ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2745  ΦΕΚ Α`224/ 27.10.1999

Σύσταση προσωρινής υπηρεσίας για την αξιοποίηση και μετεγκατάσταση στρατοπέδων και άλλες διατάξεις. ΒΛ. ΚΑΙ ΠΔ 96/2000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Σύσταση υπηρεσίας
Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνιστάται προσωρινή υπηρεσία με την ονομασία”Υπηρεσία Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων”, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Σχετικό:  ΠΔ 96/2000

Σχετικό:  παρ.6β άρθρ.72 Ν.3433,ΦΕΚ Α 20/7.2.2006

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες

1. Η συνιστώμενη υπηρεσία έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, προώθηση, υλοποίηση και διαχείριση του εθνικού προγράμματος στρατηγικής αναδιάρθρωσης στρατοπέδων.

2. Η Υπηρεσία Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Προτείνει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) τη χωροθέτηση των νέων στρατοπέδων στο πλαίσιο των τυχόν υφιστάμενων χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.) και το Ταμείο Εθνικής `Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.).

β. Εκπονεί ή αναθέτει την εκπόνηση μελετών αξιολόγησης και αξιοποίησης των προς αποδέσμευση χώρων των υφιστάμενων στρατοπέδων.

γ. Εκπονεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων `Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α` και β` βαθμίδας και άλλους συναρμόδιους φορείς ή αναθέτει την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών και μελετών χρήσεων γης για τις εκτάσεις στρατοπέδων τα οποία βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών και έχει αποφασιστεί η απομάκρυνσή τους.

δ. Διερευνά και εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τους προσφορότερους τρόπους και μέσα χρηματοδότησης για την εκτέλεση του προγράμματος στρατηγικής αναδιάταξης στρατοπέδων, και

ε. Προωθεί, εφαρμόζεικαι διαχειρίζεται το πρόγραμμα στρατηγικής αναδιάταξης στρατοπέδων στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής `Άμυνας και Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων `Έργων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστοτμήμα του παρόντοςνόμουκαι επιβλέπει και συντονίζει τις σχετικές διαδικασίες.

Σχετικό:  παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.2984/2002(Α΄ 15)

3. Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος ο Υπουργός Εθνικής `Άμυνας μπορεί κατά περίπτωση νο αναθέτει στην υπηρεσία αυτή την προώθηση ή και τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων επειγόντων έργων.

4. Η υπηρεσία αυτή εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής `Άμυνας:

α) τη μεταβίβαση της κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή την αξιοποίηση με άλλο πρόσφορο τρόπο (όπως εκμίσθωση και παραχώρηση δικαιωμάτων με αντάλλαγμα) τμημάτων της ακίνητης περιουσίας του Τ.Ε.Θ.Α.,

β) τον τρόπο διαχείρισης των πόρων από την πιο πάνω μεταβίβαση ή αξιοποίηση,

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρ.5 Ν.2984/2002,ΦΕΚ α 15/31.1.2002.

γ) τους προτεινόμενους χώρους για τη δημιουργία νέων στρατοπέδων,

δ) τους τρόπους χρηματοδότησης για την απόκτηση των χώρων αυτών και για τη δημιουργία των σχετικών εγκαταστάσεων.

Άρθρο 3
Διαδικασία πολεοδόμησης στρατοπέδων

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κα Δημόσιων `Έργων, μετά από πρόταση της συνιστώμενης υπηρεσίας και μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Κ.Σ.Χ.Ο.Π.) επιτρέπεται ο καθορισμός χώρων σε εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 περιοχές ως “χώρων μετεγκατάστασης στρατοπέδων” και ο καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης στους χώρους αυτούς.

Η απόκτηση των ανωτέρω χώρων γίνεται με μέριμνα της συνιστώμενης υπηρεσίας και δαπάνες του οικείου φορέα, είτε με ελεύθερη συναλλαγή είτε με αναγκαστική απαλλοτρίωση κατά τις κείμενες διατάξεις.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Έργων, μετά από πρόταση της συνιστώμενης υπηρεσίας και του οικείου Ο.Τ.Α. και μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, εγκρίνεται η πολεοδόμηση των χώρων των στρατοπέδων που απελευθερώνονται, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Στρατηγικής Αναδιάταξης Στρατοπέδων.

Στους χώρους αυτούς επιτρέπεται ο καθορισμός αστικών χρήσεων γης, ανεξαρτήτως των ισχυόντων ή προβλεπόμενων χρήσεων και όρων δόμησης της περιοχής (ΓΠΣ, ΖΟΕ κ.λπ.), στη βάση των κατευθύνσεων του συναφθέντος `πρωτοκόλλου συνεργασίας Υ.ΠΕ.ΧΩ, Δ.Ε.- Υ.ΕΘ.Α., που σκοπεύει παράλληλα με την αξιοποίηση των στρατοπέδων από τις `Ένοπλες Δυνάμεις και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην πολεοδομική αναβάθμιση της τοπικής κοινωνίας, με την προϋπόθεση ότι ποσοστό τουλάχιστον 50% των χώρων αυτών θα προβλέπεται για κάλυψη αναγκών σε χώρους κοινόχρηστου πράσινου και κοινωφελών εξυπηρετήσεων.

3. Το ποσοστό της πολεοδομημένης γης που θα αποδοθεί στο Υπουργείο Εθνικής `Άμυνας μπορεί να είναι στο ίδιο το υπό μελέτη στρατόπεδο ή άλλο ή ακόμη και σε άλλη έκταση του Δημοσίου.

Άρθρο 4
Οργάνωση και προϊστάμενος

1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994 ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής `Άμυνας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών (3) ετών, η οποία δύναται να ανανεώνεται.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, καθορίζονται η έδρα, η διάρκεια λειτουργίας, η οργάνωση, η διάρθρωση και η λειτουργία, οι θέσεις και η κατάσταση του προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων, καθώς και η στελέχωση της υπηρεσίας αυτής, που μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων από δημόσιες υπηρεσίες ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990, και έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής `Άμυνας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση του προϊσταμένου της πιο πάνω υπηρεσίας.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής `Άμυνας και Οικονομικών επιτρέπεται η ανάθεση με σύμβαση έργου, εργασιών τεχνικής και επιστημονικής στήριξης της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων. Ο αριθμός των συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν. 2527 /1997.

Άρθρο 5
Διαχείριση περιουσίας

1. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.ΕΘ.Α., ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής `Άμυνας μεταβιβάζονται κατά κυριότητα, εκμισθώνονται ή παραχωρούνται κατά χρήση τμήματα γης ακίνητης περιουσίας του Τ.ΕΘ.Α. για την προώθηση και – εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος, χωρίς να απαιτείται σύμπραξη ή άδεια ή έγκριση από οποιαδήποτε άλλη αρχή ή φορέα, κατά παρέκκλιση από τις ρυθμίσεις διαχείρισης ή διοίκησης της περιουσίας του και από τις κείμενες διατάξεις για τα δημόσια κτήματα και τα ακίνητα και κινητό του Δημοσίου. Με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες παρεκκλίσεις το Τ.ΕΘ.Α. αποκτά ακίνητα τα οποία διατίθενται αποκλειστικώς για την προώθηση και εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, στην οποία καθορίζονται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις, επιτρέπεται για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος να παραχωρούνται κατά κυριότητα ή κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα στο Τ.ΕΘ.Α. εκτάσεις, ακίνητα και κινητά του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για τη δημιουργία νέων στρατοπέδων. Αν το ακίνητο ή κινητό που παραχωρείται ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, για την παραχώρησή του απαιτείται και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του.

3. Οι ανωτέρω μεταβιβάσεις δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε τέλος, παρά μόνο στα κατώτατα όρια υποχρεωτικών αμοιβών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

4. Η απόφαση για την παραχώρηση της κυριότητας ή της χρήσης ακινήτων μετεγγράφεται στα οικεία βιβλία μεταγραφών.

5. Για τη διάθεση και τη διαχείριση της περιουσίας του Τ.ΕΘ.Α., που διατίθεται για την εξυπηρέτηση του Εθνικού Προγράμματος Στρατηγικής Αναδιάταξης Στρατοπέδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και των ακινήτων και κινητών που παραχωρούνται στο Τ.ΕΘ.Α, κατά χρήση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεν εφαρμόζονται ο νόμος για τα δημόσια κτήματα και η λοιπή νομοθεσία που διέπει τα ακίνητα και κινητά του Δημοσίου.

6. Οι πόροι που αποκτά το ΤΕΘΑ από τη μεταβίβαση της κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή από την αξιοποίηση με άλλο πρόσφορο τρόπο τμημάτων της ακίνητης περιουσίας του, καθώς και οι πόροι που προέρχονται από την περαιτέρω διαχείριση των παραπάνω πόρων διατίθενται για τη χρηματοδότηση των νέων στρατοπέδων, τη βελτίωση της υποδομής των υπαρχόντων αλλά και για τη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.2 άρθρ.5 Ν.2984/2002,ΦΕΚ α 15/31.1.2002.

Άρθρο 6
Κάλυψη προκαλούμενης δαπάνης
Από την ανωτέρω ρύθμιση προκαλείται ετήσια οικονομική επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 1999, καθώς και για το χρονικό διάστημα των πέντε (5) επόμενων ετών ύψους 64.000.000 δρχ. (14.000.000 δρχ. για την αποζημίωση του προϊσταμένου της και 50.000.000 δρχ. για τα λοιπά λειτουργικά έξοδα), η οποία θα βαρύνει ιδιαίτερο τμήμα (ειδικό φορέα) του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτόν.

Άρθρο 7
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής `Άμυνας επιτρέπεται η ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2, 3 και 5 του παρόντος νόμου και για τα στρατόπεδα που ανήκουν στους λοιπούς κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 8

1. Επιτρέπεται στον Α.Ο.Ο.Α. κατόπιν απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου (Δ.Σ.), να επενδύει τα κεφάλαια του, μέχρι ποσοστού 30%, σε επενδύσεις της παρ. 1β και 1γ του άρθρου 40 του ν. 2676/1999. Ως κεφάλαια νοούνται τα καθοριζόμενα στην παρ. 3Α του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2116/1993 και του άρθρου 30 του ν. 2224/1994 έχουν εφαρμογή και στα εκτός Αττικής προγράμματα του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών (Α.Ο.Ο.Α.) για τη δημιουργία και λειτουργία κατοικιών στεγάσεως των μελών του.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1337/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1512/1985 και το άρθρο 29 του ν. 2224/1994 έχουν εφαρμογή και για την ένταξη σε Σχέδιο Πόλης εκτάσεων του Α.Ο.Ο.Α. για την υλοποίηση επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων του.

4. Τα μεταβιβαζόμενα στον Α.Ο.Ο.Α. ακίνητα του Ταμείου Εθνικής Αμύνης ΙΤ.ΕΘ.Α.) βάσει του άρθρου 17 του α.ν. 1563/1950 και του Δημοσίου βάσει του άρθρου 10 του ν.δ. 2906/1954 παραχωρούνται με καταβολή τιμήματος που ανέρχεται μέχρι το 60% της αντικειμενικής τους αξίας.

5. Με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ο Α.Ο.Ο.Α. μπορεί να προβαίνει σε αγορά ετοίμων διαμερισμάτων από τον Ο.Ε.Κ. ή άλλον φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό, καθώς και να συμμετέχει σε κοινό στεγαστικό προγράμματα με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

6. Ο Α.Ο.Ο.Α. με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου μπορεί να προβαίνει σε αγορά ιδιωτικών εκτάσεων με το σύστημα αντιπαροχής οικοπέδων.

7. Με αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου (Δ.Σ.) ο Α.Ο.Ο.Α. μπορεί να εκμισθώνει στα μέλη του αδιάθετες κατοικίες, με μηνιαίο μίσθωμα ίσο προς το 1/400 του κόστους κατασκευής του, όπως υπολογίζεται για τη χρέωσή του στα μέλη που αποκτούν την ιδιοκτησία κατοικιών που παραχωρούνται από τον Α.Ο.Ο,Α.. Αν η κατοικία που εκμισθώνεται προέρχεται από αγορά το μίσθωμα υπολογίζεται επί του τιμήματος που καταβλήθηκε από τον Α.Ο.Ο.Α. για την αγορά. Το μίσθωμα αυτό προσαυξάνεται κατά 3% ετησίως και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής `Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Α.Ο.Ο.Α..

Ύστερα από την παρέλευση τριετίας και πριν συμπληρωθεί εξαετία από την εκμίσθωση της κατοικίας, οι δικαιούχοι μισθωτές έχουν το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να υποβάλλουν αίτηση στον Α.Ο.Ο.Α. με την οποία να ζητούν την απόκτηση της κυριότητας της κατοικίας, εφόσον καθ` όλη την προηγούμενη περίοδο κατέβαλαν εμπρόθεσμα και κανονικό το μίσθωμα και τα αναλογούντα κοινόχρηστα της κατοικίας τους. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ κατά τη σύναψη της σχετικής δικαιοπραξίας ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του ποσού με βάση το οποίο είχε υπολογισθεί αρχικά το μηνιαίο μίσθωμα και του συνολικού ποσού των μισθωμάτων που έχουν ήδη καταβληθεί.

Αν δεν υποβληθεί αίτηση για τη μεταβίβαση της κυριότητας της εκμισθωμένης κατοικίας, η μίσθωση λήγει αυτοδικαίως χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μετά παρέλευση έξι (6} ετών από τη σύναψή της ή πλέον αυτών μέχρι την επόμενη μετάθεση των δικαιούχων αξιωματικών.

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής `Άμυνας που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Α.Ο.Ο.Α. καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εκμίσθωσης των κατοικιών, οι διαδικασίες της οριστικής παραχώρησης των κατοικιών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

9. Τα μέλη του Α.Ο.Ο.Α. που λαμβάνουν δάνειο αποκλειστικά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Α.Ο.Ο.Α. για την αγορά, αποπεράτωση και επέκταση κατοικίας επιτρέπεται να εξοφλούν εφάπαξ το μη ληξιπρόθεσμο τμήμα του δανείου με έκπτωση 10%, εφόσον η εξόφληση γίνει μετά παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία σύναψης της δανειακής σύμβασης και προ της παρελεύσεως δεκαετίας με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει εμπρόθεσμα η αποπληρωμή των δόσεων του δανείου που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό.

10. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής `Άμυνας, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Α.Ο.Ο.Α. ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 9

1. Οι πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της ΑΕΕΠ-Κ (ΠΥΡΚΑΛ) προς το I.Κ.Α. και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς που βεβαιώθηκαν και οφείλονται μέχρι τις 31.12.1998 και οι οποτεδήποτε όμοιες και μέλλουσες να βεβαιωθούν, που αμφότερες προκύπτουν και έχουν σχέση αποκλειστικά και μόνον από τη σχετική εφαρμογή από τους ενδιαφερόμενους της διάταξης του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2190/1994, αναλαμβάνονται από το Δημόσιο. Από την ισχύ της παρούσας διάταξης αίρονται τυχόν αναγκαστικά μέτρα κατά της επιχείρησης, εξαλείφεται το αξιόποινο από την καθυστέρηση απόδοσης εισφορών στο I.Κ.Α. και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς και χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα.

2. Ο τρόπος και ο χρόνος αποπληρωμής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής `Άμυνας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Άρθρο 10
Η παράγραφος 18 γ` του άρθρου 3 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α`) καταργείται, η δε αναφερόμενη σε αυτήν δημόσια έκταση ΑΒΚ 2653 συνολικής έκτασης 1.360 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη Θέρμη του Νομού Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζεται εφεξής ως στρατιωτική περιοχή, ανήκοντας κατά χρήση και αρμοδιότητα στην Πολεμική Αεροπορία.

Άρθρο 11
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗΑΠΟΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι λόγοι ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ που επέβαλαν τη νέα οργανωτική δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, την οποία αποφάσισε το ΚΥ.Σ.Ε.Α., επιβάλλουν την εξεύρεση χωροταξικών λύσεων, που να πληρούν τις προϋποθέσεις μεγάλων σύγχρονων στρατοπέδων για απόκτηση της απαιτούμενης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Ο στρατωνισμός των αναδιατασσόμενων δυνάμεων μέσα στο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον πρέπει να γίνει σε στρατόπεδα (βάσεις) που να καλύπτουν πλήρως τις λειτουργικές και επιχειρησιακές ανάγκες των Μονάδων.

Ο μεγάλος αριθμός στρατοπέδων που διαθέτουν οι `Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και ο τρόπος διάταξής τους σε όλη την Ελληνική Επικράτεια καθορίστηκε σύμφωνα με τα δεδομένα και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις παρελθουσών δεκαετιών.

Η υπάρχουσα σήμερα κατάσταση είναι αποτέλεσμα της αρχικής σχεδίασης, όπως διαμορφώθηκε μετά τις κατά καιρούς επεμβάσεις που επέβαλλαν οι διαφοροποιήσεις των επιχειρησιακών δεδομένων, των κοινωνικών συνθηκών, αλλά και γενικά όλων των παραγόντων που επηρεάζουν καθοριστικό τη μεταστάθμευση Μονάδων. Ο μεγάλος αριθμός των διάσπαρτων στρατοπέδων σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, με χωριστές λειτουργίες το καθένα, δεν εξυπηρετεί τους επιχειρησιακούς στόχους όπως την εκπαίδευση, την αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων ασφαλείας, τη σωστή ανάπτυξη των σύγχρονων οπλικών συστημάτων και τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού.

Κατά την εποχή της αρχικής εγκατάστασης των στρατοπέδων οι οικιστικές συγκεντρώσεις της χώρας ήταν σαφώς μικρότερου μεγέθους, με όρια αστικού χώρου πολύ περιορισμένα σε σχέση με τα σημερινό. Η εγκατάσταση των στρατοπέδων έγινε τότε στην περιφέρεια ή έξω από τα όρια του αστικού χώρου, σε θέσεις οι οποίες, πέρα από την εξυπηρέτηση αυτών καθ` εαυτών των αναγκών των στρατοπέδων, ήταν και συμβατές με τις χρήσεις γης της συγκεκριμένης κάθε φορά περιοχής.

Με την εξέλιξη της μεταπολεμικής ανάπτυξης (συγκεντρωτισμός, αστυφιλία κ.λπ.) οι πόλεις εξαπλώθηκαν με ραγδαίους – και κατά το πλείστον – ανεξέλεγκτους ρυθμούς. Άμεση συνέπεια αυτής της εξέλιξης ήταν ο εγκλωβισμός των στρατοπέδων μέσα στον αστικό ιστό των πόλεων και – στις περισσότερες περιπτώσεις – σε άμεση γειτνίαση με χρήσεις ασύμβατες με το σκοπό, τη λειτουργία και τις ανάγκες των στρατοπέδων.

Παράλληλα, οι ανεξέλεγκτοι ρυθμοί εξάπλωσης των πόλεων ελαχιστοποίησαν τη δυνατότητα έγκαιρης επέμβασης της Πολιτείας για τη διασφάλιση γης, απαραίτητης τόσο υπό μορφή ελεύθερων χώρων αναψυχής και πρασίνου, όσο και για την κάλυψη αναγκών κοινωνικού εξοπλισμού γης στον αστικό χώρο, η αξία της οποίας σήμερα έχει καταστήσει την απόκτησή της από την πολιτεία απαγορευτική.

Με την επιχείρηση πολεοδομικής ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α. -ν.1337/1983) και μέσω των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων έχει ήδη προβλεφθεί η σταδιακή απομάκρυνση των περισσότερων από τα στρατόπεδα που βρίσκονται μέσα στις πόλεις και η απόδοση του χώρου τους σε χρήστες πρασίνου και κοινωνικών λειτουργιών.

Η υλοποίηση, όμως, αυτού του σχεδιασμού προσέκρουσε σοβαρό στο θέμα ανεύρεσης πόρων, απαιτούμενων τόσο για τη μετεγκατάσταση των στρατοπέδων, όσο και για τη δημιουργία πρασίνου και εγκαταστάσεων κοινωνικού εξοπλισμού.

Οι σύγχρονες απαιτήσεις για την αναβάθμιση των πόλεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων απαιτεί – επιβάλλει την απομάκρυνση των στρατοπέδων:

– τόσο γιατί οι χρήσεις τους δεν είναι συμβατές με τη χρήση της κατοικίας,

– όσο και γιατί με την απομάκρυνσή τους προσδοκάται – αναμένεται να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την απόκτηση χώρων και την ανάπτυξη σε αυτούς χρήσεων πρασίνου, αναψυχής αλλά και υποδομής για χώρους κοινωνικού εξοπλισμού.

Το κόστος όμως της απομάκρυνσης των στρατοπέδων και της δημιουργίας νέων μεγάλων σύγχρονων στρατοπέδων είναι σημαντικό, ύψους πολλών δεκάδων δισ. δραχμών. Το κόστος αυτό δεν είναι δυνατόν να αναληφθεί από τη Στρατιωτική Υπηρεσία και τον Κρατικό Προϋπολογισμό υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες ούτε ακόμη σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Προοπτική χρηματοδότησης για μετεγκατάσταση στρατοπέδων ή ανάπλαση παλαιών στρατιωτικών εγκαταστάσεων από την Ε.Ε. ή το ΝΑΤΟ δεν υπάρχει στο ορατό μέλλον.

Παράλληλα η απόκτηση των χώρων των μεταφερόμενων στρατοπέδων, από τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή τους Ο.Τ.Α., επ` ωφέλεια των οποίων θα διατεθεί μέρος των αποδεσμευόμενων εκτάσεων, με άμεσο τρόπο (αγορά, απαλλοτρίωση κ.λπ.) δεν αναμένεται να είναι αποτελεσματική με τις παρούσες οικονομικές δυνατότητες των Ο.Τ.Α. δεδομένου ότι αυτός ήταν ο κύριος λόγος μη εφαρμογής των παλαιών (προ του ν. 1337/1983) ρυμοτομικών σχεδίων.

Εξάλλου μια ρύθμιση τέτοιας εμβέλειας πρέπει να αντιμετωπισθεί μέσα στα γενικότερα πολεοδομικά και οικονομικά πλαίσια, σύμφωνα με το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες, καθώς και τις σύγχρονες πολεοδομικές παραμέτρους, για την υλοποίηση του προγράμματος και την εξεύρεση οικονομικών πόρων, αποκλειομένου του δανεισμού, που θα διευρύνει το Δημόσιο Χρέος.

Για τους παραπάνω λόγους αποφασίζεται να προωθηθεί από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ένα ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα για τη μετεγκατάσταση των στρατοπέδων και την ταυτόχρονη αναβάθμιση των αστικών συγκροτημάτων.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Απομάκρυνσης των Στρατοπέδων από τα αστικό κέντρα και μετεγκατάστασης τους σε νέες θέσεις αναφέρεται στο σύνολο της Χώρας και στοχεύει πρωτίστως στην κάλυψη των σύγχρονων και μακροπρόθεσμων επιχειρησιακών αναγκών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την Εθνική Ασφάλεια και `Άμυνα, και παράλληλα, στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στην αποκατάσταση της συνέχειας και εύρυθμης λειτουργίας του αστικού χώρου. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος συμφωνείται πλαίσιο συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Έργων.

Από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής `Άμυνας, για το σχεδιασμό και τη διαχείριση του όλου Προγράμματος ιδρύεται ειδική υπηρεσία η οποία θα υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής `Άμυνας.

Η ειδική αυτή υπηρεσία θα είναι ευέλικτη και θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικό κριτήρια, ώστε να εξασφαλίζεται ταχύτητα ενεργειών, αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των επί μέρους στόχων και ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης.

Από την πλευρά του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Έργων, ο σχεδιασμός και η προώθηση του Προγράμματος θα γίνεται:

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Έργων – Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού για τα στρατόπεδα που βρίσκονται σε όλα τα αστικά κέντρα της Χώρας, καθώς και γι` αυτά της Περιφέρειας Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, για τα θέματα αρμοδιότητάς της.

Από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας για τα στρατόπεδα που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής, για τα θέματα αρμοδιότητάς του.

Από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης για τα στρατόπεδα που βρίσκονται στο Νομό Θεσσαλονίκης, για τα θέματα αρμοδιότητάς του.

Από τους Οργανισμούς Ρυθμιστικών Σχεδίων άλλων αστικών κέντρων της Χώρας, όταν αυτοί ιδρυθούν στα πλαίσια των διατάξεων του ν. 2508/1997 “Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της Χώρας και άλλες διατάξεις” για τα θέματα αρμοδιότητάς τους.

Είναι δυνατή η σύσταση Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας μεταξύ των δύο Υπουργείων ή και άλλων Υπουργείων και φορέων για την κατά περίπτωση αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων. ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σχετικό:  παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.2984/2002(Α΄ 15

Η διερεύνηση του θέματος της απομάκρυνσης γίνεται ανά στρατόπεδο ή ομάδα στρατοπέδων, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τις πολεοδομικές συνθήκες του κάθε αστικού κέντρου.

Η έρευνα για την ανεύρεση νέων θέσεων εγκατάστασης των στρατοπέδων γίνεται κατ` αρχήν για τις διαθέσιμες εκτάσεις του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. στην κάθε περιοχή. Εφόσον αυτές δεν υπάρχουν ή κρίνονται ακατάλληλες τόσο ως προς τις επιχειρησιακές ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής `Άμυνας, όσο και ως προς τα χωροταξικό και πολεοδομικό κριτήρια, τότε η έρευνα στρέφεται σε απόκτηση ιδιωτικών εκτάσεων.

Οι χώροι των υπό μετεγκατάσταση στρατοπέδων είναι δυνατόν να πολεοδομηθούν με χρήσεις ελεύθερων χώρων, πρασίνου, κοινωνικών λειτουργιών αλλά και άλλων αστικών χρήσεων, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από τα εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, με δυνατότητες οικονομικής απόδοσης, ώστε να αντιμετωπισθεί το μεγαλύτερο δυνατό μέρος του κόστους μετεγκατάστασης. Επίσης μπορούν να προβλεφθούν χρήσεις στρατιωτικών υπηρεσιών και αστικές χρήσεις.

Για τις τελευταίες αυτές χρήσεις, διατίθεται τμήμα της συνολικής έκτασης το οποίο θα προσδιορίζεται από τα πολεοδομικό δεδομένα και τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιοχής. Η πολεοδόμηση γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. Σε περίπτωση ομάδας στρατοπέδων, το ποσοστό δυνατότητας πολεοδόμησης υπολογίζεται για το σύνολο της έκτασης όλων των στρατοπέδων της ομάδας, ενώ είναι δυνατή η κατανομή του στους διάφορους χώρους της ομάδας ανάλογα με τις πολεοδομικές συνθήκες της κάθε περιοχής.

Το τμήμα του στρατοπέδου που πολεοδομείται με άλλες αστικές χρήσεις παραμένει ή περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η διαχείρισή του γίνεται από τους αρμόδιους φορείς, ενώ η ειδική υπηρεσία έχει εισηγητικό ρόλο. Στο υπόλοιπο τμήμα καθορίζονται χρήσεις πρασίνου, αναψυχής και κοινωνικού εξοπλισμού. Η εμβέλεια, ο χαρακτήρας και η ένταση των χρήσεων αυτών (δηλ. τοπικού ή υπερτοπικού χαρακτήρα) αποτελούν καθοριστικές παραμέτρους για τη μεταβίβαση της κυριότητας και διαχείρισης του τμήματος αυτού από το Δημόσιο στην οικεία τοπική αυτοδιοίκηση (Α` ή Β` βαθμού αντίστοιχα).

Οι πόροι από τη διαχείριση της πολεοδομημένης γης διατίθενται αποκλειστικό για να συντελεστεί η μετεγκατάσταση του/των στρατοπέδων και με έκταση αναφοράς στο συγκεκριμένο κάθε φορά αστικό κέντρο.

Σχετικό:  παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.2984/2002(Α΄ 15)

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο συνεργασίας Υπουργείου Εθνικής `Άμυνας – Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Έργων, περιλαμβάνονται:

– Η καταγραφή και ταξινόμηση των στρατοπέδων που θα αποδεσμευθούν και ο καθορισμός προτεραιοτήτων,

– Ο προσδιορισμός του κόστους μετεγκατάστασης από το Υπουργείο Εθνικής `Άμυνας,

– Η εξεύρεση νέων θέσεων εγκατάστασης.

– Ο καθορισμός χρήσεων γης στους χώρους που απομένουν μετά την απομάκρυνση των στρατοπέδων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Έργων και τους Οργανισμούς Ρ.Σ. Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

– Ο προσδιορισμός των συνολικών πόρων που δύνανται να εξασφαλιστούν μέσω της πολεοδόμησης με την επιδίωξη κατά το δυνατόν ισοσκελισμού του κόστους μετεγκατάστασης.

– Η μεθοδολογία, οι προδιαγραφές, η επίβλεψη και οι δαπάνες εκπόνησης των απαραίτητων μελετών, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Έργων και των Οργανισμών για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης.

– Η προώθηση των απαιτούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων που πιθανό θα απαιτηθούν.

Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα που προωθούμε αποτελεί ολοκληρωμένη και πλέον αποτελεσματική παρέμβαση, που στο δυνατό συντομότερο χρόνο θα αναβαθμίσει σημαντικό και το στρατιωτικό δυναμικό της Χώρας και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των αστικών κέντρων, στην κοινωνική ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αξιοποιώντας υπάρχοντες πόρους, που άλλως παραμένουν αναξιοποίητοι αλλά και προκαλούν επιπλέον δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας, τόσο των ίδιων των στρατοπέδων όσο και των αστικών περιοχών.

Παράλληλα θα υπάρξουν και άλλες ωφέλειες, όπως βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, προγραμματισμένη και δεσμευτική χρήση των αποδεσμευόμενων εκτάσεων των στρατοπέδων, παρεμβάσεις στις αξίες γης των πόλεων, μεγάλο μελετητικό και κατασκευαστικό αντικείμενο (νέες θέσεις εργασίας) κ.λπ..

Αθήνα, Οκτώβριος 1998

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Απ. – Αθ. Τσοχατζόπουλος Κ. Λαλιώτης

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑ. ΤΖΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣΓ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΕ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Μ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 1999

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ