ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2798 ΦΕΚ Α`38 25.2.2000

Κύρωση της Συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης Τoυ Βασιλείου Τoυ Μαρόκου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκροτίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μαρόκου που υπογράφηκε στο Ρομπάτ στις 10 Μαίου 1999, της οποίας Τo κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ KΥBEPNΗΣHΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Η Κυβέρνηση του Βασιλείου του Μαρόκου

ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕΣ Μέρη της Σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, η οποία ετέθη προς υπογροφή στο Σικάγο στις 7.12.1944,

ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕΣ εξίσου τη σύναψη Συμφωνίας με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία τακτικών αεροπορικών δρομολογίων μεταξύ και πέραν των οντίστοιχων εδαφών τους,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΑΡΘΡΟ 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν το κείμενο προβλέπει διαφορετικά:

α) Ο όρος `Αεροπορικές Αρχές` στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας σημαίνει το Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε άλλο πρόσωπο ή σώμα εξουσιοδοτημένο να ασκεί τις αρμοδιότητες οι οποίες προς το παρόν ασκούνται από την ως άνω Υπηρεσία ή συναφείς αρμοδιότητες, στη δε περίπτωση του Βασιλείου του Μαρόκου τον Διοικητή της Πολιτικής Αεροπορίας του Βασιλείου του Μαρόκου και κάθε άλλο πρόσωπο ή σώμα εξουσιοδοτημένο να ασκεί τις αρμοδιότητες οι οποίες προς το παρόν ασκούνται από τον ως άνω Οργανισμό ή συναφείς αρμοδιότητες,

β) Ο όρος “η Σύμβαση” σημαίνε” τη Σύμβαση για Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, η οποία ετέθη προς υπογραφή στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944 και περιλαμβάνει:

(ι) οποιαδήποτε τροποποίηση επ` αυτής ετέθη σε ισχύ σύμφωνα με το Άρθρο 94 (α) αυτής και έχει κυρωθεί και από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη και

(ιι) οποιοδήποτε Παράρτημα ή οποιεσδήποτε τροποποιήσεις οι οποίες υιοθετήθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 90 της Σύμβασης και εφόσον παρόμοια τροποποίηση ή παράρτημα είναι σε δεδομένη στιγμή σε ισχύ για τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

γ) Ο όρος “Συμφωνία” σημαίνει την παρούσα Συμφωνία, το συνημμένο σε αυτήν Παράρτημα και οποιαδήποτε Πρωτόκολλα ή συναφή έγγραφα τα οποία τροποποιούν τη Συμφωνία αυτή ή το Παράρτημα.

δ) Ο όρος “Διορισμένη Αεροπορική Εταιρεία” σημαίνει την αεροπορική εταιρεία που έχει διοριστεί και εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3 της παρούσας Συμφωνίας.

ε) Ο όρος “συμφωνημένα δρομολόγια” σημαίνει τα τακτικά αεροπορικά δρομολόγια στις διαδρομές, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας Συμφωνίας, για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου, χωριστά ή σε συνδυασμό.

στ) Ο όρος `χωρητικότης`, σε σχέση με αεροσκάφος, σημαίνει τη διαθέσιμη δυνατότητα χωρητικότητας του αεροσκάφους σε μία διαδρομή ή τμήματος της διαδρομής και ο όρος “χωρητικότης” σε σχέση με “ένα συμφωνημένο δρομολόγιο` σημαίνει τη δυνατότητα του χρησιμοποιούμενου αεροσκάφους για την εκτέλεση τέτοιου δρομολογίου, πολλαπλασιαζόμενη επί τη συχνότητα των δρομολογίων του αεροσκάφους σε δεδομένη περίοδο και σε μία διαδρομή ή τμήμα διαδρομής.

ζ) Ο όρος “επικράτεια` σε σχέση με ένα Κράτος έχει την έννοια του Αρθρου 2 της Σύμβασης.

η) Οι όροι “αεροπορικό δρομολόγιο”, “διεθνές αεροπορικό δρομολόγιο”, “αεροπορική εταιρεία” και “στάθμευση για μη εμπορικούς σκοπούς” θα έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται αντίστοιχα στο Αρθρο 96 της Σύμβασης.

ΘΙ Ο όρος “τιμολόγιο” σημαίνει τα καταβαλλόμενα ποσά για τη μεταφορά επιβατών, αποσκευών και φορτίου, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους το τιμολόγιο αυτό εφαρμόζεται, συμπεριλαμβανομένων των τιμών και όρων για πρακτόρευση και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες οι οποίες εκτελούνται από το μεταφορέα, σχετικά με τις αερομεταφορές, εξαιρουμένων των αμοιβών και όρων για τη μεταφορά ταχυδρομείου.

ι) Ο όρος “τέλος χρήστη” σημαίνει το τέλος το οποίο επιβάλλεται σε αεροπορικές εταιρείες για την παροχή αερολιμενικών, αεροναυτιλιακών ή αεροπορικής ασφάλειας εξυπηρετήσεων ή διευκολύνσεων.

κ) Ο όρος “ανταλλακτικά” σημαίνει υλικά επισκευής ή αντικατάστασης για ενσωμάτωση στο αεροσκάφος συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων και των ελίκων.

λ) Ο όρος “καθορισμένες διαδρομές” σημαίνει τις διαδρομές που καθορίζονται στο Παράρτημα της Συμφωνίας.

μ) Ο όρος “εφόδια” σημαίνει άμεσα καταναλώσιμα υλικό για χρήση ή πώληση επί του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτήσης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του αεροσκάφους.

Εννοείται ότι οι τίτλοι οι οποίοι δίδονται στα Άρθρα της παρούσας Συμφωνίας δεν περιορίζουν ή διευρύνουν με κανέναν τρόπο τις έννοιες οποιωνδήποτε διατάξεων της Συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 2

Παροχή Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος παρέχει στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος τα δικαιώματα τα οποία καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, για την εκτέλεση τακτικών διεθνών αεροπορικών δρομολογίων από την ορισθείσα αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ως ακολούθως:

α) Να υπερίπταται, χωρίς προσγείωση, της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

β) Να σταθμεύει για λόγους μη εμπορικούς στην ως άνω επικράτεια και

γ) Να σταθμεύει στην ως άνω επικράτεια σε συγκεκριμένα σημεία της διαδρομής, η οποία αναφέρεται στον πίνακα διαδρομών, ο οποίος επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην παρούσα Συμφωνία, με σκοπό την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου χωριστά ή σε συνδυασμό.

2) Ουδεμία επίκληση των διατάξεων της παραγράφου 1 μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει στην αεροπορική εταιρεία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους το δικαίωμα να επιβιβάζει, στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, επιβάτες, φορτίο ή ταχυδρομείο με αμοιβή ή μίσθωοη και έχοντας προορισμό άλλο σημείο εντός της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

ΑΡΘΡΟ 3

Διορισμός και Εξουσιοδοτήσεις

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να διορίζει και να πληροφορεί, μέσω της διπλωματικής οδού το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, μία αεροπορική εταιρεία για την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων στις συγκεκριμένες διαδρομές, καθώς και να αποσύρει ή τροποποιεί τους διορισμούς αυτούς.

2. Μετά τη λήψη τέτοιου διορισμού, οι αρμόδιες αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους θα χορηγούν χωρίς καθυστέρηση και σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος Άρθρου, τη σχετική άδεια λειτουργίας στην αεροπορική εταιρεία η οποία διορίστηκε.

3. Οι αεροπορικές αρχές ενός Συμβαλλόμενου Μέρους μπορούν να ζητήσουν από την αεροπορική εταιρεία, η οποία έχει διοριστεί από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, να αποδείξει ότι πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται από τους νόμους και τις διατάξεις, οι οποίες διέπουν συνήθως τη λειτουργία διεθνών αεροπορικών δρομολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης.

4. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου ή να επιβάλλει όρους, τους οποίους θεωρεί απαραίτητους για την άσκηση, από την ορισθείσα αεροπορική εταιρεία των δικαιωμάτων τα οποία αναφέρονται στο Άρθρο 2 της παρούσας Συμφωνίας σε κάθε περίπτωση που το συγκεκριμένο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν πείθεται ότι η ουσιαστική κυριότητα και ο αποτελεσματικός έλεγχος αυτής της εταιρείας ανήκουν στο Συμβαλλόμενο Μέρος που διόρισε την αεροπορική εταιρεία ή στους υπηκόους αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους ή αμφότερα.

5. Σε οποιονδήποτε χρόνο και μετά τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των παραγράφων Ι και 2 του παρόντος Άρθρου, η διορισθείσα και εξουσιοδοτηθείσα αεροπορική εταιρεία μπορεί να αρχίσει την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω συμφωνημένα δρομολόγια δεν θα εκτελεσθούν εφόσον δεν έχει καθορισθεί και ισχύει σχετικό τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13 της παρούσας Συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 4

Αναστολή και Ανάκληση

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας ή να αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων, τα οποία ορίζονται στο Άρθρο 2 της παρούσας Συμφωνίας. από την αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ή να επιβάλλει όρους οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών σε κάθε περίπτωση

α) η αεροπορική εταιρεία δεν δύναται να αποδείξει ότι πληροί τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται συνήθως από τους νόμους και τους κανονισμούς των Αρχών αυτών σχετικά με την εκτέλεση διεθνών αεροπορικών δρομολογίων σύμφωνα με τη Σύμβαση ή

β) δεν ικανοποιείται από το ότι η ουσιαστική κυριότητα και ο αποτελεσματικός έλεγχος της αεροπορικής εταιρείας δεν ανήκουν στο Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο διορίζει την αεροπορική εταιρεία ή τους υπηκόους του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους, ή

γ) η αεροπορική εταιρεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις διατάξεις των νόμων και/ή κανονισμών του Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο εκχωρεί τα εν λόγω δικαιώματα ή

δ| η αεροπορική εταιρεία δεν λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους, οι οποίοι καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία.

2. Εκτός από την περίπτωση που η άμεση ανάκληση ή αναστολή ή επιβολή των όρων, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Αρθρου, είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη περαιτέρω παραβιάσεων των νομών και/ή των κανονισμών, η άσκηση παρόμοιου δικαιώματος θα ασκείται μόνο μετά από διαβουλευθείς με το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, συμφωνά με το Αρθρο 15 της παρούσας Συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 5

Εφαρμογή Νόμων και Κανονισμών

1. Οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι διαδικασίες του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σχετικά με την είσοδο, την παραμονή και την αναχώρηση από την επικράτεια του, αεροσκαφών τα οποία εκτελούν διεθνή αεροπορικά δρομολόγια ή σχετικά με τα δρομολόγια και τις πτήσεις αεροσκαφών θα τηρούνται από τα αεροσκάφη της διοριοθείσας αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους κατά την είσοδο, παραμονή και αναχώρηση από την ανωτέρω επικράτεια.

2. Οι νόμοι και κανονισμοί ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σχετικά με την άφιξη, ελευθεροκοινωνία, παραμονή, διέλευση, αποδημία, μετανάστευση, τα διαβατήρια, τα τελωνεία και τα μέτρα υγειονομικής προστασίας θα τηρούνται από τη διορισθείσα αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και από τους επιβάτες, πληρώματα, φορτίο και ταχυδρομείο των αεροσκαφών Γης διορισθείσας αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους κατά το χρόνο διέλευσης, εισόδου, παραμονής και αναχώρησης τους από την εν λόγω επικράτεια.

3. Επιβάτες, αποσκευές και φορτία απευθείας διερχόμενα από την επικράτεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και μη απομακρύναμε να από το χώρο του αεροδρομίου, ο οποίος χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτόν θα υπόκεινται σε απλοποιημένο έλεγχο. Αποσκευές και φορτίο σε απευθείας διέλευση θα απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς και άλλους συναφείς φόρους.

ΑΡΘΡΟ 6

Αναγνώριση Πτυχίων και Αδειών

1. Πιστοποιητικά πλοιμότητας, πιστοποιητικά ικανότητας και άδειες που εκδόθηκαν ή αναγνωρίστηκαν έγκυρες από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος και παραμένουν σε ισχύ, θα σ να γνωρίζονται ως έγκυρες από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, για το σκοπό εκτέλεσης των δρομολογίων τα οποία καθορίζονται στη Συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων εκδόθηκαν ή αναγνωρίστηκαν έγκυρα τα πιστοποιητικά και οι άδειες, είναι ισότιμα ή ανώτερα των ελάχιστων κριτηρίων τα οποία έχουν τεθεί ή πρόκειται να τεθούν σε ισχύ σύμφωνα με τη Σύμβαση. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί εν τούτοις το δικαίωμα να αρνηθεί να αναγνωρίσει με σκοπό πτήσεις υπεράνω του εδάφους του, πιστοποιητικά ικανότητας και άδειες που χορηγήθηκαν σε υπηκόους του ή αναγνωρίστηκαν έγκυρες γι αυτούς από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ή οποιοδήποτε άλλο Κράτος.

2. Εάν τα προνόμια ή οι όροι των αδειών ή πιστοποιητικών που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 και τα οποία εκδίδονται από τις αεροπορικές αρχές του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή διορισθείσα αεροπορική εταιρεία ή αναφορικά με αεροσκάφος το οποίο εκτελεί τα συμφωνημένα δρομολόγια στις καθορισμένες διαδρομές, επιτρέπουν διαφοροποίηση των κριτηρίων τα οποία καθιερώνονται από τη Σύμβαση και εφόσον η διαφοροποίηση αυτή έχει καταχωρισθεί στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, οι αεροπορικές αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μπορούν να ζητήσουν διαβουλεύσεις συμφωνά με το Αρθρο 15 της Συμφωνίας, με τις αεροπορικές αρχές του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους, με σκοπό την ικανοποίηση τους, ώστε η αμφισβητούμενη πρακτική να γίνει αποδεκτή από αυτούς. Σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξης ικανοποιητικής συμφωνίας, θα έχει εφαρμογή το Αρθρο 4 της Συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 7

Διατάζεις Ασφάλειας Πτήσεων

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να ζητήσει, σε οποιονδήποτε χρόνο, διαβουλεύσεις, σχετικά με πρότυπα ασφάλειας που υιοθετούνται επί οιουδήποτε θέματος που αφορά τα πληρώματα, τα αεροσκάφη ή τα δρομολόγια τους. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα λαμβάνουν χώρα εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του υπόψη αιτήματος.

2. Σε περίπτωση που, ως αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων αυτών, ένα Συμβαλλόμενο Μέρος διαπιστώνει ότι το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν διατηρεί ούτε ουσιαστικά εφαρμόζει πρότυπα ασφάλειας, σε κανέναν από τους ανωτέρω τομείς, τα οποία να είναι τουλάχιστον ισότιμα με τα ελάχιστα πρότυπα που ισχύουν κατά το χρόνο αυτόν, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου. το πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος Θα γνωστοποιεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος τις διαπιστώσεις αυτές και τα μέτρα που θεωρούνται αναγκαία προκειμένου να συμβαδίζει με τα ελάχιστα αυτά κριτήρια, το δε άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα προβαίνει στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Μη ουμμόρφωση του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους προς την υποχρέωση ανάληψης διορθωτικών ενεργειών εντός δεκαπέντε (15) η μερών ή μεγαλύτερου διαστήματος εφόσον συμφωνηθεί, θα συνιστά λόγο για την εφαρμογή του Άρθρου 4 της παρούσας Συμφωνίας.

3. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο Αρθρο 33 της Σύμβασης του Σικάγου. συμφωνείται ότι οποιοδήποτε αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους που εκτελεί δρομολόγια από και προς την επικράτεια ενός άλλου Μέρους μπορεί κατά το χρόνο παραμονής του στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους να υποστεί έλεγχο από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, μέσα και γύρω από το αεροσκάφος, προκειμένου να ελεγχθεί η ισχύς των αεροναυτιλιακών εγγράφων, καθώς και αυτών του πληρώματος και η εμφανής κατάσταση του αεροσκάφους και του εξοπλισμού του (καλούμενο σύμφωνα με το παρόν Αρθρο `επιθεώρηση πίστας”) υπό τον όρο ότι δεν θα προκληθεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

4. Σε περίπτωση που μια επιθεώρηση πίστας ή οειρά τέτοιων επιθεωρήσεων δημιουργήσουν:

(α) σοβαρές υπόνοιες ως προς ένα αεροσκάφος ή τα δρομολόγια του για τη μη τήρηση των ελάχιστων εκάστοτε ισχυόντων προτύπων σύμφωνο με τη Σύμβαοη του Σικάγου ή

(β) σοβαρές υπόνοιες έλλειψης ουσιαστικής τήρησης και εφαρμογής των εκάστοτε ισχυόντων προτύπων ασφαλείας σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγο, το Συμβαλλόμενο Μέρος που διεξάγει την επιθεώρηση δύναται να συμπεράνει, για τους σκοπούς του Άρθρου 33 της Σύμβασης του Σικάγου, ότι τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων εκδόθηκαν ή αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα τα πιστοποιητικά και οι άδειες που αφορούν το υπόψη αεροσκάφος ή το πλήρωμα του ή οι απαιτήσεις υπο τις οποίες το υπόψη αεροσκάφος λειτουργεί δεν είναι ισότιμο ή ανώτερα των ελάχιστων κριτηρίων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τη Σύμβαση.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία επί σκοπώ διεξαγωγής επιθεώρησης πίστας επί αεροσκάφους, της εταιρείας ή των εταιρειών του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 3, υπάρχει άρνηση πρόσβασης από τους αντιπροσώπους της εταιρείας αυτής ή των εταιρειών αυτών, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να συμπεράνει ότι οι σοβαρές υπόνοιες που αναφέρονται στην παράγραφο (4) ανωτέρω επαληθεύονται και οδηγούν στα συμπεράσματα που αναφέρονται στην υπόψη παράγραψα.

6. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα, να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει αμέσως την άδεια εκτέλεσης δρομολογίων της εταιρείας ή των εταιρειών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σε περίπτωση που το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, ως αποτέλεσμα είτε μιας επιθεώρησης πίστας ή σειράς τέτοιων επιθεωρήσεων ή άρνησης πρόσβασης για τη διεξαγωγή τέτοιας επιθεώρησης ή διαβουλεύσεων ή άλλης αιτίας, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η λήψη άμεσων μέτρων κρίνεται απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία της εταιρείας.

7. Κάθε μέτρο το οποίο λαμβάνεται από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με τις παραγράφους (2) ή (6) ανωτέρω, θα αίρεται μόλις το αίτιο λήψης των υπόψη μέτρων παύσει να ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8

Αεροπορική ασφάλεια

1. Σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους από το Διεθνές Δίκαιο, τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιβεβαιώνουν ότι η υποχρέωση τους μεταξύ τους να προστατεύουν την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας εναντίον πράξεων παράνομης επέμβασης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Χωρίς να περιορίζουν τη γενικότητα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενεργούν ιδιαίτερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραβάσεων και Ορισμένων Άλλων Πράξεων, οι οποίες διενεργούνται επί αεροσκαφών, η οποία υπεγράφη στο Τόκυο στις 14 Σεπτεμβρίου 1963, της Σύμβασης για την Καταστολή της Παράνομης Κατακράτησης Αεροσκάφους, η οποία υπεγράφη στη Χάγη στις 16 Δεκεμβρίου 1970 και της Σύμβασης για την Καταστολή Παρανόμων Πράξεων εναντίον της Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεμβρίου 1971, το πρωτόκολλο για την καταστολή των παράνομων ενεργειών βίας στα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, το οποίο υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 24 Φεβρουαρίου 1988, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο διεθνές κείμενο επί του αυτού θέματος που θα κυρωθεί στο μέλλον από ία Συμβαλλόμενα Μέρη.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σε περίπτωση σχετικού αιτήματος, θα παρέχουν αμοιβαίως κάθε απαραίτητη βοήθεια για την πρόληψη πράξεων παράνομης κατακράτησης πολιτικών αεροσκαφών και άλλων παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας αεροσκαφών, των επιβατών και του πληρώματος τους, αεροδρομίων και εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας, καθώς και κάθε άλλης απειλής της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.

3. Στις αμοιβαίες σχέσεις τους, τα Μέρη θα ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις για την αεροπορική ασφάλεια, οι οποίες έχουν καθιερωθεί από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και ορίσθηκαν ως Παραρτήματα στη Σύμβαση για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία στο μέτρο που οι εν λόγω διατάξεις είναι εφαρμοστέες στα Μέρη. Θα απαιτούν, όμως, οι εκμεταλλευόμενοι αεροσκάφη τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα τους ή οι εκμεταλλευόμενοι αεροσκάφη οι οποίοι έχουν την κύρια εγκατάσταση των εργασιών τους ή τη μόνιμη κατοικία στην επικράτεια τους, καθώς και το προσωπικό των αεροδρομίων στην επικράτεια τους να ενεργούν σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις αεροπορικής ασφάλειας.

4. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος συμφωνεί ότι από τους ανωτέρω εκμεταλλευόμενους αεροσκάφη μπορεί να ζητηθεί η τήρηση των διατάξεων για την αεροπορική ασφάλεια, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, οι οποίες απαιτούνται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για την είσοδο, παραμονή ή αναχώρηση από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διασφαλίζει ότι στο έδαφος του εφαρμόζονται κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των αεροσκαφών και τον έλεγχο των επιβατών και των χειραποσκευών τους, καθώς και τη διενέργεια των ενδεδειγμένων ελέγχων στα πληρώματα, τις αποσκευές, το φορτίο και τα εφόδια αεροσκαφών, πριν, από και κατά τη διάρκεια της επιβίβασης και της φόρτωσης. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα ανταποκρίνεται θετικά σε κάθε αίτημα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για τη λήψη λογικών ειδικών μέτρων ασφάλειας για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης απειλής.

5. Σε περίπτωση συμβάντος ή απειλής συμβάντος παράνομης κατακράτησης πολιτικού αεροσκάφους ή άλλων παράνομων πράξεων εναντίον της ασφάλειας του αεροσκάφους, των επιβατών και του πληρώματος του, αεροδρομίων ή εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας, τα Συμβαλλάμενα Μέρη θα αλληλοβοηθούνται, διευκολύνοντας τις συνεννοήσεις και άλλα κατάλληλα μέτρα με σκοπό να τερματίσουν γρήγορα και με ασφάλεια παρόμοιο συμβάν ή απειλή παρόμοιου συμβάντος.

ΑΡΘΡΟ 9

Εμπορικές ευκαιρίες

1. Η ορισθείσα αεροπορική εταιρεία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους θα έχει το δικαίωμα να διατηρεί στην επικράτεια ίου άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους τη δική της εκπροσώπηση.

2. Η ορισθείσα αεροπορική εταιρεία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους δύναται σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς του άλλου Μέρους, σχετικά με την είσοδο, παραμονή και απασχόληση, να φέρει και να διατηρεί στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους διευθυντικό, πωλήσεων, τεχνικό, λειτουργικό, καθώς και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο είναι απαραίτητο για την εκτέλεση αεροπορικών δρομολογίων,

3. Σε περίπτωοη διορισμού γενικού πράκτορα ή πράκτορα γενικών πωλήσεων, ο εν λόγω πράκτορας θα διορίζεται σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους σχετικά νόμους και κανονισμούς κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους.

4. Κάθε διοριζόμενη αεροπορική εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να πωλεί υπηρεσίες αερομεταφοράς, στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, απευθείας ή μέσω των πρακτόρων της και κάθε πρόσωπο θα μπορεί να αγοράσει τις εν λόγω υπηρεσίες αερομεταφοράς, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς της. Οι πωλήσεις αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε τοπικό νόμισμα.

5. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει το δικαίωμα στην ορισθείσα αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους να μεταφέρει στη χώρα της, κατόπιν αιτήσεως, συμφωνά με τους ισχύοντες κανονισμούς περί ξένου συναλλάγματος, το πλεόνασμα μεταξύ εσόδων και εξόδων, που πραγματοποιήθηκε από τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου στα συμφωνηθέντα δρομολόγια στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

6. Εάν το ένα Συμβαλλόμενο Μέρος επιβάλλει περιορισμούς, όσον αφορά τη μεταφορά ίου πλεονάσματος που πραγματοποιήθηκε από την ορισθείσα εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος 9α έχει επίσης το δικαίωμα να επιβάλλει τους ίδιους περιορισμούς στην αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

ΑΡΘΡΟ 10

Εξαίρεση από τελωνειακούς και άλλους δασμούς

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, με βάση την αμοιβαιότητα, θα απαλλάσσει την ορισθείσα αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, από περιορισμούς εισαγωγών, τελωνειακούς δασμούς, άλλους φόρους, τέλη επιθεωρήσεων και άλλες εθνικές επιβαρύνσεις και τέλη επί των αεροσκαφών, καυσίμων, λιπαντικών, αναλώσιμων τεχνικών εφοδίων, ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων, συνήθους εξοπλισμού αεροσκάφους, εφοδίων αεροσκαφών και άλλων αντικειμένων, ία οποία προορίζονται για χρήση ή χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά σε συνδυασμό με τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση του αεροσκάφους της ορισθείσας αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο εκτελεί τα συμφωνηθέντα δρομολόγια, καθώς επίσης και επί των αποθεμάτων εισιτηρίων, των φορτωτικών και πάσης φύσεως έντυπου υλικού, το οποίο φέρει τα διακριτικά της εταιρείας, ως και του συνήθους διαφημιστικού υλικού, το οποίο διανέμεται δωρεάν από την ορισθείσα αεροπορική εταιρεία.

2. Οι απαλλαγές οι οποίες χορηγούνται με το παρόν Αρθρο θα εφαρμόζονται για τα αντικείμενα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου τα οποία:

α) Εισάγονται στην επικράτεια του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους από ή για λογαριασμό της ορισθείσας αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

β) Παραμένουν επί του αεροσκάφους της ορισθείσας αεροπορικής εταιρείας του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους κατά την άφιξη ή αναχώρηση από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

γ) Παραλαμβάνονται από το αεροσκάφος της ορισθείσας αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων, ανεξαρτήτως εάν τα είδη αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή καταναλώθηκαν πλήρως ή μη εντός της επικράτειας του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο χορηγεί την απαλλαγή, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω είδη δεν εκποιούνται στην επικράτεια του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους.

3. Ο κανονικός αεροπορικός εξοπλισμός, καθώς και τα υλικά και εφόδια, τα οποία συνήθως βρίσκονται επί του αεροσκάφους κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους, μπορεί να εκφορτωθούν στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μόνο με την έγκριση των τελωνειακών αρχών αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. Στην περίπτωση αυτήν, τα εν λόγω είδη τίθενται υπό τον έλεγχο των εν λόγω αρχών, μέχρις ότου επανεξαχθούν ή διατεθούν κατ άλλον τρόπο, σύμφωνα με τους τελωνειακούς κανονισμούς.

ΑΡΘΡΟ 11

Τέλη χρήσεως

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να επιβάλλει ή να επιτρέψει την επιβολή δίκαιων και λογικών τελών για τη χρήση αερολιμένων και άλλων εγκαταστάσεων υπό τον έλεγχο του.

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος συμφωνεί, εν τούτοις, ότι παρόμοια τέλη δεν θα είναι υψηλότερα από αυτά τα οποία θα καταβάλλονταν για τη χρήση αερολιμένων και εγκαταστάσεων από τα εθνικά του αεροσκάφη, τα οποία εκτελούν συναφή διεθνή δρομολόγια.

ΑΡΘΡΟ 12

Κανονισμοί χωρητικότητας και έγκριση δρομολογίων

1. Οι διοριζόμενες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών θα έχουν δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση, ώστε να είναι σε θέση να απολαμβάνουν ίσων ευκαιριών κατά την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές.

2. Κατά την εκτέλεοη των συμφωνηθέντων δρομολογίων, οι διοριζόμενες αεροπορικές εταιρείες κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα λαμβάνουν υπόψη τους τα συμφέροντα της αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, έτσι ώστε να μην επηρεασθούν δυσμενώς τα δρομολόγια, τα οποία η τελευταία εκτελεί στο σύνολο η τμήμα των αυτών διαδρομών.

3. Τα συμφωνηθέντα δρομολόγια, τα οποία εκτελούν οι διοριζόμενες από τα Συμβαλλόμενα Μέρη αεροπορικές εταιρείες, θα έχουν ως πρωταρχικό τους στόχο την παροχή, σε λογικό συντελεστή πληρότητας ή επαρκούς χωρητικότητας για τη μεταφορά της παρούσας και των λογικά προβλεπόμενων απαιτήσεων για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου μεταξύ της επικράτειας του διορίζοντος την αεροπορική εταιρεία Συμβαλλόμενου Μέρους και της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

4. Η προϋπόθεση για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου, επιβιβαζομένων και αποβιβαζομένων σε σημεία διαδρομών, τα οποία θα καθορισθούν στις επικράτειες άλλων κρατών από αυτό που διορίζει την αεροπορική εταιρεία, θα συμφωνηθούν μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών.

5. Η χωρητικότητα η οποία θα διατεθεί, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας των δρομολογίων και του τύπου των αεροσκαφών, τα οποία θα χρησιμοποιούνται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών για τα συμφωνηθέντα δρομολόγια, θα συμφωνηθούν από τις αεροπορικές αρχές, ύστερα από πρόταση των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών.

Οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες θα υποβάλλουν τις προτάσεις ύστερα από σχετικές διαβουλεύσεις μεταξύ τους, λαμβανομένων υπόψη των αρχών, οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος Αρθρου.

6. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών των Συμβαλλόμενων Μερών, τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 5 θα επιλύονται με συμφωνία μεταξύ των αεροπορικών αρχών των δύο Συμβαλλόμενων Μερών. Μέχρις οίου επιτευχθεί παρόμοια συμφωνία, η χωρητικότητα η οποία διατίθεται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες θα παραμένει αμετάβλητη.

7. Η διορισμένη αεροπορική εταιρεία κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα υποβάλλει για έγκριση τους πίνακες δρομολογίων στις αεροπορικές αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη των δρομολογίων στις συγκεκριμένες διαδρομές. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμόζεται επίσης και σε περίπτωση μεταγενέστερων αλλαγών των δρομολογίων. Σε ειδικές περιπτώσεις το χρονικό όριο μπορεί να μειωθεί ύστερα από έγκριση των εν λόγω αρχων

ΑΡΘΡΟ 13

Αεροπορικά τιμολόγια

1. Τα τιμολόγια τα οποία εφαρμόζονται από τις αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών για τα συμφωνηθέντα δρομολόγια θα καθορίζονται σε λογικά επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους λειτουργίας, λογικού κέρδους, των χαρακτηριστικών των δρομολογίων και, όπου κρίνεται σκόπιμο τα τιμολόγια άλλων αεροπορικών εταιρειών, οι οποίες εκτελούν τακτικά δρομολόγια στις ίδιες διαδρομές ή μέρη αυτών.

2. Τα τιμολόγια τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Αρθρου θα καθορισθούν σύμφωνα με τους κατωτέρω κανόνες:

Α) Εφόσον οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες αμφοτέρων των Συμβαλλόμενων Μερών είναι μέλη διεθνούς ένωσης αεροπορικών εταιρειών π.χ. της Διεθνούς Ενωσης Αεροπορικών Μεταφορών, η οποία διαθέτει μηχανισμό καθορισμού ναύλων και υπάρχει ήδη απόφαση σχετική με τα συμφωνημένα δρομολόγια, τα τιμολόγια θα καθορίζονται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών, σύμφωνα με την ήδη υπάρχουσα απόφαση Σε διαφορετική περίπτωση, κατά την εφαρμογή του παρόντος Αρθρου, κάθε διορισμένη αεροπορική εταιρεία θα είναι υπεύθυνη μόνο έναντι των αεροπορικών της αρχών για τη δικαιολόγηση και τη λογικότητα των τιμολογίων, τα οποία θα συμφωνηθούν κατ αυτόν τον τρόπο.

β) Οταν δεν υπάρχει τιμολόγιο για τα συμφωνηθέντα δρομολόγια και όταν η μία ή και οι δύο διορισμένες αεροπορικές εταιρείες δεν είναι μέλη της ίδιας Ένωσης Αεροπορικών Εταιρειών, η οποία αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο (α), οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενών Μερών Θα συμφωνούν μεταξύ τους τα τιμολόγια τα σχετικά με τα συμφωνηθέντα δρομολόγια.

γ) Τα συμφωνηθέντα κατ` αυτόν τον τρόπο τιμολόγια θα υποβάλλονται στις αεροπορικές αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών για έγκριση, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία εφαρμογής τους. Το χρονικό τούτο διάστημα μπορεί να μειωθεί ύστερα από συγκατάθεση των εν λόγω αρχών.

δ) Σε περίπτωση κατά την οποία οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών δεν συμφωνήσουν για τα τιμολόγια ή όταν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν έχει διορίσει αεροπορική εταιρεία για την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων ή όταν κατά τη διάρκεια-των δεκαπέντε (15) πρώτων ημερών της περιόδου των τριάντα (30) ημερών, οι οποίες μνημονεύονται στην ανωτέρω υποπαράγραφο (γ), οι αεροπορικές αρχές ίου ενός Συμβαλλόμενου Μέρους επιδίδουν στις αεροπορικές αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ειδοποίηση για τη δυσαρέσκεια τους για οποιοδήποτε τιμολόγιο, το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών των Συμβαλλόμενων Μερών, συμφωνά με τις ανωτέρω υποπαραγράφους (α) και (β), οι αεροπορικές αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών θα καταβάλλουν προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας για τα ενδεδειγμένα τιμολόγια τα οποία θα εφαρμοσθούν.

3. α) Κανένα τιμολόγιο δεν τίθεται σε ισχύ, εφόσον οι αεροπορικές αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών δεν το έχουν εγκρίνει.

β) Τα τιμολόγια τα οποία καθορίσθηκαν συμφωνά με τις διατάξεις του παρόντος Αρθρου θα παραμένουν σε ισχύ μέχρις ότου ορισθούν νέα τιμολόγια.

4. Εάν οι αεροπορικές αρχές δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν για τα τιμολόγια, τα οποία τους υποβλήθηκαν συμφωνά με τις διατάξεις του παρόντος Αρθρου, ή για τον καθορισμό οποιουδήποτε τιμολογίου, η διαφορά θα διακανονισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 16 της παρούσας Συμφωνίας.

5. Εάν οι αεροπορικές αρχές ενός Συμβαλλόμενου Μέρους δεν ικανοποιηθούν από τα καθορισμένα τιμολόγια, θα το γνωστοποιήσουν στις αεροπορικές αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και οι διορισθείσες αεροπορικές εταιρείες θα προσπαθήσουν, όταν απαιτείται, να καταλήξουν σε συμφωνία. Εάν εντός περιόδου ενενήντα (90) ημερών από την ημέρα λήψης της γνωστοποίησης δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί νέο τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (21 και (3) του παρόντος Αρθρου, θα εφαρμοσθούν οι διαδικασίες που καθορίζονται από την παράγραφο (4) του Αρθρου τούτου.

ΑΡΘΡΟ 14

Χορήγηση στατιστικών

Οι αεροπορικές αρχές κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα χορηγούν στις αεροπορικές αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ύστερα από αίτημα τους. πληροφορίες και στατιστικές, σχετικά με την κίνηση των συμφωνηθέντων δρομολογίων της διορισθείσας αεροπορικής εταιρείας του πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους προς και από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, που τηρούνται και υποβάλλονται συνήθως από τη διορισθείσα αεροπορική εταιρεία προς τις εθνικές της αεροπορικές αρχές. Κάθε συμπληρωματικό στατιστικό στοιχείο κίνησης, το οποίο σε αεροπορικές αρχές του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους επιθυμούν να ζητήσουν με αίτηση τους από τις αεροπορικές αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, θα αποτελεί αντικείμενο αμοιβαίας συζήτησης και συμφωνίας μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών.

ΑΡΘΡΟ 15

Διαβουλεύσεις και τροποποιήσεις

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ή οι αεροπορικές αρχές του δύνανται οποτεδήποτε να ζητήσουν διαβουλεύσεις με το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ή τις αεροπορικές αρχές του.

2. Μία διαβούλευση που ζητήθηκε από ένα των Συμβαλλόμενων Μερών ή τις αεροπορικές αρχές του, πρέπει να αρχίσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος.

3. Κάδε τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας θα τεθεί σε ισχύ όταν τα δύο Συμβαλλάμενα Μέρη γνωστοποιήσουν αμοιβαία ότι ολοκληρώθηκαν οι συνταγματικές διαδικασίες τους σχετικά με τη σύναψη και θέση σε ισχύ διεθνών συμφωνιών.

4. Πέραν από τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 3, τροποποιήσεις στον πίνακα δρομολογίων, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα Συμφωνία, μπορούν να συμφωνηθούν απευθείας μεταξύ των αεροπορικών αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών. Θα τεθούν δε σε ισχύ αφού επιβεβαιωθούν με την ανταλλαγή

ΑΡΘΡΟ 16

Διευθέτηση διαφορών

1. Εαν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και του Παραρτήματος της, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αρχικά θα προσπαθήσουν να τη διευθετήσουν με διαπραγματεύσεις.

2. Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποτύχουν να καταλήξουν σε μία διευθέτηση με διαπραγματεύσεις, μπορούν να συμφωνήσουν να παραπέμψουν τη διαφορά για συμβουλευτική γνώμη σε κάποιο πρόσωπο ή σώμα, κοινά αποδεκτό.

3. Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποτύχουν να διευθετήσουν τη διαφορά σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2. ή διαφορά θα παραπεμφθεί σε δικαστήριο τριών (3) διαιτητών, από τους οποίους έναν διορίζει κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος και ο τρίτος συμφωνείται να ορισθεί από κοινού από τους δύο άλλους.

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διορίσει ένα διαιτητή εντός περιόδου εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία λήψης, δια της διπλωματικής οδού, από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, της γνωστοποίησης προς το άλλο, με την οποία θα ζητείται διαιτησία για τη διαφορά από παρόμοιο δικαστήριο, ο δε τρίτος διαιτητής θα διορισθεί εντός περιόδου εξήντα (60) πρόσθετων ημερών Εάν οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν προβεί στο διορισμό του διαιτητή του εντός της καθορισθείσας περιόδου, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας να διορίζει διαιτητή ή διαιτητές κατά περίπτωση, Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπήκοος ενός των Συμβαλλόμενων Μερών, δύναται να ζητηθεί από τον Α` Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου ή, αν και αυτός είναι υπήκοος παρομοίως το αρχαιότερο μέλος του Συμβουλίου, το οποίο δεν έχει παρόμοια υπηκοότητα, να προβεί στους διορισμούς κατά περίπτωοη.

Εν τουτοις ο τρίτος διαιτητής θα είναι υπήκοος τρίτης χώρας και θα ενεργεί ως Πρόεδρος του Δικαστηρίου, ορίζοντας τον τόπο όπου θα διεξαχθεί η διαιτησία.

4. Το Δικαστήριο θα καθορίσει τις διαδικασίες του.

5. Τα έξοδα τoυ Δικαστηρίου θα επιμερισθούν εξίσου μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών.

6. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν να συμμορφωθούν με κάθε απόφαση η οποία θα εκδοθεί σε εφαρμογή του παρόντος Άρθρου.

7. Εφόσον και για όσο χρόνο οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή διορισθείσα από αυτό αεροπορική εταιρεία δεν συμμορφώνεται με την απόφαση, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος Αρθρου, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να περιορίσει, παρακρατήσει ή ανακαλέσει οποιαδήποτε δικαιώματα ή προνόμια έχει εκχωρήσει με βάση την παρούσα Συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 17

Λήξη ισχύος

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται οποτεδήποτε να γνωστοποιήσει εγγράφως, δια της διπλωματικής οδού, προς το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, την πρόθεση του να τερματίσει την ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. Ανάλογη γνωστοποίηση θα διαβιβαστεί ταυτόχρονα στο διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας.

Στην περίπτωση αυτήν, η Συμφωνία θα παύσει να ισχύει δώδεκα (12) μήνες μετά τη λήψη της γνωστοποίησης από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, εκτός εάν ή γνωστοποίηση καταγγελίας ανακληθεί με συμφωνία πριν την εκπνοή της ανωτέρω περιόδου. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της λήψης από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, θα λογίζεται ότι η γνωστοποίηση παρελήφθη δεκατέσσερις ί14) ημέρες μετά τη λήψη της γνωστοποίησης από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας.

ΑΡΘΡΟ 18

Συμμόρφωοη προς πολυμερείς συμβάσεις

Εφόσον τεθεί σε ισχύ γενική πολυμερής σύμβαση ή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών, έχουσα σχέση με αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη, η παρούσα Συμφωνία και το Παράρτημα της θα τροποποιηθούν αναλόγως

ΑΡΘΡΟ 19

Καταχώριση

Η παρούσα Συμφωνία, το Παράρτημα της, καθώς και όλες οι τυχόν τροποποιήσεις θα καταχωρίζονται στο διεθνή Οργανιομό Πολιτικής Αεροπορίας.

ΑΡΘΡΟ 20

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης, δια της διπλωματικής οδού, του ενός των Συμβαλλόμενων Μερών προς το άλλο ότι έχει συμμορφωθεί με τις απαιτούμενες συνταγματικές διαδικασίες, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η παρούσα Συμφωνία.

Σε πίστωση των ανωτέρω υπεγράφη η παρούσα Συμφωνία από τους κατωτέρω υπογεγραμμένους πληρεξουσίους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτόν από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους.

Έγινε στο Ραμπάτ στις 10 Μαίου 1999 σε δύο (2) αντίτυπα στην ελληνική, αραβική και αγγλική γλώσσα και τα τρία κείμενα θεωρούμενα εξίσου αυθεντικά.

Σε περίπτωση διαφοράς στην ερμηνεία θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ

Ο Υπουργός Μεταφορών Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας

(υπογραφή) (υπογραφή)

Αναστάσιος Μαντέλης Mustapha MANSOURI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

1. ΔΙΑΔΡΟΜΗ Ι

Διαδρομές που θα εκμεταλλεύεται η διορισμένη αεροπορική εταιρεία του Βασιλείου του Μαρόκου.

Σημεία στο Μαρόκο – Αθήνα, Ελλάδα.

2. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΙΙ

Διαδρομές που θα εκμεταλλεύεται η διορισμένη αεροπορική εταιρεία της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Σημεία στην Ελλαδα – Καζαμπλάνκα, Μαρόκο.

Ενδιάμεσα σημεία και οημεία πέραν θο μπορούν να εξυπηρετούνται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες. Δικαιώματα 5ης ελευθερίας θα ασκούνται μεταξύ τέτοιων σημείων και της επικράτειας τπυ άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, μετά από συμφωνία που θα επιτευχθεί για το σκοπό αυτόν μεταξύ των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών και θα εγκριθεί από τις αντίστοιχες αεροπορικές αρχές των δυο Συμβαλλόμενων Μερών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 20 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ