ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ. 2765 ΦΕΚ Α`268/30.11.1999

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 23 Νοεμβρίου 1998, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας, αποκαλούμενες εφεξής ως τα Συμβαλλόμενα Μέρη,

ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ από την κοινή τους επιθυμία να ενισχύσουν τις υπάρχουσες φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και από την ανάγκη να αναπτύξουν μία ολοκληρωμένη διμερή συνεργασία στον τομέα του τουρισμού,

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία του τουρισμού, όχι μόνο (για τις οικονομίες των δύο χωρών , αλλά επίσης και για την κατανόηση μεταξύ των δύο λαών,

ΑΠΟΣΚΟΠΩΝΤΑΣ στο να κατανοήσουν τη συνεργασία τους στον τουρισμό πιο αποτελεσματική προς όφελος και των δύο λαών ,

ΣYMΦΩΝHΣAN ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΆΡΘΡΟ 1

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, τη συνεργασία μεταξύ των ταξιδιωτικών πρακτορείων, εταιρειών, οργανώσεων και άλλων αρμόδιων φορέων των δύο χωρών προκειμένου να αυξήσουν την τουριστική κίνηση και τις τουριστικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών και για να ενθαρρύνουν τα ταξίδια από τρίτες χώρες.

ΆΡΘΡΟ 2

Προκειμένου να εξοικειωθεί το κοινό του κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους με τα τουριστικό αξιοθέατα του άλλου και να αυξηθεί η διμερής τουριστική κίνηση, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία τουριστική προβολή μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και με άλλα διαφημιστικά μέσα σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους.

ΆΡΘΡΟ 3

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας στον Τομέα του τουρισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα της αγοράς, τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης και τη διαχείριση τουριστικών επιχειρήσεων.

ΆΡΘΡΟ 4

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στις δύo χώρες, θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν αμοιβαία τις επενδύσεις Ελλήνων και Κροατών επιχειρηματιών, καθώς και μικτές επιχειρήσεις στους τουριστικούς τομείς τους. Για το σκοπό αυτόν, θα ενημερώνουν τακτικά το ένα το άλλο για τα κίνητρα για τουριστικές επενδύσεις, που παρέχονται από την εθνική τους νομοθεσία, καθώς επίσης και για τις ευκαιρίες για παρόμοιες επενδύσεις που υπάρχουν κάθε φορά στις δύο χώρες.

ΆΡΘΡΟ 5

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή επισκέψεων δημοσιογραφικών τουρισμού και ανταποκριτών της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, καθώς και ανταποκριτών από όλα τα άλλα μέσα ενημέρωσης, ώστε να μπορούν να πληροφορούν πιο αποτελεσματικά το κοινό για τις δυνατότητες των δύο χωρών στον τομέα του τουρισμού.

ΆΡΘΡΟ 6

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εξετάσουν όλους τους δυνατούς τρόπους συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης του προσωπικού που απασχολείται στον τουριστικό τομέα.

ΆΡΘΡΟ 7

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει την αναγκαία βοήθεια στους τουρίστες της άλλης χώρας μέσα στο πλαίσιο της εθνικής του νομοθεσίας.

ΆΡΘΡΟ 8

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να ιδρύσουν εθνικά τουριστικά Γραφεία Πληροφοριών στο έδαφος του άλλου Μέρους, γραφεία που δεν θα ασχολούνται με εμπορικές δραστηριότητες και η λειτουργία των οποίων θα ρυθμίζεται από ειδική συμφωνία που θα έχει συναφθεί για το σκοπό αυτόν.

ΆΡΘΡΟ 9

Όλες οι μορφές συνεργασίας που προκύπτουν από αυτή τη Συμφωνία θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των Συμβαλλόμενων Μερών και χωρίς να θίγονται οι διεθνείς τους υποχρεώσεις.

ΆΡΘΡΟ 10

Με στόχο την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας μέσω διμερών διαβουλεύσεων και μέσω υποβολής υποδείξεων στις αρμόδιες Αρχές τους μία Μικτή Επιτροπή θα συνέρχεται περιοδικά που θα αποτελείται από ίσο αριθμό αντιπροσώπων των Συμβαλλόμενων Μερών.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να καλούν για να συμμετάσχουν εκπροσώπους και εμπειρογνώμονες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τουριστικού τους τομέα.

Η Μικτή Επιτροπή θα συνέρχεται σε καθεμία από τις χώρες εναλλάξ και, εάν είναι δυνατόν , μία φορά κάθε χρόνο.

Σε κάθε συνάντηση θα προεδρεύει ο Αρχηγός της Αντιπροσωπείας της Χώρας που φιλοξενεί τη συνάντηση.

ΆΡΘΡΟ 11

Αυτή η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχουν γνωστοποιήσει το ένα στο άλλο, δια της διπλωματικής οδού, την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών που απαιτούνται σε κάθε χώρα προκειμένου να τεθεί σε ισχύ αυτή η Συμφωνία.

Αυτή η Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για πέντε (5) χρόνια και στο εξής θα ανανεώνεται κάθε φορά για πρόσθετες πενταετείς περιόδους, εκτός εάν καταγγελθεί με γνωστοποίηση από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της κάθε περιόδου.

Η παρούσα Συμφωνία, από την έναρξη της ισχύος της, θα αντικαταστήσει τη Συμφωνία που είχε συναφθεί στις 18-6.1959 μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για τη δημιουργία μίας Μικτής Επιτροπής επί των τουριστικών θεμάτων, η οποία παρέμεινε σε ισχύ στις σχέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας, βάσει της Συμφωνίας δια ανταλλαγής διακοινώσεων (30.3.1995, 6.4.1995) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας σχετικά με τη διαδοχή στις διμερείς συνθήκες που συνήφθησαν μεταξύ Ελλάδος και Γιουγκοσλαβίας.

Έγινε στην Αθήνα την 23η Νοεμβρίου 1998, σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική, κροατική και αγγλική γλώσσα, και τα τρία κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης ως προς την ερμηνεία θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

(υπογραφή) (υπογραφή)

Θεόδωρος Πάγκαλος MateGranic.

Τα πρωτόκολλα Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή σε εκτέλεση του άρθρου 10 της Συμφωνίας εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ. 1 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα,26 Νοεμβρίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ .Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Δ. ΡΕΠΠΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 1999

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ