ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2747  ΦΕΚ Α’226 /27.10.1999

Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων προσωπικού    Ε.Ρ.Τ.  Α.Ε. και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις υποχρεωτικής συνταξιοδότησης

1.Το τακτικό προσωπικό της Ε.Ρ Τ. Α.Ε., καθώς και το έκτακτο προσωπικό της με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, που υπάγεται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου ή στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του I.Κ.Α. (ν.3163/1955) ή στο κοινό συνταξιοδοτικό καθεστώς του I.Κ.Α. ή στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.), αποχωρεί υποχρεωτικά μέχρι 31.12.2002 από την εταιρεία, μετά την έκδοση απλής διαπιστωτικής πράξης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και συνταξιοδοτείται κατά περίπτωση, με πλήρη σύνταξη γήρατος, εφόσον συμπληρώνει τις παρακάτω προϋποθέσεις ορίου ηλικίας και ετών υπηρεσίας ή χρόνου ασφάλισης:

α. Του 53ου έτους της ηλικίας και εννέα χιλιάδων (9.000) τουλάχιστον ημερών ασφάλισης ή τριάντα (30) χρόνων ασφάλισης για το προσωπικό, το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του I.Κ.Α. κατά τις διατάξεις του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει κάθε φορά ή του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

Για όσους από τους παραπάνω ασφαλισμένους έχουν υπαχθεί στον Κανονισμό βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του I.Κ.Α. και έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες πρόσθετες εισφορές, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 10 του ν.825/1978 (ΦΕΚ 189 Α`).

β. Του 58ου έτους της ηλικίας και 30ετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, για το προσωπικό το οποίο διέπεται από τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ.1041/1979).

γ. Του 58ου έτους της ηλικίας και 30ετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, για το προσωπικό το οποίο ασφαλίζεται στο I.Κ.Α. κατά τις διατάξεις του ν.3163/1955 (ΦΕΚ 71 Α`), όπως ισχύουν.

δ. Του 60ού έτους της ηλικίας και τριών χιλιάδων (3.000) ημερών ασφάλισης ή 10ετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή πραγματικής ασφάλισης, για το προσωπικό που διέπεται από το συνταξιοδοτικό καθεστώς των ανωτέρω περιπτώσεων α` ή β`.

2. α. Στην πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ή το χρόνο ασφάλισης των προσώπων της προηγούμενης παραγράφου 1 προστίθενται μέχρι πέντε (5) έτη, τα οποία λογίζονται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ή ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης, κατά περίπτωση, μόνο μέχρι τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών για τις περιπτώσεις των εδαφίων α`, β`  και γ` της προηγούμενης παραγράφου και των δεκαπέντε (15) ετών ή του 65ου έτους της ηλικίας για την περίπτωση δ`.

β. Ειδικά για τα πρόσωπα που υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του I.Κ.Α. η σύνταξη που απονέμεται είναι ανάλογη με τη συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, όπως ορίζεται στις διατάξεις της προηγούμενης και παρούσας παραγράφου.

3. Ο χρόνος που προστίθεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 2 λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης από το I.Κ.Α. λόγω 35ετίας (10.500 ημέρες εργασίας) κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α`), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν.2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α`).

4. Το προσωπικό που αναφέρεται στο άρθρο αυτό, εφόσον συμπληρώνει κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος νόμου τις προβλεπόμενες από το άρθρο 31 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (Γ.Κ.Π.) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προϋποθέσεις υποχρεωτικής και αυτοδίκαιης αποχώρησής του πριν από τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, αποχωρεί υποχρεωτικά και αυτοδίκαια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Γ.Κ.Π. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις εθελουσίας συνταξιοδότησης

1. Το προσωπικό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 , με εξαίρεση το προσωπικό που ασφαλίζεται στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. , αποχωρεί προαιρετικά μέχρι 31.12.2003 από την εταιρεία συνταξιοδοτούμενο, εφόσον έχει τουλάχιστον πέντε (5) πλήρη έτη υπηρεσίας στην Ε.Ρ Τ. Α.Ε. και συμπληρώνει μία από τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπονται από τη διέπουσα τον κάθε φορέα νομοθεσία, για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης, μειωμένου του κατά περίπτωση απαιτούμενου ορίου ηλικίας κατά πέντε (5) έτη.

Ειδικά για τα πρόσωπα που υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του I.Κ.Α. έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα από την περίπτωση β` της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος.

Το προσωπικό που ασφαλίζεται στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. αποχωρεί προαιρετικά από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και συνταξιοδοτείται αν έχει συμπληρώσει τα παραπάνω έτη υπηρεσίας στην Ε.Ρ Τ. Α.Ε. και συμπληρώνει μέχρι 31.12.2003 μία από τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που απαιτούνται από τη νομοθεσία του Ταμείου, μειωμένου ανάλογα και στην περίπτωση αυτή του απαιτούμενου ορίου ηλικίας κατά πέντε (5) έτη.

Στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αυτού του άρθρου δεν περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Ειδικά για το 2003 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου για την περίπτωση α ` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου τούτου.

Για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης στην πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ή του χρόνου ασφάλισης των προσώπων της παρούσας παραγράφου προστίθενται μέχρι πέντε (5) έτη, τα οποία λογίζονται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ή ως χρόνος ασφάλισης κατά περίπτωση για κάθε συνέπεια. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.

Το όριο ηλικίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 50ού έτους.

Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2α του άρθρου 1 του νόμου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή για το προσωπικό του παρόντος άρθρου.

2. Οι υπάλληλοι της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που επιθυμούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού της Εταιρείας έγγραφη δήλωση αποχώρησης.

Η παραπάνω δήλωση υποβάλλεται είτε εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου είτε εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2003. Σε κάθε περίπτωση συνταξιοδοτούνται εντός του έτους υποβολής της δήλωσης οικειοθελούς αποχώρησης. Η δήλωση αυτή μπορεί να ανακληθεί εγγράφως από τον υπάλληλο ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, χωρίς η ανάκληση αυτή να στερεί τον υπάλληλο του δικαιώματος υποβολής της δήλωσης στα επόμενα έτη ισχύος του παρόντος νόμου.

3. Η έγγραφη απόρριψη από τον ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο της αίτησης για συνταξιοδότηση του υπαλλήλου που αποχώρησε από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. υποχρεωτικώς ή εθελουσίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, παρέχει στον υπάλληλο τη δυνατότητα επανόδου στην υπηρεσία της Ε.Ρ Τ. Α.Ε..

Η επάνοδος είναι υποχρεωτική για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και συντελείται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, πραγματοποιείται δε στον αυτό βαθμό, μισθό και θέση που κατείχε ο υπάλληλος κατά την αποχώρηση. Η επάνοδος γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο και καταργούνται με την καθ` οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.

Άρθρο 3
Διαδοχική ασφάλιση
Για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων των προηγούμενων άρθρων συνυπολογίζεται υποχρεωτικά και ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε σε άλλους φορείς κύριας ασφάλισης, εφαρμοζομένων αναλόγως των περί διαδοχικής ασφάλισης διατάξεων όπως και όπου αυτές ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του ν.δ. 4202/1961, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όταν συντρέχει συμμετοχή των άλλων φορέων , αυτοί επιβαρύνονται με το ποσό της σύνταξης που τους αναλογεί, συγχρόνως με τον απονέμοντα τη σύνταξη οργανισμό, ο οποίος καταβάλλει ταυτόχρονα το άθροισμα των συντάξεων, μη εφαρμοζομένων στην προκειμένη περίπτωση των διατάξεων του άρθρου 69 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α`).

Άρθρο 4
Επικουρική σύνταξη – Εφάπαξ παροχή

1. Οι δικαιούχοι κύριας σύνταξης κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος νόμου δικαιούνται να λάβουν επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα από τους αντίστοιχους φορείς στους οποίους ασφαλίζονται, ανεξάρτητα αν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία των φορέων αυτών.

Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 και του πέμπτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος εφαρμόζονται για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και του εφάπαξ βοηθήματος.

Σε περίπτωση που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε περισσότερους από έναν φορείς επικουρικής ασφάλισης ή και πρόνοιας, οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος έχουν εφαρμογή σε ένα μόνο αντίστοιχο φορέα, κατ` επιλογή του δικαιούχου.

Το ύψος των παροχών αυτών υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά και τα προστιθέμενα έτη ασφάλισης, χωρίς να εφαρμόζονται τα κατώτατα όρια συντάξεως εκτός των περιπτώσεων, που με τον προστιθέμενο χρόνο συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που απαιτούνται από τη νομοθεσία των ως άνω φορέων.

Οι διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

2. Κατ` εξαίρεση οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στους υπαλλήλους της Ε.Ρ Τ. Α.Ε. που αποχώρησαν υποχρεωτικά και αυτοδίκαια από την υπηρεσία αυτής κατά τους τελευταίους, πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου, δύο μήνες με τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία και συμπληρωμένο το 60ό έτος της ηλικίας τους κατά την εφαρμογή του άρθρου 31 του Γ.Κ.Π. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και έτυχαν της κύριας σύνταξης.

Άρθρο 5
Περιορισμοί – Διαδικασία συνταξιοδότησης Τρόπος κάλυψης επιβάρυνσης

1. Η αίτηση για συνταξιοδότηση, σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα, πρέπει να υποβληθεί στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς μέσα σε έξι (6) μήνες από την αποχώρηση των υπαλλήλων από την εταιρεία.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., που αποχωρούν από την Ε.Ρ.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, το ανωτέρω χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών επιμηκύνεται σε πέντε (5) χρόνια, με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος που θα διανυθεί στην ασφάλιση του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. για την απασχόλησή τους σε άλλους εργοδότες κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αποχώρησής τους μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης αφαιρείται από το χρόνο που θα προστίθεται στην πραγματική συντάξιμη υπηρεσία τους, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Οι αποδοχές για τις οποίες καταβλήθηκαν από την Ε.Ρ.Τ. ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στα προστιθέμενα χρόνια ασφάλισης θα λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του συντάξιμου μισθού, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Καταστατικού (π.δ.284/1974, ΦΕΚ 101 Α`).

Σε περίπτωση διορισμού των υπαλλήλων αυτών στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ο.Τ.Α. ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός έχει οροθετηθεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α `) , ο κατά τα ανωτέρω προστιθέμενος χρόνος δεν υπολογίζεται συντάξιμος, εφόσον η νέα υπηρεσία τους παρέχει αυτοτελώς δικαίωμα σύνταξης ή αυτή λαμβάνεται υπόψη για τον κανονισμό νέας σύνταξης ή για την αύξηση της αναγνωρισμένης από το Δημόσιο ή τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης σύνταξης.

Επίσης, σε περίπτωση απασχόλησης των συνταξιοδοτουμένων σύμφωνα με το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την απασχόληση συνταξιούχων όπως ισχύουν κάθε φορά.

2. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων που αποχωρούν από την εταιρεία με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργούνται αυτοδίκαια από την επομένη της αποχώρησής τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

3. Η επιβάρυνση που προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος, με εξαίρεση την προκαλούμενη σε βάρος του Δημοσίου, καλύπτεται από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

Το ύψος της κατ` έτος επιβάρυνσης της Ε.Ρ Τ. Α.Ε. καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από οικονομική μελέτη της Υπηρεσίας Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο τέλος κάθε έτους, ανάλογα με τους αποχωρούντες.

Με όμοια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος απόδοσης της επιβάρυνσης αυτής στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Σχετικό: . άρθρ.22 παρ.17 Ν.3232/2004

Άρθρο 6
Κίνητρα εξόδου

1. Οι συνταξιοδοτούμενοι κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 , 2 και 4 του παρόντος δικαιούνται:

α. Οι συνταξιοδοτούμενοι από το Δημόσιο και οι υπαγόμενοι στο ειδικό καθεστώς του Ι.Κ.Α. (ν.3163/1955), το κοινωνικό βοήθημα, όπως καταβάλλεται μέχρι σήμερα και προβλέπεται από την παρ. 8 του άρθρου 34 του Γ.Κ.Π. της Ε.Ρ .Τ. Α.Ε., το ύψος του οποίου υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 του ν. 3198/1955, 5 του ν. 435/1976 και του άρθρου 33 του ν. 1876/1990, όπως ισχύουν.

Αν οι υπάλληλοι που αποχωρούν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου οφείλουν εισφορές που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 34του Γ.Κ.Π., αυτές συμψηφίζονται με το ποσό του κοινωνικού βοηθήματος που δικαιούνται κατά την αποχώρησή τους.

β. Οι ασφαλισμένοι στο I.Κ.Α. και στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., την αποζημίωση, που προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 31 του Γ.Κ.Π. της Ε.Ρ Τ. Α.Ε., η οποία καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 του ν. 3198/1955, 5 του ν.435/1976 και του άρθρου 33 του ν.1876/1990, όπως αυτές ισχύουν, χωρίς τον περιορισμό της ηλικίας ή των ετών υπηρεσίας.

2. Η Ε.Ρ Τ. Α.Ε. καταβάλλει, στους αποχωρούντες από την Εταιρεία υπαλλήλους και δημοσιογράφους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου υποχρεωτικώς ή εθελουσίως, μισό και ένα μηνιαίο μισθό αντίστοιχα για κάθε έτος που υπολείπεται μέχριτη συμπλήρωση των προϋποθέσεων υποχρεωτικής και αυτοδίκαιης αποχώρησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Γ.Κ.Π. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

Για τον υπολογισμό του αντισταθμίσματος λαμβάνεται υπόψη και κλάσμα του έτους του υπολειπόμενου χρόνου παραμονής. Για χρόνο λιγότερο του μηνός δεν καταβάλλεται αντιστάθμισμα.

Το πιο πάνω ποσό υπολογίζεται με βάση τον τακτικό μηνιαίο μισθό του τελευταίου πριν από την αποχώρηση του υπαλλήλου μήνα χωρίς τις πρόσθετες αποδοχές από αμοιβές υπερωριών, υπερεργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές, αργίες, καθώς και νυκτερινής εργασίας και δεν δύναται να υπερβεί τους δέκα (10) μηνιαίους μισθούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ I.Κ.Α.

Άρθρο 7
Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας

1. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2227/1994 αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της, ως εξής:

“3. Κάθε προϋπηρεσία που λογίζεται συντάξιμη για τους μόνιμους γιατρούς του Ι.Κ.Α. λογίζεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις συντάξιμη και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία των γιατρών του I.Κ.Α. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Κατ` εξαίρεση στους εν λόγω γιατρούς λογίζεται συντάξιμος, χωρίς περιορισμό, ο χρόνος προγενέστερης υπηρεσίας σε νοσοκομειακές μονάδες που λειτουργούσαν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ως υπηρεσίες Ν.Π.Ι.Δ. και έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του ν.δ. 2592/1953.

Για την αναγνώριση ως συντάξιμων των πέραν της δεκαετίας παραπάνω προϋπηρεσιών καταβάλλεται από τους ανωτέρω γιατρούς εισφορά εξαγοράς σε ποσοστό 15% επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του χρόνου υποβολής της αίτησης για αναγνώριση και επί χρονικό διάστημα ίσο προς τον αναγνωριζόμενο χρόνο.

Ο χρόνος υπηρεσίας τους, που τυχόν έχει αναγνωριστεί ως συντάξιμος, με βάση το ν.δ. 4277/1962, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, πριν την ένταξή τους στον παραπάνω κλάδο, δεν απαιτείται να αναγνωριστεί εκ νέου.”

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3α του άρθρου 6 του ν. 2703/1999 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα που διορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994. Στους διοριζόμενους στις θέσεις που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις, ως εργοδότης θεωρείται ο φορέας στον οποίο υπηρετούσαν πριν το διορισμό τους σε αυτές.

3. Το τακτικό προσωπικό που υπηρετούσε στα πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμό `Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.) και Οργανισμό Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ.) και διατήρησε τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα με το άρθρο 22 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α`) εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο καθεστώς και μετά την ενοποίηση των δύο ως άνω ανωνύμων εταιρειών στη νέα εταιρεία του άρθρου 20 του ν.2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α`) και ως εργοδότης θεωρείται η νέα εταιρεία.

3. Η παρ. 10α του άρθρου 7 του ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72Α`) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

” 10.α. Το τακτικό προσωπικό του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.), ως νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπηρετεί κατά την ισχύ του νόμου περί μετατροπής των οργανισμών αυτών σε ανώνυμες εταιρείες και διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως αυτές εφαρμόζονται στο ως άνω προσωπικό, με τις διατάξεις του ν.δ.4210/1961 (ΦΕΚ 176 Α`) και του ν.3276/1955 (ΦΕΚ 169Α`), αντίστοιχα, υπάγεται από την ίδια ημερομηνία στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ.4277/1962 (ΦΕΚ 191 Α`), όπως ισχύουν κάθε φορά, επιφυλασσομένων των διατάξεων των νόμων 2084/1992 και 2320/1995 για τους νεοασφαλιζόμενους από 1.1.1993 και εφεξής.”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8
Παροχές ασθένειας Ι.Κ.Α.

1.  Κατ` εξαίρεση για το έτος 2001 στους άνεργους απολυμένους της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης του Περάματος και στα μέλη οικογενείας τους που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α`) παρέχεται από το Ι.Κ.Α. πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τριάντα (30) τουλάχιστον συνολικά ημέρες εργασίας σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες κατά τα έτη 1996, 1997 και 1998.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 16 Ν.2889/2001      ΦΕΚ Α 37/2.3.2001.

2. Οι αντιρρησίες συνείδησης, που εκπληρώνουν την εναλλακτική πολιτική κοινωνική τους υπηρεσία σε φορείς της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν.2510/1997, ασφαλίζονται για παροχές ασθένειας σε είδος στον ασφαλιστικό φορέα που ασφαλίζεται και το λοιπό προσωπικό της υπηρεσίας που υπηρετούν.

Για την ασφάλισή τους ο εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή της προβλεπόμενης για τον κλάδο ασθένειας εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, υπολογιζομένης επί του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της 6ης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α..

Άρθρο 9
Συμπλήρωση νομοθεσίας Ο.Γ.Α.

1. Στο άρθρο 6 του ν.2458/1997 (ΦΕΚ 15Α`) προστίθεται παράγραφος 4, ως ακολούθως:

“4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 4575/1966, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, εφόσον η προβλεπόμενη από τις ως άνω διατάξεις σύνταξη χορηγείται παράλληλα με τη σύνταξη αναπηρίας του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.

Χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, καθώς και εξετάσεις των συνταξιούχων από τις οικείες υγειονομικές επιτροπές προ της 1.1.1998 δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.”

2. Στο τέλος της παρ.5 του άρθρου 14 του ν.2458/1997 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

“Τα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων του Κλάδου ισχύουν μέχρι 31.12.1999.”

Άρθρο 10
Λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις

1. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ιπτάμενοι μηχανικοί της Ολυμπιακής Αεροπορίας (Ο.Α.) που λόγω κατάργησης θέσης μετατίθενται σε υπηρεσίες εδάφους, εφόσον έχουν δεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία με την ειδικότητα αυτή στην Ο.Α., δικαιούνται σύνταξης από το Ι.Κ.Α. με τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις προϋποθέσεων πλην της πραγματοποίησης των 500 ωρών πτήσεως κατά την τελευταία προ της αποχωρήσεως δεκαετία.

2. Η παρ.4 του άρθρου 9 του ν.2217/1994 (ΦΕΚ 83Α`) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

“4. Το ανωτέρω δικαίωμα δεν παρέχεται στους κάθε φύσεως συνταξιούχους, εξαιρουμένων όσων λαμβάνουν σύνταξη ως ανάπηροι και θύματα πολέμου, και ο αναγνωριζόμενος χρόνος λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης ή την προσαύξηση του ποσού αυτής μόνο μετά την εξόφληση του ποσού της εξαγοράς. Αιτήσεις υποβληθείσες μέσα στην προθεσμία της παρ. 1 του παρόντος, όπως αυτή παρατάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.2556/1997, που εκκρεμούν ή απορρίφθηκαν, επανεξετάζονται οίκοθεν.”

3.α. Η προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1469/1984 (ΦΕΚ 111 Α`) προϋπόθεση της μόνιμης εγκατάστασης του δικαιούχου στην Ελλάδα για τη γένεση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος καταργείται.

β. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 1469/1984 καταργείται.

4. Η προβλεπόμενη από τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 72 του ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α`) προθεσμία, για τη μεταβίβαση των τρικύκλων μοτοσυκλετών Δ.Χ., καθώς και των ελαφρών φορτηγών Δ.Χ., παρατείνεται μέχρι 30.6.2000.

5. Στην παρ.1 (περιπτώσεις Α και Β) του άρθρου 48 του ν. 2676/5.1.1999 (ΦΕΚ 1 Α`) προστίθεται εδάφιο ε` που ισχύει από την έναρξη εφαρμογής του παραπάνω νόμου, ως ακολούθως:

” Οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν.2676/1999(ΦΕΚ 1 Α`) έχουν εφαρμογή μετά τη λήξη της θητείας των μελών των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών (Τ.Δ.Ε.) του Ι.Κ.Α. που είχαν συγκροτηθεί με το προηγούμενο του ως άνω νόμου καθεστώς.”

6. Το μόνιμο προσωπικό του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”, που σύμφωνα με το εδάφιο α` της παρ.5 του άρθρου 8 του ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α`) υπάχθηκε από 1.6.1999 στην ασφάλιση του I.Κ.Α. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις αυτού, δικαιούται σύνταξης από το Ι.Κ.Α.- Τ.Ε.Α.Μ. με τις διατάξεις του, ανεξαρτήτως εάν φορέας κύριας ασφάλισης είναι το Δημόσιο ή το I.Κ.Α..

Η διάταξη αυτή ισχύει από 1ης Ιουνίου 1999.

7. Το μη μόνιμο προσωπικό του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”, που σύμφωνα μετο εδάφιο β` της παρ.5 του άρθρου 8 του ν.2703/1999 υπάχθηκε για υγειονομική περίθαλψη στον Κλάδο Ασθενείας του Ι.Κ.Α., δικαιούται παροχές ασθενείας από την ημερομηνία υπαγωγής του σε αυτόν.

8. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 88 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α`) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

“Η ρύθμιση της παραγράφου αυτής έχει εφαρμογή και επί των μέχρι την 31.12.1997 οφειλών των επιχειρήσεων που λειτουργούν στις περιοχές στις οποίες επεκτάθηκε από 1.10.1983 η ασφάλιση του πρώην Ε.Τ.Ε.Μ.με τις διατάξεις του ν. 1384/1983 (ΦΕΚ 106 Α`), για τους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. “2676/1999.”

9. Η αληθής έννοια του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 2328/1995 είναι ότι τα ποσά του αγγελιόσημου που εισπράττονται για τη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών διαφημίσεων, σε ποσοστό που ορίζεται από το άρθρο 14 του ν. 1989/1991 υπέρ των Ταμείων Επικουρικής Ασφαλίσεως Ραδιοφωνίας και Τουρισμού και Προνοίας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. – 2 αποδίδονται στο ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ και αποτελούν στο σύνολό τους πόρο του Ταμείου αυτού.

Άρθρο 11
Θέματα προσωπικού

1. Υπάλληλοι που προσλήφθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 25 του ν. 2266/1994 σε θέσεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορούν με αίτησή τους να μεταταγούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε κενές θέσεις κλάδου ΠΕ ή ΔΕ δημοσιογράφων του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές Θέσεις, συνιστώνται προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις με την πράξη της μετάταξης. Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών που τις κατέχουν. Οι μετατασσόμενοι πρέπει να έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα, που προβλέπονται από το άρθρο 28 του π.δ. 258/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του π.δ.171/1994 (ΦΕΚ 108Α`).

Για τις μετατάξεις απαιτείται γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι μετατασσόμενοι έχουν τα προβλεπόμενα πιο πάνω ειδικά τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Σχετικό:  παρ.5 του άρθρου 25 του Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α 178)

2. Στις Γενικές Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων  του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, οι οποίες έχουν  συσταθεί με το π.δ. 368/1990 (ΦΕΚ 145 Α`), προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου  ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης ή του κλάδου Π Ε Αναλογιστών ή του κλάδου Π Ε  Πληροφορικής.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 62 παρ.1 Ν.3518/2006,     ΦΕΚ Α 272/21.12.2006.

3. Στους μεταταγέντες με τις διατάξεις των νόμων 1586/1986 (ΦΕΚ 37Α`) και 1735/1987 {ΦΕΚ 195Α`) εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.2042/1992 (ΦΕΚ 75Α`), ως προς την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών.

4. Εισφορές που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως από το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως (Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.) επιστρέφονται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Οποιαδήποτε αξίωση κατά του Ταμείου για επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως παραγράφεται μετά πενταετία.

5. α. Οι διατάξεις των άρθρων 48, 49, 50, 51, 52 και 59, καθώς και των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και6του άρθρου 53 του ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α`) από της δημοσιεύσεως του παρόντος έχουν εφαρμογή και στο προσωπικό του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (O.Γ.Α.).

β. Στα άρθρα 10 και 15 του “Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του Ο.Γ.Α.” προστίθενται παράγραφοι 3α και 5α αντίστοιχα ως εξής:

“3α. Οι υπάλληλοι των Κλάδων Πληροφορικής και Προσωπικού Η/Υ υποχρεούνται σε 7ωρη ημερήσια απασχόληση.”

“5α. Στους υπαλλήλους των Κλάδων Πληροφορικής και Προσωπικού Η/Υ χορηγείται ειδική άδεια μιας ημέρας ανά δίμηνο, δεκαπεντάλεπτο διάλειμμα κάθε δύο ώρες εργασίας και στις εγκύους υπαλλήλους των ιδίων Κλάδων δικαίωμα απομάκρυνσης από τις οθόνες οπτικής καταγραφής κατά τη διάρκεια της κύησης.”

6.α. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 23 του ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α`) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα προβλέπεται και η μεταφορά των θέσεων και του υπηρετούντος προσωπικού στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ ”

β. Η παρ.6 εδάφ. α` του άρθρου 31 του ν.2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

“Μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των καταργούμενων Ταμείων υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού από 1.7.1999 αποτελούν προσωπικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου, με μεταφορά της θέσης την οποία κατέχουν.

7.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α`) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

“Στις αποδοχές των Αντιπροέδρων Α` και Β` νοούνται και τα επιδόματα εορτών και το επίδομα άδειας.”

β. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.3.1999.

Άρθρο 12

1. Οι διατάξεις του ν. 2685/1999 έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους υπαλλήλους του Ο.Γ.Α..

Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 19, του άρθρου 21 και της παρ. 4 του άρθρου 22 του Κανονισμού “Κατάστασης Προσωπικού του Ο.Γ.Α.” καταργούνται.

2. Η Φ. 434/2566/29.7.98 (ΦΕΚ 788 Β`) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων περί “ανάθεσης έργου με μίσθωση από το Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” σε 29 Ελεγκτές ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, 1 φαρμακοποιό και 1 πολιτικό μηχανικό κυρούται αφότου ίσχυσε.

Οι σχετικές συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί βάσει της ανωτέρω απόφασης θεωρούνται νόμιμες από την ημερομηνία σύναψής τους.

3. Στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.) συνιστώνται κλάδοι και θέσεις προσωπικού ως εξής:

α) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, μία (1) θέση ειδικότητας Επιστήμης των Υπολογιστών.

β) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, δύο θέσεις, από τις οποίες μία (1) ειδικότητας Πληροφορικής και μία (1) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων.

γ) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, πέντε (5) θέσεις ειδικότητας Χειριστών Η/Υ.

Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α`), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 172/1992 (ΦΕΚ 81 Α`).

4. Συνιστώνται στον Ο.Α.Ε.Ε. – Τ.Α.Ε. οι παρακάτω οργανικές θέσεις για τη διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών του:

Κεντρικές Υπηρεσίες                      Α. Τριάντα έξι (36) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Β. Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΥΕ Επιμελητών.                           Περιφερειακές Υπηρεσίες

Γ. Πενήντα οκτώ (58) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Δ. Επτά (7) θέσεις του κλάδου ΥΕ Επιμελητών.

Στις ανωτέρω θέσεις κατατάσσονται, με διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι υπηρετούντες μόνιμοι επιμελητές εισπράξεως των κλάδων ΔΕ ή ΥΕ εξωτερικών επιμελητών εισπράξεως του ν. 1476/1984 και των κλάδων ΔΕ ή ΥΕ βεβαίωσης – είσπραξης εισφορών του ν. 2190/1994 με αντίστοιχη κατάργηση των υφιστάμενων προσωποπαγών θέσεων και προσωρινών κλάδων.

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α`) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Στους Διοικητές και Υποδιοικητές του I.Κ.Α. και του Ο.Γ.Α. καταβάλλονται και τα επιδόματα εορτών και το επίδομα αδείας.”

Άρθρο 13
Οικογενειακά επιδόματα

1. Η διάταξη του άρθρου μόνου του π.δ. 206/1998 (ΦΕΚ 164 Α`) αντικαθίσταται από 1.1.1999 ως εξής:

“Η παρ.2 του άρθρου 4 του από 20-23.12.1959 β.δ. (ΦΕΚ 279 Α`), όπως τούτο τροποποιήθηκε από το άρθρο μόνο του π.δ.391/1997 (ΦΕΚ 97 Α`) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

” Το ποσό του επιδόματος παιδιών που καταβάλλεται σε κάθε δικαιούχο εργαζόμενο είναι ανάλογο του αριθμού των παιδιών για τα οποία έχει αναγνωρισθεί δικαίωμα επιδότησης, υπολογίζεται κατά μήνα και ορίζεται:

Α) για τους δικαιούχους με ένα (1) παιδί σε 2.000 δρχ./μήνα .

Β) για τους δικαιούχους με δύο (2) παιδιά σε 6.000 δρχ./μήνα

η για τους δικαιούχους με τρία (3) παιδιά σε 13.500 δρχ./μήνα

Δ) για τους δικαιούχους με τέσσερα (4) παιδιά σε 16.400 δρχ./μήνα

Για κάθε παιδί πάνω από τα τέσσερα (4), προστίθενται 2.750 δρχ. το μήνα χωρίς περιορισμό.”

2. Η κατάργηση των εισοδηματικών κατηγοριών και η αύξηση του ποσού των οικογενειακών επιδομάτων ισχύουν για την πληρωμή του επιδόματος παιδιών έτους 1999 και εφεξής.

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1.1.1999.

Άρθρο 14
Εξαίρεση του ωραρίου εργασίας οδηγών ορισμένων κατηγοριών
Στην παρ.5 του άρθρου 2 του ν.2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α`) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής:

“Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στους οδηγούς αυτοκινήτων μεταφοράς μαθητών, νηπίων και βρεφών και στους συνοδούς αυτών που εργάζονται στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία, καθώς επίσης και στους καθηγητές που εργάζονται στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης.”

Άρθρο 15
Τρόπος κάλυψης δαπάνης
Η οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από την εφαρμογή των επί μέρους διατάξεων καλύπτεται, από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., τους προϋπολογισμούς των αναφερόμενων οργανισμών και εν μέρει από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Άρθρο 16

1. Μετά την παρ.3 του άρθρου 51 του ν.2676/1999 προστίθεται παράγραφος που λαμβάνει τον αριθμό 4, με αντίστοιχη αναρίθμηση των παραγράφων 4 και 5 σε 5 και 6 αντίστοιχα, που έχει ως εξής:

“4. Είναι δυνατή η καταβολή δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που είναι απαιτητή. Η παραπάνω εκπρόθεσμη καταβολή επιτρέπεται για δύο (2) δόσεις, που αφορούν μία μόνο ρύθμιση και την ίδια οφειλή.

Στη διάταξη αυτήν υπάγονται και όσοι απώλεσαν τη ρύθμιση από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 51 του ν. 2676/1999 μέχρι και την ημερομηνία ισχύος της παρούσας διάταξης, εφόσον καταβάλλουν το σύνολο των απαιτητών δόσεων, καθώς και των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής αυτών.”

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 57 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α`) αντικαθίσταται ως εξής:

” Ο εργοδότης που παραβαίνει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του επιβαρύνεται με πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών, ίση με το 30% των οφειλόμενων εισφορών από τις αιτίες αυτές, για δε τις επιχειρήσεις που ελέγχονται μέσω μηχανογραφικών συστημάτων ίση με 50%, πλην των περιπτώσεων εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου Απασχολουμένου (Α.Β.Α.) και Βιβλιαρίου Υποχρέωσης – Καταβολής Εισφορών (Β.Υ.Κ.Ε.), για τις οποίες η επιβάρυνση ανέρχεται σε 20% των εισφορών .”

Για την πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής Α.Β.Α. και Β.Υ.Κ.Ε., ως ημερομηνία έναρξης επιβολής της ορίζεταιη 1η Ιανουαρίου 2000.

Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής Α.Β.Α. και Β.Υ.Κ.Ε., που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 2676/1999 ή θα εκδοθούν μέχρι την ισχύ του παρόντος, διαγράφονται, τυχόν δε καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται άτοκα ή συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές των εργοδοτών .

Άρθρο 17
Ο έλεγχος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας της Γ.Γ.Κ.Α. μπορεί να διενεργείται από ελεγκτές ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς και με ανάθεση μίσθωσης έργου.

Άρθρο 18
Το εδάφιο α` της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 2943/1954, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 937/1979 (ΦΕΚ 152 Α`), αντικαθίσταται ως εξής:

“α) Εφημεριδοπώλες που είναι ασφαλισμένοι στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κατά τους όρους των κειμένων διατάξεων έχουν τη διακίνηση των εφημερίδων και περιοδικών ως αποκλειστικό επάγγελμά τους και απασχολούνται σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προσωπικά στην πώληση, παραλαβή και παράδοση των εντύπων.

Η αποκλειστικότητα ασκήσεως του επαγγέλματος προϋποθέτει εκτός των άλλων και την αυτοπρόσωπη καθημερινή συναλλαγή του εφημεριδοπώλη με τα Πρακτορεία Διανομήςτου Τύπου (παραλαβή, επιστροφή εντύπων).

Το δικαίωμα αυτό των εφημεριδοπωλών εκτείνεται αποκλειστικά στην περιφέρεια που καθορίζεται και γνωστοποιείται από την οικεία `Ένωση Εφημεριδοπωλών κατά τις διατάξεις του παρόντος.”

Άρθρο 19
Καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α., μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου, των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο την έκδοση εφημερίδων ή τη λειτουργία ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών, ρυθμίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 51 του ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α`), η οποία προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 88 του ίδιου νόμου.

Για το μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου χρονικό διάστημα, ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που προσέφερε τις υπηρεσίες του σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου με μειωμένο ωράριο γίνεται με βάση τις αποδοχές που έχουν καταβληθεί από κάθε μία επιχείρηση, εφόσον δεν υπολείπονται των κατώτατων ορίων των οικείων συλλογικών συμβάσεων εργασίας που αντιστοιχούν στο χρόνο απασχόλησης.

Σχετικό: παρ.3 άρθρ.14 Ν.3050/2002

Άρθρο 20
Το άρθρο 26 παρ.8 εδάφιο 4 του ν.2676/1999 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

“Από το προς διανομή ποσό αφαιρείται το ποσό που θα καταβληθεί ως εφάπαξ παροχή σε όσους έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του καταργούμενου κλάδου και έχουν υποβάλει σχετική αίτηση εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κατάργησής του, καθώς και σε όσους έχουν συμπληρώσει τις χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του καταργούμενου Ταμείου, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και συνταξιοδότησης από τον κλάδο σύνταξης.”

Άρθρο 21
Οι υπάλληλοι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) για όλους τους κλάδους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ασφαλίζονται και οι υπάλληλοι των δημοσιογραφικών ενώσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β` της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 284/1974.

Άρθρο 22
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδατης Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

EPΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ

ΜΙΛΤ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Δ. ΡΕΠΠΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 1999

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ