ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ. 2749 ΦΕΚ. Α` 233/4.11.1999

Κύρωση της Συμφωνίας για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ`ενός και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφ`ετέρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητος και των Κρατών – Μελών της, αφ` ενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφ` ετέρου, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 8 Δεκεμβρίου 1997. της οποίας το κείμενο, σε πρωτότυπο, στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦ` ΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ , ΑΦ` ΕΤΕΡΟΥ

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ.

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ. Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ. Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ. ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ. Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤ1Α ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ. ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ. ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

Συμβαλλόμενα Μέρη της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος και της Συνθήκες για την Ευρωπαϊκή `Ένωση, εφεξής καλούμενα “Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας`,

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Εφεξής. “η Κοινότητα” αφ. ενός, και

ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ , εφεξής, “το Μεξικό ..αφ` ετέρου,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την κοινή πολιτιστική κληρονομιά και τους στενούς ιστορικούς, πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς τους,

ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ τον ευρύτερο στόχο της ανάπτυξης και ενίσχυσης του συνολικού πλαισίου των διεθνών σχέσεων , ειδικότερα, μεταξύ της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την ουσιαστική συμβολή της Συμφωνίας πλαισίου για τη συνεργασία μεταξύ της Κοινότητας και του Μεξικού, που υπεγράφη στις 26 Απριλίου 1991 στο Λουξεμβούργο, στην ενίσχυση των εν λόγω δεσμών ,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ το αμοιβαίο συμφέρον των Συμβαλλόμενων Μερών για την εγκαθίδρυση νέων συμβατικών δεσμών, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων. κυρίως μέσω της επέκτασης του πολιτικού διαλόγου της σταδιακής και αμοιβαίας ελευθέρωσης των συναλλαγών , της ελευθέρωσης των τρεχουσών πληρωμών, των κινήσεων κεφαλαίων και των άδηλων συναλλαγών , της προώθησης των επενδύσεων και της ευρύτερης συνεργασίας,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σταθερή προσήλωσή τους στο σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως ορίζονται στην παγκόσμια Διακήρυξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου καθώς και την προσήλωσή τους στις αρχές του διεθνούς δικαίου που διέπουν τις σχέσεις φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των κρατών σύμφωνα με το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τις αρχές του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης, όπως ορίστηκαν στην υπουργική Διακήρυξη της Ομάδας του Ρίο και της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης που εγκρίθηκε στο Σάο Πάολο το 1994,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι για να συσφιχθούν οι σχέσεις σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, πρέπει να θεσμοποιηθεί ο πολιτικός διάλογος, διμερώς και διεθνώς.

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣτη σημασία που αποδίδουν στις αρχές και στις αξίες που περιέχονται στην τελική δήλωση της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής, για την Κοινωνική Ανάπτυξη, που διεξήχθη στην Κοπεγχάγη το Μάρτιο του 1995,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σημασία που αποδίδουν στην ορθή εφαρμογή της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως συμφωνήθηκε και θεσπίστηκε με το Πρόγραμμα Δράσης 21, στο πλαίσιο της Διακήρυξης του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, το 1992.

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την προσήλωσή τους στις αρχές της οικονομίας της αγοράς και τη σημασία της προσήλωσής τους στις ελεύθερες διεθνείς συναλλαγές σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο Ε.) και στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), τονίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία της ανοιχτής περιφερειακής προσέγγισης,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την Κοινή Επίσημη Δήλωση της 2ας Μαΐου 1995, στο πλαίσιο της οποίας τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποφάσισαν να προσδώσουν στις διμερείς τους σχέσεις μακροπρόθεσμη προοπτική σε όλους τους τομείς,

ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ την παρούσα Συμφωνία.

ΤΙTΛΟΣ 1

XAΡΑKΤHPAΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΆΡΘΡΟ 1

Βάση της Συμφωνίας

Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως ορίζονται οτην Παγκόσμια Διακήρυξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου, διαπνέει την εσωτερική και εξωτερική πολιτική των Συμβαλλόμενων Μερών και συνιστά θεμελιώδες στοιχείο της παρούσας Συμφωνίας.

 

ΆΡΘΡΟ 2

Χαρακτήρας και πεδίο εφαρμογής

Στόχος της παρούσας Συμφωνίας είναι να συσφιχθούν οι σχέσεις μεταξύ των Μερών με βάση την αμοιβαιότητα και το κοινό συμφέρον. Για το σκοπό αυτόν, με τη Συμφωνία θεσμοθετείται ο πολιτικός διάλογος, ενισχύονται οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μέσω της ελευθέρωσης του εμπορίου σύμφωνα με τους κανόνες του Π Ο Ε. και ενισχύεται και διευρύνεται η συνεργασία.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΆΡΘΡΟ 3

1. Τα Μέρη συμφωνούν να θεσμοθετήσουν εντατικό πολιτικό διάλογο βασιζόμενο στις αρχές του άρθρου 1, καλύπτοντας όλα τα διμερή και διεθνή θέματα κοινού ενδιαφέροντος και οδηγώντας σε στενότερηδιαβούλευση μεταξύ των Μερών στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών στους οποίους αμφότερα ανήκουν.

2. Ο διάλογος διενεργείται με την “Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην ΕυρωπαϊκήΈνωση και το Μεξικό” για τον Πολιτικό Διάλογο. η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας και περιέχεται στην Τελική Πράξη

3. Ο υπουργικός διάλογος που προβλέπεται στην Κοινή Δήλωση διεξάγεται κυρίως στο πλαίσιο του Μικτού Συμβουλίου το οποίο συγκροτείται με το άρθρο 45.

ΤΙTΛΟΣ ΙΙΙ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΆΡΘΡΟ 4

Στόχος

Στόχος του παρόντος Τίτλου είναι η θέσπιση πλαισίου για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, περιλαμβανομένης και μίας διμερούς και προτιμησιακής σταδιακής και αμοιβαίας ελευθέρωσης του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, αφού ληφθεί υπόψη ο ευαίσθητος χαρακτήρας ορισμένων προϊόντων και τομέων υπηρεσιών και σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του Π.Ο.Ε..

ΆΡΘΡΟ 5

Εμπορευματικές συναλλαγές

Για την επίτευξη του στόχου του άρθρου 4, το Μικτό Συμβούλιο αποφασίζει τις ρυθμίσεις και το χρονοδιάγραμμα που θα διέπουν τη διμερή, σταδιακή και αμοιβαία ελευθέρωση των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών στις εμπορευματικές συναλλαγές, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του Π.Ο.Ε.. ειδικότερα το άρθρο χχιν της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GAΤΤ) και αφού συνεκτιμηθεί η ευαισθησία ορισμένων προϊόντων. Η ως άνω απόφαση θα καλύπτει κυρίως τα ακόλουθα θέματα:

(α) κάλυψη και μεταβατικές περίοδοι,

(β) εισαγωγικοί και εξαγωγικοί δασμοί και μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος,

(γ) ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές και εξαγωγές και μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος,

(δ) εθνική μεταχείριση, περιλαμβανομένης και της απαγόρευσης διακρίσεων ως προς τη φορολόγηση εμπορευμάτων ,

(ε) μέτρα αντιντόμπινγκ και αντισταθμιστικά μέτρα.

(στ) μέτρα διασφάλισης και επινήρηοης,

(ζ) κανόνες καταγωγής και τη διοικητική συνεργασία,

(η) τελωνειακή συνεργασία,

(Θ) δασμολογητέα αξία,

(ι) τεχνικοί κανόνες και προδιαγραφές, την υγειονομική και φυτοϋγειονομική νομοθεσία. αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης της πιστότητας, πιστοποιήσεις, συστήματα σημάτων κ.λπ.,

(κ) εξαιρέσεις γενικού χαρακτήρα για λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων η των φυτών, προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας κ.λπ.,

(λ) περιορισμοί στην περίπτωση δυσχερειών στο ισοζύγιο πληρωμών.

ΆΡΘΡΟ 6

Εμπόριο υπηρεσιών

Για την επίτευξη του στόχου του άρθρου 4, το Μικτό Συμβούλιο αποφασίζει τις κατάλληλες ρυθμίσεις που διέπουν μία σταδιακή και αμοιβαία ελευθέρωση του εμπορίου υπηρεσιών, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του Π.Ο.Ε., ειδικότερα το άρθρο ν της Γενικής Συμφωνίας για το Εμπόριο των Υπηρεσιών (GATS), και αφού συνεκτιμήσει δεόντως τις υποχρεώσεις που έχει ήδη αναλάβει κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος στο πλαίσιο της εν λόγω Συμφωνίας.

ΆΡΘΡΟ 7

Οι αποφάσεις του Μικτού Συμβουλίου που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 της Συμφωνίας και αφορούν αντιστοίχως το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, πρέπει να καλύπτουν επαρκώς όλα αυτά τα θέματα εντός ενός συνολικού πλαισίου και θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή τους.

ΤΙΤΛΟΣ ΙV

ΚΙΝΗΣΕΙΣ KEΦAΛAΙΩN ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΆΡΘΡΟ 8

Κινήσεις κεφαλαίων και πληρωμές

Στόχος του παρόντος τίτλου είναι να καθοριστεί ένα πλαίσιο για να ενθαρρυνθεί η σταδιακή και αμοιβαία ελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων και των πληρωμών μεταξύ του Μεξικού και της Κοινότητας, με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας και άλλων υποχρεώσεων που απορρέουν οπό άλλες διεθνείς συμφωνίες που εφαρμόζονται μεταξύ των Μερών.

ΆΡΘΡΟ 9

Για να επιτευχθεί ο στόχος του άρθρου 8. το Μικτό Συμβούλιο εγκρίνει τα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα για μία σταδιακή και αμοιβαία κατάργηση των περιορισμών των κινήσεων κεφαλαίων και των πληρωμών μεταξύ των Μερών, με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας και άλλων υποχρεώσεων που απορρέουν από άλλες διεθνείς συμφωνίες που εφαρμόζονται μεταξύ των Μερών.

Η απόφαση αυτή αφορά ειδικότερα το ακόλουθα:

(α) ορισμό, περιεχόμενο, επέκταση και σημασία των εννοιών που περιέχονται άμεσα ή έμμεσα στον παρόντα Τίτλο ,

(β) κινήσεις κεφαλαίων και πληρωμές, περιλαμβανομένης και της εθνικής μεταχείρισης, που θα καλύπτονται από την ελευθέρωση,

(γ) πεδίο εφαρμογής της ελευθέρωοης και μεταβατικές περίοδοι.

(δ) προσθήκη ρήτρας που επιτρέπει στα Μέρη να διατηρούν περιορισμούς στον τομέα αυτόν για λόγους κρατικής πολιτικής, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας και άμυνας,

(ε) προσθήκη ρητρών που επιτρέπουν στα Μέρη να εισάγουν περιορισμούς στον τομέα αυτόν σε περίπτωση που ανακύψουν προβλήματα κατά την εφαρμογή της συναλλαγματικής ή της νομισματικής πολιτικής ενός εκ των Μερών , δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωμών η, σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία, επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις σε τρίτες χώρες.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣYΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡIO

ΆΡΘΡΟ 10

Δημόσιες συμβάσεις

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν το σταδιακό και αμοιβαίο άνοιγμα συγκεκριμένων αγορών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.

2. Για την επίτευξη αυτού, το Μικτό Συμβούλιο αποφασίζει τις αναγκαίες ρυθμίσεις και το χρονοδιάγραμμα. Η απόφαση αυτή αφορά. ειδικότερα, τα ακόλουθα θέματα:

(α) εύρος της ελευθέρωσης,

(β) μη διακριτική πρόσβαση στις συμφωνηθείσες αγορές,

(γ) κατώτατες αξίες,

(δ) αμερόληπτες και διαφανείς διαδικασίες,

(ε) σαφείς διαδικασίες προσφυγής,

(στ) χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών.

ΆΡΘΡΟ 11

Ανταγωνισμός

1. Τα Μέρη θα συμφωνήσουν μέτρα που απαιτούνται για την πρόληψη στρεβλώσεων ή περιορισμών του ανταγωνισμού που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά το εμπόριο μεταξύ του Μεξικού και της Κοινότητας. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, το Μικτό Συμβούλιο καθορίζει μηχανισμούς συνεργασίας και συντονισμού των διοικήσεων που είναι αρμόδιες γιο την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού. Ησυνεργασία συνίσταται σε αμοιβαία νομική συνδρομή,κοινοποίηση, διαβούλευση και ανταλλαγή πληροφοριών , προκειμένου να εξασφαλιστεί διαφάνεια όσον αφορά την τήρηση των κανόνων και της πολιτικής ανταγωνισμού.

2. Για την επίτευξη αυτού, το Μικτό Συμβούλιο αποφασίζει ειδικότερα επί των ακόλουθων θεμάτων.

(α) συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, αποφάσεις από ενώσεις επιχειρήσεων και συντονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων ,

(β) κατάχρηση, εκ μέρους μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων, της δεσπόζουσας θέσης,

(γ) συγχωνεύσεις επιχειρήσεων

(δ) κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα,

(ε) κρατικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στις οποίες έχουν παραχωρηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα.

ΆΡΘΡΟ 12

Πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία

1. Επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη σημασία που αποδίδουν στην προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (δικαιώματα δημιουργού, – περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων δημιουργού προγραμμάτων για υπολογιστές και βάσεων δεδομένων – και τα συγγενικά δικαιώματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα βιομηχανικά σήματα, τις γεωγραφικές ενδείξεις συμπεριλαμβανομένης της ονομασίας καταγωγής, τα εμπορικά σήματα, τις τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και την προστασία κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 10 α της Σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών), τα Μέρη αναλαμβάνουν να θεσπίσουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν επαρκή και αποτελεσματική προστασία, σύμφωνα με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές, στα οποία περιλαμβάνονται και αποτελεσματικά μέσα πραγμάτωσης των δικαιωμάτων αυτών.

2. Προς το σκοπό αυτόν, το Μικτό Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση :

(α) για τη σύσταση μηχανισμοί διαβούλευσης με σκοπό την εξεύρεση αμοιβαία ικανοποιητικών λύσεων σε περίπτωση που ανακύψουν προβλήματα όσον αφορά την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας,

(β) για τα λεπτομερή μέτρα που πρόκειται να θεσπιστούν σύμφωνα με το στόχο της παραγράφου 1, αφού ληφθούν υπόψη ειδικότερα οι σχετικές πολυμερείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΆΡΘΡΟ 13

Διάλογος για τη συνεργασία και οικονομικά ζητήματα

1. Το Μικτό Συμβούλιο καθιερώνει τακτικό διάλογο προκειμένου να ενισχύσει και να βελτιώσει τη συνεργασία που προβλέπει ο παρών Τίτλος και αφορά, ειδικότερα:

(α) ανταλλαγή πληροφοριών και περιοδική επισκόπηση της συνεργασίας,

(β) συντονισμό και επόπτευση της εφαρμογής των τομεακών συμφωνιών που προβλέπει η παρούσα Συμφωνία, καθώς και εξέταση της δυνατότητας σύναψης νέων ανάλογων συμφωνιών.

2. Το Μικτό Συμβούλιο καθιερώνει επίσης τακτικό διάλογο για οικονομικά ζητήματα. ο οποίος συνίσταται οε ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών, ειδικότερα σχετικά με μακροοικονομικό θέματα, με σκοπό να τονωθούν το εμπόριο και οι επενδύσεις.

ΆΡΘΡΟ 14

Βιομηχανική συνεργασία

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη προωθούν μέτρα με τα οποία επιδιώκεται η ανάπτυξη και η ενίσχυση των προσπαθειών για την καθιέρωση δυναμικής, ολοκληρωμένης και αποκεντρωμένης διαχείρισης της βιομηχανικής συνεργασίας, με σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την οικονομική ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα.

2. Η συνεργασία αυτή εστιάζεται κυρίως στα εξής:

(α) ενίσχυση των επαφών μεταξύ οικονομικών φορέων αμφοτέρων των πλευρών, με τη διενέργεια διαλέξεων, σεμιναρίων και αποστολών για τη διερεύνηση βιομηχανικών και τεχνικών ευκαιριών και τη διοργάνωση στρογγυλών τραπεζιών και εκθέσεων γενικού και τομεακού ενδιαφέροντος, που αποσκοπούν στον καθορισμό και την εκμετάλλευση τομέων κοινού εμπορικού ενδιαφέροντος και στην προώθηση των συναλλαγών, των επενδύσεων και της βιομηχανικής συνεργασίας, καθώς και των σχεδίων μεταφοράς τεχνολογίας.

(β) ενίσχυση και επέκταση του υφιστάμενου διαλόγου μεταξύ οικονομικών φορέων αμφοτέρων των Μερών με την περαιτέρω προώθηση των δραστηριοτήτων διαβούλευσης και συντονισμού προκειμένου να εντοπίζονται και να εξαλείφονται τα εμπόδια στη βιομηχανική συνεργασία, να ενθαρρύνεται η τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού, να διασφαλίζεται η συνοχή όλων των μέτρων και να ενισχύεται η προσπάθεια προσαρμογής της βιομηχανίας στις απαιτήσεις της αγοράς,

(γ) προώθηση των πρωτοβουλιών βιομηχανικής συνεργασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης και ελευθέρωσης των δύο Μερών με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις μέσω της συνεργασίας βιομηχανικών επιχειρήσεων,

(δ) στήριξη των πρωτοβουλιών εκσυγχρονισμού, διαφοροποίησης, καινοτομίας. κατάρτισης. έρευνας και ανάπτυξης και της ποιότητας.

(ε) προώθηση της συμμετοχής αμφοτέρων των Μερών σε πιλοτικό σχέδια και σε ειδικά προγράμματα σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους τους.

ΆΡΘΡΟ 15

Προώθηση των επενδύσεων

Τα Μέρη συμβάλλουν στην εγκαθίδρυση κλίματος σταθερότητας για την προσέλκυση των αμοιβαίων επενδύσεων.

Η συνεργασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων.

(α) μηχανισμούς πληροφόρησης, προσδιορισμού και δημοσίευσης των νομοθεσιών και των ευκαιριών στον τομέα των επενδύσεων.

(β) υποστήριξη της ανάπτυξης νομικού πλαισίου ευνοϊκού για τις επενδύσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών με τη σύναψη όπου κρίνεται σκόπιμο μεταξύ των Κρατών – Μελών και του Μεξικού συμφωνιών για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων και συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. ,

(γ) ανάπτυξη εναρμονισμένων και απλουστευμένων διοικητικών διαδικασιών,

(δ) ανάπτυξη μηχανισμών για κοινές επενδύσεις, ιδίως μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των Συμβαλλόμενων Μερών.

ΆΡΘΡΟ 16

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

1. Τα Μέρη καθιερώνουν συνεργασία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους κατ` ιδίαν νόμους, κανονισμούς και πολιτικές και με βάση τους κανόνες και την πειθαρχία της GATS. λαμβάνοντας υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα και τους μακροπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους οικονομικούς στόχους τους.

2. Τα Μέρη συνεργάζονται τόσο σε διμερές όσο και οε πολυμερές επίπεδο, για να βελτιώσουν την αμοιβαία κατανόηση και αντίληψη των αντίστοιχων επιχειρηματικών πλαισίων και να προβούν σε ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με τους χρηματοπιστωτικούς κανονισμούς, την επόπτευση και τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος

3. Με τη συνεργασία αυτή επιδιώκεται ειδικότερα η ενθάρρυνση της βελτιωμένης και διαφοροποιημένης παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. ,

ΆΡΘΡΟ 17

Συνεργασία στον τομέα ΜΜΕ

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη προωθούν τη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

2. Η συνεργασία συνίσταται σε:

(α) προώθηση των επαφών μεταξύ οικονομικών φορέων και ενθάρρυνση των κοινών επενδύσεων και της δημιουργίας κοινών επιχειρήσεων και δικτύων πληροφοριών μέσω υφιστάμενων ήδη οριζόντιων προγραμμάτων, όπως είναι τα ECIP, AL-INVEST, ΒΑΕ, BC-NET και BCC,

(β) διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, παροχή πληροφοριών και ενθάρρυνση της καινοτομίας.

ΆΡΘΡΟ 18

Τεχνικοί κανονισμοί και αξιολόγηση της πιστότητας

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συνεργάζονται σε θέματα τεχνικών κανονισμών και αξιολόγησης της πιστότητας.

ΆΡΘΡΟ 19

Τελωνεία

1. Η τελωνειακή συνεργασία αποσκοπεί στη διασφάλιση του θεμιτού εμπορίου. Τα Μέρη συμφωνούν να προωθήσουν την τελωνειακή συνεργασία με σκοπό τη βελτίωση και παγιοποίηοη του νομικού πλαισίου των εμπορικών σχέσεών τους.

2. Η τελωνειακή συνεργασία αφορά, κυρίως, τα ακόλουθα:

(α) ανταλλαγές πληροφοριών ,

(β) ανάπτυξη νέων τεχνικών κατάρτισης και συντονισμός των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται από τους ειδικευμένους διεθνείς οργανισμούς σε κάθε τομέα,

(γ) ανταλλαγές υπαλλήλων και ανωτέρων στελεχών της τελωνειακής και φορολογικής διοίκησης,

(δ) απλούστευση των διαδικασιών όσον αφορά τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων,

(ε) ενδεχομένως. παροχή τεχνικής συνδρομής.

3. Με την επιφύλαξη άλλων μορφών συνεργασίας που προβλέπει η παρούσα Συμφωνία, τα Μέρη δηλώνουν το ενδιαφέρον τους να συνάψουν ενδεχομένως, στο μέλλον, ένα πρωτόκολλο για την αμοιβαία συνδρομή στον τομέα των τελωνείων , εντός του θεσμικού πλαισίου της παρούσας Συμφωνίας.

ΆΡΘΡΟ 20

Η κοινωνία των πληροφοριών

1. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών αποτελούν καίριους τομείς της σύγχρονης κοινωνίας, ζωτικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

2. Η συνεργασία στον εν λόγω τομέα προσανατολίζεται ειδικότερα στα εξής:

(α) διάλογο επί διαφόρων πτυχών της κοινωνίας των πληροφοριών,

(β) ανταλλαγές πληροφοριών και πιθανόν τεχνική βοήθεια σχετική με τους κανόνες, την τυποποίηση, τις δοκιμές συμμόρφωσης και την πιστοποίηση όσον αφορά τις τεχνολογίες πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών,

(γ) διάδοση νέων τεχνολογιών πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών καιβελτίωση των νέων υπηρεσιών στους τομείς των προηγμένων επικοινωνιών, -TWV υπηρεσιών και των τεχνολογιών πληροφοριών,

(δ) προώθηση και εφαρμογή κοινών σχεδίων έρευνας, τεχνολογικής και βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα των νέων τεχνολογιών πληροφοριών, των επικοινωνιών , της τηλεματικής και της κοινωνίας πληροφοριών ,

(ε) προώθηση της συμμετοχής αμφοτέρων των Μερών σε πρότυπα σχέδια και ειδικό προγράμματα σύμφωνα με τους κατ` ιδίαν όρους, ,

(στ) διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μεταξύ δικτύων και υπηρεσιών Τηλεματικής.

(ζ) διάλογος για την κανονιστική συνεργασία στον τομέα των διεθνών υπηρεσιών on-line., συμπεριλαμβανομένων των πτυχών που αφορούν την προστασία του ιδιωτικού βίου και των προσωπικών δεδομένων,

(η) αμοιβαία πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων υπό όρους που πρόκειται να συμφωνηθούν .

ΆΡΘΡΟ 21

Συνεργασία στον γεωργικό και αγροτικό τομέα

1. Τα Μέρη δεσμεύονται να προωθήσουν την ανάπτυξη και τη συνεργασία στον γεωργικό τομέα, στον βιομηχανικό τομέα γεωργικών προϊόντων και στον αγροτικό τομέα.

2. Προς το σκοπό αυτόν εξετάζουν, μεταξύ άλλων , τα ακόλουθα:

(α) μέτρα που αποσκοπούν στην εναρμόνιση των υγειονομικών, περιβαλλοντικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων και μέτρων, με στόχο τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία σε αμφότερα τα Μέρη και σύμφωνα με τους κανόνες του Π.Ο.Ε., παράλληλα με τους όρους του άρθρου 5,

(β) τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και την ανάληψη σχεδίων και δραστηριοτήτων προς την ίδια κατεύθυνση, ιδίως στους τομείς των πληροφοριών, της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

ΆΡΘΡΟ 22

Συνεργασία στον μεταλλευτικό τομέα

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη προωθούν τη συνεργασία στον μεταλλευτικό τομέα, κυρίως δια των εξής:

(α) προώθηση των ερευνών, της εκμετάλλευσης και της επικερδούς χρήσης ορυκτών, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα,

(β) προώθηση των ανταλλαγών πληροφοριών, εμπειρίας και τεχνολογίας σχετικό με την αναζήτηση και την εκμετάλλευση ορυκτών,

(γ) προώθηση των ανταλλαγών εμπειρογνωμόνων και από κοινού ανάληψη ερευνητικών δραστηριοτήτων με σκοπό να αυξηθούν οι ευκαιρίες για τεχνολογική ανάπτυξη,

(δ) ανάπτυξη μέτρωνγια την προώθηση των επενδύσεωνόταν τομέα αυτόν.

ΆΡΘΡΟ 23

Συνεργασία στον τομέα της ενέργειας

1. Η συνεργασία των Συμβαλλόμενων Μερών στοχεύει στην ανάπτυξη των αντίστοιχων ενεργειακών τους τομέων, με επίκεντρο την προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας και της ανταλλαγής ,πληροφοριών για τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους.

2. Η συνεργασία στον τομέα αυτόν υλοποιείται κυρίως με ανταλλαγή πληροφοριών, κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, μεταφορά τεχνολογίας και υλοποίηση κοινών έργων τεχνολογικής ανάπτυξης και έργων υποδομής, σχεδιασμό αποτελεσματικότερων έργων παραγωγής ενέργειας, προώθηση της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, υποστήριξη της χρήσης εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον και προώθηση έργων ανακύκλωσης και επεξεργασίας αποβλήτων για ενεργειακούς σκοπούς.

ΆΡΘΡΟ 24

Συνεργασία στον τομέα των μεταφορών

1. Με τη συνεργασία στονεν λόγω τομέα επιδιώκεται:

(α) η στήριξη της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των συστημάτων μεταφοράς,

(β) η προώθηση των προτύπων λειτουργίας.

2. Στο πλαίσιο αυτό, δίδεται προτεραιότητα:

(α) στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις αντίστοιχες πολιτικές μεταφορών και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος,

(β) σε προγράμματα οικονομικής, νομικής και τεχνικής επιμόρφωσης για τους οικονομικούς φορείς και τους ανώτερους υπαλλήλους της Δημόσιας Διοίκησης,

(γ) στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το Παγκόσμιο Σύστημα Ναυσιπλοΐας μέσω Δορυφόρου (GNSS).

(δ) στην παροχή τεχνικής συνδρομής προκειμένου να βοηθηθεί η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών υπό κάθε μορφή.

3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εξετάζουν όλα τα θέματα που συνδέονται με τις διεθνείς υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα εμποδισθεί η αμοιβαία επέκταση του εμπορίου. Στο πλαίσιο αυτό, διεξάγεται διαπραγμάτευση της ελευθέρωσης των διεθνών υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 6 της παρούσας Συμφωνίας.

ΆΡΘΡΟ 25

Συνεργασία στον τομέα του τουρισμού

1. Η συνεργασία μεταξύ των Μερών αποσκοπεί κατά πρώτον στηβελτιωμένη ενημέρωση και στην καθιέρωση των καλύτερων πρακτικών, με στόχο να διασφαλίζεται η ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού.

2. Στο πλαίσιο αυτό, τα Συμβαλλόμενα Μέρη εστιάζουν την προσοχή τους κυρίως:

(α) στη διασφάλιση και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

(β) στο σεβασμό της ακεραιότητας και των συμφερόντων των τοπικών κοινοτήτων,

(γ) στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ περιφερειών και πόλεων σε γειτονικές χώρες,

(δ) στη βελτίωση της κατάρτισης στον ξενοδοχειακό κλάδο, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση και τη διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων.

ΆΡΘΡΟ 26

Συνεργασία στον τομέα της στατιστικής

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να προωθήσουν την εναρμόνιση των στατιστικών μεθόδων και πρακτικών για τη χρησιμοποίηση, σε αμοιβαία αποδεκτή βάση, στατιστικών δεδομένων που αφορούν τις συναλλαγές σε εμπορεύματα και υπηρεσίες και, εν γένει, όλους τους τομείς που καλύπτει η παρούσα Συμφωνία και που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο στατιστικής επεξεργασίας.

ΆΡΘΡΟ 27

Κυβέρνηση

Τα Μέρη συνεργάζονται σε θέματα που σχετίζονται με την Κυβέρνηση και τα θεσμικά όργανα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με σκοπό να προωθήσουν την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης

ΆΡΘΡΟ 28

Συνεργασία για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, της νομιμοποίησης προόδων από παράνομες δραστηριότητες και της εκτροπής των πρόδρομων χημικών ουσιών

1. Τα Μέρη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα συνεργασίας με σκοπό να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την πρόληψη και τον περιορισμό της παραγωγής, της διακίνησης και της παράνομης κατανάλωσης ναρκωτικών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές τους νομοθεσίες.

2. Βασιζόμενη σέ αρμόδια όργανα στον τομέα αυτόν, η συνεργασία θα συνίσταται ειδικότερα:

(α) Στην εκπόνηση συντονισμένων προγραμμάτων και μέτρων σχετικά με την πρόληψη της κατάχρησης ναρκωτικών και τη θεραπεία και αποκατάσταση των τοξικομανών, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας. Οι προσπάθειες αυτές μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν δράσεις έρευνας και μέτρα για τον περιορισμό της παραγωγής ναρκωτικών μέσω της περιφερειακής ανάπτυξης των περιοχών που συνήθως χρησιμοποιούνται για παράνομες καλλιέργειες.

(β) Στην ανάπτυξη συντονισμένων ερευνητικών προγραμμάτων και σχεδίων σχετικά με τον έλεγχο των ναρκωτικών.

(γ) Στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη νομοθετική και διοικητική επεξεργασία και την έγκριση των κατάλληλων μέτρων για τον έλεγχο των ναρκωτικών και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης των παράνομων προσόδων, περιλαμβανομένων και μέτρων που έχουν θεσπίσει τόσο η Κοινότητα όσο και άλλα διεθνή όργανα του κλάδου.

(δ) Στην πρόληψη της εκτροπής πρόδρομων χημικών ουσιών και άλλων ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών , βάσει της Συμφωνίας για τον έλεγχο των προδρόμων και χημικών ουσιών των ναρκωτικών, που υπεγράφη από τα Μέρη στις 13 Δεκεμβρίου 1996, καθώς και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1988

ΆΡΘΡΟ 29

Επιστημονική και τεχνική συνεργασία .

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συνεργάζονται σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος της επιστήμης και τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες πολιτικές τους.

2. Στόχοι της συνεργασίας είναι:

(α) η ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και επιστημονικής κω τεχνολογικής τεχνογνωσίας, ιδιαίτερα κατά την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων,

(β) η προώθηση σταθερών σχέσεων μεταξύ των επιστημονικών κοινοτήτων των Συμβαλλόμενων Μερών,

(γ) η προώθηση της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού.

3. Η συνεργασία λαμβάνει τη μορφή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και ανταλλαγών , συναντήσεων και κατάρτισης επιστημόνων και στοχεύει στη μεγαλύτερη δυνατή διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας

4. Κατά τη συνεργασία αυτήν, τα Συμβαλλόμενα Μέρη ευνοούν τη συμμετοχή των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τους, των ερευνητικών κέντρων και των παραγωγικών τομέων, ιδίως των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων

5. Η συνεργασία μεταξύ των Μερών μπορεί να καταλήξει σε σύναψη τομεακής συμφωνίας για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, εφόσον κριθεί σκόπιμο

ΆΡΘΡΟ 30

Συνεργασία στους τομείς της κατάρτισης και της εκπαίδευσης

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναζητούν τρόπους αισθητής βελτίωσης της κατάστασης στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των πλέον μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενισχύουν τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης και της ανώτατης εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και των ανταλλαγών μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο εμπειρίας των στελεχών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δίδουν έμφαση στα μέτρα που στοχεύουν στη δημιουργία μόνιμων δεσμών μεταξύ των ομολόγων ειδικευμένων φορέων τους και που ευνοούν τις κοινές ανταλλαγές πληροφοριών, τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμόνων, τεχνικών πόρων και στον τομέα της νεολαίας, βάσει των διευκολύνσεων που προσφέρουν το πρόγραμμα ALFΑ και η εμπειρία των δύο Μερών στον τομέα αυτόν.

4. Η συνεργασία των Συμβαλλόμενων Μερών θα μπορούσε να οδηγήσει, κατόπιν κοινής συμφωνίας, σε σύναψη τομεακής συμφωνίας για την εκπαίδευση, περιλαμβανομένης και της ανώτατης εκπαίδευσης, την επαγγελματική κατάρτιση και θέματα που σχετίζονται με τη νεολαία.

ΆΡΘΡΟ 31

Πολιτιστική συνεργασία

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη προωθούν, σεβόμενα τις ιδιαιτερότητές τους, τη μορφωτική συνεργασία, προκειμένου να βελτιώσουν την αμοιβαία γνώση και τη διάδοση των αντίστοιχων πολιτισμών τους

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την ενθάρρυνση των μορφωτικών ανταλλαγών και την ανάληψη κοινών δράσεων στους διάφορους πολιτιστικούς τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, τα Μέρηκαθορίζουν, σε εύθετο χρόνο, συγκεκριμένες δράσεις και κανόνες συνεργασίας.

ΆΡΘΡΟ 32

Συνεργασία στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη προωθούν τη συνεργασία στον τομέα αυτόν, κυρίως μέσω προγραμμάτων κατάρτισης στον οπτικοακουστικό τομέα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων συμπαραγωγής, κατάρτισης, ανάπτυξης και διανομής.

ΆΡΘΡΟ 33

Συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών και Γης επικοινωνίας

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενθαρρύνουν την ανταλλαγή και τη διάδοση πληροφοριών και αναλαμβάνουν και στηρίζουν δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος οτον τομέα των πληροφοριών και της επικοινωνίας

ΆΡΘΡΟ 34

Συνεργασία στον τομέα του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων

1. Η ανάγκη διατήρησης των περιβαλλοντικών και οικολογικών ισορροπιών Θα ληφθεί υπόψη σε όλα τα μέτρα συνεργασίας που θεσπίζουν τα Μέρη στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συνεργάζονται για την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, την προώθηση της διατήρησης και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων , την ανάπτυξη, διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την ενθάρρυνση της χρήσης οικονομικών κινήτρων για την προώθηση της εφαρμογής της την ενίσχυση της περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, την προώθηση της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, της εκπαίδευσης σε περιβαλλοντικά θέματα και της υλοποίησης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη διόδων για κοινωνική συμμετοχή.

3. Τα Μέρη ενθαρρύνουν την αμοιβαία πρόσβαση σε προγράμματα στον τομέα αυτόν , σύμφωνα με τους συγκεκριμένους στόχους κάθε προγράμματος.

4. Η συνεργασία των Μερών θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύναψη τομεακής συμφωνίας στον τομέα του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

ΆΡΘΡΟ 35

Συνεργασία στον τομέα της αλιείας

Λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνικοοικονομική σημασία που έχουν οι αντίστοιχοι αλιευτικοί τομείς, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναπτύσσουν στενότερη συνεργασία στον εν λόγω τομέα, ιδίως με τη σύνοδο τομεακής συμφωνίας αλιείας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

ΆΡΘΡΟ 36

Συνεργασία στον τομέα των κοινωνικών υποθέσεων και της φτώχειας

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη διεξάγουν διάλογο για όλα τα κοινωνικά θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το ένα ή το άλλο εξ αυτών.

Εξετάζουν , ειδικότερα, ζητήματα σχετικά με τις ευάλωτες πληθυσμιακές Ομάδες και περιοχές, όπως: ιθαγενείς πληθυσμοί, φτωχοί χωρικοί, γυναίκες χαμηλού εισοδήματος και άλλες ομάδες που διαβιούν υπό συνθήκες φτώχειας.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει εναρμόνιση μεταξύ οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη σεβασμού των Θεμελιωδών δικαιωμάτων των ομάδων που αναφέρονται στη προηγούμενη παράγραφο. Η οικονομική ανάπτυξη πρέπει πλέον να βασίζεται στη δημιουργία απασχόλησής και να εξασφαλίζει υψηλότερο βιοτικό επίπεδο για τα λιγότερο ευνοημένα τμήματα του πληθυσμού.

3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συντονίζουν κατά τακτά διαστήματα τις δραστηριότητες συνεργασίας που αναλαμβάνει η κοινωνία των πολιτών και που στοχεύουν στη δημιουργία ευκαιριών για απασχόληση, στην επαγγελματική κατάρτιση και στη δημιουργία εισοδημάτων

ΆΡΘΡΟ 37

Περιφερειακή συνεργασία

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη προωθούν δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη κοινών δράσεων συνεργασίας, κυρίως στην Κεντρική Αμερική και στις χώρες της Καραϊβικής.

2. Προτεραιότητα δίδεται σε πρωτοβουλίες που προάγουν το διαπεριφερειακό εμπόριο στην Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, ενθαρρύνουν την περιφερειακή συνεργασία σε περιβαλλοντικά θέματα και στους τομείς της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της υποδομής στον τομέα των επικοινωνιών που είναι απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, προωθούν πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ατόμων που διαβιούν υπό συνθήκες φτώχειας.

3. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην προώθηση των γυναικών, και ειδικότερα στην αύξηση της συμμετοχής τους στην παραγωγή.

4. Τα Μέρη εξετάζουν τα κατάλληλα μέσα για την προώθηση και την παρακολούθηση κοινών προγραμμάτων συνεργασίας με άλλες χώρες.

ΆΡΘΡΟ 38

Συνεργασία για τους πρόσφυγες

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να διαφυλάξουν τα οφέλη από τη βοήθεια που ήδη έχει χορηγηθεί στους Κεντροαμερικανούς πρόσφυγες στο Μεξικό και συνεργάζονται αναζητώντας βιώσιμες λύσεις.

ΆΡΘΡΟ 39

Συνεργασία για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα αποσκοπεί στην προώθηση των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 1.

2. Η συνεργασία επικεντρώνεται κυρίως:

(α) στις εξελίξεις στην κοινωνία των πολιτών μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και προγραμμάτων συνειδητοποίησης του κοινού

(β) στη λήψη μέτρων κατάρτισης και ενημέρωσης, με στόχο να βοηθήσουν την αποτελεσματικότερη λειτουργία των θεσμικών οργάνων και την ενδυνάμωση του κράτους δικαίου

(γ) στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δημοκρατικών αξιών .

3. Τα Μέρη μπορούν να εκτελούν κοινά σχέδια προκειμένου να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων εκλογικών σωμάτων τους, καθώς και μεταξύ άλλων φορέων αρμόδιων για την παρακολούθηση και ενθάρρυνση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων .

ΆΡΘΡΟ 40

Συνεργασία για την προστασία του καταναλωτή

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα αποσκοπεί στην τελειοποίηση των οικείων συστημάτων προστασίας του καταναλωτή, επιδιώκουν δε, στο πλαίσιο των κατ` ιδίαν νομοθεσιών, να καταστήσουν αυτά τα συστήματα περισσότερο συμβατά.

2. Η συνεργασία επικεντρώνεται κυρίως στα εξής.

(α) ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων και ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των εκατέρωθεν οργανώσεων των καταναλωτών

(β) διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης και η παροχή τεχνικής βοήθειας.

ΆΡΘΡΟ 41

Συνεργασία για την προστασία των δεδομένων

1.Εχοντας υπόψη το άρθρο 51, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συνεργάζονται στον τομέα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να βελτιώσουν το επίπεδο προστασίας τους και να αποτρέψουν την παρεμβολή εμποδίων στις συναλλαγές οι οποίες απαιτούν τη διαβίβαση τέτοιων δεδομένων.

2. Η συνεργασία στον τομέα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής συνδρομής με` την ανταλλαγή πληροφοριακών στοιχείων και εμπειρογνωμόνων, καθώς και την εκπόνηση κοινών προγραμμάτων και σχεδίων.

ΆΡΘΡΟ 42

Υγεία

1. Η συνεργασία για την υγεία στοχεύει στην τόνωση των δραστηριοτήτων στους τομείς της έρευνας, της φαρμακολογίας, της προληπτικής ιατρικής και των μεταδοτικών νόσων, όπως το AIDS.

2. Η συνεργασία υλοποιείται κυρίως μέσω:

(α) σχεδίων για την επιδημιολογία, την αποκέντρωση και τη διαχείριση των υγειονομικών υπηρεσιών

(β) 1ης ανάπτυξης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

(γ) προγραμμάτων και σχεδίων για τη βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών και της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε αγροτικές και αστικές περιοχές.

ΆΡΘΡΟ 43

Μελλοντικές εξελίξεις

1. Τα Μέρη μπορούν να επεκτείνουν τον παρόντα Τίτλο κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, προκειμένου να διευρύνουν τα επίπεδα συνεργασίας και να τα ολοκληρώσουν με συμφωνίες σχετικές με συγκεκριμένους τομείς ή δραστηριότητες.

2.Οσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος Τίτλου, κάθε Μέρος μπορεί να προτείνει επέκταση της αμοιβαίας συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που συσσωρεύθηκε κατά την υλοποίησή της.

ΆΡΘΡΟ 44

Πόροι για τη συνεργασία

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη χορηγούν τους κατάλληλους πόρους, μεταξύ άλλων και οικονομικούς, ανάλογα με τους πόρους που διαθέτουν και τους κατ. ιδίαν κανονισμούς, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι συνεργασίας που ορίζει η παρούσα Συμφωνία.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενθαρρύνουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συνεχίσει τη δράση της στο Μεξικό, σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες και κριτήρια χρηματοδότησης.

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΆΡΘΡΟ 45

Μικτό Συμβούλιο

Ιδρύεται Μικτό Συμβούλιο επιφορτισμένο με την επόπτευση της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας Συνέρχεται σε υπουργικό επίπεδο, σε τακτά διαστήματα, και οσάκις το απαιτούν οι περιστάσεις. Το Μικτό Συμβούλιο εξετάζει σημαντικά προβλήματα της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και λοιπά διμερή ή διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

ΆΡΘΡΟ 46

1. Το Μικτό Συμβούλιο αποτελείται αφ` ενός, από τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής `Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Και, αφ` ετέρου, από μέλη της Κυβέρνησης του Μεξικού.

2. Τα μέλη του Μικτού Συμβουλίου είναι δυνατόν να εκπροσωπούνται, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορισθούν στον εσωτερικό κανονισμό του.

3. Το Μικτό Συμβούλιο εγκρίνει τον εσωτερικό του κανονισμό,

4. Η προεδρία του Μικτού Συμβουλίου ασκείται εκ περιτροπής από μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής `Ένωσης και μέλος της Κυβέρνησής του Μεξικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού του.

ΆΡΘΡΟ 47

Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Συμφωνίας, το Μικτό Συμβούλιο δύναται να λαμβάνει αποφάσεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται σε αυτήν. Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τοΣυμβαλλόμενα Μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή τους. Επίσης, το Μικτό Συμβούλιο δύναται να προβαίνει σε κατάλληλες συστάσεις. Το Μικτό Συμβούλιο καταρτίζει τις αποφάσεις και τις συστάσεις με κοινή συμφωνία των δύο Μερών.

ΆΡΘΡΟ 48

Μικτή Επιτροπή

1. Το Μικτό Συμβούλιο επικουρείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του από Μικτή Επιτροπή αποτελούμενη, αφ` ενός, από αντιπροσώπους των μελών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής `Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφ. ετέρου, από αντιπροσώπους της Κυβέρνησης του Μεξικού, κατά κανόνα σε επίπεδο ανωτάτων υπαλλήλων.

Το Μικτό Συμβούλιο αποφασίζει, στο πλαίσιο του εσωτερικού του κανονισμού, τα καθήκοντα της Μικτής Επιτροπής τα οποία περιλαμβάνουν την προπαρασκευή των συνεδριάσεων του Μικτού Συμβουλίου και τον τρόπο λειτουργίας της.

2. Το Μικτό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του στη Μικτή Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτήν, η Μικτή Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 47.

3. Κατά γενικό κανόνα η Μικτή Επιτροπή συνέρχεται μία φορά το χρόνο, σε ημερομηνία και με ημερήσια διάταξη που ορίζονται εκ των προτέρων από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, εκ περιτροπής στις Βρυξέλλες και στο Μεξικό. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των Μερών μπορούν να συγκαλούνται έκτακτες συνεδριάσεις. Η προεδρία στη Μικτή Επιτροπή ασκείται εκ περιτροπής από αντιπρόσωπο εκάστου Συμβαλλόμενου Μέρους.

ΆΡΘΡΟ 49

Λοιπές ειδικές επιτροπές

Το Μικτό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη σύσταση οποιασδήποτε ειδικής επιτροπής ή οργάνου για να το επικουρεί στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Στον εσωτερικό του κανονισμό, το Μικτό Συμβούλιο καθορίζει τη σύνθεση και τα καθήκοντα των εν λόγω επιτροπών ή οργάνων, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους.

ΆΡΘΡΟ 50

Διευθέτηση διαφορών

Το Μικτό Συμβούλιο αποφασίζει για την καθιέρωση μιας ειδικής διαδικασίας διευθέτησης διαφορών που σχετίζονται με το εμπόριο ή τα συναφή θέματα, η οποία θα είναι συμβατή με τις σχετικές διατάξεις του Π.Ο.E..

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑTΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 51

Προστασία δεδομένων

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να εξασφαλίσουν υψηλή προστασία στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα των οικείων διεθνών φορέων και της Κοινότητας.

2. Για το σκοπό αυτόν, τα Μέρη λαμβάνουν υπόψη τα πρότυπα που προβλέπονται στο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της,

ΆΡΘΡΟ 52

Ρήτρα εθνικής ασφάλειας

Η παρούσα Συμφωνία ουδόλως εμποδίζει ένα Συμβαλλόμενο Μέρος να λάβει μέτρα τα οποία:

(α) θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της διάδοσης πληροφοριών που αντιβαίνει σε ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας, ,

(β) αφορούν την παραγωγή ή το εμπόριο όπλων, πολεμοφοδίων ή πολεμικού υλικού ή την έρευνα, ανάπτυξη ή παραγωγή που σχετίζονται με αμυντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν νοθεύουν τους όρους ανταγωνισμού σχετικά με προϊόντα που δεν προορίζονται ειδικώς για στρατιωτικούς σκοπούς, .

(γ) θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλειά του, στην περίπτωση σοβαρών εσωτερικών παροχών που θα μπορούσαν να διαταράξουν τη δημόσια τάξη, σε καιρό πολέμου ή σοβαρών διεθνών εντάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένοπλη σύγκρουση ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που έχει αναλάβει για τη διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας.

ΆΡΘΡΟ 53

Η Τελική Πράξη περιέχει τις κοινές και μονομερείς Δηλώσεις που έγιναν κατά την υπογραφή αυτής τής Συμφωνίας.

ΆΡΘΡΟ 54

1. Στην περίπτωση που σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία ή άλλη ρύθμιση που έχει εγκριθεί βάσει αυτής, παραχωρείται η μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους, αυτή δεν εφαρμόζεται στα φορολογικό πλεονεκτήματα που παρέχουν τα Κράτη – Μέλη ή το Μεξικό ή ενδέχεται να παράσχουν στο μέλλον κατ` εφαρμογή συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης, άλλων φορολογικών ρυθμίσεων ή της εθνικής φορολογικής νομοθεσίας.

2. Καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας ή οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης που έχει εγκριθεί βάσει αυτής δεν μπορεί να ερμηνευτεί κατά την έννοια ότι εμποδίζει τα Κράτη-Μέλη ή το Μεξικό να εγκρίνουν ή να εφαρμόζουν μέτρα που στοχεύουν στην πρόληψη της φοροαποφυγής ή της φοροδιαφυγής, κατ. εφαρμογή φορολογικών διατάξεων συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης άλλων φορολογικών ρυθμίσεων ή της εθνικής φορολογικής νομοθεσίας.

3. Καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας ή οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης που έχει εγκριθεί βάσει αυτής δεν μπορεί να ερμηνευτεί κατά την έννοια ότι εμποδίζει τα Κράτη – Μέλη ή το Μεξικό να κάνουν διάκριση κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των φορολογικών τους νομοθεσιών μεταξύ φορολογουμένων που δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση ειδικότερα όσον αφορά τον τόπο διαμονής τους ή τον τόπο όπου επενδύουν τα κεφάλαιό τους.

ΆΡΘΡΟ 55

Ορισμός των Συμβαλλόμενων Μερών

Για το σκοπό της παρούσας Συμφωνίας, ως “Συμβαλλόμενα Μέρη” νοούνται, αφ` ενός, η Κοινότητα ή τα Κράτη – Μέλη αυτής ή η Κοινότητα και τα Κράτη- Μέλη αυτής, σύμφωνα με τις κατ ιδίαν αρμοδιότητες όπως προβλέπονται στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, αφ` ετέρου, το Μεξικό,

ΆΡΘΡΟ 56

Εδαφική εφαρμογή

Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται, αφ` ενός. στο έδαφος όπου εφαρμόζεται η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω Συνθήκη και. αφ` ετέρου, στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού.

ΆΡΘΡΟ 57

Διάρκεια

1. Η παρούσα Συμφωνία είναι αορίστου χρόνου.

2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία με κοινοποίηση προς το άλλο.

Η παρούσα Συμφωνία παύει να ισχύει έξι (6) μήνες από την κοινοποίηση.

ΆΡΘΡΟ 58

Εκπλήρωση υποχρεώσεων

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θεσπίζουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της Συμφωνίας και φροντίζουν για την επίτευξη των στόχων της.

Αν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος θεωρεί ότι το άλλο μέρος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει η παρούσα Συμφωνία, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Προηγουμένως υποχρεούται, με εξαίρεση την περίπτωση επείγουσας ειδικής ανάγκης, να παράσχει στο Μικτό Συμβούλιο όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εμπεριστατωμένη εξέταση της κατάστασης, εντός τριάντα (30) ημερών, με σκοπό την εξεύρεση λύσης αμοιβαίως αποδεκτής.

Επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία της παρούσας Συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στο Μικτό Συμβούλιο και αποτελούν το αντικείμενο διαβουλεύσεων στο πλαίσιο αυτού μετά από αίτηση του άλλου Μέρους.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι ως “περιπτώσεις ειδικής έκτακτης ανάγκης”. που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, θεωρούνται οι περιπτώσεις ουσιώδους παράβασης της Συμφωνίας από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Ως ουσιώδης παράβαση της Συμφωνίας νοούνται τα εξής: (α) καταγγελία της Συμφωνίας μη προβλεπόμενη από τους γενικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου ή (β) παράβαση βασικών στοιχείων της Συμφωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 1.

3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι τα “κατάλληλα μέτρα” που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος λάβει μέτρο σε περίπτωση ειδικής έκτακτης ανάγκηςκατ` εφαρμογή του παρόντος άρθρου το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να ζητήσει έκτακτη συνεδρίαση των Μερών εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

ΆΡΘΡΟ 59

Αυθεντικά κείμενα

Η παρούσα Συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική. γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική. ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. ..,

ΆΡΘΡΟ 60

Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα Συμφωνία εγκρίνεται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη σύμφωνα με τις κατ` ιδίαν διαδικασίες.

2. Η παρούσα Συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα Μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των αναγκαίων προς το σκοπό αυτών διαδικασιών.

Η εφαρμογή των Τίτλων ΙΙ και ΙV να αναστέλλεται μέχρι να εγκριθούν από το Μικτό Συμβούλιο οι αποφάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5. 6. 9, 10, 11 και 12.

3. Η κοινοποίηση αποστέλλεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής `Ένωσης, ο οποίος αποτελεί τον θεματοφύλακα της Συμφωνίας.

4. Η παρούσα Συμφωνία αντικαθιστά τη Συμφωνία πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Μεξικού, η οποία υπεγράφη στις 26 Απριλίου 1991, κατά την ημερομηνία κατά την οποία οι τίτλοιII και VIαρχίζουν να εφαρμόζονται, όπως προβλέπει η παράγραφος 2.

5. Με την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, κάθε απόφαση που εγκρίνει το Μικτό Συμβούλιο το οποίο έχει συσταθεί με την ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Μεξικού, η οποία υπεγράφη στις 8 Δεκεμβρίου 1997 , θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από το Μικτό Συμβούλιο που έχει συγκροτηθεί με το άρθρο 45.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 51

– Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση μηχανογραφημένων φακέλων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως τροποποιήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου 1990.

– Σύσταση του Συμβουλίου του Ο.Ο.Σ.Α. για τις κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις διασυνοριακές ροές των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της 23ης Σεπτεμβρίου 1980.

– Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την αυτόματη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της 28ης Ιανουαρίου 1981.

– Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995. για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Οι πληρεξούσιοι των Κρατών – Μελών της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού εγκρίνουν την παρούσα Τελική Πράξη όσον αφορά την:

1) Συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της, αφ` ενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφ` ετέρου ,

2) Ενδιάμεση συμφωνία ΥΙΟ το εμπόριο και τα συναφή θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. αφ` ενός και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού. αφ` ετέρου

3) Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού.

(1) Οι Πληρεξούσιοι:

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ,

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ TΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ.

ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ.

ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

Συμβαλλόμενα Μέρη της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφεξής καλούμενα “Κράτη-Μέλη” και

Η ΕΥΡΩΠΑIΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής, .η Κοινότητα.,αφ` ενός, και

ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ,εφεξής, .το Μεξικό”αφ` ετέρου, συνελθόντες στις Βρυξέλλες στις οκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά για την υπογραφή της Συμφωνίας για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της, αφ` ενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφ` ετέρου, κατωτέρω αναφερόμενη ως η Συμφωνία”, ενέκριναν τα εξής κείμενα:

– Συμφωνία και παραρτήματά της.

Οι πληρεξούσιοι των Κρατών-Μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι του Μεξικού ενέκριναν τις κατωτέρω Κοινές Δηλώσεις που επισυνάπτονται στηνπαρούσα Τελική Πράξη:

– Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκής `Ένωσης και Μεξικού για τον Πολιτικό Διάλογο άρθρο 3 της Συμφωνίας

– Κοινή Δήλωση για το Διάλογο σε κοινοβουλευτικό επίπεδο

– Κοινή ερμηνευτική δήλωση για το άρθρο 4 της Συμφωνίας

– Κοινή Δήλωση για το άρθρο 24 (3) της Συμφωνίας

– Κοινή Δήλωση για το άρθρο 35 της Συμφωνίας.

Οι πληρεξούσιοι του Μεξικού σημείωσαν τις κατωτέρω δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και/ή των Κρατών-Μελών αυτής, οι οποίες και επισυνάπτονται στην παρούσα Τελική Πράξη :

– Δήλωση για το άρθρο 11 της Συμφωνίας

– Δήλωση για το άρθρο 12 της Συμφωνίας:

Οι πληρεξούσιοι των Κρατών-Μελών και της Κοινότητας σημείωσαν την κατωτέρω δήλωση του Μεξικού, η οποία και επισυνάπτεται στην παρούσα Τελική Πρόξη:

– Δήλωση για τον Τίτλο I της Συμφωνίας.

ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΞΙΚΟΥΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ (ΆΡΘΡΟ 3)

1. Προοίμιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αφ` ενός, και το Μεξικό, αφ`ετέρου,

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τους ιστορικούς. πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς δεσμούς και τους βαθείς δεσμούς φιλίας που υπάρχουν μεταξύ των λαών τους,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν τις πολιτικές και Οικονομικές ελευθερίες που αποτελούν τη βάση των κοινωνιών των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής `Ένωσης και του Μεξικού,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την αξία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της προώθησης και της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως τη βάση των δημοκρατικών κοινωνιών , καθώς και τον ουσιαστικό ρόλο των δημοκρατικών θεσμών που στηρίζονται στο κράτος δικαίου,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν Την ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο χάρτη των Ηνωμένων Εθνών :

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ για την περιφερειακή ολοκλήρωση ως μέσου για την προώθηση της διαρκούς και αρμονικής ανάπτυξης των πληθυσμών τους, με βάση τις αρχές της κοινωνικής προόδου και της αλληλεγγύης μεταξύ Μελών,

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ τις προτιμησιακές σχέσεις που έχουν καθιερωθεί με τη συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ της Κοινότητας και του Μεξικού το 1991.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τις αρχές που καθορίστηκαν στην Επίσημη Κοινή Δήλωση που υπεγράφη στο Παρίσι, στις 2 Μαΐου 1995, μεταξύ της Επιτροπής και του Συμβουλίου, αφ. ενός, και του Μεξικού. αφ` ετέρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να αναπτύξουν σχέσεις σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική.

2. Στόχοι

Η Ευρωπαϊκή `Ένωση και το Μεξικό θεωρούν ότι η καθιέρωση ενός ενισχυμένου πολιτικού διαλόγου αποτελεί το βασικό στοιχείο για την προβλεπόμενη οικονομική και πολιτική προσέγγιση, καθώς και αποφασιστικό παράγοντα προώθησης των αρχών που έχουν εξαγγελθεί στο προοίμιο της παρούσας δήλωσης.

Ο διάλογος θα στηρίζεται στην κοινή προσήλωση των Μερών στη δημοκρατία και στο σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και στην επιθυμία τους να διατηρήσουν την ειρήνη και να καθιερώσουν μία δίκαιη και σταθερή διεθνή τάξη, σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Θα έχει ως στόχο να αναπτύξει μεταξύ της Ευρωπαϊκής `Ένωσης και του Μεξικού διαρκείς δεσμούς αλληλεγγύης, που θα συμβάλλουν στην εκατέρωθεν σταθερότητα και ευημερία, να προωθήσει τη διαδικασία περιφερειακής ολοκλήρωσης και να ευνοήσει ένα κλίμα κατανόησης και ανοχής μεταξύ των εκατέρωθεν πληθυσμών και πολιτισμών .

Ο διάλογος θα καλύπτει όλα τα θέματα που παρουσιάζουν αμοιβαίο ενδιαφέρον και θα επιδιώκει την εξεύρεση νέων μορφών συνεργασίας με κοινούς στόχους ακόμη και μέσω κοινών πρωτοβουλιών σε διεθνές επίπεδο , ειδικότερα υπέρ της ειρήνης, της ασφάλειας και της περιφερειακής ανάπτυξης,

3 Μηχανισμοί διαλόγου

Ο πολιτικός διάλογος μεταξύ των Μερών θα διεξάγεται υπό μορφή επαφών ανταλλαγής πληροφοριών και διαβουλεύσεων μεταξύ των διαφόρων φορέων του Μεξικού και της Ευρωπαϊκής `Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα λαμβάνει ιδίως χώρα:

– σε προεδρικό επίπεδο

– σε υπουργικό επίπεδο

– σε επίπεδο των ανωτέρων υπαλλήλων

– και με την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση της διπλωματικής οδού

Προεδρικές σύνοδοι, οι λεπτομέρειες των οποίων θα αποφασίζονται από τα Μέρη, θα λαμβάνουν χώρα σε τακτά διαστήματα μεταξύ των ανώτατων αρχών των μερών .

Οι συναντήσεις σε υπουργικό επίπεδο, οι λεπτομέρειες των οποίων θα αποφασίζονται από τα Μέρη, θα λαμβάνουν χώρα σε τακτά διαστήματα σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών.

ΚΟΙΝΗ ΔHΛΩΣΗΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΣΕΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Τα Μέρη κρίνουν σκόπιμο να θεσμοθετήσουν πολιτικό διάλογο σε κοινοβουλευτικό επίπεδο με επαφές μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μεξικανικού Κογκρέσου (Βουλή και Γερουσία).

ΚΟΙΝΗ EPMΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗΓΙΑ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 4

Οι δεσμεύσεις που απορρέουν από το άρθρο 4 της παρούσας Συμφωνίας δεν ισχύουν μέχρις ότου εγκριθεί η απόφαση που αναφέρεταιστο άρθρο 5, σε συμφωνία με το άρθρο 7 της παρούσας Συμφωνίας.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 24 (3)

Τα Μέρη επιβεβαιώνουν τις πολυμερείς υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει στον τομέα των υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών, ως μέλη του Π.Ο.Ε., λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Κωδικό του Ο.Ο.Σ.Α. σχετικά με την ελευθέρωση των άδηλων Πράξεων

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 35

Τα Μέρη συμφωνούν να παράσχουν θεσμική υποστήριξη, σε πολυμερές επίπεδο, για την έγκριση, τη θέση σε ισχύ και την εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας για την υπεύθυνη αλιεία.

ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 11

Η Κοινότητα δηλώνει ότι, μέχρις ότου το Μικτό Συμβούλιο εγκρίνει τους κανόνες εφαρμογής για τον ανταγωνισμό που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, θα εξετάζει κάθε πρακτική που αντίκειται στο εν λόγω άρθρο βάσει των κριτηρίων των άρθρων 85, 86 κοι 92 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και, για τα προϊόντα που καλύπτει η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, των άρθρων 65 κοι 66 της εν λόγω συνθήκης, καθώς και των κοινοτικών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, περιλαμβανομένου και του παραγωγού δικαίου.

ΔΗΛΩΣΗTΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ IΔIOKΤΗΣIAΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 12

Η Κοινότητα και τα κράτη -Μέλη κατανοούν ότι οι σχετικές πολυμερείς συμβάσεις για την πνευματική ιδιοκτησία που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 εδάφιο β`, περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες

– Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων(Πράξη Παρισίων, 1971 , τροποποιηθείσα το 1979)

– Διεθνής Σύμβαση για την προστασία των καλλιτεχνών , ερμηνευτών ή εκτελεστών των παραγωγών φωνογραφημάτων και οργανισμών ραδιοφωνικής μετάδοσης (Ρώμη), 1961).

– Σύμβαση των Παρισίων για την Προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (Πράξη) Στοκχόλμης, 1967 , τροποποιηθείσα το 1979).

– Συνθήκη συνεργασίας όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Ουάσιγκτον, 1970, τροποποιηθείσα το 1979 και το 1984)

– Συμφωνία της Μαδρίτης σχετικά με τη διεθνή καταχώρισησημάτων (Πράξη Στοκχόλμης, 1967, τροποποιηθείσα το 1979).

– Πρωτόκολλο σχετικά με τη συμφωνία της Μαδρίτης για τη διεθνή καταχώρηση των σημάτων (Μαδρίτη, 1989)

– Συμφωνία της Νίκαιας σχετικά με τη διεθνή ταξινόμηση αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση των σημάτων (Γενεύη, 1977 , τροποποιηθείσα το 1979)

– Συνθήκη της Βουδαπέστης για τη διεθνή αναγνώριση της κατάθεσης μικροοργανισμών με στόχο τη διαδικασία που αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (1977, τροποποιηθείσα το 1980).

– Διεθνής Σύμβαση για την προστασία νέων φυτικών ποικιλιών (UPOV) (Πράξη Γενεύης, 1991).

– Συνθήκη για το Δίκαιο των Σημάτων (Γενεύη, 1994)

ΔΗΛΩΣΗΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ I

Η εξωτερική πολιτική του Μεξικού βασίζεται στις αρχές που ορίζονται στο Σύνταγμα της χώρας:

– Αυτοδιαχείριση των εθνών

– Μη επέμβαση

– Ειρηνικός διακανονισμός των διαφορών

– Απαγόρευση της απειλής ή χρήστης βίας στις διεθνείς σχέσεις

– Νομική ισότητα των κρατών

– Διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη

– Προσπάθεια για διεθνή ειρήνη και διεθνή ασφάλεια.

Ως εκ της ιστορικής του εμπειρίας και της ύψιστης εντολής που απορρέει από το Σύνταγμα, το Μεξικό είναι πεπεισμένο ότι μόνον η πλήρης Τήρηση του διεθνούς δικαίου αποτελεί θεμέλιο για την ειρήνη και την ανάπτυξη. Το Μεξικό διακηρύσσει παράλληλα ότι οι αρχές της συνύπαρξης της διεθνούς κοινότητος, όπως εκφράζονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών οι αρχές της Παγκόσμιας Διακήρυξης για το ανθρώπινα δικαιώματα και οι δημοκρατικές αρχές. συνιστούν τον μόνιμο οδηγό του στην εποικοδομητική συμμετοχή του στις διεθνείς υποθέσεις καθώς και 10 πλαίσιο των σχέσεών του με την Κοινότητα και τα Κράτη-Μέλη της, υπό το καθεστώς π,ς παρούσας Συμφωνίας ή των σχέσεών του με οποιαδήποτε άλλη χώρα η ομάδα χωρών.

(2)

Ταυτόχρονα, οι πληρεξούσιοι της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,

κατωτέρω αναφερόμενη ως “η Κοινότητα”, αφ` ενός,

και οι πληρεξούσιοι των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ.

κατωτέρω αναφερόμενες ως “το Μεξικό, αφ` ετέρου.

συνελθόντες στις Βρυξέλλες στις οκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά για την υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας για το εμπόριο και τα συναφή θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφ` ενός και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφ` ετέρου, κατωτέρω αναφερόμενη ως “η Συμφωνία”, ενέκριναν το ακόλουθο κείμενο.

– τη Συμφωνία ,

Οι πληρεξούσιοι της Κοινότητας και του Μεξικού ενέκριναν την κατωτέρω κοινή δήλωση, η οποία και επισυνάπτεται στην παρούσα Τελική Πράξη:

– Κοινή ερμηνευτική δήλωση για το άρθρο 2 της Συμφωνίας.

Οι πληρεξούσιοι του Μεξικού σημείωσαν την κατωτέρω δήλωση της Κοινότητας, η οποία και επισυνάπτεται στην παρούσα Τελική Πράξη:

– Δήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το άρθρο 5 της Συμφωνίας:

ΚΟΙΝΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 2

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 2 της παρούσας Συμφωνίας δεν ισχύουν μέχρις ότου εγκριθεί η απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 3.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙKHΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΓΙΑ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 5

Η Κοινότητα δηλώνει ότι, μέχρις ότου το Μικτό Συμβούλιο εγκρίνει τους κανόνες εφαρμογής για τον ανταγωνισμό που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, θα εξετάζει κάθε πρακτική που αντίκειται στο εν λόγω άρθρο βάσει των κριτηρίων των άρθρων 85, 86 και 92 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και, για τα προϊόντα που καλύπτει η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, των άρθρων 65 και 66 της εν λόγω συνθήκης, καθώς και των κοινοτικών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, περιλαμβανομένου και του παραγώγου δικαίου.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 60 παρ. 2 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ.ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ . ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣΚ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΓΕΩΡΓΙΑΣΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Γ . ΑΡΣΕΝΗΣΓ . ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Α. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣΕ. ΠΑΠΑΖΩΗ

ΕΜΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Σ. ΣΟΥΜΑΚΗΣΜ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣΤ . ΜΑΝΤΕΛΗΣΔ. ΡΕΠΠΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 1999

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ