ΝΟΜΟΣ υπ’αριθ.2773 ΦΕΚ Α’286/22.12.1999

Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και Λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1

Η παραγωγή, η μεταφορά, η διανομή και η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια διενεργούνται σύμφωνα με τους κανόνες του νόμου αυτού. Οι σχετικές υπηρεσίες και δραστηριότητες είναι κοινής ωφέλειας.

Σχετικό: Ν.3468/2006 ΦΕΚ Α 129.
Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή του νόμου αυτού:

Απόκλιση Παραγωγής Ζήτησης, για δεδομένη χρονική περίοδο, είναι η διαφορά σε κιλοβατώρες (KWh) μεταξύ της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που προγραμματίζεται για έγχυση στο Σύστημα ή για απορρόφηση από το Σύστημα και της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που εγχύεται στο Σύστημα ή απoρροφάται από το Σύστημα κατά τον πραγματικό χρόνο λειτουργίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.23 Ν.3175/2003,ΦΕΚ Α 207/29.8.2003.

Δημόσιος Τομέας, είναι αυτός που ορίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`).

Διασύνδεση, είναι οι γραμμές, οι εγκαταστάσεις και οι μετρητές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του Συστήματος από ή προς την ελληνική επικράτεια.

Δίκτυο, είναι το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. που είναι εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια, το οποίο αποτελείται από γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης και εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από γραμμές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο αυτό. Το Δίκτυο, εκτός από το δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, συνδέεται στο Σύστημα μέσω των υποσταθμών υψηλής τάσης και μέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ). Όριο μεταξύ Συστήματος και Δικτύου αποτελεί το διακοπτικό μέσο που βρίσκεται στην πλευρά της ΥΤ του μετασχηματιστή ισχύος του υποσταθμού και το οποίο αποτελεί στοιχείο του Δικτύου. Για τις περιοχές, στο Δίκτυο των οποίων ανήκουν γραμμές ΥΤ, το όριο μεταξύ Συστήματος και Δικτύου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος και του Διαχειριστή του Δικτύου και γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής που συνιστάται με το άρθρο 4 και του Κυρίου του Συστήματος και του Δικτύου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.1 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

Δραστηριότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι καθεμία από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς, διανομής ή προμήθειας ηλέκτρικής ενέργειας,

Επικουρικές Υπηρεσίες, είναι οι υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Συστήματος ή του Δικτύου, όπως η ρύθμιση της τάσης, η ρύθμιση της συχνότητας, η παροχή εφεδρειών, η παροχή αέργου ισχύος, η επανεκκίνηση του Συστήματος, μετά από διακοπή και η παρακολούθηση της διακύμανσης του φορτίου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρ.1 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

Επιλέγων Πελάτης, είναι το πρόσωπο που έχει δικαίωμα επιλογής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία χρησιμοποιεί για δική του αποκλειστικώς χρήση,

Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, είναι τα της ελληνικής επικράτειας; των οποίων το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνδέεται με το Σύστημα και το δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας.

Μη Επιλέγων Πελάτης, είναι το πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα επιλογής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια για δική του αποκλειστικώς χρήση.
Οριακή Τιμή Συστήματος, για δεδομένη χρονική περίοδο, είναι η τιμή στην οποία διευθετούνται οι πληρωμές των προγραμματισμένων εγχύσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και οι χρεώσεις των προγραμματισμένων απορροφήσεων ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρ.23 Ν.3175/2003,ΦΕΚ Α 207/29.8.2003.

Πελάτες, είναι οι Επιλέγοντες Πελάτες και οι Μη Επιλέγοντες Πελάτες.

Προμήθεια, είναι η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στους Πελάτες. Συμπεριλαμβάνεται η εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από έναν Επιλέγοντα Πελάτη για δική του αποκλειστικώς χρήση.

Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι η επιχείρηση που είναι καθέτως ή οριζοντίως ολοκληρωμένη.

Καθέτως Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, είναι η επιχείρηση ή ο όμιλος επιχειρήσεων, των οποίων οι μεταξύ τους σχέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού 4064/1989 του Συμβουλίου (ΕΕΕΚ L. 395), όπως ισχύει και οι οποίες ασκούν τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες μεταφοράς ή διανομής και τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρ.1Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

Οριζοντίως Ολοκληρωμένη Επιχείρηση είναι η επιχείρηση που ασκεί μία τουλάχιστον από τις δραστηριότητες παραγωγής ή μεταφοράς ή διανομής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και άλλη δραστηριότητα άσχετη με την ηλεκτρική ενέργεια.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρ.23 Ν.3175/2003,ΦΕΚ Α 207/29.8.2003.

Σύστημα είναι οι γραμμές υψηλής τάσης, οι εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια διασυνδέσεις, χερσαίες ή θαλάσσιες και όλες οι εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις ελέγχου που απαιτούνται για την ομαλή, ασφαλή και αδιάλειπτη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας από έναν σταθμό παραγωγής σε έναν υποσταθμό, από έναν υποσταθμό σε έναν άλλο ή προς ή από οποιαδήποτε διασύνδεση. Στο Σύστημα δεν περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι γραμμές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο, καθώς και το δίκτυο των μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 άρθρ.23 Ν.3175/2003,ΦΕΚ Α 207/29.8.2003.

Αυτοπαραγωγός, είναι ο παραγωγός, ο οποίος παράγει ηλεκτρική ενέργεια κυρίως για δική του χρήση.

Σχετικό: παρ.3 του άρθρου 7 του Ν.3428/1004 (ΦΕΚ Α΄ 313)

Παραγωγός από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, είναι ο παραγωγός, ο οποίος παράγει ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α Π.Ε.).

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε είναι η ηλεκτρική ενέργεια η προερχόμενη από:

1. Την εκμετάλλευση αιολικής ή ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας ή βιοαερίου.

2. Την εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας.

Σημ.: όπως η περίπτωση 2 αντικαταστάθηκε με την παρ.5 άρθρ.23 Ν.3175/2003, ΦΕΚ Α 207/29.8.2003.

3. Την εκμετάλλευση ενέργειας από τη Θάλασσα

4. Την εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς ισχύος μέχρι 10 MWe.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.11 άρθρ.2 Ν.2941/2001,ΦΕΚ Α 201/12.9.2001.

5. Συνδυασμό των ανωτέρω.

6. Τη συμπαραγωγή, με χρήση των πηγών ενέργειας, των (1), (2) και συνδυασμό τους.

Συμπαραγωγή, είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που γίνεται:

(α) Από ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας

(β) Με την ενεργειακή αξιοποίηση των μη τοξικών και μη επικίνδυνων για το περιβάλλον βιομηχανικών υποπαραγώγων μονάδων νομίμως εγκατεστημένων στην ελληνική επικράτεια. Ως βιομηχανικά υποπαράγωγα νοούνται και παράγωγα-κατάλοιπα της συγκεκριμένης βιομηχανίας, τα οποία αποδεσμεύονται από την παραγωγική διαδικασία.

(γ) Σε συνδυασμό με την παραγωγή θερμότητας και είναι εξασφαλισμένη η διάθεση της παραγόμενης θερμότητας για την κάλυψη άμεσα θερμικών ή και έμμεσα ψυκτικών φορτίων. Επιπλέον, εφόσον η συμπαραγωγή δεν γίνεται αποκλειστικά με χρήση Α.Π.Ε η σχέση δυναμικοτήτων της ηλεκτρικής και της θερμικής ισχύος της εγκατάστασης συμπαραγωγής και η εφαρμοζόμενη τεχνολογία πρέπει να εξασφαλίζουν συνολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης συμπαραγωγής, υπολογιζόμενα στην ωφέλιμα χρησιμοποιούμενη θερμότητα, τουλάχιστον 65% και ειδικά στην περίπτωση που χρησιμοποιείται τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου 75%. Ειδικά στην περίπτωση αυτοπαραγωγών του τριτογενή τομέα το ελάχιστο όριο για τον ως άνω οριζόμενο συνολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης ορίζεται σε 60%.

7. Υβριδικούς σταθμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν κυρίως ΑΠΕ και δευτερευόντως συμβατικές πηγές ενέργειας ή τροφοδοτούνται από το Δίκτυο ή το Σύστημα, κατά το μέρος που η ενέργεια αυτή παράγεται από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης του σταθμού, εφόσον αυτή παράγεται από ΑΠΕ και εξαιρουμένης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα συστήματα αυτά.

Σημ.: όπως η περίπτωση 7 προστέθηκε με την παρ.6 άρθρ.23 Ν.3175/2003, ΦΕΚ Α 207/29.8.2003.

Απευθείας Γραμμή, είναι η γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία συνδέει είτε απομονωμένη μονάδα παραγωγής με απομονωμένο πελάτη είτε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας και επιχείρηση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προμηθεύει απευθείας τις δικές της εγκαταστάσεις, θυγατρικές της επιχειρήσεις ή Επιλέγοντες Πελάτες. Οι Απευθείας Γραμμές δεν εντάσσονται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο.

Απομονωμένο Μικροδίκτυο, είναι το δίκτυο κάθε Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού το οποίο είχε κατά το έτος 1996 συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας μικρότερη των 500 GWh.

Πρόσβαση, είναι η σύνδεση με το Σύστημα Μεταφοράς και το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και η χρήση αυτών.

Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις, είναι οι επιχειρήσεις κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ ν 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α), καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους ίδιους μετόχους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 άρθρ.1 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

Σχετικό: το άρθρο 29 παρ.1 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005
Άρθρο 3
Κρατική εποπτεία και γενικές αρχές

1. Η άσκηση Δραστηριότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης στο πλαίσιο του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της Χώρας.

Ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός της Χώρας λαμβάνει υπόψη του τα υπάρχοντα και πιθανολογούμενα ενεργειακά αποθέματα σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και τις τάσεις της διεθνούς αγοράς και αποσκοπεί:

α) στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Χώρας,

β) στην προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο και των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας,

γ) στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της Χώρας.

δ) στην παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας και την επίτευξη υγιούς ανταγωνισμού με στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας για το σύνολο των χρηστών και καταναλωτών,

Ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός διαμορφώνεται σε πενταετή και δεκαετή κυλιόμενη βάση και προσλαμβάνει τη μορφή απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης η οποία γνωστοποιείται στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής. Πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης ο Υπουργός Ανάπτυξης ζητά τη γνώμη της Ρ.Α.Ε των παραγωγικών φορέων, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και ειδικών επιστημόνων.

2. Το Κράτος μεριμνά για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Δραστηριοτήτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, για την εξασφάλιση, υπό συνθήκες ανταγωνισμού, της παροχής τεχνικώς αξιόπιστης και οικονομικώς προσιτής ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές και για την εφαρμογή των κανόνων της σταδιακής απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Για την άσκηση Δραστηριότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας απαιτείται προηγούμενη άδεια, η οποία χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε ).

Οι επιχειρήσεις που ασκούν Δραστηριότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας υποχρεούνται: α. Να ασκούν τη δραστηριότητά τους και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και με τις πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή του και τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στις άδειες. β. Να τηρούν τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και τη μη διάκρισης των χρηστών για τις υπηρεσίες που παρέχουν υπό καθεστώς αποκλειστικών δικαιωμάτων γ. Να λειτουργούν και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με την επιφύλαξη της τήρησης των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,

Σημ.: όπως η παράγραφος 3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και η παράγραφος 4 αναριθμήθηκε σε 3 με την παρ. 4 α` άρθρου 1 της από 7.9.2012 ΠΝΠ,ΦΕΚ Α΄175/7.09.2012.

Σχετικό: ΥΑ Τ2030/143/Α0019/24.5-18.6.2004 (ΦΕΚ Β΄ 910)

4. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και η Ρ.Α.Ε. ασκούν τις αρμοδιότητες που τους παρέχονται με τον νόμο αυτόν και τις πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουδιοδότησή του με τέτοιο τρόπο ώστε:

α) Να προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από τις επιπτώσεις των Δραστηριοτήτων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

β) Να ικανοποιείται το σύνολο των ενεργειακών αναγκών της Χώρας.

γ) Να ελέγχεται αν οι κάτοχοι άδειας παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες για τις οποίες τους χορηγήθηκε άδεια.

δ) Να προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός στους τομείς της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής και κάθε άλλης μορφής ενέργειας.

ε) Να προστατεύονται τα συμφέροντα των καταναλωτών και ιδίως οι τιμές, οι όροι προμήθειας, η ασφάλεια εφοδιασμού, η τακτική παροχή και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής και κάθε άλλης μορφής ενέργειας.

στ) Να προάγεται η χρήση αποδοτικών και οικονομικών μεθόδων και πρακτικών από τους κατόχους άδειας, καθώς και η αποδοτική και οικονομική χρήση της ηλεκτρικής και κάθε άλλης μορφής ενέργειας που προμηθεύονται οι καταναλωτές.

ζ) Να λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες στις οποίες προβαίνουν οι κάτοχοι άδειας για την έρευνα, ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνικών μεθόδων και διαδικασιών για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή ή προμήθεια ηλεκτρικής ή άλλης μορφής ενέργειας.

η) Να προστατεύεται το κοινό από κινδύνους που δημιουργούνται από τις ενεργειακές δραστηριότητες και να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας όσων απασχολούνται στις δραστηριότητες αυτές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.)
Άρθρο 4
Σύσταση της Ρ.Α.Ε.

1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) και έδρα την Αθήνα

2. Η Ρ.Α.Ε. έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ως προς τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων της και την κίνηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών της.

Η Ρ.Α.Ε έχει την ικανότητα να παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της ή έννομες σχέσεις που την αφορούν.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.7 Ν.3438/2006,ΦΕΚ Α 33/14.2.2006.

3. Η Ρ.Α.Ε. συγκροτείται από επτά (7) μέλη τα οποία διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητας τους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 Ν.3377/2005,ΦΕΚ Α 202/19.8.2005

4. Τα μέλη της Ρ.Α.Ε. επιλέγονται ύστερα από προκήρυξη που δημοσιεύεται σε τέσσερις, τουλάχιστον, ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. Ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τρία (3) από τα ανωτέρω μέλη της Ρ.Α.Ε. επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και διορίζονται με πράξη του στις θέσεις του Προέδρου και των Α` και Β` Αντιπροέδρων της Αρχής αυτής. Τα λοιπά μέλη της Ρ.Α.Ε. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 Ν.3377/2005,ΦΕΚ Α 202/19.8.2005

5. Η θητεία των μελών της Ρ.Α Ε. είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μια μόνο φορά.

Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη της Ρ.Α.Ε δεν ανακαλούνται.

Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο θέση μέλους, διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αποχώρησε. Κατά την πρώτη συγκρότηση της P.Α.Ε. η θητεία του Προέδρου και ενός μέλους ορίζεται 5ετής, δύο μελών ορίζεται 4ετής και ενός μέλους ορίζεται 3ετής

6. Τα μέλη της P.Α.Ε. εκπίπτουν αυτοδικαίως από την θέση τους αν εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

7. Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότητα μέλους διορίζεται αναπληρωματικό μέλος, με τη διαδικασία της παραγράφου 4. Η θητεία του αναπληρωματικού μέλους διαρκεί όσο διαρκεί η αναστολή.

8. Τα μέλη της P.Α.Ε. είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί με πλήρη απασχόληση και έχουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία.

9. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Ρ.Α.Ε. απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετητές σε επιχείρηση, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας.

Αν μέλη της Ρ.Α.Ε. κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές των πιο πάνω επιχειρήσεων, τις οποίες έχουν αποκτήσει πριν από το διορισμό τους από οποιαδήποτε αιτία ή κατά τη διάρκεια της θητείας τους μόνον από κληρονομική διαδοχή, οφείλουν να υποβάλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης δήλωση, με την οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρήσεων. Στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται και οι σύζυγοί τους.

10. Τα μέλη της Ρ.A.Ε. περιλαμβάνονται στους κατά το άρθρο 24 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α`) υποχρέους προς υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης,

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών της Ρ.Α.Ε. κατά παρέκκλιση από κάθε γενική και ειδική διά τάξη. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου βαρύνει τον προϋπολογισμό της

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 Ν.3377/2005,ΦΕΚ Α 202/19.8.2005

12. Η Ρ.Α.Ε. στις σχέσεις της με τις άλλες Αρχές και τους τρίτους, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων, εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, από τον Α` Αντιπρόεδρο και, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, από τον Β` Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Ε. μπορεί με αποφάσεις του να εξουσιοδοτεί μέλη αυτής ή μέλη της Γραμματείας να ενεργούν για λογαριασμό του και να τον εκπροσωπούν για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.26 Ν.3175/2003, ΦΕΚ Α 207και στη συνέχεια με το άρθρο 27 Ν.3377/2005,ΦΕΚ Α 202/19.8.2005

13. Η Ρ.Α.Ε. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε έναν (1) μήνα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Kυβεpνήσεως της απόφασης διορισμού των μελών της.

14. Μέλος της Ρ.Α.Ε.. που προέρχεται από φορέα του δημόσιου τομέα, επανέρχεται αυτοδικαίως μετά τη λήξη της θητείας του στη θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του. Η θητεία του στη Ρ.Α.Ε. λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου του, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται με την αποχώρησή του από τον φορέα. Μέλος της Ρ.Α Ε., υπαγόμενο στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του προαχθεί με αίτησή του στην υπηρεσία από την οποία προέρχεται στο βαθμό του Διευθυντή ή του Γενικού Διευθυντή, επιστρέφει στην υπηρεσία του και ο διορισμός του ως μέλος της Ρ.Α.Ε. ανακαλείται αυτοδίκαια.

15. Στη ΡΑΕ συνιστάται μία (1) θέση ειδικού συμβούλου που είναι αρμόδιος για θέματα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία της Ενεργειακής Κοινότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και για τη συνεργασία της ΡΑΕ με τον ΟΣΡΑΕ (Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, ACER) και τον ΔΕΡΑΕ (Διεθνής Επιτροπή Ρυθμιστών Ενέργειας, ICER). Η θέση αυτή πληρούται από πρόσωπο που διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση και ικανότητα και διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα ενέργειας. Ο ειδικός σύμβουλος διορίζεται με τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες με πανελλήνια κυκλοφορία. Οι αποδοχές και το λειτουργικό καθεστώς παροχής των υπηρεσιών του ειδικού συμβούλου εξομοιώνονται με τα εκάστοτε αντιστοίχως προβλεπόμενα για τους αντιπροέδρους της ΡΑΕ. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ.

Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.7 Ν.3438/2006,ΦΕΚ Α 33/14.2.2006 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 παρ.1 Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α 179/22.8.2011, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.4 άρθρ.38 Ν.4414/2016

16. Τα μέλη της Ρ.Α.Ε. δεν επιτρέπεται, για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους, με οποιονδήποτε τρόπο, να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή να απασχολούνται, με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρεία ή επιχείρηση των οποίων οι δραστηριότητες υπάγονται, άμεσα ή έμμεσα, στον έλεγχο και την εποπτεία της Ρ.Α.Ε.. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβε το μέλος της Ρ.Α.Ε. κατά τη διάρκεια της θητείας του.”

Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.7 Ν.3438/2006,ΦΕΚ Α 33/14.2.2006.
Άρθρο 5
Αρμοδιότητες της Ρ.Α.Ε.

1. Η Ρ.Α.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες: “α. Παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς της και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης και στις αρμόδιες Αρχές για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που αφορούν την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών. Ειδικότερα, παρακολουθεί και εποπτεύει:

αα) Την εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης και κατανομής του δυναμικού των Διασυνδέσεων και συνεργάζεται, για το σκοπό αυτόν, με τις Ρυθμιστικές Αρχές άλλων χωρών, με τις οποίες υφίσταται Διασύνδεση.

ββ) Τους μηχανισμούς και την εφαρμογή αυτών για την αντιμετώπιση της συμφόρησης δυναμικού στο Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

γγ) Τον καθορισμό και την τήρηση των προθεσμιών πραγματοποίησης των συνδέσεων και επισκευών από τους αρμόδιους Διαχειριστές.

δδ) Τη δημοσίευση των απαραίτητων πληροφοριών από τους Διαχειριστές του Συστήματος και του Δικτύου σχετικά με τις Διασυνδέσεις, τη διαχείριση του Συστήματος και του Δικτύου και την κατανομή του δυναμικού στους ενδιαφερομένους, κατά τρόπο ώστε να τηρείται το εμπορικό απόρρητο.

εε) Τους όρους, τις προ υποθέσεις και τα τιμολόγια για τη σύνδεση νέων παραγωγών και πελατών ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η αμεροληψία.

στστ) Την άσκηση των δραστηριοτήτων των Διαχειριστών του Συστήματος και του Δικτύου, ώστε να τηρούνται οι όροι των αδειών τους.

ζζ) Το διαχωρισμό των λογαριασμών, σύμφωνα με το άρθρο 30, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και προμήθειας.

ηη) Το επίπεδο διαφάνειας και ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

θθ) Την ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως σε σχέση με το ισοζύγιο προσφοράς – ζήτησης στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το επίπεδο της αναμενόμενης μελλοντικής ζήτησης, το προβλεπόμενο επιπλέον δυναμικό που βρίσκεται υπό προγραμματισμό ή κατασκευή, την ποιότητα και το επίπεδο συντήρησης του Συστήματος και του Δικτύου και την εφαρμογή μέτρων για την κάλυψη της ανώτατης ζήτησης. Για το σκοπό αυτόν συντάσσει κάθε δύο (2) έτη και το αργότερο έως το τέλος Ιουλίου, έκθεση στην οποία συνοψίζονται οι παρατηρήσεις από την παρακολούθηση της ασφάλειας εφοδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις τακτικές προβλέψεις του Διαχειριστή του Συστήματος, του Διαχειριστή του Δικτύου και του Διαχειριστή του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται και υποβάλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.2 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

β. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού για τις δραστηριότητες στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας, διοργανώνει, παρακολουθεί και ελέγχει τον τρόπο ασκήσεως των δικαιωμάτων που παρέχονται με αυτές.

γ. Γνωμοδοτεί για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στο Σύστημα Μεταφοράς και το Δίκτυο Διανομής και εγκρίνει τις μεθοδολογίες για την τιμολόγηση των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29.

δ . Συλλέγει, οργανώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί, υπό τον όρο της εχεμύθειας και της προστασίας του επιχειρηματικού και άλλων απορρήτων, καθώς και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής της τεχνικό, οικονομικό, λογιστικό, εμπορικό και άλλα συναφή στοιχεία, που αφορούν τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας.

ε . Επιβάλλει στους παραβάτες των διατάξεων του νόμου αυτού και των πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή τους, τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 33 του νόμου αυτού.

στ. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ίσων όρων ανταγωνισμού και συνεργάζεται για το σκοπό αυτόν με τις Ρυθμιστικές Αρχές των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ιδίως στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, με Διεθνείς Οργανισμούς και Ρυθμιστικές Αρχές τρίτων χωρών, ιδίως στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 άρθρ.1 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

ζ`. Ενημερώνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατ` εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 19 της Οδηγίας 96192/Ε.Κ., που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τεύχος Ι27 της 30ής Ιανουαρίου 1997, καθώς και για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, κατ` εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 18 της Οδηγίας 98/30/Ε.Κ., που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τεύχος L204 της 21ης Ιουλίου 1998.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρ.2 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

η. Αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη, την ανανέωση, την τροποποίηση ή την ανάκληση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

Σημ.: όπως ηπερ.η΄προστέθηκε με την παρ.10 περ.α άρθρου 12 Ν.3851/2010, ΦΕΚ Α 85/4.6.2010.

Σχετικό: το άρθρο 31 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/27.12.2005

2. α. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται τα άρθρα 1 και 2 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252.Α`), όπως τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 9 του ν. 2528/1997 (ΦΕΚ 216 Α`/21.10.1997).

β. Οπου κατά την ισχύουσα νομοθεσία Προβλέπεται γνώμη ή πρόταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού, αυτή διατυπώνεται από τη Ρ.Α.Ε.. Οι αρμοδιότητες του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 ασκούνται από τη Ρ.Α.Ε..

γ. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Ρ.Α.Ε. οι πράξεις για την έκδοση των οποίων προβλέπεται γνώμη ή πρόταση της Ρ.Α.Ε. εκδίδονται χωρίς αυτήν.

3. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορεί να ανατίθενται στη Ρ.Α.Ε. και άλλες γνωμοδοτικές αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς παραγωγής, μεταφοράς, προμήθειας και διανομής ηλεκτρικής και κάθε άλλης μορφής ενέργειας, να ορίζονται ο τρόπος και οι λεπτομέρειες άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών και να καθορίζονται οι ατομικές διοικητικές πράξεις και κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε..

4. Κάθε πρόσωπο που είναι κάτοχος άδειας που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και κάθε πρόσωπο που έχει εξαιρεθεί από την υποχρέωση λήψεως άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου αυτού υποχρεούται να παρέχει αμέσως τα τεχνικά, οικονομικά, λογιστικά, εμπορικά και άλλα συναφή στοιχεία ή πληροφορίες που ζητούνται από τη Ρ.Α.Ε..

5. Οι πράξεις και αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο, εκτός εάν αφορούν την εθνική άμυνα και τη δημόσια ασφάλεια, οπότε καταχωρούνται σε ειδικό απόρρητο βιβλίο.

6. Κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Ε., πλην εκείνων που προβλέπονται στην περίπτωση η` της παραγράφου 1, χωρεί αίτηση αναθεώρησης.

Η απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως αναθεώρησης, εφόσον είναι εκτελεστή πράξη και όχι γνωμοδοτικού χαρακτήρα, υπόκειται σε αίτηση ακυρώσεως σε πρώτο βαθμό ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών χωρεί έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι αποφάσεις που εκδίδονται από τη Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με την περίπτωση η` της παραγράφου 1 υπόκεινται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας.

“Η αίτηση ακύρωσης εκδικάζεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημέρα κατάθεσής της και η απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την εκδίκασή της. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται μόνο μία φορά και για σπουδαίο λόγο, ο δε επαναπροσδιορισμός της συζήτησης δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από ένα (1) μήνα από την αρχική δικάσιμο, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση συνεκδίκασης με άλλη αίτηση.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 άρθρ.2 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005 και στη συνέχεια με την παρ.10 περ.α άρθρου 12 Ν.3851/2010, ΦΕΚ Α 85/4.6.2010.

7. Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ενώπιον της Ρ.Α.Ε. καταγγελία κατά του Κυρίου και του Διαχειριστή του Συστήματος, του Κυρίου και του Διαχειριστή του Δικτύου ή του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, για παράβαση των υποχρεώσεών τους που καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του ή της άδειας που τους έχει χορηγηθεί. Επί της καταγγελίας αποφασίζει η Ρ.Α.Ε εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) ακόμη μήνες με αιτιολογημένη πράξη της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται πριν να λήξει η αρχική προθεσμία, εφόσον η παράταση είναι αναγκαία για τη συγκέντρωση πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας επιτρέπεται, μόνο κατόπιν συναίνεσης του προσώπου που υπέβαλε την καταγγελία. Δεν απαιτείται συναίνεση, όταν η καταγγελία αφορά τα τιμολόγια σύνδεσης για νέες μονάδες παραγωγής ισχύος πάνω από 100 MW. Η απόφαση της Ρ.Α.Ε. είναι δεσμευτική για τα μέρη και προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης ενωπίον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σημ.:Όπως προστέθηκε με την παρ.5 άρθρ.2 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

8. Έως το έτος 2010, η Ρ.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη και στοιχεία που της παρέχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 31 η Ιουλίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με την κατοχή δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και συμπεριφορές που αντιβαίνουν στους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού. Στην ανωτέρω έκθεση συνοψίζονται και οι εξελίξεις που αφορούν τις αλλαγές ιδιοκτησίας και τα μέτρα που λαμβάνονται για την ενίσχυση των διασυνδέσεων και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Από την 1.1.2010 και εφεξής, η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε δύο (2) έτη

Σημ.:Όπως προστέθηκε με την παρ.5 άρθρ.2 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.
Άρθρο 6
Πόροι- Οικονομική διαχείριση της Ρ. Α.Ε.

1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η ΡΑ.Ε. εισπράττει, ως πόρους αυτής: α) Ανταποδοτικά τέλη που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας και ειδικότερα: 1) Εφάπαξ τέλη, για την επεξεργασία και γνωμοδότηση επί των αιτήσεων που υποβάλλονται για τη χορήγηση ή τροποποίηση ή επέκταση άδειας προς άσκηση δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ή του φυσικού αερίου. 2) Ετήσια τέλη, για την άσκηση δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και των υγρών καυσίμων. β) Επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς οργανισμούς.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.3 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

2. Αν από την οικονομική διαχείριση της Ρ.Α.Ε στο τέλος κάθε διετίας προκύπτει οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα – έξοδα) που υπερβαίνει τις δαπάνες της προηγούμενης χρήσης, έως το 80% του οικονομικού αποτελέσματος αυτού διατίθεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Οι πόροι της Ρ.Α.Ε. εισπράττονται για λογαριασμό της και κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται το ύψος των τελών που επιβάλλονται υπέρ της Ρ.ΑΕ., τα όργανα, ο τρόπος, η διαδικασία είσπραξής τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Τα ανταποδοτικά τέλη και τα κριτήρια, στα οποία αυτά βασίζονται, δημοσιοποιούνται από τη Ρ.Α.Ε..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρ.3 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

4. Η Ρ.Α.Ε. έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς και αρχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης και να δημοσιεύει ισολογισμό, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχειρισής της.

5. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μαζί με την έκθεση πεπραγμένων και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους υποβάλλονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης στον Πρόεδρο της Βουλής. Η Ρ.Α.Ε. υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

6.Η Ρ.Α.Ε. δύναται να προβαίνει στην ανάθεση μελετών, έργων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της.

Η Ρ.Α.Ε. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), μετά από απόφαση του πρύτανη και αιτιολογημένη γνώμη της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., με Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), μετά από απόφαση του προέδρου και αιτιολογημένη γνώμη της συνέλευσης των καθηγητών του οικείου Τ.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, καθώς και με εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς, με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών για θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της

Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαχείριση των πόρων του στοιχείου γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 6, την παροχή αμοιβών σε τρίτους και πρόσθετων αμοιβών στο Προσωπικό της Γραμματείας της Ρ.Α.Ε. για την εκτέλεση των σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.5 Ν.2837/2000, ΦΕΚ Α 178/3.8.2000 κατόπιν με την παρ.7 άρθρ.26 Ν.3175/2003, ΦΕΚ Α 207/29.8.2003 και στη συνέχεια με την παρ. 3 άρθρ.3 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.
Άρθρο 7
Γραμματεία της Ρ.Α.Ε.

1. Για την εκτέλεση της αποστολής της Ρ.Α.Ε. ιδρύεται στη Ρ.Α.Ε. Γραμματεία.

2. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Ε. προΐσταται όλων των υπηρεσιών της και διευθύνει το έργο τους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρ.26 Ν.3175/2003, ΦΕΚ Α 207/29.8.2003.

3. Στη Ρ.Α.Ε. λειτουργεί και δικαστικό γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το τελευταίο. Για το σκοπό αυτόν αυξάνονται οι θέσεις των Παρέδρων κατά μια (1).

Σημ.: όπως η παρ.3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 12 Ν.3438/2006,ΦΕΚ Α 33/14.2.2006

4. Για τη στελέχωση της Γραμματείας συνιστώνται εξήντα πέντε (65) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι θέσεις διακρίνονται ως εξής:

α) σαράντα (40) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με τα προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.1943/1991,

Σχετικό: άρθρο 2 της ΥΑ 2/1048/0022/31.1.2002 (ΦΕΚ Β΄105).

β) πέντε (5) θέσεις δικηγόρων με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σύμβαση έμμισθης εντολής,

Σχετικό: άρθρο 4 της ΥΑ 2/1048/0022/31.1.2002 (ΦΕΚ Β΄105) και παρ.1 του άρθρου 37 του Ν.3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313)

γ) Είκοσι (20) θέσεις διοικητικού προσωπικού. Οι ειδικότητες και τα προσόντα πρόσληψης του διοικητικού προσωπικού καθορίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρ.5 Ν.2837/2000, ΦΕΚ Α 178/3.8.2000.

Σχετικό: το άρθρο 3, της ΥΑ 2/1048/0022/31.1.2002 (ΦΕΚ Β΄105) και παρ.4 άρθρ.26 Ν.3175/2003, ΦΕΚ Α 207/29.8.2003

Σχετικό: παρ.1 του άρθρου 37 του Ν.3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313

Σχετικό: παρ.2 και 3 του άρθρου 37 του Ν.3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313)

5. Το Προσωπικό που αναφέρεται στα εδάφια α ` και γ , της προηγούμενης παραγράφου προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν . 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α.). Οι δικηγόροι ηου αναφέρονται στο εδάφιο β. της προηγούμενης παραγράφου προσλαμβάνονται μετά από δημόσια ανακοίνωση και επιλογή, η οποία διενεργείται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρ.5 Ν.2837/2000, ΦΕΚ Α 178/3.8.2000.

6. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να μεταφέρεται και να εντάσσεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων Προσωπικό που υπηρετεί σε ς του δημόσιου τομέα, όπου αυτός ορίζεται στην παρ, 1 του άρθρου 14 του Ν.219/1994, και ιδίως στις δημόσιες επιχειρήσεις του τομέα ενέργειας, για την κάλυψη θέσεων της παραγράφου 4, εφόσον έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις αυτές. Η επιλογή των μεταφερομένων και εντασομένων γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. μετά από σχετική δημόσια ανακοίνωση, στην οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρ.5 Ν.2837/2000, ΦΕΚ Α 178/3.8.2000.

Σχετικό: ΥΑ 2/1048/0022/31.1.2002 (ΦΕΚ Β΄105).

Για την κάλυψη των αναγκών της Γραμματείας της Ρ.Α.Ε. μπορεί να αποσπάται σε αυτήν Προσωπικό των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 21901 1994 , με εξαίρεση τις επιχειρήσεις του τομέα ενέργειας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση της Ρ.Α.Ε , για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών που μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τον Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19 Α ` ).

Η μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τη Ρ.Α.Ε.

7. Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης ορίζεται η κατανομή του προσωπικού στις υπηρεσιακές μονάδες της Ρ.Α.Ε., ο τρόπος συγκρότησης του υπηρεσιακού συμβουλίου που θα επιλαμβάνεται των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Γραμματείας κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, καθώς και το όργανο που είναι αρμόδιο να κρίνει τα πειθαρχικό αδικήματα του προσωπικού αυτού.

Σχετικό: παρ.4 άρθρ.7 Ν.3438/2006

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται οι μισθοί, τα επιδόματα και κάθε θέμα σχετικό με τις πρόσθετες αποζημιώσεις, την υπερωριακή απασχόληση και την αποζημίωση μετακίνησης του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.

Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρ.5 Ν.2837/2000, ΦΕΚ Α 178/3.8.2000.

9. Τo Προσωπικό της Γραμματείας της Ρ.Α.Ε. υπέχει τις υποχρεώσεις εχεμύθειας και προστασίας του επιχειρηματικού ή και άλλων απορρήτων, που υπέχουν και τα μέλη της Ρ.Α.Ε. κατά το εδάφιο γ. της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.

Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρ.5 Ν.2837/2000, ΦΕΚ Α 178/3.8.2000.

Άρθρο 8
Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης”,

Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται:

α. Η εσωτερική λειτουργία της Ρ.Α.Ε..

β. Ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της.

γ. Οι ειδικότητες των θέσεων του προσωπικού της Γραμματείας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιακών μονάδων της, οι όροι εργασίας του προσωπικού της και

δ) Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Ρ.Α.Ε. και της Γραμματείας της.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 άρθρ.5 Ν.2837/2000, ΦΕΚ Α 178/3.8.2000

2. Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης μπορεί να προβλέπεται η οργάνωση μόνιμης διαιτησίας στη Ρ.Α.Ε. και να ορίζεται ποιες διαφορές μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν, καθώς και οι λεπτομέρειες για την οργάνωση της διαιτησίας, με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 902 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στη διαιτησία αυτήν εφαρμόζονται κατ` αρχήν οι διατάξεις των άρθρων 867 έως 900 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο ίδιος Κανονισμός μπορεί επίσης, κατ` απόκλιση από τις διατάξεις αυτές, να ορίζει:

α) αντί για το μονομελές πρωτοδικείο να αποφασίζουν στις περιπτώσεις των άρθρων 878, 880 παρ. 2 και 884 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας η Ρ.Α.Ε. ή ο Πρόεδρος ή επιτροπή από συβούλους της,

β) την υποχρέωση εκλογής των διαιτητών και του επιδιαιτητή από κατόλογο διαιτητών που συντάσσεται κατά ορισμένο χρονικό διαστήματα από τη Ρ.Α.Ε.,

γ) τη διαιτητική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 886 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

δ) Τo ουσιαστικό δίκαιο που πρέπει να εφαρμόζουν ο επιδιαιτητής και οι διαιτητές,

ε) τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η διαιτητική απόφαση, με την τήρηση όμως των διατάξεων του άρθρου 892 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 9
Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 195 παρ.3α Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α 179/22.8.2011.

1. Η κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή έχουν νομίμως εξαιρεθεί από την υποχρέωση αυτήν.

2. Η άδεια παραγωγής χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν και στον Κανονισμό Αδειών.

3. Η άδεια πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α. Το πρόσωπο στο οποίο χορηγείται το δικαίωμα.

β. Το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής για τον οποίον χορηγείται η άδεια, τον τόπο εγκατάστασής του, το δυναμικό παραγωγής και τη χρησιμοποιούμενη καύσιμη ύλη.

4. Η άδεια επιτρέπεται να επεκτείνεται, αν αυξηθεί το δυναμικό της παραγωγής ή να τροποποιείται, αν αλλάζουν τα υπόλοιπα στοιχεία της.

5. Η χορήγηση άδειάς παραγωγής δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.
Άρθρο 10
Εξαιρέσεις από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής

1. Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να εξαιρούνται από την υποχρέωση να λαμβάνουν άδεια παραγωγής, τα πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από:

α) εφεδρικούς σταθμούς, ανεξάρτητα από την ισχύ τους, που λειτουργούν μόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή αδυναμίας του Συστήματος ή του Δικτύου. Αν οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους, απαιτείται άδεια παραγωγής.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.11 άρθρ.2 Ν.2941/2001,ΦΕΚ Α 201/12.9.2001, αντικαταστάθηκε με την παρ.Γ άρθρου 24 Ν.3468/2006,ΦΕΚ Α 129/27.6.2006.

β. Σταθμούς ισχύος μέχρι 2MW που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς με σκοπούς αποκλειστικό εκπαιδευτικούς ή πειραματικούς.

γ. Σταθμούς που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) για λόγους πιστοποίησης ή μετρήσεων και για όσο χρονικό διάστημα διεξάγονται μετρήσεις ή διενεργείται πιστοποίηση.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.11 άρθρ.2 Ν.2941/2001,ΦΕΚ Α 201/12.9.2001.

2. Η συνδρομή των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις διαπιστώνεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε.. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται όπως ορίζεται στον Κανονισμό Αδειών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.11 άρθρ.2 Ν.2941/2001, ΦΕΚ Α 201/12.9.2001.

3. Εξαιρούνται οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής ισχύος μέχρι 20 KW.

Σημ.: όπως η παρ.3 προστέθηκε με την παρ.11 άρθρ.2 Ν.2941/2001, ΦΕΚ Α 201/12.9.2001.
Άρθρο 11
Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και προϋποθέσεις χορήγησής της

Σημ.: τροποποιήθηκε με το άρθρ.4 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005 στη συνέχεια ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 195 παρ.3α Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α 179/22.8.2011.

1. Άδεια παραγωγής για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά χορηγείται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν και στον Κανονισμό Αδειών και αφορούν ιδίως την αποτελεσματική και οικονομική λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος και την πληρέστερη προστασία του περιβάλλοντος.

Εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Αδειών. Με τους όρους της άδειας ή της εξαίρεσης, κατά την παράγραφο αυτή, καθορίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας σχετικά με την καλή και εμπρόθεσμη κατασκευή και λειτουργία της μονάδας και οι εγγυήσεις για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών.

2. Όταν προκύπτουν έκτακτες ανάγκες για τον απρόσκοπτο ενεργειακό εφοδιασμό Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.. Η άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο ισχύει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες ανάγκες.

3. Για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα, εφόσον έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 176), πλην των περιπτώσεων της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από υβριδικούς σταθμούς και της περίπτωσης των αυτοπαραγωγών, άδεια παραγωγής χορηγείται μόνο στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών. Η ΔΕΗ Α.Ε. ευθύνεται για τον απρόσκοπτο εφοδιασμό των Απομονωμένων Μικροδικτύων για τα οποία της χορηγείται σχετική άδεια, καθώς και για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας οικονομικής λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης δ` της παρ. 3 του άρθρου 23α του νόμου αυτού.

4. Για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασμού των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, που δεν αποτελούν Απομονωμένα Μικροδίκτυα κατά την παράγραφο 3, όταν διαπιστώνεται πρόβλημα επάρκειας ισχύος με βάση τη διαδικασία χορήγησης αδειών κατόπιν αίτησης και έπειτα από την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας ή διαχείρισης της ζήτησης, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός με την ακόλουθη διαδικασία:

α) Η Ρ.Α.Ε., κάθε δύο (2) έτη, καταρτίζει για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που δεν αποτελούν Απομονωμένα Μικροδίκτυα, κατάλογο στον οποίο καταγράφονται οι ανάγκες εγκατάστασης νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που εκτιμάται ότι θα προκύψουν κατά την επόμενη πενταετία. Στις ανάγκες αυτές συνυπολογίζονται και οι ανάγκες αντικατάστασης του υπάρχοντος παραγωγικού δυναμικού και λαμβάνονται υπόψη οι άδειες οι οποίες έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών. Ο ανωτέρω κατάλογος καταρτίζεται με βάση τις τακτικές προβλέψεις του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και εκτίμηση των δυνατοτήτων και της σκοπιμότητας διασύνδεσης του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

β) Η Ρ.Α.Ε. δημοσιεύει πρόσκληση στην οποία περιγράφονται η διαδικασία του διαγωνισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και το τυχόν αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που παρέχεται σε εκείνον ο οποίος λαμβάνει την άδεια.

γ) Έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, η πρόσκληση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε μια ημερήσια εφημερίδα της Πρωτεύουσας, με πανελλήνια κυκλοφορία, σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του νησιού, όπου πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση, εφόσον εκδίδονται και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε συμβατικό στοιχείο τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου κατά τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

ε) Η Ρ.Α.Ε αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται στο διαγωνισμό και γνωμοδοτεί επί των προτάσεων αυτών στον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος και χορηγεί την άδεια παραγωγής. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η τήρηση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού και η προστασία του περιβάλλοντος.

στ) Η Ρ.Α.Ε. και το Υπουργείο Ανάπτυξης λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων που περιέχονται στις υποβαλλόμενες προτάσεις.

ζ) Εάν ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, άδεια παραγωγής χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε. με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.. Στην περίπτωση αυτή η άδεια παραγωγής περιλαμβάνει ειδικούς όρους που διασφαλίζουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες ορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
Άρθρο 12
Η Κυριότητα του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Τo Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας ανήκει αποκλειστικώς στη Δ.Ε.Η.

2. Η Δ.Ε.Η. έχει υποχρέωση να λάβει άδεια αποκλειστικότητος της κυριότητας του Συστήματος, η οποία καλύπτει και κάθε μελλοντική του επέκταση. Η άδεια χορηγείται οπό τον υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών.

Με την άδεια αυτή καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Κυρίου του Συστήματος για τη διαφύλαξη, κατά τρόπο αποτελεσματικό, του λειτουργικού διαχωρισμού των σχετικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. από τις λοιπές δραστηριότητες που ασκεί αυτή στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.5 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

3. Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται στην ανάπτυξη του Συστήματος, σύμφωνα με τους όρους της άδειας αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος και τον προγραμματισμό στον οποίο προβαίνει ο Διαχειριστής του Συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του Κυρίου του Συστήματος. Για την έγκαιρη εκτέλεση των έργων ανάπτυξης του Συστήματος συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ του Κυρίου και του Διαχειριστή του Συστήματος. Στις συμβάσεις αυτές γίνεται ακριβής περιγραφή κάθε έργου και ορίζεται το κόστος κατασκευής αυτού, οι εγγυήσεις και οι ποινικές ρήτρες για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση του έργου, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης, οι όροι και η διαδικασία παρακολούθησης από τον Διαχειριστή του Συστήματος της πορείας εκτέλεσης και παραλαβής των έργων, τα δικαιώματα του Διαχειριστή για υποκατάσταση του Κυρίου του Συστήματος, σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης του έργου και οι όροι και οι προϋποθέσεις λύσης της σύμβασης, χωρίς ο Κύριος του Συστήματος να ευθύνεται για θέματα εκτός της σφαίρας επιρροής του.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.5 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

4. Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να συντηρεί το Σύστημα και να διατηρεί τη λειτουργική και τεχνική του αρτιότητα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό στον οποίο προβαίνει, τους όρους που καθορίζονται στην άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος και τις οδηγίες του Διαχειριστή του Συστήματος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό των απομονώσεων. Για τη συντήρηση του Συστήματος συνάπτεται, κάθε έτος, σύμβαση μεταξύ του Διαχειριστή και του Κυρίου του Συστήματος, με την οποία καθορίζονται τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, οι εγγυήσεις που παρέχονται από τον Κύριο του Συστήματος για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, καθώς και οι όροι και η διαδικασία παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης από τον Διαχειριστή.

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρ.5 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

Άρθρο 13

Παρά την παραχώρηση του δικαιώματος λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου αυτού, η Δ.Ε.Η. ως αποκλειστικός κύριος του Συστήματος μπορεί να χρησιμοποιεί παραλλήλως το Σύστημα και για άλλους σκοπούς μη ενεργειακούς, όπως είναι η ανάπτυξη συστήματος τηλεπικοινωνιών, ενσύρματων ή και ασύρματων, υπό τον όρο ότι δεν επηρεάζεται η ασφαλής, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λειτουργία του Συστήματος για ενεργειακούς σκοπούς.

Για τη χρήση του Συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, απαιτείται έγκριση του Διαχειριστή του Συστήματος. Δεν απαιτείται η έγκριση του Διαχειριστή του Συστήματος για τη χρήση τεχνολογίας καλωδίων οπτικών ινών. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να αρνηθεί την έγκριση, μόνο αν η επιδιωκόμενη χρήση ενδέχεται να βλάψει την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λειτουργία του Συστήματος. Η πράξη άρνησης του Διαχειριστή του Συστήματος κατά το προηγούμενο εδάφιο εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.5 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.
Άρθρο 14
Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.”,εφεξής “Διαχειριστής του Συστήματος”, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α`) και τις διατάξεις του νόμου αυτού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του πιο πάνω προεδρικού διατάγματος.

2. Με το ίδιο διάταγμα εγκρίνεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 2 του Κ.ν. 2190/1920 καταστατικό της εταιρείας και προβλέπεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ορίζεται με τριετή θητεία.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.5 παρ.4 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.
Άρθρο 15
Σκοπός – Αρμοδιότητες

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος λειτουργεί, εκμεταλλεύεται, διασφαλίζει τη συντήρηση και μεριμνά για την ανάπτυξη του Συστήματος σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και των διασυνδέσεών του με άλλα δίκτυα για να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, με τρόπο επαρκή, ασφαλή, οικονομικά αποδοτικό και αξιόπιστο.

2. Στο πλαίσιο του παραπάνω σκοπού του, ο Διαχειριστής του Συστήματος:

α. Παρέχει πρόσβαση στο Σύστημα στους κατόχους άδειας παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής σε όσους νομίμως έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση κατοχής τέτοιων αδειών και στους Επιλέγοντες Πελάτες.

β Επιτρέπει τη σύνδεση με το Σύστημα στο Διαχειριστή του Δικτύου σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

γ. Προγραμματίζει τις εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και απορροφήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα, κατανέμει σε πραγματικό χρόνο το φορτίο ηλεκτρικής ενέργειας στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, προσδιορίζει τη χρήση των Διασυνδέσεων με άλλα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, διευθετεί τις πληρωμές και χρεώσεις για τις προγραμματισμένες εγχύσεις και απορροφήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και διευθετεί τις Αποκλίσεις Παραγωγής Ζήτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σημ.: όπως η περίπτωση γ` τροποποιήθηκε με την παρ.8 άρθρ.23 Ν.3175/2003, ΦΕΚ Α 207/29.8.2003.

δ. Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζονται επαρκή περιθώρια εφεδρείας ηλεκτρικής ενέργειας από τους παραγωγούς, τους προμηθευτές, τον κύριο του Συστήματος και το Διαχειριστή του Δικτύου.

ε. Διαχειρίζεται τη ροή ενέργειας στο Σύστημα, συνεκτιμώντας ανταλλαγές με άλλα διασυνδεδεμένα συστήματα και συντάσσει τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας με αναφορά στις φυσικές ροές που πραγματοποιήθηκαν από τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών μηνών, και τις διαβιβάζει στη Ρ.Α.Ε. και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σημ.: όπως η περίπτωση ε` τροποποιήθηκε με το άρθρ.6 παρ.1 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

στ. Εξασφαλίζει την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα του Συστήματος και μεριμνά για να είναι διαθέσιμες οι αναγκαίες επικουρικές υπηρεσίες.

ζ. Προγραμματίζει την ανάπτυξη του Συστήματος και μεριμνά για τη διατήρηση ενός τεχνικά άρτιου, οικονομικά αποδοτικού και ολοκληρωμένου Συστήματος, εφαρμόζοντας κατά την παροχή των υπηρεσιών του, διαφανή, αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, ώστε να απαγορεύονται οι διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών των χρηστών του Συστήματος.

Για το σκοπό αυτόν, ο Διαχειριστής του Συστήματος εκπονεί και δημοσιοποιεί, κάθε έτος, σχέδιο Μελέτης για την Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς (Μ.ΑΣΜ) σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. Στη Μ.Α.Σ.Μ. εντάσσονται τα έργα ανάπτυξης του Συστήματος, τα οποία ο Διαχειριστής κρίνει αναγκαία για τη διακίνηση ισχύος μέσω του Συστήματος, την αντιμετώπιση των αναγκών σύνδεσης νέων χρηστών σε αυτό και των αναγκών διασύνδεσης με άλλα συστήματα και με το Δίκτυο, για τα επόμενα πέντε (5) έτη. Η Μ.Α.Σ.Μ περιλαμβάνει τον αναλυτικό χρονικό προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό των έργων ανάπτυξης του Συστήματος, τα οποία εκτελούνται στο ανωτέρω χρονικό διάστημα ή των οποίων η εκτέλεση πρόκειται να αρχίσει εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Κατά την εκπόνηση του σχεδίου ΜΑ.Σ.Μ. ο Διαχειριστής του Συστήματος λαμβάνει υπόψη μελέτες, μεταξύ των οποίων και μελέτες τεχνοοικονομικής σκοπιμότητας, προβλέψεις και εκτιμήσεις σχετικά με την εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, τη δυνατότητα του Συστήματος να αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες ανάγκες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τη σύνδεση νέων μονάδων παραγωγής στο Σύστημα και τις ανάγκες ενίσχυσης της διασύνδεσης με άλλα συστήματα και με το Δίκτυο και συνεκτιμά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες του Συστήματος. Επίσης, κατά την εκπόνηση της Μ.Α.Σ.Μ και ειδικότερα για το χρονικό προγραμματισμό των έργων ενίσχυσης του Συστήματος, ο Διαχειριστής του Συστήματος λαμβάνει υπόψη τους χρόνους που είναι αναγκαίοι σύμφωνα με το ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο. Οι ανωτέρω μελέτες, οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις εκπονούνται και δημοσιοποιούνται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, κάθε έτος και αναφέρονται στην επόμενη τουλάχιστον πενταετία. Η Μ.Α.Σ.Μ.. όπως και κάθε τροποποίησή της, εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., η οποία λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του Κυρίου του Συστήματος. Η εγκρινόμενη Μ.Α.Σ.Μ. αποτελεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς. Οι λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο, τη διαδικασία έγκρισης και τη δημοσιοποίηση της ΜΑ.ΣΜ. καθορίζονται με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Τα έργα ενίσχυσης του Συστήματος που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς εκτελούνται από τον Κύριο του Συστήματος ή από τρίτο, όταν ο Κύριος του Συστήματος επικαλείται, με τεκμηριωμένο τρόπο, λόγους αδυναμίας για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τη Μ.Α.Σ.Μ. ή χρηματοδότησής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. Τα έργα επέκτασης λόγω σύνδεσης με το Σύστημα εκτελούνται ακόμη και αν δεν έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.6 παρ.2 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

η. Συμμετέχει σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, μέλη των οποίων είναι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες σκοπό έχουν την επεξεργασία και διαμόρφωση κανόνων κοινής δράσης που συντείνουν, στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, στη δημιουργία ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή και ειδικότερα στον καταμερισμό και στην εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των αντίστοιχων διασυνδέσεων, καθώς και τη διαχείριση των δικαιωμάτων αυτών για λογαριασμό των ως άνω διαχειριστών.

Σημ.: όπως η περίπτωση η` προστέθηκε με τη παρ.8 άρθρου 29 Ν.3734/2009,ΦΕΚ Α 8/28.1.2009.

3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος καταρτίζει και δημοσιεύει τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη τοπτικές προβλέψεις, όσον αφορά το δυναμικό παραγωγής και μεταφοράς, που ενδέχεται να συνδεθεί με το Σύστημα, τις ανάγκες διασύνδεσης με άλλα Συστήματα ή Δίκτυα τις δυνατότητες μεταφοράς και τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προβλέψεις αυτές καλύπτουν την επόμενη πενταετία. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. ορίζεται ο τρόπος δημοσίευσης των προβλέψεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Σχετικό: παρ.3-4 άρθρου 26 Ν.3468/2006,ΦΕΚ Α 129/27.6.2006

4. Ο Διαχειριστής του Συστήματος επιτρέπεται να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισμού, συμβάσεις αγοράς ή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας μόνον εφόσoν αυτό απαιτείται για την παροχή των επικουρικών υπηρεσιών, για τις ανάγκες εξισορρόπησης των αποκλίσεων Παραγωγής Ζήτησης κατά τη λειτουργία του Συστήματος σε πραγματικό χρόνο και στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 εδάφιo (ε), καθώς και συμβάσεις ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλίζεται μακροχρόνια η διαθεσιμότητα επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και επαρκών περιθωρίων εφεδρείας ισχύος. Με τις συμβάσεις ισχύος παραγωγής ο παραγωγός υποχρεούται έναντι ανταλλάγματος να παρέχει σε μελλοντικό χρόνο διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ισχύος νέων μονάδων παραγωγής για ορισμένο μέγεθος ισχύος και για ορισμένο χρονικό διάστημα. Το συνολικό μέγεθος ισχύος μέχρι το οποίο επιτρέπεται κάθε φορά ο Διαχειριστής του Συστήματος να συνάπτει συμβάσεις ισχύος παραγωγής καθορίζεται κατόπιν ειδικής μελέτης σχετικά με την επάρκεια ηλεκτρικής ισχύος και τα επαρκή περιθώρια εφεδρείας ισχύος, η οποία εκπονείται κάθε φορά από τον Διαχειριστή του Συστήματος στο πλαίσιο του εγκεκριμένου μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος το ανώτατο μέγεθος των συμβάσεων ισχύος παραγωγής που συνάπτει ο Διαχειριστής του Συστήματος ορίζεται σε ισχύ εννιακοσίων (900) ΜW και αφορά ισχύ που εντάσσεται έως την 1.7.2007. Η ως άνω ισχύς των 900 MW δύναται να επαυξηθεί κατά τετρακόσια (400) ΜW κατ` ανώτατο όριο, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική μελέτη της παραγράφου αυτής για την επάρκεια του συστήματος μέχρι 1.7.2007. Η διαδικασία των διαγωνισμών, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, το μέγιστο και ελάχιστο των προσφορών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος και γνώμη της Ρ.Α.Ε.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.9 άρθρ.23 Ν.3175/2003, ΦΕΚ Α 207/29.8.2003.

Σχετικό: άρθρο 30 παρ.4 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005

5. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4 και προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης διαθεσιμότητας ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και επαρκών περιθωρίων ισχύος για τα έτη 2009 και 2010, ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να συνάπτει συμβάσεις διαθεσιμότητας ισχύος με νέους αεριοστροβιλικούς σταθμούς παραγωγής ταχείας εκκίνησης, ονομαστικής ισχύος στην άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως 150 MW, οι οποίοι εντάσσονται στο Σύστημα έως την 1.12.2009. Στους σταθμούς αυτούς χορηγείται οικονομικό κίνητρο υπό τη μορφή Εγγυημένου Εσόδου, με το οποίο διασφαλίζεται το ελάχιστο καθαρό έσοδο που ο σταθμός δύναται να λαμβάνει, συνολικά, από τη συμμετοχή του στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ), την Αγορά Εφεδρείας και το Μηχανισμό Διαθεσιμότητας Ισχύος, αφαιρουμένου του μεταβλητού κόστους του σταθμού και ιδίως του κόστους καυσίμου. Αν ο σταθμός τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως την 1.7.2009, το ύψος του Εγγυημένου Εσόδου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ ανά MW διαθέσιμης ισχύος και έτος. Για σταθμό που τίθεται σε εμπορική λειτουργία μετά την 1.7.2009 και έως την 1.12.2009, το ποσό αυτό μειώνεται αναλογικά ανά ημέρα, κατά τρόπο που την 1.12.2009 το Εγγυημένο Έσοδο να ανέλθει σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) ευρώ ανά MW διαθέσιμης ισχύος και έτος. Το ανωτέρω Εγγυημένο Έσοδο χορηγείται για τρία (3) έτη από τη θέση του σταθμού σε εμπορική λειτουργία. Το χρονικό διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη της ΡΑΕ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι λεπτομέρειες υπολογισμού του Εγγυημένου Εσόδου, τυχόν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, ο τρόπος εκκαθάρισης των συναλλαγών, οι ειδικότεροι όροι των ανωτέρω συμβάσεων διαθεσιμότητας ισχύος και ιδίως οι εγγυήσεις και ποινικές ρήτρες για μη διαθεσιμότητα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 31 παρ.3 Ν.3734/2009,ΦΕΚ Α 8/28.1.2009.

6. Για την αδειοδοτική διαδικασία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι αντίστοιχες ρυθμίσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας για την αδειοδότηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα ως προς τις προθεσμίες της αδειοδοτικής διαδικασίας των σταθμών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Οι προθεσμίες της υπουργικής απόφασης Δ5/ΗΛ/ Β/Φ1/17951/6.12.2000 (ΦΕΚ 1498 Β/8.12.2000) ισχύουν ως εξής:

αα) Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες.

αβ) Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 5 ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες.

αγ) Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες.

αδ) Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 10 ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες.

αε) Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 11 ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες,

β) Η προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 11014/703/Φ104/14.3.2003 (ΦΕΚ 332 Β/20.3.2003) ορίζεται σε τριανταπέντε (35) ημέρες.

γ) Οι προθεσμίες της υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/ 8295/19.4.1995 (ΦΕΚ 385 Β`/10.5.1995) ισχύουν ως εξής:

γα) Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 1.Ι.Δ ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες.

γβ) Η προθεσμία του άρθρου 1.ΙΙ.Β ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες.

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 31 παρ.3 Ν.3734/2009,ΦΕΚ Α 8/28.1.2009.

7. Η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις α` και β` της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.2773/1999, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται για χορήγηση αδειών, μεριμνά για τη διασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού, περιλαμβανομένης και της παρακολούθησης ζητημάτων συγκεντρώσεων επιχειρήσεων.

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 31 παρ.3 Ν.3734/2009,ΦΕΚ Α 8/28.1.2009.

8 . Ο Διαχειριστής του Συστήματος παρέχει επαρκείς πληροφορίες στο διαχειριστή κάθε άλλου συστήματος με το οποίο είναι διασυνδεδεμένο το Σύστημα, για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία, καθώς και για τη διαλειτουργικότητα του Συστήματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος παρέχει στους χρήστες του Συστήματος τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική πρόσβασή τους σε αυτό.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ.1 Ν.3734/2009,ΦΕΚ Α 8/28.1.2009.

9 . Με την επιφύλαξη του άρθρου 30 ή άλλης διάταξης, που καθορίζει υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών, ο Διαχειριστής του Συστήματος διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Διαχειριστή, οι οποίες ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα, παρέχονται προς τρίτους, χωρίς διακρίσεις.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ.1 Ν.3734/2009,ΦΕΚ Α 8/28.1.2009.
Άρθρο 16
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο του Διαχειριστή του Συστήματος θα ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές.Το Μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο κατά ποσοστό, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο ποσοστού 51% του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου της.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005

2. Το ποσοστό, έως 49% του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου, που καλύπτεται από τους κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατανέμεται σε αυτούς ανάλογα με την παραγωγική τους δυναμικότητα, που είναι συνδεδεμένη στο Σύστημα. Ποσοστό το οποίο αναλογεί σε ορισμένο κάτοχο άδειος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά δεν αναλαμβάνεται από αυτόν, διατίθεται στους υπόλοιπους παραγωγούς ανάλογα με την παραγωγική δυναμικότητά τους που είναι συνδεδεμένη στο Σύστημα.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ με το άρθρο 31 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005

3. Το αρχικό κεφάλαιο του Διαχειριστή του Συστήματος καλύπτεται σε ποσοστό τουλάχιστον 51% από το Ελληνικό Δημόσιο και σε ποσοστό έως 49% από τη Δ.Ε. Η., εφόσον η Δ Ε.Η., εκδηλώσει την επιθυμία της να συμμετάσχει με τους όρους του νόμου αυτού.

Σχετικό: το άρθρο 31 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005

4. Το Ελληνικό Δημόσιο στη γενική συνέλευση εκπροσωπείται όπως ορίζεται στο Καταστατικό του Διαχειριστή του Συστήματος.
Άρθρο 17
Προσωπικό

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 195 παρ.3α Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α 179/22.8.2011.

1. Το Προσωπικό προσλαμβάνεται στην εταιρεία με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και για την πρόσληψή του έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Αν8.10.1997).

2. Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Διαχειριστή του Συστήματος και της Δ.Ε.Η. μπορεί να ρυθμίζονται τα σχετικό με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απασχόληση από το Διαχειριστή του Συστήματος προσωπικού της Δ.Ε.Η. του οποίου τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές συνεχίζει να καταβάλλει η Δ.Ε.Η., λαμβάνοντας αντάλλαγμα από το Διαχειριστή του Συστήματος. Η σύμβαση αυτή ισχύει μέχρι την 31.12.2010.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ.1 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Διαχειριστή του Συστήματος πρέπει να είναι ανεξάρτητα και, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, να μην συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, έργου ή εντολής, με επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ή της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Διαχειριστή του Συστήματος, που υποδεικνύονται από τη ΔΕΗ Α.Ε., παρέχονται εγγυήσεις ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προκειμένου να τηρούν τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που έχουν, λόγω της συμμετοχής τους στον Διαχειριστή του Συστήματος.

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρ.7 παρ.2 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

4. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), μετά από απόφαση του πρύτανη και αιτιολογημένη γνώμη της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., με Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), μετά από απόφαση του προέδρου και αιτιολογημένη γνώμη της συνέλευσης των καθηγητών του οικείου Τ.Ε.Ι και ερευνητικούς φορείς καθώς και με εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών για θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρ.7 παρ.2 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.
Άρθρο 18
Παραχώρηση του δικαιώματος διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς

1. Μόνο ο Διαχειριστής του Συστήματος δικαιούται να λειτουργεί και να εκμεταλλεύεται Σύστημα Μεταφοράς.

2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος πριν αναλάβει τη λειτουργία και την εκμετάλλευση του Συστήματος υποχρεούται να λάβει άδεια διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Συστήματος, η οποία καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκτασή του. Η άδεια χορηγείται από τον υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Ρ Α Ε., με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών.

Με την άδεια διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Συστήματος καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας του Διαχειριστή του Συστήματος προκειμένου:

α) Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Συστήματος να μην συμμετέχουν σε οργανωτικές δομές επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

β) Να διασφαλίζεται ότι τα επαγγελματικά συμφέροντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Συστήματος λαμβάνονται υπόψη, ώστε να είναι σε θέση να ενεργούν με ανεξαρτησία.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

3. Από την ημερομηνία που ορίζεται στην άδεια περιέρχονται αυτοδικαίως στο Διαχειριστή του Συστήματος τα δικαιώματα λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Συστήματος, καθώς και όλων των ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων ελέγχου και κατανομής φορτίου και κάθε άλλου κινητού ή ακινήτου πράγματος ή δικαιώματος που είναι απαραίτητα για την άσκηση της διαχείρισης του Συστήματος.

4. Για τη λειτουργία και την εκμετάλλευση του Συστήματος οφείλεται αντάλλαγμα από τό Διαχειριστή του Συστήματος στη Δ.Ε.Η., το οποίο καθορίζεται με σύμβαση η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από γνωμοδότηση της Ρ.Α.Ε.. Το αντάλλαγμα, πέραν ενός εύλογου κέρδους, καλύπτει τις πάσης φύσεως εύλογες δαπάνες για τη λειτουργία και συντήρηση του Συστήματος τις οποίες καταβάλλει η Δ.Ε.Η. και επιπλέον ένα εύλογο ποσό ως απόδοση του δεσμευμένου κεφαλαίου.

5. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να παρέχει επαρκείς πληροφορίες στο Διαχειριστή του Δικτύου για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η αποδοτική λειτουργία, η συντονισμένη ανάπτυξη και η διαλειτουργικότητα του διασυνδεδεμένου δικτύου.

6. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να συνεργάζεται με το Διαχειριστή του Δικτύου, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40.

7. Ο Διαχειριστής του Συστήματος δημοσιεύει κατάλογο όλων των τιμολογίων με τα οποία χρεώνει τους χρήστες του Συστήματος. Στον υπολογισμό των χρεώσεων δικαιούται να συμπεριλάβει το σύνολο των εύλογων δαπανών που ανέλαβε προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του, καθώς και το εύλογο κέρδος του.

8. Ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
Άρθρο 19
Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 195 παρ.3α Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α 179/22.8.2011.

1. Η διαχείριση του Συστήματος διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, ο οποίος καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.ΑΕ, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ.1 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς ρυθμίζονται ιδίως:

α. Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Συστήματος.

β. Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης πρόσβασης στο Σύστημα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για την πρόσβαση στο Σύστημα. Η πρόσβαση των δικαιουμένων στο Σύστημα Μεταφοράς γίνεται με τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και μεταξύ των κατηγοριών χρηστών του Συστήματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να αρνείται την πρόσβαση των δικαιουμένων στο Σύστημα, μόνο για λόγους εξάντλησης της ικανότητας φόρτισης του Δικτύου. Η άρνηση της πρόσβασης πρέπει να αιτιολογείται πλήρως. Σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα αναγκαία μέτρα ενίσχυσης του Συστήματος

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ.2 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

γ. Η προθεσμία μέσα στην οποία ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς υποχρεούται να απαντά στις υποβαλλόμενες αιτήσεις και οι συνέπειες της παράλειψης της απάντησης μέσα στην προθεσμία αυτήν.

δ. Τα κριτήρια που εφαρμόζει ο Διαχειριστής του Συστήματος για την κατανομή φορτίου και επικουρικών υπηρεσιών στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής και τη χρήση των Διασυνδέσεων. Για τον καθορισμό των κριτηρίων, μεταξύ άλλων, λαμβάνονται υπόψη:

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ.3 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

αα) Ο προγραμματισμός εγχύσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και απoρροφήσεων ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα, για δεδομένη χρονική περίοδο, τον οποίο καταρτίζει ο Διαχειριστής του Συστήματος όπως προκύπτει από την οικονομική ιεράρχηση των προσφορών για έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προσφορές που προέρχονται από εγκαταστάσεις παραγωγής πρέπει να αντανακλούν τουλάχιστον το μεταβλητό κόστος των εγκαταστάσεων αυτών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.10 άρθρ.23 Ν.3175/2003 ΦΕΚ Α 207/29.8.2003.

ββ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαθέσιμων εγκαταστάσεων παραγωγής και των Διασυνδέσεων και

γγ) Οι τεχνικοί περιορισμοί του Συστήματος Μεταφοράς.

ε. Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους κατά την κατανομή του φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής. ο Διαχειριστής του Συστήματος δίνει προτεραιότητα:

αα) Στις εγκαταστάσεις παραγωγής οι οποίες χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και στις εγκαταστάσεις συμπαραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 35.

ββ) Σε εγκαταστάσεις παραγωγής οι οποίες χρησιμοποιούν εγχώριες πηγές πρωτογενούς ενέργειας και μέχρι ποσοστού 15% της συνολικής ποσότητας πρωτογενούς ενέργειας που είναι αναγκαία για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην ελληνική επικράτεια κατά τη διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού έτους.

στ. Οι υποχρεώσεις προσκόμισης εγγυήσεων διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος που πρέπει να πληρούνται για την απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα και ο τρόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών, ιδίως μέσω συμβάσεων. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και κινήτρων από τον Διαχειριστή του Συστήματος για τη διατήρηση ασφαλών περιθωρίων προσφοράς ισχύος, τη διαθεσιμότητα επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την εύρυθμη λειτουργία του προγραμματισμού εγχύσεων και απορροφήσεων και της κατανομής φορτίου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ.1 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

ζ. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που οφείλει να ακολουθεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 15, οι όροι των αντίστοιχων συμβάσεων και ο τρόπος ανάκτησης του σχετικού κόστους από όσους απορροφούν ηλεκτρική ενέργεια από το Σύστημα. Στους παραπάνω διαγωνισμούς της πρώτης εφαρμογής των 900 MW, που διενεργεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για μονάδες που εντάσσονται στο σύστημα μέχρι την 1.7.2007, δεν συμμετέχει η Δ.Ε.Η. Α.Ε. Στους διαγωνισμούς της επαύξησης των 400 ΜW μπορεί να συμμετέχει η Δ.Ε.Η. για να διεκδικήσει συμβάσεις μέχρι το 50% της επαύξησης. Στους περαιτέρω διαγωνισμούς, πέραν των 1.300 MW, που διενεργεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για μονάδες που εντάσσονται στο Σύστημα μετά την 1.7.2007, συμμετέχει ισότιμα η Δ.Ε.Η.

Στη ΔΕΗ Α.Ε χορηγείται από το νόμο αυτόν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την ανανέωση και αντικατάσταση του δυναμικού παλαιών Μονάδων με νέες σύγχρονης τεχνολογίας, άνευ περιορισμού ισχύος.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ, καθορίζονται οι γενικοί και ειδικοί όροι και προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας παραγωγής κάθε νέας Μονάδας που υπάγεται στην πρόβλεψη του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το νόμο και τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ισχύουν.

Δύο μήνες προ της ημερομηνίας ένταξης στο Σύστημα ή στα Δίκτυα κάθε νέας Μονάδας, η ΔΕΗ Α.Ε. υποβάλλει αίτημα για τον καθορισμό των παλαιών και προς αντικατάσταση Μονάδων, αντίστοιχης ισχύος.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ και εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή, καθορίζεται το καθεστώς και οι όροι λειτουργίας των Μονάδων αυτών (αποξήλωση ή θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών ή παροχή επικουρικών υπηρεσιών.

Σημ.: όπως ηπερ.ζ`(η οποία είχε προστεθεί με την παρ.12 άρθρ.23 Ν.3175/2003 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ.1 Ν.3587/2007,ΦΕΚ Α 152,αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 παρ.3 Ν.3734/2009,ΦΕΚ Α 8/28.1.2009.

Σχετικό: το άρθρο 30 παρ.3 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005

η. Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης και συντήρησης του Συστήματος, οι σχετικές υποχρεώσεις του Διαχειριστή και του Κυρίου του Συστήματος και το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων που συνάπτονται για τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Συστήματος, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 12.

θ. Ο τρόπος συλλογής πληροφοριών σχετικά με την πρωτογενή μορφή ενέργειας που χρησιμοποιούν όσοι εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο Σύστημα, καθώς και σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τουλάχιστον όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.”

ι`. Κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για τη ρύθμιση του τρόπου Διαχείρισης του Συστήματος.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ.5 Ν.3426/2005, ΦΕΚ Α΄309/22.12.2005.

3. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος, θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, η έκδοση των οποίων προβλέπεται στον Κώδικα αυτόν.

Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.8 Ν.2941/2001, ΦΕΚ Α 201/12.9.2001

4. Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις, που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, αποφασίζονται από τη Ρ.Α.Ε., μετά από γνώμη του Διαχειριστή του Συστήματος. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος ρυθμίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος.

Σημ.: όπως η παρ.3 είχε προστεθεί με την παρ.2 άρθρ.8 Ν.2941/2001, ΦΕΚ Α 201/12.9.2001 αναριθμήθηκε σε 4 με το άρθρο 9 παρ.6 Ν.3426/2005, ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

Σχετικό 1: απόφ.της Ρ.Α.Ε. Ο-12592/2006 (Β΄31)

Σχετικό 2: απόφαση ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υπ΄αριθμ.42/2006 (ΦΕΚ Β΄336/20.3.2006)

Σχετικό 3: παρ.4 άρθρου 4 Ν.3851/2010,ΦΕΚ Α 85/4.6.2010
Άρθρο 20
Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 195 παρ.3α Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α 179/22.8.2011.

1. Με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας καθορίζονται οι τεχνικοί και οι οικονομικοί κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές οι οποίες αφορούν την εξυπηρέτηση του φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας, την παροχή επικουρικών υπηρεσιών, την κατανομή, την εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης και τη διασφάλιση επαρκούς ισχύος, υπό όρους καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος και των εγκαταστάσεων που συνδέονται με αυτό, καθώς και οι προϋποθέσεις δημιουργίας και οι κανόνες λειτουργίας βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων αγορών ηλεκτρισμού. Ο Κώδικας καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ.1 Ν.3426/2005, ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

2. Με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής ενέργειας ρυθμίζονται ιδίως: α. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι ημερήσιου προγραμματισμού και κατανομής φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής και στις Διασυνδέσεις σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ.2 Ν.3426/2005, ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

β. Η μέθοδος υπολογισμού και ο τρόπος μέτρησης της Απόκλισης Παραγωγής-Ζήτησης σε δεδομένη χρονική περίοδο και οι περιπτώσεις κατό τις οποίες για τον υπολογισμό της λαμβάνονται υπόψη οι απώλειες μεταφοράς, διανομής και άλλες απαραίτητες διορθώσεις.

γ. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης, από τον Διαχειριστή του Συστήματος, των Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης, μεταξύ των κατόχων άδειας παραγωγής ή προμήθειας, των επιλεγόντων πελατών και των χρηστών των Διασυνδέσεων. Η διευθέτηση γίνεται ενιαία κατά τρόπο ώστε να προάγεται η διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής, το κόστος να επιμερίζεται κατά το δυνατόν, σε αυτούς που προκαλούν τις αποκλίσεις, η εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης να βασίζεται, κατά το δυνατόν, σε κοστολογικά στοιχεία λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής και το συνολικό κόστος να ελαχιστοποιείται, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών των χρηστών του Συστήματος.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 άρθρ.23 Ν.3175/2003, ΦΕΚ Α 207/29.8.2003, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ.3 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

δ. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι υπολογισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος, λαμβανομένων υπόψη της πιο υψηλής τιμής προσφοράς ενεργού ισχύος για έγχυση στο Σύστημα η οποία εντάσσεται στον προγραμματισμό, καθώς και των τυχόν μέτρων ή κινήτρων για να προάγεται η διαθεσιμότητα ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης από τον Διαχειριστή του Συστήματος των πληρωμών για τις προγραμματισμένες εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και των χρεώσεων για τις προγραμματισμένες απορροφήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα, καθώς και τυχόν πληρωμών για τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής.

Για τον υπολογισμό αυτόν δεν λαμβάνεται υπόψη η προσφερθείσα τιμή παραγωγής:

αα) Από εγκαταστάσεις στις οποίες παρέχεται προτεραιότητα κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

ββ) Από εγκαταστάσεις οι οποίες εντάσσονται στο Σύστημα με αποκλειστικό σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες του Συστήματος, και

γγ) Από εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής Συστήματος για άλλους λόγους, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 άρθρ.23 Ν.3175/2003, ΦΕΚ Α 207/29.8.2003.

ε. Η χρονική περίοδος η οποία λαμβάνεται ως βάση από το Διαχειριστή του Συστήματος για την κατανομή του φορτίου, τον υπολογισμό και τη διευθέτηση των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης και τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής του Συστήματος.

στ. Το είδος, το ύψος και ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ασφάλειας και καταβολής εισφορών από τους χρήστες του Συστήματος αναλογικά με την ενέργεια που απορροφούν από το Σύστημα, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή του Συστήματος, σε περίπτωση τυχόν αδυναμίας των χρηστών να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού και της κατανομής φορτίου σε πραγματικό χρόνο.

Σημ.: όπως η περ.στ΄της παρ.2 προστέθηκε με το άρθρο 10 παρ.4 Ν.3426/2005, ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

3. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος, θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σημ.: όπως προστέθηκε και η παρ.3 με το άρθρο 10 παρ.5 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

4. Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας αποφασίζονται από τη Ρ.ΑΕ, μετά από γνώμη του Διαχειριστή του Συστήματος. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ρυθμίζονται με απόφαση της ΡΑΕ. Μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ.5 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

Σχετικό: απόφ.της Ρ.Α.Ε. Ο-12592/2006 (Β΄31)

Σχετικό: υπ΄αριθμ. ΥΑ 42/2006 (ΦΕΚ Β΄336/20.3.2006)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 21
Κυριότητα Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 195 παρ.3α Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α 179/22.8.2011.

1. Το Δίκτυο συμπεριλαμβανομένου του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ανήκει αποκλειστικά ότι ΕΗ Α.Ε.. Για το σκοπό αυτόν, με τις διατάξεις του παρόντος, χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε. άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του Δικτύου, η οποία καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκταση του Δικτύου. Οι όροι και περιορισμοί της άδειας αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της ΡΑΕ σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Αδειών Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Κυρίου του Δικτύου για τη διασφάλιση του λειτουργικού διαχωρισμού των σχετικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. από τις λοιπές δραστηριότητες που ασκεί αυτή στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 Ν.3426/2005, ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

2. Η ΔΕΗ Α.Ε., ως κύριος του Δικτύου, υποχρεούται να δέχεται τις αιτήσεις σύνδεσης στο Δίκτυο, να λειτουργεί το Δίκτυο, να διατηρεί τη λειτουργική και τεχνική αρτιότητα αυτού, να το αναπτύσσει και να το συντηρεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό που εκπονεί η ιδία και σύμφωνα με τις οδηγίες του Διαχειριστή του Δικτύου ή του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά περίπτωση, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 Ν.3426/2005, ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

Άρθρο 22
Διαχείριση του Δικτύου

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 Ν.3426/2005, ΦΕΚ Α 309/22.12.2005, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 195 παρ.3α Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α 179/22.8.2011.

1. Έως την 1η Ιουλίου 2007, η εταιρεία με την επωνυμία “Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.” οφείλει να αναλάβει τις αρμοδιότητες και του Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22α, και μετονομάζεται σε “Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος και Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.”, με διακριτικό τίτλο “ΔΕΣΔΗΕ Α.Ε.”. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΔΕΣΔΗΕ Α.Ε. πρέπει να είναι ανεξάρτητα και, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, να μην συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, με επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος και Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας υποχρεούται να λάβει άδεια διαχείρισης του Δικτύου, η οποία καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκτασή του. Η άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών.

3. Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, η ΔΕΗ Α.Ε. ασκεί τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22α. Για το σκοπό αυτόν χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε., με τις διατάξεις του νόμου αυτού, προσωρινή άδεια διαχείρισης του Δικτύου, που ισχύει μέχρι την έκδοση της άδειας που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαχείρισης του Δικτύου από τη ΔΕΗ Α.Ε. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε..

4. Με την άδεια διαχείρισης του Δικτύου καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Διαχειριστή του Δικτύου σχετικά με την ανάπτυξη και συντήρηση του Δικτύου, οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων διαχείρισης του Δικτύου, καθώς και τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας του Διαχειριστή προκειμένου:

α) Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη Διαχείριση του Δικτύου να μην συμμετέχουν σε οργανωτικές δομές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

β) Να διασφαλίζεται ότι τα επαγγελματικά συμφέροντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη Διαχείριση του Δικτύου λαμβάνονται υπόψη, ώστε να είναι σε θέση να ενεργούν με ανεξαρτησία

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται Κώδικας Δεοντολογίας που καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκησης του Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην άδεια διαχείρισης του Δικτύου, ώστε να αποφεύγεται τυχόν μεροληπτική συμπεριφορά σε σχέση με την πρόσβαση τρίτων στο Δίκτυο, τα μέτρα για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και ο τρόπος και τα μέσα παρακολούθησης της τήρησής του. Μέχρι την 31 η Ιανουαρίου κάθε έτους, ο Διαχειριστής του Δικτύου υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε. έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται από τον Διαχειριστή, όπως ορίζεται στην απόφαση έγκρισης του Κώδικα. Με βάση την έκθεση αυτή, η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί κατ΄έτος το βαθμό ανεξαρτησίας του Διαχειριστή και μπορεί να προτείνει μέτρα για την περαιτέρω διασφάλιση της ανεξαρτησίας του.

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού, καθώς και οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου που εκδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 23, εφαρμόζονται και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Δικτύου από τη ΔΕΗ Α.Ε..
Άρθρο 22Α
Αρμοδιότητες Διαχειριστή του Δικτύου

Σημ.: όπως το άρθρο 22α προστέθηκε με το άρθρο 12 Ν.3426/2005, ΦΕΚ Α 309/22.12.2005, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 195 παρ.3α Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α 179/22.8.2011.

1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της λειτουργίας, της συντήρησης και της ανάπτυξης του διασυνδεδεμένου Δικτύου, σύμφωνα με την άδεια διαχείρισης του Δικτύου, που του χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε..

2. Πέραν των όσων ορίζονται στην άδεια Διαχείρισης του Δικτύου, ο Διαχειριστής αυτού υποχρεούται ειδικότερα να:

α) Διασφαλίζει την αξιοπιστία και ασφάλεια του Δικτύου, λαμβάνοντας παραλλήλως κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

β) Διασφαλίζει τη διατήρηση τεχνικά άρτιου και οικονομικά αποδοτικού Δικτύου.

γ) Διασφαλίζει ότι τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα τάσης και την αξιοπιστία τροφοδότησης των Πελατών, όπως καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

δ) Μεριμνά για την πρόσβαση στο Δίκτυο των κατόχων αδειών παραγωγής και προμήθειας και των Επιλεγόντων Πελατών, σύμφωνα με τους όρους και τις προ υποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου

ε) Διασφαλίζει τη σύνδεση με το Δίκτυο όσων το ζητούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

στ) Διασφαλίζει την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, καλή λειτουργία και αντικατάσταση των μετρητικών διατάξεων που εγκαθίστανται στο Δίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και τους όρους της άδειας διαχείρισης του Δικτύου, καθώς και τη συλλογή των σχετικών μετρήσεων.

ζ) Παρέχει στους χρήστες του Δικτύου και στον Διαχειριστή του Συστήματος τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική πρόσβαση στο Δίκτυο.

η) Απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου και ιδίως υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων.

θ) Συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Δικτύου Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) για την κατάρτιση και εφαρμογή κατάλληλου πρωτοκόλλου επικοινωνίας και συνεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Δικτύου Δ.Α.Α..

3. Για την εκτέλεση των έργων ανάπτυξης και συντήρησης του Δικτύου, συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ του Κυρίου του Δικτύου και του Διαχειριστή του Δικτύου, με τις οποίες καθορίζονται τα χρονικά πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών, οι εγγυήσεις που παρέχονται από τον Κύριο του Δικτύου για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση αυτών, καθώς και οι όροι και η διαδικασία παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσής τους από τον Διαχειριστή του Δικτύου, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 30 ή άλλης διάταξης που καθορίζει υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών, ο Διαχειριστής του Δικτύου διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Οι κοινοποιούμενες πληροφορίες σχετικά με τις δικές του δραστηριότητες, που ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα, διατίθενται χωρίς διακρίσεις.

5. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δημοσιοποιεί τη μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων σύνδεσης στο Δίκτυο, τις μοναδιαίες τιμές κόστους και κάθε αναγκαία πληροφορία για τον τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων σύνδεσης στο Δίκτυο.

6. Για την παραχώρηση της διαχείρισης του Δικτύου, πλην του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ο Διαχειριστής του Δικτύου καταβάλλει ετήσιο αντάλλαγμα στον Κύριο του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.
Άρθρο 23
Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 Ν.3426/2005, ΦΕΚ Α 309/22.12.2005, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 195 παρ.3α Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α 179/22.8.2011.

1 Η Διαχείριση του Δικτύου γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2 Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου καθορίζονται:

α) Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα τάσης και την αξιοπιστία τροφοδότησης των Πελατών.

β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους οποίους ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στο Δίκτυο, στους κατόχους άδειας παραγωγής ή προμήθειας και στους πελάτες. Η πρόσβαση των δικαιουμένων στο Δίκτυο γίνεται κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου

γ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία προσωρινής άρνησης της σύνδεσης στο Δίκτυο, η οποία επιτρέπεται μόνο για λόγους εξάντλησης της ικανότητας φόρτισης. Η άρνηση της σύνδεσης πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς Ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να λαμβάνει άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για τη σύνδεση.

δ) Η προθεσμία, εντός της οποίας ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να αποφασίζει, αιτιολογημένα, για τις αιτήσεις σύνδεσης και να ενημερώνει τους αιτούντες.

ε) Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων των πελατών και των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες συνδέονται στο Δίκτυο.

στ) Οι προδιαγραφές των μετρητών, η διαδικασία εγκατάστασης και ελέγχου των μετρητών και διαχείρισης των μετρήσεων, καθώς και η παροχή στοιχείων σχετικά με τις μετρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια, η διαφάνεια και η απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος επιλογής προμηθευτή, η δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου και του εντοπισμού βλαβών του Δικτύου

ζ) Οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ του Διαχειριστή και των χρηστών του Δικτύου, καθώς και οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν, σε περίπτωση μη τήρησης διατάξεων του Κώδικα.

η) Οι διαδικασίες και οι όροι ανάπτυξης του Δικτύου, λαμβανομένων υπόψη ιδίως των αναγκών βελτίωσης της λειτουργίας του Δικτύου, της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και ενιαίων, κατά το δυνατόν, προδιαγραφών, της προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου, καθώς και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22α. Το πρόγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου καταρτίζεται, κάθε έτος, από τον κύριο του Δικτύου Διανομής, έχει χρόνο αναφοράς μία πενταετία και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από γνώμη της ΡΑΕ Έργα επέκτασης του Δικτύου, λόγω σύνδεσης εκτελούνται νομίμως, ακόμη και εάν δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου.

θ) Ο καθορισμός των χρεώσεων σύνδεσης με το Δίκτυο και χρήσης του Δικτύου, ο τρόπος και τα κριτήρια υπολογισμού των χρεώσεων αυτών, λαμβανομένης υπόψη της απόδοσης του Διαχειριστή του Δικτύου, κατά τομέα δραστηριότητας και του προγραμματισμού ανάπτυξης.

ι) Οι διαδικασίες έκδοσης τιμολογίων και τήρησης λογαριασμών από τον Διαχειριστή του Δικτύου. καθώς και οι διαδικασίες εκκαθάρισης των λογαριασμών.

ια) Η διαδικασία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, σχετικά με τη λειτουργία του Δικτύου.

ιβ) Οι διαδικασίες εφαρμογής μέτρων διαχείρισης της ζήτησης και εξοικονόμησης ενέργειας.

ιγ) Η διαδικασία έκδοσης εσωτερικών τεχνικών οδηγιών για την τήρηση του Κώδικα αυτού.

ιδ) Ο τρόπος με τον οποίο ο Διαχειριστής του Δικτύου παρακολουθεί την εξέλιξη της ζήτησης και η υποχρέωσή του για την υποβολή σχετικών εκθέσεων στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη ΡΑΕ., κατά τακτά χρονικά διαστήματα

ιε) Κάθε άλλη λεπτομέρεια, απαραίτητη για τη ρύθμιση του τρόπου Διαχείρισης του Δικτύου.

3. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Δικτύου, θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, η έκδοση των οποίων προβλέπεται στον Κώδικα αυτόν.

4. Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις, που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, αποφασίζονται από τη Ρ.Α.Ε. μετά από γνώμη του Διαχειριστή του Δικτύου. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Διανομής ρυθμίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Δικτύου.
Άρθρο 23Α
Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

Σημ.: όπως το άρθρο 23α προστέθηκε με το άρθρο 14 Ν.3426/2005, ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

1. Η ΔΕ Η Α.Ε., ως Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, οφείλει να λάβει άδεια αποκλειστικότητας της διαχείρισης του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Η άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Αδειών και καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκταση του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών Με την άδεια αυτή καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τη διαφύλαξη του λειτουργικού διαχωρισμού της δραστηριότητας αυτής, σε σχέση με τις λοιπές δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε. στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτελεσματικό τρόπο.

2. Ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών αναλαμβάνει, για τα νησιά αυτά, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Δικτύου, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 22, 22α και 23.

3. Η διαχείριση της παραγωγής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών διενεργείται από τον Διαχειριστή των νησιών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών υποχρεούται να:

α) Διασφαλίζει την αξιόπιστη, οικονομικά αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των μονάδων παραγωγής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, λαμβάνοντας παραλλήλως τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

β) Διασφαλίζει την ανάπτυξη, την τεχνική αρτιότητα και την οικονομικότητα της παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για την εξυπηρέτηση της ζήτησης.

γ) Απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των παραγωγών των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και ιδίως, από διακρίσεις υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων.

δ) Συντάσσει για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11, προγράμματα ανάπτυξης της παραγωγής τα οποία εγκρίνονται από τη Ρ.Α.Ε.. Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται, για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα, εκτιμήσεις που αφορούν την εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, εκτιμήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα του υφιστάμενου δυναμικού παραγωγής, πρόγραμμα αντικατάστασης του υφιστάμενου δυναμικού παραγωγής, πρόγραμμα εγκατάστασης νέου δυναμικού παραγωγής, πρόγραμμα διασύνδεσης με το Σύστημα ή με το διασυνδεδεμένο με το Σύστημα Δίκτυο ή με άλλο Μη Διασυνδεδεμένο Νησί.

Οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη του φορτίου περιλαμβάνουν πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας και μέτρα διαχείρισης του φορτίου. Με απόφαση της Ρ.ΑΕ. καθορίζεται η χρονική περίοδος που καλύπτουν τα προγράμματα αυτά, η οποία δεν μπορεί να είναι ανώτερη των επτά (7) ετών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος δημοσίευσης των προγραμμάτων.

ε) Συντάσσει για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, πλην των Απομονωμένων Μικροδικτύων της παραγράφου 3 του άρθρου 11, καταστάσεις, στις οποίες παραθέτει αποκλειστικά, για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, τις εκτιμήσεις του σχετικά με το δυναμικό παραγωγής που, ενδεχομένως, θα συνδεθεί με το Δίκτυο, με την ανάγκη διασύνδεσης με το Σύστημα, με άλλο Δίκτυο Διανομής ή Μη Διασυνδεδεμένο Νησί και με τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. καθορίζεται η χρονική περίοδος που καλύπτουν οι εκτιμήσεις αυτές. η οποία δεν μπορεί να είναι ανώτερη των επτά (7) ετών Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος δημοσίευσης των εκτιμήσεων.

στ) Μεριμνά ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι χώροι για την εγκατάσταση νέου δυναμικού παραγωγής, την επέκταση του υφιστάμενου δυναμικού ή στοιχείων ενίσχυσης και επέκτασης διανομής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τους κατόχους των αδειών για τη έγχυση ενέργειας και την παροχή επικουρικών υπηρεσιών στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και την αμοιβή των παραγωγών της ενέργειας αυτής και τηρεί τους απαραίτητους λογαριασμούς για την αμοιβή των παραγωγών αυτών, τη χρέωση των πελατών των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και τη διαχείριση των πιστώσεων και χρεώσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Δεν απαιτείται σύναψη σύμβασης για τις μονάδες παραγωγής της ΔΕΗ ΑΕ. Η μεθοδολογία υπολογισμού της αμοιβής των μονάδων παραγωγής, καθώς και οι παράμετροι της μεθοδολογίας αυτής, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και γνώμη της Ρ.Α.Ε..

4. Η διαχείριση της παραγωγής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Ο Κώδικας αυτός καταρτίζεται από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε..

Με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών καθορίζονται ειδικότερα:

α) Τα κριτήρια που εφαρμόζει ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για την κατανομή φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής. Για τον καθορισμό των κριτηρίων λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπόψη

(αα) Ο προγραμματισμός εγχύσεων και απορροφήσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο, για δεδομένη χρονική περίοδο. Τον προγραμματισμό καταρτίζει ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, κατά το αποτέλεσμα της οικονομικής ιεράρχησης των δηλώσεων διαθεσιμότητας για έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες παραγωγής, με βάση το μεταβλητό κόστος των μονάδων αυτών.

(ββ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαθέσιμων εγκαταστάσεων παραγωγής.

(γγ) Οι τεχνικοί περιορισμοί του ηλεκτρικού συστήματος των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

β) Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους οποίους, κατά την κατανομή του φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών δίνει προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις παραγωγής οι οποίες χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και στις εγκαταστάσεις συμπαραγωγή ς σύμφωνα με το άρθρο 36.

γ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης, από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, των πληρωμών για τις προγραμματισμένες εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο, καθώς και των πληρωμών για τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής. Για τις ανωτέρω πληρωμές δεν λαμβάνεται υπόψη η προσφερθείσα τιμή παραγωγής:

(αα) Από εγκαταστάσεις στις οποίες παρέχεται προτεραιότητα κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

(ββ) Από εγκαταστάσεις οι οποίες εντάσσονται στο Δίκτυο με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των αναγκών αυτού.

δ) Η μέθοδος υπολογισμού και ο τρόπος μέτρησης από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών των Αποκλίσεων Παραγωγής -Ζήτησης, σε δεδομένη χρονική περίοδο. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης των Αποκλίσεων Παραγωγής -Ζήτησης, μεταξύ των κατόχων άδειας παραγωγής. Η ανωτέρω διευθέτηση γίνεται κατά τρόπο ώστε να προάγεται η διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής, το κόστος να επιμερίζεται σε αυτούς που προκαλούν τις αποκλίσεις, η τιμή να βασίζεται σε κοστολογικά στοιχεία λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής και το συνολικό κόστος να ελαχιστοποιείται

ε) Η χρονική περίοδος η οποία λαμβάνεται ως βάση από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για την κατανομή του φορτίου, τον υπολογισμό και τη διευθέτηση των Αποκλίσεων Παραγωγής -Ζήτησης.

στ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και η παροχή κινήτρων από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τη διατήρηση ασφαλών περιθωρίων προσφορών ισχύος, τη διαθεσιμότητα επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την εύρυθμη λειτουργία του προγραμματισμού εγχύσεων και της κατανομής φορτίου.

ζ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που οφείλει να ακολουθεί ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τη σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 3 υποπαράγραφο ζ του άρθρου αυτού και οι όροι των αντίστοιχων συμβάσεων.

η) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση του τρόπου Διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

5. Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών καθορίζονται, με απόφαση της ΡΑ.Ε., μετά από γνώμη του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του τ ανωτέρω Κώδικα καθορίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

6. Η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες παραγωγής, διανομής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΣΕ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
Άρθρο 24
Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 195 παρ.3γ Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α 179/22.8.2011.

1. Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε Επιλέγοντες Πελάτες και, όσον αφορά τη Δ.Ε.Η., και σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες, καθώς και η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.15 άρθρ.23 Ν.3175/2003,ΦΕΚ Α 207, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.3β άρθρου 195 Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α 179/22.8.2011.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, η άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών εφόσον ο υποψήφιος προμηθευτής: α) έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 60.000 ευρώ, β) διαθέτει οργανωτική και διοικητική δομή κατάλληλη να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή λειτουργία της άσκησης δραστηριότητας προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών και γ) έχει την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα, που αποδεικνύεται από τα στοιχεία της αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών και καθορίζεται στους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος, του Δικτύου Διανομής και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Πέραν των προϋποθέσεων που απαιτούνται κατά την παράγραφο αυτή για τη χορήγηση της άδειας προμήθειας, ο κάτοχος αυτής οφείλει, κατά την άσκηση της δραστηριότητας προμήθειας, να προσκομίζει ικανοποιητικές μακροχρόνιες εγγυήσεις για την εξασφάλιση διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το Σύστημα, σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ.1 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005,ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.3β άρθρου 195 Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α 179/22.8.2011.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορούν να εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής άδειας προμήθειας, όσοι προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται αποκλειστικό από εγκαταστάσεις παραγωγής, οι οποίες αναφέρονται στις περιπτώσεις των εδαφίων α` και β` της παρ, 1 του άρθρου 10.

4. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., η οποία δημοσιεύεται όπως ορίζεται στον Κανονισμό Αδειών, διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων εξαίρεσης και καθορίζεται ο χρόνος διάρκειάς της.

5. Στα Απομονωμένα Μικροδίκτυα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11, άδεια προμήθειας χορηγείται αποκλειστικά στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ.2 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.3β άρθρου 195 Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α 179/22.8.2011.

6. Η άδεια προμήθειας μη επιλεγόντων πελατών χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών με την άδεια αυτή καθορίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με τη διασφάλιση του απρόσκοπτου εφοδιασμού Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που δεν αποτελούν Απομονωμένα Μικροδίκτυα κατά την έννοια ης παραγράφου 3 του άρθρου 11, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται μακροχρόνια, η οικονομική λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών αυτών.

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ.3 Ν.3426/2005, ΦΕΚ Α 309/22.12.2005 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.3β άρθρου 195 Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α 179/22.8.2011.
Άρθρο 25
Επιλέγοντες Πελάτες

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 Ν.3426/2005, ΦΕΚ Α 309/22.12.2005, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 195 παρ.3γ Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α 179/22.8.2011.

1. Όλοι οι καταναλωτές ορίζονται ως Επιλέγοντες ελάτες, με εξαίρεση τους καταναλωτές που είναι εγκατεστημένοι σε Απομονωμένα Μικροδίκτυα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 και αυτούς που προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά α οικιακή χρήση. Από την 1.7.2007, όλοι οι καταναλωτές ορίζονται ως Επιλέγοντες Πελάτες, με εξαίρεση τους καταναλωτές που οι εγκαταστάσεις τους είναι συνδεμένες με Απομονωμένα Μικροδίκτυα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11.

2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος, ο Διαχειριστής του Δικτύου και ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν στους Επιλέγοντες Πελάτες, μετά από αίτησή τους, πρόσβαση μέσω ηλεκτρικών γραμμών ή εγκαταστάσεων ή και των δύο στο Σύστημα, στο Δίκτυο ή στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά περίπτωση.
Άρθρο 26
Προμήθεια ΗλεκτρικήςΕνέργειας σε Πελάτες από τη Δ.Ε.Η.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 195 παρ.3γ Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α 179/22.8.2011.

1. Η Δ.Ε.Η., μετά από αίτηση Μη Επιλέγοντα Πελάτη, υποχρεούται να του προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια και να προβαίνει, ως Διαχειρίστρια του Δικτύου, σε σύνδεση με το Δίκτυο, εφόσον είναι αναγκαίο για την προμήθεια, υπό τον όρο καταβολής του σχετικού τμήματος. Η προμήθεια διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που ορίζει ο Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες.

2. Η Δ.Ε.Η., μετά από αίτηση Επιλέγοντα Πελάτη άλλου προμηθευτή, υποχρεούται να του προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια, με όρους που δεν δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ Επιλεγόντων Πελατών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.17 άρθρ.23 Ν.3175/2003, ΦΕΚ Α 207/29.8.2003.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., η Δ.Ε.Η. δύναται να συνυπολογίσει στα τιμολόγια προμήθειας για την παροχή της υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου τυχόν πρόσθετη επιβάρυνση, η οποία προσδιορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια κατά κατηγορία Επιλεγόντων Πελατών και προκύπτει από το γεγονός ότι ο Επιλέγων Πελάτης προμηθευόταν ηλεκτρική ενέργεια από άλλο προμηθευτή.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.17 άρθρ.23 Ν.3175/2003, ΦΕΚ Α 207/29.8.2003.
Άρθρο 27
Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 Ν.3426/2005, ΦΕΚ Α 309/22.12.2005, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 195 παρ.3γ Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α 179/22.8.2011.

1. Ο Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες εκπονείται από τη Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Με τον Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες καθορίζονται ιδίως:

α. Οι όροι και οι προϋποθέσεις σύναψης, τροποποίησης και λύσης συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι όροι που υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις και ιδίως όροι προστασίας των καταναλωτών, καθώς και διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

β. Οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται να διακόπτεται η προμήθεια, ιδίως όταν ο προμηθευόμενος είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή του τιμήματος.

γ. Οι προδιαγραφές και ο τρόπος δημοσίευσης των όρων και των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών προμήθειας, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον διακριτή αναγραφή των χρεώσεων για χρήση του Συστήματος, για χρήση του Δικτύου, για Επικουρικές Υπηρεσίες και για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Οι ανωτέρω προδιαγραφές και ο τρόπος δημοσίευσης μπορούν να διαφέρουν κατά περιοχές.

δ. Η συχνότητα τιμολόγησης βάσει πραγματικής κατανάλωσης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 Ν.3855/2010, ΦΕΚ Α`95/23.6.2010.

ε΄δ. Ο τρόπος διασφάλισης της δυνατότητας αλλαγής προμηθευτή, χωρίς οικονομική ή άλλη επιβάρυνση.

στ΄ ε. Το ελάχιστο ύψος, η διαδικασία προσδιορισμού και καταβολής της αποζημίωσης σε Πελάτη για μη τήρηση των προδιαγραφών προμήθειας.

ζ` στ. Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος διακοπής εκ μέρους των προμηθευτών, για λόγους ενεργειακής αποδοτικότητας και διαχείρισης της ζήτησης.

η ζ. Μέτρα προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και μέτρα κατά της αποσύνδεσης, καθώς και των καταναλωτών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.

θ` η. Ο τρόπος ενημέρωσης των καταναλωτών από τους προμηθευτές, σχετικά με τη συμβολή κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μίγμα καυσίμου κατά το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής σε υφιστάμενες πηγές αναφοράς, όπου διατίθενται πληροφορίες για περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, τον Διαχειριστή του Δικτύου ή τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

ι` θ. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια της προμήθειας σε Πελάτη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ -ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Άρθρο 28
Κανονισμός Αδειών

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 195 παρ.3γ Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α 179/22.8.2011.

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., θεσπίζεται Κανονισμός Αδειών. Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται: Α) Το περιεχόμενο της αιτήσεως, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία για τη χορήγηση των αδειών παραγωγής, αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος, διαχείρισης του Συστήματος, αποκλειστικότητας της κυριότητας και διαχείρισης του Δικτύου και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεώς τους. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις αναφέρονται ιδίως: α) Στην εθνική ασφάλεια, για την προστασία της οποίας μπορεί να προβλέπεται η προηγούμενη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έκδοση αδειών ή την επέκταση ή την τροποποίησή τους, από τις αρμόδιες αρχές. β) Στην ασφάλεια και την προστασία του Συστήματος, του Δικτύου, των εγκαταστάσεων παραγωγής και του συνδεδεμένου εξοπλισμού. γ) Στην προστασία του περιβάλλοντος. δ) Στην αποδοτική παραγωγή και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. ε) Στην κατασκευή και λειτουργία νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβανομένων όρων και προϋποθέσεων που αφορούν την πρωτογενή πηγή ενέργειας που χρησιμοποιούν. στ) Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αιτούντος, όπως είναι οι τεχνικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές δυνατότητές τους. ζ) Στις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας. η) Στην υλοποίηση του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της Χώρας, και θ) Στην προστασία των καταναλωτών με στόχο την επίτευξη των μικρότερων δυνατών τιμών.

Β) Ειδικώς, προκειμένου για υδροηλεκτρικά έργα, η άδεια παραγωγής θα χορηγείται σε κάθε περίπτωση μόνο εφόσον αυτά εντάσσονται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό ανάπτυξης και ενεργειακής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της οικείας υδρολογικής λεκάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1739/1987 (ΦΕΚ 201 Α`/20.11.1987) όπως ισχύει:

Γ) Ο τρόπος δημοσιεύσεως της αιτήσεως,τα πρόσωπα που μπορεί να υποβάλλουν αντιρρήσεις και η διαδικασία υποβολής της. Για τις αντιρρήσεις αυτές αποφασίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Ρ.Α Ε..

Δ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί ασκήσεως των δικαιωμάτων που παρέχονται με την άδεια.

Ε) Ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου από τη Ρ.Α.Ε. της άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχει η άδεια.

ΣΤ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποιήσεως και επεκτάσεως των αδειών, και προκειμένου για τις άδειες παραγωγής και προμήθειας, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανακλήσεώς τους.

Ζ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαίο για την εφαρμογή των άρθρων 9,10,11,12,17,20 και 22 του νόμου αυτού.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται το τέλος για την έκδοση, τροποποίηση και μεταβίβαση των αδειών παραγωγής και αποφάσεων εξαίρεσης και τα ετήσια τέλη για τη χρήση των αδειών και των εξαιρέσεων αυτών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ.11 Ν.3734/2009,ΦΕΚ Α 8/28.1.2009.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να επιβάλλονται στους κατόχους αδειών του νόμου αυτού πρόσθετες υποχρεώσεις: α) Για να διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας προκειμένου να κατοχυρώνεται η ασφάλεια του εφοδιασμού, η τακτική παροχή, η ποιότητα, οι τιμές, η προστασία των καταναλωτών και η προστασία περιβάλλοντος, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμου ενεργειακού σχεδιασμού. Στις υποχρεώσεις αυτές ενδεικτικά περιλαμβάνονται η ενιαία τιμολόγηση στο σύνολο της χώρας για ορισμένες κατηγορίες πελατών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και ειδικά τιμολόγια ή όροι για κατηγορίες ή περιπτώσεις πελατών που χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης. Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να ορίζονται σαφώς, να είναι διαφανείς, αμερόληπτες και επαληθεύσιμες. β) Για να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις πολέμου ή επιστράτευσης ή ανάγκες της άμυνας της χώρας ή επείγουσα κοινωνική ανάγκη από θεομηνία ή ανάγκη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

4. Η Ρ.Α.Ε. παρακολουθεί και ελέγχει τη συμμόρφωση των κατόχων αδειών με τους ανωτέρω όρους. Ο όροι αυτοί θεωρούνται όροι των αδειών που έχουν ήδη χορηγηθεί ή χορηγούνται μετά την έναρξη ισχύος των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου.

5. Με τον Κανονισμό Αδειών καθορίζονται αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, με τον ίδιο Κανονισμό καθορίζονται αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κατασκευής Απευθείας Γραμμών. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συνίστανται ειδικότερα σε προηγούμενη άρνηση πρόσβασης στο Σύστημα, στο Δίκτυο Διανομής ή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Με τον ίδιο Κανονισμό καθορίζεται και το περιεχόμενο της άδειας, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιγραφή των Απευθείας Γραμμών και τον τρόπο και τις διαδικασίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης των Γραμμών, καθώς και της διασφάλισης της πρόσβασης τρίτων, όπου επιτρέπεται Άρνηση χορήγησης άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμών επιτρέπεται, ιδίως για λόγους εκπλήρωσης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και αιτιολογείται ειδικώς για κάθε περίπτωση. Η χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμής δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Όταν η Απευθείας Γραμμή συνδέεται με το Σύστημα ή το Δίκτυο, μπορεί να προβλέπεται ότι η σχετική άδεια διαχείρισης χορηγείται στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου.

Σημ.: όπως η παρ.5 προστέθηκε με το άρθρο 18 Ν.3426/2005, ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

Σχετικό: ΥΑ Δ5/Β/Φ1/οικ. 11737 (ΦΕΚ Β΄ 1037/07.08.2002)
Άρθρο 29
Γενικά τιμολόγια και διατάξεις χρέωσης

Σημ.: όπως το άρθρο 29 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ εκτός από την παρ. 6 που τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 195 του ν. 4001/2011 και με το άρθρο 32 παρ.1 Ν.4038/2012,ΦΕΚ Α 14/2.2.2012.

1. Τα τιμολόγια με βάση τα οποία, οι κάτοχοι άδειας εισπράττουν τίμημα ή τέλος ή οποιαδήποτε αντιπαροχή για την παροχή των υπηρεσιών τους, με εξαίρεση τα τιμολόγια προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες, δεν ισχύουν εάν δεν εγκριθούν προηγουμένως από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε..

2. Τα τιμολόγια πρόσβασης στο Σύστημα, στο Δίκτυο Διανομής και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στα οποία περιλαμβάνονται οι χρεώσεις σύνδεσης και χρήσης, καταρτίζονται σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του αρμόδιου Δια χειριστή, όπως προβλέπεται στους αντίστοιχους Κώδικες. Η μεθοδολογία τιμολόγησης καταρτίζεται με τρόπο που επιτρέπει την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στο Σύστημα, στο Δίκτυο Διανομής και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής τροφοδοσία και η βιωσιμότητά τους τα τιμολόγια αυτά εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή και σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Κατά την έγκριση των τιμολογίων πέραν ενός εύλογου κέρδους, λαμβάνονται υπόψη ιδίως:

α) Οι δαπάνες για την παραγωγή ή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

β) Οι δαπάνες για μισθούς, ημερομίσθια και συναφή έξοδα.

γ) Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, φόροι και δασμοί.

δ) Η απόσβεση των επενδύσεων.

ε) Η απόδοση του επενδεδυμένου κεφαλαίου, λαμβανομένου υπόψη του επιχειρηματικού κινδύνου και του κόστους κεφαλαίου αντίστοιχων δραστηριοτήτων.

στ) Οι δαπάνες για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

ζ) Οι δαπάνες για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν ή εγγυήσεις λειτουργίας που χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.18 άρθρ.23 Ν.3175/2003, ΦΕΚ Α 207/29.8.2003.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε. οι κάτοχοι, άδειας, στα πλαίσια της γενικής υποχρέωσής τους προς παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, μπορεί να υποχρεωθούν να διαφοροποιούν για ομάδες Καταναλωτών τα τιμολόγια τους, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται:

α) η δυνατότητα κάλυψης των συνολικών δαπανών για κάθε κάτοχο άδειας, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 ανωτέρω, και

β) όσον αφορά τη Δ.Ε.Η., η μη ύπαρξη επιδοτήσεων μεταξύ Επιλεγόντων και Μη Επιλεγόντων Πελατών.

Σημ.: όπως η παρ.4 προστέθηκε με την παρ.19 άρθρ.23 Ν.3175/2003, ΦΕΚ Α 207/29.8.2003.

Σχετικό: άρθρ.28 Ν.3426/2005.

5 . Οι δαπάνες των περιπτώσεων στ` και ζ` της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού επιμερίζονται, ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, σε κάθε κατηγορία Πελατών, περιλαμβανομένων των αυτοπαραγωγών, σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. και η οποία λαμβάνει υπόψη την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει ο κάθε Πελάτης και συντελεστές που διαφοροποιούν τον επιμερισμό κατά κατηγορία Πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση που εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών Πελατών. “και ταυτόχρονα προωθεί την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και την αποδοτική χρήση αυτής.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 παρ.6 Ν.3888/2010,ΦΕΚ Α 175/30.9.2010.

Οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών της ανωτέρω μεθοδολογίας προσδιορίζονται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000). Το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται ετήσια με μέριμνα της Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ε.Σ. Υ.Ε.

6 Τα τιμολόγια προμήθειας της ΔΕΗ Α.Ε. για τη χαμηλή τάση μέχρι την 30.6.2013 εγκρίνονται, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι οποίες δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ.»

Σημ.: όπως είχε προστεθεί με το άρθρο 7 παρ.3 Ν.3899/2010, ΦΕΚ Α 212/17.12.2010 τροποποιήθηκε με την περίπτωση γ` της παρ. 3 του άρθρου 195 του ν. 4001/2011 και στη συνέχεια με το άρθρου 32 παρ.1 Ν.4038/2012,ΦΕΚ Α 14/2.2.2012.
Άρθρο 30
Τήρηση λογαριασμών από κατόχους αδειών

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 Ν.3426/2005, ΦΕΚ Α 309/22.12.2005, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 3 του άρθρου 195 του ν. 4001/2011 και με το άρθρο 32 παρ.1 Ν.4038/2012,ΦΕΚ Α 14/2.2.2012.

1. Οι κάτοχοι αδειών, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τη νομική μορφή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, καταρτίζουν – υποβάλλουν σε έλεγχο και δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 καθώς και των νόμων 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α) και 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α). Κάτοχοι αδειών, οι οποίοι δεν υποχρεούνται από τις ισχύουσες διατάξεις να δημοσιεύουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους, οφείλουν να τηρούν, στα γραφεία της έδρας τους, αντίγραφα των λογαριασμών στη διάθεση του κοινού.

2. Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για καθεμία από τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες και προμήθειας σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες, όπως ακριβώς θα ήταν υποχρεωμένες να πράξουν αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις, προκειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Στους λογαριασμούς αυτούς πρέπει να αποσαφηνίζονται τα έσοδα που προέρχονται από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Συστήματος, του Δικτύου Διανομής και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν ενοποιημένους λογαριασμούς για άλλες δραστηριότητες, που δεν εμπίπτουν στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι λογαριασμοί περιλαμβάνουν ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, για κάθε χωριστή δραστηριότητα. Η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες που ασκεί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α.

3. Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις διευκρινίζουν τους κανόνες κατανομής του ενεργητικού και παθητικού και των δαπανών και εσόδων, τους οποίους εφαρμόζουν για την κατάρτιση των χωριστών λογαριασμών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Η Ρ.Α.Ε. εγκρίνει τις αρχές και τους κανόνες κατανομής, οι οποίοι εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις αυτές, καθώς και την τροποποίησή τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποφυγή διακρίσεων, διασταυρούμενων επιδοτήσεων ή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

4. Οι ελεγκτές των Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων ελέγχουν τους χωριστούς λογαριασμούς που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, όπως θα έπρατταν αν οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις και υποβάλλουν στην οικεία γενική συνέλευση το πιστοποιητικό του ελέγχου τους. Ο έλεγχος αυτός συνίσταται ιδίως, στην ορθή εφαρμογή των κανόνων κατανομής για το διαχωρισμό των λογαριασμών και στην τήρηση της υποχρέωσης κατά την παράγραφο 2, προς αποφυγή των διακρίσεων και των διασταυρούμενων επιδοτήσεων, μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων. Μετά την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση, οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με το πιστοποιητικό των ελεγκτών, σχετικά με τους χωριστούς λογαριασμούς, κοινοποιούνται στη Ρ.Α.Ε.. Η ΡΑ.Ε. μπορεί να προβαίνει σε έκτακτους ελέγχους για την τήρηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται από το άρθρο αυτό και για το σκοπό αυτόν έχει δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας.

5. Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις παραθέτουν, στο προσάρτημα ή στις σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους, τους εγκεκριμένους και ισχύοντες κανόνες κατανομής, τις χωριστές οικονομικές καταστάσεις για κάθε δραστηριότητα, τις σημαντικές πράξεις που έχουν πραγματοποιήσει με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή με επιχειρήσεις, στη μετοχική σύνθεση των οποίων μετέχουν οι ίδιοι μέτοχοι, καθώς και τη σχετική με τους χωριστούς λογαριασμούς έκθεση των ελεγκτών. Αντίγραφο του προσαρτήματος τηρείται στα γραφεία της έδρας της επιχείρησης στη διάθεση του κοινού Συμπληρωματικά με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων 3229/2004 και 3301/2004 που αφορούν τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, οι ισολογισμοί και τα αποτελέσματα χρήσης, για κάθε χωριστή δραστηριότητα που προβλέπεται από το άρθρο αυτό, δημοσιεύονται με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 31
Κανόνες ασφαλείας

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας, θεσπίζονται κανόνες προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας, από κινδύνους που προέρχονται από την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, από τη χρήση της και από την εγκατάσταση, συντήρηση ή χρήση κάθε ηλεκτρικής γραμμής ή εγκατάστασης.

Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα παρέχεται εξουσιοδότηση στους ανωτέρω Υπουργούς, να θεσπίζουν, με απόφασή τους, ειδικές προδιαγραφές ή υποχρεώσεις για κατηγορίες ή είδη ηλεκτρικών γραμμών ή εγκαταστάσεων και να ορίζουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας, όσον αφορά τη σύνδεση με εγκαταστάσεις παραγωγής, δίκτυα διανομής, με εξοπλισμό άμεσα συνδεδεμένων καταναλωτών, με κυκλώματα διασυνδέσεων και με απευθείας γραμμές, κατά τρόπο αντικειμενικό και χωρίς διακρίσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των δικτύων

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 Ν.3426/2005, ΦΕΚ Α 309/22.12.2005,ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 3 του άρθρου 195 του ν. 4001/2011 και με το άρθρο 32 παρ.1 Ν.4038/2012,ΦΕΚ Α 14/2.2.2012.
Άρθρο 32
Ποινικές κυρώσεις

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 3 του άρθρου 195 του ν. 4001/2011 και με το άρθρο 32 παρ.1 Ν.4038/2012,ΦΕΚ Α 14/2.2.2012.

1. Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο παράγει, μεταφέρει, διανέμει ή προμηθεύει, ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) έως πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές.

2. Τo δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και τη δήμευση εν όλω ή εν μέρει των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τέλεση της παράβασης που τιμωρείται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
Άρθρο 33
Διοικητικές κυρώσεις

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 Ν.3426/2005, ΦΕΚ Α 309/22.12.2005, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 3 του άρθρου 195 του ν. 4001/2011 και με το άρθρο 32 παρ.1 Ν.4038/2012,ΦΕΚ Α 14/2.2.2012.

1. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, επιβάλλονται σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή του και των αποφάσεων της Ρ.Α.Ε. που εκδίδονται επί καταγγελιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 ή τους όρους των αδειών που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, οι ακόλουθες Διοικητικές κυρώσεις:

α. Πρόστιμο από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, αν δεν υπάρξει συμμόρφωση σε σύσταση ή προειδοποίηση και κλήση προς συμμόρφωση εντός τακτής προθεσμίας, η οποία είναι δυνατόν να δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε..

β. Πρόστιμο από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150000) ευρώ έως τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, σε κάθε άλλη περίπτωση

Η επιβολή των προστίμων αυτών δεν αποκλείει την επιβολή, για την ίδια παράβαση, άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. που εκδίδονται στις ανωτέρω περιπτώσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της και στον τύπο.

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις περιπτώσεις α΄ και β` εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση της Ρ.Α.Ε., μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα κατώτερα και τα ανώτερα όρια των προστίμων που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο.

3. Σε περιπτώσεις συστηματικής και κατ` επανάληψη παραβίασης του νομοθετικού πλαισίου και των όρων, σύμφωνα με τους οποίους χορηγούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο αυτόν άδειες, ο Υπουργός Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να ανακαλεί τις άδειες αυτές. Η ανάκληση μπορεί να επιβάλλεται παράλληλα με την επιβολή προστίμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η. – ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 34

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η.. (Ο.Α.Π.-Δ.Ε.Η.), το οποίο έχει έδρα στην Αθήνα και σκοπό την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού και των συνταξιούχων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), όπως αυτή υφίσταται κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου και των θυγατρικών της εταιρειών, καθώς και των τυχόν διαδόχων της, ως προς την επιχειρηματική δραστηριότητα που αυτή ασκεί, σε περίπτωση μεταβολής με οποιονδήποτε τρόπο της νομικής της μορφής ή της σύνθεσης του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς και του προσωπικού του ίδιου του οργανισμού.

Ο Ο.Α.Π.-Δ.Ε.Η. ασκεί την κύρια και την επικουρική ασφάλιση και την ασφάλιση υγείας και πρόνοιας των ασφαλισμένων του όπως αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διατάξεις και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 2,3,5,6 και 8 έως 30 του ν. 4491/1966 (ΦΕΚ 1 Α./4.1.1966) και του π.δ. 245/1975 (ΦΕΚ 69 Α`/15.4.1975), όπως αυτές ισχύουν.

Η εποπτεία του Ο.Α.Π.-Δ.Ε.Η. ασκείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ειδικά για θέματα διαχείρισης της περιουσίας του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η., πέραν της αναφερόμενης περιουσίας στο άρθρο 1 της σύμβασης, που κυρώθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 2773/1999, η εποπτεία θα ασκείται και από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.26 Ν.2919/2001 ΦΕΚ Α 128/25.6.2001.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ρυθμίζονται στο πλαίσιο των επόμενων παραγράφων και της συμφωνίας που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 12 του άρθρου αυτού, τα σχετικό με τη σύσταση, την οργάνωση και λειτουργία του Ο.Α.Π.-Δ.Ε.Η., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Ο Ο.Α.Π.-Δ.Ε.Η. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο μετέχουν δύο εκπρόσωποι των ασφαλισμένων και ένας εκπρόσωπος των συνταξιούχων. Σε κάθε περίπτωση η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό.

4. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 της συμφωνίας που κυρώνεται με την παράγραφο 12 του παρόντος ποσοτική εξέλιξη της αναφερόμενης στο παραπάνω άρθρο περιουσίας θα προσδιορίζεται, από 1.1.1993 και εφεξής, στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, βάσει των ισχυόντων εκάστοτε πινάκων θνησιμότητας, τηρουμένων των αρχών, της μεθοδολογίας και των παραδοχών της μελέτης που μνημονεύεται στην παραπάνω συμφωνία. Ο εν λόγω προσδιορισμός θα γίνεται και κατά τη διαφορά των παροχών (κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ βοηθημάτων κ.λ.π.) μείον τις αντίστοιχες εισφορές εργαζομένων, εργοδότη και Κράτους. Η ετήσια απόδοση θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω μελέτη.

5. Το Δημόσιο θα μεταβιβάζει στον Ο.Α.Π.-Δ.Ε.Η ποσοστό του προϊόντος από τη διάθεση μετοχών της Δ.Ε.Η σε τρίτους, της τάξης του 20% για το πρώτο 25% του μετοχικού κεφαλαίου και της τάξης του 15% για το υπόλοιπο.

Τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά θα συνιστούν “Ειδικό Κεφάλαιο” το οποίο θα καταχωρείται και θα τηρείται σε ιδιαίτερο Λογαριασμό του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η., η δε εκμετάλλευσή του θα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. κατόπιν εισήγησης ειδικού επενδυτικού συμβούλου, με έγκριση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η κατ` έτος απόδοση του “Ειδικού Κεφαλαίου” διατίθεται προς αναπλήρωση των απωλειών του Κεφαλαίου λόγω πληθωρισμού, το δε υπόλοιπό της, κατά το 80% θα αποτελεί πόρο του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. κατά την παράγραφο 6 του παρόντος νόμου και κατά το 20% έσοδο του Οργανισμού, το οποίο είτε θα προστίθεται στο “Ειδικό Κεφάλαιο” είτε όπως θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΠ- Δ.Ε.Η. με έγκριση των ως άνω Υπουργών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρ.26 Ν.2919/2001,ΦΕΚ Α 128/25.6.2001.

Αντί του προϊόντος διάθεσης, το Δημόσιο δύναται να μεταβιβάζει στον Ο.Α.Π. -Δ.Ε.Η. αντίστοιχης αξίας μετοχές της Δ.Ε.Η. Α.Ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.3075/2002,ΦΕΚ Α 297/5.12.2002.

6. Πόροι του Ο.Α.Π.- Δ.Ε.Η. είναι αφ` ενός μεν οι προβλεπόμενοι κατά την ισχύουσα νομοθεσία πόροι της Δ.Ε.Η. ως ασφαλιστικού φορέα του προσωπικού της, αφ` ετέρου δε οι καταβολές του Κράτους που εγγράφονται στον εκάστοτε Κρατικό Προϋπολογισμό, όπως προβλέπεται στα άρθρα 5 και 6 της συμφωνίας που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 12 του άρθρου αυτού καθώς και τα ειδικότερα έσοδα που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παραπάνω συμφωνίας.

7. ΤΟ Προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη λειτουργίας του ΟΑΠ-δ.ε.η. στη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού της Δ.Ε.Η. αποσπάται αυτοδίκαια στον ΟΑΠ- Δ.Ε.Η., χωρίς χρονικό περιορισμό. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα εκάστοτε Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού Δ.Ε.Η. (Κ.Κ.Π.-Δ.Ε.Η.) και το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο. Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη βαρύνουν τον οργανισμό, για όσο χρόνο οι ανωτέρω παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτόν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη των Δ.Σ. του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. και της Δ.Ε.Η., ρυθμίζεται κάθε αναγκαία διαδικαστική λεπτομέρεια. Για όσο χρόνο υπηρετούν στον ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. οι κατά τα ανωτέρω αποσπασμένοι υπάλληλοι, δεν πληρούνται ισάριθμες και αντίστοιχες οργανικές θέσεις του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η..

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. σε περίπτωση αποχώρησης υπαλλήλων του πρώτου εδαφίου από τον Ο.Α.Π. Δ.Ε.Η. μπορεί να αποσπώνται στον Οργανισμό υπάλληλοι της Δ.Ε.Η. της ίδιας κατηγορίας ή ειδικότητας.

Έως ότου οργανωθούν και στελεχωθούν οι υπηρεσίες του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η., η διεκπεραίωση των εργασιών του γίνεται από τη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η..

Οι απασχολούμενοι κατά την έναρξη λειτουργίας του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. στη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. (Δ.Α.Π.-Δ.Ε.Η.) με ελεύθερη επαγγελματική σχέση (σύμβαση παροχής ιατρικών φροντίδων) ιατροί, εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στον ΟΑΠ-Δ.Ε.Η., κατά την κρίση του Δ.Σ. του Οργανισμού, με συνεκτίμηση των εκάστοτε υφιστάμενων αναγκών και της τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων.

Ο ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. μπορεί να συμβάλλεται με σύμβαση μίσθωσης έργου με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Η πρόταση για έγκριση απασχόλησης, η κατανομή κατά τόπο και ειδικότητα, ο χρόνος απασχόλησης καθώς και η αποζημίωση των ιατρών αυτών ορίζονται κατά περίπτωση με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. και σύμφωνα με τις ισχύουσες για τις συμβάσεις αυτές, γενικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο αριθμός των ιατρών των τριών προηγούμενων εδαφίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εκατόν εξήντα (160).”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 άρθρ.26 Ν.2919/2001,ΦΕΚ Α 128/25.6.2001 και με το άρθρο 32 παρ.14 Ν.3232/200,ΦΕΚ Α 48/12.2.2004.

8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών του Ο.Α Π. – Δ.Ε.Η.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, εκδίδεται ο Κανονισμός που καθορίζει τη διάρθρωση των υπηρεσιών του Οργανισμού, τις αρμοδιότητές τους και τις θέσεις του κάθε είδους προσωπικού, σύμφωνα με την υφιστάμενη οργάνωση της Διεύθυνσης Ασφάλισης Προσωπικού της Δ.Ε.Η..

Με ίδιες αποφάσεις εκδίδεται ο Κανονισμός Ασφάλισης Προσωπικού, σύμφωνα με τον ισχύοντα κατά την έκδοση του παρόντος νόμου, Κανονισμό Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. (ΦΕΚ 718 Β`/18.8.1966) και ο Κανονισμός Οικονομικής και Λογιστικής Λειτουργίας του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Το σύνολο των οργανικών θέσεων του τακτικού προσωπικού ορίζεται σε 1.018 θέσεις.

Οι υπηρεσίες του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. λειτουργούν σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Οργανισμού διορίζεται στη θέση αυτή και με το βαθμό του Γενικού Διευθυντή, με σχέση δημοσίου δικαίου για θητεία τριών ετών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αποδοχές του. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης κατέχει το βαθμό του Γενικού Διευθυντή όσο διαρκεί η θητεία του.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από δημόσια προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης, η οποία δημοσιεύεται σε τέσσερις τουλάχιστον εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας και τοιχοκολλάται σε εμφανή σημεία του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. και της Δ.Ε.Η.. Στην προκήρυξη αναφέρονται τα αναγκαία προσόντα, οι αποδοχές και η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση. Ο επιλεγόμενος πρέπει να είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι., να γνωρίζει άριστα μία ξένη γλώσσα και να έχει διοικητική εμπειρία σε θέση ευθύνης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, τουλάχιστον για τέσσερα (4) έτη. Σε περίπτωση ισοδυναμίας προσόντων προτιμάται ο υποψήφιος από τον ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. ή τη Δ.Ε.Η.. Εάν ο διοριζόμενος προέρχεται από φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όταν αποχωρήσει από τη θέση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, επανέρχεται αυτοδικαίως και με το βαθμό που κατείχε στην προηγούμενη θέση του. Αν η θέση αυτή δεν είναι κενή, ή έχει καταργηθεί, θεωρείται ότι κατέχει ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου του, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται επίσης αυτοδικαίως, όταν αποχωρήσει από την υπηρεσία του και καταλαμβάνει την πρώτη θέση του κλάδου του που θα κενωθεί Η υπηρεσία του στη θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και ασφαλίζεται υποχρεωτικά στα ταμεία που ασφαλιζόταν πριν το διορισμό του στη νέα θέση.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Οργανισμού προΐσταται των υπηρεσιών, είναι ο ιεραρχικός Προϊστάμενος των υπαλλήλων που υπηρετούν στον ΟΑΠ- Δ.Ε.Η. και διευθύνει τις εργασίες του στα πλαίσια των κανονισμών του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η., του προϋπολογισμού και των αποφάσεων του Δ.Σ..

Κατά την πλήρωση της ανωτέρω θέσης για πρώτη φορά, στη θέση αυτή διορίζεται ο υπηρετών, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η., για τριετή θητεία, η οποία λογίζεται ότι αρχίζει με την έναρξη λειτουργίας του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η..

Μέχρι του διορισμού του στη θέση αυτή, ο ανωτέρω ασκεί καθήκοντα εισηγητή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4491/1966.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 άρθρ.26 Ν.2919/2001,ΦΕΚ Α 128/25.6.2001.

10. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 μπορεί να παρέχεται υπεξουσιοδότηση για τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων που έχουν τεχνικό και λεπτομερειακό χαρακτήρα στους αρμόδιους κατά περίπτωση Υπουργούς ή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Π. – Δ.Ε.Η..

11. Η Δ.Ε.Η. με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου παραχωρεί στον Ο.Α.Π.- Δ.Ε.Η. ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα την κυριότητα των κτιρίων, των οχημάτων, των επίπλων και εξοπλισμών των παιδικών σταθμών, των πολυιατρείων, των κατασκηνώσεων και των λοιπών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου η Διεύθυνση Ασφάλισης, Προσωπικού της Δ.Ε.Η. Οι δαπάνες συντήρησης και ανανέωσης βαρύνουν τον Ο.Α.Π.-Δ.Ε.Η..

Η Δ.Ε.Η. θα εξακολουθήσει να καλύπτει τις κοινωνικές παροχές που έχουν συμφωνηθεί με ΕΣΣΕ και ιδίως των ετών 1983, 1984, 1985, 1990, μεταξύ της πλέον Αντιπροσωπευτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης Προσωπικού (Α.Σ.Ο.Π.) και της Επιχείρησης, περιλαμβανομένης και της δαπάνης μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού σε βρεφονηπιακούς σταθμούς Δ.Ε.Η..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 άρθρ.26 Ν.2919/2001,ΦΕΚ Α 128/25.6.2001.

12. Κυρώνεται η συμφωνία που υπεγράφη στις 30 Ιουλίου 1999 μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης και της ΓΕΝ. Ο.Π.- Δ.Ε.Η., που προσυπέγραψε και απεδέχθει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Δ.Ε.Η και η οποία έχει ως εξής:

Σήμερα, 30 Ιουλίου 1999, στην Αθήνα, μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Ευάγγελου Βενιζέλου που ενεργεί εν προκειμένω και εκ μέρους τωνΥπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της ΓΕΝ.Ο.Π. – Δ.Ε.Η. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Ν. Εξαρχο, τον Γενικό Γραμματέα Α. Ματσαρίδη και τον Οργανωτικό Γραμματέα Ρ.Ρίζο, για την οριστική επίλυση του ασφαλιστικού ζητήματος, της Δ.E.Η. και στη συνέχεια των όσων αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση του ν.2593/1998, συμφωνούνται τα εξής:

1. Από τη λειτουργία του Ασφαλιστικού Φορέα της Δ.Ε.Η. βάσει του ν. 4491/1966 και ειδικότερα του άρθρου 7 παρ. 2 έχει σχηματιστεί περιουσία αυτού του φορέα ενσωματωμένη στην περιουσία της Δ.Ε.Η, η οποία είχε την πλήρη και αποκλειστική διαχείριση των πόρων του Φορέα στο πλαίσιο της κατά τις ανωτέρω διατάξεις ιδιότητός της ως Ασφαλιστή του προσωπικού της (βλ. και την 98/96 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Η.).

Η εν λόγω περιουσία προσδιορίστηκε ποσοτικά για την 31.12.1992 με την αναλογιστική μελέτη που συντάχθηκε από τις εταιρίες WYΑΤΤ και PRUDENTIAL – και κατατέθηκε στο ΥΠ.Ε.Κ.Α. το 1995, η δε ποσοτική της εξέλιξη στο μέλλον θα προσδιορίζεται για τακτές ημερομηνίες, με έναρξη την 31.12.1998, με μελέτες επικαιροποίησής της που θα βασίζονται στις ίδιες αρχές, μεθοδολογία και παραδοχές της ως άνω μελέτης WΥΑΤΤ – PRUDENTIAL.

2. Το Κράτος αναγνωρίζει πλήρως τις υποχρεώσεις της Δ.Ε.Η. προς τον ασφαλιστικό της φορέα, έναντι της προαναφρερόμενης ενσωματωμένης περιουσίας, και υποκαθιστά τη Δ.Ε.Η. σε όλες τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις της προς τους εργαζομένους και συνταξιούχους της προς τούτο το Κράτος αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη, με τις αναγκαίες καταβολές, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 16, όλων των αναγκών του νέου Ασφαλιστικού Φορέα Προσωπικού Δ.Ε.Η. (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των εν γένει υποχρεώσεών του. Ειδικότερα οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει εν προκειμένω το Κράτος αποτελούν αντιπαροχές έναντι της περιουσίας του Ασφαλιστικού Φορέα, κατά το αναφερόμενα στην παρ 1, με την οποία περιουσία αυξάνεται η περιουσία της Δ.Ε.Η και ουσιαστικά του Κράτους, ως ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

3. Εν όψει της υποχρεωτικής απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας σε εφαρμογή της οδηγίας 96/92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δ.Ε.Η., θα υπαχθεί στο ν. 2414/1996 και θα μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία με συνέπεια να καθίσταται πλέον αναγκαίος ο διαχωρισμός του σημερινού διφυούς νομικού προσώπου της Δ.Ε.Η. αφ’ ενός μεν σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που αναπτύσσει την επιχειρηματική δραστηριότητα στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, αφ` ετέρου σέ ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που θα εξακολουθεί να λειτουργείας ασφαλιστικός φορέας του Προσωπικού της Δ.E.Η..

Είναι άλλωστε γνωστό ότι κατά το Σύνταγμα και τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν είναι θεμιτό να εκτελείται έργο υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης από ανώνυμη εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

4. Πέραν τούτου είναι φανερό ότι η δραστηριοποίηση της Δ.Ε.Η. στα πλαίσια της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με ανταγωνιστικούς όρους, η Χρηματοοικονομική της κάλυψη και η επιχειρηματική της ανάπτυξη, οδηγούν στην παρούσα ρύθμιση, ως την προσφορότερη λύση.

5. Έτσι για τους παραπάνω λόγους το Ν.Π.Δ.Δ. – Ασφαλιστής Δ.E.Η., διαχωρίζεται από τη Δ.Ε.Η. Επιχείρηση Α.Ε. και δημιουργείται ένα Ν.Π.Δ.Δ. (Δ.Ε.Η. – Ασφαλιστής).

Ο νέος ασφαλιστικός φορέας θα καλύψει, θα εξασφαλίσει και θα προστατεύσει, εις το ακέραιο, όλες τις κάθε είδους ασφαλιστικές, παροχές και υποχρεώσεις του ασφαλιστικοί φορέα της Δ.Ε.Η., σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, καθώς και με το άρθρο 35 του ν. 4491/1966 κατ` ελάχιστο στο επίπεδο και την έκταση που προβλέπεται σήμερα. Επίσης θα προβλεφθεί η κάλυψη για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων που θα δημιουργούν έκτακτες ασφαλιστικές υποχρεώσεις (π.χ. εθελουσία έξοδος προσωπικού κ.λπ.).

ι) Οι καταβολές του Κράτους (παρ. 2) συνιστούν πάγιο πόρο του Νέου Ασφαλιστικού Φορέα Προσωπικού Δ.Ε.Η. (Ν.Π Δ.Δ.), ο οποίος θα αναφέρεται ιδιαίτερα στο οικείο άρθρο του καταστατικού του (Πόροι Φορέα).

Οι καταβολές αυτές θα εγγράφονται στον εκάστοτε Κρατικό προϋπολογισμό, στην εισηγητική έκθεση του οποίου θα γίνεται σημείωση ότι η εγγραφή αυτή γίνεται έναντι της κατά τα ανωτέρω περιουσίας (αντιπαροχή) του Φορέα. Πιο συγκεκριμένα: Στον εκάστοτε Κρατικό προϋπολογισμό θα αναγράφεται το προϋπολογιζόμενο ποσό της διαφοράς εσόδων μείον παροχές, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του φορέα. Για το ανωτέρω ποσό θα γίνεται στην εισηγητική έκθεση σημείωση, ότι γράφεται στον Κρατικό προϋπολογισμό, έναντι της περιουσίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος σε συνάρτηση με τις Κεφαλαιακές και άλλες ενισχύσεις του Ν Π Δ Δ. – ασφαλιστικού φορέα του προσωπικού της Δ.Ε.Η..

7. Η διαχείριση αυτού του ασφαλιστικού φορέα, η καταβολή των ασφαλιστικών παροχών, η κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης και των συμφωνημένων με Ε.Σ.Σ.Ε. κοινωνικών παροχών, θα διενεργείται λόγω εμπειρίας κατά προτεραιότητα από Προσωπικό που σήμερα υπηρετεί στη Δ.Α.Π., που θα διέπεται από ταυτόσημο μισθολόγιο και ΚΚΠ με αυτό του προσωπικού της Δ.Ε.Η..

8. Με σκοπό την κατά το δυνατό μικρότερη επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, με νομοθετική ρύθμιση πριν την 19.2.2001, το περιεχόμενο της οποίας θα συμφωνηθεί με τη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η., θα προβλεφθούν και ειδικότερα έσοδα, όπως ειδικό τέλος διοδίων στις γραμμές μεταφοράς, ανάκτηση ανενεργών επενδύσεων κ.λπ.. Υπογραμμίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αυξηθούν οι σήμερα καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και συνταξιούχων.

9. Όλα τα παραπάνω σημεία θα αποτυπωθούν, σε συνεννόηση με τη ΓΕΝ.Ο.Π. – Δ.Ε.Η. και ΠΟΣ – Δ.Ε.Η., σε νομοθετική ρύθμιση – πλαίσιο που θα εισαχθεί για ψήφιση ταυτόχρονα με το νόμο για την απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, στην εισηγητική έκθεση της οποίας θα περιληφθεί αυτούσια και η παρούσα συμφωνία.

Ρητό επίσης θα αναφερθεί ότι μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του νέου Φορέα θα ισχύει εξ ολοκλήρου το σημερινό ασφαλιστικό καθεστώς για τους ασφαλισμένους της Δ.Ε.Η.

13. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Ασφάλισης Προσωπικού της Δ.Ε.Η. που λειτουργεί σήμερα στη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4491/1966, όπως αυτές ισχύουν, παρατείνεται μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α Π.-Δ.Ε.Η.. Στην περίπτωση που οι εκλογές, που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις για την ανάδειξη εκπροσώπων ασφαλισμένων και συνταξιούχων στο Συμβούλιο Ασφάλισης Προσωπικού, πραγματοποιηθούν πριν από τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας του Δ.Σ. του Ο.Α.Π.- Δ.Ε.Η., όσοι εκλεγούν ως μέλη του Συμβουλίου Ασφάλισης Προσωπικού θα είναι μέλη του νέου Δ.Σ. του Ο.Α.Π.-Δ.Ε.Η., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ως εκπρόσωποι των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων κατά την πρώτη θητεία του Δ.Σ..

Σχετικό: το ΠΔ 51/2001

Σχετικό: ΥΑ 8959/1735 (ΦΕΚ Β΄ 12/12.01.2007)

Σχετικό: παρ. 3 του άρθρου 132 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ Α 58/3.4.2008)

Σχετικό: παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α 40/15.3.2010)

Σχετικό: ΥΑ Φ.2/5/οικ. 27154/3981/14.12.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1961/20.12.2010)

Σχετικό: το άρθρο 196 παρ.16 του Ν.4001 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)
Άρθρο 35

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να δίνει προτεραιότητα κατά την κατανομή του φορτίου: α) Σε διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής στις οποίες η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από Α.Π.Ε” εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 50 MWe και στην περίπτωση υδροηλεκτρικών μονάδων μέχρι 10 MWe. β) Σε διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής στις οποίες η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται μέσω συμπαραγωγής. Το δικαίωμα προτεραιότητας ισχύει για εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 35 MWe.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρου 28 Ν.3468/2006,ΦΕΚ Α 129/27.6.2006.

2. Το δικαίωμα προτεραιότητας ισχύει και για το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας αυτοπαραγωγών, εφόσον η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από A.Π.Ε. κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (α) της προηγούμενης παραγράφου, ή μέσω συμπαραγωγής. Στην περίπτωση που ο αυτοπαραγωγός παράγει ηλεκτρική ενέργεια μέσω συμπαραγωγής, το δικαίωμα προτεραιότητας ισχύει για εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 50 MWe. “Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και για τους παραγωγούς μέσω συμπαραγωγής, εφόσον πρόκειται για εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 50 MWe και η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται κυρίως σε εκτέλεση συμβάσεων και μέσω Απευθείας Γραμμών σε Πελάτες, στους οποίους παρέχεται θερμική ενέργεια, όπως προβλέπεται στη σχετική άδεια προμήθειας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρου 28 Ν.3468/2006,ΦΕΚ Α 129/27.6.2006.

3. Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους ο Διαχειριστής του Συστήματος δίνει προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις παραγωγής των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 ορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρου 28 Ν.3468/2006,ΦΕΚ Α 129/27.6.2006.

4. Έργα σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. με το Σύστημα ή το Δίκτυο μπορεί να κατασκευάζονται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας εγκατάστασης με βάση τα όσα προβλέπονται στους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και του Δικτύου

Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ.9 άρθρ.2 Ν.2941/2001, ΦΕΚ Α 201/12.9.2001.

Σχετικό: το άρθρο 24 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005

5. Τα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έργα δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υπόσταθμών και εν γένει κάθε κατασκευής που αφορά την υποδομή και εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., χαρακτηρίζονται ως δημόσιας ωφέλειας, ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησής τους. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η εις βάρος αυτών σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α`). Ο βαρυνόμενος με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης υποχρεούται στην αποκατάσταση και κάθε τυχόν βλάβης ή φθοράς ή στέρησης της χρήσης που προέρχεται από την εκτέλεση των ανωτέρω τεχνικών εργασιών. Η δαπάνη για τη συντέλεση των κατά τα ανωτέρω αναγκαίων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων βαρύνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης.

Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ.9 άρθρ.2 Ν.2941/2001, ΦΕΚ Α 201/12.9.2001.

Σχετικό: παρ.3 του άρθρου 8 του Ν.3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313

Σχετικό: παρ.7 άρθρ.27 Ν.3468/2006
Άρθρο 36

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρου 28 Ν.3468/2006,ΦΕΚ Α 129/27.6.2006.

1. Στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η Δ.Ε.Η., ως Διαχειριστής του Δικτύου και αποκλειστικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, υποχρεούται να απορροφά την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται απο Α.Π.Ε., καθώς και το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας αυτοπαραγωγού, εφόσον αυτό παράγεται από Α.Π.Ε. ή μέσω συμπαραγωγής.

2. Η Δ.Ε.Η. δεν έχει την παραπάνω υποχρέωση αν υπάρχει πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγό και με αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Ε.Η., η οποία τελεί υπό την έγκριση της Ρ.Α.Ε., διαπιστώνεται ότι οι τοπικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη διάθεσή της στην κατανάλωση.

3. Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους ο Διαχειριστής του Δικτύου απορροφά την ενέργεια των εγκαταστάσεων παραγωγής της προηγούμενης παραγράφου 1 ορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

Σχετικό: παρ.3 του άρθρου 8 του Ν.3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313)

Σχετικό: παρ.7 άρθρ.27 Ν.3468/2006
Άρθρο 37

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρου 28 Ν.3468/2006,ΦΕΚ Α 129/27.6.2006.

1. Για το σκοπό των προηγούμενων άρθρων 35 και 36, ο Διαχειριστής του Συστήματος, εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής συνδέονται στο Σύστημα, απευθείας ή μέσω του Δικτύου, ή ο Διαχειριστής του Δικτύου, εφόσον οι εγκαταστόσεις παραγωγής συνδέονται στο Δίκτυο, συνάπτουν, κατά τα οριζόμενα στους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και του Δικτύου, σύμβαση με τον κάτοχο της αντίστοιχης άδειας παραγωγής.

2. Η σύμβαση με παραγωγούς που δεν είναι και αυτοπαραγωγοί θα έχει δεκαετή διάρκεια με δυνατότητα ανανέωσης με νέα σύμβαση.

Σχετικό 1: παρ.3 του άρθρου 8 του Ν.3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313)

Σχετικό 2: παρ.7, 11 άρθρ.27 Ν.3468/2006
Άρθρο 38

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρου 28 Ν.3468/2006,ΦΕΚ Α 129/27.6.2006.

1. Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται στο Σύστημα σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα 35 και 37 θα γίνεται με βάση τα ακόλουθα :

(α) Για την παραγωγή η συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., οι ακόλουθοι όροι έχουν την κάτωθι έννοια :

Χρέωση Ενέργειας είναι το ποσοστό 90% του σκέλους ενέργειας του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου μέσης τάσης, γενικής χρήσης και,

Χρέωση ισχύος είναι το ποσοστό 50% του σκέλους ισχύος του ίδιου τιμολογίου.

(β) Για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συμπαραγωγής, εξαιρουμένης της συμπαραγωγής από Α.Π.E., οι ακόλουθοι όροι έχουν την κάτωθι έννοια:

Χρέωση ενέργειας είναι το ποσοστό 70% του σκέλους ενέργειας του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου μέσης τόσης γενικής χρήσης ή υψηλής τάσης.

Χρέωση ισχύος είναι το ποσοστό 50% του σκέλους ισχύος του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου μέσης τάσης γενικής χρήσης ή υψηλής τάσης.

2. Τα επίπεδα της χρεωστέας ισχύος των παραγωγών προς τον Διαχειριστή του Συστήματος ή τον Διαχειριστή του Δικτύου ορίζονται για κάθε περίπτωση στην απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Αριθ. Δ6/Φ1/ΟΙΚ 8295/19-4/1995 (ΦΕΚ 385 Β`/10.5.1995)

3. Για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας αυτοπαραγωγών προβλέπεται μόνο χρέωση ενέργειας υπολογιζόμενη ως ποσοστό του σκέλους ενέργειας του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου γενικής χρήσεις και μηνιαίας χρέωσης στη χαμηλή τάση ή γενικής χρήσης στη μέση τάση ή υψηλής τάσης, ανάλογα με το επίπεδο τάσης στο οποίο συνδέεται ο αυτοπαραγωγός στο Σύστημα ή στο Δίκτυο.

4. Το ύψος του ποσοστού της προηγούμενης παραγράφου 3 ορίζεται σε 70% για παραγωγή ή ηλεκτρικής ενέργειας από Α Π.Ε. και σε 60% για συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από απόβλητα ή μέσω συμπαραγωγής με συμβατικά καύσιμα.

5. Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να μεταβάλλονται τα ποσοστά των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού λόγω μεταβολής των στοιχείων του κόστους παραγωγής και διαχείρισης.

6. Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Α.Π.Ε. οι τιμές που καθορίζονται στο άρθρο αυτό καθώς και στο επόμενο θεωρούνται ως μέγιστες κατά τη διαδικασία αδειοδότησης νέων εγκαταστάσεων παραγωγής με χρήση Α.Π.Ε. ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. να καλεί τους ενδιαφερόμενους να παρέχουν εκπτώσεις επί των μέγιστων τιμών.

7. Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Α.Π.Ε. επιβαρύνεται με ειδικό ανταποδοτικό τέλος που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και αντιστοιχεί σε ποσοστό επί των πωλήσεων της ενέργειας “στο Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου” Το τέλος αυτό παρακρατείται “από τους παραπάνω φορείς”. και αποδίδεται στον Ο.Τ.Α. στο όριο του οποίου λειτουργούν οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής για πραγματοποίηση τοπικών έργων ανάπτυξης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.11 άρθρ.2 Ν.2941/2001,ΦΕΚ Α 201/12.9.2001.

Σχετικό: υπ`αριθμ. 3293/2005 ΣτΕ (Ολομέλεια).

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για τις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 35.

Σημ.: όπως η παρ.8 προστέθηκε με το άρθρο 25 Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309/22.12.2005.

Σχετικό: παρ.3 του άρθρου 8 του Ν.3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313)
Άρθρο 39

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρου 28 Ν.3468/2006,ΦΕΚ Α 129/27.6.2006.

1. Για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται στο Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα 36 και 37 , προβλέπεται για όλες τις περιπτώσεις μόνο χρέωση ενέργειας υπολογιζόμενη ως ποσοστό του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου γενικής χρήσης και μηνιαίας χρέωσης στη χαμηλή τάση.

2. Το ύψος του ποσοστού της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται σε:

(α) 90% για παραγωγή ή συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.,

(β) 70% για το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας αυτοπαραγωγών για παραγωγή από A.Π.E.,

(γ) σε 60% για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας αυτοπαραγωγών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συμπαραγωγής.

3. Σε περίπτωση σύνδεσης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με το Σύστημα ή το Δίκτυο της ηπειρωτικής χώρος η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας και οι λοιποί τεχνικοί και οικονομικοί όροι των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες θα έχουν ήδη συναφθεί με παραγωγούς ή αυτοπαραγωγούς εγκατεστημένους στα νησιά αυτά, προσαρμόζονται στο καθεστώς που ισχύει για το Σύστημα. Η εφαρμογή των νέων αυτών όρων αρχίζει το αργότερο έξι μήνες από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της παραπάνω σύνδεσης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να μεταβάλλονται τα ποσοστά των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού λόγω μεταβολής των στοιχείων του κόστους παραγωγής και διαχείρισης.

Σχετικό: παρ.3 του άρθρου 8 του Ν.3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313

Σχετικό: παρ.7 άρθρ.27 Ν.3468/2006
Άρθρο 40

Σχετικό: παρ.3 του άρθρου 8 του Ν.3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313)

Σχετικό: Αποφ. Ο-6432/27.4-3.5.2004 (ΦΕΚ Β΄ 645)

Σχετικό: Αριθ. Δ6/Φ1/18712 (ΦΕΚ Β΄ 1626/02.11.2004)

Σχετικό: αποφ.Ο-11615/2005 (ΦΕΚ 1491 Β΄/2005)

Σχετικό: αποφ.99/2006 (ΦΕΚ 700 Β΄/2006)

Σχετικό: αποφ.108/2006 (ΦΕΚ 918 Β΄/2006)

Σχετικό: αποφ.της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας 137/2006 (ΦΕΚ 1473 Β΄/2006)

Σχετικό: Αποφ.της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 263/30.10.2006 (ΦΕΚ Β΄1683 /17.11.2006)

Σχετικό: ΥΑ Δ6/φ1/οικ.22473/2006 (ΦΕΚ 1702 Β΄/2006)

Σχετικό: αποφ. Ρυθμιστικής αρχής ενέργειας 102/2007 (ΦΕΚ Β΄ 890/5.6.2007)

Σχετικό: Απόφ. 9/10-21.1.2008 (ΦΕΚ Β΄ 61/21.1.2008)

Σχετικό: υπ΄αριθμ. 1023/2009 (ΦΕΚ Β 906/14.5.2009)

Σχετικό: ΥΑ Δ6/Φ1/οικ.11484/4.6.2010 (ΦΕΚ Β΄815/ 10.6.2010)

Σχετικό: παρ.16 άρθρου 12 Ν.3851/2010,ΦΕΚ Α 85

Σχετικό: ΥΑ Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.17/1615/οικ.25947/ 6.12.2010 (ΦΕΚ Β΄1911/8.12.2010)

Σχετικό: ΥΑ Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.17/10745/οικ.28556/ 31.12.2010 (ΦΕΚ Β΄ 2095/31.12.2010)

Σχετικό: Απόφ. ΡΑΕ 373/2011 (ΦΕΚ Β΄623/19.4.2011)

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος και ο Διαχειριστής του Δικτύου ανακτούν πλήρως τα ποσά που καταβάλλουν στους αντισυμβαλλόμενους σύμφωνα με το άρθρα 35, 36, 37 , 38 και 39 μέσω ειδικού Λογαριασμού τον οποίο διαχειρίζεται ο Διαχειριστής του Συστήματος.

2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να συστήσει το αργότερο μέχρι την 30ή Απριλίου 2001 τον ειδικό Λογαριασμό της προηγούμενης παραγράφου.

3. Έσοδα του ειδικού Λογαριασμού είναι:

(α) Τα ποσό που καταβάλλουν οι κάτοχοι άδειας παραγωγής και προμήθειας του Συστήματος μέσω της διαδικασίας διευθέτησης των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης του άρθρου 20, το οποία αναλογούν στην ισχύ που εντάσσεται κατά προτεραιότητα στο Σύστημα από το Διαχειριστή του Συστήματος κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 35, 37 και 38.

(β) Τα ποσά που καταβάλλει η Δ.Ε.Η ως αποκλειστικός Προμηθευτής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται στα συστήματα των νησιών αυτών κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 36, 37 και 38. Για τον υπολογισμό του ποσού αυτού ως τιμή Kwh λαμβάνεται το μέσο μεταβλητό κόστος της παραγωγής της Δ.Ε.Η. στα Μη Διασυνδεδεμένο Νησιά για κάθε μήνα, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Ρ.Α.Ε..

(γ) «Το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), που επιμερίζεται ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια σε κάθε Πελάτη, περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών, σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε, και η οποία λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει ο κάθε Πελάτης και συντελεστές που διαφοροποιούν τον επιμερισμό κατά κατηγορία Πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση που εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών Πελατών.

Οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών της ανωτέρω μεθοδολογίας προσδιορίζονται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από πρόταση της Ρ.Α.Ε., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000). Το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται ετήσια με μέριμνα της Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.).

Το ανά Kwh ύψος του ειδικού τέλους είναι ενιαίο για όλη την ελληνική επικράτεια και προσδιορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από πρόταση της Ρ.Α.Ε..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.20 άρθρ.23 Ν.3175/2003, ΦΕΚ Α 207 και με την παράγραφο 3 άρθρου 39 Ν.4062/2012,ΦΕΚ Α 70/30.3.2012.
Άρθρο 41

Από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού καταργούνται το άρθρο 1 παρ.1 εδάφια α` και ε`, παρ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11, το άρθρο 2 παρ.1, 2, 3 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α./7.10.1994), όπως ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. ΣΕΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Άρθρο 42
Μεταβατικές διατάξεις

1. Η Δ.E.Η. εξακολουθεί να λειτουργεί τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των οποίων είναι κυρία και οι οποίες κατά τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού βρίσκονται σε λειτουργία ή κατασκευάζονται σύμφωνα με το εγκεκριμένα πενταετή ή δεκαετή αναπτυξιακό προγράμματά της, καθώς και να προμηθεύει τους Πελάτες της και πριν να λάβει την άδεια Προμήθειας που προβλέπεται στο άρθρο 24. Μέχρι τη λειτουργία της Ρ.Α.Ε., η Δ.Ε.Η. κατασκευάζει τις εγκαταστάσεις παραγωγής που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά χωρίς τη διαδικασία διαγωνισμού που προβλέπεται στο άρθρο 11 του νόμου αυτού.

Ειδικά για τις μονάδες των προηγούμενων εδαφίων χορηγείται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. με το νόμο αυτόν ενιαία άδεια παραγωγής και μέχρι την 31.7.2005 προσωρινή ενιαία άδεια λειτουργίας.” Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που παρέχονται με αυτή την ενιαία Άδεια Παραγωγής, καθώς και οι λοιποί όροι που απαιτούνται σύμφωνα με το νόμο αυτόν και τον Κανονισμό Αδειών. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του Κανονισμού Αδειών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 άρθρ.8 Ν.2941/2001, ΦΕΚ Α 201/12.9.2001.

Σχετικό: ΥΑ Δ5/ΗΛ/Α/23332/27-29.12.2004 (ΦΕΚ Β΄1940).

Σχετικό: το άρθρο 24 Ν.3377/2005,ΦΕΚ Α 202/19.8.2005

2. Η Δ.Ε.Η. έχει το δικαίωμα λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Συστήματος, μέχρι την ημερομηνία που θα ορίζεται στη σχετική Άδεια του Διαχειριστή του Συστήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 3 του νόμου αυτού.

3. Η Δ.Ε.Η. έχει τη διαχείριση και εκμετάλλευση του Δικτύου και πριν την ημερομηνία που θα ορίζεται στη σχετική Άδεια του Διαχειριστή του Δικτύου, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 21 παρ. 2.

4. Η εξέλιξη της αδειοδοτικής διαδικασίας κατά το ν. 2244/1994 δεν κωλύεται από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, προκειμένου για εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από A.Π.E. ή μέσω συμπαραγωγής για της οποίες οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τη δημοσίευση του Κανονισμού Αδειών. Μετά τη δημοσίευση του Κανονισμού Αδειών η συνέχιση της διαδικασίας γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό αυτόν. Άδειες λειτουργίας που εκδίδονται μέχρι τη δημοσίευση του Κανονισμού Αδειών εξακολουθούν να ισχύουν προσωρινά, αλλά οι κάτοχοι τους υποχρεούνται να υποβάλουν εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του Κανονισμού αίτηση για Άδεια Παραγωγής.

5. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2244/1994 παραμένει σε ισχύ μέχρι να τεθούν σε ισχύ ο Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και ο Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου.

6. Η παρ. 1 του άρθρου 40 καλύπτει και τις συμβάσεις που έχει συνάψει η Δ.Ε.Η. μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ή συνάψει στο πλαίσιο εφαρμογής των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, με παραγωγούς που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με χρήση A.Π.E. ή μέσω συμπαραγωγής.
Άρθρο 43
Μετατροπή της Δ.Ε.Η. σε ανώνυμη εταιρεία

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, η Δ.Ε.Η. μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία που διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

2. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καταρτίζεται συγχρόνως και το Καταστατικό της Δ.Ε.Η. Α.Ε., με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν το Μετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές, την εδαφική χρήση, τη διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, τους, τακτικό και αναπληρωματικό, ελεγκτές, όπως και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία.

3. Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων της Δ.Ε.Η. στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μπορούν να πραγματοποιούν μια μόνο θητεία. Ως τέτοια θεωρείται και αυτή που διανύθηκε ή άρχισε πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.4α της από 7 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.4092/2012,ΦΕΚ Α 220/8.11.2012.
Άρθρο 44
Λοιπές διατάξεις

Σημ.: όπως το άρθρο 45 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 52 παρ.2 Ν.4313/2014,ΦΕΚ Α 261/17.12.2014

1α. Η πρώτη πρόταση του εδαφίου β` της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Καταστατικού της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε., που έχει ιδρυθεί με την από 25.11.1998 κοινή απόφαση των υπουργώνΕθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1215 Β`/27.11.1998), τροποποιείται ως εξής:

β. Σε περίπτωση που εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του μέχρι την επιλογή νέου Διευθύνοντος Συμβούλου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού:

β. Η παρ. 9 του άρθρου 13 του παραπάνω καταστατικού της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: “9. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αυτόν ο διευθύνων σύμβουλος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

2. Οι εισφορές σε είδος από τις Ε.Δ.Α. στο κεφάλαιο των Ε.Π.Α. ή από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. στο κεφάλαιο των Ε.Π.Α. εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι παραπάνω εισφορές αποτιμώνται στη λογιστική τους αξία σύμφωνα με τα βιβλία των εισφερουσών εταιριών, όπως αυτή πιστοποιείται από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.”)

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 Ν.2992/2002, ΦΕΚ Α 54/20.3.2002 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 31 παρ.3 Ν.3734/2009,ΦΕΚ Α 8/28.1.2009.
Άρθρο 45
Χρήση φυσικού αερίου για την κίνηση οχημάτων

α) Το άρθρο 6 του ν. 1108/1980 (ΦΕΚ 304 Α`) αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Επιτρέπεται, υπό τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου, η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή άλλου εναλλακτικού καυσίμου φιλικότερου προς το περιβάλλον έναντι των συμβατικών καυσίμων που χρησιμοποιούνται σήμερα (βενζίνη, πετρέλαιο) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων.

2. α) Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων και λιπαντηριων αυτοκινήτων κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και πρατηρίων πάσης φύσεως καυσίμων, εξαιρούμενων των πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και των μικτών πρατηρίων είτε υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς, β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και των μικτών πρατηρίων είτε υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 115 παρ.8 Ν.4199/2013, ΦΕΚ Α 216/11.10.2013.

3. Μέχρι την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, εξακολουθούν να ισχύουν:

α. Το π.δ. 219/1981 (ΦΕΚ 64 Α`) “Περί καθορισμού τεχνικών όρων και προϋποθέσεων υγραεριοκίνησης των αυτοκινήτων οχημάτων εν γένει ως και περί των όρων και προϋποθέσεων ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών”. `Όπου στο ανωτέρω προεδρικό διάταγμα αναφέρεται Τoν.δ. 3100/1954 (ΦΕΚ 254 Α`) εννοείται ο ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α`).

β. Το π.δ. 389/1982 (ΦΕΚ 71 Α.) “Τεχνικές προδιαγραφές για τη μελέτη. κατασκευή, εξοπλισμό και έλεγχο βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς υγραερίου, όπως ισχύει.

β) Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 511/1970 (ΦΕΚ 91 Α`) αντικαθίστανται ως εξής:

“Περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων και λιπαντήρων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών”.

1. Επιτρέπεται η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων, πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων και λιπαντήρων αυτοκινήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

2. Με Προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι όροι κοι οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων, πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων και λιπαντήρων αυτοκινήτων κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς.”

γ) Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για πιλοτικές εφαρμογές.

δ) Καταργείται η διάταξη του άρθρου 7 του ν.1108/1980].
Άρθρο 46
Μείωση του Ε.Φ.Κ στο πετρέλαιογια ηλεκτροπαραγωγή

1.α. Στο πρώτα εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α`) προστίθεται περίπτωση ε` ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Σ.Ο. ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ

ε) πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ΕX27.100069 41.000 χιλιόλιτρο

β. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1ης Δεκεμβρίου 1999.
Άρθρο 47
Έναρξη ισχύος

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του.

Η ισχύς του νόμου αυτού άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 1999

Ο EΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ YΠΟΥΡΓΟΣ

Ε.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ