ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 2743 ΦΕΚ Α΄211/13.8.1999

Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νομό που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 39 Ν.4256/2014,ΦΕΚ Α 92/14.4.2014.

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

α) “Πλοίο αναψυχής”: Κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των 7 (επτά) μέτρων, το οποίο, είτε διαθέτει είτε όχι χώρους ενδιαίτησης, έχει τη δυνατότητα, από τη γενική κατασκευή του. να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης.

β) “Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής”: Το πλοίο αναψυχής που έχει μεταφορική ικανότητα μέχρι και 49 (σαράντα εννέα) επιβατών, το οποίο διαθέτει χώρους ενδιαίτησης, πέραν αυτών του πληρώματος, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την τέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με ολική ναύλωση.

γ) “Ιστιοφόρο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής”: Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία, ως κύριο μέσο πρόωσης, φέρει βοηθητικό κινητήρα πρόωσης και συγκεντρώνει τα κριτήρια καθορισμού του ως ιστιοφόρου, όπως αυτά ισχύουν.

δ) “Μηχανοκίνητο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής”: Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει μηχανή, ως κύριο μέσο πρόωσης για ναυσιπλοία, και βοηθητικό μέσο πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, το οποίο και αναφέρεται στο πιστοποιητικό ασφαλείας.

ε) “Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής”: Το πλοίο αναψυχής που δεν είναι επαγγελματικό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

στ) «Πλοίαρχος»: Το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, με σύμβαση ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής.

ζ) «Κυβερνήτης”: αα) Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής: Το πρόσωπο που προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή ή ο επιβάτης, που διαθέτει ναυτική ικανότητα και εμπειρία και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, το οποίο μπορεί να εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, συμφωνά με το νόμο αυτόν, ββ) Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής: Το πρόσωπο το οποίο ασκεί τη διακυβέρνηση τον πλοίου και διαθέτει ναυτική ικανότητα και εμπειρία. Ο κυβερνήτης έχει όλες τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται για τον πλοίαρχο.

η) “Πλήρωμα”: Το σύνολο των προσώπων που υπηρετούν με σύμβαση ναυτολόγησης σε πλοίο αναψυχής. εκτός του πλοιάρχου

θ) “Επιβάτης”: Κάθε πρόσωπο, το οποίο επιβαίνει σε πλοίο αναψυχής είτε επαγγελματικό είτε ιδιωτικό, εκτός του πλοιάρχου και του πληρώματος ή του κυβερνήτη και των παιδιών ηλικίας κάτω του ενός έτους.

ι) “Επιβαίνοντες”: Ο πλοίαρχος και το πλήρωμα ή ο κυβερνήτης, οι επιβάτες και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους, που επιβαίνουν σε πλοίο αναψυχής.

ια) “Χώροι ενδιαίτησης”: Οι κλειστοί χώροι διαμονής, σίτισης και υγιεινής του πλοίου.

ιβ) “Λιμένας αφετηρίας”: Ο ελληνικός λιμένας από τον οποίο αποπλέει το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής με τους επιβαίνοντες και πραγματοποιείται η έναρξη του ταξιδιού για αναψυχή ή και περιήγηση.

“ιγ) “Παραδοσιακό πλοίο,: Το πρωτότυπο και κάθε μεμονωμένο ομοίωμα  ιστορικού πλοίου, που σχεδιάστηκε πριν το έτος 1965 και κατασκευάστηκε κατά  το μεγαλύτερο μέρος από τα αρχικά υλικά.”

Σημ.: όπως η περ. ιγ` προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.1 Ν.3182/2003,     ΦΕΚ Α 220/12.9.2003.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια χαρακτηρισμού επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ως ιστιοφόρου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αυτά που αφορούν στην κατασκευή και ευστάθεια του πλοίου και στα κριτήρια με τα οποία θεωρείται ο κινητήρας ως βοηθητικός. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας  καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τα ειδικότερα τεχνικά  και λεπτομερειακά κριτήρια, για το χαρακτηρισμό επαγγελματικού ή ιδιωτικού  πλοίου αναψυχής, ως παραδοσιακού και κάθε άλλο σχετικό θέμα,.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.2 άρθρ.40      Ν.3182/2003, ΦΕΚ Α 220/12.9.2003.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 2
Άδεια επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 39 Ν.4256/2014,ΦΕΚ Α 92/14.4.2014.

1. α) Με άδεια του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση που καταθέτει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν) ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής, μπορεί να χαρακτηριστεί ένα πλοίο αναψυχής επαγγελματικό. Η άδεια ισχύει για αόριστο χρόνο, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου αυτού.

β) Με την αίτηση υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

αα) Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητος του πλοίου αναψυχής από το οποίο προκύπτει η οριστική νηολόγησή του σε ελληνικό νηολόγιο ή σε νηολόγια που αναφέρονται στην παράγραφο 5 περίπτωση δ΄ του άρθρου 16.

ββ) Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ασφαλείας που είναι σε ισχύ και αναγνωρίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, από το οποίο να προκύπτει ότι το πλοίο αναψυχής είναι κατάλληλο για να χαρακτηρισθεί επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού.

γγ) Θεωρημένο αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών με αντικείμενο την εκμετάλλευση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, που εκδίδεται από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (ΔΟΥ)

δδ) Απόδειξη είσπραξης παραβόλου ή έντυπο παραβόλου

εε) Βεβαίωση από το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ν.Ε.Ε.) περί εγγραφής σε αυτό και μη ύπαρξης οφειλών.

2. Η άδεια υπόκειται σε τακτική θεώρηση, από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.  Ε. Ν. ανά πενταετία και ειδικότερα το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη  συμπλήρωση πέντε ετών: αα) από την έκδοση ή ββ) την προηγούμενη θεώρηση ή  γγ) τη λήξη της κατ` εξαίρεση θεώρησης που τυχόν έχει χορηγηθεί και εφόσον  έχουν εκπληρωθεί οι όροι που καθορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του  άρθρου 3.

Για τη θεώρηση προσκομίζονται:

α) απόδειξη είσπραξης παραβόλου ή έντυπο παραβόλου,

β) επικυρωμένο αντίγραφο του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριακών Στοιχειών  Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής,

γ) βεβαίωση από το Ν.Ε.Ε. ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς αυτό και

δ) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του δικαιούχου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.3 άρθρ.40 Ν.3182/2003,     ΦΕΚ Α 220/12.9.2003.

3. α) Η άδεια μπορεί, κατ` εξαίρεση, να θεωρηθεί για ένα (1) μόνο έτος, αν δεν πραγματοποιήθηκε το προβλεπόμενο κατώτατο όριο ημερών ναύλωσης και με σκοπό τη συμπλήρωση αυτού, αν η μη πραγματοποίηση του ορίου οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε μεγάλης έκτασης μετασκευές ή επισκευές, που έχουν έγκαιρα και γραπτά αναφερθεί στην πλησιέστερη λιμενική αρχή. Για την κατ` εξαίρεση θεώρηση πρέπει να κατατεθεί από τον δικαιούχο αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν., κατά το  τελευταίο τρίμηνο πριν τη συμπλήρωση “πέντε (5)ετών” από την έκδοση ή την προηγούμενη θεώρηση της άδειας.

Με την αίτηση υποβάλλονται τα στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα πιο πάνω  περιστατικά, καθώς και η απόδειξη είσπραξης του παραβόλου ή το έντυπο του  παραβόλου που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 7.

β) Εφαρμογή της προηγούμενης διάταξης δεν μπορεί να γίνει για δεύτερη συνεχή φορά, αν δεν έχει μεσολαβήσει τουλάχιστον μία τακτική ή εκπρόθεσμη θεώρηση.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με τις παρ.4 και 5 αντίστοιχα άρθρ.40 Ν.3182/2003, ΦΕΚ Α 220/12.9.2003.

4. Αν δεν θεωρηθεί η άδεια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, επιτρέπεται η εκπρόθεσμη και για μία  “πενταετία” θεώρησή της, από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν., εφόσον ζητηθεί εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία συμπλήρωσης των “πέντε (5)  ετών” από την έκδοση της άδειας ή την προηγούμενη θεώρηση αυτής ή από τη λήξη της κατ` εξαίρεση θεώρησης, κατά περίπτωση, και εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι όροι που καθορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.6 άρθρ.40 Ν.3182/2003,       ΦΕΚ Α 220/12.9.2003.

Η εκπρόθεσμη αυτή θεώρηση ισχύει αναδρομικώς από την ημερομηνία συμπλήρωσης των “πέντε (5)ετών” από την έκδοση της άδειας ή την προηγούμενη θεώρηση αυτής ή τη λήξη της κατ` εξαίρεση θεώρησης που τυχόν έχει χορηγηθεί, κατά περίπτωση. Για τη θεώρηση αυτήν προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.7 άρθρ.40 Ν.3182/2003,       ΦΕΚ Α 220/12.9.2003.

5. α) Η άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού παύει να ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

αα) Μετά από αίτηση του δικαιούχου.

ββ) Αν διαγραφεί το πλοίο από το νηολόγιο στο οποίο είναι εγγεγραμμένο.

γγ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12.

β) Για την παύση ισχύος εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,  στην οποία ορίζεται και η ημερομηνία της παύσης. Με όμοια απόφαση  καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της ημερομηνίας έναρξης της παύσης ισχύος  της άδειας του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής λόγω μη εκπλήρωσης των  υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 σε συνδυασμό με  τις διατάξεις της περίπτωσης α` της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του  άρθρου 2.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.8 άρθρ.40 Ν.3182/2003,  ΦΕΚ Α 220/12.9.2003.

6. α) Αν αλλάξει η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός ή μεταβληθούν τα στοιχεία του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής που αναγράφονται στην άδεια, η μεταβολή σημειώνεται στην άδεια. Για τη σημείωση της μεταβολής αυτής κατατίθεται από τον δικαιούχο σχετική αίτηση στην αρμόδιο Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν. εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που επήλθε η μεταβολή, στην οποία επισυνάπτονται η άδεια του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 περίπτωση β΄ υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ του άρθρου αυτού. Αν αλλάξει η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός, επισυνάπτονται και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 περίπτωση β υποπεριπτώσεις γγ΄ και εε΄ του άρθρου αυτού.

β) Αν αλλάξει η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός, ο νέος πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγουμένου, που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου αυτού και αφορούν τη συμπλήρωση του ορίου ημερών ναύλωσης, που προβλέπεται οπό την παράγραφο 7του άρθρου 3 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου αυτού.

γ) Αν χαθεί η άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. γεγονός που βεβαιώνεται με την υποβολή, από τον δικαιούχο, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, χορηγείται αντίγραφο της άδειας, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη “Αντίγραφο λόγω απώλειας”.

7. Η άδεια παύει αυτοδικαίως να ισχύει εφόσον μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες δεν θεωρηθεί ή δεν ζητηθεί η καταχώριση αλλαγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3, 4 και 6 του άρθρου αυτού. Για την αυτοδίκαιη παύση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν. “Οι διατάξεις της παραγράφου 5 για τον τρόπο υπολογισμού της ημερομηνίας  παύσης της ισχύος της άδειας εφαρμόζονται αναλόγως.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.9 άρθρ.40         Ν.3182/2003,  ΦΕΚ Α 220/12.9.2003.

8. Επιτρέπεται η έκδοση νέας άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, εφόσον για το πλοίο αυτό έπαυσε η ισχύς της άδειάς του σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 περίπτωση α` υποπεριπτώσεις αα` και ββ` και 7 του άρθρου αυτού. Για την έκδοση της νέας άδειας απαιτείται να:

α) Κατατεθεί από τον δικαιούχο αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν., στην οποία επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περίπτωση β` του άρθρου αυτού.

β) Υποβάλλεται πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του δικαιούχου, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την      παρ.10 άρθρ.40 Ν.3182/2003, ΦΕΚ Α 220/12.9.2003.

9. Οι δικαιούχοι που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους μπορούν να ενεργούν και με αντιπρόσωπο, στον οποίο έχουν χορηγήσει ειδική έγγραφη πληρεξουσιότητα. Αντίγραφο του πληρεξουσίου κατατίθεται μαζί μετά δικαιολογητικά.

10. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται ο τύπος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτήν και μπορούν να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού.

Σχετικό:  παρ.5 άρθρ.37 Ν.3182/2003,ΦΕΚ Α 220

Άρθρο 3
Ναύλωση
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 39 Ν.4256/2014,ΦΕΚ Α 92/14.4.2014.

1. α) Η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με ολική ναύλωση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον παρόντα νόμο, από πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.

β) ΤΟ δικαίωμα εκτέλεσης των ταξιδιών που αναφέρονται στην περίπτωση α`  επεκτείνεται και στα πλοία αναψυχής που αναφέρονται στην περίπτωση δ` της  παραγράφου 6 του άρθρου 1 Ο, εφόσον τα πλοία αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις  που απαιτούνται για την εκτέλεση ενδομεταφορών στα κράτη που αναφέρονται στο  ίδιο άρθρο και έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του  νόμου αυτού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.11 άρθρ.40 Ν.3182/2003,    ΦΕΚ Α 220/12.9.2003.

2. Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον με ολική ναύλωση διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) ωρών και έχει ως αποκλειστικά σκοπό την αναψυχή ή και περιήγηση. Ολική ή μερική ναύλωση για μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται.

3. α) Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν οι πλοιοκτήτες για τα υπό την πλοιοκτησία τους και οι εφοπλιστές για τα υπό τον εφοπλισμό τους επαγγελματικό πλοία αναψυχής.

β) Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν επίσης οι ναυλομεσίτες και οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας γραφείου γενικού τουρισμού. Η άσκηση του δικαιώματος εκναύλωσης από τα πρόσωπα αυτά προϋποθέτει την έγγραφη συγκατάθεση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστής με τους οποίους καθίστανται συνυπεύθυνα για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των όρων του ναυλοσύμφωνου.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ναυλομεσίτη επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων και κάθε λεπτομέρεια.

5. Επιβίβαση στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής άλλων προσώπων, πέραν αυτών που αναγράφονται στη θεωρημένη, από τη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας, κατάσταση επιβαινόντων δεν επιτρέπεται, εάν η επιβίβαση αυτή προβλέπεται ρητά από το ναυλοσύμφωνο.

6. Εφόσον η εκναύλωση γίνεται σε αλλοδαπούς, το αντάλλαγμα που εισπράττεται διατίθεται από τον εκναυλωτή σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

7.α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής πρέπει να συμπληρώνει κατώτατο, ανά πενταετία, όριο ημερών ναύλωσης, το οποίο ορίζεται σε τριακόσιες  ημέρες, όταν εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σε διακόσιες ημέρες  όταν εκναυλώνεται με πλοίαρχο και πλήρωμα και σε εβδομήντα πέντε ημέρες  όταν πρόκειται για χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό επαγγελματικό πλοίο  αναψυχής, ανεξάρτητα αν αυτό εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα.  Για τη συμπλήρωση των ορίων αυτών υπολογίζονται οι ημέρες ναύλωσης που  πραγματοποιούνται μέσα ή έξω από την ελληνική επικράτεια, εφόσον  αποδεικνύονται ή πιστοποιούνται Οι ημέρες ναύλωσης μέσα στην ελληνική  επικράτεια αποδεικνύονται από το “Ειδικό `Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων  Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας  καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος πιστοποίησης των ημερών ναύλωσης που  πραγματοποιούνται έξω από την ελληνική επικράτεια και κάθε άλλο σχετικό  θέμα.

β) Το έλλειμμα από τις ημέρες που αναφέρονται στην περίπτωση α`  συμπληρώνεται από τυχόν πλεόνασμα της προηγούμενης πενταετίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε   με την      παρ.12 άρθρ.40 Ν.3182/2003, ΦΕΚ Α 220/12.9.2003.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ν.Ε.Ε., μπορεί:

αα) Να τροποποιούνται τα κατώτατα όρια ημερών ναύλωσης της περίπτωσης α` της παραγράφου αυτής.

ββ) Να ορίζεται κατώτατο ημερήσιο όριο ναύλου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ανάλογα με την κατηγορία, τη χωρητικότητα, το μήκος ή τη μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες του πλοίου.

Άρθρο 4
Ναυλοσύμφωνο
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 39 Ν.4256/2014,ΦΕΚ Α 92/14.4.2014.

1. Η σύμβαση ολικής ναύλωσης έχει ως αντικείμενο τη χρήση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχή μόνο για αναψυχή ή και περιήγηση. Η σύμβαση αποδεικνύεται εγγράφως με την κατάρτιση ναυλοσύμφωνου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυπλίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ν.Ε.Ε,. καθορίζονται υπόδειγμα του ναυλοσύμφωνου, ο τρόπος θεώρησης του, οι βασικοί του όροι καθώς και κάθε λεπτομέρεια.

2. α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, όταν είναι ναυλωμένο, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με αντίγραφο ναυλοσύμφωνου πριν από τον απόπλου του από το λιμένα αφετηρίας. Το αντίγραφο αυτό θεωρείται από τη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας, βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση από τις αρμόδιες αρχές. Θεωρημένο αντίγραφο του ναυλοσύμφωνου αυτού κατατίθεται από τον εκναυλωτή, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 3, με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ.. Η κατάθεση αυτή γίνεται και από τον ναυλωτή, εάν υποχρεούται σε υποβολή τέτοιας δήλωσης.

Με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α) μπορεί να καθορίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα αντίγραφα των ναυλοσυμφώνων, καθώς και διαφορετικός τρόπος και χρόνος υποβολής αυτών.

β) Τα ναυλοσύμφωνα φυλάσσονται, με μέριμνα και ευθύνη του εκναυλωτή, επί μία πενταετία από την ημερομηνία θεώρησής τους.

γ) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής μπορεί, με ειδική άδεια του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, να αποπλεύσει χωρίς επιβάτες, αν απαιτείται να πλεύσει προς άλλο λιμένα για την παραλαβή επιβατών ή αν επιστρέψει στο λιμένα του μόνιμου ελλιμενισμού του, μετά την οριστική αποβίβαση των επιβατών. Η ειδική αυτή άδεια αναφέρει τους λιμένες προσέγγισης. Παρέκκλιση είναι δυνατή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας ή εκτέλεσης ναυλοσύμφωνου που έχει συναφθεί εκτάκτως, για τους οποίους πρέπει να ενημερωθεί η αρχή που χορήγησε την άδεια.

δ) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης γ` εφαρμόζονται και για το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, που έχει υποστεί βλάβη και κρίνεται αναγκαίο, από την αρμόδια λιμενική αρχή, να μεταβεί σε άλλο λιμένα για επισκευή. Στην περίπτωση αυτήν η ειδική άδεια του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής αναφέρει και το είδος της βλάβης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.16 άρθρ.11     Ν.2954/2001,ΦΕΚ Α 255/2.11.2001.

3. Ως λιμένας αφετηρίας και ελέγχου της σύμβασης ολικής ναύλωσης, στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται έναρξη του ταξιδιού στην αλλοδαπή, θεωρείται ο πρώτος ελληνικός λιμένας στον οποίο προσεγγίζει το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής.

4. Πριν από τον απόπλου, ο Πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας, κατάσταση με τα στοιχεία των επιβαινόντων, αντίγραφο της οποίας, θεωρημένο από την ίδια αρχή πρέπει να φέρει μαζί με τα λοιπά έγγραφα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει μεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποβάλει για θεώρηση νέα κατάσταση στην αρμόδια λιμενική αρχή.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας  καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης ταξιδιών, όταν το  επαγγελματικό πλοίο αναψυχής δεν είναι ναυλωμένο.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.13 άρθρ.40 Ν.3182/2003     ΦΕΚ Α 220/12.9.2003.

6. Η λιμενική αρχή σε λιμένα αρμοδιότητας της οποίας είναι ελλιμενισμένο το πλοίο κατά την έκδοση άδειος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, χορηγεί το «Εδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής», με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυπλίας καθορίζονται το αντίτιμο του εντύπου αυτού, που αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας της λιμενικής αρχής που το χορηγεί, ο τύπος του, τα στοιχεία που αναγράφονται, η ισχύς, η διαδικασία αντικατάστασης του σε περίπτωση απώλείας, τα θέματα ελέγχου και θεώρησης του και κάθε λεπτομέρεια.

Άρθρο 5
Οργανική σύνθεση – Κυβερνήτης
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 39 Ν.4256/2014,ΦΕΚ Α 92/14.4.2014.

1. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η οργανική σύνθεση του προσωπικού των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του νόμου αυτού, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηρισμών τους.

2. Ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ολικού μήκους  μέχρι είκοσι μέτρα, επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετούν σε αυτά  πλοίαρχος και πλήρωμα. Στις περιπτώσεις αυτές, με την απόφαση της παραγράφου  3, μπορεί να ορίζονται πρόσθετα μέτρα ασφάλειας των επιβαινόντων και  προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που αφορούν κυρίως στην επιτρεπόμενη  έκταση των πλοίων, στον εξοπλισμό ασφαλείας και στη συγκράτηση πετρελαιοειδών  και λυμάτων, καθώς και κάθε άλλης ρυπογόνου ουσίας.  Στις περιπτώσεις αυτές τη διακυβέρνησή τους αναλαμβάνει κυβερνήτης, ο  οποίος, αν προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή, θεωρείται προστηθείς αυτού, όπως  ειδικότερα προβλέπεται στο ναυλοσύμφωνο. Σε κάθε περίπτωση ένας από τους  επιβάτες, πέραν του κυβερνήτη, πρέπει να έχει ναυτική εμπειρία, την οποία βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την      παρ.14 άρθρ.40 Ν.3182/2003, ΦΕΚ Α 220/12.9.2003.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ν.Ε.Ε., καθορίζονται τα προσόντα του κυβερνήτη, ο τρόπος απόδειξης κατοχής τους και κάθε λεπτομέρεια.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.14     άρθρ.40 Ν.3182/2003, ΦΕΚ Α 220/12.9.2003.

4. Οι κυβερνήτες που δεν είναι επιβάτες οφείλουν να έχουν κοινωνική ασφαλιστική κάλυψη. Για το θέμα αυτό εφαρμόζεται η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία.

Σχετικό:  παρ.6 άρθρ.16 Ν.3232/2004,ΦΕΚ Α 48

Άρθρο 6
Παράβολα
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 39 Ν.4256/2014,ΦΕΚ Α 92/14.4.2014.

1. Το Υ.Ε.Ν. τηρεί για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής Μητρώο και Αρχείο ατομικών φακέλων τους. Στο Μητρώο καταγράφονται το όνομα και ο αριθμός νηολογίου του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, καθώς και το όνομα ή η επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου που αναγράφεται στην άδεια ως δικαιούχος και ο αριθμός του φορολογικού μητρώου του. Στον ατομικό φάκελο κάβε πλοίου φυλάσσονται τα δικαιολογητικά που είναι σχετικά με την άδεια του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, αντίγραφο αυτής και κάθε άλλο έγγραφο που αφορά το πλοίο, σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

2. Με απόφαση του Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζονται τα θέματα τήρησης του Μητρώου και του Αρχείου, πρόσθετων στοιχείων εγγραφής στο Μητρώο, χρόνου τήρησης των ατομικών φακέλων μετά την παύση της ισχύος της άδειας και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 7
Παράβολα
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.15     άρθρ.40 Ν.3182/2003, ΦΕΚ Α 220/12.9.2003 στη συνέχεια  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 39 Ν.4256/2014,ΦΕΚ Α 92/14.4.2014.

1. Για την έκδοση άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, την έκδοση νέας  άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής σύμφωνα με τις διατάξεις της  παραγράφου 8 του άρθρου 2, την κατ` εξαίρεση θεώρηση της άδειας, που  προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 2 και την εκπρόθεσμη θεώρηση  αυτής, που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 2, καταβάλλεται  παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζεται σε τριάντα ευρώ ανά μέτρο ολικού  μήκους του πλοίου.

2. Για την τακτική θεώρηση της άδειας για μια πενταετία, καταβάλλεται  παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζεται σε δεκαπέντε ευρώ ανά μέτρο ολικού  μήκους του πλοίου.

3. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, το κλάσμα μέτρου  στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα, ενώ το 0,5 στρογγυλοποιείται στην  επόμενη μονάδα.

Άρθρο 8
Ειδικές ρυθμίσεις
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ το άρθρο 8 εκτός από την παρ.2 με το άρθρο 39 Ν.4256/2014,ΦΕΚ Α 92/14.4.2014.

1.α) Η μετακίνηση και κυκλοφορία επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ασφαλισμένα τουλάχιστον για:

αα) Αστική ευθύνη για θανάτους και σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων.

ββ) Αστική ευθύνη γιο υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε πενήντα εκατομμύριο (50.000.000) δραχμές,

γγ) Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να ανακαθορίζεται το ύψος των ασφαλιστικών ποσών της προηγούμενης περίπτωσης, να καθορίζονται ασφαλιστικά ποσά αναλόγως της μεταφορικής ικανότητας τον πλοίου και να ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τα οποία λόγω αργίας ή παροπλισμού δεν διαθέτουν ναυτολόγιο σε ισχύ, μπορούν να μετακινούνται προς ναυπηγεία, καρνάγια, επισκευαστήρια ή να πραγματοποιούν μικρής διάρκειας δοκιμαστικά ταξίδια ή μεθορμίσεις με άδεια του προϊσταμένου της αρμόδιας κατά τόπο λιμενικής αρχής, με την οποία καθορίζεται και η σύνθεση του προσωπικού τους, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το μισό της κανονικής σύνθεσης κατά ειδικότητα. Το προσωπικό αυτό πρέπει να είναι ασφαλισμένο σε ασφαλιστική εταιρεία.

3. Οι πλοιοκτήτες τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων υπό ελληνική σημαία, που υπάγονταν στις διατάζεις του Ν. 438/1976 (ΦΕΚ 256 Α΄). καθώς και οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος νόμου, έχουν την υποχρέωση, όταν τα πλοία αυτά διαγράφονται από τα ελληνικό νηολόγια λόγω αλλαγής σημαίας, να καταβάλλουν το συνάλλαγμα που αντιστοιχεί προς την αξία των πλοίων ή πλοιαρίων κατά το χρόνο της διαγραφής, εφόσον αυτό χορηγήθηκε κατά την εισαγωγή τους. Η αξία αυτή καθορίζεται από ειδική τριμελή επιτροπή, που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και έναν εκπρόσωπο του Ν.Ε.Ε.. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται ανά διετία, με κοινή απόφαση των Υπ. Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία της επιτροπής αυτής.

4. Επιτρέπεται η απόκτηση άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, προκειμένου περί πλοίου για το οποίο έχει συναφθεί χρηματοδοτική μίσθωση. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας. Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης, ρυθμίζονται οι ειδικοί όροι που διέπουν τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη νηολόγηση των πλοίων αυτών και κατ΄ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας, ως και κάθε λεπτομέρεια.

5. Ως προς τα τέλη διέλευσης της Διώρυγας Κορίνθου τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής θεωρούνται επιβατηγά πλοία και υπάγονται στο τιμολογιακό καθεστώς της κατηγορίας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 9
Ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ το άρθρο 9 εκτός από την παρ.6 με το άρθρο 39 Ν.4256/2014,ΦΕΚ Α 92/14.4.2014.

1. α) Απαγορεύεται η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου από ιδιωτικό πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία.

β) Απαγορεύεται η διαφήμιση, σε οποιαδήποτε χώρα και κατά οποιονδήποτε τρόπο, εκτέλεσης στην Ελλάδα ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου από ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία,

2. Πριν από τον απόπλου, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης κάθε ιδιωτικού πλοίου αναψυχής με ελληνική σημαία οφείλει να καταθέτει στη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας και κάθε λιμένα προσέγγισης κατάσταση με τα στοιχεία των επιβαινόντων, απλό αντίγραφο της οποίας πρέπει να φέρει μαζί με το λοιπά έγγραφα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ως λιμένας αφετηρίας θεωρείται ο ελληνικός λιμένας από τον οποίο ορίζει το ταξίδι ή ο πρώτος ελληνικής λιμένας στον οποίο προσεγγίζει το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, όταν το ταξίδι αρχίζει στην αλλοδαπή.

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 εφαρμόζεται και γιο τα ιδιωτικά πλοίο αναψυχής με ελληνική σημαία καθώς και για το σκάφη ή άλλα θαλάσσια μέσα αναψυχής, το οποία θεωρούνται ταχύπλοα, σύμφωνο με τους ισχύοντες κανονισμούς λιμένα.

4. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία, τα οποία ελλιμενίζονται μόνιμα στην Ελλάδα, εφοδιάζονται από την αρμόδια λιμενική αρχή με άδεια παραμονής και κυκλοφορίας. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται ο τύπος της άδειας αυτής, τα στοιχεία που αναγράφονται, ο χρόνος ισχύος της και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με την παρ.16 άρθρ.40 Ν.3182/2003,ΦΕΚ Α 220/12.9.2003.

4.α) Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία με ολικό μήκος  μεγαλύτερο των δέκα μέτρων εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής  (ΔΕ.Κ.Π.Α.), που χορηγείται από τη λιμενική αρχή του τόπου μόνιμου  ελλιμενισμού και αν δεν υπάρχει μόνιμος ελλιμενισμός, από τη λιμενική αρχή  του λιμένα στον οποίο καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα κριτήρια, η  διάρκεια και ο τρόπος απόδειξης του μόνιμου ελλιμενισμού.

Το ΔΕ. Κ. Π.Α., με ευθύνη του κυβερνήτη, προσκομίζεται για θεώρηση στη  λιμενική αρχή κάθε λιμένα, στον οποίο καταπλέει ή από τον οποίο αποπλέει το  πλοίο.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος του ΔΕ.Κ.Π.Α., τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό, η ισχύς, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας, το αντίτιμό του, που αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας της λιμενική αρχής που το εκδίδει, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.17 άρθρ.40 Ν.3182/2003,    ΦΕΚ Α 220/12.9.2003 στη συνέχεια αναριθμήθηκε σε 4 με την παρ.16 άρθρ.40 Ν.3182/2003,ΦΕΚ Α 220/12.9.2003.

6. Στο άρθρο 11 του Ν. 1940/1991 (ΦΕΚ 40 Α΄) προστίθενται παράγραφοι 3,4 και 5 ως ακολούθως:

“3- Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζεται ημερομηνία, μετά την παρέλευση της οποίος δεν είναι δυνατή η διακυβέρνηση ιδιωτικού πλοίου αναψυχής χωρίς την κατοχή της σχετικής άδειας κυβερνήτη.

4. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτών υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 137 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, μπορεί, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, να επιβληθεί και προσωρινή στέρηση της άδειας λειτουργίας του σχολείου, διάρκειας μέχρις 6 (έξι) μηνών.

5. Στους κατόχους άδειος διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής μπορεί, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, να επιβάλλεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας λιμενικής αρχής, ανεξάρτητο από τις κυρώσεις που προβλέπονται για παραβάσεις των σχετικών με την αδεία υποχρεώσεων τους και προσωρινή στέρηση της άδειας διακυβέρνησης, διάρκειας μέχρις 6 (έξι) μηνών.»

Σημ.: όπως αναριθμήθηκε σε 5 με την παρ.16 άρθρ.40 Ν.3182/2003,ΦΕΚ Α 220/12.9.2003.

Άρθρο 10
Πλοία αναψυχής με ξένη σημαία
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 39 Ν.4256/2014,ΦΕΚ Α 92/14.4.2014.

1. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1περ΄ιπτωση β΄ του άρθρου 3, τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία δεν μπορούν να εκκινούν από ελληνικούς λιμένες ή να παραλαμβάνουν επιβάτες από ελληνικούς λιμένες με σκοπό την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου μεταξύ λιμένων ή και ακτών της ελληνικής επικράτειας.

2.α) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 εφαρμόζονται και για τα πλοία  αναψυχής με ξένη σημαία.

β) Η περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 9 εφαρμόζεται και για τα  πλοία αναψυχής με ξένη σημαία, τα οποία είναι μόνιμα ελλιμενισμένα στην  Ελλάδα και κυκλοφορούν για ιδιωτικούς λόγους..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.18 άρθρ.40 Ν.3182/2003,     ΦΕΚ Α 220/12.9.2003.

3. α) Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 περίπτωση β΄ του άρθρου 3, μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, να επιτραπεί, με άδεια του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που εκδίδεται κατά περίπτωση, η ολική ναύλωση πλοίου αναψυχής υπό ξένη σημαία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

β) Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυπλίας καθορίζονται οι οροί και προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη χορήγηση της άδειας αυτής.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 εφαρμόζονται και για τα  ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ξένη σημαία.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.19 άρθρ.40 Ν.3182/2003,     ΦΕΚ Α 220/12.9.2003.

5. Δεν απαιτείται ο εφοδιασμός με ΔΕΚΠΑ, των ιδιωτική πλοίων αναψυχής με ξένη σημαία, εφόσον γι΄ αυτά, συμφωνά με τις φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις, προβλέπεται εφοδιασμός με Δελτίο Κίνησης θαλαμηγού (TRANSIT LOG BOOK) ή άλλο ανάλογο έγγραφο.

6. α) Στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που φέρουν ξένη σημαία επιβάλλεται ειδική ανταποδοτική εισφορά υπέρ του Δημοσίου, για τρίμηνη διάρκεια παραμονής, έναντι των διευκολύνσεων που τους παρέχονται κατά την παραμονή τους στη χώρα.

β) Η εισφορά αυτή καθορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) δρχ. για κάθε μέτρο ολικού μήκους του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής και οφείλεται από τη συμπλήρωση του τριμήνου, το οποίο υπολογίζεται από την ημερομηνία εισόδου του πλοίου στο ελληνικό χωρικά ύδατα έως τη συμπλήρωση τρίμηνης παραμονής του στην Ελλάδα και έκτοτε από τη συμπλήρωση κάθε επόμενου τριμήνου. Αν το πλοίο εξέλθει από τη χώρα πριν από τη συμπλήρωση των τριών μηνών αλλά εισέλθει εκ νέου σε αυτήν εντός μηνός, οφείλεται η εισφορά αυτή με τη συμπλήρωση τριών μηνών, συνυπολογιζομένου του χρονικού διαστήματος που προηγήθηκε της εξόδου του.

γ) Η λιμενική αρχή, εκτός των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μπορεί να απαγορεύσει τον απόπλου ιδιωτικού πλοίου αναψυχής μέχρις ότου καταβληθεί η οφειλόμενη εισφορά.

δ) Δεν επιβάλλεται η εισφορά στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που φέρουν σημαία Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε-Ε.), των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.). εκτός Ελβετίας, με την προϋπόθεση ότι στο έδαφος του κράτους που τηρούνται το νηολόγια στα οποία είναι νηολογημένα τα πλοία αυτά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητος.

ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 11
Τέλη κυκλοφορίας
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 39 Ν.4256/2014,ΦΕΚ Α 92/14.4.2014.

1. Για τα ολικού μήκους άνω των επτά μέτρων ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που δεν ελλιμενίζονται μόνιμα σε ελληνικούς λιμένες, καταβάλλονται, για τις διευκολύνσεις που τους παρέχονται κατά το χρόνο παραμονής τους στη χώρα, τέλη κυκλοφορίας υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας, που προβλέπεται από το άρθρο 37α του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως αυτό έχει προστεθεί με το άρθρο 9 του ν. 2329/1995 (ΦΕΚ 172 Α`). Τα τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται σε δύο χιλιάδες δραχμές για κάθε μέτρο ολικού μήκους του πλοίου, οφείλονται κάθε φορά που εισέρχεται το πλοίο στη χώρα και προσεγγίζει σε ελληνικούς λιμένες, όρμους ή ακτές, καταβάλλονται στη λιμενική αρχή του πρώτου από τα ανωτέρω σημεία προσέγγισης και ισχύουν για όλους τους λιμένες, όρμους ή ακτές της χώρας. Τα πλοία αναψυχής, που συμμετέχουν σε αγώνες ή εκπαιδευτικά ταξίδια ναυταθλητικών ομίλων και σχολών ιστιοπλοΐας ή ακόμα και σε εκπαιδευτικά προγράμματα Υπουργείων άλλων χωρών, απαλλάσσονται της καταβολής των πιο πάνω τελών μετά από έγκριση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας που δίδεται κατά περίπτωση.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.1      άρθρ.τριακοστού τετάρτου Ν.2932/2001,ΦΕΚ Α 145/27.6.2001.

2. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ως μόνιμος ελλιμενισμός σε ελληνικούς λιμένες νοείται η διαρκής παραμονή του πλοίου στην ελληνική επικράτεια για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους, την οποία δεν διακόπτουν οι, προσεγγίσεις του πλοίου σε λιμένες της αλλοδαπής, εφόσον η απουσία του δεν υπερβαίνει τη χρονική περίοδο των τριάντα (30) ημερών συνολικά εντός του έτους.

3. Η λιμενική αρχή, εκτός των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, μπορεί να απαγορεύσει τον απόπλου ιδιωτικού πλοίου αναψυχής μέχρις ότου καταβληθούν τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών, που εκδίδεται κατά περίπτωση, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την παροχή διευκολύνσεων και την κυκλοφορία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής που ανήκουν σε διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι εξυπηρετούν κοινωνικούς ή ανθρωπιστικούς σκοπούς, ως και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής που δεν ανήκουν αλλά ενεργούν στα πλαίσια προγραμμάτων των οργανισμών αυτών,

5. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής, η απόδειξη της καταβολής και ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρ.1. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης του μόνιμου ελλιμενισμού που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 12
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 39 Ν.4256/2014,ΦΕΚ Α 92/14.4.2014.

1. Η ναύλωση πλοίων αναψυχής κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και η ανακριβής δήλωση του εισπραττόμενου ναύλου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

2. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές.

3. α) Κατ΄ εξαίρεση, η παράβαση των παραγράφων 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 9 και 1 του άρθρου 10. τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Ακόμη, στους παραβάτες των ίδιων διατάξεων επιβάλλεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά οπό εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, πρόστιμο από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές.

β) Κατ΄ εξαίρεση, η παράβαση των παραγράφων 1 περίπτωση β΄ του άρθρου 9 και 2 περίπτωση β΄ του άρθρου 10 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον όνος (1) έτους. Ακόμη στους παραβάτες των ίδιων διατάξεων επιβάλλονται τα πρόστιμα της προηγούμενης περίπτωσης μειωμένα στο μισό.

4. Σε περίπτωση παραβάσεων καθ΄ υποτροπή, το όρια του προστίμου, όπως αυτά καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, διπλασιάζονται Στην περίπτωση αυτή, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυπλίας μπορεί παράλληλα να αφαιρέσει, για χρονική διάστημα μέχρι τρία (3) έτη, την άδεια του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, που χορηγήθηκε σύμφωνοι με τις διστάζεις του νόμου αυτού. Ως υποτροπή νοείται η τέλεση νέας παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού μέσα σε ένα (1) έτος από την τέλεση της προηγουμένης.

5. Η διαδικασία επιβολής των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων αρχίζει από τη σύνταξη βεβαίωσης της παράβασης από τη λιμενική αρχή που τη διαπίστωσε.

6. Πριν από την επιβολή του προστίμου οι παραβάτες καλούνται να εκθέσουν τις απόψεις τους μέσα σε δύο (2) ημέρες από την επίδοση της κλήσης. Από την προθεσμία αυτή μπορούν εγγράφως να παρατηθούν.

7. Από τη σύνταξη της παραπάνω βεβαίωσης και μέχρι την πληρωμή του προστίμου σε οποιαδήποτε ΔΟΥ ή την απαλλαγή εκείνου κατά του οποίου βεβαιώθηκε η παράβαση. απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου αναψυχής, με εξαίρεση τον απόπλου του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. Η απαγόρευση απόπλου αίρεται αν κατατεθεί ισόποση προς το πρόστιμο που επιβλήθηκε εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Ο απόπλους μπορεί επίσης να επιτραπεί, χωρίς την καταβολή του προστίμου ή την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής τράπεζας, αν παρέχεται άλλη επαρκής ασφάλεια και είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτη η άμεση προσκόμιση τραπεζικής εγγύησης.

8. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση.

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών, μπορούν να αυξομειώνονται τα όρια των προστίμων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού.

10. Το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως και 4 του άρθρου αυτού εξαρτάται ιδίως υπό τις συνθήκες τέλεσης της παράβασης, το βαθμό επανάληψης αυτής, τη βαρύτητα της, την προσωπικότητα του παραβάτη και τη βλάβη που προκλήθηκε στο κράτος ή τον τουρισμό ειδικότερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 39 Ν.4256/2014,ΦΕΚ Α 92/14.4.2014.

1.α) Οι αποφάσεις αναγνώρισης τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων ως επαγγελματικών, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις καταργούμενες διατάξεις του Ν. 438/1976 και είναι σε ισχύ ή έληξε η ισχύς τους αλλά δεν έχει ακόμη παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της ισχύος τους, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, αντικαθίστανται με άδειες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, μέχρι την 31η Μαρτίου του έτους 2001, χωρίς να ερευνάται η εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 438/1976. Οι άδειες αυτές θεωρούνται νέες άδειες και εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2, το παράβολο όμως που καταβάλλεται είναι, κατ` εξαίρεση, αυτό της παραγράφου 2 του άρθρου 7. Αποφάσεις που για οποιονδήποτε λόγο δεν αντικαθίστανται στην προθεσμία αυτή παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

β) Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προηγούμενης περίπτωσης α`.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.1 άρθρ.11       Ν.2881/2001,ΦΕΚ Α 16/6.2.2001.

2. Οι κάτοχοι άδειας ναυτικού πράκτορα, που σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 438/1976 δικαιούνταν να εκναυλώνουν τουριστικά πλοία και πλοιάρια που είχαν χαρακτηριστεί ως επαγγελματικά, διατηρούν το δικαίωμα αυτό για χρονικό διάστημα εννέα (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού,

3. Οι τελωνειακές διατάξεις, οι σχετικές με φορολογικές απαλλαγές και επιστροφές φόρων, που έχουν θεσπιστεί για τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία του Ν. 438/1976, εφαρμόζονται αναλόγως για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του παρόντος νομού. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου αυτής αρχίζει οπό τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να καθορίζονται  ορισμένες κατηγορίες, μόνιμα ελλιμενισμένων στην Ελλάδα, επαγγελματικών και  ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, με βάση το ολικό μήκος ή τη χωρητικότητα ή τη  μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες ή την έκταση των πλοίων που απαλλάσσονται  από την υποχρέωση να θεωρούν τα ναυτιλιακά τους έγγραφα και το ΔΕ.Κ.Π.Α. και  να λαμβάνουν άδεια απόπλου ή να υποχρεώνονται σε περιοδική θεώρησή τους και  λήψη άδειας απόπλου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.21 άρθρ.40 Ν.3182/2003,     ΦΕΚ Α 220/12.9.2003.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14
Θαλάσσιες εκδρομές
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 39 Ν.4256/2014,ΦΕΚ Α 92/14.4.2014.

1. Επιτρέπεται η παραλαβή επιβατών με πλοίο ή μικρά σκάφη για θαλάσσια εκδρομή ή θαλάσσια λουτρά:
α) από και προς τον ίδιο λιμένα ή όρμο και
β) από λιμένα ή όρμο σε παρακείμενες ακτές ή όρμους και αντιστρόφως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 εφαρμόζεται αναλόγως και για τα πλοία ή μικρά σκάφη της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 15
Θέματα Υ.Ε.Ν. και εποπτευόμενων Οργανισμών

1. Από 1.1.1999, για την εισαγωγή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών στις παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος. εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 42 του Ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ. 152 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά και όπου στο άρθρο αυτό αναφέρεται αστυνομικό προσωπικό εννοείται το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. Από την ημερομηνία αυτή καταργείται η διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 690/1977 (ΦΕΚ 253 Α΄). Εκκρεμείς προκηρύξεις με βάση τη διάταξη που καταργείται δεν θίγονται.

2. Με Κανονισμούς που εκδίδονται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) και κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ρυθμίζονται τα θέματα εσωτερικής υπηρεσίας των Λιμενικών Αρχών,

3. Με Κανονισμούς που εκδίδονται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος (ΛΣ.) και κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα της επιχειρησιακής λειτουργίας, της συντήρησης και της επισκευής των πλωτών και χερσαίων μέσων του Λιμενικού Σώματος.

4. Η παράγραφος 6 περίπτωση ιστ΄ του άρθρου 4 του Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α΄) αντικαθίσταται από της ισχύος της ως ακολούθως:

“ιστ) Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την1ηςΑπριλίου 1998».

5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 87/1969 (ΦΕΚ 5 Α΄), που τέθηκε ως του κωδικοποιημένου με το Π.Δ. 913/1978 νόμου 782/1978 (ΦΕΚ 220 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ 109 Α΄) ορίζεται ως περίπτωση α΄ της ανωτέρω παραγράφου 2 του άρθρου 69 και προστίθεται ακολούθως περίπτωση β΄ ως εξής:

“β) Από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των συλλογικών συμβάσεων εργασίας μεταξύ ναυτών και πλοιοκτητών – εφοπλιστών, δεν υπόκεινται σε πρόσθετα τέλη οι εισφορές προς το Ναυτικό Απόμαχο Ταμείο (ΜΑΤ.), Ταμείο Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Ε.Ν.) και λοιπά Ταμεία, Κεφάλαια και Λογαριασμοί από ναυτολόγιο, καταστάσεις συμβεβλημένων πλοίων ή άλλες ειδικές καταστάσεις, που προέρχονται από την αναδρομική εφαρμογή αυτών των συμβάσεων, εφόσον για το χρονικό αυτό διάστημα έχουν καταβληθεί οι προϋπολογιζόμενες από το ΝΑΤ ή από τις κατά τόπο Λιμενικές Αρχές ληξιπρόθεσμες εισφορές που κατά προσέγγιση αναλογούν. Η μη καταβολή των εισφορών αυτών μέχρι την παραπάνω προθεσμία συνεπάγεται την επιβολή προσαυξήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, από την ημερομηνία ισχύος της συλλογικής σύμβασης».

6. Το άρθρο 4 παράγραφος 4 του Ν. 485/1976 (ΦΕΚ 317 Α΄), που τέθηκε ως άρθρο 37 παράγραφος 4 του κωδικοποιημένου με το Π.Δ. 913/1876 νόμου 792/1978 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

4. Η εξαγορά υπηρεσίας σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένο με το Ν.Α.Τ. πραγματοποιείται με τις ισχύουσες εισφορές κατά το χρόνο της εξαγοράς, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.”

7. Η παράγραφος 8 περίπτωση β΄ του άρθρου 4 του Ν. 485/1976, που τέθηκε ως άρθρο 37 παρ. 8 εδάφιο β του κωδικοποιημένου με το Π.Δ. 913/1978 νόμου 792/1978 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παράγραφος δ του Ν. 2329/1995 (ΦΕΚ 172 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“β) Η υπηρεσία σε πλοία με ξένη σημαία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον πλοίαρχο του πλοίου στο οποίο υπηρέτησε ο ναυτίλος και θεωρείται το ακριβές του περιεχομένου του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 372/1977 (ΦΕΚ 115 Α΄). μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (β) μηνών από την απόλυση του από το πλοίο. Το γνήσιο της υπογραφής του πλοιάρχου μπορεί να βεβαιώνεται και από τον εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρίας με δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία η υπογραφή του θεωρείται από αρμόδια δημόσια ελληνική αρχή».

8. Οι μετεκπαιδευόμενοι επιμορφούμενοι πλοίαρχοι, μηχανικοί και ραδιοτηλεγραφητές μπορούν να εξαγοράζουν κοινό αναγνωρίζουν τον πραγματικό χρόνο φοίτησης τους στις δημόσιες σχολές μετεκπαίδευσης – επιμόρφωσης εμπορικού ναυτικού μόνο για την επαύξηση της σύνταξης τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την απονομή της. Για την εξαγορά καταβάλουν στο ΝΑΤ. Τις εισφορές ναυτίλου και πλοιοκτήτη του μισθολογίου των Επιβατηγών πλοίων (Ε/Γ) ολικής χωρητικότητας 1.500 κόρων και πάνω αντίστοιχης ειδικότητας, το οποίο ισχύει κατά την ημερομηνία εξαγοράς για το ΝΑΤ. και όλα τα Ταμεία, Κεφάλαια και Λογαριασμούς. Για την αναγνώριση και εξαγορά του παραπάνω χρόνου απαιτείται πιστοποιητικό από την οικεία δημόσια σχολή μετεκπαίδευσης – επιμόρφωσης εμπορικού ναυτικού, στο οποίο βεβαιώνεται ο χρόνος μετεκπαίδευσης – επιμόρφωσης, η ειδικότητα και ο βαθμός του μετεκπαιδευόμενου – επιμορφούμενου ναυτικού.

9. Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί μέχρι την 31.12.1998 από ασφαλισμένους εκπαιδευτικούς ή το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης υπέρ του ΝΑΤ. και των λοιπών συναφών Ταμείων καλώς κατεβλήθησαν.

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και με τον τίτλο “Κωδικοποίηση των διατάξεων των νόμων με τους οποίους έχουν κυρωθεί οι διεθνείς συμβάσεις που ρυθμίζουν θέματα αστικής ευθύνης και αποζημίωσης, ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο και πρόληψης ρύπανσης της θάλασσας από απορρίψεις καταλοίπων- κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διστάζεις των νόμων 314/1976 (ΦΕΚ 106 Α΄), 1147/1981 (ΦΕΚ 110 Α΄) και 1638/1986 (ΦΕΚ 108 Α΄), όπως ισχύουν σήμερα. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς και η δημιουργία νέων άρθρων, παραγράφων ή εδαφίων των παραπάνω διατάξεων, η σύμπτυξη, η μεταγλώττιση στη δημοτική και κάθε αναγκαία φραστική μεταβολή που αποσκοπεί στη διευκόλυνση και αποσαφήνιση της κωδικοποίησης, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των σχετικών διατάξεων.

11. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται υστέρα από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορεί να ρυθμίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τον έλεγχο για: α) την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, β) τη χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη από τις λιμενικές αρχές και τον καθορισμό των υποχρεώσεών του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, γ) την υποχρέωση πρόσληψης ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες, δ) την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών κέντρων εκπαίδευσης εκπαιδευτών αυτοδυτών, ε) την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών κέντρων εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης ή καταδυτικών κέντρων, με, χρήση αυτόνομων συσκευών παροχής αέρα και στις δύο περιπτώσεις, στ) τη διενέργεια υποβρύχιων δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο χώρο από αυτοδύτες, ζ) τη λειτουργία στη Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος (ΜΎΑ/Λ.Σ.) σεμιναρίων εκπαίδευσης επαγγελματιών αυτοδυτών στη χρήση μικτών αερίων για καταδύσεις σε μεγάλα βάθη της θάλασσας, τα χορηγούμενα πιστοποιητικά παρακολούθησης των σεμιναρίων αυτών και η ισχύς τους, Η λειτουργία κάθε σεμιναρίου γίνεται με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των συμμετεχόντων και οι διδάσκοντες και τα τυχόν δίδακτρα συμμετοχής και οι δαπάνες διδασκαλίας στα σεμινάρια, που διαχειρίζεται και έχει ως πόρους το οικείο Κεφάλαιο Λιμενικής Αστυνομίας, η) την υποχρέωση πρόσληψης φυλάκων στα πλοία που τελούν υπό απαγόρευση απόπλου λόγω αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης ή προσωρινής διαταγής των δικαστηρίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τα παραπάνω θέματα

Στους παραβάτες των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται συμφορά με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, επιβάλλονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ανεξάρτητα από άλλες κυρώσεις που μπορεί να προβλέπονται, οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

12. Στο Συμβούλιο Αλιείας, που λειτουργεί στο Υπουργείο Γεωργίας και για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του Συμβουλίου, που αφορούν τις θαλασσοκαλλιέργειες και αλιευτικές δραστηριότητες, συμμετέχει ως μέλος του εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.

13. Η διάταξη του άρθρου 49 του Ν. 2538/1997 αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται ακολούθως παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορικής Ναυπλίας, ποσοστό 50 % (πενήντα τοις εκατό) τουλάχιστον των εσόδων από την επιβολή των προστίμων κατ΄ εφαρμογή της διάταξης της προηγουμένης παραγράφου διατίθεται κατά μήνα Μάρτιο κάθε έτους στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών του Λιμενικού Σώματος. Με κοινή απόφάση των Υπουργών Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.”

14. α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ν,Ε,) που ιδρύθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄), καθορίζονται η ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης, κατάργησης και συγχώνευσης μονάδων Ναυτικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή παραρτημάτων τους, εκτός ΑΕΝ., η σύσταση των αναγκαίων θέσεων του προσωπικού τους, καθώς και τα θέματα που αφορούν την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία τους.

β) Με Κανονισμούς Σπουδών, που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυπλίας, καθορίζονται θέματα που αφορούν τη διάρκεια φοίτησης, τα διδασκόμενα μαθήματα, τη διδακτέα ύλη, τις διατιθέμενες αντίστοιχα ώρες διδασκαλίας θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, τα θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας, τον τύπο του χορηγούμενου τίτλου σπουδών, καθώς και κάθε εκπαιδευτικό θέμα των μονάδων Ναυτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

15. Στο Ν. 2638/1998:

α) Στην παράγραφο 2 περίπτωση γ΄ του άρθρου 7 η φράση “προτείνει τους καταλληλότερους νια πρόσληψη” αντικαθίσταται με τη φράση “προτείνω τους καταλληλότερους για συμμετοχή στα εκλεκτορικά σώματα»,

β) Στο άρθρο 11 προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:

“7, Η Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου αποφαίνεται και για τίτλους σπουδών που χορηγήθηκαν σε Έλληνες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου αυτοί να αποκτήσουν αποδεικτικά ναυτικής

γ) Στην παράγραφο 3 περιπτώσεις α΄ και β΄ του κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 15, η λέξη και ο αριθμός εννέα (9)” αντικαθίστανται σε «δεκατέσσερα (14)”.

δ) Στο άρθρο 29: αα) στην παράγραφο 1 οι λέξεις “Τα πτυχία των ΑΔΣΕΝ» αντικαθίστανται με τις λέξεις “Τα διπλώματα των ΑΔΣΕΝ». ββ) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως: «3. Οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΝ έχουν το ίδια δικαιώματα με τους κατόχους διπλωμάτων ΑΔΣΕΝ..

ε) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 30 προστίθενται τα ακόλουθα: «Αν κατά την ημερομηνία αυτή υπάρχει προϋπηρεσία εκπαιδευτικών που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες λογίζεται, για τη συμπλήρωση των προσόντων επανένταξης και μόνον, ως προϋπηρεσία πλήρους έτους”

στ) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 31 διαγράφονται οι λέξεις «η Δ.Σ.Ε.Ν”.

16. Η θαλάσσια προϋπηρεσία με καθήκοντα αξιωματικού Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (ΕΝ), που αναφέρεται στις διατάξεις του Ν. 2638/1998, πρέπει να έχει αποκτηθεί σε πλοία, στο οποία για την άσκηση των καθηκόντων αυτών απαιτείται αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας αξιωματικού Α΄ τάξης Ε.Ν.. σύμφωνα με ης διάταξες του (3.6.841/1968 (Φ.Ε.Κ. 291 Α΄) και του Π.Δ. 243/1996 (ΦΕΚ 181 Α΄). Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται υπό την έναρξη της ισχύος του Ν.2638/1998.

17. Το ωράριο των ιατρών και οδοντίατρων του Οίκου Ναύτου ορίζεται σης 5,5 ώρες ημερησίως,

18. Στο άρθρο 11 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α”) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

“Η ισχύς των διατάξεων της παρ. Ε περιπτώσεις 10 και 11 του άρθρου 2 αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου 2000.”

19. α) Οι διατάξεις ταυ άρθρου 35 του Ν. 1954/1991 (ΦΕΚ 97 Α΄) ισχύουν και για ης απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου κατά του ΝΑΤ που γεννήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του άρθρ. 35 του Ν. 1554/1991 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

β) Κατασχέσεις, υποθήκες, προσημειώσεις υποθήκης, καθώς και οποιασδήποτε άλλης μορφής εμπράγματα βάρη, που έχουν επιβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο από ακίνητα του ΝΑΤ και στα εισοδήματα που απορρέουν από την εκμίσθωση αυτών, αίρονται αυτοδικαίως χωρίς περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις και η διαγραφή τους από τα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου γίνεται με σχετική πράξη του αρμόδιου υποθηκοφύλακα.

20. Πλωτάρχες και Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ. Τεχνικοί (Τ), που έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, εφόσον έχουν κριθεί προακτέοι, προάγονται στον ανώτερο βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχαιότερος ομοιόβαθμός τους Αξιωματικός Γενικών Υπηρεσιών (Γ.Υ.). που προήχθη στον κατεχόμενο βαθμό κατά το ίδιο με αυτούς ημερολογιακό έτος, έχει προαχθεί στο βαθμό αυτόν.

Τυχόν κώλυμα προαγωγής του προαναφερόμενου Αξιωματικού Λ.Σ. Γενικών Υπηρεσιών (Γ-Υ.) δεν κωλύει την προαγωγή στον ανώτερο βαθμό των Αξιωματικών Λ.Σ Τεχνικών (Τ) του προηγουμένου εδαφίου.

Άρθρο 16
Τεχνικό Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα

1. Από το σχολικό έτος 1999-2000 τα Δημόσια Λύκεια Εμπορίου Ναυτικού (Δ.Λ.Ε.Ν.), με εξαίρεση το Λύκειο Πειραιά, καταργούνται. Το ΔΛΕ.Ν. Πειραιά μετατρέπεται σε δημόσιο ημερήσιο Τ.Ε.Ε. Ναυτικού και. Ναυτιλιακού Τομέα με τμήματα ειδικοτήτων: α) Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού και β) Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. Η Β΄ τάξη αυτού κατά το σχολικό έτος 1999/2000 και η Γ τάξη κατά τα σχολικά έτη 1999-2000 και 2000-2001 λειτουργούν σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις. Οι απορριπτόμενοι μαθητές των τάξεων αυτών κατατάσσονται στην αντίστοιχη τάξη του Τ.ΕΕ. της παρούσας παραγράφου.

2. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρον 2 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α) στα τμήματα ειδικότητας: α) Πλοίαρχων Εμπορικού Ναυτικού και β) Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού του Τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού των Τ.Ε.Ε- εφαρμόζεται ενιαίος κύκλος σπονδών τριετούς ημερήσιας φοίτησης.

3. Οι θέσεις του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί στο ΔΛΕΝ. μεταφέρονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και το προσωπικό που τις κατέχει εντάσσεται στους αντιστοίχους ή συνιστώμενους κλάδους και θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως κτήσης πτυχίου ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ. Με την ίδια απόφαση το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΔΛΕΝ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την ίδια σχέση εργασίας και τις κατεχόμενες από αυτό προσωποπαγές θέσεις. Το προσωπικό της παρούσας παραγράφου διατηρεί τον ασφαλιστικό φορέα που είχε ως εκπαιδευτικό προσωπικό των ΔΛΕΝ.

4. Το ανωτέρω προσωπικό τίθεται στη διάθεση του οικείου ΠΥΣΔΕ για την τοποθέτηση του κατά προτεραιότητα στο μετατρεπόμενο με τις διατάξεις του παρόντος Δ.Λ.ΕΝ. σε Τ.Ε.Ε. ή σε άλλη σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργεί εγγύτερα προς το μετατρεπόμενο Λύκειο ή τα καταργούμενα Δ.Λ.ΕΝ. Χίου, Χανίων και Κύμης.

5. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του ΔΛΕΝ, Πειραιά κατατάσσονται σε πίνακες με βάση την προϋπηρεσία τους στο Δ.Λ.ΕΝ. και προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, κατά προτεραιότητα, για την κάλυψη των σχετικών αναγκών του κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου Τ,Ε,Ε. Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα.

6. Τα ημερήσια ή εσπερινά ιδιωτικά Λύκεια Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να μετατραπούν σε ιδιωτικά Τ.Ε.Ε. με Ναυτικό και Ναυτιλιακό Τομέα από το σχολικό έτος 1998-2000 με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας.

Για τους ήδη φοιτώντες μαθητές στα σχολεία της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

7. Στους απόφοιτους των Τ.ΕΕ. Τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού, χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ. 1 περίπτωση γ του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄)

8. Στην έκδοση των αποφάσεων των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 2640/1998 συμπράττει και ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, εφόσον οι αποφάσεις αυτές αναφέρονται στον Ναυτικό και Ναυτιλιακό Τομέα των Τ.Ε.Ε.

9. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τον καθορισμό των επαγγελματικών δολωμάτων των κατόχων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3 ειδικότητας Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, εφαρμόζονται οι διστάζεις του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄).»

Άρθρο 17
Στρατιωτικό Φαρμακείο

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 107/1969 (ΦΕΚ 28 Α΄) τροποποιείται ως εξής:

«2. Σκοπός της λειτουργίας του Στρατιωτικού Φαρμακείου και των υποκαταστημάτων του είναι η παροχή εξω-νοσοκομιακής φαρμακευτικής περίθαλψης με τη διάθεση κατά παρέκκλιση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, με μειωμένες τιμές, φαρμάκων και συναφών φαρμακευτικών προϊόντων στους δικαιούχους. Δικαιούχοι είναι οι εν ενεργεία και οι εν αποστρατεία αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ένοπλων Δυνάμεων, καθώς και οι εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και λιμενοφύλακες του Λιμενικού Σώματος εν γενεί και οι οικογένειες τους. το μόνιμο προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας καθώς και των οργανισμών και των ιδρυμάτων που εξαρτώνται από το Υπουργείο Εθνικής `Αμυνας.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής `Αμυνας καθορίζεται το ποσοστό μείωσης των τιμών των φαρμάκων και των συναφών φαρμακευτικών προϊόντων, που διατίθενται οπούς παραπάνω δικαιούχους από το Στρατιωτικό Φαρμακείο και τα υποκαταστήματα του.»

2. Στην αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 107/1969 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής;

«6. Η ίδρυση και λειτουργία του Στρατιωτικού Φαρμακείου και των υπο- καταστημάτων του εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής `Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου Κλάδου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 18
Αναστολή συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών. Αναστολή προθεσμιών και πλειστηριασμών λόγω σεισμών

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Ν. 2479/1997 (ΦΕΚ 67 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται στις αγωγές που κατατίθενται από 16 Σπτεμβρίου 2000 και εφεξής».

2. Αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα από την 7.9.1999 έως και 29.9.1999:

α) Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για την ενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών, όπως και η λήξη των παραγραφών που αφορούν κατοίκους του Λεκανοπεδίου Αττικής – Νομών Αθηνών, Πειραιώς – και Σάμου (λόγω πυρκαγιάς) ως και η συζήτηση των υποθέσεών τους, ενώπιον όλων των πολιτικών, ποινικών, διοικητικών και στρατιωτικών δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, εκτός εκείνων των ενεργειών και διαφορών που υπάγονται στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, των αυτόφωρων πλημμελημάτων και των ανακριτικών τμημάτων.

β) Η κατά τις κείμενες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε.. διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών που αφορούν κινητά ή ακίνητα τα οποία ευρίσκονται στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σεισμόπληκτες κατά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου.

γ) Η διαδικασία και η διενέργεια των ανωτέρω πράξεων οι οποίες στρέφονται κατά σεισμόπληκτων κατοίκων των αυτών περιοχών, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων και εμπίπτουν στο ίδιο διάστημα.

Άρθρο 19
Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

1. Οι συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, που αναφέρονται στα εδάφια β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το άρθρο 43 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α΄). καθορίζονται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2000 ως ακολούθως:

 

ΕΙΔΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΟ
ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗ
β) Βενζίνη με μόλυβδο
27.10.00.34 και
114.000
χιλ/τρο
27.10.00.36

Γ)Βενζίνη χωρίς μόλυβδο

-με αριθμό οκτανίων μέχρι και 96,5

-με αριθμό οκτανίων μεγαλύτερο των 96,5

27.10.00.27 και
98.000
χιλ/τρο
27.10.00.29

27.10.00.29 και
108.000
χιλ/τρο
27.10.00.32

2. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την 5.8.1999.

Άρθρο 20
Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Ν. 2682/1999 (Φ.Ε.Κ. 16 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται ως ακολούθως:

α) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 94/12/Ε. Κ. ή μεταγενέστερης:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ
Μέχρι 900
Κυβικά
Εκατοστά
7%
Από 901 -1400
«
«
15%
Από 1401 -1600
«
«
25%
Από 1601 -1800
«
«
35%
Από 1601-2000
«
«
50%
Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω

88%
β) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 91/441/Ε.Ο.Κ.:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ

Μέχρι 900 Κυβικά εκατοστά

16%

Από 901 -1400 « «

30%

Από 1401-1600 « «

50%

Από 1601 · 1800 « «

62%

Από 1601-2000 « «

92%

Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω

158%

 

γ) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευή τις προδιαγραφές των Οδηγιών 69/458/Ε.Ο.Κ. και $β/76/ Ε.Ο.Κ.:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΈΛΟΥΣ

Μέχρι 900 Κυβικά εκατοστά

27%

Από 901 -1400 « «

55%

Από 1401-1600 « «

106%

Από 1601-1800 « «

143%

Από 1801-2000 « «

240%

Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω

371%

 

δ) Για αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας:

 

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ

Μέχρι 900 Κυβικά εκατοστά

41%

Από 901 -1400 « «

73%

Από 1401 -1600 « «

142%

Από 1601 -1800 « «

165%

Από 1601 -2000 « «

296%

Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω

385%

2. Αυτοκίνητα οχήματα για τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου είχαν κατατεθεί παραστατικό τελωνισμού και δεν έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης ή είχαν παραληφθεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 1477/1984 (ΦΕΚ 144 Α΄) ή της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 2682/1999 διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Αυτοκίνητα οχήματα, για τα οποία έχουν εκδοθεί από αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, πλην όμως δεν έχουν ταξινομηθεί και πωληθεί από τις εμπορικές επιχειρήσεις μπορούν, με αίτηση τους. να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου με επανυπολογισμό του τέλους ταξινόμησης και συμψηφισμό του καταβληθέντος τέλους και επιστροφή της προκύπτουσας διαφοράς.

Σχετικό:  παρ.3 άρθρ.14 Ν.2771/1999 ΦΕΚ Α 280/16.12.1999 .

3. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από της 3ης Σεπτεμβρίου 1999.

Άρθρο 21
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, πέραν των διατάξεων που προβλέπονται ότι καταργούνται στα επί μέρους άρθρα, καταργείται ο νόμος . 438/1976 εκτός από τα άρθρα του 6,9, 10, 11,16 και 17, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται σης διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει ίδια θέματα κατά διάφορο τρόπο.

Άρθρο 22
Τρόπος κάλυψης δαπανών

1. Οι ενδεχόμενες δαπάνες, που θα προκληθούν στην περίπτωση ίδρυσης νέων μονάδων ναυτικής εκπαίδευσης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 14 του καθορισμού αποζημίωσης στα μέλη της επιτροπής του άρθρου 8 παρ. 3, καλύπτονται από την αναμενόμενη αύξηση των δημοσίων εσόδων που θα προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7,9 παρ. 1β΄ και 6, 10 παρ. 2β΄ και 6α΄. 12 και 15 παρ, 11 και 13β΄. καθώς και από την εξοικονόμηση δαπανών που θα προκύψει από την ενδεχόμενη κατάργηση άλλων μονάδος ναυτικής εκπαίδευσης και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ.1.

2. Η ενδεχόμενη απώλεια εσόδων του Ν.Α.Τ. άπω την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ, 6 αντισταθμίζεται από την αναμενόμενη αύξηση εσόδων του Ταμείου, που θα προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 8 του αυτού άρθρου.

3. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ.11 σε βάρος των προϋπολογισμών των Ο.ΤΑ α΄ βαθμού και του ΕΟΤ, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται στους προϋπολογισμούς αυτούς.

4. Οι προκαλούμενες απώλειες εσόδων των Λιμενικών Ταμείων και του Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10 παρ. 6α και 15 Παρ. 13β΄ αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων των ταμείων αυτών και από την εξοικονόμηση των λειτουργικών δαπανών τους.

Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει μετά την παρέλευση 3 (τριών) μηνών από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των άρθρων 15 έως και 20, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση αυτή. Επί μέρους διατάξεις του νόμου αυτού που προβλέπουν διαφορετικό χρόνο έναρξης της ισχύος τους δεν θίγονται.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.