ΝΟΜΟΣ υπ`αριθ.2788 ΦΕΚ Α`16/7/2/00

Κύρωση Σύμβασης Δωρεάς υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας “ΘΡΙΑΣΙΟ”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η Σύμβαση Δωρεάς υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας “ΘΡΙΑΣΙΟ”, που αφορά την ανέγερση, εξοπλισμό του “ΛΑΤΣΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ”, η οποία υπογράφηκε στις 5 Οκτωβρίου 1999 στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Το κείμενο της Σύμβασης έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ”

ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στην Αθήνα σήμερα 5 Οκτωβρίου 1999 στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. επί της οδού Αριστοτέλους 17, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, μεταξύ αφενός: της κ. Αννας-Μαρίας-Λουϊζας Λάτση, κατοίκου Γενεύης Ελβετίας, που διαμένει στην Ελλάδα, Εκάλη Αττικής, οδός Θησέως 70, κατόχου του με αριθμ. Μ. 637571 διαβατηρίου, καλουμένης εφεξής χάριν συντομίας “O Δωρητής.. και αφετέρου των κ.κ. 1) Γιάννου Παπαντωνίου, Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατοίκου Αθηνών, κατόχου του με αριθμ. Σ. 205012 δελτίου ταυτότητας, 2) Λάμπρου Παπαδήμα, Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, κατοίκου Αθηνών, κατόχου του με αριΘμ. Σ. 986171 δελτίου ταυτότητας και 3) του Π.Γ.Ν. Ελευσίνας, εκπροσωπουμένου υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ηλία Λιώρη, κατοίκου Ελευσίνας, κατόχου του με αριθμ. Θ. 226903 δελτίου ταυτότητας, του λοιπού καλουμένου χάριν συντομίας “το Νοσοκομείο”, εδηλώθησαν ” συνεφωνήθησαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Αρθρο 1

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

1. Ο Δωρητής απεφάσισε υπό τους κατωτέρω όρους να κατασκευάσει και να εξοπλίσει με δικές του δαπάνες ένα πλήρες Κέντρο Θεραπείας Εγκαυμάτων, δυναμικότητας 34 κλινών , σε αυτοτελές κτίριο συνολικής επιφανείας 6.500 τ.μ., το οποίο θα ονομάζεται “ΛΑΤΣΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ”

2. Το Κέντρο θα ανεγερθεί εντός των ορίων του υπό του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας υποδειχθέντος χώρου κυριότητάς του, επιφανείας 4.670 τ.μ., σύμφωνα με τη συνημμένη προμελέτη (Μάρτιος 1999) του αρχιτέκτονα Α. Βουρέκα – Πεταλά. Ο περιβάλλων χώρος του Κέντρου θα διαμορφωθεί κατάλληλα από τον Δωρητή. Το Κέντρο, μετά την αποπεράτωσή του, θα παραχωρηθεί στο Νοσοκομείο προς άμεση έναρξη της λειτουργίας του.

3. Εντός του ως άνω χώρου, απαγορεύεται η ανέγερση οποιουδήποτε άλλου κτιρίου ή βοηθητικού κτίσματος που δεν σχετίζεται με το Κέντρο.

4. Τo Κέντρο θα ενταχθεί διοικητικά και λειτουργικά στο Νοσοκομείο, το οποίο θα παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες υποστηρίξεως και θα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο (διοικητικά λειτουργικά) μετά των λοιπών τμημάτων – κλινικών του Νοσοκομείου.

5. Τo Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και το Νοσοκομείο δικαιούνται να παρακολουθούν με εκπρόσωπό τους την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και την μελέτη εφαρμογής.

Αρθρο 2

ΠΟΣΟ ΔΩΡΕΑΣ

Η δαπάνη ολοκληρώσεως του έργου, κατά τα ανωτέρω, υπολογίζεται στο ποσό της τάξεως των τριών δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (3.500.000.000) δρχ. που επιμερίζεται στο ποσό των δύo δισεκατομμυ- ρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (2.500.000.000) δρχ. για την κατασκευή του κτιρίου και των Η/Μ εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας προμελέτη (Αρχιτεκτονική – Φέροντος Οργανισμού – Η/Μ Εγκαταστάσεων) και στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δρχ. για τον ιατροτεχνολογικό, ξενοδοχειακό και λοιπό εξοπλισμό.

Αρθρο 3

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Τo Νοσοκομείο το οποίο έχει στην αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή του την έκταση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσης, με την έναρξη ισχύος της, σύμφωνα με το ακροτειεύτιο άρθρο αυτής, παραχωρεί κατά χρήοη την έκταση αυτή ή και μεγαλύτερη, εφόσον χρειαστεί, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, στον Δωρητή άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος για την εγκατάσταση του εργοταξίου προς το οποίο θα παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα νερό καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία διευκόλυνση. Μετά την αποπεράτωση του έργου λήγει η παραχώρηση της χρήσεως αυτής.

Αρθρο 4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το κτίριο στο οποίο θα στεγαστεί το Κέντρο θα κατασκευασθεί με βάση:

α) τους όρους της συμβάσεως. β) τη συνημμένη προμελέτη η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρό- νοιας. Η έγκριση αυτή έχει και την ισχύ θεωρήσεως του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για την έκδοση τυχόν απαιτουμένων αδειών και εγκρίσεων από άλλα Υπουργεία, γ) τη μελέτη η οποία θα εκπονηθεί σύμφωνα με τους ιαχύοντες κανονισμούς οπλισμένου σκυροδέματος, αντισεισμικού κανονισμού και Η/Μ εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τις Η/Μ εργασίες και τις διατάξεις πυ- ρασφαλείας.

Η μελέτη εφαρμογής, καθώς και οποιαδήποτε απαραίτητη συμπληρωματική μελέτη Θεωρείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Αρθρο 5

ΑΔΕΙΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

1. Η παρούσα σύμβαση, μετά τη νομοθετική κύρωσή της επέχει θέση αδείας καταοκευής του έργου και εγκρίσεως τυχόν παρεκκλίσεων όρων δομήσεως από τις διατάξεις της υφισταμένης πολεοδομικής νομοθεσίας.

2. Οποιεσδήποτε πρόσθετες μελέτες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου, θα γίνουν με μέριμνα και δαπάνες του Δωρητή το δε Δημόσιο αναλαμβάνει να τις εγκρίνει, όποτε απαιτείται, εντός δύo (2) μηνών από της υποβολής τους στην αρμόδια Υπηρεσία. Σε περίπτωση που οι μελέτες δεν θεωρηθούν εντός του προαναφερόμενου διαστήματος, λογίζονται ως αυτοδικαίως εγκριθείαες.

3. Ο Δωρητής δικαιούται κατά τη διάρκεια της κατασκευής να προβαίνει σε μικροαλλαγές, κατόπιν ενημερώσεώς του, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1, εκπροσώπου του Υπουργείου, οι οποίες δεν Θα αφορούν σε αλλαγές υλικών και δεν θα επηρεάζουν τη συνολική μορφή του κτιρίου ή τη λειτουργικότητά του ως νοσηλευτικής μονάδας εγκαυμάτων, ούτε θα συνιστούν οποιαδήποτε επέκταση στο χώρο.

Αρθρο 6

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

1. Οι ιατρικές συσκευές μηχανήματα, εργαλεία και ο λοιπός εξοπλισμός θα είναι αρίστης ποιότητας και σύγχρονης τεχνολογίας, θα προσδιορισθεί δε κάθε είδος από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ένα του Νοσοκομείου και ένα του Δωρητή. Η επιτροπή θα καθορισθεί με Υπουργική απόφαση. Οι αποφάσεις της επιτροπής θα λαμβάνονται ομοφώνως. Κάθε διαφωνία μεταξύ των μελών αυτής θα επιλύεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε ο εξοπλισμός να είναι μικρού κόστους λειτουργίας και συντηρήσεως σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εξευρέσεως ανταλλακτικών και εξασφαλίσεως συμβατότητας μετά του λοιπού εξοπλισμού του Νοσοκομείου. Το πρακτικό της επιτροπής, θεωρημένο από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας θα αποτελέσει και τη μελέτη εξοπλισμού η οποία θα εφορμοσθεί από τον Δωρητή. Η μελέτη αυτή πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στον Δωρητή να επιλέγει προμηθευτές μεταξύ περισσοτέρων του ενός.

2. Η επιλογή του κατασκευαστικού οίκου των εν λόγω ιατρικών μηχανημάτων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού και η παραγγελία αυτών θα γίνει από τον Δωρητή, ο οποίος θα αποφασίσει και για τον τρόπο προμήθειάς τους.

Αρθρο 7

EKTEΛEΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ

1. `Ολες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου της δωρεάς ενέργειες (όπως ενδεικτικά, κάθε είδους συμβάσεις αναθέσεις μελετών και εργολαβιών, παραγγελίες και αγορές υλικών και μηχανημάτων, ποιοτικός έλεγχος επί των παραλαμβανομένων, παραλαβή υλικών, μηχανημάτων παραλαβή κτιρίου από τον κατασκευαστή) θα γίνονται από τον Δωρητή ή από πρόσωπο ή πρόσωπα φυσικά ή νομικό ρητώς από αυτόν εξουσιοδοτημένα και ελευθέρως ανακλητά.

2. Δεδομένου ότι ο Δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει την δαπάνη, ανεξαρτήτως του ύψους αυτής, για την ολοκλήρωση του έργου, ρητώς συνομολογείται ότι όλες οι εν λόγω απαραίτητες ενέργειες θα γίνονται από τον Δωρητή χωρίς τους περιορισμούς, τις διαδικασίες και τον έλεγχο που επιβάλουν οι σχετικοί νόμοι προκειμένου περί εκτελέσεως έργου ή προμηθειών χρηματοδοτούμενων από το Δημόσιο ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς ή από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή άλλες τυχόν διατάξεις περί εποπτείας και ελέγχου των δαπανών και λογαριασμών ή ο Οργάνισμός του Νοσοκομείου. Ειδικότερα δε η μελέτη η κατασκευή και ο εξοπλιομός του Κέντρου μέχρι του χρόνου παραδόσεώς του στο Νοσοκομείο είναι έργο ιδιωτικό και δεν έχουν επ` αυτού εφαρμογή οι διατάξεις των σχετικών νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων ή άλλων διατάξεων επί έργων χρηματοδοτούμενων από το Δημόσιο ή Δημόσιους Οργανισμούς.

Αρθρο 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΥ

1. Το κτίριο το οποίο θα ανεγερθεί, θα λειτουργεί αποκλειστικά ως Κέντρο Εγκαυμάτων, αποκλείεται δε απολύτως η χρήση του για όλλη δραστηριότητα.

2. Το Δημόσιο υποχρεούται να παρέχει κάθε διοικητική ουνδρομή προς τον Δωρητή για την αποπερότωοη του έργου σε σύντομο χρόνο, να χορηγεί άδειες και εγκρίσεις, να εκδίδει πράξεις αποφάσεις και γενικά να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη για την προώθηση και ταχεία αποπεράτωση του έργου.

3. Το Υπουργείο αναλαμβάνει την υποχρέωση της ενάρξεως λειτουργίας του Κέντρου Εγκαυμάτων αμέσως μετά την παρόδοσή του.

Αρθρο 9

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

1. Η αποπεράτωση του κτιρίου και ο εξοπλισμός αυτού θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) μηνών από την έναρξη των εργασιών. Η παράδοση δε προς το Ελληνικό Δημόσιο και το Νοσοκομείο θα πραγματοποιηθεί με πρωτόκολλο συνοδευόμενο από τα κατασκευαστικά σχέδια, τα σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

2. Ο Δωρητής αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις περί Κοινωνικής ασφαλίσεως των εργαζομένων του εργοταξίου και περί υγιεινής και ασφάλειας. Το Δημόσιο και το Νοσοκομείο ουδεμία φέρουν σχετική υποχρέωση.

3. Ο Δωρητής ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα, εμφανή και κεκρυμμένα, ή για την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων του κτιρίου επί δύo έτη μετά την αποπεράτωσή του υποχρεούμενος σε αποκατάστασή τους με δαπάνες του, εφόσον έχει εγγράφως ενημερωθεί από το Νοσοκομείο.

4. Σχετικά με τα πραγματικά ελαττώματα ή βλάβες του εξοπλισμού η υποχρέωση του Δωρητή εξαντλείται στην επί μέρους του επιβολή υποχρεώσεως στον προμηθευτή – πωλητή έναντι του Νοσοκομείου παροχής εγγυήσεως καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους από της παραλαβής κοι υποχρεώσεως συντηρήσεως και επισκευής ομοίως ενός έτους από της παραλαβής, καθώς και υποχρεώσεως εξασφαλίσεως ανταλλακτικών για 10 έτη από της αγοράς αυτού.

5. Μετά την αποπεράτωση του κτιρίου, το Νοσοκομείο δεν θα προχωρεί σε σοβαρές μετατροπές, προσθήκες, επεκτάσεις ή διαρρυθμίσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία του Κέντρου χωρίς προηγούμενη γραπτή συμφωνία του Δωρητή. Τo Νοσοκομείο δεν δικαιούται να εκχωρεί σε τρίτους την όλη μελέτη ανεγέρσεως και εξοπλισμού του κτιρίου χωρίς προηγούμενη γραπτή συμφωνία του Δωρητή. Ο μέλλων να παραδοθεί στο Νοσοκομείο, σε εκτέλεση της σύμβασης, παντός είδους κινητός κοι σταθερός ιατροτεχνολογικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός του Κέντρου Εγκαυμάτων κατά το άρθρο 6 της παρούσης, θα παραμένει πάντα μέσα στο κτίριο αυτό, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του και των νοσηλευομένων σε αυτό εοωτερικών και εξωτερικών ασθενών. Η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ή αντικατάσταση του εξοπλισμού επιτρέπεται μόνο λόγω φθοράς ή απαξιώσεώς του.

Αρθρο 10

ΕΥΘΥΝΗ ΔΩΡΗΤΗ – ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΥ

1. Ο Δωρητής υποχρεούται να καλύψει κάθε δαπάνη μέχρι ολοκληρώσεως του έργου, έστω και αν αυτή υπερβεί το προϋπολογιζόμενο χρηματικό ποσο. Μετά την ανέγερση, τον εξοπλισμό, την αποπεράτωση, την παράδοση και την παραλαβή του Κέντρου (συντασσομένου του σχετικού πρωτοκόλλου), ο Δωρητής δεν θα έχει άλλη υποχρέωση και ευθύνη γενικώς κοι ειδικώς για τη λειτουργία αυτού.

2. Τo Νοσοκομείο υποχρεούται να εξασφαλίζει την διαρκή, εύρυθμη και πλήρη λειτουργία του Κέντρου με κατάλληλη στελέχωση, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή υπηρεσιών υγείας στο μέγιστο δυνατό επιστημονικό, τεχνικό και λειτουργικό επίπεδο, σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

3. Τo Δημόσιο υποχρεούται να φροντίσει έγκαιρα για την κατάλληλη στελέχωση και λειτουργία του Κέντρου.

Αρθρο 11

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

1. Η παρούσα σύμβαση και κάθε σύμβαση αναθέσεως έργου, προμήθειας, μισθώσεως έργου μισθώσεως υπηρεσιών, μισθώσεως πράγματος και γενικά κάθε σύμβαση που θα συνάψει ο Δωρητής με οποιονδήποτε τρίτο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό οχετικά με την ανέγερση και τον εξοπλιομό του Κέντρου, καθώς επίσης και όλα τα τιμολόγια και οι αποδείξεις που θα εκδοθούν αναφορικά με τις συμβάσεις αυτές:

α) Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή κράτηση ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, πλην των ανταποδοτικών τελών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων ατελείας που ι- σχύουν εκόστοτε για τα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα, η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για τους οφειλόμενους δασμούς, τον Φ.Π.Α., με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τον ειδικό φόρο καταναλώσεως του ν. 2127/1993, το τέλος ταξινομήσεως για την παραλαβή επιβατικών οχημάτων και τις κρατήσεις και εισφορές υπέρ ασφαλιστικών φορέων κύριας και επικουρικής ασφαλίσεως.

β) Απαλλάσσονται από την αμοιβή των δικαιωμάτων συμβολαιογράφων για τη σύναψη και υπογραφή του εγγράφου συντάξεως της δωρεάς και δεν υπόκεινται στα κατώτατα όρια αμοιβής δικηγόρων για κάθε δικηγορική υπηρεσία τόσο για τη σύνταξη όσο και για την υπογραφή και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.

2. Για τη μελέτη, εφαρμογή, κατασκευή, επίβλεψη, εποπτεία ή έλεγχο. για την παραλαβή του έργου και εγκαταστάσεων κάθε είδους καθώς και για τις τεχνικές εργασίες ή υπηρεσίες ή άλλες συμβόσεις που θα απαιτηθούν για την ανέγερση του κτιρίου (σχεδιαγράμματα, αρχιτεκτονικό σχέδια, επιμετρήσεις κ.λπ.) δεν ισχύουν τα ελάχιστα όρια αμοιβών μηχανικών που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις, όλες δε αυτές οι αμοιβές κοι ο τρόπος καταβολής τους διέπονται από τις κατ` ιδίαν συμβάσεις μεταξύ του Δωρητή και των μηχανικών.

3. Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω απαλλαγών και ελαφρύνσεων καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

4. Ποροχή απαλλαγής οπό Φ.Π.Α. σε άλλο πρόσωπο γιο την ίδρυση – -εξοπλισμό άλλης νοσοκομειοκής μονάδος ιοχύει αυτομάτως και υπέρ της παρούσης συμβάσεως.

Αρθρο 12

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

1. Ο Δωρητής έχει το δικαίωμα, με έγγραφη δήλωσή του, να αναστείλει την πρόοδο της εκτελέσεως της παρούσης δωρεάς σε περίπτωση απαιτήσεως κοτοβολής οποιουδήποτε φόρου ή άλλου τέλους γενικώς από την καταβολή των οποίων έχει απαλλαγεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της παρούσης συμβάσεως ή σε περίπτωση μη τηρήσεως από πλευράς του Νοσοκομείου ή του Δημοσίου των όρων της συμβάσεως, μέχρις ότου η διαφορά λυθεί σύμφωνα με το άρθρο 14.

2. Εάν η πρόοδος της εκτελέσεως του έργου ήθελε παρ` ελπίδα ανασταλεί εκ πράξεων ή παραλείψεων υπαιτιότητος του Νοσοκομείου ή του Ελληνικού Δημοσίου, η δε αναστολή διαρκέσει επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, ο Δωρητής δύναται να προσφύγει στην κατά το άρθρο 14 διαιτησία κοι να ζητήσει την απαλλαγή από κάθε περαιτέρω υποχρέωση προς ολοκλήρωση της παρούσης δωρεάς.

3. Οίκοθεν νοείται ότι ο Δωρητής ουδεμία αξίωση διατηρεί κατό του Δημοσίου ή του Νοσοκομείου ακόμα και για λόγους αδικαιολόγητου πλουτισμού επί του πραγματοποιηθέντος μέρους της δωρεάς.

Αρθρο 13

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο Δωρητής δεν φέρει ευθύνη αν η εκτέλεση του έργου ή η ολοκλήρωση αυτού καταστεί οδύνατη εκ λόγων ανωτέρας βίας. Εξυπακούεται ότι, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρο βία, αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσης συμβάσεως. Εάν οι λόγοι ανωτέρας βίας διαρκέσουν πέραν των έξι (6) μηνών ή υπάρξει άρδην μεταβολή των συνθηκών, εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη της παραγρόφου 2 του προηγούμενου άρθρου.

Αρθρο 14

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Κάθε διαφορά μεταξύ Δημοσίου και Δωρητή ή Νοσοκομείου και Δωρητή περί την ερμηνεία ή εκτέλεση της συμβάσεως η οποία δεν μπορεί να διευθετηθεί εξωδίκως, θα επιλύεται αποκλειστικά με διαιτησία χωρίς καμία διοικητική προδικασία, έστω και αν δεν γίνεται ρητή παραπομπή στο άρθρο αυτό ή στο περιεχόμενό του.

2. Το μέρος που επιθυμεί να προσφύγει στη διαιτησία θα δηλώνει γραπτώς στο άλλο μέρος την πρόθεσή του, θα προσδιορίζει τα θέματα της διαφοράς. θα ορίζει το διαιτητή του και θα καλεί το άλλο μέρος να ορίσει το δικό του διαιτητή. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήψη του εγγράφου, το οποίο θα περιέχει όλα τα ανωτέρω στοιχεία, το άλλο μέρος θα γνωστοποιεί γραπτώς το διαιτητή του. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο δεύτερος διαιτητής ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου με αίτηση του μέρους που επισπεύδει τη διαιτησία. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση στον πρώτο διαιτητή του διορισμού του δεύτερου, οι διαιτητές ορίζουν από κοινού τον τρίτο διαιτητή, ο οποίος θα είναι και ο Πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου.

Σε περίπτωση διαφωνίας περί την εκλογή του τρίτου διοιτητή, ορίζεται ανώτατος Δικαστής από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Το Διοιτητικό Δικαστήριο οφείλει να εκδίδει την απόφασή του μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από τον ορισμό του τρίτου διαιτητή. Το Διοιτητικό Δικαστήριο δεν δεσμεύεται από δικονομικούς κανόνες.

4. Μέλος του Διαιτητικού Δικαστηρίου που αρνείται ή κωλύεται να συνεχίσει τη διαιτησία αντικαθίσταται κατά τη διαδικασία που ορίζεται για το διορισμό του. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία για την έκδοση της διαιτητικής αποφάσεως αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί οπό τη βεβαιωμένη, με πρόξη των λοιπών μελών, εκδήλωση της αρνήσεως ή του κωλύματος μέχρις ότου αντικατασταθεί το κωλυόμενο μέλος, η δε προθεσμία εκδόσεως της αποφάσεως δεν συμπληρώνεται προ της παρόδου τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από τον ορισμό του αντικαταστάτη. Η διαιτητική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία. Η άρνηση διαιτητή να υπογράψει την απόφαση δεν ματαιώνει τη διαιτησία.

5. Η διαιτητική απόφαση αποτελεί τίτλο εκτελεστό, οριστικό και τελεσίδικο, χωρίς να απαιτείται να περιαφεί τον εκτελεστήριο τύπο. Τόσο η προσφυγή στη διαιτησία όσο και η διοιτητική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της συμβάσεως.

Αρθρο 15

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ

Το Δημόσιο και το Νοσοκομείο δια των εκπροσώπων τους, απεδέχθησαν τη δωρεά με τους αναφερόμενους ως άνω όρους.

Αρθρο 16

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

1. Η ισχύς της συμβάσεως τελεί υπό την αίρεση της κυρώσεώς της με νόμο η οποία (κύρωση) αποτελεί και την έγκριση τυχόν παρεκκλίσεων από την κείμενη νομοθεσία για την ανέγερση. Τον εξοπλισμό και την εν γένει ολοκλήρωση του έργου. Η έναρξη ιοχύος της συμβάσεως συμπίπτει με την ημερομηνίο δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του κυρωτικού νόμου, με την έναρξη της ισχύος του οποίου οι διατάξεις της παρούσης συμβάσεως αποκτούν ισχύ διατάξεων νόμου.

2. Εαν για οποιονδήποτε λόγο δεν κυρωθεί η σύμβαση, ουδεμίο δημιουργείται υποχρέωση ή αξίωση στα συμβαλλόμενα μέρη.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάσσεται η παρούσα σε όσα και τα συμβαλλόμενα μέρη αντίτυπα, η οποία αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και έγινε αποδεκτή από τους συμβαλλόμενους υπογράφεται όπως ακολουθεί:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΩΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ANNA-MAPIA-ΛΟYΙZA Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΤΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η. ΛΙΩΡΗΣ

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2000

Ο EΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ