ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2799 ΦΕΚ Α`39 25.2.2000

Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την προετοιμασία και έκδοση κοινής συλλογής εγγράφων προερχομένων από τα ιστορικά αρχεία τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την προετοιμασία και έκδοση κοινής συλλογής εγγράφων προερχομένων από τα ιστορικά αρχεία τους, που υπογράφηκε στη Μόσχα στις 22 Οκτωβρίου 1998, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και ρωσική γλώσσα έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

Τo Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καλούμενα στο εξής τα “Μέρη”,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων τους για τη δυνατότητα προετοιμασίας και έκδοσης στην Ελλάδα και τη Ρωσία κοινής συλλογής εγγράφων από τα ιστορικά αρχεία τους, που αφορούν στις σχέσεις των δύo χωρών,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Αρθρο 1

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας αναλομβάνουν νο εκδώσουν οπό κοινού στην Ελλάδα και τη Ρωσία συλλογή εγγράφων προερχομένων από τα ιστορικά τους αρχεία, η οποία θα καλύπτει την περίοδο από 1831 έως 1917.

Αρθρο 2

Για το σκοπό αυτόν, τα Μέρη θα συστήσουν Μικτή Συντακτική Επιτροπή αποτελούμενη από ισόριθμα μέλη, η οποία θα πάρει τις τελικές αποφάσεις για τα έγγραφα τα οποία θα περιέχει η συλλογή, καθώς και για άλλα θέματα.

Στη μικτή Συντοκτική Επιτροηή θα μετέχει ο επικεφαλής της Υπηρεοίας Αρχείων του Υπουργείου των Εξωτερικών της κάθε χώρας και ένας ή δύo ιστορικοί, προερχόμενοι, από την ελληνική πλευρά από το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και από τη ρωσική από το Ινστιτούτο Γενικής Ιστορίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών.

Οι επικεφαλής και τα μέλη των ομάδων εργασίας εκάστης χώρας που μετέχουν στην ως άνω Επιτροπή, θα ορίζονται με υπουργικές αποφάσεις εκατέρωθεν.

Αρθρο 3

Για την έρευνα και επεξεργασία των εγγράφων τα Μέρη θα συστήσουν ομόδες εργασίας. Τα δύo Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνουν το ένα το όλλο εγγράφως, σε χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των τριών (3) μηνών. Η ενημέρωση αα αφορά στην πορεία της έρευνας, την περιγραφή του υλικού που συγκεντρώνεται και επιλέγεται, κοθώς και στον τρόπο ταξινόμησής του, σύμφωνα με τους προτεινόμενους θεματικούς άξονες.

Οι δύo ομάδες θα ουναντηθούν εναλλάξ στην Αθήνα και Μόσχα. Η πρώτη συνάντηση θα γίνει αφού ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο, δηλαδή η ολοκλήρωση της συγκέντρωσης του υλικού, και η δεύτερη προκειμένου να γίνει η τελική προετοιμασία της εκδόσεως. Η οικονομική δαπάνη αυτών των αποστολών, όπως και κάθε άλλη δαπάνη που θα σχετίζεται με την επεξεργασία, ταξινόμηση κοι συγκέντρωση του υπό έκδοση υλικού, θα βαρύνει αντίστοιχα την κάθε πλευρά.

Αρθρο 4

Τα Μέρη θα επιδιώξουν, το αρχειακό υλικό που θα δημοσιευθεί, να προέρχεται κυρίως από αδημοσίευτες συλλογές εγγράφων.

Η επιλογή των εγγράφων θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να αντικοτοπτρίζει το δυνατόν αντικειμενικά και επιστημονικά τις σχέσεις μεταξύ των δύo Κρατών.

Αρθρο 5

Οι εκδόσεις θα περιλαμβάνουν το αυτό αρχειακό υλικό. Στην Ελλάδα και στη Ρωσία, η έκδοση θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική και ρωσική γλώσσα, αντίστοιχα.

Την ευθύνη οντιπαραβολής των κειμένων που θα μεταφρασθούν αναλαμβάνει η κάθε εθνική αντιπροσωπεία, αντίστοιχα. Το ίδιο θα ισχύει και για την περίπτωση επανεκδόσεως του ίδιου τόμου σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Ο αριθμός αντιτύπων του τόμου θα καθορισθεί από την κάθε πλευρά η οποίο θα αναλάβει τη συγκεκριμένη δαπάνη.

Αρθρο 6

Ο τόμος θα περιλαμβάνει ίσο αριθμό εγγράφων από το ελληνικό και το ρωσικό αρχείο. Στην έκδοση θα συμπεριληφθεί ιστορική εισαγωγή που θα οποτελείται από ξεχωριστά κείμενα των δύo πλευρών και τα οποία θα δημοσιεύονται και στις δύo εκδόσεις (ελληνική και ρωσική).

Της εισαγωγής θα προηγείται πρόλογος του Υπουργείου των Εξωτερικών της κάθε χώρας. Σχολιασμό και αρχειογραφική επεξεργασία των εγγράφων του έχει το δικαίωμα να προσθέσει το καθένα από τα δύo Μέρη.

Αρθρο 7

Τυχόν προβλήμοτα που θα ανακύψουν κατά την προετοιμασία της εκδόσεως της συλλογής θα επιλύονται δια της διπλωματικής οδού.

Αρθρο 8

Η διάρκεια του παρόντος Πρωτοκόλλου θα είναι τριετής.

Το Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ από την ημέρα της ανταλλαγής των διακοινώσεων που θα πιστοποιούν την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών κάθε Μέρους που είναι αναγκαίες για τη θέση του Πρωτοκόλλου σε ισχύ. Μετά την παρέλευση της τριετίας τα Μέρη δύνανται, με ανταλλαγή διακοινώσεων, να συμφωνήσουν την περαιτέρω παράτααη της ισχύος του. * Με την Ανακ. Υπ.Εξωτ.Φ 0544/ΑΣ 655/Μ.4903/2002 ΦΕΚ Α 209/10.9.2002,το παρόν τέθηκε σε ισχύ την 21η Αυγούστου 2002

Υπεγράφη στη Μόσχα, την 22α Οκτωβρίου 1998 σε δύο αντίτυπα, στην ελληνική και τη ρωσική γλώσσα, των δύο κειμένων εχόντων την ίδια ισχύ.

Για το Υπουργείο Για το Υπουργείο Εξωτερικών Εξωτερικών της Ελληνικής της Ρωσικής Δημοκρατίας Ομοσπονδίας

(υπογραφή) (υπογραφή)

Τα Πρωτόκολλα – Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Συντακτική Επιτροπή του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ