ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ.2781 ΦΕΚ Α`298 30.12.1999

Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 1998.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται ο Ισολογισμός του Κράτους του οικονομικού έτους 1998, ο οποίος έχει ως εξής:

Α`ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Δημόσιο Ταμείο666.600.780.564 Λογαριασμοί Ενεργητικού Δημοσίου Ταμείου 11.515.608.197.049

Αποτελέσματα Λογ/σμού Κρατικής Περιουσίας 32.898.597.518.277

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 45.080.806.495.890

Λογαριασμοί Τάξεως Δάνεια τα οποία καλύπτονται με την εγγύηση του Δημοσίου…………1.966.937.620.900

Σύνολο Ενεργητικού……………….. 47.047.744.116.790

Β` ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Λογαριασμοί Παθητικού Δημόσιου Ταμείου……. 3.528.739.093.204

Δημόσιο Χρέος*…………………… 41.552.067.402.686

Σύνολο……………………………. 45.080.806.495.890

Λογαριασμοί Τάξεως

Εγγυήσεις του Δημοσίου για δάνεια τα οποία έχουν χορηγηθεί 1.966.937.620.900

Σύνολο Παθητικού………………………47.047.744.116.790

*Το δημόσιο χρέος σε ξένο νόμισμα υπολογίσθηκε με τη μέση τιμή FIXING του δελτίου τιμών των ξένων νομισμάτων κατά την 31.12.1998.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1999

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ