ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2790 ΦΕΚ Α`24 16.2.2000

Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική `Ενωση και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 1

1. Ομογενείς που κατοικούν σε χώρες της πρώην Σοβιετικής `Ενωσης μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια μετά από σχετική αίτηση προς την Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους εφόσον: α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και β) δεν μπορεί να διαπιστωθεί η ελληνική τους ιθαγένεια βάσει των Συνθηκών Αγκυρας και Λωζάννης.

2. Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά ο ομογενής με απόφαση του γενικού γραμματέα της περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έπειτα από γνώμη της οικείας προξενικής αρχής ως προς την ιδιότητά του ως ομογενούς. Την ιδιότητά του ως ομογενούς διερευνά τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Ελληνα Πρόξενο και δύο μέλη. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών ορίζονται τα μέλη κάθε επιτροπής και η αμοιβή τους. Οι οριζόμενοι ως μέλη της επιτροπής πρέπει απαραίτητα να είναι Ελληνες πολίτες.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.76 Ν.2910/2001,ΦΕΚ Α 91/2.5.2001

3. Η ιδιότητα του ενδιαφερομένου ως ομογενούς διαπιστώνεται ύστερα από συνέντευξή του ενώπιον της επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου. Για τη διαπίστωση της ιδιότητας του ομογενούς η επιτροπή μπορεί να συνεκτιμά οποιαδήποτε στοιχεία προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος, από τα οποία τεκμαίρεται η ιδιότητά του αυτή.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρ.76 Ν.2910/2001,ΦΕΚ Α 91/2.5.2001.

4. Η αίτηση με τα υποβληΘέντα δικαιολογητικά και τη γνώμη της οικείας Προξενικής Αρχής “για την ιδιότητα ως ομογενούς του αιτούντος” διαβιβάζονται στην οικεία περιφέρεια προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση του Γενικού Γραμματέατης Περιφέρειας. Πριν από κάθε απόφασή του Γενικού Γραμματέατης Περιφέρειας για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, γνωμοδοτούν ειδικές επιτροπές που συγκροτούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών,”Οικονομικών” και Δημόσιας Τάξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 άρθρ.76 Ν.2910/2001,ΦΕΚ Α 91/2.5.2001 και με την παρ.5 άρθρ.76 Ν.2910/2001,ΦΕΚ Α 91/2.5.2001

Ενα μέλος της Επιτροπής ορίζεται υποχρεωτικά από την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των ομογενών της περιφέρειας. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να προσδιοριστεί ποια οργάνωση είναι αντιπροσωπευτικότερη, τότε ορίζεται ως μέλός της Επιτροπής εκπρόσωπος που προτείνει το Προεδρείο του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.).

`Εργο των επιτροπών είναι η γνωμοδότηση των “για την ιδιότητα ως ομογενών” των αιτούντων την ελληνική ιθαγένεια που θα προκύπτει από τα προσκομιζόμενα ” στοιχεία” της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και από συνέντευξη των ενδιαφερομένων, εκτός εάν αυτή έχει πραγματοποιηθεί από την επιτροπή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 άρθρ.76 Ν.2910/2001,ΦΕΚ Α 91/2.5.2001.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 άρθρ.76 Ν.2910/2001,ΦΕΚ Α 91/2.5.2001

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των επιτροπών, η σύνθεσή τους,”η αμοιβή των μελών τους και του γραμματέα τους” η τοπική αρμοδιότητα και ο τρόπος λειτουργίας τους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 άρθρ.76 Ν.2910/2001,ΦΕΚ Α 91/2.5.2001

5. Η ελληνική ιθαγένεια κτάται από της δόσεως του όρκου από τον ομογενή εντός έτους από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Ο όρκος δίδεται ενώπιον του `Ελληνα Προξένου ή του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Ο τύπος του όρκου έχει ως εξής: “Ορκίζομαι να φυλάπω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου ως `Ελληνας πολίτης”. Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρωτόκολλο το οποίο υπογράφεται από τον αποκτώντα την ελληνική ιθαγένεια και τον οικείο `Ελληνα Πρόξενο ή τον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

“Μετά τη δόση του όρκου ο αποκτών την ελληνική ιθαγένεια, καθώς και τα ανήλικα τέκνα αυτού εγγράφονται στα Μητρώα Αρρένων και τα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας του κράτους που επιθυμεί με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην απόφαση του γενικού γραμματέα της περιφέρειας. Οσα από αυτά δεν καλύπτονται από την παραπάνω απόφαση συμπληρώνονται με την προσκόμιση οποιουδήποτε πρόσφορου αποδεικτικού στοιχείου.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7 άρθρ.76 Ν.2910/2001,ΦΕΚ Α 91/2.5.2001.

6. Τα ανήλικα τέκνα του ομογενούς, που αποκτά την ελληνική ιθαγένεια κατά τα ανωτέρω, γίνονται `Ελληνες από το χρόνο ορκωμοσίας του γονέα τους και εγγράφονται στα μητρώα αρρένων και στα δημοτολόγια με απόφαση του Γενικού Γραμματέατης Περιφέρειας.

7. Με την αίτηση για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει και τον εξελληνισμό του ονόματος και του επωνύμου του, αν αυτά είχαν μεταβληθεί ή αλλοιωθεί στη χώρα από την οποία προέρχεται. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας συμφωνεί με τον ενδιαφερόμενο ως προς τον τρόπο αποδόσεως στην ελληνική γλώσσα του ονόματος και του επωνύμου του, με την απόφασή του διατάσσει την εγγραφή στο δημοτολόγιο με το εξελληνισμένο ως άνω ονοματεπώνυμο. Με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις γίνεται και ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου των ανήλικων τέκνων του αιτούντος, τα οποία αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

“Επιτρέπεται ο εξελληνισμός του ονόματος και του επωνύμου ομογενών των οποίων διαπιστώνεται ή έχει διαπιστωθεί η ελληνική ιθαγένεια και έχουν εγγραφεί στα μητρώα αρρένων και στα δημοτολόγια, αν τα στοιχεία αυτά είχαν μεταβληθεί ή αλλοιωθεί στη χώρα από την οποία προέρχονται. Ο εξελληνισμός γίνεται, κατά περίπτωση, με απόφαση του γενικού γραμματέα περιφέρειας ή του νομάρχη, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Με την ίδια απόφαση διατάσσεται και η διόρθωση των στοιχείων στο μητρώο αρρένων και στο δημοτολόγιο.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 άρθρ.76 Ν.2910/2001,ΦΕΚ Α 91/2.5.2001.

8. Οι ομογενείς που έχουν έλθει στην Ελλάδα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου με θεώρηση εισόδου και διαμένουν στη Χώρα, ανεξαρτήτως από το χρόνο λήξης του διαβατηρίου ή της θεώρησης εισόδου, μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας τηρουμένης της διαδικασίας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, εκτός από τη γνώμη της Προξενικής Αρχής.

9. Ομογενείς, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα με ένδειξη θεώρησης “παλιννόστηση” ανεξαρτήτως του χρόνου έλευσής τους και του χρόνου λήξης του διαβατηρίου τους ή της θεώρησης εισόδου, εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί η ελληνική ιθαγένεια μέχρι της ισχύος του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α`), μπορούν να αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α`). Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αιτήσεις ομογενών για τη διαπίστωση ελληνικής ιθαγένειας εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 άρθρ.25 Ν.3013/2002,ΦΕΚ Α 102/1.5.2002.

10. Για τα τέκνα των ομογενών οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, κατά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος διαπιστώνεται η ελληνική ιθαγένεια με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από αίτησή τους και εφόσον είναι ανήλικα ύστερα από αίτηση του ασκούντος τη γονική μέριμνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και εγγράφονται στα Μητρώα αρρένων και τα δημοτολόγια του δήμου ή κοινότητας στα οποία είναι εγγεγραμμένοι οι γονείς τους.

Για όσους από τους ανωτέρω, από τον έλεγχο των στοιχείων προκύπτει ότι δεν αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή τους βάσει των διατάξεων του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, μπορούν να την αποκτήσουν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Σημ.: όπως η παρ. 10 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.14 άρθρ.76 Ν.2910/2001 (ΦΕΚ 91 Ά 2.5.2001).

11. Ομογενείς, για τους οποίους η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας συνεπάγεται, κατά τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου της χώρας προέλευσής τους, την απώλεια της ιθαγένειάς τους, μπορούν, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να αποκτήσουν μετά από αίτησή τους είτε την ελληνική ιθαγένεια, κατά τα ανωτέρω, είτε Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας με την προσκόμιση των “στοιχείων” της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ύστερα από ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη της Προξενικής Αρχής του τόπου διαμονής τους, η οποία διατυπώνεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3του παρόντος άρθρου και απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της παραγάφου 4, αν αυτοί κατοικούν σε χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. ή εάν διαμένουν στην ελληνική επικράτεια κατά την ίδια διαδικασία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου χωρίς να απαιτείται η γνώμη της Προξενικής Αρχής. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοσή της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται το περιεχόμενο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας και οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία χορήγησής του. Επίσης, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας μπορεί να παρέχεται κατά τα ως άνω στους ομογενείς μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και σε εκείνους που δεν επιθυμούν την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, εάν αυτοί κατοικούν σε χώρα της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. ή της παραγράφου 4, εάν διαμένουν στην ελληνική επικράτεια χωρίς να απαιτείται η γνώμη της Προξενικής Αρχής.

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας δύναται να χορηγείται και σε ομογενείς που διαμένουν σε άλλες χώρες. Με κοινη απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης του δελτίου αυτού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 άρθρ.76 Ν.2910/2001,ΦΕΚ Α 91/2.5.2001

Σχετικό:με το άρθρο 35 Ν.3284/2004,”Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγενείας”, ΦΕΚ Α 217/10.11.2004.

Σχετικό: υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ`/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β` 649/4.5.2004)

13. Τo Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου χορηγείται με σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και στα ανήλικα τέκνα των ομογενών.

Σχετικό: υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ`/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β` 649/4.5.2004)

14. Οι αλλογενείς σύζυγοι ομογενών, στους οποίους χορηγήθηκε κατά την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας, αποκτούν αυτοδικαίως άδεια παραμονης και εργασίας για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται ο γάμος με τον ή την ομογενή ή έχουν αποκτήσει τέκνα.

15. Οι διατάξεις των κεφαλαίων Γ`, Δ` και Ε` κατωτέρω εφαρμόζονται στους ομογενείς που έχουν εγκατασταθεί στην ελληνική επικράτεια μέχρι την 31.12.1999 και αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια ή στους οποίους χορηγείται Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας. Σε όσους δεν κατοικούν στην ελληνική επικράτεια έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε`.

16. Οι επιτροπές της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δύνανται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, να προβαίνουν σε επανέλεγχο των στοιχείων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ελληνική ιθαγένεια ή το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 2130/1993 και του παρόντος νόμου.

17. Για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται με το άρθρο αυτό ισχύουν συμπληρωματικώς οι διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.δ. 3370/1955, όπως ισχύει

18. Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας του παρόντος άρθρου παράγουν αποτελέσματα μετά την 1.4.2000.

19. Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α`) καταργούνται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ
Άρθρο 2

1. Τo Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι αρμόδιο για την υλοποίηση, την εποπτεία και τον έλεγχο της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με την υποδοχή, φιλοξενία, αρωγή, ομαλή προσαρμογή και κοινωνική ένταξη των παλιννοστούντων ομογενών. Στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ιδίως:

α) Οργανώνει και σχεδιάζει την υποδοχή των νεοαφικνούμενων παλιννοστούντων με στόχο την αντιμετώπιση των άμεσων υλικών και κοινωνικών αναγκών τους, με τη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας και οικισμών υποδοχής.

β) Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη δημιουργία μόνιμης στέγασης και εγκατάστασης των παλιννοστούντων σε συνδυασμό με τη δημιουργία συνθηκών επαγγελματικής τους αποκατάστασης.

γ) Μεριμνά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την εκμάθηση από παλιννοστούντες της ελληνικής γλώσσας και για την προετοιμασία και ένταξη των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

δ) Μεριμνά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την επαγγελματική επανεκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών.

ε) Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των διαφόρων φορέων, σε θέματα που αφορούν τους παλιννοστούντες και δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες υποδοχής και ομαλής ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία οργάνωσης και ίδρυσης κέντρων φιλοξενίας και οικισμών υποδοχής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η άσκηση αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1 μπορεί να μεταβιβάζεται στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμίδας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άρθρο 3

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιοκατοίκησης των ομογενών, η Πολιτεία μεριμνά για τη δωρεάν παροχή οικοπέδων, όπου αυτό είναι δυνατόν, την ατελή έκδοση οικοδομικής άδειας και τη χορήγηση δανείων και επιδοτήσεων.

2. Η στεγαστική αποκατάσταση των ομογενών που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής `Ενωσης πραγματοποιείται με:

α) Την επιδοτούμενη ιδιοκατοίκηση μέσω της ενίσχυσης για την κατασκευή ή τη βελτίωση υπάρχουσας κατοικίας, της αγοράς διαμερίσματος από την ελεύθερη αγορά ή της παροχής έτοιμης κατοικίας από το Δημόσιο ή άλλο φορέα.

β) Την επιδοτούμενη ενοικίαση μέσω της επιδότησης του ενοικίου στην ελεύθερη αγορά ή μέσω της κάλυφης της στεγαστικής ανάγκης με ενοικιαζόμενες κατοικίες. Οι ομογενείς που είναι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου του Οργανισμού με μειωμένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Κ.

3.Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια των πάσης φύσεως ενισχύσεων, το ύψος των δανείων, των επιδοτήσεων, των δωρεάν επιχορηγήσεων και των λοιπών απαλλαγών για την ενοικίαση, κατασκευή ή αγορά κατοικίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, η οποία μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, κλιμακώνονται δε ανάλογα με τη Ζώνη του άρθρου 4 που βρίσκεται η κατοικία.

Το Δημόσιο παρέχει εγγύηση αποπληρωμής των δανείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 46 του ν.4508/2017

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπου προβλέπεται, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., θα καθορίζονται οι ανωτέρω παροχές στεγαστικής συνδρομής του Ο.Ε.Κ. και θα κλιμακώνονται ανάλογα με τις ζώνες που βρίσκεται η κατοικία, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 4.

5. Για τη στέγαση ομογενών δικαιούχων του Ο.Ε.Κ. σε εργατικές κατοικίες ή διαμερίσματα είναι δυνατόν να ισχύουν μειωμένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται στον Κανονισμό του Ο.Ε.Κ. “Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ.”.

6. Το εδάφιο (α) της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997 τροποποιείται ως εξής:

” Τo ποσοστό μείωσης των συντελεστών λόγω προσωπικής απασχόλησης του ομογενούς ορίζεται στο 50%. Η ισχύς της διάταξης εκτείνεται μέχρι την 31.12.2004.”

7. Οι ομογενείς, εις βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί πρωτόκολλα κατεδάφισης των κατοικιών τους, έχουν απόλυτη προτεραιότητα για τη στεγαστική τους αποκατάσταση.

Σχετικό: παρ.7 άρθρ.33 Ν.3232/2004,ΦΕΚ Α 48/12.2.2004
Άρθρο 4
Ζώνες εγκατάστασης

1. Για το σκοπό της ορθολογικής εγκατάστασης των ομογενών στις διάφορες περιοχές της επικράτειας, η χώρα διαιρείται στις εξής τέσσερις (4) Ζώνες (Α, Β, Γ, Δ), ανάλογα με τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των εν λόγω περιοχών.

Ζώνη Α: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Ζώνη Β: Παραμεθόριοι Νομοί Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Ζώνη Γ: Λοιπή Ελλάδα, εκτός από τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Πειραιά.

Ζώνη Δ: Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Πειραιά.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Αιγαίου επιτρέπεται η ένταξη στη Ζώνη Α και άλλων νησιών του Αιγαίου με βάση δημογραφικά, οικονομικά και αναπτυξιακά κριτήρια.
Άρθρο 5
Διάθεση εκτάσεων – Παραχώρηση οικοπέδων

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος παραχώρησης οικοπέδων στους ομογενείς διατίθενται εκτάσεις του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), κατά τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, με απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων του ν. 400/1976.

2. Η παραχώρηση των οικοπεδικών εκτάσεων ύστερα από τη ρυμοτόμησή τους κατά το άρθρο 6 του παρόντος και την εφαρμογή του σχεδίου πραγματοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας περιφέρειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Εθνικής Αμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και Γεωργίας καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια για την παραχώρηση στους ομογενείς από την τέως Ε.Σ.Σ.Δ. οικοπεδικών εκτάσεων που ανήκουν στο Δημόσιο ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ..

Σχετικό: παρ.11 άρθρ.76 Ν.2910/2001,ΦΕΚ Α 91/2.5.2001,

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης καιΑποκέντρωσης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύνανται να καθορίζονται οι περιοχές στις κατά το άρθρο 4 του παρόντος Ζώνες, στις οποίες παραχωρούνται οικοπεδικές εκτάσεις του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. στους ομογενείς, καθώς οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παραχώρηση των εκτάσεων αυτών.

4. Σε περίπτωση ρυμοτομικού σχεδίου αγροτικού οικισμού του άρθρου 38 του ν.1337/1983 οι ομογενείς υπάγονται στους δικαιούχους της παρ. 1α του άρθρου 1 του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 239 Δ `).
Άρθρο 6
Πολεοδομικό Σχέδιο

1. Στο πλαίσιο της στεγαστικής αποκατάστασης των ομογενών, για την έγκριση νέων ρυμοτομικών σχεδίων και την επέκταση υπαρχόντων ρυμοτομικών σχεδίων, καθώς και τον καθορισμό των χρήσεων γης, των όρων και των περιορισμών δόμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2508/1997, όπως ισχύουν.

2. Για την εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων αποκατάστασης των ομογενών μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, να εγκριθεί τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο, στις διατεθειμένες εκτάσεις, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, «σε ίδιες εκτάσεις των φορέων ή των ομογενών, εφόσον η διατιθέμενη από αυτούς έκταση, υπερβαίνει το 50% της έκτασης που πολεοδομείται ή σε διατιθέμενες από τους ομογενείς εκτάσεις για τις οποίες υπάρχει πρόγραμμα επιδότησης ή δανειοδότησης για τη στεγαστική αποκατάστασή τους”. καθώς και να ορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι και οι περιορισμοί δόμησής του κατά τις γενικές διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος (Περί Σχεδίων Πόλεων κ.λπ.), της 17.7/18.8.1923.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.10 άρθρ.13 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.

Σχετικό: παρ.11 άρθρ.13 Ν.3212/2003, ΦΕΚ Α 308/31.12.2003

Σχετικό: παρ.6 άρθρ.23 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308

3. Κατ` εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α`), όπως ισχύει, είναι δυνατή η σύνδεση με τα δίκτυα κοινης ωφέλειας της κύριας και μοναδικής κατοικίας ομογενών που έχει ανεγερθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και βρίσκεται μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

Η σύνδεση του παραπάνω κτίσματος γίνεται αφού προηγουμένως υποβληθούν στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία οι δηλώσεις και τα αναφερόμενα δικαιολογητικά των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 1337/1983. Για τη σύνδεση προσκομίζονται στον αρμόδιο φορέα κοινής ωφελείας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 38106/12.5.1989 (ΦΕΚ 360 Β`) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων. Οι ομογενείς απαλλάσσονται από την καταβολή της ειδικής εισφοράς που προσδιορίζεται από το 3.9.1983 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 393 Δ`) “Προσδιορισμός της Ειδικής Εισφοράς Αυθαιρέτων και σχετικές διαδικασίες”. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται για τα κτίσματα που υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 του ν.1337/1983.
Άρθρο 7
Αδεια κατασκευής κατοικιών

Η οικοδομική άδεια ανέγερσης κατοικίας των ομογενών εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ατελώς. Η άδεια αυτή αφορά στην κύρια και μοναδική κατοικία του ομογενή συνολικής επιφάνειας μέχρι 120 τ.μ. που ανεγείρεται σε οικόπεδο ιδιόκτητο ή παραχωρούμενο κατά το άρθρο 5 του παρόντος.

Η παραπάνω άδεια μπορεί να εκδοθεί βάσει ολοκληρωμένων μελετών διαφόρων τύπων κατοικιών που παραχωρούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης, καθώς και η επίβλεψη της κατασκευής ανατίθεται σε μηχανικούς της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή της περιφέρειας που ορίζονται από το νομάρχη ή το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αντίστοιχα. Η σύνταξη των πιο πάνω διαγραμμάτων και η επίβλεψη της κατασκευής μπορεί να γίνει και από ιδιώτη τεχνικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άρθρο 8
Αγροτική αποκατάσταση

1. Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 994/1979, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.1021/1980, σε συνδυασμό με την υπ` αριθμ. 37/18/30.7 1980 απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Εξωτερικών, Γεωργίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών επεκτείνονται και στους ομογενείς από τις χώρες της τέως Σοβιετικής `Ενωσης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η γεωργική και κτηνοτροφική αποκατάστασή τους.

2. Με τη δημιουργία αγροτικής εκμετάλλευσης οι ομογενείς, εφόσον στο πρόσωπό τους συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις, μπορεί να τύχουν των ωφελημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή της εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας.

3. Για την πληρέστερη αγροτική αποκατάσταση των ομογενών ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους στους υφιστάμενους αγροτικούς συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών.
Άρθρο 9
Απασχόληση στο δημόσιο τομέα

1. Στην παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.10 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α), προστίθεται τρίτο εδάφιο που έχει ως εξής:

“Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται με τα αντίστοιχα ποσοστά και για το σύνολο των ομογενών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α).”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρ.10 Ν.2839/2000,ΦΕΚ Α 196/12.9.2000.

2. Επιτρέπεται κατ` εξαίρεση, πέραν του εκάστοτε προκηρυσσόμενου αριθμού θέσεων για εθελοντές – εθελόντριες πενταετούς υπηρεσίας (Ε.Π.Υ.), η προκήρυξη θέσεων ποσοστού καθοριζομένου σε τρία έως πέντε τις εκατό (3%-5%), ενιαίως για ομογενείς, που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής `Ενωσης. Τα άρθρα 7 και 22 του ν.1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α`) εφαρμόζονται αναλογικά και για τους παραπάνω ομογενείς υποψηφίους Ε.Π.Υ.. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας καθορίζεται το ποσοστό κάλυψης των ανωτέρω θέσεων από τους ομογενείς. Σε περίπτωση ενδεχόμενων κενών θέσεων για συμπλήρωση του υπόψη καθοριζόμενου ποσοστού, αυτές πληρούνται από τους υποψήφιους επιλαχόντες – επιλαχούσες Ε.Π.Υ. των γενικών προκηρυσσόμενων θέσεων.

3. Σε περίπτωση δημιουργίας τμημάτων διδασκαλίας, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της ημεδαπής, της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας προέλευσης πέραν του αναλυτικού προγράμματος μέχρι και τέσσερις ώρες την εβδομάδα, προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα, ως ωρομίσθιοι ομογενείς εκπαιδευτικοί από την αντίστοιχη χώρα προέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής.
Άρθρο 10
Επαγγελματική κατάρτιση

Για τη διευκόλυνση εξεύρεσης εργασίας, οι ομογενείς από τις χώρες της τέως Σοβιετικής `Ενωσης , εντάσσονται σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία προκηρύσσονται από τα αρμόδια Υπουργεία και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και υλοποιούνται από Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Με κοινή κατ` έτος απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, / Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων , ΕΘνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωργίας, Μακεδονίας – Θράκης και Αιγαίου καθορίζονται τα ποσά, ο τρόπος και οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής των προβλέψεων του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Άρθρο 11

1. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων ένταξης των ομογενών υλοποιούνται δράσεις για τον πολιτισμό, την καλλιτεχνική δημιουργία και την προβολή της, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού , η οποία εκδίδεται κατ` έτος καθορίζονται το περιεχόμενο, ο τρόπος υλοποίησης και οι ειδικότερες λεπτομέρειες των ανωτέρω δράσεων.

2. Για την πληρέστερη ένταξη των ομογενών από τις χώρες της τέως Σοβιετικής `Ενωσης και την ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο καταρτίζονται ειδικά πρόσθετα εθνικά προγράμματα εκμάθησης της νεοελληνικής γλώσσας, διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Τα προγράμματα αυτά καταρτίζονται από φορείς του Δημοσίου που παρέχουν εκπαίδευση και περιλαμβάνουν , εκτός από τη συστηματική διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας, στοιχεία εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, λειτουργίας θεσμών κ.ά..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Άρθρο 12

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ειδική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από δημοσίους υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων και ειδικούς επιστήμονες και έχει ως έργο την εποπτεία, τον έλεγχο και το συντονισμό των δράσεων που αναλαμβάνονται για την ένταξη των παλιννοστούντων στην ελληνική κοινωνία. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται το ειδικότερο έργο της Επιτροπής, ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζεται αμοιβή των μελών της Επιτροπής κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο συντονισμός των δράσεων και προγραμμάτων για την αποκατάσταση των ομογενών από την τέως Σοβιετική `Ενωση ασκείται από τους Υπουργούς Μακεδονίας – Θράκης και Αιγαίου για δράσεις και προγράμματα που υλοποιούνται εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συστήνονται στην έδρα των νομών που περιλαμβάνονται στις τρεις πρώτες Ζώνες του Αρθρου 4 του παρόντος νόμου Ειδικά Συντονιστικά `Οργανα για τον τοπικό συντονισμό της εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων. Την εποπτεία των Οργάνων αυτών έχει ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Σημ.: όπως η παρ.2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.8 άρθρ.12 Ν>3074/2002,ΦΕΚ Α 296/4.12.2002.

3. Τo Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, από κοινού με το Υπουργείο Εξώτερικών , καταρτίζει και υποβάλλει κατ` έτος στη Βουλή των Ελλήνων, μέσω της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής των Ελλήνων , Ειδική `Εκθεση για την πορεία υλοποίησης των προβλέψεων του παρόντος νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των ομογενών από την τέως Σοβιετική `Ενωση που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και κατοικούν ή διαμένουν στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, εφόσον εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

2. Οι αποφάσεις των κλιμακίων του Υπουργείου Εξωτερικών για τη χορήγηση “παλιννόστησης” στους ομογενείς από την τέως Σοβιετική `Ενωση, με τις οποίες χορηγήθηκε, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, “παλιννόστηση” στους ανωτέρω ομογενείς θεωρούνται νόμιμες.
Άρθρο 14

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 1104/ 1980, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 87 του ν. 1892/1990, εφαρμόζονται αναλόγως προκειμένου να διατεθούν δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα ως εθνικοί εμπειρογνώμονες σε υπηρεσίες χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, υποψήφιων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή `Ενωση, στα πλαίσια προγραμμάτων που υλοποιούνται από αυτήν ή τα Κράτη – Μέλη. Η διάθεση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του οικείου Υπουργού. Η ισχύς της παρούσας ρύθμισης αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου 1999.
Άρθρο 15

1. Τo τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2667/1998 (ΦΕΚ 281 Α`) αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:

“Ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι μπορεί να εκλεγούν μέλη που προέρχονται από τις κατηγορίες των εδαφίων α`, β`, γ`, ε`, ( και ιβ` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.”

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998 αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:

“6. Η Επιτροπή θεωρείται ότι έχει νόμιμα συγκροτηθεί εφόσον έχουν ορισθεί δύο από τα μέλη του εδαφίου γ` και τα μέλη των εδαφίων α`, ε`, ( και ια` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.”
Άρθρο 16
`Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α.ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠAΙΔEΙAΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γ.ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΛIΤΙΣΜΟΥ Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Ε. ΠΑΠΑΖΩΗ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ Ι. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

ANAΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Σ. ΜΠΕΝΟΣ Χ. ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ. ΝΙΩΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2000

Ο EΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ