ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ.2748 ΦΕΚ Α`227/27.10.1999

Κύρωση της Συμφωνίας οπτικοακουστικώνσυμπαραγωγών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία οπτικοακουστικών συμπαραγωγών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 15 Δεκεμβρίου 1997, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και γαλλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΩΝΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Καναδά, που Θα αναφέρονται στο εξής ως τα “Συμβαλλόμενα Μέρη”,

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι είναι ευκταίο να καθιερωθεί ένα πλαίσιο για τις οπτικοακουστικές σχέσεις και ιδιαίτερα για τις κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και Βίντεο συμπαραγωγές,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι οι ποιοτικές συμπαραγωγές μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των βιομηχανιών παραγωγής και διανομής ταινιών τηλεοπτικών προγραμμάτων και βίντεο των δύο χωρών, καθώς και στην ανάπτυξη των πολιτιστικών και οικονομικών ανταλλαγών,

ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι αυτές οι ανταλλαγές θα συνεισφέρουν στη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΆΡΘΡΟ I

1. Για τους σκοπούς αυτής της Συμφωνίας. μια “οπτικοακουστική συμπαραγωγή” αποτελεί ένα σχέδιο. ανεξαρτήτως διάρκειας, συμπεριλαμβανομένων παραγωγών κινουμένων σχεδίων και ντοκιμαντέρ, που έχουν παραχθεί είτε σε φιλμ, βιντεοταινία ή βιντεόδισκο ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή άγνωστη μέχρι τώρα, για εκμετάλλευση σε κινηματογραφικές αίθουσες, στην τηλεόραση, σε βιντεοκασέτες, βιντεοδίσκους ή με κάθεάλλης μορφής διανομή. Νέες μορφές οπτικοακουστικών παραγωγών ήδιανομής Θα συμπεριληφθούν στηνπαρούσα Συμφωνία μέσω διακοινώσεων.

2. Οι συμπαραγωγές που αναλαμβάνονται υπό την παρούσα Συμφωνία πρέπει να εγκριθούν από τις ακόλουθες αρχές που αναφέρονται εις το εξής ως οι “αρμόδιες αρχές”.

Στην Ελλάδα: το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Στον Καναδά: το Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

3. Κάθε συμπαραγωγή που προτείνεται στα πλαίσια αυτής της Συμφωνίας παράγεται και διανέμεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν στην Ελληνική Δημοκρατία και στον Καναδά.

4. Κάθε συμπαραγωγή που παράγεται στα πλαίσια αυτής της Συμφωνίας θεωρείται, για οποιονδήποτε σκοπό, ως εθνική παραγωγή, από και σε καθεμία από τις δύο χώρες. Ως εκ τούτου, κάθε τέτοια συμπαραγωγή δικαιούται πλήρως όλων των προνομίων που ισχύουν αυτή τη στιγμή στις βιομηχανίες κινηματογράφου και βίντεο ή αυτών που μπορεί να θεσπιστούν σε καθεμία από τις δύο χώρες που τα παρέχει. Ωστόσο αυτά τα προνόμια προκύπτουν αποκλειστικό για τον παραγωγό της χώρας. η οποία τα παρέχει.

ΆΡΘΡΟ ΙΙ

Τα οφέλη των διατάξεων αυτής της Συμφωνίας αφορούν μόνο τις συμπαραγωγές που αναλαμβάνουν παραγωγοί, έχοντας καλή τεχνικήοργάνωση αξιόπιστηχρηματοδοτική υποστήριξη και αναγνωρισμένη επαγγελματική υπόσταση.

ΆΡΘΡΟ ΙΙΙ

1. Η αναλογία των αντίστοιχων συνεισφορών των συμπαραγωγών των Συμβαλλόμενων Μερών μπορεί να κυμαίνεται οπό είκοσι τοις εκατό (20%) μέχρι ογδόντα τοις εκατό (80%) του προϋπολογισμού της κάθε συμπαραγωγής.

2. Κάθε συμπαραγωγός υποχρεούται να κάνει μία αποτελεσματική τεχνική και δημιουργική συνεισφορά. Κατ. αρχήν. αυτή η συνεισφορά γίνε τοι σε αναλογία με την επένδυσή του.

ΆΡΘΡΟ ΙV

1. Οι προαγωγοί, συγγραφείς και σκηνοθέτες των συμπαραγωγών καθώς και οι τεχνικοί οι ερμηνευτές και οι άλλοι συντελεστές της παραγωγής που συμμετέχουν σε παρόμοιες συμπαραγωγές πρέπει να είναι πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Δημοκρατίας ή του Καναδό.

2. Εάν η συμπαραγωγή το απαιτεί, η συμμετοχή ερμηνευτών εκτός αυτών που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο μπορεί να επιτραπεί, κατόπιν εγκρίσεως των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών.

ΆΡΘΡΟ V

1. Ζωντανά γυρίσματα και εργασίες για την παραγωγή κινουμένων σχεδίων όπως storyboards μακέτες. keyanimations in between and νοιcerecording πρέπει κατ` αρχήν να εκτελούνται εκ περιτροπής στην Ελληνική Δημοκρατία και στον Καναδό.

2. Εκτός έδρας γυρίσματα, εξωτερικά ή εσωτερικά, σε χώρα που δεν συμμετέχει στη συμπαραγωγή μπορούν να εγκριθούν εάν το σενάριο ή η δράση το απαιτεί και εάν οι τεχνικοί από την Ελληνική Δημοκρατία και τον Καναδά λάβουν μέρος στα γυρίσματα.

3. Οι εργαστηριακές εργασίες γίνονται είτε στην Ελληνική Δημοκρατία είτε στον Καναδά εκτός εάν είναι τεχνικά αδύνατον να γίνει αυτό, οπότε η εργαστηριακή εργασία σε χώρα μη συμμετέχουσα στη συμπαραγωγή μπορεί να εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές των δύο χωρών.

ΆΡΘΡΟ VI

1. Οι αρμόδιες αρχές των δύο χωρών αντιμετωπίζουν ευνοϊκά τις συμπαραγωγές που αναλαμβάνουν παραγωγοί από την Ελληνική Δημοκρατία. τον Καναδά και οποιαδήποτε άλλη χώρα με την οποία η Ελληνική Δημοκρατία ή ο Καναδάς συνδέεται με επίσημη συμφωνία συμπαραγωγής.

2. Η αναλογία οποιασδήποτε μειοδοτικής συμμετοχής σε μια πολυμερή συμπαραγωγή δεν μπορεί να είναι λιγότερη από είκοσι τοις εκατό (20%).

3. Κάθε μειοδοτικός συμπαραγωγός σε μια τέτοια συμπαραγωγή υποχρεούται να κάνει μια αποτελεσματική τεχνική και καλλιτεχνική συνεισφορά.

ΆΡΘΡΟ VII

1. Η πρωτότυπη ηχητική λωρίδα (μπάντα) της κάθε συμπαραγωγής γίνεται είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά ή στα γαλλικά. Το γύρισμα της ταινίας σε οποιαδήποτε από αυτές τις τρεις γλώσσες επιτρέπεται. Διάλογος σε άλλες γλώσσες μπορεί να συμπεριληφθεί στη συμπαραγωγή. εφόσον το απαιτεί το σενάριο.

2. Το ντουμπλάρισμα και ο υποτιτλισμός κάθε συμπαραγωγής γίνεται είτε στα ελληνικά ή αγγλικά και γαλλικά, εκτελείται αντιστοίχως στην Ελληνική Δημοκρατία ή στον Καναδά. Οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις από αυτήν την αρχή πρέπει να εγκριθούν οπό τις αρμόδιες αρχές των δύο χωρών.

ΆΡΘΡΟ VIII

1. Για τους παρόντες σκοπούς οι παραγωγές που παράγονται υπό μορφή “ζεύγους” μπορεί ναΘεωρηθούν, με την έγκριση των αρμόδιων αρχών σαν συμπαραγωγές και να λάβουν το ίδια οφέλη. Παρά το άρθρο 111 στην περίπτωση ενός τέτοιου σχήματος “ζεύγους”, η αμοιβαία συμμετοχή των παραγωγών των δύο χωρών μπορεί να περιορισθεί σε μια απλή οικονομική συνεισφορά χωρίς αυτό να αποκλείει και μια καλλιτεχνική ή τεχνική συμμετοχή.

2. Για να εγκριθούν από τις αρμόδιες αρχές, οι παραγωγές αυτές πρέπει νο πληρούν τους ακόλουθους όρους:

– Να υπάρχει αντίστοιχη αμοιβαία επένδυση και μια συνολική ισορροπία σχετικά με τους όρους συμμετοχής στις εισπράξεις των συμπαραγωγών, σε παραγωγές που ωφελούνται από το καθεστώς “σύζευξης”.

– Οι “δίδυμες” αυτές παραγωγές πρέπει να διανεμηθούν υπό παρόμοιες συνθήκες στην Ελληνική Δημοκρατία και στον Καναδά.

– Οι “δίδυμες” παραγωγές μπορεί να παραχθούν είτε ταυτοχρόνως είτε η μια μετά την άλλη, εφόσον βέβαια στη δεύτερη περίπτωση ο χρόνος μεταξύ της ολοκλήρωσης της πρώτης παραγωγής και της έναρξης της δεύτερης δεν υπερβαίνει τον ένα (1) χρόνο.

ΆΡΘΡΟ ΙΧ

1. Εκτός από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην ακόλουθη παράγραφο. τουλάχιστον δύο αντίγραφα (κόπιες) του τελικού υλικού προστασίας και αναπαραγωγής που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή, παράγονται για όλες τις συμπαραγωγές. Κάθε συμπαραγωγός είναικάτοχος ενός αντιγράφου (κόπιας) του υλικού προστασίας και αναπαραγωγής και δικαιούται να το χρησιμοποιεί σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στους συμπαραγωγούς, για να κάνει τις αναγκαίες αναπαραγωγές Επιπλέον, κάθεσυμπαραγωγός έχει πρόσβαση στο πρωτότυπο υλικό παραγωγής σύμφωνα με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

2. Κατόπιν αιτήσεως και των δύο συμπαραγωγών και σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές των δύο χωρών μόνο μία κόπια του τελικού υλικού προστασίας και αναπαραγωγής χρειάζεται να γίνει γι` αυτές τις παραγωγές που έχουν χαρακτηρισθεί ως “παραγωγές χαμηλού προϋπολογισμού” από τις αρμόδιες αρχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις το υλικό φυλάγεται στη χώρα του πλειοδότη συμπαραγωγού. Ο μειοδότης συμπαραγωγός έχει πρόσβαση στο υλικό ανά πόσα στιγμή για να κάνει τις αναγκαίες αναπαραγωγές. σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στους συμπαραγωγούς.

ΆΡΘΡΟ Χ

Υπό τον όρο της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη:

α) διευκολύνουν την είσοδο και προσωρινή κατοικία στις αντίστοιχες επικράτειες του καλλιτεχνικού και τεχνικού προσωπικού και των ερμηνευτών που έχουν προσληφθεί από το συμπαραγωγό της άλλης χώρας για το σκοπό της συμπαραγωγής και

β) επιτρέπουν παρομοίως την προσωρινή είσοδο καιεπανεξαγωγή οποιουδήποτε εξοπλισμού χρειάζεται γιο τις ανάγκες της συμπαραγωγής.

ΆΡΘΡΟ ΧΙ

Η συμμετοχή των συμπαραγωγών στις εισπράξεις είναι ανάλογη με τις αντίστοιχες συνεισφορές τους στη χρηματοδότηση της παραγωγής καιυπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών.

ΆΡΘΡΟ XII

Η έγκριση μιας πρότασης συμπαραγωγής οπό τις αρμόδιες αρχές δύο χωρών δεν αποτελεί δέσμευση προς τον ένα ή τον άλλο συμπαραγωγό ή και τους δύο, ότι οι κρατικές αρχές θα χορηγήσουν άδεια προβολής για τη συμπαραγωγή.

ΆΡΘΡΟ ΧΙΙΙ .

1. Όπου μία συμπαραγωγή εξάγεται σε μία χώρα που έχει περιορισμούς στον επιτρεπόμενο αριθμό εισαγόμενων ταινιών, συμπεριλαμβάνεται είτε στο ποσοστό που αναλογεί στο Συμβαλλόμενο Μέρος:

α) του πλειοδότη συμπαραγωγού,

β) που έχει την καλύτερη ευκαιρία να τακτοποιήσει την εξαγωγή του, εάν οι αντίστοιχες συνεισφορές των συμπαραγωγών είναι ισότιμες. ή

γ) του οποίου ο σκηνοθέτηςείναι υπήκοος, εάν προκύψουν οποιεσδήποτε δυσκολίες με την εφαρμογή των άνω παραγράφων (ο) και (β).

2. Παρά την παράγραφο 1, στην περίπτωση που μια οπό τις χώρες που συμμετέχουν στη συμπαραγωγή απολαύει απεριόριστης εισόδου των ταινιών της σε μια χώρα που έχει περιορισμούς στον επιτρεπόμενο αριθμό εισαγωγών μια συμπαραγωγή που αναλαμβάνεται υπό αυτή τη Συμφωνίαδικαιούται, όπως κάθε άλλη εθνική παραγωγή αυτής της χώρας, απεριόριστης εισόδου στη χώρα εισαγωγής. εφόσον αυτή η χώρα συμφωνεί

ΆΡΘΡΟ ΧΙV

1. Μια συμπαραγωγή πρέπει, όταν προβάλλεται να χαρακτηρίζεται ως “συμπαραγωγή της Ελλάδαςκαι του Καναδά” η “συμπαραγωγή του Καναδά και της Ελλάδας” σύμφωνα με την προέλευση του πλειοδότη συμπαραγωγού κατόπιν συμφωνίας των συμπαραγωγών.

2. Ο χαρακτηρισμός αυτός εμφανίζεται στους τίτλους της ταινίας. σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις και το διαφημιστικό υλικό και οπουδήποτε Προβληθείαυτή η συμπαραγωγή τυγχάνει ίσης μεταχείρισης από καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

ΆΡΘΡΟ XV

Στην περίπτωση προβολής σε διεθνή φεστιβάλ και εκτός εάν οι συμπαραγωγοί συμφωνήσουν αλλιώς, η συμπαραγωγή υποβάλλεται οπό τη χώρα του πλειοδότη συμπαραγωγού ή, στην περίπτωση μιας ισότιμης οικονομικής συμμετοχής των συμπαραγωγών,από τη χώρα της οποίας ο σκηνοθέτης είναι υπήκοος.

ΆΡΘΡΟ ΧVI

Οι αρμόδιες αρχές των δύο χωρών έχουν οπό κοινού καθορίσει τους κανόνες διαδικασίας των συμπαραγωγών. λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν στην Ελληνική Δημοκρατία και στον Καναδά. Αυτοί οι κανόνες διαδικασίας συνάπτονται στην παρούσα Συμφωνία.

ΆΡΘΡΟ XVII

Κανένας περιορισμός δεν υποβάλλεται στην εισαγωγή, διανομή ή προβολή των ταινιών, τηλεοπτικών ή βίντεο προγραμμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας στον Καναδά ή των καναδέζικων ταινιών. τηλεοπτικών βίντεο προγραμμάτων στην ΕλληνικήΔημοκρατία πέρα από αυτούς που περιέχονται στην ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς των δύο χωρών.

ΆΡΘΡΟ ΧVIII

1, Κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας, επιδιώκεται μια συνολική ισορροπία όσον αφορά την οικονομική συμμετοχή, καθώς και τους καλλιτεχνικούς συντελεστές. τους τεχνικούς, τους ερμηνευτές και τις εγκαταστάσεις (στούντιο και εργαστηριακές) λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά κάθε χώρας. 2. Οι αρμόδιες αρχές των δύο χωρών εξετάζουν τους όρους εφαρμογής αυτής της Συμφωνίας, όπου αυτό είναι αναγκαίο, για να λύσουν τυχόν δυσκολίες που προκύπτουν από την εφαρμογή της. Εάν αυτό παραστεί αναγκαίο, υποδεικνύουν πιθανές τροποποιήσεις με σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα των ταινιών και βίντεο γιο το συμφέρον των δύο χωρών.

3. Ιδρύεται Κοινή Επιτροπή που επιβλέπει την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας. Η Κοινή Επιτροπή εξετάζειεάν έχει επιτευχθείαυτή η ισορροπία και, εάν όχι, καθορίζει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή μιας τέτοιας ισορροπίας. Συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής πραγματοποιείται κατ` αρχήν μια φορά κάθε δύο χρόνια και συνεδριάζει εναλλάξ στις δύο χώρες. Παρόλο αυτό η Κοινή Επιτροπή μπορεί νασυγκληθεί για έκτακτες συνεδριάσεις κατόπιν αιτήσεως των αρμόδιων αρχών της μίας ή και των δύο χωρών. ειδικά στην περίπτωση σημαντικών τροπολογιών στη νομοθεσία ή τους κανονισμούς που διέπουν την κινηματογραφική,τηλεοπτική και βίντεο βιομηχανία της μιας χώρος ή της άλλης ή όπου η εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας παρουσιάζει σοβαρό προβλήματα. Η Κοινή Επιτροπή μετά από τη σύγκλησή της συνεδριάζει εντός έξι (6) μηνών από την ανάληψη πρωτοβουλίας από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

ΆΡΘΡΟXIX

1. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ όταν καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώσει το άλλο ότι οι εσωτερικές διαδικασίες επικύρωσης έχουν ολοκληρωθεί.

2. Η Συμφωνία αυτή ισχύει για περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ. Σιωπηρή ανανέωση αυτής της Συμφωνίας για παρόμοιες περιόδους λαμβάνει χώρα εκτός εάν το ένα ή το άλλο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη κοινοποιήσει γραπτή καταγγελία έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης.

3. Οι συμπαραγωγές που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές και που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της καταγγελίας αυτής της Συμφωνίας από το ένα ή το άλλο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, συνεχίζουν να επωφελούνται πλήρως από τις διατάξεις αυτής της Συμφωνίας μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Μετά τη λήξη ή λύση της Συμφωνίας, οι όροι που περιέχονται σε αυτήν συνεχίζουν να ισχύουν για τη διανομή των εσόδων από τις ολοκληρωμένες συμπαραγωγές.

ΠΡΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπογράφουν ως ακολούθως:

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ εις διπλούν στην Αθήνα την 15η ημέρα του Δεκεμβρίου 1997, στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Κάθε έκδοση είναι εξίσου αυθεντική.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(υπογραφή)(υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Η αίτηση για ωφελήματα υπό τους όρους αυτής της Συμφωνίας για οποιαδήποτε συμπαραγωγή πρέπει να υποβάλλεται ταυτοχρόνως και στις δύο Διοικήσεις, τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν την έναρξη των γυρισμάτων. Η Διοίκηση της χώρας της οποίας ο πλειοδότης συμπαραγωγός είναι υπήκοος διαβιβάζει την πρότασή της στην άλλη Διοίκηση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή όλων των εγγράφων, όπως περιγράφονται πιο κάτω. Η Διοίκηση της χώρας, στην οποία ο μειοδότης συμπαραγωγός είναι υπήκοος, διαβιβάζει την απόφασή της εντός τριάντα (30) ημερών.

Τα έγγραφα που υποβάλλονται προς υποστήριξη μίας αίτησης πρέπει να αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία συνταγμένα στα αγγλικά ή στα γαλλικά στην περίπτωση του Καναδά και στα ελληνικά στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας.

I. Το τελικό σενάριο

ΙΙ. Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τα πνευματικά δικαιώματα για τη συμπαραγωγή έχουν νομίμως αποκτηθεί.

III. Αντίγραφο του συμφωνητικού συμπαραγωγής υπογεγραμμένο από τους δύο συμπαραγωγούς το συμβόλαιο περιλαμβάνει:

1. Τον τίτλο της συμπαραγωγής.

2. Το όνομα του σεναριογράφου ή του διασκευαστή ή εάν έχει ληφθεί από φιλολογική πηγή.

3. Το όνομα του σκηνοθέτη (ρήτρα αναπλήρωσης επιτρέπεται για να καλύψει την αντικατάστασή του εάν παραστεί ανάγκη).

4. Τον προϋπολογισμό.

5. Το σχέδιο χρηματοδότησης.

6. Όρο που καθιερώνει τη συμμετοχή στα έσοδα, στις αγορές, στα μέσα ή σε συνδυασμό αυτών.

7. Όρο που ορίζει με λεπτομέρεια την αντίστοιχη συμμετοχή των συμπαραγωγών σε οποιεσδήποτε δαπάνες, είτε αυτές υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό είτε είναι μικρότερες από τον προϋπολογισμό. Η συμμετοχή είναι κατ` αρχήν ανάλογη με τις αντίστοιχες συνεισφορές, μολονότι η συμμετοχή του μειοδότη συμπαραγωγού σε τυχόν υπερβάσεις στις δαπάνες μπορεί να περιοριστεί σε χαμηλότερο ποσοστό ή σε ένα σταθερό ποσό, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η ελάχιστη αναλογία που επιτρέπεται από το άρθρο VI της Συμφωνίας.

8. Όρο που αναγνωρίζει ότι η συμμετοχή στα οφέλη που προκύπτουν βάσει της παρούσας Συμφωνίας δεν αποτελεί δέσμευση ότι οι κρατικές αρχές των δύο χωρών θα παραχωρήσουν άδεια δημόσιας προβολής της συμπαραγωγής.

9. Όρο που καθορίζει τα μέτρα που λαμβάνονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:

α) κατόπιν πλήρους εξέτασης της περίπτωσης, οι αρμόδιες αρχές των δύο χωρών αρνηθούν να παραχωρήσουν τα οφέλη για τα οποία γίνεται η αίτηση,

β) οι αρμόδιες αρχές απαγορεύουν την προβολή της συμπαραγωγής στην άλλη χώρα ή την εξαγωγή της σε τρίτη χώρα.

γ) καθεμία από τις χώρες αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

10. Την περίοδο έναρξης των γυρισμάτων.

11. Όρο που ορίζει ότι ο πλειοδότης συμπαραγωγός παρέχει ασφαλιστική κάλυψη τουλάχιστον για όλους τους κινδύνους της παραγωγής και όλους τους κινδύνους που αφορούν το πρωτότυπο υλικό της παραγωγής.

12. Όρο που καθορίζει τη συμμετοχή στην κυριότητα πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνεισφορές των συμπαραγωγών.

IV. Το συμβόλαιο διανομής όπου αυτό έχει ήδη υπογραφεί.

V. Κατάλογο καλλιτεχνικού και τεχνικού προσωπικού με την ένδειξη της εθνικότητός τους και στην περίπτωση των ερμηνευτών, τους ρόλους που Θα παίξουν.

VI. Το πρόγραμμα της παραγωγής.

VII. Λεπτομερή προϋπολογισμό που να αναφέρει τα έξοδα τα οποία Θα αναλάβει η κάθε χώρα και

VIII. Σύνοψη.

Η αρμόδια Διοίκηση των δύο χωρών μπορεί να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα και πληροφορίες που Θεωρεί αναγκαίες.

Κατ` αρχήν, το τελικό σενάριο γυρίσματος (συμπεριλαμβανομένων και των διαλόγων) θα πρέπει να υποβληθεί στις αρμόδιες Διοικήσεις πριν από την έναρξη των γυρισμάτων.

Τροποποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης του συμπαραγωγού, μπορεί να γίνουν στο πρωτότυπο συμβόλαιο, όμως πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση από τις αρμόδιες Διοικήσεις και των δύο χωρών πριν ολοκληρωθεί η συμπαραγωγή. Η αντικατάσταση ενός συμπαραγωγού μπορεί να επιτραπεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους που ικανοποιούν και τις δύο αρμόδιες Διοικήσεις.

Οι αρμόδιες Διοικήσεις θα ενημερώνουν η μία την άλλη για τις αποφάσεις τους.

Τα Πρωτόκολλα – Πρακτικά που καταρτίζονται από Κοινή Επιτροπή σε εκτέλεση του άρθρου XVII παρ.3 της Συμφωνίας εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου ΧΙΧ παρ. 1 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ     ΠΟΛlTIΣΜΟΥ

Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ    Ε. ΠΑΠΑΖΩΗ

ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Δ. ΡΕΠΠΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 1999

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ