ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ.2780 ΦΕΚ Α`297/30.12.1999

Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 1998.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισεη Βουλή:

Κυρώνεται ο Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικονομικού έτους 1998 που είναι ο παρακάτω:

Για τον πίνακα πατέστε εδώ

ΠαραγγέλλομετηδημοσίευσητουπαρόντοςστηνΕφημερίδατηςΚυβερνήσεωςκαιτηνεκτέλεσήτουωςΝόμουτουΚράτους.

Αθήνα,29Δεκεμβρίου1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδατου Κράτους.

Αθήνα,29 Δεκεμβρίου 1999

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ