ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2759 ΦΕΚ Α` 256/19.11.1999

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Πολωνίας για συνεργασία στους τομείςτης επιστήμης και της τεχνολογίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Πολωνίας για συνεργασία στους Τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. που υπογράφηκε στη Βαρσοβία στις 9 Νοεμβρίου 1998, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΓΙΑΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Πολωνίας, εφεξής αποκαλούμενες ως “Τα Συμβαλλόμενα Μέρη”,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της επιστήμης και της τεχνολογίας στην ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών των δύο κρατών και στη βελτίωση του κοινωνικο – οικονομικού τους επιπέδου.

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ τη σύσφιγξη και την ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας στη βάση της ισότητας και του αμοιβαίου οφέλους,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να συνάψουν την παρούσα Συμφωνία και προς τούτο,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:

ΆΡΘΡΟ I

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίξουν τη συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Συμφωνία και την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελληνική Δημοκρατία και τη Δημοκρατία της Πολωνίας και θα λάβουν όλο τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την υλοποίηση της.

ΆΡΘΡΟ ΙΙ

Ειδικότερα, η Συνεργασία θα πραγματοποιηθεί με τις εξής μορφές:

α) υλοποίηση κοινών έργων έρευνας, ανάπτυξης και σχεδιασμού, καθώς και ανταλλαγή των αποτελεσμάτων τους,

β) ανταλλαγές επιστημόνων, ερευνητών και τεχνικών εμπειρογνωμόνων,

γ) οργάνωση και συμμετοχή σε κοινές επιστημονικές συναντήσεις, διαλέξεις, συμπόσια, μαθήματα, ημερίδες, εκθέσεις κ.λπ.,

δ) ανταλλαγή επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφορίας και βιβλιογραφίας, καθώς και συσκευών και υλικών.

ε) κοινή χρήση εγκαταστάσεων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και επιστημονικού εξοπλισμού.

στ) άλλες, από κοινού συμφωνηθείσες, μορφές συνεργασίας.

ΆΡΘΡΟ ΙΙΙ

1. Για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα συσταθεί Μικτή Επιτροπή απαρτιζόμενη από εκπροσώπους των δύο Συμβαλλόμενων Μερών. Τα δύοΣυμβαλλόμενα Μέρη θα αλληλογνωστοποιήσουν τους εκπροσώπους τους στη Μικτή Επιτροπή.

2. Οι αρμοδιότητες της Μικτής Επιτροπής είναι οι εξής:

α) καθορισμός των τομέων συνεργασίας με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι επιστημονικοί οργανισμοί και οι οργανισμοί έρευνας και ανάπτυξης κάθε χώρας και σύμφωνα με τις εθνικές πολιτικές επιστήμης και τεχνολογίας,

β) δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας,

γ) διευκόλυνση και υποστήριξη της υλοποίησης κοινών επιστημονικών έργων,

δ) έλεγχος του σταδίου υλοποίησης των προβλεπόμενων στην παρούσα Συμφωνία δραστηριοτήτων.

ε) ανταλλαγή εμπειριών προερχομένων από τη διμερή επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία και εξέταση των προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή της,

στ) διαπραγμάτευση περιοδικών Εκτελεστικών Προγραμμάτων (όπως ορίζονται στο Άρθρο IV). τα, οποία θα εμπεριέχονται σε Πρωτόκολλα.

3. Η Μικτή Επιτροπή θα συνέρχεται τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, διαδοχικό στην Ελλάδα και στην Πολωνία, σε κοινό αποδεκτές ημερομηνίες.

4, Τα αποτελέσματα των συναντήσεων της Μικτής Επιτροπής θα εμπεριέχονται σε Πρωτόκολλο.

5. Η Μικτή Επιτροπή μπορεί να επεξεργασθεί έναν ιδιαίτερο κανονισμό λειτουργίας.

ΆΡΘΡΟ IV

Η επεξεργασία των Εκτελεστικών Προγραμμάτων τα οποία αναφέρονται στο `Άρθρο ΙΙΙ παρ. 2 στ` θα γίνεται βάσει των προτάσεων που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ελληνικούς και πολωνικούς επιστημονικούς φορείς και φορείς έρευνας και ανάπτυξης,

Τα Εκτελεστικό Προγράμματα θα καθορίζουν:

α) τους Τομείς συνεργασίας,

β) τα επιστημονικά έργα των ελληνικών και πολωνικών επιστημονικώνφορέων και φορέων έρευνας και ανάπτυξης, τα οποία εγκρίθηκαν αμοιβαίως ύστερα από αξιολόγηση των κοινών προτάσεων που υποβλήθηκαν,

γ) τους υπευθύνους για την εκτέλεση και υλοποίηση των εξειδικευμένων κοινών έργων φορείς και συγκεκριμένα: επιστημονικούς φορείς και φορείς έρευνας και ανάπτυξης, κυβερνητικούς οργανισμούς, επιστημονικές ενώσεις και άλλους αμοιβαία συμφωνηθέντες φορείς, εφεξής αποκαλούμενοι ως συνεργαζόμενοι εταίροι,

δ) τρόπους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των κοινών επιστημονικών έργων.

ε) πηγές και όρους χρηματοδότησης,

στ) κανόνες και διαδικασίες υλοποίησης των Κοινών επιστημονικών έργων.

ΆΡΘΡΟ V

1. Τα επιστημονικά και τεχνολογικό αποτελέσματα, καθώς και όποια άλλη πληροφορία προκύψει από τις δραστηριότητες συνεργασίας που καλύπτει η παρούσα Συμφωνία, θα ανακοινώνεται, δημοσιεύεται ή θα αξιοποιείται εμπορικό με τη σύμφωνη γνώμη των δύο συνεργαζόμενων εταίρων και σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους σχετικούς κανονισμούς,

2. Επιστήμονες, ερευνητές, τεχνικοί εμπειρογνώμονες και φορείς τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών μπορούν να κληθούν, με συναίνεση αμφοτέρων των συνεργαζόμενων εταίρων, να συμμετάσχουν σταεπιστημονικά έργα που εκτελούνται στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας. Το κόστος αυτής της συμμετοχής επιβαρύνει συνήθως το Τρίτο Μέρος, εκτός εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνήσουν γραπτώς διαφορετικό.

ΆΡΘΡΟ VI

Κάθε είδους διαφωνίες που αφορούν την ερμηνεία ή την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας θα ρυθμίζονται με συνομιλίες μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών.

ΆΡΘΡΟ VII

Στα πλαίσια της καλυπτόμενης από την παρούσα Συμφωνία συνεργασίας, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, σε συμφωνία με την εθνική του νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις και κανονισμούς. Ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά την οικονομική συνοχή και την τελωνειακή ένωση και στη βάση της αμοιβαιότητας θα καταβάλλει προσπάθειες, σε συμφωνία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, για τη διευκόλυνση της εισόδου και της εξόδου από την επικράτεια των ενδεδειγμένων προσώπων, καθώς και της αδασμολόγητης εισόδου και εξόδου του εξοπλισμού που ανήκει στο όλλο Συμβαλλόμενο Μέρος και που χρησιμοποιείται στην εκτέλεση έργων και προγραμμάτων στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας.

ΆΡΘΡΟ VIII

Η παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ή εκτέλεση οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης που προκύπτει από άλλες διεθνείς συνθήκες ή συμφωνίες τις οποίες έχουν συνάψει το Συμβαλλόμενα Μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΆΡΘΡΟ ΙΧ

1. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ όταν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αλληλογνωστοποιήσουν τη… κύρωση της Συμφωνίας με βάση τις ισχύουσες νομικές διαδικασίες σε κάθε χώρα. Ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας Συμφωνίας θα θεωρηθεί η ημερομηνία της τελευταίας διακοίνωσης.

2. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο πέντε (5) ετών και θα ανανεώνεται αυτόματα για επόμενες πενταετεί περιόδους, εκτός εάν κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη διακοινώσει γραπτώς την πρόθεσή του να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία, Η λήξη της Συμφωνίας θα ισχύσει έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία της εν λόγω διακοίνωσης.

3. Η λήξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάσει το έργο ή προγράμματα που ανελήφθησαν στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας και δεν ολοκληρώθηκαν κατά τη λήξη της,

ΆΡΘΡΟ Χ

Αρμόδιοι φορείς για την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας είναι “η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα και η Κρατική Επιτροπή Επιστημονικής Έρευνας στην Πολωνία.

Έγινε στη Βαρσοβία, την 9η Νοεμβρίου 1998, σε δύο πρωτότυπα κείμενα στην ελληνική, πολωνική και αγγλική γλώσσα, εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορετικής ερμηνείας, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

(υπογραφή)                              (υπογραφή)

Αννα Διαμαντοπούλου      AndrzejWiszniewski

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τα Πρωτόκολλα – Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή σε εκτέλεση του άρθρου III της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου ΙΧ παρ. 1 αυτής.