ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ. 2750 ΦΕΚ. Α`243/11.11.1999

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ των ΚρατώνΜελών των Ευρωπαϊκών περί απλοποίησης τωνδιαδικασιών διεκδίκησης της διατροφής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση μεταξύ των Κρατών – Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί απλοποίησης των διαδικασιών διεκδίκησης της διατροφής, που υπογράφηκε στη Ρώμη στις 6 Νοεμβρίου 1990, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΩΝΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Τα Κράτη – Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο εξής αποκαλούμενα “Κράτη – Μέλη”,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ των στενών δεσμών που υφίστανται μεταξύ των λαών τους,

ΕΝ ΟΨΕΙ των εξελίξεων που τείνουν στην εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερηκυκλοφορία των προσώπων ανάμεσα στα Κράτη – Μέλη,

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ για την ανάγκη να απλοποιηθούν, μεταξύ των Κρατών – Μελών, οι διαδικασίες που εξασφαλίζουν την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων περί διατροφής,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ προς τούτο να συμπληρώσουν τις διατάξεις της Σύμβασης των Βρυξελλών της 27ης Σεπτεμβρίου 1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως τροποποιήθηκε από τις συμβάσεις προσχώρησης που υπογράφηκανκατά τις διαδοχικές διευρύνσεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: .

ΆΡΘΡΟ 1

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Η παρούσα Σύμβαση δύναται να εφαρμοσθεί σε οποιαδήποτε απόφαση περί διατροφής εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες την 27η Σεπτεμβρίου 1968, όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια (κατωτέρω αποκαλούμενη “Σύμβαση των Βρυξελλών”).

2. Η οικεία απόφαση δύναται να έχει εκδοθεί πριν ή μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, υπό τον όρο όμως ότι στο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση θα είναι εκτελεστή σύμφωνα με τη Σύμβαση των Βρυξελλών ή σύμβαση συναφθείσα μεταξύ του Κρότους προέλευσης και του Κρότους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. 3. Αν η απόφαση δεν αφορά αποκλειστικώς τη διατροφή, η Σύμβαση Θα εφαρμόζεται μόνο στα τμήματα της απόφασης που αφορούν τη διατροφή.

4. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ως “απόφαση” νοείται και δημόσιο έγγραφο ή δικαστικός συμβιβασμός, κατά την έννοια των άρθρων 50 και 51 της Σύμβασης των Βρυξελλών .

5. Στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης εμπίπτει οποιοσδήποτε οργανισμός δικαιούται. σύμφωνα με τη νομοθεσία Συμβαλλόμενους Κράτους να υποκατασταθεί στα δικαιώματα του δικαιούχου ή να είναι εντολοδόχος του.

ΆΡΘΡΟ 2

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος ορίζει μία Κεντρική Αρχή επιφορτισμένη να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση προς την παρούσα Σύμβαση.

2. Τα Ομοσπονδιακό Κράτη και τα Κράτη με πλειονότητα νομικών συστημάτων μπορούν να ορίσουν περισσότερες Κεντρικές Αρχές. Αν ένα Κράτος έχει ορίσει περισσότερες Κεντρικές Αρχές, καθορίζει και την Κεντρική Αρχή προς την οποία θα απευθύνονται οι υποβαλλόμενες δυνάμει της Σύμβασης αιτήσεις, προκειμένου να διαβιβασθούν στην Κεντρική Αρχή που είναι αρμόδια εντός του Κράτους αυτού.

3. Οι Κεντρικές Αρχές παρέχουν τις προβλεπόμενες από την παρούσα Σύμβαση υπηρεσίες δωρεάν.

ΆΡΘΡΟ 3

1. Οι Κεντρικές Αρχές συνεργάζονται και προωθούν τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών των Κρατών τους προκειμένου να διευκολύνεται η ικανοποίηση της οφειλόμενης διατροφής. 2. Μόλις παραλάβει την προβλεπόμενη στο άρθρο 5 αίτηση, η Κεντρική Αρχή του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση λαμβάνει ή μεριμνά για τη λήψη αμέσως όλων των κατάλληλων ή χρήσεων μέτρων προκειμένου:

Ι) να αναζητηθεί και εντοπισθεί ο οφειλέτης ή τα περιουσιακά του στοιχεία.

ΙΙ) να ληφθούν, όπουχρειάζεται, από κυβερνητικές υπηρεσίες ή οργανισμούς οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικό με τον οφειλέτη.

ΙΙΙ) η απόφαση να καταχωρηθεί ή να κηρυχθεί εκτελεστή όπου απαιτείται,

IV) να διευκολυνθεί η καταβολή της διατροφής στον δικαιούχο ή στον οργανισμό που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 5. και

V) να διασφαλισθεί σε περίπτωση που δεν καταβληθεί στον δικαιούχο η οφειλόμενη διατροφή. η εφαρμογή όλων των κατάλληλων εκτελεστικών μέτρων των προβλεπόμενων στο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, ώστε να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση της διατροφής.

3. Η Κεντρική Αρχή του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση τηρεί την Κεντρική Αρχή του Κράτους προέλευσης ενήμερη ως προς τα λαμβανόμενα βάσει της παραγράφου 2, μέτρα και ως προς τα αποτελέσματά τους.

ΆΡΘΡΟ 4

Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος λαμβάνει τα αναγκαία διοικητικά και δικαστικό μέτρα, καθώς και τα αποτελεσματικό εκτελεστικά μέτρα που είναι αναγκαία για να επιτρέψουν στην Κεντρική Αρχή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας Σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 5

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Αν ο δικαιούχος διατροφής ή ένας οργανισμός προβλεπόμενος στο άρθρο 1 παρ. 5 επιτύχει σε Συμβαλλόμενο Κράτος τη έκδοση απόφασης περί διατροφής και επιθυμεί την αναγνώριση ή εκτέλεσή της σε άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Κεντρική Αρχή του Κράτους προέλευσης. 2. Πριν διαβιβάσει την αίτηση στο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η Κεντρική Αρχή του Κρότους προέλευσης, βεβαιώνεται ότι η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτό ανταποκρίνονται στους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 6. 3. Η αίτηση περιλαμβάνει: Ι) Παράκληση να διεκπεραιωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. ΙΙ) Επιστολή με την οποία η Κεντρική Αρχή προς την οποία απευθύνεται η αίτηση εξουσιοδοτείται να λάβει ή να μεριμνήσει προς λήψη μέτρων για λογαριασμό του δικαιούχου της διατροφής συμπεριλαμβανομένης και ειδικής εξουσιοδότησης για την κίνηση της εκτελεστικής διαδικασίας.

ΙΙΙ) Το όνομα, την ημερομηνία γέννησης και την ιθαγένεια του υπόχρεου, καθώς και κάθε αναγκαία πληροφορία ως προς την ταυτότητα, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο όπου βρίσκεται η περιουσία του. IV) Τα έγγραφα που απαιτούνται δυνάμει του Τμήματος 3 του Τίτλου III της Σύμβασης των Βρυξελλών.

ΆΡΘΡΟ 6

ΓΛΩΣΣΑ

Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 έγγραφα και κάθε αλληλογραφία μεταξύ των Κεντρικών Αρχών αναφερόμενη στην αίτηση πρέπει πλην αντίθετης συμφωνίας μεταξύ των οικείων Κεντρικών Αρχών να είναι συνταγμένα ή να συνοδεύονται από μετάφραση στην ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα το Κράτος αυτό δήλωσε ότι Θα δεχόταν.

ΆΡΘΡΟ 7

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης συμπληρώνουν τις διατάξεις της Σύμβασης των Βρυξελλών και δεν θίγουν άλλα υφιστάμενα διεθνή κείμενα.

ΆΡΘΡΟ 8

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ιδρύεται Μόνιμη Επιτροπή με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων ως προς τη λειτουργία της Σύμβασης και την επίλυση των πρακτικών δυσχερειών που ενδεχομένως ανακύψουν. Η Επιτροπή μπορεί να διατυπώνει συστάσειςπερί της εφαρμογής της Σύμβασης ή να προτείνει τροποποιήσεις της.

2. Η Επιτροπή αποτελείται από αντιπροσώπους οριζόμενους από κάθε Κράτος – Μέλος. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μπορεί να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις ως παρατηρητής.

3. Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Επιτροπής τουλάχιστον μία φορά ανά διετία και όταν το επιθυμεί. Ως προς το Θέμα αυτό λαμβάνει δεόντως υπόψη τυχόν αιτήματα των άλλων Κρατών – Μελών.

ΆΡΘΡΟ 9

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοικτή προς υπογραφή από τα Κράτη – Μέλη. Υπόκειται σε επικύρωση. αποδοχή ή έγκριση. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας.

2. Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ ενενήντα (90) ημέρεςμετά την ημερομηνία καταθέσεως των εγγράφων επικύρωσής αποδοχής ήέγκρισης όλων των Κρατών που θα είναι μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την ημέρα που θα ανοιχθεί προς υπογραφή.

3. Κάθε Κρότος – Μέλος μπορεί, κατά την κατάθεση του οικείου εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης η και αργότερα, να δηλώσει ότι η Σύμβαση θα εφαρμόζεται επί των σχέσεών του με άλλα Κράτη που έχουν προβεί στην ίδια δήλωση ενενήντα (90) ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης.

4. Κράτος – Μέλος που δεν έχει προβεί σε ανάλογη δήλωση μπορεί να εφαρμόσει τη Σύμβαση έναντι άλλων Συμβαλλόμενων Κρατών – Μελών βάσει διμερών συμφωνιών.

5. 1) ΚάθεΚράτος – Μέλος, όταν καταθέτει το οικείο έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης ή και αργότερα, ενημερώνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας ως προς:

Α) τον ορισμό Κεντρικής Αρχής σύμφωνα προς το άρθρο 2,

Β) τις τυχόν δηλώσεις βάσει του άρθρου 6.

ΙΙ) Τόσο ο ορισμός Κεντρικής Αρχής όσο και οι δηλώσεις μπορούν αργότερα να μεταβληθούν. Νέες δηλώσεις δύνανται να γίνουν με σχετική ειδοποίηση απευθυνόμενη στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας.

6. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας ειδοποιεί όλα τα Κράτη – Μέλη για οποιαδήποτε υπογραφή, κατάθεση εγγράφου, δήλωση ή ορισμό αρχής.

ΆΡΘΡΟ 10

1. Στην παρούσα Σύμβαση μπορεί να προσχωρήσει κάθε Κράτος που καθίσταται μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα έγγραφα της προσχώρησης κατατίθενται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας.

2. Η παρούσα Σύμβαση αρχίζει να ισχύει για κάθε Κράτος που προσχωρεί σε αυτήν ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης του οικείου εγγράφου προσχώρησης.

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, ως Κεντρική Αρχή ορίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

2. Η αρμοδιότητα για τη διενέργεια των δικαστικών πράξεων και τη διεξαγωγή των δικών επ`.ονόματι ή για λογαριασμό της Κεντρικής Αρχής και των προσώπων που δικαιούνται κατά τους όρους της Σύμβασης να ζητήσουν την ικανοποίηση της οφειλόμενης διατροφής ή κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού της Σύμβασης ανατίθεται στα κατά τόπους γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. `Όπου δεν λειτουργούν τέτοια γραφεία η αρμοδιότητα αυτή ανατίθεται σε δικηγόρο του Δημοσίου με εντολή του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σύμφωνα με το άρθρο 9της Σύμβασης η Ελλάδα δηλώνει ότι κάνει χρήση της ευχέρειας που παρέχεται στο άρθρο 6 της Σύμβασης και δέχεται τα έγγραφα, καθώς και κάθε άλλη αλληλογραφία μεταξύ των Κεντρικών Αρχών να είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΟ ΕΠΙ ΤΗΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 1999

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ