ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2739 ΦΕΚ Α` 181/9.9.1999

Για την καθιέρωση της επετείου της εξέγερσης του    Πολυτεχνείου ως ημέρας τιμής στην Ελληνική Νεολαία    και ως Επετείου της Δημοκρατικής Αντίστασης του  Λαού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου αναγνωρίζεται ως ύψιστη πράξη αντίστασης     της Ελληνικής Νεολαίας και του Λαού κατά της Δικτατορίας και υπέρ της     Δημοκρατίας.

Η 17η Νοεμβρίου καθιερώνεται ως ημέρα μνήμης σε όλους τους αγωνιστές     και μάρτυρες του αντιδικτατορικού αγώνα και ως ημέρα ιδιαίτερης τιμής     για την Ελληνική Νεολαία.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα     της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της     Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1999

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ