ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.2736 ΦΕΚ Α’ 172 26.8.1999

Στεγαστικά Προγράμματα Οργανισμού ΕργατικήςΚατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο.Ε.Κ.

Άρθρο 1
Μίσθωση – Αγορά κατοικιών

1. Με αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου (Δ.Σ.) ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) μπορεί να εκμισθώνει σε δικαιούχους του κατοικίες, με μηνιαίο μίσθωμα ίσο προς το 1/400 του κόστους κατασκευής τους, όπως υπολογίζεται για τη χρέωσή του στους δικαιούχους που αποκτούν την ιδιοκτησία κατοικιών που παραχωρούνται από τον Ο.Ε.Κ.. Αν η κατοικία που εκμισθώνεται προέρχεται από αγορά, το μίσθωμα υπολογίζεται επί του τιμήματος που καταβλήθηκε από τον Ο.Ε.Κ. για την αγορά. Το μίσθωμα αυτό προσαυξάνεται κατά 3% ετησίως και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ..

Ύστερα από την παρέλευση πενταετίας και πριν συμπληρωθεί δεκαετία από την εκμίσθωση της κατοικίας, οι δικαιούχοι μισθωτές έχουν το δικαίωμα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να υποβάλλουν αίτηση στον Ο.Ε.Κ. με την οποία να ζητούν την απόκτηση της κυριότητας της κατοικίας, εφόσον καθ`όλη την προηγούμενη περίοδο κατέβαλαν εμπρόθεσμα και κανονικά το μίσθωμα και τα αναλογούντα κοινόχρηστα της κατοικίας τους. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ κατά τη σύναψη της σχετικής δικαιοπραξίας ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του ποσού με βάση το οποίο είχε υπολογισθεί αρχικά το μηνιαίο μίσθωμα και του συνολικού ποσού των μισθωμάτων που έχουν ήδη καταβληθεί.

Αν δεν υποβληθεί αίτηση για τη μεταβίβαση της κυριότητας της εκμισθωμένης κατοικίας, η μίσθωση λήγει αυτοδικαίως χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μετά παρέλευση δέκα (10) ετών από τη σύναψή της.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσες κατοικίες έχουν μισθωθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Λ., καθορίζονται οι κατηγορίες δικαιούχων, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εκμίσθωσης των κατοικιών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

3. Οσοι ενταχθούν στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου.

Άρθρο 2
Προγράμματα πώλησης κατοικιών σε δανειολήπτες του Ο.Ε.Κ.

1. Ο Ο.Ε.Κ. μπορεί να πραγματοποιεί προγράμματα κατασκευής οικισμών των οποίων οι κατοικίες διατίθενται, κατά προτεραιότητα, με προεγγραφή σε δανειολήπτες δικαιούχους του στους οποίους, στα πλαίσια δανειοδοτικών προγραμμάτων του Ο.Ε.Κ., χορηγείται δάνειο για αγορά κατοικίας. Η τιμή διάθεσης των κατοικιών περιλαμβάνει το πραγματικό κόστος αυτών (σε αποπληθωρισμένες τιμές), με συνυπολογισμό όλων ανεξαίρετα των παραγόντων κόστους, της αναλογίας διοικητικών και γενικών εξόδων του, ως και κάθε άλλης μορφής έμμεσων δαπανών.

Τα προγράμματα αυτά μπορούν να εκτελεσθούν και με τη συνομολόγηση ειδικών συμβάσεων με φορείς του δημόσιου τομέα για την οικονομική συμμετοχή τους.

Ο Ο.Ε.Κ. μπορεί να διευρύνει τον προβλεπόμενο αριθμό κατοικιών άλλων προγραμμάτων νεοανεγειρόμενων οικισμών του, με την προσθήκη κατοικιών που προορίζονται για πώληση σε δανειολήπτες δικαιούχους του, με τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους όρους που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., εξειδικεύονται οι παράγοντες διαμόρφωσης του κατά την προηγούμενη παράγραφο πραγματικού κόστους διάθεσης των κατοικιών και καθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια προτεραιότητας των δικαιούχων, ιδίως με βάση τον αριθμό ημερών εργασίας, τον αριθμό προστατευόμενων μελών, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, όπως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 3
Στέγαση φοιτητών δικαιούχων Ο.Ε.Κ.

1. Σε πόλεις όπου λειτουργούν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.), ο Ο.Ε.Κ. δύναται να κατασκευάζει κτίρια τα οποία εκμισθώνει για τη στέγαση σπουδαστών και φοιτητών, που φοιτούν σε αυτά και που είναι οι ίδιοι δικαιούχοι ή παιδιά δικαιούχων του Ο.Ε.Κ.. Στις περιπτώσεις αυτές το καταβλητέο μηνιαίο μίσθωμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της τρέχουσας μισθωτικής αξίας του μισθίου.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., ρυθμίζονται θέματα διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας των κτιρίων αυτών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της μίσθωσης, τα κριτήρια προτεραιότητας μεταξύ των δικαιούχων, τα απαιτούμενα ημερομίσθια, το ύψος του μισθώματος και η διάρκεια της μίσθωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

3. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβεί τον απαιτούμενο, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, χρόνο διάρκειας των σπουδών του μισθωτή, προσαυξημένο κατά ένα διδακτικό έτος. Μετά την πάροδο του συνολικού αυτού χρόνου η μίσθωση λύεται αυτοδικαίως, χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

4. Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου αυτού δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στα λοιπά στεγαστικά προγράμματα του Ο.Ε.Κ..

Άρθρο 4
Παρεμβάσεις για βελτίωση της ποιότητας ζωής στους οικισμούς του Ο.Ε.Κ.

1. Επιτρέπεται σε οικισμούς του Ο.Ε.Κ., που οι κατοικίες έχουν κληρωθεί πριν από 25 χρόνια, καθώς επίσης και σε οικισμούς που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια ειδικής στεγαστικής μέριμνας της Πολιτείας για ευπαθείς ομάδες πολιτών, να πραγματοποιούνται έργα ανακαίνισης των κοινόχρηστων χώρων των πολυκατοικιών, των εξωτερικών όψεων των κτιρίων και των κοινόχρηστων αιθουσών ή και υπαίθριων κοινόχρηστων εγκαταστάσεων και κάθε άλλου αναγκαίου έργου για την αναβάθμιση των χωρών αυτών.

2. Στους οικισμούς που δεν υπάρχει η απαραίτητη για τον πληθυσμό υποδομή κοινωνικών εξυπηρετήσεων, ιδιαίτερα καταστημάτων, κοινόχρηστων εγκαταστάσεων και εφόσον οι διαθέσιμοι χώροι προσφέρουν τη σχετική δυνατότητα, μπορεί να πραγματοποιηθούν τα αναγκαία έργα για τη δημιουργία τους, μετά από αίτημα του συλλόγου των οικιστών ή του οικείου δήμου.

3. Για την πραγματοποίηση των έργων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού απαιτείται απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., καθώς και συμφωνία των ιδιοκτητών.

Όταν πρόκειται για πραγματοποίηση έργων σε πολυκατοικία, η συμφωνία παρέχεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον κανονισμό της πολυκατοικίας για τα υπό πραγματοποίηση έργα.

4. Για την πραγματοποίηση των έργων των προηγούμενων παραγράφων οι ιδιοκτήτες συμμετέχουν, κατά ορισμένο ποσοστό, επί του κόστους κατασκευής των έργων αυτών, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ.. Για την κατανομή δαπάνης συμμετοχής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 785 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, καθώς και του κανονισμού της πολυκατοικίας, όταν πρόκειται για πραγματοποίηση έργων σε πολυκατοικία.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., καθορίζονται ο τρόπος είσπραξης της βαρύνουσας κάθε ιδιοκτήτη δαπάνης συμμετοχής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

5. Τα έργα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού αποφασίζονται βάσει προϋπολογισμών, μετά από αντίστοιχες μελέτες των Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ.. Η συνολική δαπάνη για τα έργα αυτά ορίζεται μέχρι 5% του ετήσιου κατασκευαστικού προγράμματος του Ο.Ε.Κ..

Το ποσοστό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ..

Σχετικό:  ΥΑ 10395/101/12-19.3.2009 (ΦΕΚ Β΄ 503/19.3.2009)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Ο.Ε.Κ.

Άρθρο 5
Εξόφληση οφειλών δικαιούχων Ο.Ε.Κ.

1. Οι δικαιούχοι του Ο.Ε.Κ., στους οποίους έχει χορηγηθεί δάνειο αποκλειστικά από το στεγαστικό κεφάλαιο του Ο.Ε.Κ. για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση και επισκευή κατοικίας, επιτρέπεται να εξοφλούν εφάπαξ το ληξιπρόθεσμο και το μη ληξιπρόθεσμο ποσό του δανείου, με έκπτωση 50%, με ταυτόχρονη εξόφληση των τόκων υπερημερίας και με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Ο.Ε.Κ. μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και ότι θα καταβάλουν το κατά τα ανωτέρω προκύπτον χρηματικό ποσό μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Σχετικά : :Το άρθρο 20 του Ν.2874/2000 (Α 286/29-12-2000) , παρ.3 του άρθρου 21 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ Α 31)  και το άρθρο 64 παρ.7α Ν.3518/2006,ΦΕΚ Α 272/21.12.200

2. Οι δικαιούχοι του Ο.Ε.Κ. στους οποίους χορηγείται δάνειο μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση καιεπισκευήκατοικίας αποκλειστικά από το στεγαστικό κεφάλαιο του Ο.Ε.Κ., επιτρέπεται ναεξοφλούν εφάπαξ το μη ληξιπρόθεσμο ποσό του δανείου τους, με έκπτωση 20%,εφόσον η εξόφληση γίνει μετά την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία σύναψης της δανειακής σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει όλο τοποσότου δανείου και έχει γίνει εμπρόθεσμα η αποπληρωμή των δόσεων του δανείουπουαντιστοιχεί στο διάστημα αυτό.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 64 παρ.14α Ν.3518/2006, ΦΕΚ Α 272/21.12.2006

3. Οι δικαιούχοι του Ο.Ε.Κ. στους οποίους έχει χορηγηθεί ή θα χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση του παρόντος, δάνειο από το Ειδικό Στεγαστικό Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο (Ε.Σ.Α.Κ.), επιτρέπεται να εξοφλούν το μη ληξιπρόθεσμο ποσό του δανείου με έκπτωση 40%, με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθούν ταυτόχρονα οι τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές και όλοι οι τόκοι υπερημερίας.

Η εξόφληση θα πρέπει να ζητηθεί με αίτηση του δανειολήπτη μετά την παρέλευση διετίας και πριν από τη συμπλήρωση πενταετίας από τη σύναψη της δανειακής σύμβασης και να γίνει μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται τόκοι επί του μη ληξιπρόθεσμου ποσού του δανείου για δυο (2) ακόμη εξάμηνα πέραν της ημερομηνίας εξόφλησης.

Σχετικό:  με την παρ.5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ Α 31) και το άρθρο 64 παρ.7γ Ν.3518/2006,ΦΕΚ Α 272/21.12.2006

Την ευχέρεια εξόφλησης του μη ληξιπρόθεσμου ποσού του δανείου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχουν και οι δικαιούχοι που τους έχει χορηγηθεί δάνειο από το Ε.Σ.Α.Κ., από την πρώτη εφαρμογή του μέχρι 31.12.1996. Οι δικαιούχοι αυτοί θα πρέπει να ζητήσουν την εξόφληση μέσα σε δυο (2) χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος και όλες οι οφειλές να καταβληθούν μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

4. Οι δικαιούχοι του Ο.Ε.Κ. στους οποίους παραχωρείται κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα, επιτρέπεται να καταβάλουν εφάπαξ το προσδιορισθέν τίμημα της κατοικίας ή του διαμερίσματος ληξιπρόθεσμο και μη ληξιπρόθεσμο, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ετών από την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου ή εφόσον το οριστικό παραχωρητήριο έχει χορηγηθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευσή του με έκπτωση 40% επί του τιμήματος και με την προϋπόθεση της ταυτόχρονης καταβολής του συνόλου των τόκων υπερημερίας.

Σχετικά: Το άρθρο 20 του Ν.2874/2000 (Α 286/29-12-2000) , παρ.4 του άρθρου 22 του Ν. 3227/2004(ΦΕΚ Α 31) και  το άρθρο 64 παρ.7β Ν.3518/2006,ΦΕΚ Α 272/21.12.2006

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.

6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., επιτρέπεται η ρύθμιση του τρόπου της εξόφλησης οφειλών από δάνεια που χορηγήθηκαν ή χορηγούνται σε δικαιούχους του Ο.Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1138/1972 (ΦΕΚ 63 Α`), εκτός από εκείνες της παραγράφου 5 του άρθρου 9, των άρθρων 1, 2 , 3, 11 και 13 του ν. 1641/1986 (ΦΕΚ 122 Α`), του άρθρου 2 του ν. 1849/1989 (ΦΕΚ 113 Α`) και του άρθρου 37 του ν.2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α`) και ιδιαίτερα η εφάπαξ καταβολή με έκπτωση του ληξιπρόθεσμου ή και του μη ληξιπρόθεσμου ποσού του δανείου, η κεφαλαιοποίηση οφειλών, ο καθορισμός δόσεων και ο τρόπος καταβολής τους.

Άρθρο 6
Αναστολή – Ρυθμίσεις οφειλών σεισμόπληκτωνεργατοϋπαλλήλων δικαιούχων Ο.Ε.Κ.

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του ν.2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α`) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

“8. Αναστέλλεται από 30.4.1994 και για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών η καταβολή των οφειλών προς τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως διάδοχο της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας Ελλάδος (Ε.Κ.Τ.Ε.), οι οποίες προέρχονται από στεγαστική συνδρομή του Ο.Ε.Κ., σε κατοίκους σεισμόπληκτων περιοχών των Νομών Μεσσηνίας, Ηλείας, Αχαΐας, Κοζάνης και Γρεβενών, εφόσον οι περιοχές έχουν χαρακτηριστεί ως σεισμόπληκτες με πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα οι ως άνω οφειλές δεν επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας.

Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ως καθολική διάδοχο της Ε.Κ.Τ.Ε., το ποσό των τόκων υπερημερίας της περιόδου αναστολής, το οποίο αντιστοιχεί στις οφειλές από δάνεια του ν.1641/1986 που έχουν καλυφθεί από ίδια διαθέσιμα της Ε.Κ.Τ.Ε..

Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής πραγματοποιείται με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου, οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ο χρόνος έκδοσης του ομολογιακού δανείου, ο τρόπος καταβολής του, καθώς και οι λοιποί όροι καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του ν.1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α`).

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., ρυθμίζεται ο τρόπος εξόφλησης με δόσεις των οφειλών των οποίων αναστέλλεται η καταβολή από μικτά δάνεια του ν.δ.1138/1972, του ν.1641/1986, οι οφειλές από δάνεια του ν. 1849/1989, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., που έχουν καλυφθεί αποκλειστικά από κεφάλαια του Οργανισμού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου .”

2. Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού δεν αφορούν τις οφειλές που έχουν εκχωρηθεί στο Δημόσιο με το άρθρο 21 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α`) και με το άρθρο 32 του ν.2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α`).

3. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 5 του νόμου αυτού αρχίζουν για τους δικαιούχους του άρθρου αυτού μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής.

Άρθρο 7
Εμπράγματη εξασφάλιση δανείων

1. Για την εξασφάλιση των δανείων, που χορηγούνται από τον Ο.Ε.Κ., εγγράφεται στο ακίνητο του δανειολήπτη υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης υπέρ του Ο.Ε.Κ.. Η δαπάνη εγγραφής και εξάλλειψης της υποθήκης ή της προσημείωσης υποθήκης βαρύνει τον δανειολήπτη.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., καθορίζονται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου αυτής.

2. Όπου σε διατάξεις νόμων ή κανονισμών που αφορούν δανειοδοτικά προγράμματα του Ο.Ε.Κ. αναφέρεται η λέξη “υποθήκη” προστίθενται οι λέξεις “ή προσημείωση υποθήκης”.

Άρθρο 8
Επιδότηση ενοικίου δικαιούχων
Όσοι έτυχαν ή τυγχάνουν επιδότησης ενοικίου επιτρέπεται να συμμετέχουν καισε άλλα προγράμματα στεγαστικής συνδρομής του Οργανισμού ΕργατικήςΚατοικίας.

Η επιδότηση ενοικίου διακόπτεται όταν στον δικαιούχο παραχωρηθεί κατοικία,σε περίπτωση δε δανειοδότησης ή χορήγησης επιδότησης επιτοκίου, ότανχορηγηθεί στον δικαιούχο ολόκληρο το ποσό του δανείου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 25 Ν.3762/2009,ΦΕΚ Α 75/15.5.2009.

Άρθρο 9
Ειδικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης

1. Στον Ο.Ε.Κ. συνιστάται Ειδικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.), το οποίο σχηματίζεται από το 10% των ετήσιων εσόδων του Οργανισμού που προέρχονται από χρεωλύσια προηγούμενων δανείων ή από το τίμημα παραχώρησης κατοικιών. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η οικονομική ενίσχυση δικαιούχων του Ο.Ε.Κ., οι οποίοι, λόγω μακρόχρονης ανεργίας ή άλλων ιδιαίτερα σοβαρών λόγων, αδυνατούν να εξοφλήσουν τις οφειλές που προέρχονται από παραχώρηση κατοικίας ή από δάνεια. Η οικονομική αυτή ενίσχυση συνίσταται στην εξόφληση από τον Ο.Ε.Κ. μέρους ή του όλου των πιο πάνω οφειλών.

2. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ύστερα από απόφαση τριμελούς Επιτροπής, που αποτελείται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έναν υπάλληλο του Ο.Ε.Κ. που προτείνεται από αυτόν και έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων που μετέχει στο Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ.

Ο ορισμός του Προέδρου και των λοιπών μελών της Επιτροπής, των αναπληρωματικών μελών, του Εισηγητή και του Γραμματέα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στα μέλη της Επιτροπής, στον Εισηγητή και στο Γραμματέα καταβάλλεται αμοιβή η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την παροχή της παραπάνω ενίσχυσης, το ύψος και η διάρκεια αυτής, η διαδικασία χορήγησής της, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 10
Ειδικές ρυθμίσεις

1. Η διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου από τον Ο.Ε.Κ. για τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε δικαιούχους του Ο.Ε.Κ. από τις Τράπεζες με επιδοτούμενο επιτόκιο μετά τη δημοσίευση του ν.2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α`) και μέχρι τη δημοσίευση της αριθ.50148/29.2.1996 (ΦΕΚ 146 Β`/8.3.1996) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ισχύει για εννέα (9) έτη.

2. Τα επιτόκια των δανείων που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ν.1641/1986, που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1849/1989, επιτρέπεται να αναπροσαρμόζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ.. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται τα επιτόκια των δανείων του προηγούμενου εδαφίου, που χορηγούνται μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

3. Δικαιούχοι του Ο.Ε.Κ. που, σύμφωνα με τον Κανονισμό “περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ.”, όπως ισχύει σήμερα (απόφαση Υπουργού Εργασίας αριθμ.30727/4815/4.8.1971, ΦΕΚ 661 Β`) έλαβαν μέρος στην κλήρωση κατοικιών Λαυρίου που έγινε στις 28.4.1995, Πάτρας που έγινε στις 27.11.1994 και Θήβας που έγινε στις 9.6.1995, δικαιούνται την κατοικία που τους κληρώθηκε και αν κατά το χρόνο της αίτησης, της κλήρωσης και της παραχώρησης δεν παρείχαν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου και δεν κατέβαλαν εισφορές υπέρ του Ο.Ε.Κ. κατά το χρονικό αυτό διάστημα, με την προϋπόθεση όμως ότι οι ως άνω δικαιούχοι δεν μετέβαλαν επαγγελματικό προσανατολισμό και η μη απασχόλησή τους οφείλεται σε ανεργία, εφόσον πληρούν τις λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

Σε δικαιούχους που έχουν αποκλεισθεί πριν από την ισχύ του νόμου αυτού από την παραχώρηση της κατοικίας και έχουν ήδη κληθεί οι επιλαχόντες τους, χορηγείται από τον Ο.Ε.Κ. στεγαστικό δικαίωμα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης της μη μεταβολής επαγγελματικού προσανατολισμού και της μη απασχόλησης λόγω ανεργίας.

4. Η κατά προτεραιότητα στεγαστική αποκατάσταση των πλημμυροπαθών του Δήμου Άνω Λιοσίων, η οποία προβλέπεται στην αριθμ.290/28.7.1995 (ΦΕΚ 165 Α`) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, ισχύει και στον οικισμό του Ο.Ε.Κ. “Γ. Γεννηματάς Ι” στη θέση Πανόραμα του Δήμου Άνω Λιοσίων, για τους πλημμυροπαθείς μέχρι 31.12.1997.

Άρθρο 11
Προσθήκη – Διόρθωση – Αντικατάσταση διατάξεων

1. Στο άρθρο 21 του ν.1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α`) προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής:

“3. Η εκτίμηση της αγοραίας αξίας των ακινήτων από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών δεν απαιτείται στις περιοχές όπου ισχύει και εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και εφόσον πρόκειται για αγορά ακινήτων μέχρι του ποσού της αντικειμενικής αξίας, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και των δυο βαθμίδων (Ο.Τ.Α.), κρατικές τράπεζες και εν γένει επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε προσδιορισθεί με διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α`) και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις με το άρθρο 51 του 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`) και το άρθρο 1 του 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α`). Οταν το τίμημα υπερβαίνει την αντικειμενική αξία, απαιτείται εκτίμηση της αγοραίας αξίας από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.”

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 36 του ν.2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α`) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., καθορίζεται το ποσοστό επιδότησης κατά κατηγορία δικαιούχων, η διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.”

3. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 37 του ν.2224/1994 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. και πριν από την εξαγγελία του προγράμματος, καθορίζεται το ύψος του ποσού των δανείων, το ύψος του επιτοκίου κατά κατηγορίες δικαιούχων, ο χρόνος εξόφλησης των δανείων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής”.

4. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.1641/1986, που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν.1849/1989, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

“Στα προγράμματα του Ε.Σ.Α.Κ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι δικαιούχοι του Ο.Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού “περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ.”, όπως εκάστοτε ισχύει, οι οποίοι επιπλέον πληρούν και τις ειδικές προϋποθέσεις, που τίθενται για τα προγράμματα αυτά στον Κανονισμό.”

5. Η παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α`) αντικαθίσταται ως εξής:

“5. Όποιοι καταλαμβάνουν ή κατέχουν με οποιονδήποτε τρόπο αυθαίρετα εργατικές κατοικίες, οικόπεδα ή οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία του Ο.Ε.Κ., διώκονται αυτεπαγγέλτως, τιμωρούνται δε με ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 2 έτη.”

6. Οι κατωτέρω διατάξεις του ν.2224/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

α. Στο τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως ε`της παραγράφου 1 του άρθρου 28, η φράση “της παραγράφου 3” αντικαθίστανται με τη φράση “της περιπτώσεως γ`”.

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 36, η φράση “το έκτο”αντικαθίστανταιμε τη φράση “στο έκτο”.

γ. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 36, η φράση “το έκτο” αντικαθίσταται με τη φράση “το έβδομο”.

δ. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 36, σειρά έκτη (6η) η φράση “του πέμπτου”αντικαθίστανται με τη φράση “του έκτου”.

ε. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 36, η φράση “ως εδάφιο έκτο” αντικαθίσταται με τη φράση “ως εδάφιο έβδομο”.

στ. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 36, όγδοη σειρά (8η) η λέξη “αγορά” αντικαθίσταται με τη λέξη “απόκτηση”.

ζ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 37, η φράση “της παραγράφου 1” αντικαθίσταται με τη φράση “της παραγράφου 2”.

η. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 37, η φράση “της παραγράφου 2” αντικαθίσταται με τη φράση “της παραγράφου 3”.

θ. Η παράγραφος 7 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:

“7. Το επιτόκιο εξοφλήσεως των δανείων που χορηγούνται σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 6 επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και η επιδότηση καταβάλλεται απευθείας στον Ο.Ε.Κ..

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., καθορίζεται το ποσοστό επιδότησης κατά κατηγορία δικαιούχων, η διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου, καθώς και οι ανάγκες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.”

ι. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 37, η φράση “των άρθρων 3 και 4 του παρόντος νόμου” αντικαθίσταται με τη φράση “του άρθρου αυτού “.

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν.2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α`/6.7.1994) προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως ακολούθως:

“Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., επιτρέπεται η επωνυμία του Ο.Ε.Κ. “Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας” εκτός από το εθνόσημο με τον τίτλο “Ελληνική Δημοκρατία” να απεικονίζεται και με τη μορφή ειδικού λογότυπου ή σήματος (γραφικής παράστασης)”.

Άρθρο 12
Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις

1. Στο τέλος του άρθρου 37 του ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α`), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.16 του άρθρου 8 του ν.1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α`/11.1.1985), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα ρυμοτομικά σχέδια οικισμών εργατικών κατοικιών που μελετήθηκαν και εφαρμόσθηκαν από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.”

2. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 25 του ν.947/1979 (ΦΕΚ 169 Α`), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 23 του ν.2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α`), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

“1. Το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. και των δυο βαθμίδων, η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (Δ.Ε.ΠΟ.Σ.), ο Ο.Ε.Κ. ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μαζί ή χωριστά, μπορούν να συμβάλλονται με ενδιαφερόμενες εταιρείες ενεργού πολεοδομίας ή οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή και ιδιώτες – ιδιοκτήτες ακινήτων που περιλαμβάνονται σε ορισμένη ζώνη ενεργού πολεοδομίας και να συγκροτούν εταιρεία μικτής οικονομίας που έχει αποκλειστικό σκοπό τη μελέτη και εκτέλεση των έργων ανάπτυξης ή αναμόρφωσης της ζώνης αυτής, ενδεχομένως δε και την αγορά ή πώληση ή εκμετάλλευση των ακινήτων που περιλαμβάνονται στη ζώνη.”

“3. Το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. και των δυο βαθμίδων, η Δ.Ε.ΠΟ.Σ., ο Ο.Ε.Κ. ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και όσα άλλα νομικά πρόσωπα μπορούν να συμβάλλονται με αυτά κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για να συγκροτήσουν εταιρεία μικτής οικονομίας, η οποία έχει αντικείμενο την αναμόρφωση ή ανάπτυξη ζώνης ενεργού πολεοδομίας, οφείλουν να αναλάβουν και να διατηρούν ανά πάσα στιγμή το 34% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου.”

3. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α`), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 25 παράγραφος 4 εδάφιο β`του ν.2508/1997 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

“Από την προβλεπόμενη με την παρούσα παράγραφο υποχρέωση εισφοράς σε χρήμα απαλλάσσεται ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας.”

Άρθρο 13
Θέματα προσωπικού

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα τεχνικού συμβούλου για έργα εκτελούμενα από τον Οργανισμό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α`), όπως εκάστοτε ισχύει. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ο αριθμός των τεχνικών συμβούλων που απασχολούνται, τα προσόντα αυτών, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου και οι αναγκαίοι όροι και λεπτομέρειες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τεχνικού συμβούλου.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν.2266/1994 εφαρμόζονται από τότε που ίσχυσαν και για τους διπλωματούχους μηχανικούς του Ο.Ε.Κ. που εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέχρι σήμερα, ύστερα από την κατάταξή τους σε προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με την αριθ.191380/95 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας (ΦΕΚ 151/8.7.95/τ.Ν.Π.Δ.Δ.).

3. Στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας συνιστάται Γραφείο Τύπου. Στο γραφείο αυτό συνιστώνται δυο (2) θέσεις δημοσιογράφων και δυο (2) θέσεις Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. Η κάλυψη των θέσεων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Ο χρόνος προϋπηρεσίας που ελήφθη υπόψη για τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών του Ο.Α.Ε.Δ., κατ`εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`) και του άρθρου 18 του ν.2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α`) λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη.

5. Το τελευταίο εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α`) συμπληρώνεται ως εξής:”εφόσον πρόκειται για υπηρεσιακή μονάδα που εκτελεί ερευνητικές δραστηριότητες. Αν δεν υπάρχουν ερευνητές βαθμίδας Γ`μπορεί να ορίζεται προϊστάμενος ερευνητής βαθμίδας Δ`”.

6. Στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) συνιστάται μια θέση Νομικού Συμβούλου του Κέντρου, ο οποίος προΐσταται της νομικής υπηρεσίας που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ.3δ του π.δ. 67/1997 (ΦΕΚ 61 Α`).

Στη θέση αυτή διορίζεται δικηγόρος παρ`ΑρείωΠάγω, ο οποίος έχει επαγγελματική εμπειρία δικηγόρου είκοσι (20) τουλάχιστον ετών σε θέματα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

7. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α`) προστίθεται η φράση “ή με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας”.

Άρθρο 14
Σύσταση θέσεων
Στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οργανισμούς συνιστώνται 151 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται ανά Οργανισμό ως εξής:

1) Στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας: 18 θέσεις κατηγορίας ΠΕ 62 θέσεις κατηγορίας ΤΕ 1 θέση κατηγορίας ΔΕ 66 θέσεις κατηγορίας ΥΕ.

Επίσης στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας συνιστάται μια θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη της οποίας απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να διαθέται εμπειρία σε κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές, καθώς και σε διοργάνωση διεθνών εκθέσεων και συνεδρίων.

2) Στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας: 3 θέσεις προσωπικού ασφαλείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατανέμονται οι θέσεις αυτές ανά ειδικότητα.

Άρθρο 15
Ρυθμίσεις ομαδικών απολύσεων

1. Στο άρθρο 5 του ν.1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α`) προστίθεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής:

“5. Η διαδικασία ομαδικών απολύσεων του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στους εργαζόμενους που απολύονται λόγω διακοπής των εργασιών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, κατόπιν πρωτοδίκης δικαστικής απόφασης.”

2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.1387/1983 αντικαθίστανται ως εξής:

“2. Ο εργοδότης οφείλει: α) να παρέχει στους εκπροσώπους των εργαζομένων όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και β) να τους ανακοινώνει εγγράφως :

αα) τους λόγους του σχεδίου απολύσεων,

ββ) τον αριθμό και τις κατηγορίες των υπό απόλυση εργαζομένων,

γγ) τον αριθμό και τις κατηγορίες των συνήθως απασχολούμενων εργαζομένων,

δδ) το χρονικό διάστημα στο οποίο πρόκειται να γίνουν απολύσεις,

εε) τα κριτήρια για την επιλογή των εργαζομένων που θα απολυθούν”. Οι παραπάνω υποχρεώσεις εφαρμόζονται ανεξάρτητα αν η απόφαση για τις ομαδικές απολύσεις λαμβάνεται από τον εργοδότη ή από επιχείρηση που ελέγχει τον εργοδότη.

Για παραβάσεις των υποχρεώσεων της ενημέρωσης, διαβούλευσης και κοινοποίησης δεν λαμβάνεται υπόψη, ως δικαιολογία, το επιχείρημα του εργοδότη ότι η επιχείρηση που έλαβε την απόφαση για ομαδικές απολύσεις δεν του παρέσχε τις αναγκαίες πληροφορίες. Η έλλειψη ενημέρωσης του εργοδότη από την επιχείρηση, που έλαβε την παραπάνω απόφαση, δεν αίρει την υποχρέωσή του.

Άρθρο 16
Καταργούμενες διατάξεις
Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις :

1. Η περίπτωση ηη) της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του α.ν. 163/1967 (ΦΕΚ 177 Α`), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ. 145/1973 (ΦΕΚ 221 Α`).

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν. 435/1976 (ΦΕΚ 251 Α`).

3. Το άρθρο 8 του ν. 1641/1986 (ΦΕΚ 122 Α`).

4. Το άρθρο 4 του ν. 1849/1989 (ΦΕΚ 113 Α`), όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 36 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α`).

5. Το άρθρο 11 του ν. 2116/1993 (ΦΕΚ 18 Α`).

6. Η παράγραφος 2γ του άρθρου 2 του ν. 1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α`).

Άρθρο 17
Τρόπος κάλυψης δαπάνης
Από τις διατάξεις του νόμου αυτού προκαλείται :

α) Σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού συνολική δαπάνη ποσού 1.000.000 δρχ.

β) Σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Ε.Κ. ετήσια δαπάνη ύψους 79.000.000 δρχ. και ακαθόριστη δαπάνη για τα επόμενα πέντε έτη ως προς τις νέες μορφές στεγαστικών προγραμμάτων. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ο.Ε.Κ.

γ) Σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Ε.Ε. ετήσια δαπάνη 505.000.000 δρχ., η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.

δ) Σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ετήσια δαπάνη ύψους 8.000.000 δρχ., η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Κέντρου.

Άρθρο 18
Διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας Α.Μ.Ε.Α. από ειδικές υγειονομικές επιτροπές του Ι.Κ.Α.

1. Από το εδάφιο δ` της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α`) διαγράφονται οι φράσεις “κοινοποιείται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο” και από το εδάφιο β` της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου διαγράφονται οι φράσεις “εξαιρούνται όσοι ήδη έχουν εξεταστεί υπό υγειονομικές επιτροπές σύμφωνα με την παράγραφο 4”.

2. Η περίπτωση η` της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

“η) Απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α. με την οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του.

Για το σκοπό αυτόν και εφόσον οι υφιστάμενες υγειονομικές επιτροπές του Ι.Κ.Α. δεν επαρκούν δύναται να συστήνονται νέες τριμελείς επιτροπές, στις οποίες ως Πρόεδρος ορίζεται γιατρός του Ειδικού Σώματος και ως μέλη γιατροί των υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α.

Η εξέταση των προσώπων της περίπτωσης β` του άρθρου 1 του παρόντος νόμου από τις παραπάνω επιτροπές, γίνεται κατά προτεραιότητα και καταβάλλεται στο Ι.Κ.Α. εφάπαξ χρηματικό ποσό δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών που θα βαρύνει, στις περιπτώσεις που τα κρινόμενα πρόσωπα είναι ασφαλισμένα για παροχές ασθένειας, τον ασφαλιστικό τους οργανισμό ή το Δημόσιο ανάλογα, ενώ στις περιπτώσεις ανασφαλίστρων το Ι.Κ.Α. Το παραπάνω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όλα τα παραπάνω πρόσωπα παραπέμπονται από τις υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. που θα οριστούν για το σκοπό αυτόν στις υγειονομικές επιτροπές μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

3. Η ρύθμιση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου για τα όργανα, τον τρόπο, τη διαδικασία εξέτασης και την κάλυψη της σχετικής δαπάνης των προσώπων της περίπτωσης β` του άρθρου 1 του ν. 2643/1998 εφαρμόζεται και για τα άτομα με αναπηρίες, τα οποία επιθυμούν να υπαχθούν στα καταρτιζόμενα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Προγράμματα Επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ατόμων με Αναπηρίες, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι να υπαχθούν στα εν λόγω προγράμματα πληρούν τις προϋποθέσεις αυτών.

Σημ.: όπως ηπαρ.3 προστέθηκε με το άρθρο 32 Ν.2956/2001,ΦΕΚ Α 258/6.11.2001,

Άρθρο 19

1. Οφειλές από δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε ομογενείς Ελληνεςπαλλινοστούντες στην περιοχή της Θράκης, που υφίστανται στις τράπεζες, ληξιπρόθεσμες και άληκτες, ή έχουν βεβαιωθεί στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), λόγω κατάπτωσης της εγγύησης, στο λογαριασμό του Δημοσίου “Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων ή εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΧΚΕΕΔ)”, ρυθμίζονται στο σύνολό τους και καταβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. σε τριάντα (30), κατ` ανώτατο όριο, ίσες εξαμηνιαίες δόσεις που το ποσό της καθεμίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, ύστερα από προηγούμενη βεβαίωση και των υφισταμένων οφειλών στις τράπεζες. Οι οφειλές αυτές δεν επιβαρύνονται με τις αναλογούσες κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

2. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται :

α) Η κατάθεση σχετικής αίτησης από τον οφειλέτη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι βεβαιωμένα τα χρέη του μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του τρίτου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.

β) Η καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του έκτου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Η καθυστέρηση καταβολής τριών (3) συνεχών εξαμηνιαίων δόσεων έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και την είσπραξη του υπόλοιπου ποσού της ρύθμισης και την είσπραξη του υπόλοιπου ποσού της οφειλής, επιβαρυνόμενου με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μιας εξαμηνιαίας δόσης ο οφειλέτης επιβαρύνεται με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., υπολογιζόμενη επί του ποσού της δόσης της ρύθμισης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος βεβαίωσης των υφιστάμενων στις τράπεζες οφειλών και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 20
1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 359/1997 (ΦΕΚ 240 Α`) αντικαθίσταται ως εξής :

“2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ο αλλοδαπός ή από κοινού ο αλλοδαπός και ο ενδιαφερόμενος εργοδότης τα υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. η οποία και προβαίνει μετά ταύτα στην έκδοση της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας μετά σύμφωνης γνώμης επιτροπής, συγκροτούμενης από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελούμενης από τον Πρόεδρο αυτής, που μπορεί να είναι ή ένας Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης οριζόμενος κάθε φορά από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών ή ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Οργανισμού εποπτευόμενου από το Υπουργείο αυτό, και από έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Κοινωνικής Επιθεώρησης του νομού, της Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού, του πλέον αντιπροσωπευτικού Εργατικού Κέντρου του νομού ή αγροτικής οργάνωσης του νομού, κατά περίπτωση, και μίας από τις πλέον αντιπροσωπευτικές εργοδοτικές οργανώσεις του νομού ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους μετά από εισήγηση του Διευθυντή του τοπικού γραφείου του Ο.Α.Ε.Δ. ή του αναπληρωτή του. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του τοπικού γραφείου του Ο.Α.Ε.Δ. Ο εκπρόσωπος της οικείας αγροτικής οργάνωσης θα ορίζεται από τις αγροτικές ή συνεταιριστικές οργανώσεις του νομού.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να συγκροτεί περισσότερες από μία επιτροπές σε κάθε νομό της χώρας και να ορίζει την έδρα των επιτροπών αυτών”.

Άρθρο 21

1. Η προβλεφθείσα από την παρ. 1 του άρθρου έκτου του ν. 2388/1996 διάρκεια επιδότησης παρατείνεται, αφότου έληξε, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Τα ποσά που θα απαιτηθούν από τη ρύθμιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα βαρύνουν κατά το ήμισυ τον Ο.Α.Ε.Δ. και κατά το ήμισυ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου έκτου του ν. 2388/1998 και της εκδοθείσας κατ` εξουσιοδότηση αυτού υπουργικής απόφασης με αριθ. 33492/23.7.1996.

2. Η προβλεφθείσα από την παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 2335/1995 διάρκεια τακτικής επιδότησης ανεργίας, η οποία παρατάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 2639/1998, επιμηκύνεται, αφότου έληξε, για ένα (1) ακόμη έτος, εφόσον ο ασφαλισμένος παραμένει άνεργος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 2335/1995.

Άρθρο 22
Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2639/1998 “Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 205 Α`/2.9.1998) αντικαθίσταται ως εξής :

“4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας και υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των κλάδων ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ΔΕ Τεχνικών (εκτός ΔΕ Τεχνικών-Οδηγών), εφόσον έχουν τουλάχιστον επταετή εμπειρία σε έργα και καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας, η οποία διαπιστώνεται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Οι εν λόγω υπάλληλοι καταλαμβάνουν θέσεις Επιθεωρητή Εργασίας, σε προσωρινό κλάδο ο οποίος συνιστάται, οι οποίες προστίθενται στις θέσεις Επιθεωρητών Εργασίας που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι δημιουργούμενες θέσεις αφαιρούνται από τις θέσεις ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΔΕ Τεχνικών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μέχρις οριστικής και δι` οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσεως των εν λόγω υπαλλήλων από το Σ.ΕΠ.Ε.. Κατά τα λοιπά ισχύει η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου.”

Άρθρο 23
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) με απόφασή του, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να εκχωρεί ορισμένες από τις αρμοδιότητές του στον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού. Για την απασχόληση αυτή μπορεί να καταβάλλεται στον Αντιπρόεδρο πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση, εφαρμοζομένων αναλόγως κατά τα λοιπά των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α`), όπως ισχύει.

Σχετικό: το άρθρο 20 του Ν.2874/2000 (Α 286/29-12-2000)

Άρθρο 24
Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2527/1997, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη 17 Ιουλίου 1999 : “Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων από συγκεκριμένη νομρχιακή αυτοδιοίκηση, ορίζεται άλλος χώρος παραλαβής των αιτήσεων σε δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 παρ. 1 με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., ύστερα από συνεννόηση με τη διοίκηση του φορέα που διαθέτει τον κατάλληλο χώρο. Στην περίπτωση αυτή συγκροτείται συνεργείο με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. από υπαλλήλους του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ., στους οποίους και καταβάλλεται η για την παραλαβή των αιτήσεων προβλεπόμενη αμοιβή”.

Άρθρο 25
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. Δ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗΣΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣΜΙΛΤ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΜ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 25 Αυγούστου 1999