ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ.2761 ΦΕΚ Α`259 23.11.1999

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης τηςΕλληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης τηςΔημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την προώθησηκαι αμοιβαία προστασία των επενδύσεων και τουπροσαρτημένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων, που υπογράφηκε στην Πραιτόρια στις 19 Νοεμβρίου 1998 και του προσαρτημένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και της Συμφωνίας που κυρώνεται από τηνπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 13 παρ. 1 αυτής.