη και τη διατύπωση προτάσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

(η) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. “Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου μπορεί να αποφασίζει:

α) την εκχώρηση, στις επιτροπές διαχείρισης ενεργητικού/παθητικού ή άλλες επιτροπές που συγκροτούνται από αυτό, αρμοδιοτήτων που ορίζονται στα εδάφια α`, β`, και γ` της παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 366/1996 (ΦΕΚ 236 Α`), συναφείς με το αντικείμενό τους,

β) τη χορήγηση πάσης φύσεως δανείων και πιστώσεων σε φορείς, οργανισμούς, εταιρείες και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα αντίστοιχα με αυτά που χορηγούν και τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα,

γ) για ζητήματα της χρονικής διάρκειας των στεγαστικών και λοιπών δανείων και της εν γένει δανειακής πολιτικής του, ως και για τη συμμετοχή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στη χορήγηση κοινοπρακτικών δανείων σε δραχμές ή σε συνάλλαγμα με άλλα πιστωτικά ιδρύματα.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρ.40 Ν.2912/2001,ΦΕΚ Α 94/9.5.2001.

ΣΤ. Στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνιστώνται:

(α) Νομικό Γραφείο, στο οποίο προϊσταται δικηγόρος στον Αρειο Πάγο με ειδίκευση σε ζητήματα τραπεζικά ή δημοσίου δικαίου. Ο Προϊστάμενος επικουρείται από δύo δικηγόρους στο Εφετείο με ανάλογη ειδίκευση. Οι δύo δικηγόροι επιλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 1649/1986.

(β) Γραφείο Διαχείρισης Διαθεσίμων που αποτελείται από τρία (3) στελέχη με ειδίκευση σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης διαθεσίμων και επενδύσεων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται ύστερα από προκήρυξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, στην οποία εξειδικεύονται τα απαιτούμενα ιδιαίτερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των προσλαμβανομένων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994.

(γ) Τα δύo γραφεία υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Ζ. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα της οργάνωσης και λειτουργίας του.

2. Η ρύθμιση του άρθρου 22 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει έκτοτε, εφαρμόζεται και για το Γραφείο του Προέδρου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

3. Για τα στεγαστικά δάνεια, που χορηγούνται από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και για τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρόφου 1 του όρθρου 19 του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α`), εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 62 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α`), που αφορούν χορήγηση στεγαστικών δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, επιβάλλονται τα τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται για τα χορηγούμενα δάνεια από το ανωτέρω Ταμείο κατά τις διατάξεις αυτές.

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει την πρώτη του μεθεπομένου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σημ.: όπως η παρ.3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.1 άρθρ.δέκατου πέμπτου Ν.3082/2002,ΦΕΚ Α 316./16.12.2002.

4. Στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωmκού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Ως προσόντα διορισμού στις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991. Οι ειδικότητες και η απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που εγκρίνεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α`), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρ.40 Ν.2912/2001,ΦΕΚ Α 94/9.5.2001.

5. Στους Επιθεωρητές του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου καταβάλλονται δαπάνες κίνησης, καθώς επίσης ειδική αποζημίωση αυξημένης ευθύνης και απασχόλησης, για τον έλεγχο της διαχείρισης των Καταστημάτων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Το ύψος τους καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

6. Για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 366/1996, όπως εκάστοτε ισχύει.

7.α. Με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, δύναται:

i) να προβαίνει στην αγορά διαμερισμάτων με διαπραγμάτευση μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνολικού ύψους έως 3 δισεκατομμυρίων δραχμών. Τα διαμερίσματα τα παραχωρεί δωρεάν σε πληγέντες από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.

ii) να διαθέσει το ως άνω ποσό στους δικαιούχους σεισμοπαθείς, καταβάλλοντας το τίμημα της ανέγερσης οικίας ή αγοράς ακινήτου ή μέρος του τιμήματος, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το κόστος ανέγερσης ή η αγοραία αξία υπερβαίνει το κατά περίπτωση δικαιούμενο ποσό, προκειμένου να προβούν οι ίδιοι σε αγορά ακινήτου ή σε ανέγερση οικίας.

β. Με όμοια απόφαση και μετά από πρόταση της πενταμελούς επιτροπής του άρθρου αυτού καθορίζονται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η αξιολόγηση των προσφορών, οι διαδικασίες, ο κατάλογος και τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων σεισμοπαθών, το ύψος του καταβλητέου σε καθέναν ποσού και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του εδαφίου α`.

γ. Στην Επιτροπή, η οποία συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, συμμετέχουν:

1. Ενας ανώτερος δικαστικός λειτουργός, ως Πρόεδρος, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

2. Ενα μέλος Δ.Ε.Π. του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

3. Ενας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

4. Ενας εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και

5. Ενας εκπρόσωπος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος.

Για τη συμμετοχή τους τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν εφάπαξ αποζημίωση, η οποία καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

δ. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, για την αγορά και τη δωρεάν παραχώρηση των διαμερισμάτων αυτών, απαλλάσσεται από την καταβολή φόρων, τελών, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Οι ίδιες απαλλαγές ισχύουν και υπέρ των δικαιούχων σεισμοπαθών για την εκ μέρους αυτών αγορά ακινήτου ή ανέγερση οικίας και μέχρι του ποσού που θα καταβληθεί από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, σύμφωνα με το εδάφιο ` της παραγράφου αυτής.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.49 Ν.2963/2001,ΦΕΚ Α 268/23.11.2001.
Άρθρο 10
Λοιπές ρυθμίσεις

1. Το εδάφιο Β`της περ.β` της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.2366/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του ν. 2578/1998, αντικαθίστατοι ως εξής:

“Με όμοια απόφαση συγκροτούνται νομοπαρασκευαστικές επιτροπές μέχρι δεκαπέντε (15) μέλη και θητεία μέχρι δύο (2) έτη από κρατικούς λειτουργούς, δικαστές, νομικούς συμβούλους του Κράτους, παρέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων, δικηγόρους, ειδικούς επιστήμονες, δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους με εμπειρία στα θέματα μεταφορών ή επικοινωνιών, έργο των οποίων είναι η επεξεργασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στις επιτροπές αυτές μπορεί να ανατεθεί η κωδικοποίηση των διατάξεων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγματος. Η “Διαρκής Επιτροπή Αναθεώρησης του Κ.Ο.Κ.”, που έχει συγκροτηθεί με την 73861/6341/2000 (ΦΕΚ 344 Β`) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει, λειτουργεί από τη συγκρότησή της ως νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Η θητεία της επιτροπής αυτής είναι διετής. Επιτροπές ή ομάδες εργασίας ή νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, που έχουν συσταθεί και συγκροτηθεί με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και η σχετική δαπάνη και η αμοιβή των μελών τους από την έναρξη έως το πέρας των εργασιών τους είναι νόμιμη.”

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, κωδικοποιούνται περιοδικά σε ενιαίο κείμενο οι κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, η διαγραφή, σύμπτυξη ή προσθήκη νέων άρθρων, ως και οποιαδήποτε αναγκαία φραστική μεταβολή, χωρίς αλλοίωση της έννοιας του ισχύοντος κειμένου”.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρ.48 Ν.2963/2001,ΦΕΚ Α 268/23.11.2001.

2. α. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.) Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 19 του ν. 2671/1998 – ΦΕΚ 289 Α`) είναι ανώτατος υπάλληλος, εξομοιούμενος πλήρως για τις μισθολογικές και όλες τις λοιπές συνέπειες με Γενικό Διευθυντή κεντρικών υπηρεσιών των υπουργείων.

Για το Γενικό Επιθεωρητή έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 2470/1997 και οι αποδοχές του καταβάλλονται από την υπηρεσία στην οποία ανήκει.

“Η θητεία του Γενικού Επιθεωρητή ορίζεται τριετής. Η θητεία αυτή δύναται να ανανεωθεί για μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και τυχόν απόσπαση είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου.

Σε κάθε περίπτωση η θητεία ήδη τοποθετημένου Γενικού Επιθεωρητή παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ανανέωση της θητείας του ή την τοποθέτηση νέου Γενικού Επιθεωρητή. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος του Ν. 2801/2000.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του τέταρτου μέρους -Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών” του ν. 2671/1998 (ΦΕΚ 289 Α`) αντικαθίσταται ως εξής:

2. Το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.) συγκροτείται από τον Γενικό Επιθεωρητή, ο οποίος είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος και είκοσι (20) Επιθεωρητές – Ελεγκτές, οι οποίοι είναι είτε υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είτε αποσπώμενοι υπάλληλοι από δημόσιες υπηρεσίες, N.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και από τις ελεγχόμενες υπηρεσίες και οργανισμούς της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

3. Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού nροσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Προσόντα διορισμού στις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α`). Οι ειδικότητες προσωπικού και η απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών.

Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις θα γίνει με τη διαδικασία των διατάξεων του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`), όπως εκάστοτε ισχύουν.

4. Η περίπτωση γ` της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

“γ. Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Τεχνικών ειδικότητας ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να γίνει και με μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού από την Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρεία Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.) ή από την εταιρεία Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.) ή από την εταιρεία Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Αθηνών – Πειραιά και Περιχώρων (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.) ή από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με δέσμευση ισάριθμων οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού, με τα πιο κάτω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

– να κατέχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτων Β` κατηγορίας,

– να έχουν ηλικία μέχρι και 45 ετών,

– να έχουν προϋπηρεσία ως τεχνίτες αυτοκινήτων στην Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. ή στην πρώην Ε.Α.Σ. ή στους Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. ή στα H.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. ή στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε. πέντε (5) ετών αν έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης (ΔΕ) ή δέκα (10) ετών αν έχουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

δ. Οι ελεγκτές, που μεταφέρονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρούσας, δύνανται να ασχοληθούν και εναλλασσόμενο ωράριο (πρωϊνή – απογευματινή καθώς επίσης και να μετακινούνται και εκτός Νομού Αττικής για ελέγχους πεδίου. Για τις εκτός Νομού Αττικής μετακινήσεις δικαιούνται τις προβλεπόμενες εκτός έδρας αποζημιώσεις.

ε. Ως προϋπηρεσία, για την κατάταξη των μεταφερόμενων σε μισθολογικά κλιμάκια, λαμβάνεται αποκλειστικά η πραγματική υπηρεσία στην πρώην Ε.Α.Σ., στον Ο.Α.Σ.Α., στην Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., στους Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.. στα Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και στον ΟΣΕ Α.Ε., εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α`).

στ. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η διαδικασία μεταφοράς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

ζ. Η μεταφορά του παραπάνω προσωπικού γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”.

5. Στην περίπτωση ιβ` του άρθρου 2 του ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 113 Α`). όπως αυτό διαμορφώθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α`), προστίθεται υποπερίπτωση IV, που έχει ως εξής:

“IV για την αποστολή των τέκνων των υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των υπηρεσιών του τομέα Μεταφορών (Υπηρεσίες Μεταφορών – Επικοινωνιών και ΚΤΕΟ) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στις παιδικές κατασκηνώσεις”.

6. Οι μεταταχθέντες σε ανώτερο κλάδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του όρθρου 155 του π.δ. 611/1977 (Υ.Κ.), μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, που υπηρετούσαν σε πρώην περιφερειακές υπηρεσίες του, των οποίων οι πράξεις μετάταξης δημοσιεύθηκαν μετά την κατάργηση των ανωτέρω Yπηρεσιών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταλαμβάνουν συνιστώμενες, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού, άνευ απόληψης διαφοράς αποδοχών για το μέχρι της δημοσίευσης της εν λόγω πράξης διάστημα, εξακολουθούν δε να θεωρούνται αποσπασμένοι στην οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως αυτό ισχύει.

7. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μετατροπή, σε ελληνικές, αδειών οδήγησης που εκδόθηκαν σε κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

8. Η αποζημίωση που καθορίστηκε με την αριθμ. 75351/804/14.8.1996 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 715 Β`) “περί συγκρότησης Επιτροπής αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βόσει του άρθρου 8 παρ. 9 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α`), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 83719/1035/4.11.1996 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1025 Β`), καταβάλλεται και στα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής και τον αναπληρωτή γραμματέα αυτής”.

9. α. Αυτοκίνητα οχήματα δημόσιας χρήσης κάθε κατηγορίας, τα οποία τίθενται σε αντικατάσταση άλλων αντίστοιχης κατηγορίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι, το αντικατασταθέν αυτοκίνητο όχημα κυκλοφορεί κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων, με απόφαση του οικείου νομάρχη κατάσχεται το παρανόμως κυκλοφορούν αυτοκίνητο και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες αυτού, ενώ ανακαλείται οριστικό το δικαίωμα όδειας κυκλοφορίας, ως δημόσιας χρήσης, του νομίμως κυκλοφορούντος αυτοκινήτου οχήματος, αν στοιχεία αυτού χρησιμοποιήθηκαν, καθ` οιονδήποτε τρόπο, για τη θέση σε κυκλοφορία του παρανόμως κυκλοφορούντος αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης.

β. Αυτοκίνητα οχήματα κάθε κατηγορίας, τα οποία κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων κυκλοφορούν ως δημόσιας χρήσης χωρίς να έχουν το δικαίωμα αυτό, με απόφαση του οικείου νομάρχη αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες και ανακαλείται το παρανόμως χορηγηθέν δικαίωμα άδειας κυκλοφορίας ως δημόσιας χρήσης και το αυτοκίνητο όχημα κατάσχεται.

γ. Στα εδάφια της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του α.ν. 261/1968 (ΦΕΚ 12 Α`).

10 α. Από της ισχύος του παρόντος και εφεξής σε περίπτωση αναγκαστικής κατάσχεσης και πλειστηριασμού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης κάθε κατηγορίας, το αυτοκίνητο μετά της άδειας κυκλοφορίας σαν δημόσιας χρήσης μεταβιβάζεται στον υπερθεματιστή αυτού. Ο υπερθεματιστής υποχρεούται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κατακυρωτικής πράξης πλειστηριασμού να εκδώσει άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του, εφόσον έχει τις από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ανάλογα με το εκπλειστηριασθέν δημόσιας χρήσης αυτοκίνητο όχημα. Σε περίπτωση που ο υπερθεματιστής δεν έχει τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για να εκδώσει άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του, υποχρεούται μέσα στην ίδια προθεσμία να το μεταβιβάσει μετά της άδειας κυκλοφορίας σαν δημόσιας χρήσεως. σε πρόσωπο που να έχει τις προϋποθέσεις απόκτησης αυτού. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και το αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης δεν έχει μεταβιβασθεί, το δικαίωμα άδειας δημόσιας χρήσης χάνεται, εάν πρόκειται για ολόκληρο ποσοστό, ενώ εάν πρόκειται για ιδανικό μερίδιο, ανεξαρτήτως ποσοστού, μεταβιβάζεται στο συνιδιοκτήτη αυτού, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του ν.δ. 1061/1971 (ΦΕΚ 270 Α`).

β. Σε περίπτωση αφαίρεσης κατοχής αυτοκινήτου οχήματος δημόσιας χρήσης, από τον διατηρήσαντα την κυριότητα αυτού πωλητή, εφόσον η άδεια κυκλοφορίας είχε εκδοθεί στο όνομα του κατόχου, στον τέως κότοχο του αφαιρεθέντος αυτοκινήτου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) παρέχεται νέα άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, ίδιας κατηγορίας με το αφαιρεθέν, εφόσον είναι επαγγελματίας αυτοκινητιστής ή επαγγελματίας οδηγός αυτοκινήτου, προσκομίσει δε νέο αυτοκίνητο και υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) έτους από την ημερομηνία της αφαίρεσης. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος το δικαίωμα απόλλυται αυτοδικαίως. γ. Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 31 του ν.δ. 3334/1955 (ΦΕΚ 254 Α`) και το άρθρο 16 του ν. 1959/1991).

Σημ.: όπως η παρ.10 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 24 Ν.3446/2006,ΦΕΚ Α 49/10.3.2006.

Σχετικά: άρθρο 8 παρ.4 Ν.3446/2006,ΦΕΚ Α 49/10.3.2006,παρ.5 άρθρ.33 Ν.2963/2001,ΦΕΚ Α 268/23.11.2001

11. Στο άρθρο 1 του ν.δ. 304/1969 (ΦΕΚ 195 Α`) προστίθεται εδάφιο ια`, ως εξής:

“ια. Φορείς παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης, όπως αυτοί καθορίζονται στην περίπτ. ζ` του άρθρου 2 του π.δ. 285/1998 (ΦΕΚ 207 Α`), αποκλειστικά εντός του χώρου των αεροδρομίων”.

12. Τα επιβαλλόμενα από την Ε.Ε.Τ.Τ. πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές, κάθε είδους, καθώς και οι καθυστερούμενες οφειλές προς αυτή, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

13. Στο άρθρο 13 του ν. 2465/1997 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

“6. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δύναται επίσης να καταρτίζει, να οργανώνει και να εκτελεί, επ` αμοιβή ή χωρίς αμοιβή, όταν προβλέπεται από διακρατική συμφωνία, προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης, για οποιοδήποτε άλλο θέμα πολιτικής αεροπορίας στο προσωπικό ημεδαπών ή αλλοδαπών κρατικών ή ιδιωτικών φορέων, που έχουν άμεσα ή έμμεσα σχέση με αεροπορικές δραστηριότητες.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου:

14. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων και των Τμημάτων της Πτητικής Ικανότητας Αεροσκαφών και της Πτητικής Λειτουργίας Αεροσκαφών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, που προβλέπονται στο άρθρο 6 του π.δ. 56/1989 Οργανισμός της Υ.π.Α. του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών” (ΦΕΚ 28 Α`), προϊστανται:

α) της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων, μόνιμος υπάλληλος εκ των κλάδων ΠΕ6 Αεροναυπηγών Μηχανικών ή ΠΕ9 Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ1 Αερολιμενικών με πτυχίο επιμελητή πτήσεων ή με πτυχίο χειριστή αεροσκαφών ή ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ4 Ηλεκτρονικών με πτυχίο χειριστή αεροσκαφών,

β) του Τμήματος Πτητικής Ικανότητας Αεροσκαφών της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων, μόνιμος υπάλληλος εκ των κλάδων ΠΕ6 Αεροναυπηγών Μηχανικών ή ΠΕ9 Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,

γ) του Τμήματος Πτητικής Λειτουργίας Αεροσκαφών της Διεύθυνσης Πτητικών Προσώπων, μόνιμος υπάλληλος εκ των κλάδων ΠΕ1 Αερολιμενικών με πτυχίο επιμελητή πτήσεων ή με πτυχίο χειριστή αεροσκαφών ή ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ4 Ηλεκτρονικών με πτυχίο χειριστή αεροσκαφών.

Η ανωτέρω διάταξη μπορεί να τροποποιείται εφεξής με προεδρικό διάταγμα.

15. α. Η περ. ζ` της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α`) αντικαθίσταται ως εξής:

“ζ. Ελεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, τις εγκαταστάσεις αυτών, μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής”.

β. Στο άρθρο 24 του ν.δ. 714/1970 (ΦΕΚ 238 Α`) προστίθεται παρ. 2 ως εξής:

“2. Τα θέματα προστασίας της ασφάλειας, της κανονικότητας και της αποτελεσματικότητας των πτήσεων, που εξυπηρετούνται από ή μέσω των Ελληνικών Αερολιμένων, καθώς και τα μέτρα για την αποτροπή και την αντιμετώπιση έκνομων ενεργειών που στρέφονται κατά προσώπων, κτιρίων, αεροναυτικών εγκαταστόσεων, αεροσκαφών και εξοπλισμού ρυθμίζονται στον ΕΘνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος κυρώνεται με απόφαση των Υπουργών Δημόσισς Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Στον ανωτέρω Κανονισμό ρυθμίζονται, ιδίως, η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, ο έλεγχος ασφάλειας των πληρωμάτων, των επιβατών, των χειραποσκευών, των αποσκευών, του φορτίου και του ταχυδρομικού υλικού, ο έλεγχος της πρόσβασης στους αερολιμένες και, εν γένει, τις αεροπορικές εγκαταστόσεις και καθορίζονται για το σκοπό αυτόν οι απαιτούμενες, πέραν των οριζομένων στο ν. 2518/1997, προϋποθέσεις, καθώς επίσης τα προσόντα, η πιστοποίηση, οι υποχρεώσεις, ο τρόπος εποπτείας και ελέγχου όσων παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, οι διοικητικές κυρώσεις για τη μη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων και ο τρόπος επιβολής τους.”

16. Συνιστάται στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ενωση μία (1) θέση Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με ισάριθμη μείωση των θέσεων του ίδιου κλάδου στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).

Στη συνιστώμενη θέση τοποθετείται υπάλληλος εκ των κλάδων ΠΕ2 ή ΤΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με βαθμό Αρχιελεγκτή ή Προϊσταμένου Ελεγκτή.

Η τοποθέτηση διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου προσωπικού Υ.Π.Α., για τρία (3) έτη. Με όμοια απόφαση δύναται να γίνει παράταση για τρία (3) ακόμη έτη.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο τρόπος καταβολής αποδοχών, επιδομότων, καθώς και του επιδόματος αλλοδαπής του ως ανωτέρου υπαλλήλου.

17. Στο άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 2671/1998 (ΦΕΚ 289 Α`) και μετά τη λέξη “λεωφορεία” προστίθενται οι λέξεις “ή σιδηροδρομικό οχήματα”.

18. Για τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας στον Ο.Α.Σ.Α. δεν λαμβάνονται υπόψη, οι βεβαιωμένες οφειλές του Ο.Α.Σ.Α. από καταπτώσεις εγγυημένων, από το Ελληνικό Δημόσιο, δανείων, καθώς και οποιεσδήποτε προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις που προέρχονται από την ίδια αιτία.

19. Οι εντολές μετακίνησης των υπαλλήλων και λοιπών προσώπων των ΟΣΕ Α.Ε., Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., Ε.ΘΕ.Λ. Α,Ε., Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. εκδίδονται από τον διευθύνοντα σύμβουλο κάθε εταιρείας.

20. Η ρύθμιση της παρ. 2στ του άρθρου 27 του ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 268 Α.) εφαρμόζεται και για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

21. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ανάθεση, σε ενδιάμεσους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών, έργων εφαρμογής μέτρων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης του χρηματοδοτουμένου, εν μέρει ή συνολικά, από την Ευρωποϊκή Ενωση, καθώς και τη διαχείριση των αντιστοίχων πόρων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δημοσίου λογιστικού, των κρατικών προμηθειών των δημοσίων επενδύσεων, της ανάθεσης μελετών και κάθε άλλης σχετικής γενικής ή ειδικής διάταξης.

Τα ειδικά θέματα που αναφέρονται στις προϋποθέσεις και την άρση χορήγησης προκαταβολών στα όργανα και τη διαδικασία ελέγχου της προόδου των έργων και της διαχείρισης των καταβαλλόμενων ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

22. Στο άρθρο 4 παρ. 1 εδ. δ` του ν. 813/1976, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του ν. 2235/1994 και κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 34/1995 μετά τη φράση οι μισθώσεις χώρων εντός συνοριακών σταθμών ή περιοχών λιμένων ή αεροδρομίων” προστίθεται: “περιλαμβανομένων και των χώρων εντός σταθμών και λοιπών εγκαταστάσεων των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων”.
Άρθρο 11
Τρόπος κάλυψης δαπανών

1. Οι δαπάνες ύψους 110.000.000 δρχ., που προκαλούνται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 2 και 3, καθώς και οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 7 περ. γγ` και 10 παρ. 6 καλύπτονται από την αναμενόμενη αύξηση των δημοσίων εσόδων, που θα προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 4 περ. Δ` και 5 περ. Γ` , 2 παρ. 4 και 5, 5 παρ. 2, 8 και 12, 6 παρ. 4, 5, 6 και 7 και 8 παρ. 5γ, 6δ, 10 και 13.

2. Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 περ. Ε` καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) – (έργα – μελέτες Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών).

3. Η απώλεια δημοσίων εσόδων που προκαλείται από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 3 και 10, 5 παρ. 6 και 9 παρ. 3 αντισταθμίζεται από την κατά τα ανωτέρω αύξηση εσόδων.

4. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9 περ. Ε` καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικείων Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

5. Οι δαπάνες που προκαλούνται σε βάρος του προϋπολογισμού των Ν.Α., από τις διατάξεις του άρθρου s παρ. 4 υπερκαλύπτονται από τη σημαντική αύξηση εσόδων των Ν.Α., που θα προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 5 περ. Δ., 2 παρ. 6 και 7, 5 παρ. 4, 6 παρ. 7 και 8 παρ. 11.

6. Οι δαπάνες ύψους 250.000.000 δρχ. σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 περ. Γ` και ΣΤ` α` και β., 2 και 4, καθώς και οι δαπάνες των άρθρων 9 παρ. 1 περ. Δ` στ, ζ` και η` και 5 καλύπτονται κατά ένα μέρος τους από την αναμενόμενη αύξηση εσόδων που θα προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 περ. Εβ` και κατά το υπόλοιπο μέρος τους από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Άρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις

Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 6, η περίπτωση ε` της παρ. 3 του άρθρου 7, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997.

2. Η περ. β` του άρθρου 3 του ν. 1073/1980, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 14 του ν. 2366/1995 και όπως συμπληρώθηκε η περ. β` του τελευταίου με την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997.

3. Η παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2052/1992, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2465/1997, καθώς και το εδάφιο δεύτερο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2465/1997.

4. Η παρ. 7 του άρθρου 15, το άρθρο 4, η παρ. 11 του άρθρου 2 και το εδάφιο δ` της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 1959/1991, καθώς και το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2671/1999.

5. Η περίπτωση γ` της παραγράφου 7 του άρθρου 8, τα εδάφια γ` και δ` της περίπτωσης β` της παρ. 8 του άρθρου 8 και τα εδόφια 14 και 15 της περίπτωσης β` της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995.

6. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 1350/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 1959/1991 και το εδάφιο 8 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995.

7. Τo εδάφιο β` της περίπτ. β` της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του ν. 2578/1998.

8. Η παρ. 10 του άρθρου 9 και η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1244/1972.

9. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.δ. 1244/1972, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1780/1988.

10. Το άρθρο 3 του ν. 1010/1980.

11. Τo δεύτερο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 17 του ν. 2166/1993.

12. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.δ. 2624/1953.

13. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 31 του ν.δ. 3334/1955.

14. Το άρθρο 6 του ν. 2346/1994.

15. Η παρ. ιδ` του άρθρου 1 του ν.δ. 304/1969.

16. Ο ν. 2075/1992 υπό την επιφύλαξη του άρθρου 1, στοιχείο Η`, εδάφιο τελευταίο του παρόντος και το άρθρο έκτο του ν. 2246/1994, καθώς και οι διατάξεις της παρ. Ε` περίπτωση 10 και 11 του άρθρου 2 του ν. 2647/1998.

17. Κάθε διάταξη νόμου ή π.δ. ή υ.α. που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο.
Άρθρο 13

1. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28 Α`), προστίθενται νέα παρ. 13 ως εξής:

“13. Επιτρέπεται η διασκευή ή η αντικατάσταση ήδη κυκλοφορούντων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, στο όνομα επαγγελματιών αυτοκινητιστών, σε επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, με έδρα την αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας του.

Οι ιδιοκτήτες των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, που κατ` εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θα θέσουν σε κυκλοφορία επιβατηγό δημόσιας χρήσης αυτοκίνητο για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, ύστερα από διασκευή ή αντικατάσταση, δύνανται οποτεδήποτε το επιθυμούν να διασκευάσουν ή να αντικαταστήσουν αυτό με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο, με έδρα την έδρα του διασκευασθέντος ή αντικατασταθέντος.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις διασκευής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανόγκες, καθορίζονται στην Β – 21336/462/16.71997 (ΦΕΚ 628 Β`) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών”.

Οι παράγραφοι 13 και 14 αναριθμούνται σε 14 και 15.

2. Στο άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 182 Α`) προστίθεται περίπτωση δ` ως εξής:

“δ) Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών.

Η δυνατότητα κυκλοφορίας των πιο πόνω φορτηγών αυτοκινήτων περιορίζεται εντός του νησιού, με δυνατότητα μεταφορός εμπορευμάτων προς και από τα λιμάνια που συνδέονται ακτοπλοϊκώς”.

3. Τo άρθρο 2 του ν. 1214/1998 (ΦΕΚ 286 Α`), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2669/1998 εφαρμόζεται και από την εταιρεία “ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.” ή τη θυγατρική που θα ιδρύσει για τη λειτουργία κοι την εξυπηρέτηση των γραμμών 2 και 3 του ΜΕΤΡΟ και επεκτάσεις του. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα επιβάλλονται από ειδικώς εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των εταιρειών.

4. Οι διεθνείς άδειες οδήγησης, οι οποίες εκδόθηκαν από τις αλβανικές αρχές, ισχύουν ως έχουν και επί του ελληνικού εδάφους μέχρι την κύρωση από την Αλβανία της Σύμβασης της Βιέννης της 8ης Νοεμβρίου 1968 και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2000.

5. Η θητεία των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) που έληξε στις 18.1.2000 παρατείνεται από τη λήξη της με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να επεκταθεί πέραν της 31.12.2000.

6. Τα γεωγραφικά όρια διενέργειας μεταφορικού έργου με Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα του ν. 1073/1980 ισχύουν και για τα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα του ν.δ. 531/1970.

7. Αδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που αφαιρούνται οριστικό χορηγούνται σε επαγγελματίες οδηγούς που απασχολούνται στην ίδια περιοχή, ως οδηγοί Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων τουλάχιστον δύo (2) έτη. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, τα κριτήρια κατάταξης, η διαδικασία χορήγησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 14

1. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να εκδίδει και να διαθέτει στο επενδυτικό κοινό, στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό, αξιόγραφα με τη μορφή “φυσικών ή ” άυλων τίτλων και την ονομασία “τίτλοι προεσόδων” (revenue certifi cates). Αρμόδιο για την έκδοση των τίτλων προεσόδων είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρου 36 Ν.2843/2000.

2.”Οι τίτλοι προεσόδων αποφέρουν πρόσοδο μέχρι τη λήξη τους και εξοφλούνται κατά κεφάλαιο και προσόδους από μελλοντικά έσοδα του Δημοσίου οποιασδήποτε φύσεως.” Τo συνολικό ποσό κάθε έκδοσης τίτλων προεσόδων καθορίζεται με τις αποφάσεις της παρ. 8 του παρόντος σε τμήμα μέρους συγκεκριμένης κατηγορίας εσόδων, τα οποία προβλέπεται να εισπραχθούν σε ορισμένο χρονικό διάστημα.

Ως μελλοντικά έσοδα νοούνται και απαιτήσεις, ληξιπρόθεσμες ή μη, που έχουν γεννηθεί, αλλά δεν έχουν εισπραχθεί, καθώς και μέλλουσες απαιτήσεις που δεν έχουν ακόμη γεννηθεί.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν.2843/2000.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.71 παρ.1 Ν.3371/2005, ΦΕΚ Α 178/14.7.2005.

3. Οι πρόσοδοι των τίτλων προεσόδων και οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή αφορά τους τίτλους αυτούς, περιλαμβανομένης και της εκδόσεώς τους, απαλλόσσονται από οποιονδήποτε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

4. Τo κατά την παρ. 2 μέρος των εσόδων, στο οποίο αναφέρεται ορισμένη έκδοση τίτλων προεσόδων, κατατίθεται, μέχρι την πλήρη κάλυψη, του συνολικού ποσού της έκδοσης κατό κεφάλαιο και προσόδους, σε ειδικό δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό και διατίθεται αποκλειστικά για την εξόφληση των προσόδων και του κεφαλαίου των αντίστοιχων τίτλων προεσόδων. Τα ποσά του τραπεζικού αυτού λογαριασμού είναι ακατάσχετα για οποιονδήποτε πιστωτή του Δημοσίου πλην των κομιστών των τίτλων προεσόδων, σε περίπτωση δε πτωχεύσεως του πιστωτικού ιδρύματος δεν περιλαμβάνονται στην πτωχευτική περιουσία αλλό διατίθενται για την ικανοποίηση των κομιστών των τίτλων προεσόδων. Μετά την ημερομηνία λήξης των τίτλων προεσόδων, τα κατατεθειμένα στον παραπάνω λογαριασμό ποσό που τυχόν υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για την πλήρη εξόφληση των τίτλων προεσόδων, κατά κεφάλαιο και προσόδους, αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατόν, νο ορίζεται ότι σε περίπτωση που τα κατατεθειμένα ποσά δεν επαρκέσουν για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων προσόδων και κεφαλαίων, η διαφορά καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο.

5. Η αξίωση ως προς το κεφάλαιο των τίτλων προεσόδων υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή ή από την ημερομηνία λήξης του τίτλου και ως προς τις προσόδους σε πενταετή παραγραφή από την ημερομηνία που καθίστανται απαιτητές.

6. Οι τίτλοι προεσόδων γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία για σύσταση εγγυοδοσιών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς έργων ή προμηθειών του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

7. Επί των τίτλων προεσόδων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 9 του άρθρου 10 του ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216 Α`) περί μετοχοποιήσιμων τίτλων.

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποφασίζεται η έκδοση τίτλων προεσόδων για το μέρος συγκεκριμένης κατηγορίας δημόσιων εσόδων ορισμένης χρονικής περιόδου και καθορίζονται το συνολικό ποσό της έκδοσης, ο τύπος και το είδος των τίτλων προεσόδων (ονομαστικοί ή ανώνυμοι), η ονομαστική αξία, η τιμή διάθεσής τους και ο τρόπος υπολογισμού της, το νόμισμα στο οποίο θα εκδίδονται, η διάρκεια αυτών, η τιμή εξόφλησής τους, η ποσοστιαία πρόσοδος και ο χρόνος κατά τον οποίο καθίστανται απαιτητές οι πρόσοδοι, ο τόπος και ο τρόπος διάθεσης των τίτλων στους επενδυτές, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο θα κατατίθενται τα έσοδα που δεσμεύονται για την εξόφληση των τίτλων προ εσόδων, ο τρόπος και ο χρόνος της κατάθεσης των εσόδων αυτών, καθώς και ο τρόπος εξόφλησης των τίτλων κατά κεφάλαιο και προσόδους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.71 παρ.2 Ν.3371/2005, ΦΕΚ Α 178/14.7.2005.

9. Ο Υπουργός Οικονομικών, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, μπορεί να συνομολογεί με απευθείας ανάθεση τις συμβάσεις που απαιτούνται για την προετοιμασία, την έκδοση και διάθεση των τίτλων προεσόδων και για κάθε θέμα που αφορά τους τίτλους αυτούς. Οι συμβάσεις αυτές εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980, που προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 2145/1999 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α`).

10. Οι δαπάνες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού και κάθε συναφούς διατάξεως.

11. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (N.Π.Δ.Δ.), καθώς και δημόσιες επιχειρήσεις που ανήκουν αποκλειστικά σε φορείς του δημόσιου τομέα, δύνανται να εκδίδουν και διαθέτουν στο επενδυτικό κοινό τίτλους προεσόδων που αναφέρονται σε μελλοντικά έσοδα αυτών, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 1-10 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτήν οι αποφάσεις της παρ. 8 εκδίδονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό που εποπτεύει το συγκεκριμένο Ν.Π.Δ.Δ. ή δημόσια επιχείρηση, μετά από πρόταση της διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. ή της δημόσιας επιχείρησης, οι δε συμβάσεις της παρ. 9 συνάπτονται από το αρμόδιο κατά τις οικείες διατάξεις όργανο αυτών και εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό. Με απόφαση των ίδιων ως άνω Υπουργών είναι δυνατόν να ορίζεται ότι σε περίπτωση που τα κατατιθέμενα ποσό στο λογαριασμό της παρ. 4 δεν επαρκέσουν για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων προσόδων και κεφαλαίων η διαφορά καλύπτεται από το Ν.Π.Δ.Δ. ή τη δημόσια επιχείρηση, κατά περίπτωση.

12. Μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή των αρμοδίων κατά την παράγραφο 11 Υπουργών είνα δυνατόν να μεταβιβάζεται το σύνολο ή μέρος μελλοντικών, κατά την παράγραφο 2, εσόδων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ, ή των αναφερόμενων στην παράγραφο 11 δημόσιων επιχειρήσεων σε τρίτο νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, το οποίο θα προβαίνει στην έκδοση, στο εσωτερικό ή εξωτερικό, τίτλων προεσόδων ή οποιουδήποτε άλλου είδους αξιογράφων, με αντάλλαγμα της μεταβίβασης αυτής το ποσό που θα αντιστοιχεί στο προϊόν απο την έκδοση των παραπάνω τίτλων ή αξιογράφων και οποιοδήποτε άλλο ποσό ήθελε συμφωνηθεί. Τα μεταβιβαζόμενα έσοδα αποτελούν ξεχωριστή περιουσιακή ομάδο και διατίθενται αποκλειστικά για την εξοφληση των προσόδων και του κεφαλαίου των παραπάνω τίτλων ή αξιογράφων, των αμοιβών, δαπανών, εν γένει εξόδων και τυχόν φόρων που ανακύπτουν, καθώς και των αποδιδόμενων στον μεταβιβάζοντα ποσών, και κατά σειρά προτεραιότητας μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμβάσεων και του ενημερωτικού δελτίου. Τα παραπάνω έσοδα κατατίθενται σε έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσω των οποίων γίνεται η κατά το προηγούμενο εδάφιο διάθεση των εσόδων εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 4. Η κατά την παράγραφο αυτή μεταβίβαση μελλοντικών εσόδων διενεργείται με εκχώρηση των αντίστοιχων απαιτήσεων, ως προς την οποία εφαρμόζονται κατ` αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 11 και 14 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 2844/2000 (ΦΕΚ 220 Α`), όπως ισχύουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.71 παρ.4 Ν.3371/2005, ΦΕΚ Α 178/14.7.2005.

Οι συμβάσεις εκχώρησης, εάν αφορούν μελλοντικά έσοδα του Δημοσίου, συνάπτονται και υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών και κατ` απόκλιση τυχόν υφισταμένων διατάξεων που προβλέπουν ειδικό όργανο και τρόπο διαχείρισης των εσόδων αυτών, εάν δε αφορούν μελλοντικά έσοδα Ν.Π.Δ.Δ. ή δημοσίων επιχειρήσεων της παραγράφου 11, από το αρμόδιο κατά τις οικείες διατάξεις όργανο αυτών και εγκρίνονται από τον Υπουργό Oικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό. Η κατά την παρούσα παράγραφο μεταβίβαση μελλοντικών εσόδων και παρεπομένων δικαιωμάτων, όλες οι συμβάσεις και πράξεις που συνδέονται με την κατά το παρόν άρθρο τιτλοποίηση, περιλαμβανομένης και της κατά το άρθρο 1312 Α.Κ. καταχώρισης στα βιβλία υποθηκών, οι πρόσοδοι των τίτλων προεσόδων ή άλλων αξιογράφων, η μεταβίβαση ή ενεχυρίαση των τίτλων προεσόδων ή άλλων αξιογράφων, καθώς και η τυχόν αναμεταβίβαση εσόδων ή απόδοση ποσών για οποιαδήποτε αιτία από το νομικό πρόσωπο του πρώτου εδαφίου προς το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή δημόσια επιχείρηση της παραγράφου 11 απαλλάσσονται από κάθε φόοο. περιλαμβανομένου και του φόρου υπεραξίας, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, προμήθεια, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, πλην του Φ.Π.Α. ως προς τον οποίο εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες περί Φ.Π.Α. διατάξεις. Με τις αποφάσεις της παραγράφου 8 και της παραγράφου 11 εδάφιο δεύτερο του παρόντος μπορεί να καθορίζονται, πέραν των αναφερόμενων στις διατάξεις αυτές θεμάτων ,και οι ειδικώτεροι όροι μεταβίβασης μελλοντικών εσόδων,οι δεσμεύσεις του μεταβιβάζοντος ως προς τη διασφάλιση της πραγματοποίσης των μεταβιβαζόμενων εσόδων,το εφαρμοστέο δίκαιο και η δωσιδικία για τις διαφορές που τυχόν θα ανακύψουν και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.Κατά τα λοιπά και στην περίπτωση μεταβίβασης μελλοντικών εσόδων και έκδοσης τίτλων προεσόδων ή άλλων αξιογράφων,κατά την παρούσα παράγραφο,εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1-11 του παρόντος.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρου 36 Ν.2843/2000, ΦΕΚ Α 219.

Σχετικό: το άρθρο 9 παρ.3 Ν.3453/2006,ΦΕΚ Α 74/7.4.2006

13. Η είσπραξη των εκχωρούμενων απαιτήσεων συνεχίζει να γίνεται από το Ελληνικό Δημόσιο στο όνομα και για λογαριασμό αυτού, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, για την είσπραξη δημόσιων εσόδων και με όλα τα διαδικαστικά προνόμια του Ελληνικού Δημοσίου, σαν να μην είχε λάβει χώρα εκχώρηση ή μεταβίβαση των σχετικών απαιτήσεων, οι δε προβλεπόμενες επί των εσόδων κρατήσεις και δικαιώματα υπέρ τρίτων αποδίδονται στους δικαιούχους τους, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Ο εκδοχέας των απαιτήσεων δεν νομιμοποιείται να παρέμβει ή να συμμετάσχει κατά οποιονδήποτε τρόπο στις σχετικές διαδικασίες. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται κατ` αναλογία και όταν πρόκειται για εκχώρηση απαιτήσεων Ν.Π.Δ.Δ..

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρ.71 παρ.5 Ν.3371/2005, ΦΕΚ Α 178/14.7.2005.

14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα λογιστικής τακτοποίησης και εμφάνισης των ποσών στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρ.71 παρ.5 Ν.3371/2005, ΦΕΚ Α 178/14.7.2005.

Άρθρο 15

Η παράγραφος 4 του άρθρου 26 του ν. 2668/1998 “Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 282 Α`) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“4. Για τυχόν υφιστάμενες παραλείψεις του ΕΛ.ΤΑ. ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα ή οι άλλες κυρώσεις του π.δ. 186/1992 μέχρι 31.12.2000, εφόσον οι παρατυπίες δεν επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα”.
Άρθρο 16

1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 τροποποιούνται ως εξής:

“1. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν να ιδρύονται, να μετακινούνται ή να καταργούνται λαϊκές αγορές, στην περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών – Πειραιώς, μετά από γνώμη της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Λαϊκών Αγορών.

2. Οι δήμοι και οι κοινότητες, εκτός αυτών που βρίσκονται στις περιφέρειες χωρικής αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων Αθηνών και Πειραιώς, μπορούν με αποφάσεις των συμβουλίων τους, που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 37 Δ.Κ.Κ., να μετακινούν λαϊκές αγορές, καθώς και να προσδιορίζουν με ακρίβεια το χώρο λειτουργίας τους.

Η αρμοδιότητα για την ίδρυση και κατάργηση των λαϊκών αγορών παραμένει στο οικείο νομαρχιακό συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει τη σχετική απόφαση, ύστερα από γνώμη του κατά τόπο αρμοδίου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα της λειτουργίας των λαϊκών αγορών της εδαφικής περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών – Πειραιώς, τα προϊόντα που διατίθενται, τα επαγγέλματα, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση, μεταβίβαση, προσωρινή ή οριστική ανάκληση, αδράνεια και αναθεώρηση των αδειών πωλητών, η κατανομή των θέσεων, η επιβολή κυρώσεων, η συγκρότηση επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και τους πωλητές τους”.

2. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 του άρθρου 31 του ν. 2000/1991 καταργούνται.
Άρθρο 17

Η ρύθμιση του εδαφίου α` της παραγράφου 4 του άρθρου εβδόμου του ν. 1955/1991 ισχύει και για τα έργα αναβάθμισης, ανάπτυξης και αξιοποίησης “των υφισταμένων σταθμών των Η.Σ.Α.Π.. Οι απαιτούμενες άδειες χορηγούνται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Άρθρο 18

Στο άρθρο 24 του ν. 588/1977 (ΦΕΚ 148 Α`) προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:

“4. Με απόφαση του οικείου νομάρχη και κατ` εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, χορηγείται άδεια εκμεταλλεύσεως επιβατηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσεως, μετά μετρητού (ταξί) με έδρα την πρωτεύουσα του νομού, σε όσους οι ίδιοι ή οι κληρονόμοι τους στη συνέχεια, από του έτους 1930 και μετέπειτα διατηρούσαν και είχαν μονίμως υπό την εκμετάλλευσή τους φορτοεπιβατικό ή επιβατικό αυτοκίνητο, εξυπηρετούντες με αυτό, άγονη γραμμή του νομού, μέχρις ενάρξεως της ισχύος του ν. 866/1979, στις ευεργετικές διατάξεις του οποίου, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπόρεσαν να υπαχθούν.”

Σημ.: όπως το άρθρο 18 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 12 Ν.2898/2001,ΦΕΚ Α 71/10.4.2001.

Σχετικό:το άρθρο 15 Ν.3717/2008,ΦΕΚ Α 239/26.11.2008
Άρθρο 19
Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στα άρθρα αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ Γ.ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Δ. ΡΕΠΠΑΣ

ΘεωρήΘηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

ΑΘήνα, 1 Μαρτίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ