ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2751  ΦΕΚ Α`244 /11.11.1999

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας για εκπαιδευτική, επιστημονική καιπολιτιστική συνεργασία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνια μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας για εκπαιδευτική, επιστημονική και πολιτιστική συνεργασία, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου 1996, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ,ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ουκρανίας, εφεξής αποκαλούμενες ως “τα Συμβαλλόμενα Μέρη”, παρακινούμενες από την επιθυμία να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις υφιστάμενες φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτύξουν τη συνεργασία τους στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της έρευνας και τεχνολογίας, του πολιτισμού, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του αθλητισμού και νεότητας,

ΕΝΕΡΓΩΝΤΑΣ σύμφωνα με την Τελική Πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη και τη Χάρτα των Παρισίων για μια Νέα Ευρώπη, αποφάσισαν να συνάψουν την παρούσα Συμφωνία και

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συνεργασίας στους διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και της επιστήμης.

Προς το σκοπό αυτόν.

1. Θα ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ακαδημιών Επιστημών των χωρών τους,

2. Θα ενθαρρύνουν τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή επιστημόνων της άλλης χώρας.

3. Θα διευκολύνουν τη διδασκαλία της γλώσσας της άλλης χώρας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με την ανταλλαγή διδακτικού προσωπικού, βιβλίων και διδακτικού υλικού, καθώς και με την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

4. Θα ανταλλάσσουν επιστημονικό προσωπικό προερχόμενο από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

5. Θα διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.

6. Θα χορηγούν υποτροφίες για σπουδές και έρευνα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της άλλης χώρας, στη βάση αμοιβαίας συναίνεσης.

7. Θα διευκολύνουν τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη μελέτη και διάδοση της γλώσσας, της λογοτεχνίας και της ιστορίας της άλλης χώρας. Επιπλέον θα συνεργάζονται για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη διατήρηση της μητρικής γλώσσας και του πολιτισμού των Ελλήνων πολιτών ουκρανικής καταγωγής, καθώς και των Ουκρανών πολιτών ελληνικής καταγωγής, αντιστοίχως.

8. Θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και τεκμηρίωση προκειμένου να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές τους για την αναγνώριση και ισοτιμία των πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, διπλωμάτων, πτυχίων και ακαδημαϊκών τίτλων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της κάθε χώρας.

Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετιζόμενη με εκπαιδευτικό θέματα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προγραμμάτων που θα συμφωνήσουν βάσει του άρθρου 10 της παρούσας Συμφωνίας.

Άρθρο 2

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν ανταλλαγές και συνεργασία στους τομείς των θεωρητικών και εφαρμοσμένων επιστημών και θα παρέχουν κατάλληλες ευκαιρίες για επαφές μεταξύ επιστημονικών ιδρυμάτων και οργανισμών, ερευνητικών ινστιτούτων, Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. φοιτητών, ερευνητών και ειδικών των δύο χωρών.

Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν επίσης την επεξεργασία θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Με σκοπό την ανάπτυξη και διεύρυνση της επιστημονικής συνεργασίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διευκολύνουν και θα χρηματοδοτούν:

1. Επισκέψεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, διαβουλεύσεις σε θέματα έρευνας, ανταλλαγή επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων.

2. Κοινή επεξεργασία και εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων και σχεδίων, καθώς και ανταλλαγή των αποτελεσμάτων τους.

3. Διοργάνωση κοινών μαθημάτων, επιστημονικών διασκέψεων, συμποσίων και εκθέσεων.

4. Ανταλλαγή οπτικοακουστικού υλικού επιστημονικού περιεχομένου.

5. Ανταλλαγή επιστημονικής και τεχνικής πληροφόρησης κοι τεκμηρίωσης.

6. Κοινή χρήση επιστημονικού εξοπλισμού.

7. Σύσταση κοινών επιστημονικών κέντρων και ερευνητικών ομάδων.

8. Διαβουλεύσεις σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που αναφύονται κατά τη διάρκεια της συνεργασίας.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται να χρησιμοποιούν άλλες μορφές συνεργασίας κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης.

Οι φορείς υλοποίησης προς το σκοπό αυτόν είναι, από Ελληνικής πλευράς, η Γενική Γραμματεία, Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας και από Ουκρανικής πλευράς, η Κρατική Επιτροπή Επιστημών και Τεχνολογίας, καθώς και η Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανίας.

Ειδικό πρωτόκολλο και πρόγραμμα εργασίας για τη ρύθμιση και υλοποίηση των επιστημονικών ανταλλαγών και των κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και άλλων μορφών συνεργασίας (π.χ. τεχνική βοήθεια, συμπόσια) θα υπογράφονται κάθε δύο (2) χρόνια εναλλάξ στην πρωτεύουσα κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους.

Κατά τη διάρκεια ενδιάμεσων συναντήσεων, τα δύο Μέρη θα συζητούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος εργασίας.

Σχέδια συνεργασίας θα υποβάλλονται από κοινού και θα αξιολογούνται με βάση το πρόγραμμα εργασίας πριν οπό την υπογραφή των παραπάνω πρωτοκόλλων.

Η χρηματοδότηση της παραπάνω συνεργασίας θα εξετάζεται σε ισότιμη βάση.

Άρθρο 3

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχείων και βιβλιοθηκών τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της κάθε χώρας.

Άρθρο 4

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναπτύξουν τη συνεργασία τους σε διάφορους πολιτιστικούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και ειδικότερα θα ενθαρρύνουν.

1. Πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην παρουσίαση έργων τέχνης και λογοτεχνίας της άλλης χώρας, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων λογοτεχνικών έργων και των ανταλλαγών βιβλίων, καθώς και άλλων δημοσιεύσεων στον τομέα του πολιτισμού.

2. Ανταλλαγές καλλιτεχνικών εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και εβδομάδων κινηματογράφου μέσω των αρμόδιων φορέων της κάθε χώρας.

3. Συμμετοχή των αντιπροσώπων τους σε διεθνείς διασκέψεις, διαγωνισμούς, φεστιβάλ, συναντήσεις και συνέδρια για πολιτιστικά θέματα, που διοργανώνονται από το άλλο Μέρος.

4. Ανάπτυξη επαφών μεταξύ ενώσεων καλλιτεχνών και συγγραφέων των δύο χωρών και ανταλλαγή εμπειρίας και ειδικών στους τομείς του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, καθώς και ανταλλαγές μεμονωμένων συγγραφέων και καλλιτεχνών.

5. Ανταλλαγές πληροφοριών, εμπειρίας και επισκέψεων ειδικών στους τομείς της αρχαιολογίας, των μουσείων και της προστασίας της αρχιτεκτονικής κοι πολιτιστικής κληρονομιάς.

6. Ανταλλαγές θεατρικών, μουσικών, καλλιτεχνικών και φολκλορικών συγκροτημάτων ή μεμονωμένων ερμηνευτών.

7. Ανάπτυξη επαφών στον τομέα του κινηματογράφου, μέσω της ανταλλαγής ταινιών, της συμμετοχής σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου που διοργανώνονται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, καθώς και μέσω της κοινής παραγωγής κινηματογραφικών έργων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σε κάθε χώρα και μετά από προκαταρκτική έγκριση των αρμόδιων αρχών.

`Άρθρο 5

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να προβούν αμοιβαίως σε ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων στο έδαφος της άλλης χώρας, το νομικό καθεστώς και οι όροι οργάνωσης και λειτουργίας των οποίων θα ρυθμιστούν με ειδική διακρατική συμφωνία.

Άρθρο 6

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προωθήσουν την ενεργό συνεργασία τους στο πλαίσιο της ΟΥΝΕΣΚΟ και άλλων διεθνών οργανισμών σχετικών με τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την επιστήμη.

`Άρθρο 7

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προωθήσουν άμεση συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων οργανισμών των δύο χωρών στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Το Συμβαλλόμενα Μέρη θα συμβάλλουν στη διεύρυνση των επαφών και της συνεργασίας μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών των δύο χωρών. μέσω της ανταλλαγής αντιπροσωπειών, ράδιο-τηλεοπτικών προγραμμάτων, μουσικών ηχογραφήσεων, ταινιών κ.λπ., σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της κάθε χώρας.

`Άρθρο 8

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη συνεργασίας στους τομείς του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής και θα επιδιώξουν τη διεύρυνση των άμεσων επαφών και της συνεργασίας μεταξύ των οικείων αθλητικών αρχών τους. Το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας θα καθορισθούν από τις παραπάνω αναφερόμενες αρχές.

Άρθρο 9

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας των δύο χωρών.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρίες αναφορικά με τη νεολαία, αποσκοπώντας στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των νέων, τη δημιουργία φιλικής ατμόσφαιρας και την προαγωγή της ειρήνης.

Άρθρο 10

Για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα συσταθεί Μικτή Ελληνο-Ουκρανική Επιτροπή, η οποία θα συνέρχεται εναλλάξ στην Αθήνα και το Κίεβο για την επεξεργασία των λεπτομερειών των προγραμμάτων συνεργασίας, καθώς και των οικονομικών τους όρων.

Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, μπορούν νο πραγματοποιηθούν και άλλες δραστηριότητες που συνάδουν προς τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας.

Άρθρο 11

Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης, δια της διπλωματικής οδού, της τελευταίας γραπτής γνωστοποίησης, η οποία πιστοποιεί την ολοκλήρωση από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος των εσωτερικών νομικών διατυπώσεων που απαιτούνται για τη θέση της σε ισχύ.

Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο πέντε (5) ετών. Μετά ταύτα θα παρατείνεται αυτομάτως για νέες πενταετείς περιόδους, εκτός εάν καταγγελθεί εγγράφως δια της διπλωματικής οδού από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου.

`Έγινε εις διπλούν στην Αθήνα την 11η Νοεμβρίου 1996 στην ελληνική, ουκρανική και αγγλική γλώσσα. `Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία Θα υπερισχύσει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(υπογραφή) (υπογραφή)

Τα Πρωτόκολλα Πρακτικά, που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή σε εκτέλεση του άρθρου 10 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΑΝΑΠΤΥΞΗΣΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΕ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γ. ΑΡΣΕΝΗΣΕ. ΠΑΠΑΖΩΗ

ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Δ. ΡΕΠΠΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 1999

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ