ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ.2786 ΦΕΚ Α`4 7.1.2000

Κύρωση των τροποποιήσεων άρθρων της Καταστατικής Πράξης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, οι τροποποιήσεις των άρθρων 2β, 4 παρ.1, 5, 6, 9, 10, 12 έως 16, 18 παρ.1 και 2, 21, 22, 23, 24, 29 παρ.1, 2 και 3 και 30 παρ.2 της Καταστατικής Πράξης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, οι οποίες υιοθετήθηκαν με την απόφαση 997 της 24ης Νοεμβρίου 1998 του Συμβουλίου του Οργανισμού, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΔΟΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 997 (LXXVI) (Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο κατά την 421η συνεδρίασή του στις 24 Νοεμβρίου 1998)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Το Συμβούλιο,

ΥΠΕΝΘYΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Καταστατική Πράξη του Οργανισμού υιοθετήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1953, τέθηκε σε ισχύ στις 30 Νοεμβρίου 1954 και ότι τροποποιήσεις της Καταστατικής Πράξης υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Μαϊου 1987 και τέθηκαν σε ισχύ στις 14 Νοεμβρίου 1989,

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη αναθεώρησης της Καταστατικής Πράξης με σκοπό να ενδυναμωθεί η δομή και να βελτιωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων του Οργανισμού,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ την Απόφασή του με αριθμό 973 (LXXIV) από 26 Νοεμβρίου 1997, με την οποία αποφάσισε να θεσπίσει μια ανοικτή Ομάδα Εργασίας εκπροσώπων ενδιαφερόμενων Κρατών – Μελών, υπό την προεδρεία του Προέδρου του Συμβουλίου ή εκπροσώπου διορισμένου από την Ομάδα Εργασίας, με σκοπό να εξετάσει πιθανές τροποποιήσεις της Καταστατικής Πράξης του Οργανισμού,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙ τις προτεινόμενες τροποποιήσεις που περιέχονται στην Εκθεση της Ομάδας Εργασίας περί Πιθανών Τροποποιήσεων της Καταστατικής Πράξης (MC/1944), που υπεβλήθη από το Γενικό Διευθυντή με σύσταση της Ομάδας Εργασίας,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι έχει τηρηθεί η διάταξη του Αρθρου 30, παράγραφος 1 της Καταστατικής Πράξης, η οποία απαιτεί το κείμενο των προτεινόμενων τροποποιήσεων της Καταστατικής Πράξης να διαβιβαστεί από το Γενικό Γραμματέα στις Κυβερνήσεις των Κρατών – Μελών τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη μελέτη τους από το Συμβούλιο,

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν εμπεριέχουν νέες υποχρεώσεις των Μελών,

ΕΝΕΡΓΩΝΤΑΣ σύμφωνα με το Αρθρο 30 παράγραφος 2, της Καταστατικής Πράξης,

ΥΙΟΘΕΤΕΙ τις τροποποιήσεις της Καταστατικής Πράξης, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, τονίζοντας ότι τα κείμενα στην αγγλική, γαλλική και ισπανική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά,

ΚΑΛΕΙ τα Κράτη – Μέλη να αποδεχθούν τις τροποποιήσεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές διαδικασίες τους και να ενημερώσουν σχετικά το Γενικό Διευθυντή.

Παράρτημα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Αρθρο 2

Τα Μέλη του Οργανισμού θα είναι:

(α)

(β) άλλα Κράτη που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για την αρχή της ελεύθερης διακίνησης ατόμων που αναλαμβάνουν να κάνουν οικονομική συνεισφορά τουλάχιστον στις διοικητικές απαιτήσεις του Οργανισμού, το ύψος της οποίας της οποίας θα συμφωνηθεί από το Συμβούλιο και το ενδιαφερόμενο Κράτος, σύμφωνα με ψήφο πλειοψηφίας δυο τρίτων του Συμβουλίου και μετά από αποδοχή εκ μέρους του Κράτους της παρούσας Καταστατικής Πράξης σύμφωνα με τις συνταγματικές του διαδικασίες.

Αρθρο 4

1. Κράτος – Μέλος που έχει καθυστερήσει την πληρωμή των οικονομικών συνεισφορών του στον Οργανισμό δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου, αν το ποσό των καθυστερημένων εισφορών του είναι ίσο ή υπερβαίνει το ποσό των συνεισφορών που οφείλονται για τα προηγούμενα δυο έτη. Ωστόσο, η απώλεια των δικαιωμάτων ψήφουθα ισχύει ένα έτος αφού ανημερωθεί το Συμβούλιο ότι το εν λόγω Μέλος έχει καθυστερήσει τις συνεισφορές του σε βαθμό που συνεπάγεται την απώλεια των δικαιωμάτων ψήφου, αν τότε το Κράτος – Μέλος καθυστερεί ακόμα τις συνεισφορές του στον εν λόγω βαθμό. Το Συμβούλιο μπορεί ωστόσο, με ψήφο απλής πλειοψηφίας, να διατηρήσει ή να αποκαταστήσει το δικαίωμα ψήφου του εν λόγω Κράτους – Μέλους, αν πειστεί ικανοποιητικά ότι η αδυναμία πληρωμής οφείλεται σε συνθήκες πέραν του ελέγχου του Κράτους – Μέλους.

2. …

Αρθρο 18

1. Ο Γενικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής θα εκλέγονται με ψήφο πλειοψηφίας δυο τρίτων του Συμβουλίου και μπορούν να επανεκλέγονται για μια ακόμη θητεία. Η θητεία τους θα είναι κανονικά πενταετής, ελλά μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να είναι μικρότερη, αν πλειοψηφία δυο τρίτων του Συμβουλίου αποφασίσει σχετικά. Θα υπηρετούν με συμβάσεις που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο, οι οποίες θα υπογράφονται εκ μέρους του οργανισμού από τον πρόεδρο του Συμβουλίου.

Αρθρο 30

1. …

2. Τροποποιήσεις που αφορούν θεμελιώδεις αλλαγές της Καταστατικής Πράξης του Οργανισμού ή νέες υποχρεώσεις για τα Κράτη – Μέλη θα τίθενται σε ισχύ όταν υιοθετούνται από τα δυο τρίτα των μελών του Συμβουλίου και όταν γίνονται αποδεκτές από τα δυο τρίτα των Κρατών – Μελών σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές διαδικασίες τους. Το αν μια τροποποίηση αφορά θεμελιώδη αλλαγή της Καταστατικής Πράξης θα αποφασίζεται από το Συμβούλιο με ψήφο πλειοψηφίας δυο τρίτων. Αλλες τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ όταν υιοθετούνται από ψήφο πλειοψηφίας δυο τρίτων του Συμβουλίου.

Αρθρα που αφορούν την Εκτελεστική Επιτροπή

Αρθρο 5: Διαγραφή γράμματος (β). Νέα αρίθμηση του γράμματος (γ).

Αρθρο 6: Θα αναγράφεται τα εξής: “Οι λειτουργίες του Συμβουλίου, εκτός αυτών που αναφέρονται σε άλλες διατάξεις της παρούσας Καταστατικής Πράξης, θα είναι:

(α) καθορισμός, εξέταση και αναθεώρηση των πολιτικών, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του Οργανισμού,

(β) μελέτη των εκθέσεων και έγκριση και καθοδήγηση των δραστηριοτήτων τυχόν επικουρικών φορέων,

(γ) έως (ε): καμία αλλαγή

Αρθρο 9: Διαγραφή γράμματος (β) της παραγράφου 2. Νέα αρίθμηση του γράμματος (γ).

Αρθρο 10: Θα αναγράφει τα εξής: “Το Συμβούλιο μπορεί να θεσπίζει τους επικουρικούς φορείς που χρειάζονται για τη σωστή εκτέλεση των λειτουργιών του”.

Κεφάλαιο V (περιλαμβάνονται τα άρθρα 12-16):

Διαγραφή. Νεα αρίθμηση των επόμενων κεφαλαίων και άρθρων.

Αρθρο 18: Διαγραφή αναφορών στην Εκτελεστική Επιτροπή στην παράγραφο 2.

Αρθρο 21: Διαγραφή της αναφοράς στην Εκτελεστική Επιτροπή. Τίθεται το “τυχόν επικουρικοί φορείς” στη θέση του “τυχόν υποεπιτροπές”.

Αρθρο 22: Διαγραφή της αναφοράς στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Αρθρο 23: Διαγραφή αναφορών στην Εκτελεστική Επιτροπή στην παράγραφο 2.

Αρθρο 24: Διαγραφή αναφοράς στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Αρθρο 29, παράγραφοι 1, 2 και 3 : Διαγραφή αναφορών στην Εκτελεστική Επιτροπή. Στις παραγράφους 1 και 3, τίθεται το “επικουρικοί φορείς” στη θέση του : “υποεπιτροπή (υποεπιτροπές)”.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και των τροποποιήσεων που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 30 παρ.2 της Καταστατικής Πράξης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, που κυρώθηκε με τον ν. 1784/1988 (ΦΕΚ 113 Α`).

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Γ.Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ