ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ.2782 ΦΕΚ Α`299/30/12/99

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμώνορισμένων Ειδικών Ταμείων και Υπηρεσιών οικονομικού έτους 2000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1

Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2000, τα έσοδα και τα έξοδα του οποίου ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως:

α. ΕΣΟΔΑ

Τακτικός προϋπολογισμός 15.702.246.000.000

-Τακτικά εσωτερικού………….. 10.881.000.000.000 – ” από ΕυρωπαϊκήΈνωση………. 74.000.000.000

– Πιστωτικά………………… 4.747.246.000.000

Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων 2.440.000.000.000

-Ιδιά έσοδα………………….. 30.000.000.000

-Από ΕυρωπαϊκήΈνωση (ΕΤΠΑ)…………. 655.000.000.000

– ” ” (ΕΓΤΠΕ-Προσ/μόςκλπ)……… 122.000.000.000

– ” ” (Τ. Συνοχής)…………… 180.000.000.000

– ” ” (ΕΚΤ, Λοιπά)……………. 173.000.000.000

-Πιστωτικά εξωτερικού……………… 1.280.000.000.000

Σύνολο 18.142.246.000.000

β. ΕΞΟΔΑ

Τακτικός προϋπολογισμός 15.702.246.000.000

-Τακτικά………………………. 15.262.246.000.000

-ΕυρωπαϊκήςΈνωσης……………….440.000.000.000

Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων 2.440.000.000.000

-Δαπάνες επενδύσεων ενταγμένες στο 2.440.000.000.000 πρόγραμμα

Σύνολο……………………….. 18.142.246.000.000
Άρθρο 2

Τα έσοδα και έξοδα των παρακάτω Ταμείων και Υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 2000 ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και έχουν κατά Ταμείο και Υπηρεσία ως ακολούθως:

ΈσοδαΈξοδα 1.Ταμείο Εθνικής Άμυνας………. 3.610.760.000 3.610.760.000

2.Ταμείο Εθνικού Στόλου………. 1.600.000.000 1.600.000.000

3.Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας…… 600.000.000600.000.000

4.Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας…….544.170.000.000 544.170.000.000

5.Εθνικά Κληροδοτήματα……….. 6.740.851.000 6.740.851.000

6.Υπηρεσία Κρατικών Λαχείων……155.361.000.000 155.361.000.000

7.Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.)…………..13.390.610.000 13.390.610.000

8.Κεφάλαια Σποροπαραγωγής (Α` Παράρτημα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.)……… 4.602.500.000 4.602.500.000

9.Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων(Β` Παράρτημα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.)………. 1.330.000.000 1.330.000.000

10.Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων……… 1.132.897.000.000 1.132.897.000.000

11.Λογαριασμός Πετρελαιοειδών…. 17.949.000.000 20.000.000.000

Σύνολο…………………… 1.882.251.721.000 1.884.302.721.000

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1999

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ