ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2800 ΦΕΚ Α’41 29.2.2000

ΑναΔιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
TMHMA Α΄
ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Άρθρο 1
Αποστολή Υπουργείου

Τo Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος και των νόμων, έχει ως αποστολή :

α. Την κατοχύρωση και διατήρηση της δημόσιας τάξης.

β. Την προστασία της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας.

γ. Την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τις πυρκαγιές, θεομηνίες και άλλες καταστροφές.

δ. Την εξασφάλιση της πολιτικής άμυνας της χώρας.

ε. Τη συμμετοχή στην εξασφάλιση της εθνικής άμυνας σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 παρ.1 Ν.3585/2007,ΦΕΚ Α 148/5.7.2007.

στ. Την κατοχύρωση της αγροτικής ασφάλειας και την προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος.

Σημ.: όπως η περ.στ΄προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ.2 Ν.3585/2007,ΦΕΚ Α 148/5.7.2007.

ζ. Την τήρηση και διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στον θαλάσσιο χώρο, τους λιμένες, τα πλοία και τα κάθε είδους πλωτά ναυπηγήματα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Σημ.: όπως η περ.ζ` προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ.1 Ν.3922/2011,ΦΕΚ Α 35/4.3.2011και στη κατόπιν ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 73 παρ.2 Ν.4150/2013, ΦΕΚ Α 102/29.4.2013.
Άρθρο 2
Διάρθρωση

1. Τo Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συγκροτείται από:

α. Το Γραφείο του Υπουργού. β. Τo Γραφείο του Γενικού Γραμματέα. γ. Τo Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. δ. Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. ε. Τo Γραφείο Ενημέρωσης του Πολίτη.

2. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης επίσης λειτουργούν:

α. Η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. β. Τo Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους. γ. Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου. δ. Η Υπηρεσία Στατιστικής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.).

3. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης υπάγονται:

α. Η Ελληνική Αστυνομία.

β. Το Πυροσβεστικό Σώμα.

γ. Η Διεύθυνση Παλλαϊκής `Αμυνας (Π.ΑΜ.)- Πολιτικής Σχεδίασης `Εκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.).

δ. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής.

Σημ.: όπως το στοιχείο δ΄τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 παρ.3 Ν.3585/2007,ΦΕΚ Α 148/5.7.2007 καταργήθηκε με την ΥΑ 2496/2007,ΦΕΚ Β 1848/12.9.2007

ε. Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή

Σημ.: όπως το στοιχείο ε` προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ.2 Ν.3922/2011,ΦΕΚ Α 35/4.3.2011 και ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 73 παρ.2 Ν.4150/2013, ΦΕΚ Α 102/29.4.2013.
Άρθρο 3
Υπουργός

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης χαράσσει την πολιτική δημόσιας τάξης, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, και κατευθύνει, εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τη δράση των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου, με τις οποίες ασκεί τις αρμοδιότητές του.
Άρθρο 4
Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας βοηθά τον Υπουργό στην άσκηση των αρμοδιότήτων του και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει γι` αυτόν ο νόμος ή του μεταβιβάζει ο Υπουργός.
Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

1. Τα Γραφεία του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα συγκεντρώνουν τα αναγκαία στοιχεία για την ενημέρωση του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα, εξασφαλίζουν τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και την επικοινωνία τους με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες και γενικά επικουρούν τον Υπουργό και το Γενικό Γραμματέα στο έργο τους. Επίσης, το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα παρέχει τις υπηρεσίες γραμματείας στο συλλογικό όργανο που προβλέπεται στο επόμενο άρθρο. Για τη στελέχωση και λειτουργία του Γραφείου του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α`). Στα Γραφεία αυτά υπηρετεί και το αναγκαίο προσωπικό από τα Σώματα που υπάγονται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

2. Τo Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου έχει τη φροντίδα για τις απαντήσεις του Υπουργείου στον Κοινοβουλευτικό `Ελεγχο της Βουλής.

3. Για τις αρμοδιότητες και τη στελέχωση του ραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α`).

4. Τo Γραφείο Ενημέρωσης του Πολίτη πληροφορεί τους πολίτες για κάθε θέμα αρμοδιότητας των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και δέχεται και προωθεί προς εξέταση στις αρμόδιες Υπηρεσίες τα παράπονα, τις αναφορές, προτάσεις και υποδείξεις τους. Επίσης τους ενημερώνει για τα δικαιώματά τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.
Άρθρο 6
Συμβούλιο Συντονισμού και Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 Ν.3938/2011, ΦΕΚ Α 61/31.3.2011.

1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται και λειτουργεί Συμβούλιο Συντονισμού και Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο συγκροτείται από τους:

α. Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, ως πρόεδρο.

β. Γενικό Γραμματέα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

γ. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

δ. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας.

ε. Αρχηγό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

στ. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος.

ζ. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Π.Α.Μ. – Π.Σ.Ε.Α. του Υπουργείου.

η. Υπαρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας.

θ. Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ι. Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος,

ια. Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως μέλη.

2. Τα μέλη του ανωτέρω Συμβουλίου δεν αναπληρώνονται σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος, πλην των αναφερομένων στα εδάφια ζ` και ια` της προηγούμενης παραγράφου. Η συμμετοχή του προέδρου σε κάθε συνεδρίαση είναι υποχρεωτική.

3. Το Συμβούλιο Συντονισμού και Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. καθορίζει τρόπους αποτελεσματικότερης συνεργασίας των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

β. εισηγείται στον Υπουργό τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της δημόσιας τάξης,

γ. εισηγείται στον Υπουργό τα προγράμματα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου,

δ. διαχειρίζεται κρίσιμα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου και αποφασίζει για την ακολουθητέα στρατηγική προς αντιμετώπιση τους και

ε. παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρμογή των αποφάσεων του προς τα Σώματα και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.

4. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, ο οποίος ορίζει και την ημερήσια διάταξη.

5. Στο Συμβούλιο δύνανται να προσκληθούν υπηρεσιακοί παράγοντες των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων και δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, καθώς και εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες.

6. Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή πολιτικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού από τους υπηρετούντες στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης.

7. Το Συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον τριών μελών, στα οποία περιλαμβάνεται και ο πρόεδρος του και εφόσον εξασφαλίζεται για τα συζητούμενα θέματα η ακόλουθη, κατά περίπτωση, σύνθεση:

α. όταν συζητούνται θέματα που αφορούν όλα τα Σώματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου ή θέματα πολιτικής προστασίας ή πολιτικής άμυνας της Χώρας, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον ενός μέλους από κάθε Σώμα και Υπηρεσία,

β. όταν συζητούνται θέματα που αφορούν μόνο τα τρία Σώματα, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον ενός μέλους από κάθε Σώμα και

γ. όταν συζητούνται θέματα που αφορούν μόνο ένα Σώμα, απαιτείται η παρουσία και των δύο μελών από το Σώμα αυτό.

8. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου είναι απόρρητα. Αντίγραφο των πρακτικών υποβάλλεται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Στις Υπηρεσίες κοινοποιούνται μόνο οι αποφάσεις του Συμβουλίου, προκειμένου να εκτελεστούν. Η διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του Γραμματέα του Συμβουλίου.
Άρθρο 7
Στελέχωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης – Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

1. Στις Υπηρεσίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του παρόντος και τη Διεύθυνση Π.ΑΜ. – Π.Σ.Ε.Α. αποσπάται, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, το αναγκαίο για τη λειτουργία τους προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

2. Τα υλικοτεχνικά μέσα, ο εξοπλισμός και οι λοιπές δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία των παραπάνω Υπηρεσιών, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του ειδικού φορέα “`Ελληνική Αστυνομία”, εκτός αν ειδικές διατάξεις προβλέπουν τη διάθεση ή κάλυψη αυτών από άλλους φορείς. Στον πιο πάνω προϋπολογισμό εγγράφονται και οι δαπάνες αποδοχών του προσωπικού που υπηρετεί στις Υπηρεσίες του άρθρου 2 του νόμου αυτού, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν μισθοδοτείται από άλλο φορέα
TMHMA Β΄
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Άρθρο 8
Αποστολή

Σημ.: όπως το άρθρο 8 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την περίπτωση β του άρθρου 125 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

1. Η Ελληνική Αστυνομία είναι Σώμα Ασφάλειας με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος, και έχει ως αποστολή:

α. Την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας.

β. Την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας.

2. Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από θεομηνίες και ατυχήματα ή άλλες καταστροφές σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και Υπηρεσίες, καθώς και στην εξασφάλιση της εθνικής άμυνας, σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις.

3. Η άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης περιλαμβάνει ιδίως:

α. Τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και ευταξίας και την παροχή έννομης προστασίας στους πολίτες και συνδρομής στις αρχές.

β. Την τήρηση της τάξης στους δημόσιους χώρους και στις δημόσιες συγκεντρώσεις και συναθροίσεις και την προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των πολιτών κατά τις εκδηλώσεις αυτές.

γ. Τον έλεγχο της λειτουργίας δημόσιων κέντρων, θεαμάτων και καταστημάτων.

δ. Την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και τις μεταγωγές των κρατουμένων.

ε. Τον έλεγχο της τήρησης της αγορανομικής και τουριστικής νομοθεσίας.

4. Η άσκηση της αστυνομίας τροχαίας περιλαμβάνει:

α. Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στους δρόμους και στους λοιπούς δημόσιους χώρους.

β. Τη μέριμνα για την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και των λοιπών διατάξεων που σχετίζονται με την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

γ. Τη διερεύνηση των τροχαίων ατυχημάτων.

5. Η άσκηση της αστυνομίας δημόσιας ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως:

α. Τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων.

β. Τον έλεγχο και τη δίωξη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών.

γ. Τη δίωξη του λαθρεμπορίου και της αρχαιοκαπηλίας.

δ. Τη μέριμνα για την προστασία των ανηλίκων και την εφαρμογή των διατάξεων για τα ήθη.

ε. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα υπομνήματα και την προστασία του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος.

στ. Την επιτήρηση των τόπων όπου συχνάζουν οι ύποπτοι διάπραξης εγκλημάτων και τον έλεγχο των προσώπων αυτών.

ζ. Την αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων και απολεσθέντων και κλεμμένων αντικειμένων.

η. Την αναζήτηση και σύλληψη των διωκόμενων προσώπων.

6. Η άσκηση της αστυνομίας κρατικής ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως:

α. Την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος.

β. Την προστασία των επίσημων προσώπων, Ελλήνων και αλλοδαπών, που βρίσκονται στη χώρα.

γ. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα.

δ. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες.

7. Η Ελληνική Αστυνομία για την εκπλήρωση της αποστολής της:

α. Χρησιμοποιεί επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους διαλεύκανσης των εγκλημάτων και διαθέτει εγκληματολογικά εργαστήρια, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλες αρχές.

β. Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες αρχές και Υπηρεσίες των άλλων χωρών και συμμετέχει στο Διεθνή Οργανισμό Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α. – ΙΝΤΕΑΡΟΙ), στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (ΕURΟΡΟL), καθώς και στα όργανα της Ευρωπαϊκής `Ενωσης που χειρίζονται θέματα αστυνομικής φύσης.

8. Η έκταση των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας που εμπίmουν στα κατά τις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού θέματα της αποστολής της, προσδιορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά για τα θέματα αυτά διατάξεις.
Άρθρο 9
Χαρακτήρας Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας

Σημ.: όπως το άρθρο 9 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την περίπτωση β του άρθρου 125 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

1. Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώμα Ασφάλειας και λειτουργεί με τους δικούς της οργανικούς νόμους. Για την εκτέλεση της αποστολής της εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό. Το αστυνομικό προσωπικό της έχει ιδιαίτερη ιεραρχία, αντίστοιχη της στρατιωτικής, και δικούς του κανόνες πειθαρχίας και δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό αυτό οι διατάξεις που αφορούν τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους.

2. `Ολες οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και το προσωπικό της τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, την προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος και της έννομης τάξης και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Το αστυνομικό προσωπικό, οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί θεωρούνται ότι βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή τους.

3. Το προσωπικό του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου εκπαιδεύεται στη χρήση όπλων και ειδικών μέσων και μηχανημάτων και φέρει για την άσκηση των καθηκόντων του κατάλληλο οπλισμό, εφόδια και μέσα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής, Αμυνας και Δημόσιας Τάξης, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δύναται να εκπαιδεύεται και στις σχολές και τα κέντρα εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων.
Άρθρο 10
Διάρθρωση

Σημ.: όπως το άρθρο 10 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την περίπτωση β του άρθρου 125 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

1. Η Ελληνική Αστυνομία συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες.

2. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι αυτές των οποίων η τοπική αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι οι εξής:

α. Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

β. Η Αστυνομική Ακαδημία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης.

γ. Οι Διευθύνσεις Εσωτερικών Υποθέσεων και Οικονομικής Επιθεώρησης, που υπάγονται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και η Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών, που υπάγεται απευθείας στον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

δ. Οι Υπηρεσίες Ασφάλειας Προέδρου της Δημοκρατίας, Βουλής των Ελλήνων, Προέδρου της Κυβέρνησης, Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και οι Διευθύνσεις Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, Εγκληματολογικών Ερευνών, Υγειονομικού, Πληροφορικής, Διαχείρισης Χρηματικού, Διαχείρισης Υλικού και Τεχνικών Εφαρμογών.

3. Οι Υπηρεσίες των περιπτώσεων β`, γ`, και δ` της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού έχουν διοικητική αυτοτέλεια και υπάγονται, πλην αυτών της περίπτωσης γ`, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι Κεντρικές Υπηρεσίες της περαίωσης δ` εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Επόπτη Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών.

4. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις και οι Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτές. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 11
`Εννοια – `Εδρα – Αποστολή

Σημ.: όπως το άρθρο 11 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την περίπτωση β του άρθρου 125 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

1. Συνιστάται Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, με έδρα την πρωτεύουσα του Κράτους, ως ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη Διοίκηση του Σώματος. Επίσης, το Αρχηγείο επικουρεί τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

2. Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί την προϊσταμένη αρχή των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν την Ελληνική Αστυνομία. Το έργο του συνίσταται στη μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος, στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, και προς το σκοπό αυτόν προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Άρθρο 12
Διάρθρωση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

Σημ.: όπως το άρθρο 12 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την περίπτωση β του άρθρου 125 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

1. Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας διαρθρώνεται στους εξής Κλάδους:

α. Κλάδο Αστυνομίας Ασφάλειας και Τάξης.

β. Κλάδο Διοικητικού.

γ. Κλάδο Οικονομοτεχνικών Μέσων.

2. Ο Κλάδος Αστυνομίας Ασφάλειας και Τάξης χειρίζεται τα θέματα γενικής αστυνόμευσης, τροχαίας, δημόσιας και κρατικής ασφάλειας και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης.

β. Διεύθυνση Τροχαίας.

γ. Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας.

δ. Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας.

ε. Διεύθυνση Αλλοδαπών.

στ. Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, η οποία αποτελεί και την εθνική αρχή στα πλαίσια των συμβάσεων που κυρώθηκαν με τους νόμους 3640/1956 (ΦΕΚ 303 Α), 2514/1997 (ΦΕΚ 140Α) και 2605/1998 (ΦΕΚ 88Α).

3. Ο Κλάδος Διοικητικού χειρίζεται τα θέματα πρόσληψης, εκπαίδευσης, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Σώματος, κατάρτισης, ερμηνείας και παρακολούθησης της νομοθεσίας, άσκησης των δημοσίων σχέσεων και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Προσωπικού.

β. Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

γ. Διεύθυνση Οργάνωσης – Νομοθεσίας.

δ. Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων.

4. Ο Κλάδος Οικονομικοτεχνικών Μέσων χειρίζεται τα θέματα προϋπολογισμού, υλικοτεχνικού εξοπλισμού, στέγασης των Υπηρεσιών , καθώς και τα οικονομικά και ασφαλιστικά θέματα του προσωπικού του Σώματος και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Οικονομικών.

β. Διεύθυνση Τεχνικών.

5. Οι Διευθύνσεις των Κλάδων διαρθρώνονται σε Τμήματα. Τα Τμήματα αυτά και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου.

6. Τους Κλάδους του Αρχηγείου καθοδηγεί, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 13
Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων

1. Στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας συνιστάται και λειτουργεί Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο συγκροτείται από τους:

α. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, β. Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, γ. Προϊστάμενο Επιτελείου, δ. Γενικούς Επιθεωρητές Αστυνομίας και ε. Προϊστάμενους των Κλάδων του Επιτελείου, ως μέλη.»

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.1 άρθρου 42 Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73 24.3.2014) και με το άρθρο 231 παρ.8 Ν.4281/2014,ΦΕΚ Α 160/8.8.2014.

2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου αναπληρώνονται, σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος, από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

3. Τό Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Σχεδιάζει την οργανωτική δομή του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται μακροπρόθεσμα στις εξελίξεις που αφορούν την αποστολή της.

β. Αναλύει την πορεία της εγκληματικότητας και σχεδιάζει αστυνομικά μέτρα για την πρόληψη και καταστολή της.

γ. Καθορίζει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του Σώματος.

δ. Παρακολουθεί και αναλύει τα γεγονότα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κρίσεις στον τομέα της δημόσιας τάξης και σχεδιάζει την τακτική αντιμετώπισής τους.

ε. Παρέχει κατευθύνσεις για την επιχειρησιακή τακτική που επιβάλλεται να ακολουθήσουν οι εκτελεστικές Υπηρεσίες προς αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών γεγονότων , τα οποία μπορούν να κλονίσουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

στ. Ιεραρχεί τις υφιστάμενες ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα και μεριμνά για την αντιμετώπισή τους.

ζ. Μελετά τα θέματα προσλήψεων, υπηρεσιακής εξέλιξης, καταστάσεων και αμοιβών του προσωπικού και προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους.

η. Σχεδιάζει τα συστήματα Διοίκησης και εκπαίδευσης του προσωπικού.

Θ. Παρέχει κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

4. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη.

5. Στο Συμβούλιο δύνανται να προσκληθούν υπηρεσιακοί παράγοντες του Σώματος και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων και δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, καθώς και εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες.

6. Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας.

7. Το Συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών.

Όταν συγκαλείται για τη διαχείριση κρίσεων ή για σοβαρά θέματα ασφάλειας, μπορεί να καλούνται και να συμμετέχουν και οι οικείοι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές ή Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73 24.3.2014) και με το άρθρο 231 παρ.8 Ν.4281/2014,ΦΕΚ Α 160/8.8.2014.

8. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου είναι απόρρητα. Στις Υπηρεσίες κοινοποιούνται μόνο οι αποφάσεις του Συμβουλίου, προκειμένου να εκτελεστούν. Η διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του Γραμματέα του Συμβουλίου. Τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχει η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΝΟΜΩΝ
Άρθρο 14
Περιφερειακές Υπηρεσίες

Σημ.: όπως το άρθρο 14 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την περίπτωση β του άρθρου 125 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

1. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι:

α. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής β. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης γ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ε. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ηπείρου ζ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας η. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ι. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ια. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου ιβ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ιγ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ιδ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης.

2. Οι ανωτέρω Υπηρεσίες έχουν ως αποστολή, μέσα στα όρια της τοπικής δικαιοδοσίας τους, την άσκηση του συνόλου των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου αυτού.

3. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης συγκροτούνται από την επιτελική τους Υπηρεσία και τις Διευθύνσεις που υπάγονται σε αυτές.

4. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφερειών συγκροτούνται από την επιτελική τους Υπηρεσία και τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών της περιφέρειάς τους.

5. Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών υπάγονται στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφερειών και ασκούν, μέσα στα όρια του νομού, το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων.

6. Οι ΔιευΘύνσεις των Γενικών Αστυνομικών Διευυύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών περιλαμβάνουν Αστυνομικές Υπηρεσίες επιπέδου Υποδιεύθυνσης, Τμήματος και Σταθμού.

7. Οι αναφερόμενες στις παραγράφους 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου Υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες αυτών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου.

Σχετικό: ΠΔ 1/2005 “Ίδρυση Υπηρεσιών Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και άλλες διατάξεις “ΦΕΚ Α 1/4.1.2005.
Άρθρο 15
Αστυνομική Επιτροπή Νομού

1. Στην έδρα του νομού, εκτός από τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, λειτουργεί Αστυνομική Επιτροπή Νομού, που αποτελείται από τον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών της έδρας του νομού, ως πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, που ορίζεται από αυτόν, έναν εκπρόσωπο του Νομαρχιακού Συμβουλίου, που ορίζει το εν λόγω συμβούλιο με απόφασή του, εναν εκπρόσωπο της Τοπικής `Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων που υποδεικνύει από τα μέλη της η διοικούσα επιτροπή της και τον Αστυνομικό Διευθυντή του νομού, ως μέλη.

Για την αναπλήρωση του προέδρου και των μελών της επιτροπής, πλην του Αστυνομικού Διευθυντή του νομού, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους, ορίζονται από τα ίδια όργανα και αναπληρωτές τους. Ο Αστυνομικός Διευθυντής του νομού αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του. Τα θέματα για τα οποία συγκαλείται η Επιτροπή εισηγείται ο Αστυνομικός Διευθυντής του νομού. Οι γραμματειακές υπηρεσίες προς την επιτροπή παρέχονται με μέριμνα του Αστυνομικού Διευθυντή του νομού.

2. Η Αστυνομική Επιτροπή Νομού συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και έχει ως αρμοδιότητα να εισηγείται στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας:

α. Τα αστυνομικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε ιδιαίτερα σημαντικές περιπτώσεις διατάραξης ή κινδύνου διατάραξης της δημόσιας τάξης, καθώς και σε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών, καταστροφών ή άλλων έκτακτων αναγκών στο νομό της.

β. Τη λήψη μέτρων για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών στο νομό. Για το σκοπό αυτόν η Επιτροπή δέχεται και εξετάζει αναφορές και αιτήματα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τα συμβούλια πρόληψης εγκληματικότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 16
Ασκηση καθηκόντων προανάκρισης και δημοσίου κατηγόρου

1. Καθήκοντα γενικών ανακριτικών υπαλλήλων ασκεί το αστυνομικό προσωπικό που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και της παρ.3 του άρθρου 2 του ν.2226/1994 (ΦΕΚ 122 Α`).

2. Καθήκοντα δημοσίου κατηγόρου ασκούν οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ή πολιτικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού.

3. Σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση Νομού ή Αστυνομικό Τμήμα, εκτός της έδρας της, όπου λειτουργεί περιφερειακό πταισματοδικείο, με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή ορίζεται ένας ή περισσότεροι εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού για την άσκηση των καθηκόντων του δημοσίου κατηγόρου.

4. `Οπου εδρεύουν πταισματοδικεία και στις Αστυνομικές Υπηρεσίες δεν υπάρχουν οι αναφερόμενοι στην παρ. 2 του άρθρου αυτού, καθώς και σε περιοχές που μεταβαίνει, περιοδικά, ειρηνοδίκης ή πταισματοδίκης, για εκδίκαση ποινικών υποθέσεων, καθήκοντα δημοσίου κατηγόρου μπορεί να ανατίθενται και σε Ανθυπαστυνόμους ή Αρχιφύλακες ανακριτικούς υπαλλήλους.
Άρθρο 17
Οικονομική διαχείριση

Η Οικονομική διαχείριση των Σωμάτων και Υπηρεσιών του υπουργείου Δημόσιας Τάξης διεξάγεται από τις Υπηρεσίες που καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό.

Οι δαπάνες πραγματοποιούνται, ελέγχονται και δικαιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 18
Κατηγορίες και κατανομή προσωπικού

Σχετικό: Π.Δ. 261/2002 (ΦΕΚ Α 232/4.10.2002)

1. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

α. Αστυνομικό προσωπικό β. Πολιτικό προσωπικό γ. Συνοριακοί φύλακες δ. Ειδικοί φρουροί.

2. Το αστυνομικό προσωπικό διακρίνεται σε προσωπικό γενικών καθηκόντων και σε προσωπικό ειδικών καθηκόντων.

3. Τo πολιτικό προσωπικό διακρίνεται σε μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

4. Οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί αποτελούν ιδιαίτερες κατηγορίες προσωπικού, που διέπονται, αντίστοιχα, από τις διατάξεις του ν. 2622/1998 (ΦΕΚ 138 Α`) και του άρθρου 9 του ν.2734/1999 (ΦΕΚ 161 Α`) και των κατ` εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

5. Η κατανομή των οργανικών θέσεων όλων των κατηγοριών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στις επί μέρους Υπηρεσίες γίνεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Με όμοια απόφαση γίνεται και η κατανομή του υγειονομικού προσωπικού σε ειδικότητες.
Άρθρο 19
Οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού

Σχετικό: το άρθρο 3 ΠΔ 20/2002 και Π.Δ. 261/2002 (ΦΕΚ Α 232/4.10.2002)

Σχετικό: Π.Δ. 213/2004 (Α΄ 190)

Σχετικό:το άρθρο 4 του ΠΔ 126/2005 (ΦΕΚ Α 181/2005)

Σχετικό:το άρθρ. 40 ΠΔ 48/2006,ΦΕΚ Α 50/13.3.2006

Σχετικό:το ΠΔ 123/2006,ΦΕΚ Α 130/27.6.2006

Σχετικό: το άρθρο 2 ΠΔ 107/2007,ΦΕΚ Α 136/21.6.2007

Σχετικό: το άρθρο 36 ΠΔ 116/2007,ΦΕΚ Α 147/5.7.2007

1. Συνιστώνται μία (1) θέση Αντιστράτηγου Αστυνομίας, τέσσερις (4) θέσεις Υποστρατήγων Αστυνομίας, δέκα (10) θέσεις Ταξιάρχων Αστυνομίας, είκοσι (20) θέσεις Αστυνομικών Διευθυντών και τριάντα (30) θέσεις Αστυνομικών Υποδιευθυντών γενικών καθηκόντων, και καταργούνται ενενήντα τέσσερις (94) θέσεις Αστυφυλάκων.

2. Οι οργανικές θέσεις του αστυνομικού προσωπικού που προβλέπονται από το άρθρο 23 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α`), όπως αυτές διαμορφώθηκαν μεταγενέστερα με άλλες διατάξεις και αυξομειώνονται με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, αποτελούν εφεξής οργανικές θέσεις του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και είναι οι εξής:

α. Θέσεις αξιωματικών γενικών καθηκόντων που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας:

– Αντιστράτηγοι Αστυνομίας 4

– Υποστράτηγοι Αστυνομίας 14

– Ταξίαρχοι Αστυνομίας (40) 65

– Αστυνομικοί Διευθυντές (160) 230

– Αστυνομικοί Υποδιευθυντές (340) 500

– Αστυνόμοι Α ` 477

– Αστυνόμοι Β` 830

– Υπαστυνόμοι Α` και Υπαστυνόμοι Β` 1.732

Σχετικό:το άρθρο 9 ΠΔ 30/2005,ΦΕΚ Α 50/25.2.2005

Σχετικό: το άρθρο 10 ΠΔ 107/2005,ΦΕΚ Α 162/24.6.2005

Σχετικό:το άρθρο 5 Ν.3686//2008,ΦΕΚ Α 158

Σχετικό: με το άρθρο 5 ΠΔ 113/2013,ΦΕΚ Α 248/24.11.2013.

β. Θέσεις αξιωματικών γενικών καθηκόντων που προέρχονται απότοΤμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων:

– αστυνομικοί υποδιευθυντές 10 θέσεις – αστυνόμοι α`

46 θέσεις – αστυνόμοι β` 118 θέσεις – υπαστυνόμοι α` και β` 355 θέσεις”.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 Ν.3686/2008,ΦΕΚ Α 158/1.8.2008.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΌ 1.1.2009.

γ. Θέσεις Ανθυπαστυνόμων – Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων.

– Ανθυπαστυνόμοι – Αρχιφύλακες 7.518 (βλ. σημείωση αμέσως κατωτέρω).

– Αστυφύλακες 33.259

Σχετικό: με το άρθρο 1 του Π.Δ.339/2002 (ΦΕΚ Α΄ 282/21-11-2002)

Σχετικό: άρθρο 13 Ν.3686//2008,ΦΕΚ Α 158, Εναρξη ισχύος από 1.1.2009.

Σχετικό: ΥΑ 7002/2/335-γ (ΦΕΚ Β 912/14.5.2009)

Σχετικό: το άρθρο 1 της Αποφ. 7002/2/335-κε/28.1.2010 (ΦΕΚ Β΄ 129/9.2.2010)

δ. “Θέσεις προσωπικού ειδικών καθηκόντων, κατά κατηγορία:

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 261/2002 (ΦΕΚ Α΄ 232/4.10.2002).

(1) Ιερείς: Θέση 1. Η θέση αυτή καλύπτεται από αξιωματικό με βαθμό Ταξιάρχου Αστυνομίας μέχρι και Υπαστυνόμου Α`.

(2) Υγειονομικοί:

“(α) Ιατροί:

– Υποστράτηγοι Αστυνομίας 1

– Ταξίαρχοι Αστυνομίας 3

– Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμου Β` 83

(β) Οδοντίατροι:

– Ταξίαρχοι Αστυνομίας 1

– Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμου Β` 8″.

Σημ.: όπως το στοιχείο α` τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 ΠΔ 101/2011, ΦΕΚ Α 235/7.11.2011.

Σχετικό:το άρθρο 2 παρ.4 ΠΔ 101/2011,ΦΕΚ Α 235/7.11.2011

γ) (β) Ψυχολόγοι:

– Ταξίαρχοι Αστυνομίας 1

– Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Β` 5

Σχετικό: άρθρο 7 του Ν.3169/2003 (Α΄ 189)

δ` (γ) Βοηθοί ακτινολογικών ή μικροβιολογικών εργαστηρίων, οδοντοτεχνικοί και φυσικοΘεραπευτές: 4

– Αστυνόμοι Α ` μέχρι και Υπαστυνόμοι Β` (3)

Αστυκτηνίατροι:

– Ταξίαρχοι Αστυνομίας 1

– Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και 31 Υπαστυνόμοι Β`

Σημ.: όπως τα στοιχεία (β) και (γ) αναριθμήθηκαν σε (γ) και (δ) αντίστοιχα με το άρθρο 2 παρ.2 ΠΔ 101/2011,ΦΕΚ Α 235/7.11.2011.

Σημ.: όπως μία (1) οργανική θέση Ταξιάρχου Αστυνομίας αστυκτηνιάτρου του στοιχείο (3) της περίπτωσης δ` καταργείται με άρθρ 2 παρ.3 ΠΔ 101/2011,ΦΕΚ Α 235/7.11.2011.

Σχετικό: με το άρθρο 19 παρ. 2 περίπτ. δ` (3) του ν.2800/2000

(4) Εγκληματολογικών εργαστηρίων:

(α) Χημικοί, βιοχημικοί, βιολόγοι, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και φυσικοί ηλεκτρονικοί:

-Ταξίαρχοι Αστυνομίας: 1

-Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Α`: 12

(β) Πτυχιούχοι Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων (ΤΕΙ) και Τεχνολόγοι Τροφίμων (ΤΕΙ):

-Αστυνόμοι Α` μέχρι Αρχιφύλακες: 6″.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 261/2002 (ΦΕΚ Α` 232/4.10.2002).

ε. Θέσεις Ανθυπαστυνόμων – Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων ειδικών καθηκόντων κατά κατηγορία:

(1) Υγειονομικοί:

Βοηθοί ακτινολογικών ή μικροβιολογικών εργαστηρίων, οδοντοτεχνικοί και φυσικοθεραπευτές:

– Ανθυπαστυνόμοι – Αρχιφύλακες 4.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 261/2002 (ΦΕΚ Α΄232/ 4.10.2002).

Σχετικό: το άρθρο 4 Ν.2838/2000,ΦΕΚ Α 179/4.8.2000

Σχετικό:με το άρθρο 3 του Π.Δ. 20/2002 (Α΄ 10)

Σχετικό:παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 261/2002

α. Υγειονομικοί:

αα) Ιατροί:

Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Β`: (9)

Ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) για κάθε ένα από τα έτη 2002, 2003 και 2004:

ββ) Ψυχολόγοι – πτυχιούχοι Πανεπιστημίου:

Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Β΄: (1)

Η ως άνω θέση θα πληρωθεί το έτος 2003.

γγ) Νοσηλευτές – πτυxιούxοι ΤΕΙ:

Αστυνόμοι Α΄ μέχρι και Αρχιφύλακες: (10)

Ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 3 για το έτος 2002, τις 4 για το έτος 2003 και τις 3 για το έτος 2004.

β. Οικονομικοί:

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Στατιστικής και Αναλογιστικής: (32)

Οι ως άνω συνιστώμενες οργανικές θέσεις κατανέμονται κατά βαθμούς ως εξής:

Ταξίαρχοι (1)

Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Β`: (31)

Ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα που θα πληρωθούν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατ` έτος τις ακόλουθες:

ΕΤΟΣ 2002 ΕΤΟΣ 2003 ΕΤΟΣ 2004 Οικονομικών Επιστημών 6 5 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων 5 4 3 Στατιστικής – Αναλογιστικής 2 1 1

γ. Τεχνικοί:

αα) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου:

Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί: 2 Μηχανολόγοι μηχανικοί: 5 Χημικοί μηχανικοί: 2 Πολιτικοί μηχανικοί: 3 Μηχανικοί – Ηλεκτρονικοί ραδιοεπικοινωνιών: 4

Οι ως άνω συνιστώμενες οργανικές θέσεις κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής:

Ταξίαρχοι: (1)

Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Α`: (15)

Ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα που θα πληρωθούν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατ` έτος τις ακόλουθες:

ΕΤΟΣ 2002 ΕΤΟΣ 2003 ΕΤΟΣ 2004 Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 1 1 Μηχανολόγοι Μηχανικοί 1 2 2 Χημικοί Μηχανικοί 1 1 Πολιτικοί Μηχανικοί 2 1 Μηχανικοί – Ηλεκτρονικοί ραδιοεπικοινωνιών 2 1 1

ββ) Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.:

Ηλεκτρονικοί: 7 Ασυρματιστές: 1 Μηχανολόγοι: 4 Κλωστοϋφαντουργοί: 1 Πολιτικοί μηχανικοί Δομικών Εργων: 4 Γραφίστες: 1 Ηλεκτρολόγοι: 5

Οι ως άνω συνιστώμενες οργανικές θέσεις κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής:

Αστυνόμοι Α΄ μέχρι και Αρχιφύλακες: (23)

Ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα που θα πληρωθούν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατ` έτος τις ακόλουθες:

ΕΤΟΣ 2002 ΕΤΟΣ 2003 ΕΤΟΣ 2004 Ασυρματιστές 1 Κλωστοϋφαντουργοί 1 Πολιτικοί μηχανικοί δομικών έργων 2 1 1 Μηχανολόγοι 3 1 Ηλεκτρολόγοι 2 2 1 Ηλεκτρονικοί 2 3 2 Γραφίστες 1

γγ) Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

Τεχνίτες τυπογραφείου: 5 Μηχανικοί οχημάτων: 14 Τεχνίτες αμαξωμάτων: 6 Τεχνίτες ηλεκτρονικών: 34 Ηλεκτρολόγοι – ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων: 4 Υδραυλικοί: 1 Τεχνίτες δομικών κατασκευών: 2 Ψυκτικοί: 1 Ξυλουργοί: 1 Σιδηρουργοί: 1

Οι ως άνω συνιστώμενες οργανικές θέσεις κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής:

Ανθυπαστυνόμοι μέχρι και Αστυφύλακες: (69)

Ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα που θα πληρωθούν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατ` έτος τις ακόλουθες:

ΕΤΟΣ 2002 ΕΤΟΣ 2003 ΕΤΟΣ 2004 Τεχνίτες τυπογραφείου 3 2 Μηχανικοί οχημάτων 7 4 3 Τεχνίτες αμαξωμάτων 3 2 1 Τεχνίτες ηλεκτρονικών 8 13 13 Ηλεκτρολόγοι – ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων 2 1 1 Υδραυλικοί 1 Τεχνίτες δοκιμών κατασκευών 1 1 Ψυκτικοί 1 Ξυλουργοί 1 Σιδηρουργοί 1

δ. Πληροφορικής:

αα) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου:

Ταξίαρχοι: (1)

Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Α`: (15)

ββ) Πτυχιούχοι ΤΕΙ:

ΑστυνόμοιΑ` μέχρι και Αρχιφύλακες: (18)

ε. Εγκληματολογικών Εργαστηρίων:

αα) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου:

Μηχανολόγοι Μηχανικοί: 5 Μεταλλουργοί Μηχανικοί: 1 Μηχανικοί Ηλεκτρονικοί ή Φυσικοί Ηλεκτρολόγοι: 3 Φυσικοί ειδικότητας βλητικής: 2 Φυσικοί ηλεκτρονικοί: 1 Χημικοί: 8 Βιοχημικοί: 4 Βιολόγοι: 4 Χημικοί Τοξικολόγοι: 2

Οι ως άνω συνιστώμενες οργανικές θέσεις κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής:

Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Α`: (30)

Ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα που θα πληρωθούν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατ` έτος τις ακόλουθες:

ΕΤΟΣ 2002 ΕΤΟΣ 2003 ΕΤΟΣ 2004 Μηχανολόγοι Μηχανικοί: 3 2 Μεταλλουργοί Μηχανικοί: 1 Μηχανικοί Ηλεκτρονικοί ή Φυσικοί Ηλεκτρολόγοι: 2 1 Φυσικοί ειδικότητας βλητικής: 1 1 Φυσικοί ηλεκτρονικοί: 1 Χημικοί: 2 3 3 Βιοχημικοί: 2 1 1 Βιολόγοι: 2 1 1 ΧημικοίΤοξικολόγοι: 1 1

ββ) Πτυχιούχοι ΤΕΙ:

Ηλεκτρονικοί – Πληροφορικής: 4 Μηχανολόγοί Μηχανικοί: 2 Φωτογράφοι: 2 Τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων: 12

Οι ως άνω συνιστώμενες οργανικές θέσεις κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής:

Αστυνόμοι Α` μέχρι και Αρχιφύλακες: (20)

Ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα που θα πληρωθούν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατ` έτος τις ακόλουθες:

ΕΤΟΣ 2002 ΕΤΟΣ 2003 ΕΤΟΣ 2004 Ηλεκτρονικοί Πληροφορικής 2 2 Μηχανολόγοι Μηχανικοί: 1 1 Φωτογράφοι: 1 1 Τεχνολόγοι Ιατρικών εργαστηρίων: 4 4 4″.

Σχετικό:το ΠΔ 339/2002 ορίζεται

Σχετικό:το ΠΔ 52/2003,ΦΕΚ Α 51/2003,ΦΕΚ Α 51/3.3.2003

Σχετικό: το ΠΔ 269/2003 ορίζεται

Σχετικό:το άρθρο 2 ΠΔ 205/2004,ΦΕΚ Α 178/27.9.2004

Σχετικό:Π.Δ. 213/2004 (Α΄ 190) περί αύξησης οργανικών θέσεων Ανθυπαστυνόμων-Αρχιφυλάκων

Σχετικό: το άρθρο 3 ΠΔ 1/2005

Σχετικό:το άρθρο 1α ΠΔ 88/2002 ΦΕΚ 68 Ά 8.4.2002
Άρθρο 20
Ιεραρχική κλίμακα

1. Η κλίμακα της ιεραρχίας των βαθμών του αστυνομικού προσωπικού έχει ως εξής: Αντιστράτηγος Αστυνομίας, Υποστράτηγος Αστυνομίας, Ταξίαρχος Αστυνομίας, Αστυνομικός Διευθυντής, Αστυνομικός Υποδιευθυντής, Αστυνόμος Α`, Αστυνόμος Β., Υπαστυνόμος Α`, Υπαστυνόμος Β., Ανθυπαστυνόμος, Αρχιφύλακας,”υπαρχιφύλακας” Αστυφύλακας, Δόκιμος Αστυφύλακας, Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας είναι όσοι κατέχουν βαθμό Υπαστυνόμου Β` και άνω.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκεμε το άρθρο 12 Ν.3686//2008,ΦΕΚ Α 158, Εναρξη ισχύος από 1.1.2009.

2. Ο Δόκιμος Υπαστυνόμος δεν αποτελεί βαθμό της ιεραρχικής κλίμακας και όταν διατίθεται για εκτέλεση αστυνομικής υπηρεσίας που δεν συνάπτεται με την εκπαίδευση, τελεί πάντοτε υπό τις διαταγές αξιωματικού. Επίσης, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να ασκεί καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου.
Άρθρο 21
Οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού

1. Συνιστώνται στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού και καταργούνται αντίστοιχες θέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α`), όπως διαμορφώθηκε και ισχύει, ως εξής:

α. Κατηγορίες και Κλάδοι μόνιμου πολιτικού προσωπικού. (1) Κλάδοι Κατηγορίας ΠΕ: (α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 341 (β) Κλάδος ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητες: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 3 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2 (γ) Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων 12 (δ) Κλάδος ΠΕ Χημικών 5 (ε) Κλάδος ΠΕ Βιολόγων 1 (στ) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Ειδικότητες: Επιστήμης των Η/Υ 5 Μηχανικών Η/Υ 1 (ζ) Κλάδος ΠΕ Στατιστικής 1 (2) Κλάδο 1 Κατηγορίας Τ.Ε.: (α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 17 (β) Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών 12 (γ) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής 2 (3) Κλάδοι Κατηγορίας Δ.Ε.: (α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού 1.351 (β) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Κοινωνικών Υπηρεσιών Ειδικότητες: Βοηθών Νοσοκόμων 1 Χειριστών ιατρικών συσκευών 2 (γ) Κλάδος ΔΕ Προσωmκού Η/Υ Ειδικότητες: Χειριστών διατρητικών μηχανών 35 Προγραμματισμού Η/Υ 11 Αυτοματισμού Η/Υ 4 Χειριστών Η/Υ 4 (δ) Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων 7 (ε) Κλάδος ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητες: οδηγού 24 Ξυλουργού 1 Δομικής 7 Εργοδηγού 2 Ηλεκτροτεχνιτών αυτ/των 1 Μηχανολογίας 3 Μηχανοτεχνιτών αυτ/των 6 Τεχνίτη αμαξωμάτων 2 Μαγείρων 3 Κομμωτικής 2 (4) Κλάδοι Κατηγορίας ΥΕ: (α) Κλάδος ΥΕ Επιμελητών 17 (β) Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού 72 (γ) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας 123 (δ) Κλάδος ΥΕ Εργατών 9

β. Κατηγορίες πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

(1) Με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου: (α) Ειδικοί συνεργάτες του Κλάδου Αστυνομίας Ασφάλειας και Τάξης 4 (β) Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1 (γ) Κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 22 (δ) Κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Ειδικότητα Χειριστών Η/Υ 1 (ε) Κλάδου ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητα Μηχανολογίας 2 (στ) Ημερομίσθιοι εργάτες 2 (ζ) Ημερομίσθιοι εργατοτεχνίτες 28 (η) Ημερομίσθιοι τεχνίτες 129 (θ) Οδηγοί αυτοκινήτων 15 (ι) Καθαρίστριες 814 (ια) Μάγειροι 39 (ιβ) Βοηθοί μαγείρων 53 (ιγ) Τραπεζοκόμοι 82 (ιδ) Λαντζιέρες 31

(2) Με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου: (α) Μάγειροι 4 (β) Βοηθοί μαγείρων 6 (γ) Τραπεζοκόμοι 10 (δ) Κουρείς 2

Σχετικό: παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 262/2002 (ΦΕΚ Α΄232/4.10.2002, “Συνιστώνται νέες οργανικές θέσεις μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2800/2000 (Α` 41), κατά Κατηγορία και Κλάδο, ως εξής:

α) Εξι (6) θέσεις Κλάδου Μεταφραστών – Διερμηνέων, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας αγγλικής γλώσσας.

β) Δύο (2) θέσεις Κλάδου Μηχανικών, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού.

γ) Δύο (2) θέσεις Κλάδου Μεταφραστών – Διερμηνέων, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας τουρκικής – κουρδικής γλώσσας.

δ) Μία (1) θέση Κλάδου Μεταφραστών – Διερμηνέων, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας αραβικής – κουρδικής γλώσσας.

ε) Μία (1) θέση Κλάδου Μεταφραστών – Διερμηνέων, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ιρανικής (φαρσί) – κουρδικής γλώσσας.

στ) Δέκα (10) θέσεις Κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού, κατηγορίας ΤΕ και

ζ) Δέκα (10) θέσεις Κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών, κατηγορίας ΤΕ.”,

***ενώ με την παράγραφο 2 του αυτού άρθρου ορίζεται οτι “Προσόντα διορισμού στις ανωτέρω θέσεις ορίζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39)”.

Σχετικό:το άρθρο 1 του ΠΔ 189/2002 (ΦΕΚ Α΄175/1.8.2002)

Σχετικό:το Π.Δ. 263/2002 (ΦΕΚ Α΄232/4.10.2002)

2. Από τις οργανικές θέσεις του μόνιμου πολιτικού προ- σωπικού των Κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, οι τρεις (3) είναι θέσεις Διευθυντή.

3. Οι προσωποπαγείς Θέσεις πολιτικού προσωπικού που συστάθηκαν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7του Ν.1339/1983 (ΦΕΚ 35Α), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν.2713/1999 (ΦΕΚ 89Α), αποτελούν, εφεξής, προσωποπαγείς θέσεις του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετικό: Π.Δ. 261/2002 (ΦΕΚ Α 232/4.10.2002)

Σχετικό: το άρθρο 1 του ΠΔ 229/2003 (ΦΕΚ Α 199/2003)

Σχετικό: το άρθρο 1δ του ΠΔ 88/2002 (ΦΕΚ Α 68/8.4.2002)

Σχετικό: άρθρο 1 ΠΔ 52/2011,ΦΕΚ Α 132.
Άρθρο 22
Οργανικές θέσεις Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών

Οι οργανικές θέσεις των Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις αποτελούν, εφεξής, οργανικές θέσεις του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ
Άρθρο 23
Διοίκηση

1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ασκεί τη Διοίκηση του Σώματος και είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο Αρχηγός επιλέγεται για θητεία δύo ετών, η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι ένα ακόμη έτος. Η αποστρατεία του Αρχηγού πριν τη λήξη της θητείας του επιτρέπεται, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του ή το κύρος της θέσεώς του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α.. “Με την ίδια απόφαση του ΚΥΣΕΑ μπορεί στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας που αποστρατεύεται να απονέμεται ο βαθμός του Στρατηγού εν αποστρατεία.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 28 του Ν.4033/2011 (ΦΕΚ Α 264/22- 12-2011)

2. Ο Υπαρχηγός είναι άμεσος βοηθός του Αρχηγού, τον οποίο και αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

3. Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός βοηθούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και το Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας.

4. Ο Γενικός Επιθεωρητής καθοδηγεί, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο όλων των Αστυνομικών Υπηρεσιών, πλην αυτών που συγκροτούν τους Κλάδους του Αρχηγείου και των υπαγομένων απευθείας στον Αρχηγό και Υπαρχηγό του Σώματος.

5. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας μπορεί με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει στον Υπαρχηγό, τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου, το Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας, τους Προϊσταμένους των Κλάδων, τους Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και τους Προϊσταμένους των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης ορισμένες αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που του μεταβίβασε με απόφασή του ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Επίσης, μπορεί να μεταβιβάζει στα απο πάνω όργανα το δικαίωμα να υπογράφουν “με εντολή του”.

6. Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου, οι Προϊστάμενοι των Κλάδων, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου και οι Προϊστάμενοι των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης μπορούν να μεταβιβάζουν, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, σε υφισταμένους τους το δικαίωμα υπογραφής “με εντολή τους” για θέματα αρμοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που τους μεταβίβασαν με αποφάσεις τους οι προϊστάμενοί τους.
Άρθρο 24
Βαθμοί διοικούντων

Σημ.: όπως το άρθρο 24 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την περίπτωση β του άρθρου 125 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας φέρει το βαθμό του Αντιστρατήγου Αστυνομίας. Τον ίδιο βαθμό φέρουν ο Υπαρχηγός, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας. Ο υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ο αρχαιότερος μετά τον Αρχηγό, Αντιστράτηγος Αστυνομίας.

2. Προϊστάμενοι των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας τοποθετούνται Υποστράτηγοι Αστυνομίας. Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και είναι ανεξάρτητη από τη σειρά αρχαιότητάς τους. Τον ίδιο βαθμό φέρουν ο Επόπτης Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας, οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και ο υγειονομικός αξιωματικός που τοποθετείται Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού.

3. Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφερειών τοποθετούνται Υποστράτηγοι Αστυνομίας ή Ταξίαρχοι Αστυνομίας.

4. Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου και Διευθυντές των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης τοποθετούνται Ταξίαρχοι Αστυνομίας ή Αστυνομικοί Διευθυντές. Επίσης, Ταξίαρχοι Αστυνομίας τοποθετούνται και ως βοηθοί των Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

5. Διευθυντές των Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Υποδιεύθυνσης τοποθετούνται Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί Υποδιευθυντές.

6. Τμηματάρχες των Τμημάτων των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου τοποθετούνται Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α΄.

7. Διοικητές και Προϊστάμενοι των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος τοποθετούνται Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α` ή Αστυνόμοι Β` ή Υπαστυνόμοι Α` ή Υπαστυνόμοι Β`.

8. Διοικητές των Αστυνομικών Σταθμών τοποθετούνται Υπαστυνόμοι Α` ή Υπαστυνόμοι Β` ή Ανθυπαστυνόμοι ή Αρχιφύλακες.

9. Διευθυντές των Διευθύνσεων Δημοσίων Σχέσεων, Διαχείρισης γλικού και Ελεγκτηρίου Δαπανών τοποθετούνται Πολιτικοί Υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή. Σε Θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας τοποθετούνται και Πολιτικοί Υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.

10. Οι ανώτατοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας τοποθετούνται με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος.
TMHMA Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 25
Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος

1. Συνιστάται στο Πυροσβεστικό Σώμα υπηρεσία Εναερίων Μέσων, η οποία έχει ως αποστολή την από αέρος υποστήριξη και ενίσχυση των Υπηρεσιών του, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας, το διοικητικό της επίπεδο, η υπαγωγή, η έδρα και οι επί μέρους αρμοδιότητές της καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης.

2. Στην αποστολή της ανωτέρω Υπηρεσίας υπάγονται ιδίως:

α. Ο συντονισμός των επίγειων πυροσβεστικών και άλλων δυνάμεων σε συμβάντα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος και η διαβίβαση στις δυνάμεις αυτές εντολών και πληροφοριών για την αντιμετώπισή τους.

β. Η συμβολή στην καταστολή πυρκαγιών και στη διάσωση θυμάτων από πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς και ατυχήματα, στην αναζήτηση εξαφανισμένων προσώπων και τη μεταφορά τραυματιών από τις αιτίες αυτές.

γ. Η επιτήρηση ευπαθών δασών και δασικών εκτάσεων και η συμβολή στην ανακάλυψη και σύλληφη των εμπρηστών.

δ. Η μεταφορά κυβερνητικών αξιωματούχων, ανώτατων κρατικών λειτουργών και αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους και η μεταφορά πυροσβεστικών υπαλλήλων για ανάληψη επείγουσας και σοβαρής πυροσβεστικής επιχείρησης, καθώς και πολιτών που μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχή διεξαγωγή της.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.4 Ν.3103/2003, ΦΕΚ Α 23/29.1.2003.

ε. Η συμβολή στο έργο της εθνικής και πολιτικής άμυνας της χώρας, καθώς και στο έργο των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας ή άλλων Κρατικών Υπηρεσιών, σε σοβαρές και επείγουσες περιπτώσεις, μετά από σχετικό αίτημα των αρμόδιων αρχών και έγκριση του Αρχηγού του Σώματος.

3. Εναέρια μέσα άλλης δημόσιας ή ιδιωτικής Υπηρεσίας ή φορέων που συμμετέχουν στην κατά την προηγούμενη παράγραφο αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος τίθενται υπό τις εντολές του επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.976/1979 (ΦΕΚ 236 Α`), που ρυθμίζουν την έκταση της ευθύνης των οδηγών για τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από μηχανοκίνητα οχήματα του Δημοσίου, εφαρμόζονται ανάλογα και για τα ατυχήματα που προκαλούνται από τα εναέρια μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος. Η έννοια του αεροπορικού ατυχήματος, τα όργανα και η διαδικασία διερεύνησης αυτού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

5. Με κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων, που εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ειδικότερα θέματα εσωτερικής Διάρθρωσης, σύνθεσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας αυτής, εκπαίδευσης του προσωπικού της, τα χρησιμοποιούμενα μέσα, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας.

6. Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων στελεχώνεται από μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο διακρίνεται σε: α) Ειδικών Καθηκόντων ιπτάμενο προσωπικό, στο οποίο ανήκουν οι χειριστές και οι μηχανικόί-τεχνικοί εναερίων μέσων, και β) προσωπικό διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης. Οι ειδικότητες του προσωπικού αυτού καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η οργανική δύναμη του ανωτέρω προσωπικού ανέρχεται σε είκοσι (20) χειριστές (έναν (1) Πύραρχο, εννέα (9) Αντιπύραρχους-Επιπυραγούς -Πυραγούς – Υποπυραγούς- Ανθυποπυραγούς, δέκα (10) Πυρονόμους-Αρχιπυροσβέστες – Υπαρχιπυροσβέστες-Πυροσβέστες) και είκοσι (20) μηχανικούς- τεχνικούς εναερίων μέσων, (δέκα (10) Αντιπύραρχους – Επιπυραγούς – Πυραγούς-Υποπυραγούς – Ανθυποπυραγούς, δέκα (10) Πυρονόμους – Αρχιπυροσβέστες- Υπαρχιπυροσβέστες – Πυροσβέστες), δύναται δε να αναπροσαρμόζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στο ειδικών καθηκόντων προσωπικό του κλάδου μηχανικών-τεχνικών εναερίων μέσων δύναται να μετατάσσεται, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων που έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση στους τομείς του συντονισμού πυρκαγιών και του χειρισμού ειδικού εξοπλισμού (βαρούλκου διάσωσης, κάδου πυρόσβεσης, FLIR), υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προεδρικό αυτό διάταγμα και να χαρακτηρίζεται ως ιπτάμενο.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρ.4 του Ν.3103/2003,ΦΕΚ Α 23/29.1.2003 και με την παρ. 6β του άρθρου 74 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

7. Με προεδρικό διάταγμα. που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας τάξης, καθορίζονται τα προσόντα του ιπτάμενου προσωπικού της ως άνω υπηρεσίας και η διαδικασία, τα αρμόδια όργανα και ο τρόπος επιλογής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

8. Για την υγειονομική εξέταση του ιπτάμενου προσωπικού της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων, προς διαπίστωση της πτητικής του καταλληλότητας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη χορήγηση πιστοποιητικών υγείας Α` και Β` κατηγορίας στο αντίστοιχο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6γ του άρθρου 74 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

9. Στο ιπτάμενο προσωπικό της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων χορηγείται πτητικό επίδομα, οι προϋποθέσεις και το ύψος του οποίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

10. Οι εκπαιδευόμενοι ή μετεκπαιδευόμενοι ως χειριστές ή τεχνίτες εναερίων μέσων, με μέριμνα και δαπάνες του Δημοσίου, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Σώμα επί δέκα (10) έτη, μετά τη λήξη της εκπαίδευσης “στον οποίο προστίθεται χρόνος διπλάσιος του χρόνου μετεκπαίδευσής τους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρ.4 Ν.3103/2003, ΦΕΚ Α 23/29.1.2003.

10 Α. Η ανωτέρω Υπηρεσία δύναται να στελεχώνεται και από ιδιώτες χειριστές και τεχνικούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα προσόντα του προσωπικού αυτού, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής του, τα αρμόδια όργανα, ο ανώτατος χρόνος απασχόλησης του και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι αποδοχές του ως άνω προσωπικού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.”

Σημ.: όπως η παρ.10α προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο παρ.2 Ν.3547/2007,ΦΕΚ Α 67/20.3.2007.

11. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας τάξης και Οικονομικών, μπορεί να ιδρύονται κλιμάκια της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων και σε άλλες περιοχές της χώρας, τα οποία υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά σε αυτήν.

12. Μέχρι την ολοκλήρωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η κάλυψη των αναγκών σε ιπτάμενο προσωπικό και τεχνική υποστήριξη των εναερίων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος και η μετεκπαίδευση του ιπτάμενου προσωπικού της μπορεί να ανατίθεται σε άλλη κρατική (πολιτική ή στρατιωτική) Υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή ιδιωτικό πρόσωπο παραχωρησιούχο ή ανάδοχο δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας τάξης και του συναρμόδιου Υπουργού , ή με σύμβαση έργου μεταξύ του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του οικείου φορέα, κατά περίπτωση, με τους όρους που καθορίζονται στην ανωτέρω απόφαση ή σύμβαση.

13. Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. μπορεί στα εναέρια μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος να ορίζεται προσωπικό προερχόμενο από άλλους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού ως μέλος πληρώματος, χειριστής, τεχνικός ή λοιπό πιστοποιημένο προσωπικό κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ του φορέα προέλευσης του ως άνω προσωπικού και του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώματος. Με την ως άνω συμφωνία ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα επιχειρησιακής εμπλοκής, διοικητικής υποστήριξης, αποζημίωσης, ασφάλισης του προσωπικού και των εναερίων μέσων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

14.α. Οι Υπηρεσίες Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος συγχωνεύονται σε ενιαία κεντρική αυτοτελή Υπηρεσία με τίτλο «Εναέρια Μέσα Σωμάτων Ασφαλείας» (Ε.Μ.Σ.Α.), υπαγόμενη απευθείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την εποπτεία του Υπαρχηγού του Σώματος αυτού.

Η συνιστώμενη Υπηρεσία έχει ενιαία έδρα και διοίκηση, χειριστές και τεχνικούς προερχόμενους και από τα δύο Σώματα, οι οποίοι εντάσσονται αυτοδικαίως σε αυτήν, κοινά πτητικά μέσα, διατιθέμενα για την εξυπηρέτηση των αναγκών που καλύπτουν οι συγχωνευόμενες Υπηρεσίες, και εφαρμόζει κοινή εκπαίδευση και κοινό πρόγραμμα τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης, συντήρησης, μίσθωσης και αγοράς εναερίων μέσων. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και με διεθνείς ή διακρατικούς οργανισμούς.

β. Ο Διοικητής και ο Β’ Υποδιοικητής της Υπηρεσίας επιλέγονται από την Ελληνική Αστυνομία και ο Α’ Υποδιοικητής από το Πυροσβεστικό Σώμα, κατά τις οικείες διαδικασίες των δύο Σωμάτων.

γ. Ανάλογα με το είδος του κινδύνου προς αντιμετώπιση, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και έλεγχος της απαιτουμένης δύναμης σε μέσα και προσωπικό διενεργείται από τα κεντρικά όργανα του αντίστοιχου Σώματος. Η κατά τα ανωτέρω ανάληψη του επιχειρησιακού ελέγχου μπορεί να αφορά και σε μια χρονική περίοδο, όπως ιδίως την αντιπυρική περίοδο.

Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τη σύσταση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων του άρθρου 68, ούτε των επιμέρους Κέντρων, Μονάδων και Γραφείων στα οποία αυτό διαρθρώνεται.

δ. Στο νέο φορέα μεταφέρονται όλες οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού που αφορούν στις συγχωνευόμενες Υπηρεσίες. Oι συναφθείσες προηγουμένως συμβάσεις και τα εξ αυτών δικαιώματα και υποχρεώσεις παραμένουν στο φορέα του αντίστοιχου Σώματος. Ο Κλάδος Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας παρέχει στο νέο φορέα διοικητική, οικονομική, λογιστική και διαχειριστική υποστήριξη.

ε. Η με οποιονδήποτε τρόπο ένταξη προς απασχόληση ένστολου και πολιτικού προσωπικού των δύο Σωμάτων στο νέο φορέα, πλην αυτών του δεύτερου εδαφίου της υποπαραγράφου α΄ της παρούσας, ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών χωρίς να θίγεται κατά τα λοιπά η υπηρεσιακή, μισθολογική και βαθμολογική κατάσταση και εξέλιξη, τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις και το ισχύον πειθαρχικό δίκαιο. Όμοια απόφαση εκδίδεται για τη μετακίνηση του ανωτέρω προσωπικού από το νέο φορέα. Oι ειδικές διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία πρόσληψης χειριστών από τον ιδιωτικό τομέα στο Πυροσβεστικό Σώμα διατηρούνται σε ισχύ.

στ. Με Προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ρυθμίζονται τα επιμέρους ζητήματα της συγχώνευσης των υφιστάμενων Υπηρεσιών, της οργάνωσης και διάρθρωσης της συνιστώμενης Υπηρεσίας, της εσωτερικής κατανομής αρμοδιοτήτων, της στελέχωσής της από ένστολο και πολιτικό προσωπικό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η έκδοση του Προεδρικού διατάγματος δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος νόμου. Στη συνιστώμενη διά του παρόντος Υπηρεσία δύνανται να συγχωνεύονται και κάθε είδους υπηρεσίες εναερίων μέσων άλλων Υπουργείων με Προεδρικό διάταγμα, το οποίο προτείνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.

ζ. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Υπηρεσίας καταρτίζεται κατόπιν επεξεργασίας από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στην οποία συμμετέχουν ισομερώς εκπρόσωποι των δύο Σωμάτων. Η Επιτροπή υποβάλλει τις προτάσεις της εντός εξήντα (60) ημερών από τη συγκρότησή της στον Υπουργό, ο οποίος εκδίδει τον Κανονισμό με απόφασή του. Ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου. Οι αποφάσεις αυτές του Υπουργού δεν δημοσιεύονται.

η. Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω Προεδρικού διατάγματος και του Κανονισμού Λειτουργίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των Υπηρεσιών Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος

Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014) ,τροποποιήθηκε με την αρθρου 59 του ν.4443/2016
Άρθρο 26
Θέματα πυρασφάλειας και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος

1. Οι υπηρεσίες πυρασφάλειας χώρων και εγκαταστάσεων, οι οποίες βάσει συμβάσεως με το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνονται από το φορέα εκμετάλλευσής τους. μπορεί να παρέχονται από το Πυροσβεστικό Σώμα στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων του, κατόπιν σχετικής συμβάσεως που καταρτίζεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δημόσιας τάξης, και του εν λόγω φορέα, έναντι αποζημίωσης υπέρ του Δημοσίου.

2. Στα πλαίσια των καθηκόντων που ασκούν οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι. κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.2612/1998, δύνανται να ενεργούν ελέγχους και έρευνες επί προσώπων και οχημάτων, που διέρχονται μέσα από δασικές εκτάσεις, προς ανεύρεση εύφλεκτων υλών, εμπρηστικών μηχανισμών ή άλλων μέσων που είναι κατάλληλα να προκαλέσουν πυρκαγιά στο δάσος και να προβαίνουν στη σύλληψη των παραβατών και την κατάσχεση των απαγορευμένων μέσων , καθώς και των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από τους υπαιτίους εμπρησμού δάσους, στα πλαίσια του Κ.Π.Δ..

3. Στους εμπρηστές δασών, πέραν των ποινικών κυρώσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 265 και 266 του Ποινικού Κώδικα, επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο, ύφους 200.000 έως 20.000.000 δραχμών. ανάλογα με τη μορφή και το βαθμό υπαιτιότητάς τους, το είδος, την έκταση και τη σπουδαιότητα της δασικής εκτάσεως που κάηκε, καθώς και το χρόνο, το προσωπικό και τα μέσα που διατέθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η διαδικασία και τα όργανα επιβολής του διοικητικού προστίμου και τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους του καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης. Με ίδια απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το παρόν άρθρο ανώτερα και κατώτερα όρια του διοικητικού προστίμου.

4. Για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που κατατάχθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 2612/1998 (ΦΕΚ 112 Α`), λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες και ο χρόνος εργασίας τους που διανύθηκε στις Δασικές Υπηρεσίες με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης.

5. Το πυροσβεστικό προσωπικό δύναται να εκπαιδεύεται ή μετεκπαιδεύεται και εκτός της πυροσβεστικής ακαδημίας, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, με έξοδα του ίδιου ή του Δημοσίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον κανονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος. Στους εκπαιδευόμενους ή μετεκπαιδευόμενους στο εξωτερικό με έξοδα του Δημοσίου καταβάλλονται οι δαπάνες μετακίνησης, που προβλέπονται και για τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους.

6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 (α) του άρθρου 4 του Ν.2226/1994 (ΦΕΚ 122 Α`) καταργείται
Άρθρο 27
Οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος

1. Συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού και καταργούνται αντίστοιχες θέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α `) , όπως διαμορφώθηκε και ισχύει, ως εξής:

α. Κατηγορίες και Κλάδοι μόνιμου πολιτικού προσωπικού.

(1) Κλάδοι Κατηγορίας ΠΕ:

(α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 5

(β) Κλάδος ΠΕ Μηχανικών

Ειδικότητες: Μηχανολόγων Μηχανικών 2

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1

Πολιτικών Μηχανικών 1

Χημικών Μηχανικών 1

Πυρομηχανικών 1

(2) Κλάδοι Κατηγορίας ΔΕ:

(α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού 42

(β) Κλάδος ΔΕ Τεχνικού

Ειδικότητες: Μηχανολογίας 1

Ηλεκτρολόγων 1

(3) Κλάδοι Κατηγορίας ΥΕ:

Κλάδος ΥΕ προσωπικού καθαριότητας 110

β. Κατηγορίες πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Καθαρίστριες με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου 99

2. Οι οργανικές θέσεις του πολιτικού προσωπικού κατανέμονται στις επί μέρους Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος.

Σχετικό:το αρθ.1ε του ΠΔ.88/2002 ΦΕΚ 68 Ά 8.4.2002
TMHMA Δ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28
Τελικές διατάξεις

1. Εξουσιοδοτικές διατάξεις νόμων που προβλέπουν την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση θεμάτων προσωπικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης εφαρμόζονται και για το προσωπικό και τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Αγροφυλακής.

Σχετικό: ΠΔ 254/2004 (ΦΕΚ Α 238/2004)”Κώδικας Δεοντολογίας Αστυνομικών” και ΠΔ 1/2005 “Ίδρυση Υπηρεσιών Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και άλλες διατάξεις “ΦΕΚ Α 1/4.1.2005.

2. Το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί σε Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος εντάσσεται, αυτοδικαίως, εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, σε θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και βαθμού του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. Το προσωπικό που υπηρετεί σε κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, με εξαίρεση εκείνο της Διεύυυνσης Αγροφυλακής, εντάσσεται, αυτοδικαίως, εντός της αυτής προθεσμίας σε θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και βαθμού του προσωπικού του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ένταξη του παραπάνω προσωπικού σε θέσεις προσωπικού του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος διαπιστώνεται με αποφάσεις των οικείων Αρχηγών.

3. Οι διοριζόμενοι κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν.1339/1983 (ΦΕΚ 35 Α`), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α`) και τροποποιήθηκε μετο άρθρο 11 του Ν.2713/1999 (ΦΕΚ89Α`) και της παρ.20 του άρθρου 20 του ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α`), καταλαμβάνουν, εφεξής, Οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα, ανάλογα με το Σώμα από το οποίο προέρχεται ή την αποστολή του οποίου υποστήριξε ο παθών. Αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις συνιστώνται για τους κατά τα ανωτέρω διοριζόμενους προσωποπαγείς θέσεις.

4. Για το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος συγκροτούνται αντίστοιχα υπηρεσιακά συμβούλια, με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α`). Οι γραμματειακές υπηρεσίες στα παραπάνω συμβούλια παρέχονται με μέριμνα των αρμόδιων για θέματα πολιτικού προσωπικού Υπηρεσιών των οικείων Αρχηγείων.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 άρθρ.78 Ν.2910/2001.

5. Οι τοποθετήσεις, προαγωγές, μεταθέσεις, αποσπάσεις και απολύσεις του μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας καιτου Πυροσβεστικού Σώματος γίνονται με αποφάσεις των Αρχηγών των Σωμάτων , ύστερα από κρίση των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων.

6. Τα αρχεία και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός των Διευθύνσεων των Κλάδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης περιέρχονται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

7. `Οπου στις ισχύουσες διατάξεις γίνεται αναφορά σε Κλάδους και Διευθύνσεις Κλάδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης νοούνται, εφεξής, οι Κλάδοι και οι Διευθύνσεις Κλάδων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες.

8. Οι Αστυνομικές Υπηρεσίες του γπουργείου Δημόσιας Τάξης αποτελούν εφεξής , Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

9. Οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α) εφαρμόζονται και για το αστυνομικό προσωπικό που κατατάσσεται στην Ελληνική Αστυνομία από την έναρξη εφαρμογής του πιο πάνω νόμου, εφόσον συμπληρώνει το 350 και δεν υπερβαίνει το 48ο έτος της ηλικίας του την 31η Δεκεμβρίου του έτους εισαγωγής στη Σχολή.
Άρθρο 29
Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων, με τις οποίες θα καθοριστούν η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 30
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 7, 10, 13, 19, 22 έως και 24 και 33 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α). Επίσης, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 31
Κατάταξη στις Σχολές Αστυφυλάκων και Πυροσβεστών πολιτών που διακρίνονται για εξαίρετες πράξεις

Όποιος συμμετέχει ενεργά στην καταδίωξη ή σύλληψη δραστών σοβαρών εγκληματικών πράξεων ή σε αστυνομική επιχείρηση προς πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος ή σε επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος προς κατάσβεση πυρκαγιάς ή διάσωση κινδυνευόντων προσώπων, εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή του σε κίνδυνο, εισάγεται καθ` υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις στη Σχολή Αστυφυλάκων ή Πυροσβεστών, μετά από αίτηση του η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων διορισμού του σε οποιαδήποτε θέση. πλην του αναστήματος. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται με Ένορκη Διοικητική Εξέταση που ενεργείται μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος.»

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 άρθρου 25 Ν.4058/2012,ΦΕΚ Α 63/22.3.2012.
Άρθρο 32
Αποζημίωση αστυνομικών για πρόσθετη εργασία

Το αστυνομικό προσωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και των Αστυνομικών Τμημάτων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, από το βαθμό του Αστυφύλακα μέχρι και του Υπαστυνόμου Α`, επιτρέπεται να διατίθεται, εφόσον επιθυμεί, για εκτέλεση υπηρεσίας πεζής περιπολίας επί ένα 8ωρο, μια φορά την εβδομάδα, πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, με την καταβολή αποζημίωσης, η οποία ορίζεται στο ύψος αυτής που προβλέπεται για την πέραν του πενθημέρου εργασία των αστυνομικών , όπως ισχύει κάθε φορά, προσαυξανόμενη κατά 20%, και χορηγείται με τις ίδιες με αυτή προϋποθέσεις.

Σχετικό:άρθρ.41δ παρ.1 ν.2725/1999,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ.1 Ν.3262/2004
Άρθρο 33
Αποζημίωση αστυνομικών για λήψη μέτρων σε αθλητικούς χώρους

1. Από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των Αθλητικών Σωματείων των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Α.Ε.), για τη μετάδοση αγώνων που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α΄) και των συναφών με αυτούς διαφημίσεων, καθώς και από τα αντίστοιχα δικαιώματα των Αθλητικών Οργανισμών που διοργανώνουν Διεθνείς Ευρωπαϊκούς Αγώνες, Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς Αγώνες, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) εισπράττεται με μέριμνα των οικείων Δ.Ο.Υ. και αποδίδεται ως έσοδο στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ΕΤΕΧ και ΤΑΥ ΑΠ, στα οποία επιμερίζεται κατά ποσοστό εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) και τριάντα δύο τοις εκατό (32%) αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι υπόχρεοι για την καταβολή των ανωτέρω δικαιωμάτων στις Δ.Ο.Υ., η διαδικασία είσπραξης, ο τρόπος και χρόνος υποβολής των σχετικών δηλώσεων, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, ο τρόπος καταλογισμού των υποχρέων σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη απόδοσης των δικαιωμάτων αυτών, η διαδικασία απόδοσης του πόρου αυτού στα ανωτέρω ταμεία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.3554/2007 (ΦΕΚ Α 80/2007)

2. Τα εισπραχθέντα ποσά, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, από το Δημόσιο, βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96 Α΄) για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του άρθρου 33 του Ν. 2800/2000, αποδίδονται στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ΕΤΕΧ και ΤΑΥ ΑΠ κατά ποσοστό εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) και τριάντα δύο τοις εκατό (32%) αντίστοιχα.

Σχετικό: παρ.6 άρθρ.10 Ν.3103/2003,ΦΕΚ Α 23/29.1.2003

2. Η διάταξη του εδαφίου β` της παρ. 5 του άρθρου 41 του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α) καταργείται κατά το μέρος που αφορά το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 34
Ανανέωση προθεσμίας δήλωσης κυνηγετικών όπλων

Η προθεσμία της παρ.4 του άρθρου 29 του ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α`), όπως παρατάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2334/1995 (ΦΕΚ 184Α) και το άρθρο 4 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α) ανανεώνεται για ένα (1) έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.
Άρθρο 35
Κάλυψη δαπάνης

Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου προκαλούνται δαπάνες ύψους 5.360 εκατ. δραχ. περίπου για το έτος 2000, 5.500 εκατ. δραχ. για το έτος 2001 και 5.460 εκατ. δραχ. για καθένα από τα έτη 2002 έως 2004, που αντιρροπούνται μέχρι του ποσού των 300 εκατ. δρχ. περίπου ετησίως από την κατάργηση ενενήντα τεσσάρων (94) θέσεων αστυφυλάκων. Οι ανωτέρω δαπάνες κατά το υπόλοιπο μέρος τους, καθώς και οι ακαθόριστες δαπάνες, που προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25, θα αντιμετωπίζονται με mv εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους σχετικούς ΚΑΕ των κατ` ετος προϋπολογισμών εξόδων Ε.Φ.43 – 110 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ” και Ε.Φ. 43 – 120 “ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ”. Επίσης προκαλείται δαπάνη ύψους 2,5 δις δρχ., η οποία θα βαρύνει κατ` ισομοιρία τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. οικ. ετών 1999 και 2000 και χρηματοδοτείται κατά 75% από πόρους του Β` Κ.Π.Σ..
Άρθρο 36

1. Συνιστώνται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης δύo (2) οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού σε θέματα διαχείρισης κρίσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων και τα προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991. Τo γνωστικό αντικείμενο εξειδίκευσης του προσωπικού αυτού καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και οι αποδοχές του με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης. Η πρόσληψη γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με σύμβαση διάρκειας πέντε (5) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Οι ως άνω θέσεις κατανέμονται σέ μεγάλες οργανικές μονάδες της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Θέσεων αυτών φέρει τον τίτλο “Διαπραγματευτές Κρίσεων” και έχει ως αρμοδιότητα την παροχή ειδικής υποστήριξης στο έργο των προϊσταμένων των οικείων αστυνομικών αρχών ή των επικεφαλής των αστυνομικών ομάδων δράσης και διαχείρισης κρίσεων, για το μεθοδικότερο και αποτελεσματικότερο χειρισμό υποΘέσεων , κατά την προετοιμασία ή τη διεξαγωγή αστυνομικών επιχειρήσεων, ιδιάζουσας φύσης και σημασίας, που απαιτούν τη διαπραγματευτική διαμεσολάβηση μεταξύ των αστυνομικών αρχών και άλλων εμπλεκόμενων πλευρών, με στόχο την εκτίμηση των προβλημάτων και το σχεδιασμό των κατάλληλων χειρισμών , την εκτόνωση της κατάστασης και την ομαλή διευθέτηση των πραγμάτων και την αποτελεσματική έκβαση των αστυνομικών επιχειρήσεων.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι Δια- πραγματευτές Κρίσεων είναι ιδίως οι απαγωγές προσώπων, οι ομηρίες, η αποτροπή διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, παρακώλυσης συγκοινωνιών , καθώς και παρακώλυσης της λειτουργίας κοινωφελών εγκαταστάσεων, οι καταλήψεις και εκκενώσεις χώρων, κτιρίων και εγκαταστάσεων , οι παγιδεύσεις εγκληματιών στο χώρο του εγκλήματος, οι αεροπειρατείες, οι καταλήψεις μαζικών μέσων μεταφοράς και οι απόπειρες αυτοκτονιών.

Ο τρόπος και διαδικασία ανάληψης δράσης του ως άνω προσωπικού, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού, τα συναφή θέματα και κάθε αναγκαία λεmομέρεια ρυθμίζονται με τους οικείους Κανονισμούς του Σώματος.

Οι κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητες των οικείων αστυνομικών αρχών δεν θίγονται με τις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου.

2. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 89 Α ) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 243 του Κ.Π.Δ., οι Εισαγγελείς του παρόντος άρθρου δύνανται, σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιπτώσεις, να παραγγέλλουν στους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανακριτικών πράξεων, για εγκλήματα του παρόντος νόμου. Κατά τη διάρκεια της προδικαστικής έρευνας επιτρέπεται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η προσαγωγή μαρτύρων και υπόπτων στην έδρα της Υπηρεσίας για εξέταση. Η κατά τα ανωτέρω σχηματιζόμενη δικογραφία διαβιβάζεται μετά την περάτωσή της στον αρμόδιο για την ποινική δίωξη Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.”

3. Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 183 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α) “Περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα”, η αστική ευθύνη των αιρετών οργάνων των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, περιορίζεται, μόνο στην υποχρέωση προς αποζημίωση των οικείων νομικών προσώπων, για κάθε θετική ζημιά που προξενήθηκε εις βάρος της περιουσίας τούτων από δόλο ή βαριά αμέλειά τους, δεν υπέχουν δε ατομική ευθύνη τα ίδια όργανα, προς αποζημίωση τρίτων.

4. Οι θέσεις του κλάδου ΔΕ Φύλαξης, που καθορίστηκαν με την υπ` αριΘμ.78010/5.8.1999 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1676 Β) για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελαιώνα Θηβών και προκηρύχθηκαν προς πλήρωση με την υπαριθμ. 150517/ 30.11. 1999 κοινή απόφαση – προκήρυξη των γπουργών Ε- σωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 91 τ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.12.1999), ορίζονται σε εκατό (100).

Η πλήρωση του συνόλου των θέσεων θα πραγματοποιηθεί από την Τριμελή Εmτροπή του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ` αριθμ. 150517/30.11.1999 (ΦΕΚ 91 τ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/8.12.1999) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο υποστοιχείο Δ.Ι. της απόφασης αυτής.
Άρθρο 37

Τo άρθρο 8 του Ν. 2465/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Ο έλεγχος εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την κυκλοφορία των ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης καί τις διενεργούμενες με αυτά μεταφορές ανατίθεται στις ακόλουθες αρχές, στα πλαίσια της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους:

α. στο Σ.Δ.Ο.Ε.,

β. στις Λιμενικές και Τελωνειακές Αρχές,

γ. στις Αστυνομικές Αρχές,

δ. στις γπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Κ.Τ.Ε.Ο. των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

2. Για τις παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται, πέραν των προβλεπόμενων στην ισχύουσα νομοθεσία ποινικών κυρώσεων, και οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

α. Για παραβάσεις του π.δ.91/1988:

(1) Μη έγκυρο μισθωτήριο, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Πρόστιμο διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών.

(2) Μη υπαλληλική ιδιότητα οδηγού. Πρόστιμο διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών.

(3) Μίσθωση οχήματος κατά παράβαση των διατάξεων του π.δ. 91/1988. Πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

(4) Εκπρόθεσμη υποβολή του συμφωνητικού της παρ. β` του άρθρου 5 του Π.Δ.91/1988. Πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών. Η παράβαση αυτή βεβαιώνεται μόνο από τις Υπηρεσίες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών της αρμόδιας Νομαρχιακής ΑυτοΔιοίκησης.

“β. Για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57 Α`)

1. Υπέρβαση σε ποσοστό άνω του 20% ορίου μικτού βάρους ή της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτωσης κατ` άξονα από όλα τα Φ.Δ.Χ. και τα Φ.Ι.Χ.. Πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για ένα (1) μήνα.

2. Η ισχύς της παραγράφου 1 για τα Φ.Δ.Χ. που κυκλοφορύν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 531/1970 (ΦΕΚ 101 Α`) και τις διατάξεις του ν. 1073/1980 (ΦΕΚ 214 Α`) αρχίζει από 1.6.2002.

3. Φόρτωση των οχημάτων που δεν διαθέτουν ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) του ν. 1350/1983. Το πρόστιμο του άρθρου 86 παρ. 4 και 5 του ν. 2696/1999.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 άρθρ.44 Ν.2963/2001,ΦΕΚ Α 268/23.11.2001,με το άρθρο 50

γ. Για παραβάσεις της νόμιμης μεταφοράς (Ν.383/1976 και Ν. 1959/1991):

(1) Μη νόμιμη σύζευξη συνδυασμού οχήματος. Πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

(2) Μη νόμιμη άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων. Πρόστιμο διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

(3) Παράνομη αλλαγή κατηγορίας Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Πρόστιμο τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

(4) Μεταφορά αγαθών άλλων εκτός των αναγραφομένων στην άδεια κυκλοφορίας. Πρόστιμο τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών .

(5) Παράνομη διενέργεια διεθνών μεταφορών με Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα εθνικών μεταφορών ή παράνομη διενέργεια εθνικών μεταφορών με Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα διεθνών μεταφορών. Πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.

(β) Εκτέλεση εθνικών μεταφορών με αλλοδαπό ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο όχημα κατά παράβαση του Ν. 1010/1980, όπως κάθε φορά ισχύει Πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύo (2) μηνών.

(7) Εκτέλεση εθνικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (Containers). Πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύο μηνών (2) μηνών.

δ. Για παραβάσεις του Κοινοτικού Κανονισμού 881/ 1992:

Ανύπαρκτη ή μη ισχύουσα κοινοτική άδεια. Πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των mνακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

ε. Για παραβάσεις της νομιμότητας συνδυασμένης μεταφοράς (Π.Δ.431/1995- ΦΕΚ 245Α`).

Μη ύπαρξη εγγράφου που να αποδεικνύει ότι πρόκειται για συνδυασμένη μεταφορά. Πρόστιμο τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

στ. Για παραβάσεις του Κοινοτικού Κανονισμού 3118/ 1993 (Cabotage):

(1) Παραβίαση ορίου παραμονής και ελλείψεις αποδεικτικών εγγράφων.

Πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα (2) μηνών.

(2) Μη νόμιμη εργασιακή σχέση οδηγού. Πρόστιμο διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός.

(3) Εθνική μεταφορά από όχημα τρίτης χώρας. Πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών και απαγόρευση εισόδου στη χώρα για έξι (6) μήνες.

ζ. Για παραβάσεις Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων (Ν. 1959/1991 – ΦΕΚ 123 Α`):

(1) Μη ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας. Πρόστιμο τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας.

(2) Οδήγηση από πρόσωπο που δεν αναφέρεται στο άρθρο 1 του ν. 1959/1991. Πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών.

(3) Μεταφορά διαφορετικών προϊόντων από εκείνα που αναφέρει η άδεια κυκλοφορίας. Πρόστιμο διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός.

(4) Παραχώρηση χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, σετρίτο πρόσωπο, νομικό ή φυσικό, εκτός από κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει εξαρχής ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Πρόστιμο τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

(5) Παραβάσεις βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων ως προς τον τόπο φόρτωσης και εκφόρτωσης. Πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

(β) Μεταφορά από τον τόπο παραγωγής κατ` ευθείαν στον πελάτη από επαγγελματία ή επιχείρηση, οι οποίοι ασκούν αποκλειστική εμπορία, χωρίς παραγωγή αγαΘών. Πρόστιμο τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύo (2) μηνών.

(7) Μεταφορά για λογαριασμό τρίτων με ή χωρίς κόμιστρο. Πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται κάθε φορά τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορούν να τροποποιούνται οι διοικητικές κυρώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Από της ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ.91/1988 και του κεφαλαίου Γ` της Α2/26718/5543/1993 (ΦΕΚ 131 Β`) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.”
Άρθρο 38

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης.”

2. Η λέξη “τετραμήνου”, στην παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται από τη λέξη “οκταμήνου”.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και για το προσωπικό που προσλήφθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, για την αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς της 7.9.1999. Οι συμβάσεις των ανωτέρω δύναται να ανανεωθούν από τότε που έληξαν, μέχρι συμπληρώσεως οκτώ (8) μηνών από την κήρυξη κατάστασης ανάγκης.
Άρθρο 39
`Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνησεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Σ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ