ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2733 ΦΕΚ Α` 155/30.7.1999

Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.),     ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς,    των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της    Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες    διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 1
Σύσταση
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρ.75 Ν.3371/2005, ΦΕΚ Α 178/14.7.2005

1. Συνιστάται νέα χρηματιστηριακή αγορά στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. (Χ.Α.Α.), στο εξής Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά (ΝΕ.ΧΑ.), στην οποία εισάγονται μετοχές μικρομεσαίων δυναμικών ή καινοτόμων εταιριών που δεν έχουν εισαχθεί στην Κύρια ή την Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιτρέπεται η εισαγωγή και άλλων κινητών αξιών στην ΝΕ.Χ.Α..

Σχετικό:  παρ.7 άρθρ.4 Ν.3152/2003,ΦΕΚ Α 152/16.6.2003

3. Η ΝΕ.Χ.Α. διέπεται από τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού και συμπληρωματικά από τις διατάξεις που ισχύουν για την Κύρια Αγορά.

4. Η λειτουργία της ΝΕ.Χ.Α., προκειμένου για εταιρείες που εδρεύουν στις περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης, θα υποστηρίζεται από το Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που θα καθορισθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.).

Σχετικό: παρ.3 άρθρου 80 ν.3842/2010, όπως τροποποιήθηκε   με την παρ.6 άρθρου 37 Ν.4141/2013,ΦΕΚ Α 81/5.4.2013

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις εισαγωγής
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρ.75 Ν.3371/2005, ΦΕΚ Α 178/14.7.2005

Για την εισαγωγή μετοχών στη ΝΕ.Χ.Α. πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

Α. Ίδια Κεφάλαια

Τα ίδια κεφάλαια της εκδότριας εταιρίας πρέπει να ανέρχονται σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές τουλάχιστον, για την οικονομική χρήση που προηγείται της αίτησης εισαγωγής στο Χ.Α.Α. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ύστερα από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του Χ.Α.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σχετικό:  παρ.7 άρθρ.4 Ν.3152/2003,ΦΕΚ Α 152/16.6.2003

Β. Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων

Η εκδότρια εταιρία πρέπει να έχει δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, ως ανώνυμη εταιρία, για δύο (2) τουλάχιστον οικονομικές χρήσεις που προηγούνται της υποβολής της αίτησης εισαγωγής. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας πρέπει να είναι ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή. Αν η εταιρία καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι καταστάσεις αυτές, καθώς επίσης και οι καταστάσεις των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, πρέπει να είναι ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α. επιτρέπεται κατ` εξαίρεση η εισαγωγή μετοχών εταιρίας, που έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις για μια μόνο οικονομική χρήση, εφόσον κριθεί ότι πρόκειται για εταιρία με ιδιαίτερο δυναμισμό ή για εταιρία που παρουσιάζει εξαιρετικά καινοτόμο επενδυτικό σχέδιο.

Γ. Φορολογικός Έλεγχος

Εταιρία, που υποβάλλει αίτηση εισαγωγής των μετοχών της για πρώτη φορά στη ΝΕ.Χ.Α., πρέπει να έχει ελεγχθεί φορολογικά για όλες τις χρήσεις, για τις οποίες, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, έχουν δημοσιευθεί οι ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις. Αν η εταιρία καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η υποχρέωση διενέργειας φορολογικού ελέγχου εκτείνεται και στις εταιρίες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση κατά την τελευταία δημοσιευμένη εταιρική χρήση. Η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) υποχρεούται να προβεί σε φορολογικό έλεγχο και να κοινοποιήσει στην εταιρία και τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τα σχετικά φύλλα ελέγχου εντός τριμήνου από την υποβολή σε αυτήν της σχετικής αίτησης της εταιρίας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για εξαιρετικούς λόγους, που αφορούν το μέγεθος της επιχειρήσεως ή την έκταση των απαιτούμενων ελεγκτικών επαληθεύσεων, για άλλους τρεις (3) μήνες, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και του αρμόδιου επιθεωρητή Δ.Ο.Υ., η οποία κοινοποιείται στην εταιρία εντός τριμήνου από την αίτηση. Αν η εκδότρια εταιρία δεν εδρεύει στην Ελλάδα, ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται από αναγνωρισμένο ελεγκτικό και λογιστικό οίκο διεθνούς κύρους, ο οποίος συντάσσει ειδική έκθεση για τις φορολογικές υποχρεώσεις της.

Δ. Δέσμευση Μετόχων

1. Μέτοχος της εταιρίας που κατέχει μετοχές η ονομαστική αξία των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% του μετοχικού κεφαλαίου δεσμεύεται, πριν την υποβολή της αίτησης εισαγωγής, ότι δεν θα διαθέσει με οποιονδήποτε τρόπο το 80% των μετοχών του για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την εισαγωγή τους στη ΝΕ.Χ.Α.. Σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης εισαγωγής πρέπει να έχει δεσμευθεί τουλάχιστον το 80% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Καθ` όλη τη διάρκεια της παραπάνω δέσμευσης απαγορεύεται η διάθεση των μετοχών, για τις οποίες ο μέτοχος έχει αναλάβει τη δέσμευση αυτή.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα σχετικά με την παραπάνω δέσμευση θέματα, τους φορείς στους οποίους παραμένουν δεσμευμένες οι μετοχές, ο τρόπος δέσμευσής τους, οι υποχρεώσεις των μετόχων και των παραπάνω φορέων, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

Σχετικό:  ΥΑ 16704/Β.927/2000 (ΦΕΚ Β 599/2000)

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του Χ.Α.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να μεταβάλλονται τα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου, το χρονικό διάστημα απαγόρευσης και να ορίζονται όροι και προϋποθέσεις για τη σταδιακή άρση της απαγόρευσης αυτής. Σε κάθε περίπτωση η άρση της απαγόρευσης δεν μπορεί να επιτραπεί πριν από την παρέλευση ενός (1) έτους από την εισαγωγή.

3. Από την απαγόρευση της παραγράφου 1 εξαιρούνται :

α. Οι περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω κληρονομικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής ή κληροδοσίας ή αναγκαστικής μεταβίβασης.

β. Η μεταβίβαση μετοχών μεταξύ των μετόχων ή σε στρατηγικό επενδυτή, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο γίνεται με συμφωνία των μετόχων για τους οποίους ισχύει η απαγόρευση της παραγράφου 1, η οποία ανακοινώνεται προηγουμένως στην εταιρία και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. Για την έγκριση αυτή λαμβάνεται υπόψη η σχέση του μετόχου με τη διοίκηση της εταιρίας, καθώς και η διασπορά των μετοχών.

γ. Η μεταβίβαση μετοχών στον Ειδικό Διαπραγματευτή για την εκπλήρωση του έργου του.

δ. Η μεταβίβαση μετοχών λόγω συγχώνευσης ή απορρόφησης της εταιρίας με ή από άλλη εταιρία.

ε. Η μεταβίβαση μετοχών λόγω εξαγοράς μετοχών της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το 66,67% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται και στις μετοχές που αποκτώνται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α`, β`, δ` και ε` της παραγράφου αυτής.

Ε. Διάθεση Μετοχών-Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για την εισαγωγή των μετοχών στη ΝΕ.Χ.Α. διατίθενται, με δημόσια εγγραφή, στο κοινό τουλάχιστον εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, αξίας τουλάχιστον διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δραχμών. Από τη διάθεση των μετοχών αυτών ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) προέρχεται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

2. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο τρόπος κατανομής των μετοχών που διατίθενται με δημόσια εγγραφή και ρυθμίζεται κάθε σχετικό με αυτήν θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

Σχετικό: αποφ.7.306/22.6.2004 του ΔΣ της ΕΚ (ΦΕΚ Β΄ 1029/8.7.2004)

3. Διάθεση μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση επιτρέπεται μόνο στους εργαζομένους στην εταιρία. Στην περίπτωση αυτήν, οι μετοχές που δεν διατίθενται με δημόσια εγγραφή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των μετοχών που διατίθενται με δημόσια εγγραφή.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών μπορεί να είναι κατώτερη της τιμής στην οποία διατίθενται οι μετοχές με δημόσια εγγραφή. Η ανάληψη των μετοχών, η καταβολή του ποσού της αύξησης και η πιστοποίηση της καταβολής του πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της δημόσιας εγγραφής. Η εκδότρια εταιρία πρέπει να έχει υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. κατάλογο προσώπων που ανέλαβαν τις μετοχές, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τον αριθμό των μετοχών που αποκτήθηκαν και την καταβληθείσα αξία τους.

ΣΤ. Διασπορά

Το χρηματιστήριο οφείλει να διασφαλίζει την επαρκή διασπορά στο ευρύ κοινό  των μετοχών που πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ΝΕΧΑ.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.6 άρθρ.4 Ν.3152/2003,ΦΕΚ Α  152/16.6.2003

Ζ. Νομική Κατάσταση Εταιρίας

Η νομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους και κανονισμούς στους οποίους υπόκειται όσον αφορά την ίδρυση και την καταστατική λειτουργία της.

Η. Επενδυτικό Σχέδιο

Η εταιρία υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο, το οποίο συντάσσεται με ευθύνη του αναδόχου. Στο σχέδιο αυτό γίνεται υποχρεωτικά αναλυτική περιγραφή των τεχνικών και χρηματοοικονομικών του στοιχείων, των στοιχείων της αγοράς στα οποία βασίζεται η στρατηγική της εταιρίας και των μέσων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την επίτευξη των αναπτυξιακών της στόχων. Οι προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόμενο του επενδυτικού σχεδίου, τα κριτήρια βάσει των οποίων εκτιμώνται ο δυναμισμός της επιχείρησης, οι προοπτικές της και η πρωτοτυπία της επιχειρηματικής προτάσεως, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο για την επάρκειά του στοιχείο καθορίζονται με κανονιστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α..

Σχετικό:  απόφαση 5/304/10.6.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Άρθρο 3
Εξουσιοδοτήσεις
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρ.75 Ν.3371/2005, ΦΕΚ Α 178/14.7.2005

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής, τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, τη μονάδα και τις μεθόδους ή διαδικασίες διαπραγμάτευσης, τα δικαιώματα εγγραφής και τις εισφορές των εταιριών, των οποίων οι μετοχές εισάγονται στη ΝΕ.Χ.Α.. τις υποχρεώσεις σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ή συγχώνευσης και εξαγοράς, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μπορεί επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με όμοια απόφασή του, να εξαρτά την εισαγωγή των μετοχών από ειδικούς όρους, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο για την προστασία του επενδυτικού κοινού.

Άρθρο 4
Ενημερωτικό Δελτίο
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρ.75 Ν.3371/2005, ΦΕΚ Α 178/14.7.2005

Η εταιρία συντάσσει και δημοσιεύει, πριν την έναρξη της δημόσιας εγγραφής, Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 348/1985 (ΦΕΚ 125 Α`), στο οποίο περιέχονται επιπροσθέτως και τα ακόλουθα :

α) Πληροφορίες για τις οικονομικές προοπτικές της εταιρίας, όπως αυτές αξιολογούνται από τον ανάδοχο, για χρονικό διάστημα πέραν της τρέχουσας χρήσης, τις οποίες η εταιρία αιτιολογεί. Οι ποσοτικές εκτιμήσεις για τις προοπτικές της εταιρίας που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο πρέπει να συνοδεύονται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή, που πιστοποιεί ότι οι οικονομικές προοπτικές συντάχθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες αξιολόγησης, τους οποίους έχει υιοθετήσει η εκδότρια εταιρία.

β) Τα βασικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου.

γ) Ειδική αναφορά στους παράγοντες κινδύνου οι οποίοι είναι δυνατόν να επιδράσουν δυσμενώς τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εκδότριας εταιρίας ή να επηρεάσουν αρνητικά στην ανάπτυξή της.

δ) Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ορισθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α..

Σχετικό:  παρ.7 άρθρ.4 Ν.3152/2003,ΦΕΚ Α 152/16.6.2003

Άρθρο 5
Ανάδοχος Έκδοσης-Σύμβουλος
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρ.75 Ν.3371/2005, ΦΕΚ Α 178/14.7.2005

1. Ανάδοχος Έκδοσης ορίζεται από την εταιρία Πιστωτικό Ίδρυμα ή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια παροχής υπηρεσιών αναδοχής, σύμφωνα με το ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α`). Ο Ανάδοχος Έκδοσης εγγυάται την πλήρη κάλυψη του διατιθέμενου από την αύξηση με δημόσια εγγραφή κεφαλαίου της εταιρίας και οφείλει να παρακολουθεί και να ενημερώνει το κοινό για την πρόοδο του επενδυτικού σχεδίου και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας, ευθυνόμενος κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 350/1985 και του Κανονισμού Αναδοχών, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α`).

Η εταιρία μπορεί να ορίσει περισσότερους του ενός αναδόχους που ευθύνονται εις ολόκληρον. Η υπογραφή του Ενημερωτικού Δελτίου γίνεται από τον ορισθέντα ως κύριο Ανάδοχο.

2. Εκτός από τον ή τους Αναδόχους, η εταιρία μπορεί να ορίσει Σύμβουλο, ο οποίος, πέραν των υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού Αναδοχών, μπορεί να αναλάβει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και αφορούν την ενημέρωση του κοινού για την πορεία του επενδυτικού σχεδίου και της εταιρίας.

3. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις και την ευθύνη του Αναδόχου ή του Συμβούλου, τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών τους προς την εταιρία και τους όρους και προϋποθέσεις της για οποιονδήποτε λόγο αντικατάστασής τους, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 6
Ειδικός Διαπραγματευτής
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρ.75 Ν.3371/2005, ΦΕΚ Α 178/14.7.2005

1. Η εταιρία ορίζει έναν τουλάχιστον Ειδικό Διαπραγματευτή. Η ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Αναδόχου Έκδοσης ή του Συμβουλίου.

Ο Ειδικός Διαπραγματευτής είναι μέλος του Χ.Α.Α., συνάπτει χρηματιστηριακές συμβάσεις εντός κύκλου στο όνομά του και για ίδιο λογαριασμό και συμβάλλει στην ενίσχυση της ρευστότητας αγοράς των μετοχών της εταιρίας.

2. Συμβάσεις εκτός κύκλου καταρτίζονται από τον Ειδικό Διαπραγματευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α`).

3. Θέματα σχετικά με τις ειδικότερες προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή, το έργο που πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνονται στη σύμβαση που συνάπτεται σύμφωνα με τη διάταξη της επόμενης παραγράφου, την ευθύνη του έναντι της εταιρίας και του Χ.Α.Α., την εποπτεία επί των πράξεων που εκτελεί, τη διάρκεια συμβατικής δέσμευσης με την εταιρία και τις προϋποθέσεις διακοπής της συνεργασίας του με αυτήν, την ποσότητα των μετοχών που του διατίθενται για την άσκηση του έργου του, τους όρους διενέργειας πράξεων επί των μετοχών και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα, ρυθμίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Μεταξύ της εκδότριας και του μέλους του Χ.Α.Α. που πρόκειται να παράσχει υπηρεσίες Ειδικού Διαπραγματευτή καταρτίζεται σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει κατ` ελάχιστον του όρους που τίθενται με την απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

Σχετικό: παρ.3Α άρθρ.25 Ν.3091/2002

Άρθρο 7
Μετοχές
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρ.75 Ν.3371/2005, ΦΕΚ Α 178/14.7.2005

Για τις μετοχές που εισάγονται στη ΝΕ.Χ.Α. δεν εκδίδονται οι τίτλοι, οι υφιστάμενοι παύουν να ενσωματώνουν μετοχικά δικαιώματα και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 39 έως και 57 του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές.

Άρθρο 8
Απόφαση εισαγωγής
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρ.75 Ν.3371/2005, ΦΕΚ Α 178/14.7.2005

Η απόφαση για την εισαγωγή μετοχών εταιρίας στη ΝΕ.Χ.Α. λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α., με πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών του μέσα σε ένα εξάμηνο από την υποβολή της αίτησης, εκτός εάν ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες, οπότε η παραπάνω απόφαση εκδίδεται εντός των επόμενων έξι (6) μηνών από την υποβολή τους.

Άρθρο 9
Μετάταξη στην Κύρια ή στην Παράλληλη Αγορά
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρ.75 Ν.3371/2005, ΦΕΚ Α 178/14.7.2005

Είναι δυνατή η μετάταξη των μετοχών από τη ΝΕ.Χ.Α. στην Κύρια ή στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α., με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, εφόσον, πέραν των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εισαγωγή στις αγορές αυτές, συντρέχουν αθροιστικά και οι εξής προϋποθέσεις :

α. Η εταιρία έχει παραμείνει στη ΝΕ.Χ.Α. τουλάχιστον τρία (3) έτη από την εισαγωγή της,

β. έχει πραγματοποιήσει το επενδυτικό της σχέδιο και

γ. δεν έχει υποπέσει σε σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις εισηγμένων εταιριών
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρ.75 Ν.3371/2005, ΦΕΚ Α 178/14.7.2005

1. Εταιρίες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στη ΝΕ.Χ.Α., υποχρεούνται να δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το π.δ. 360/1985 (ΦΕΚ 129 Α`). Υποχρεούνται επίσης :

α) να υποβάλλουν ανά εξάμηνο έκθεση σχετικά με τον τρόπο χρήσης των κεφαλαίων και την πορεία του επενδυτικού σχεδίου,

β) να δημοσιεύουν σε ετήσια βάση το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων που κατέχουν τα μέλη του Διοικητικού τους Συμβουλίου και τα στελέχη που κατέχουν διευθυντικές θέσεις.

2. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ορίζονται επιπλέον υποχρεώσεις για γνωστοποίηση στοιχείων σχετικών με την κατάσταση και την εξέλιξη της δραστηριότητας της εταιρίας.

Άρθρο 11
Εκκαθάριση συναλλαγών
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρ.75 Ν.3371/2005, ΦΕΚ Α 178/14.7.2005

Για την εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών και κάθε άλλο συναφές ζήτημα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2396/1996 και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αυλών Τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 12
Θέματα σχετικά με την εισαγωγή των Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) στο Χ.Α.Α.

1. Η παράγραφος 21 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α`), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 99 του ν. 2533/1997, αντικαθίσταται ως εξής :

“21. α) Τα ελληνικά πιστοποιητικά εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών, στην Κύρια ή στην Παράλληλη Αγορά Αναδυομένων Κεφαλαιαγορών, ως τίτλοι παραστατικοί μετοχών.

β) Ως προς τον εκδότη των παριστώμενων μετοχών εφαρμόζονται για μεν την εισαγωγή των ελληνικών πιστοποιητικών στην Κύρια Αγορά οι διατάξεις του τμήματος Ι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του π.δ. 350/1985, για δε την εισαγωγή τους στην Παράλληλη Αγορά Αναδυομένων Κεφαλαιαγορών οι διατάξεις που διέπουν την εισαγωγή κινητών αξιών στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

γ) Ως προς τις παριστώμενες μετοχές εφαρμόζονται, είτε πρόκειται για την εισαγωγή των ελληνικών πιστοποιητικών στην Κύρια Αγορά είτε για την εισαγωγή τους στην Παράλληλη Αγορά Αναδυομένων Κεφαλαιαγορών, οι διατάξεις του τμήματος ΙΙ παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 350/1985.

δ) Η απόφαση για την εισαγωγή των ελληνικών πιστοποιητικών στην Κύρια ή στην Παράλληλη Αγορά Αναδυομένων Κεφαλαιαγορών λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, εφόσον πληρούνται οι εξής πρόσθετες προϋποθέσεις : ι) η αίτηση εισαγωγής πρέπει να αφορά το σύνολο των ελληνικών πιστοποιητικών της ίδιας έκδοσης, ιι) τα ελληνικά πιστοποιητικά πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμα και να έχουν επαρκή διασπορά στο ευρύ επενδυτικό κοινό, έτσι ώστε κατά την εισαγωγή τους ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τουλάχιστον των πιστοποιητικών που εκδίδονται να κατανέμεται σε τουλάχιστον εκατό (100) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα με τον εκδότη τους ή την εκδότρια των παριστώμενων μετοχών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920”.

2. Η παράγραφος 17 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 αντικαθίσταται ως εξής :

“17. Για τα ελληνικά πιστοποιητικά που εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε., είτε στην Κύρια Αγορά είτε στην Παράλληλη Αγορά Αναδυομένων Κεφαλαιαγορών, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. εκδίδει, ύστερα από αίτηση του εκδότη, αποθετήρια με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 33 και 33α του ν. 1806/1988. Μετά την έναρξη ισχύος τους, σύμφωνα με το άρθρο 61, εφαρμόζονται και για τα ελληνικά πιστοποιητικά οι διατάξεις του Β` μέρους του νόμου αυτού που αφορούν τους άυλους τίτλους”.

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 47 του ν. 2533/1997 αντικαθίσταται ως εξής :

“2. Για τα μερίδια των Επενδυτικών Κεφαλαίων Αναδυομένων Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) που εισάγονται και διαπραγματεύονται στην Ελληνική Αγορά Αναδυομένων Κεφαλαιαγορών (Ε.Α.Γ.Α.Κ.), το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. εκδίδει, ύστερα από αίτηση της Διαχειρίστριας, αποθετήρια με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 33 και 33α του ν. 1806/1988, όπως ισχύουν. Μετά την έναρξη ισχύος τους, σύμφωνα με το άρθρο 61, εφαρμόζονται και για τα μερίδια των Ε.Κ.Α.Α. οι διατάξεις του Β` μέρους του νόμου αυτού που αφορούν τους άυλους τίτλους”.

4. Στο άρθρο 33 του ν. 1806/1988 προστίθενται οι παράγραφοι 17, 18 και 19 ως ακολούθως :

“17. Σε περίπτωση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. μετόχων ή τίτλων παραστατικών μετοχών εταιρίας που εδρεύει στην αλλοδαπή και της οποίας τίτλοι έχουν προηγουμένως εισαχθεί σε χρηματιστήριο αξιών άλλου κράτους, οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 33 του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται. Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., προκειμένου να προβεί στην εκκαθάριση συναλλαγών που συνάπτονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. επί των τίτλων της εταιρίας, προβαίνει στην υποχρεωτική ακινητοποίηση των τίτλων που μεταβιβάστηκαν, εκδίδει αποθετήριο έγγραφο το οποίο παραδίδει στο δικαιούχο και ενημερώνει αμελλητί την εκδότρια εταιρία, το θεματοφύλακα που εκείνη έχει τυχόν ορίσει και τον αρμόδιο κατά περίπτωση οργανισμό εκκαθάρισης της αλλοδαπής που η εκδότρια υποδεικνύει.

18. Πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των κατά την προηγούμενη παράγραφο εισαγόμενων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. τίτλων, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., με σκοπό να ρυθμιστεί κάθε θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εκκαθάριση των συναλλαγών επί των τίτλων αυτών, μπορεί να συμβάλλεται με την εκδότρια εταιρία, τον οργανισμό εκκαθάρισης του κράτους στο οποίο η εκδότρια εταιρία έχει την καταστατική της έδρα ή και με άλλους οργανισμούς εκκαθάρισης άλλων κρατών, σε οργανωμένη αγορά των οποίων είναι εισηγμένοι οι τίτλοι της εκδότριας, καθώς και, όπου αυτό απαιτείται, με κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, περιλαμβανομένων των χρηματιστηριακών αξιών στα οποία έχουν εισαχθεί οι τίτλοι της εκδότριας. Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, μπορεί να συμβάλλεται με τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα και οργανισμούς και σε περιπτώσεις εισαγωγής σε χρηματιστήριο άλλου κράτους μετοχών ή τίτλων παραστατικών μετοχών εταιρίας, της οποίας τίτλοι είτε έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. είτε έχει κατατεθεί αίτηση για ταυτόχρονη εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε..

19. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία για την εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών των ενσώματων τίτλων υπό άυλη μορφή εταιρίας που εδρεύει στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία για την εκκαθάριση των συναλλαγών, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα εκκαθάρισης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων 17 και 18 του άρθρου αυτού”.

Άρθρο 13
Θέματα σχετικά με την εισαγωγή μετοχών στο Χ.Α.Α.
Στο τέλος της περιπτώσεως 4γ` του τμήματος ΙΙ του άρθρου 3 του π.δ. 350/1985, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής :

“Η επάρκεια της διασποράς, κατά την εισαγωγή συμπληρωματικής σειράς μετοχών, όπως και η επαρκής διασπορά των ήδη εισηγμένων μετοχών, κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε., ανεξάρτητα από τους όρους αρχικής εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών αυτών : α) το ποσοστό των μετοχών που κατανέμεται ή είναι κατανεμημένο στο ευρύ επενδυτικό κοινό και β) τον αριθμό των προσώπων στα οποία κατανέμονται ή είναι κατανεμημένες οι μετοχές, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που προσκομίζει η εταιρία.

Αν κριθεί ότι με τη διασπορά που διαπιστώνεται ότι υπάρχει δεν διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε. δύναται να τάξει στην εισηγμένη εταιρία προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να επιτευχθεί η αναγκαία διασπορά, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας συντρέχει λόγος εφαρμογής του άρθρου 11 του π.δ. 350/1985”.

Άρθρο 14
Θέματα προσωπικού Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

1. Πέραν των προβλεπόμενων στα άρθρα 34 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α`), 3 του ν. 2471/1997 και 103 του ν. 2533/1997 θέσεων προσωπικού, συνιστώνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) τριάντα πέντε (35) επιπλέον θέσεις που έχουν ως εξής :

α. δεκατέσσερις (14) θέσεις μόνιμων υπαλλήλων που κατανέμονται ως εξής :

τρεις (3) θέσεις στον υφιστάμενο κλάδο ΠΕ Διοικητικό-Οικονομικό,

δύο (2) θέσεις στο συνιστάμενο κλάδο ΠΕ Πληροφορικής με ειδίκευση στην επιστήμη των υπολογιστών,

τρεις (3) θέσεις στον υφιστάμενο κλάδο ΔΕ Διοικητικό-Λογιστικό,

τρεις (3) θέσεις στον υφιστάμενο κλάδο ΔΕ Δακτυλογράφων – Στενογράφων,

τρεις (3) θέσεις στον υφιστάμενο κλάδο ΥΕ επιμελητών,

β. δεκαεννέα (19) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, από τις οποίες δέκα (10) θέσεις ελεγκτών, τρεις (3) θέσεις νομικών, τέσσερις (4) θέσεις οικονομολόγων και δύο (2) θέσεις ειδικών συμβούλων,

γ. δύο (2) θέσεις δικηγόρων.

2. α. Προσόντα διορισμού σε θέσεις κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ορίζονται τα προβλεπόμενα από το π.δ. 194/1988, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει. Για την πλήρωση των υπόλοιπων θέσεων μόνιμων υπαλλήλων απαιτούνται τα προσόντα που προβλέπονται αντίστοιχα στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995.

β. Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού που προσλαμβάνονται ως νομικοί και ως οικονομολόγοι απαιτούνται τα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 26 του π.δ. 194/1988, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει. Για την πλήρωση των υπόλοιπων θέσεων του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού απαιτούνται τα προσόντα που προβλέπονται αντίστοιχα στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

γ. Για την πλήρωση των θέσεων των δικηγόρων απαιτούνται τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 103 του ν. 2533/1997 προσόντα.

3. Το μόνιμο προσωπικό για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων προσλαμβάνεται με βάση τις κείμενες διατάξεις για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 περ. (δ) και 3 του άρθρου 36 του ν. 2324/1995 που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α`). Οι δικηγόροι προσλαμβάνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. (δ) του άρθρου 36 και στην παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 103 του ν. 2533/1997. Ως προς το ανώτατο όριο ηλικίας του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2471/1997.

4. Η κατανομή των παραπάνω θέσεων στις υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

5. Η ισχύς της προβλεπόμενης στην παρ. 12 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α`), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 103 του ν. 2533/1997, απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 2533/1997, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης αυτής.

6. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 103 του ν. 2533/1997 αντικαθίσταται ως εξής :

“Ο προϊστάμενος δικηγόρος, επιπρόσθετα, πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος νομικής και δικηγόρος στον Αρειο Πάγο”.

7. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 2533/1997.

8. Στο άρθρο 33 του ν. 2324/1995 προστίθεται παράγραφος VI, που έχει ως εξής :

“VI. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μπορούν να συστήνονται περιφερειακά γραφεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και να ρυθμίζονται τα σχετικά με την οργάνωση, λειτουργία και την έδρα αυτών θέματα”.

Σχετικό:  άρθρ.17 Ν.3152/2003,ΦΕΚ Α  152/16.6.2003.

Άρθρο 15
Θέματα χρηματιστηριακών εκπροσώπων
Η κατά το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α`) χορηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περί διορισμού χρηματιστηριακού εκπροσώπου ανακαλείται μετά παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία χορηγήσεώς της, εφόσον ο διορισθείς δεν ήσκησε αποδεδειγμένως το επάγγελμα του χρηματιστηριακού εκπροσώπου κατά το ανωτέρω διάστημα.

Άρθρο 16
Θέματα συμμετοχής, διενέργειας και εκκαθάρισης συναλλαγών στο Χ.Π.Α.

1. Οι περιπτώσεις α`, γ` και δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 2396/1996, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 29 παρ. 5 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α`), αντικαθίστανται ως εξής :

“α. Τις υπηρεσίες του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση α` υποπεριπτώσεις (i) και (ii) και περίπτωση β` του ν. 2396/1996 ως προς ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στην υποπερίπτωση (i) της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου”.

“γ. Τις υπηρεσίες του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α του ν. 2396/1996”.

“δ. Τις υπηρεσίες του άρθρου 2 παρ. 2 περιπτώσεις ε` και στ` του ν. 2396/1996”.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 2533/1997 αντικαθίσταται ως εξής :

“2. Ως ασφάλεια νοείται η αξία σε μετρητά ή άλλες κινητές αξίες ή η εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος που παρέχεται προς την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.) από τα μέλη του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών και της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.)”.

3. Στο τέλος της περίπτωσης η` της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του ν. 2533/1997 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής :

“Για την παροχή ασφάλειας με τη μορφή εγγυητικής επιστολής η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.) θα ορίζει τους εκάστοτε απαιτούμενους όρους για την αποδοχή της”.

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 2533/1997 αντικαθίσταται ως εξής :

“Κάθε μέλος της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.) ανοίγει σε πιστωτικό ίδρυμα που συνεργάζεται με την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δεσμευμένο λογαριασμό επ` ονόματι κάθε προσώπου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί, στον οποίο καταθέτει το χρηματικό ποσό του περιθωρίου ασφάλισης της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, όπως αυτό κυμαίνεται ημερησίως”.

5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α`) αντικαθίσταται ως εξής :

“Εταιρία, της οποίας οι αξίες είναι εισηγμένες στην Κύρια ή στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α., δεν επιτρέπεται να διενεργεί για ίδιο λογαριασμό συναλλαγές σε παράγωγα εισηγμένα στο Χ.Π.Α. τα οποία έχουν ως υποκείμενη αξία είτε αξίες της εταιρίας είτε δείκτες, στους οποίους οι αξίες της εταιρίας αυτής συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 25%.

6. Η περίπτωση α` της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α`) αντικαθίσταται ως εξής :

“α) η διαδικασία αίτησης και αποδοχής ή απόρριψης αίτησης για την απόκτηση ιδιότητας μέλους του Χ.Π.Α.”.

7. Η περίπτωση ζ` της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α`) αντικαθίσταται ως εξής :

“ζ. (Ι) τα κριτήρια που θα εφαρμόζει και τα άλλα χαρακτηριστικά που θα λαμβάνει υπόψη για τη λήψη της απόφασης σε αίτηση εταιρίας για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στο Χ.Π.Α.,

(ΙΙ) οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μέλος του Χ.Π.Α. για να ενεργεί ως μέλος, ενδεικτικά ως προς την οργάνωση και στελέχωσή του και τα μέτρα προστασίας των συμφερόντων των παραγγελέων του,

(ΙΙΙ) το περιεχόμενο των συμβάσεων που οφείλουν να καταρτίζουν οι εταιρείες με το Χ.Π.Α. για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους,

(IV) οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης από μέλος και κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στις συναλλαγές του επί παραγώγων,

(V) οι υποχρεώσεις που υπέχει το μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης”.

8. Η περίπτωση β` της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α`) αντικαθίσταται ως εξής :

“β. (Ι) τα κριτήρια που θα εφαρμόζει και τα άλλα χαρακτηριστικά που θα λαμβάνει υπόψη για τη λήψη απόφασης σε αίτηση εταιρίας για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.,

(ΙΙ) οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για να ενεργεί ως μέλος, ενδεικτικά ως προς την οργάνωση και στελέχωσή του και τα μέτρα προστασίας των συμφερόντων των παραγγελέων του,

(ΙΙΙ) το περιεχόμενο των συμβάσεων που οφείλουν να καταρτίζουν οι εταιρίες για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.,

(IV) οι διαδικασίες εκκαθάρισης από μέλος και κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εκκαθάριση των συναλλαγών επί παραγώγων,

(V) οι υποχρεώσεις που υπέχει το μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης συναλλαγών επί παραγώγων εισηγμένων στο Χ.Π.Α.”.

9. Η περίπτωση ιδ` της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α`) αναριθμείται σε ιε` και προστίθεται νέα περίπτωση ιδ` που έχει ως εξής :

“ιδ) οι διαδικασίες και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη λήψη μέτρων και στα σχετικά δικαιώματα της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. σε περίπτωση υπερημερίας παραγγελέα ή μέλους του Χ.Π.Α. ή/και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως προς την εκκαθάριση, συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαστικού κλεισίματος θέσης παραγγελέα ή μέλους του Χ.Π.Α. ή/και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.”.

10. Η περίπτωση ζ` της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α`) καταργείται.

Άρθρο 17
Θέματα εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών
Η περίπτωση (β) της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 3632/1928 (ΦΕΚ 137 Α`), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 82 του ν. 2533/1997, αντικαθίσταται ως εξής :

“(β) οι μεταβιβάσεις στο πλαίσιο δανειοδοσίας και δανειολοηψίας αξιών ή με συμβάσεις πώλησης ή αγοράς με σύμφωνα επαναγοράς ή επαναπώλησης, κατά περίπτωση, εφόσον γίνονται μετά από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε.”.

Άρθρο 18

1. Στο άρθρο 4α του ν. 1806/1988 που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α`) προστίθεται νέα παράγραφος 11, που έχει ως εξής :

“11. Ο Επόπτης της εκκαθάρισης και ο εκκαθαριστής δεν προσωποκρατούνται ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για χρέη της υπό εκκαθάριση Α.Χ.Ε. ή Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν γεννηθεί πριν από το διορισμό τους, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους”.

2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α`).

Άρθρο 19

1. Στην παράγραφο 2 του τμήματος ΙΙ του άρθρου 3 του π.δ. 350/1985 προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής :

“Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, μετοχών, ήδη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά του εξωτερικού, των οποίων η κτήση υπόκειται σε έγκριση ή σε περιορισμούς σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει την εκδότρια εταιρεία, εφόσον η έγκριση ή οι περιορισμοί δεν υπερβαίνουν το 50% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και δεν διαταράσσουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α. την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Με την περί εισαγωγής απόφασή του, η οποία μπορεί να επιτρέπει την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου ή μέρους μόνον των μετοχών της εκδότριας, το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου μπορεί να θέτει ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για τη διαπραγμάτευση των μετοχών αυτών, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η προστασία του επενδυτικού κοινού”.

2. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη δημόσια πρόταση αγοράς και πώλησης κινητών αξιών. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Χ.Α.Α. της 26.11.1992.

3. Το άρθρο 47 του ν. 2396/1996 αντικαθίσταται ως εξής :

“Άρθρο 47

1. Επί άυλων ανώνυμων μετοχών, μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

2. Επί άυλων ονομαστικών μετοχών έναντι της εκδότριας εταιρίας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920”.

Άρθρο 20
Στο άρθρο 55 του ν. 2396/1996 προστίθεται πέμπτη παράγραφος, που έχει ως εξής :

“5. Επιτρέπεται, επίσης, η παροχή πληροφοριών για τις καταχωρίσεις που αφορούν τις άυλες μετοχές στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών προκειμένου : α) να διαπιστωθεί, όπου αυτό απαιτείται, αν υφίσταται επαρκής κατά τις κείμενες διατάξεις διασπορά στο ευρύ επενδυτικό κοινό μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και β) να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα ελέγχων που διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου για τον εντοπισμό και τη διακρίβωση παραβάσεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Άρθρο 21
Θέματα επιχειρήσεων του ν. 2414/1996

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α`) αντικαθίσταται ως εξής :

“1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του Υπουργού που εποπτεύει τη δημόσια επιχείρηση μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες οι δημόσιες επιχειρήσεις που δεν έχουν τη μορφή αυτή και να καταρτίζονται τα καταστατικά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του κ.ν. 2190/1920. Με κοινές αποφάσεις των ιδίων Υπουργών προσαρμόζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου τα καταστατικά των δημοσίων επιχειρήσεων που έχουν ήδη τη μορφή ανώνυμης εταιρείας. Τα καταστατικά των εταιρειών των προηγούμενων εδαφίων τροποποιούνται περαιτέρω ή και κωδικοποιούνται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου και των σχετικών με τα δικαιώματα της μειοψηφίας διατάξεων ιδρυτικών ή άλλων νόμων ή των καταστατικών τους. Η παραπάνω απόφαση εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του Υπουργού που εποπτεύει τη δημόσια επιχείρηση.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2414/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 119 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α`), αντικαθίσταται ως εξής :

“3. Το υποδεικνυόμενο από την Ο.Κ.Ε. μέλος προέρχεται από φορείς σχετικούς με την κάθε δημόσια επιχείρηση και προτείνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η Ο.Κ.Ε. από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την πρόταση εκπροσώπων των εργαζομένων αφότου ειδοποιηθούν απο τον εποπτεύοντα Υπουργό. Μέχρις ότου οριστούν οι εκπρόσωποι της Ο.Κ.Ε. και των εργαζομένων το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τα μέλη αυτά”.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2414/1996 αντικαθίσταται ως εξής :

“2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής. Ο αριθμός των μελών του είναι περιττός και δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκατρία (13) μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά (7) μελών. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται : α) από δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στην εταιρεία που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α`), β) από έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, γ) από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του εποπτεύοντος Υπουργού και δ) από εκπροσώπους των μετόχων, που ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α`). Η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου, ως μετόχου, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ειδικά για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο.

4. Στο άρθρο 7 του ν. 2414/1996 προστίθεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής :

“5. Αν η σχέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με την εταιρεία διακοπεί, για οποιονδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει για την αναπλήρωσή του μέχρι την επιλογή του αντικαταστάτη του”.

Άρθρο 22
Θέματα αποκρατικοποιούμενων επιχειρήσεων

1. Οι δημόσιες επιχειρήσεις, μετοχές των οποίων αντιπροσωπεύουν ποσοστό από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) έως και σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) του μετοχικού τους κεφαλαίου διατίθενται σε επενδυτές, δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2414/1996, με εξαίρεση τα άρθρα 9 και 10. Στα Διοικητικά Συμβούλια των επιχειρήσεων αυτών συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων και ένας εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), που ορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 2414/1996, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, που έχει επιλεγεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 του ν. 2414/1996, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τη λήξη της θητείας του ή την καταγγελία της σύμβασής του, για τους λόγους που αναφέρονται στο Συμβόλαιο Διαχείρισης.

Σχετικό:  παρ.6β του άρθρου 27 του Ν.2843/2000    (ΦΕΚ Α 219/2000)

2. Τα καταστατικά των επιχειρήσεων της προηγούμενης παραγράφου τροποποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ως και των σχετικών με τα δικαιώματα της μειοψηφίας διατάξεων ιδρυτικών ή άλλων νόμων ή των καταστατικών τους. Στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των επιχειρήσεων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο παρίσταται, ως μέτοχος και εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Σε αυτές μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ο εποπτεύων Υπουργός ή νόμιμος εκπρόσωπός του. Ειδικά, για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στις Γενικές Συνελεύσεις το Ελληνικό Δημόσιο παρίσταται και εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο.

3. Τα Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια της εταιρείας που έχουν ήδη εγκριθεί εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ και μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Οι διατάξεις των προηγουμένωνπαραγράφων εφαρμόζονται και για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (Δ.ΕΠ.Α) Α.Ε., ανεξάρτητα από τη διάθεση ή μη ποσοστού του μετοχικού της κεφαλαίου.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρο 22 Ν.2965/2001,       ΦΕΚ Α 270/23.11.2001.

Άρθρο 23
Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού ΑστικώνΣυγκοινωνιών Αθηνών

1. Το κατά το άρθρο 4 του ν. 2414/1996 Συμβόλαιο Διαχείρισης των θυγατρικών Εταιρειών του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), συνάπτεται μεταξύ του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Σ.Α. αφ` ενός και του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της κάθε θυγατρικής Εταιρείας του Ο.Α.Σ.Α. αφ` ετέρου. Το ενιαίο Συμβόλαιο Διαχείρισης του Ο.Α.Σ.Α. και των Εκτελεστικών Φορέων Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.Φ.Σ.Ε.) συνάπτεται μεταξύ του Δημοσίου που εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Ο.Α.Σ.Α. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού στα Συμβόλαια Διαχείρισης που ήδη έχουν συναφθεί μεταξύ του Δημοσίου και των θυγατρικών εταιριών του Ο.Α.Σ.Α., βάσει του άρθρου 4 του ν. 2414/1996, ο Ο.Α.Σ.Α. υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση του Δημοσίου και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά.

Άρθρο 24
Θέματα σχετικά με τη σύνθεση και λειτουργία της Διϋπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων

1. Το άρθρο 2 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α`) αντικαθίσταται ως εξής :

“Άρθρο 2

Διϋπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων

1. Η Διϋπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.), που συστάθηκε με την υπ` αριθμ. 54/31.5.1990 ΠΥΣ (ΦΕΚ 80 Α`) απαρτίζεται εφεξής από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης, ως τακτικών μελών, και από τον κατά περίπτωση αρμόδιο καθ` ύλην Υπουργό, στην εποπτεία του οποίου υπάγεται ο φορέας του Δημοσίου για την αποκρατικοποίηση του οποίου πρόκειται να αποφασίσει η Δ.Ε.Α..

2. Πρόεδρος της Δ.Ε.Α. είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Η Δ.Ε.Α. αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας εποπτεύει το έργο της αποκρατικοποίησης και μπορεί να είναι εισηγητής στη Δ.Ε.Α. παράλληλα ή ανεξάρτητα από τον εποπτεύοντα την υπό αποκρατικοποίηση εταιρεία, φορέα ή Οργανισμό Υπουργό ή τον Υπουργό Ανάπτυξης.

3. Η Δ.Ε.Α. επικουρείται στο έργο της από το Ειδικό Γραφείο Αποκρατικοποιήσεων που συνιστάται ως αυτοτελής υπηρεσιακή μονάδα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του παραπάνω γραφείου θέματα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

Προϊστάμενος του Γραφείου αυτού δύναται να τοποθετείται με όμοια απόφαση υπάλληλος των ειδικών θέσεων του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α`).”

2. Από την ισχύ του παρόντος νόμου η Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης καταργείται και το προσωπικό της μεταφέρεται με την ίδια σχέση αυτοδίκαια στο συνιστώμενο στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Ειδικό Γραφείο Αποκρατικοποιήσεων σε αντίστοιχες θέσεις που συνιστώνται για το σκοπό αυτόν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Η θέση του Ειδικού Γραμματέα Αποκρατικοποιήσεων καταργείται. Το αρχείο αυτής παραδίδεται στο Ειδικό Γραφείο Αποκρατικοποιήσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

3. Η σύνταξη των μελετών και προγραμμάτων, καθώς και η παροχή συμβουλών για τις αποκρατικοποιήσεις κατά περίπτωση ή κατά κατηγορίες φορέων προς αποκρατικοποίηση μπορούν να ανατίθενται σε ειδικούς εμπειρογνώμονες ή επιστήμονες με αντίστοιχη εξειδίκευση με σύμβαση έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 επ. του Αστικού Κώδικα. Για τη σύναψη τέτοιας σύμβασης απαιτείται η προηγούμενη έκδοση κοινής απόφασης των μετεχόντων στη Δ.Ε.Α. Υπουργών, με την οποία καθορίζονται ο αριθμός των αναγκαίων προσώπων για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολική ή τμηματική παράδοση αυτού, το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου και ο τρόπος καταβολής του.

Η σύμβαση αυτή δεν μπορεί να αναγνωριστεί σε καμιά περίπτωση ως σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Παράταση του χρόνου παράδοσης συγκεκριμένου έργου επιτρέπεται χωρίς αύξηση της αμοιβής αναδόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Άρθρο 25

1. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1067/1980 (ΦΕΚ 187 Α`), προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής :

“3. Η Α.Ε.ΔΙ.Κ. διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τον κ.ν. 2190/1920 “περί ανωνύμων εταιρειών”, το καταστατικό της και συμπληρωματικά από το ν. 2414/1996 “περί εκσυγχρονισμού των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 135 Α`).”

2. Το άρθρο 2 του ν. 1067/198

“Άρθρο 2

Δικαιώματα Διώρυγας-Σκοπός της Εταιρείας

1. Η Α.Ε.ΔΙ.Κ. έχει τα αποκλειστικά και μεταβιβαστά δικαιώματα (εφεξής συλλογικά τα “Δικαιώματα Διώρυγας”) μελέτης, κατασκευής, συντήρησης, βελτίωσης, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας, εκμετάλλευσης και τουριστικής ανάπτυξης :

(α) της Διώρυγας Κορίνθου, καθώς και των πλωτών-βυθιζόμενων γεφυρών που βρίσκονται στις εισόδους των στομίων της Ισθμίας και Ποσειδωνίας μετά των παραρτημάτων τους,

(β) των εκατέρωθεν της Διώρυγας ακινήτων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος, και

(γ) των λιμενοβραχιόνων που βρίσκονται στις εκατέρωθεν εισόδους των στομίων της Ισθμίας και Ποσειδωνίας.

2. Αποκλειστικός σκοπός της Α.Ε.ΔΙ.Κ. είναι η άσκηση και εκμετάλλευση των Δικαιωμάτων Διώρυγας προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή και συνεχής λειτουργία αυτής”.

Άρθρο 26
Μετά το άρθρο 2, όπως αντικαταστάθηκε παραπάνω, προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα, τα οποία λαμβάνουν τους αριθμούς 2α, 2β και 2γ :

“Άρθρο 2α

Άσκηση και Εκμετάλλευση Δικαιωμάτων Διώρυγας

Η Α.Ε.ΔΙ.Κ. δύναται να παραχωρεί την άσκηση και εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, των Δικαιωμάτων της Διώρυγας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμβάσεων παραχώρησης που υπογράφονται μεταξή της Α.Ε.ΔΙ.Κ. και ενός ή περισσότερων παραχωρησιούχων που επιλέγονται μετά από δημόσιο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2β και 2γ του παρόντος.

Άρθρο 2β

Διενέργεια διαγωνισμών

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται :

(α) το περιεχόμενο και ο τρόπος δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού,

(β) οι ελάχιστοι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό,

(γ) η διαδικασία, ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού σε μία ή περισσότερες φάσεις, τα κριτήρια προεπιλογής των διαγωνιζομένων και οι προϋποθέσεις και κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και επιλογή του παραχωρησιούχου,

(δ) το ύψος των εγγυήσεων που οφείλουν να καταθέτουν οι διαγωνιζόμενοι σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού, καθώς και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα των διαγωνιζομένων, και

(ε) τα όργανα αξιολόγησης του διαγωνισμού.

2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Δ.Σ. μετά από εισήγηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 2γ

Σύμβαση παραχώρησης

1. Οι συμβάσεις παραχώρησης περιλαμβάνουν, κατ` ελάχιστον, ρυθμίσεις ως προς τα εξής θέματα :

(α) τη χρονική διάρκεια παραχώρησης των Δικαιωμάτων Διώρυγας,

(β) το καταβλητέο στην Α.Ε.ΔΙ.Κ. αντάλλαγμα για όλη τη χρονική διάρκεια της παραχώρησης,

(γ) τις ποινικές ρήτρες για παραβάσεις όρων της σύμβασης,

(δ) τις διασφαλίσεις της Α.Ε.ΔΙ.Κ. ως προς την ανεμπόδιστη εκμετάλλευση των Δικαιωμάτων Διώρυγας για όσο χρόνο διαρκεί η παραχώρηση,

(ε) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου σχετικά με τη διατήρηση της διώρυγας σε καλή κατάσταση για τον ασφαλή διάπλου αυτής και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της Α.Ε.ΔΙ.Κ.,

(στ) τα δικαιώματα της Α.Ε.ΔΙ.Κ. και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου για την τήρηση των κανόνων και όρων ασφάλειας για τον ασφαλή διάπλου της Διώρυγας, καθώς και τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου που σχετίζονται με τη δημόσια ασφάλεια. Σε περίπτωση πρόσκαιρης εθνικής ανάγκης και της συνεπεία αυτής χρησιμοποιήσεως της Διώρυγας δεν θα οφείλεται αποζημίωση στον παραχωρησιούχο,

(ζ) τους λόγους λύσης της σύμβασης,

(η) τη διαδικασία τροποποίησης αυτής,

(θ) την καθ` ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα επίλυσης των διαφορών που τυχόν ανακύψουν,

(ι) τις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου έναντι των καταναλωτών, και

(ια) το δικαίωμα του παραχωρησιούχου να καθορίζει τα τέλη και δικαιώματα διέλευσης, ρυμούλκησης και πλοήγησης των διαπλεόντων τη Διώρυγα πλοίων και πλωτών εν γένει ναυπηγημάτων, καθώς και τα τέλη διέλευσης οχημάτων από τις πλωτές-βυθιζόμενες γέφυρες που βρίσκονται στις εισόδους των στομίων της Ισθμίας και Ποσειδωνίας.

2. Τροποποίηση σύμβασης παραχώρησης χωρίς τη συγκατάθεση του παραχωρησιούχου δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 27

1. Στο άρθρο 7 του ν. 1067/1990 και μετά την περίπτωση δ` προστίθεται η περίπτωση ε` ως ακολούθως :

(ε) Στην Α.Ε.ΔΙ.Κ. δύναται να καταβάλλονται επιχορηγήσεις του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

2. Μετά το άρθρο 8 του ν. 1067/1990 προστίθεται άρθρο, το οποίο λαμβάνει τον αριθμό 8α ως ακολούθως :

“Άρθρο 8α

Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων σε περίπτωση           παραχώρησης της εκμετάλλευσης-Απαλλαγές

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 κατωτέρω, ο παραχωρησιούχος που θα αναλάβει τη διαχείριση και εκμετάλλευση της Διώρυγας Κορίνθου έχει το δικαίωμα καθορισμού των τελών και δικαιωμάτων διέλευσης, ρυμούλκησης και πλοήγησης των διαπλεόντων τη Διώρυγα πλοίων και πλωτών εν γένει ναυπηγημάτων, καθώς και των τελών διέλευσης των οχημάτων από τις πλωτές βυθιζόμενες γέφυρες που βρίσκονται στις εισόδους των στομίων της Ισθμίας και Ποσειδωνίας. Τα τέλη και τα δικαιώματα πρέπει :

– να είναι εναρμονισμένα στο κόστος,

– να μη δημιουργούν διακρίσεις και να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση,

– να πληρούν τους κανόνες διαφάνειας και να δημοσιεύονται και

– να βασίζονται στην ανάγκη εύλογης απόδοσης των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συγκροτείται επιτροπής ελέγχου από έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Έργο της Επιτροπής αποτελεί ο προληπτικός έλεγχος τήρησης των όρων της παραγράφου 1 ανωτέρω, από τον παραχωρησιούχο.

3. Αυξήσεις των τελών και δικαιωμάτων ισχύουν μετά πάροδο δύο (2) μηνών από της ανακοινώσεώς τους. Σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2551/1994 (ΦΕΚ 191 Α`).

4. Τα πλοία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού δεν υπόκεινται σε κανένα τέλος και δικαίωμα διέλευσης.

5. Μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης και να καθορισθούν τα τέλη και δικαιώματα διέλευσης, εφαρμόζεται ο ισχύων Κανονισμός Ναυσιπλοΐας και Χωρητικότητας της Α.Ε.ΔΙ.Κ..

6. Ο παραχωρησιούχος καταβάλλει ετησίως στους δήμους ή στις κοινότητες στις περιφέρειες των οποίων βρίσκεται η Διώρυγα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για τις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρεσίες. Το άθροισμα των πιο πάνω τελών και δικαιωμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του παραχωρησιούχου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης επιμερίζεται το πιο πάνω ποσό ανταποδοτικών τελών μεταξύ των δήμων και κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων εμπίπτει η Διώρυγα”.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5, το άρθρο 11 και η παράγραφος 2 του άρθρου 12 καταργούνται.

4. Το καταστατικό της Α.Ε.ΔΙ.Κ. να εναρμονισθεί με τις άνω τροποποιήσεις του ν. 1067/1980.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28
Θέματα Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 2331/1995

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α`), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α`) αντικαθίσταται ως εξής :

“2. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ανώτερος δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός των πολιτικών δικαστηρίων ή ανώτερος δικαστικός λειτουργός των διοικητικών δικαστηρίων, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από το οικείο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Στην Επιτροπή μετέχουν από ένας εκπρόσωπος : α) των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, οριζόμενοι με τους αναπληρωτές τους από τους αντίστοιχους Υπουργούς, β) της Τράπεζας της Ελλάδος, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από το διοικητή της, γ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής, δ) του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε. οριζόμενος με τον αναπληρωτή του με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτού, ε) της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από τον πρόεδρό της. Η θητεία του προέδρου και των μελών της Επιτροπής είναι διετής, δυνάμενη να ανανεωθεί. Η Επιτροπή εδρεύει στο Υπουργείο Οικονομικών, χρέη δε γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό”.

2. Εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος ορίζονται στην Επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η θητεία των οποίων λήγει με τη λήξη της θητείας των υπόλοιπων μελών της παρούσας Επιτροπής.

Άρθρο 29
Ρυθμίσεις χρεών επιχειρήσεων γουνοποιίας

1. Οφειλές από δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις γουνοποιίας και εκτροφής γουνοφόρων ζώων που είναι εγκατεστημένες στους νομούς Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες στις τράπεζες μέχρι 30.6.1999, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) στο λογαριασμό του Δημοσίου “ΚΑΧ-ΚΕΕΔ”, ρυθμίζονται μέχρι του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών κατά επιχείρηση και καταβάλλονται σε είκοσι (20) ίσες εξαμηνιαίες δόσεις. Οι δόσεις αυτές δεν επιβαρύνονται με τις αναλογούσες κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

2. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται :

α) Η κατάθεση σχετικής αίτησης από τον οφειλέτη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι βεβαιωμένες οι οφειλές του, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.

β) Η καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του έκτου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.

γ) Για οφειλές της παραπάνω κατηγορίας που βεβαιώνονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος, η αίτηση για την υπαγωγή αυτών στη ρύθμιση μπορεί να γίνει μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση, στη Δ.Ο.Υ., των οφειλών αυτών και η καταβολή της πρώτης εξαμηνιαίας δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του έκτου μήνα από τη βεβαίωση αυτών.

3. Η μη καταβολή της πρώτης δόσης ή η καθυστέρηση καταβολής τριών (3) συνεχών εξαμηνιαίων δόσεων έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και την είσπραξη του υπόλοιπου ποσού της οφειλής, επιβαρυνόμενου με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μιας εξαμηνιαίας δόσης ο οφειλέτης επιβαρύνεται με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. υπολογιζομένη επί του ποσού της δόσης της ρύθμισης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται τα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θέματα και κάθε αναγκαία προς τούτο λεπτομέρεια.

Άρθρο 30
Στο τέλος της περιπτώσεως γ` της παραγράφου 9Α του άρθρου 1 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α`) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:.

“Η μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων γίνεται σε κενές θέσεις, με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του οικείου Υπουργού, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή του συλλογικού οργάνου Διοίκησης του φορέα στον οποίο ανήκει οργανικά ο μετατασσόμενος”.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.22 Ν.2768/1999 ΦΕΚ Α 273/8.12.1999.

Άρθρο 31
Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 26 του ν. 2515/1997
Το άρθρο 26 του ν. 2515/1997 αντικαθίσταται από της ισχύος του ως εξής :

“Άρθρο 26

1. Για την οργάνωση της πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, καθιερώνεται ο θεσμός των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (PrimaryDealers). Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς είναι τα πιστωτικά ιδρύματα που επιλέγονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος, για να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στις αγορές τίτλων του Δημοσίου, να συμμετέχουν στις δημοπρασίες στην πρωτογενή αγορά και στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.).

Η Η.Δ.Α.Τ., της οποίας διαχειριστής είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, καλύπτει την εκτός Χρηματιστηρίου δευτερογενή αγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και τη διενέργεια των δημοπρασιών επί των τίτλων αυτών στην πρωτογενή αγορά, στα πλαίσια των σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών.

2. Η λειτουργία του θεσμού των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς διέπεται από κανονισμό.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος : α) καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, ο οποίος καθορίζει τα κριτήρια επιλογής αυτών, το χρόνο που διατηρούν την ιδιότητα αυτή, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, τις περιπτώσεις και τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατ` αυτών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που απαιτείται για τη λειτουργία του θεσμού, β) συγκροτείται η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς της παραγράφου 3 του παρόντος και καθορίζονται οι επί μέρους αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτής, γ) επιλέγονται οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς βάσει των κριτηρίων του Κανονισμού Λειτουργίας και ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου και δ) καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

3. Η εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς διενεργείται από δεκαμελή Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου, η οποία απαρτίζεται από έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, δύο (2) της Τράπεζας της Ελλάδος, τρεις (3) Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς, έναν (1) μη Βασικό Διαπραγματευτή και έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του θεσμού των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς και μέχρι της επιλογής αυτών, η παραπάνω Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου συγκροτείται νόμιμα χωρίς τη συμμετοχή των Βασικών και μη Διαπραγματευτών.

Η γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από το Υπουργείο Οικονομικών και από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Επιτροπή αυτή εισηγείται για τα θέματα της αρμοδιότητάς της στον Υπουργό Οικονομικών και στο Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

4. Ο Κανονισμός λειτουργίας της Η.Δ.Α.Τ., η συγκρότηση της Επιτροπής που την εποπτεύει, η επιβολή ποινών στους συμμετέχοντες φορείς, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Όταν τα ανωτέρω αφορούν τη διενέργεια δημοπρασιών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, θα καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

5. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Η.Δ.Α.Τ. διενεργείται από επταμελή επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από δύο, εκπροσώπους της Τράπεζας της Ελλάδος, τρεις (3) των Βασικών Διαπραγματευτών και δύο (2) των μη Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς. Τα μέλη της Επιτροπής αυξάνονται σε οκτώ (8) με τη συμμετοχή ενός (1) εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών στις περιπτώσεις που η εποπτεία και ο έλεγχος αφορά τη διενέργεια δημοπρασιών.

Η Επιτροπή προεδρεύεται από τον έναν εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Επιτροπή εισηγείται για τα θέματα της αρμοδιότητάς της στο Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και όσον αφορά θέματα που αφορούν τη διενέργεια δημοπρασιών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, στον Υπουργό Οικονομικών και στο Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος”.

Άρθρο 32
Κυρώνεται η από 29.4.1999 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 8 του Καταστατικού της Τράπεζας (ν. 3424/ 7.12.1927) ως εξής :

“Επί των μετοχών της Τράπεζας εφαρμόζονται οι διατάξεις περί άυλων, ονομαστικών μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι εγγραφές στο σύστημα αποϋλοποίησης έχουν τη δύναμη καταχώρισης στο ειδικό βιβλίο της δεύτερης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 72 του Καταστατικού”.

Άρθρο 33
Η ισχύς της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 21 του ν.2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α`/18.3.1998) ανατρέχει στο χρόνο έναρξης εφαρμογής του ν.2214/1994 (ΦΕΚ Α`/11.5.1994) και αφορά δάνεια που συνομολογήθηκαν ή συνομολογούνται βάσει του νόμου αυτού.   Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία και τον τρόπο εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου.

Σχετικό:  άρθρο 12 Ν.277/1999 ΦΕΚ Α 280/16.12.1999

Άρθρο 34

1. Ο περιορισμός των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών για κάθε μόνιμη θέση απασχόλησης της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2601/1998, όπως ισχύει, δεν έχει εφαρμογή για τις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του εν λόγω νόμου, που πραγματοποιούνται στη Β.Ε.Π.Ε., η οποία θα καθοριστεί μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Τριγώνου του Νομού Εβρου.

Σχετικό: το άρθρο 1, παρ. 1.21  της ΥΑ 52253/25.2-7.3.2002 (ΦΕΚ Β΄ 276).

2. Για τις επενδύσεις ή/και τα προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2601/1998 που πραγματοποιούνται στη Β.Ε.Π.Ε., η οποία θα καθοριστεί μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Τριγώνου του Νομού Εβρου, παρέχονται πέντε (5) επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή/και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, πέραν εκείνων που προβλέπει κάθε φορά ο ν. 2601/1998.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τα επιχειρηματικά σχέδια ή τις επενδύσεις ή τα προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των υποπεριπτώσεων (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) και (xxi) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2601/1998, όπως ισχύει.

3. Στην περίπτωση (θ) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2601/1998, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής :

“Ειδικά για επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των Κέντρων Κοινής Επιχειρηματικής Δράσης της περίπτωσης (ο) της παρ. 1 του άρθρου 3, τα οποία ιδρύονται από τρεις τουλάχιστον επιχειρήσεις του Νομού Καστοριάς του κλάδου γουνοποιίας, παρέχονται τα ακόλουθα ποσοστά ενισχύσεων :

ΠΕΡΙΟΧΗ        ΠΟΣΟΣΤΑ        ΠΟΣΟΣΤΑ         ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ                  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ   ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ      ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ                                 ΤΟΚΩΝ           ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Το σύνολο   του Νομού   Καστοριάς        40%           40%                40%

Αλλοδαπή         25%           25%                25%

Άρθρο 35

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., οι μετοχές της οποίας ανήκουν κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο, το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Τ.Ε. Α.Ε. θα αυξηθεί κατά το ποσό των διακοσίων δισεκατομμυρίων (200.000.000.000) δραχμών εντός του έτους 1999 και κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα πέντε δισεκατομμυρίων (175.000.000.000) δραχμών εντός του έτους 2000.

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής :

“γ. Για την κάλυψη πιθανών ζημιών τραπεζών, των οποίων οι μετοχές ανήκουν κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο, από επισφάλειες κάθε φύσεως δανείων που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις ορισμένων κλάδων και δραστηριοτήτων και μέχρι 30% των ιδίων κεφαλαίων”.

3. Τα ποσά που αναλαμβάνει να καλύψει προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο της ρύθμισης χρεών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2538/1997, δύναται να καταβληθούν έως το σύνολό τους (ποσο από 100%), με τη διάθεση στην Α.Τ.Ε. Α.Ε., κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, ίσης αξίας μετοχών ή άλλων κινητών αξιών που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο ή η Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Α.Ε., οι οποίες αποτιμώνται από τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις όργανα. Τo είδος, ο αριθμός και η αξία των μεταβιβαζόμενων ως άνω μετοχών ή άλλων κινητών αξιών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαιώματα του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στην παρούσα ή ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα, καθώς και κάθε άλλος περιορισμός, προϋπόθεση, έγκριση κ.λπ. που προβλέπεται στους ιδρυτικούς ή άλλους νόμους, όπως ισχύουν, και στα καταστατικά των παραπάνω εταιριών ή επιχειρήσεων δεν ισχύουν για τη μεταβίβαση των άνω μετοχών ή κινητών αξιών προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Μετά την παραπάνω μεταβίβαση των μετοχών η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. διαδέχεται αυτοδικαίως το Ελληνικό Δημόσιο ή τη Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε. από μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών ή επιχειρήσεων αυτών.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.1 άρθρ.22       Ν.2768/1999 ΦΕΚ Α 273/8.12.1999.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να διατίθενται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, μετοχές οποιωνδήποτε εταιρειών ή επιχειρήσεων, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, συνολικής αξίας διακοσίων δισεκατομμυρίων (200.000.0000.0000) δραχμών, που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο ή η Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Α.Ε.. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το είδος, ο αριθμός και η αξία των μεταβιβαζόμενων μετοχών, η οποία απποτιμάται από τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις όργανα.

Μετά την παραπάνω μεταβίβαση των μετοχών η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. διαδέχεται αυτοδικαίως κατά τον αριθμό των μετοχών αυτών το Ελληνικό Δημόσιο ή τη Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών ή επιχειρήσεων αυτών. Η παραπάνω μεταβίβαση των μετοχών απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα του Δημοσίου ή τρίτου. Κάθε αντίθετη διάταξη, περιορισμός, προϋπόθεση, έγκριση κ.λπ. που προβλέπεται στους ιδρυτικούς νόμους, όπως ισχύουν και στα καταστατικά των παραπάνω εταιρειών ή επιχειρήσεων, δεν ισχύουν για τη μεταβίβαση των μετοχών της παρούσας παραγράφου.

5. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. μπορεί να ιδρύει, με οποιαδήποτε θυγατρική της εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία συμμετοχών, με σκοπό, εκτός των άλλων, την εξαγορά μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και εταιρικών μερίδων ή μεριδίων εταιρειών του ομίλου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. που κατέχει στο χαρτοφυλάκιό της. Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων η παραπάνω μεταβίβαση δεν φορολογείται ως εισόδημα και η σχετική σύμβαση και εν γένει συναλλαγή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα του Δημοσίου ή τρίτου.

Σχετικό:  άρθρ.14 Ν.3152/2003,ΦΕΚ Α 152/16.6.2003

6. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2322/1995 δεν έχουν εφαρμογή για τις εγγυήσεις που παρέχονται από το Ελληνικό Δημόσιο για την κάλυψη δανείων που χορηγούνται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ή σε θυγατρικές της εταιρείες, καθώς και για την κάλυψη πιθανών ζημιών αυτής από επισφάλειες χορηγηθέντων δανείων.

Άρθρο 36
Ημερήσια αποζημίωση γεωτεχνικών υπαλλήλων
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α`) προστίθεται στην περίπτωση γ` αφότου ίσχυσε εδάφιο που έχει ως εξής :

“Στους γεωτεχνικούς υπαλλήλους, εκτός από τους υπηρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, η κατά τα ανωτέρω οριζόμενη ημερήσια αποζημίωση για αυθημερόν επιστροφή στην έδρα τους (1/3) καταβάλλεται για μετακινήσεις σε απόσταση άνω των δέκα (10) και μέχρι σαράντα (40) χιλιόμετρα.

Άρθρο 37
Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου : α) η από 29 Δεκεμβρίου 1998 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Ε.Τ.Ε.) και β) η από 10 Ιουνίου 1999 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, το κείμενο των οποίων έχει ως εξής :

“Α. ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Αθήνα, σήμερα στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 1998, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Νικόλαο Χριστοδουλάκη, της εδρεύουσας στην Αθήνα Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που εκπροσωπείται νόμιμα από το Διοικητή κ. Θεόδωρο Καρατζά, συνεφωνήθησαν και εγένετο αποδεκτά τα κάτωθι :

Άρθρο 1

Διαγράφονται και δεν αναζητούνται εξοφληθείσες από το Ελληνικό Δημόσιο απαιτήσεις, λόγω παρασχεθείσης εγγυήσεώς του, βεβαιωθείσες ή μη από κεφάλαιο, τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις για χρηματοδοτήσεις που έγιναν από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προς τις εταιρείες :

Α. – ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Β. – ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.

και αίρονται οποιαδήποτε αναγκαστικά ή ασφαλιστικά μέτρα που έχουν ληφθεί κατά της περιουσίας των ως άνω υπό στοιχείων (Α) και (Β) εταιρειών και των προσώπων που εκπροσώπησαν αυτές, εν σχέσει με τις ως άνω χρηματοδοτήσεις για την μη εξόφληση των ως άνω απαιτήσεων του και δεν εγγράφονται ή διαγράφονται τυχόν εμπράγματα βάρη επί της περιουσίας της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ.

Άρθρο 2

Στο πλαίσιο της προωθούμενης λύσεως και εκκαθαρίσεως του Ο.Α.Ε. και αναλήψεως των υποχρεώσεων αυτού υπό του Ελληνικού Δημοσίου, το Ελληνικό Δημόσιο αναδέχεται την υποχρέωση καταβολής προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος των κάτωθι ποσών :

α. Ποσού δραχμών 22.700.000.000 (είκοσι δυο δισεκατομμυρίων επτακοσίων εκατομμυρίων), που αφορά διαφορές μη καταβληθέντων τόκων υπερημερίας μέχρι 31.12.1996 που βαρύνουν τον Ο.Α.Ε. ως πρωτοφειλέτη για ομόλογα εκδόσεως Ο.Α.Ε. των ετών 1987-1991 εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο τα οποία εξοφλήθηκαν με το από 5.8.1992 δάνειο οικονομικής εξυγίανσης.

β. Ποσού δραχμών 2.800.000.000 (δύο δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εκατομμυρίων), που αφορά μη καταβληθέντες τόκους υπερημερίας που βαρύνουν τον Ο.Α.Ε. ως πρωτοφειλέτη για δύο δάνεια από δρχ. 8.000.000.000 και 2.639.000.000 που έλαβε ο Ο.Α.Ε. και για τα οποία παρασχέθηκε με τις αριθ. 2064836/12509/0025/5.10.92 και 206414/12330/ 0025/5.10.92 αποφάσεις αντίστοιχα η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

γ. Πέραν των ποσών που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) και (β) του παρόντος άρθρου, η Ε.Τ.Ε. παραιτείται από οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Ο.Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου για την καταβολή τόκων υπερημερίας και γενικά από κάθε άλλη απαίτηση μετά την ημερομηνία αυτή (31.12.1996) εκ της αιτίας αυτής.

δ. Η Ε.Τ.Ε. θα καταβάλει ατόκως στο Δημόσιο δρχ. 434.000.000, ποσό που έχει εισπράξει και προέρχεται από το προϊόν της εκκαθάρισης της Α.Ε. ΛΑΡΚΟ. Ταυτόχρονα η Ε.Τ.Ε. θα παραιτηθεί από όλα τα ένδικα μέσα κατά την κατάταξη των (β) και (γ) πινάκων των δανειστών της υπό εκκαθάριση Α.Ε. ΛΑΡΚΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ.

Άρθρο 3

Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται και επιλύουν συμβιβαστικά τη διαφορά που προέκυψε από την υπ` αριθμ. 87612/14.7.1981 δρχ. 177.390.000 και Swkr 66.939.623, εκδόσεως της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κατ` εντολή της SKANDINA VISCA ENSKILDA BANKEN, Stockholm, προς το Ελληνικό Δημόσιο εγγυητική επιστολή που κατέπεσε και δια την οποία εκκρεμεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 10.12.1997 και με αριθμό καταθέσεως 12100/29.12.97 αγωγή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κατά του Ελληνικού Δημοσίου ποσού δραχμών 1.530.000.000 (ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα εκατομμυρίων) εφάπαξ, εντός ενός μηνός από της κυρώσεως της παρούσης συμβάσεως δια νομοθετικής ρυθμίσεως, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος παραιτουμένης οποιασδήποτε άλλης αξιώσεώς της εκ της αιτίας αυτής.

Άρθρο 4

Τα αναφερόμενα εις τα άρθρα 2 και 3 ποσά θα καταβληθούν εφάπαξ, εντός ενός μηνός από της κυρώσεως της παρούσης συμβάσεως δια τυπικού νόμου με την παράδοση των αντίστοιχων τίτλων των ομολογιών από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ                    ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                                          ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Β. ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Αθήνα, σήμερα στις 10 του μηνός Ιουνίου έτους 1999, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Ν. Χριστοδουλάκη και της εδρεύουσας στην Αθήνα Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (“η Τράπεζα”), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κ. Κων/νο Γεωργουτσάκο, σύμφωνα με την αρ. 2567/25.6.97 απόφαση του Δ.Σ., συνεφωνήθηκαν και εγένετο αποδεκτά τα κάτωθι :

ΆΡΘΡΟ 1

Στο πλαίσιο της προωθούμενης λύσεως και εκκαθαρίσεως του Ο.Α.Ε. και αναλήψεως των υποχρεώσεων αυτού υπό του Ελληνικού Δημοσίου, το Ελληνικό Δημόσιο αναδέχεται την υποχρέωση καταβολής προς την Τράπεζα των κάτωθι ποσών :

α. Ποσού δρχ. 6.917.201.693 που αφορά μη καταβληθέν κεφάλαιο, τόκους, εισφορές κ.λπ., μέχρι την 31.3.1999 που οφείλει ο Ο.Α.Ε. προς την Τράπεζα ως πρωτοφειλέτης για δάνειο που έλαβε αυτός την 30.1.1989, ποσού δρχ. 1.045.000.000, μη εγγυημένο από το Ελληνικό Δημόσιο.

β. Ποσού δρχ. 326.751.754 που αφορά διαφορές μη καταβληθέντων τόκων και τόκων υπερημερίας μέχρι την 31.3.1999 που οφείλει ο Ο.Α.Ε. προς την Τράπεζα ως πρωτοφειλέτης για ομόλογα εκδόσεως Ο.Α.Ε. των ετών 1987 – 1991 εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο τα οποία εξοφλήθηκαν με το από 5.8.1992 δάνειο οικονομικής εξυγίανσης.

γ. Πέραν των ποσών που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) και (β) του παρόντος άρθρου, η Εμπορική Τράπεζα παραιτείται από οπποιαδήποτε απαίτηση κατά του Ο.Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου για την καταβολή κεφαλαίου, τόκων, τόκων υπερημερίας κ.λπ. και γενικά από κάθε άλλη απαίτησή της μετά την είσπραξη από το Ελληνικό Δημόσιο των πιο πάνω ποσών.

ΆΡΘΡΟ 2

Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται και επιλύουν συμβιβαστικά τις διαφορές που προέκυψαν από μη καταβληθέντες τόκους και τόκους υπερημερίας, ως ακολούθως :

α. Ποσού δρχ. 7.043.493.848 που αφορά διαφορά μη καταβληθέντων τόκων και τόκων υπερημερίας μέχρι την 31.3.1999 που οφείλει προς την Τράπεζα ο Ο.Α.Σ.Α. ως πρωτοφειλέτης, από ομόλογα εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εξοφλήθηκαν με το από 5.8.92 Δάνειο Οικονομικής Εξυγίανσης.

β. Ποσού δρχ. 6.196.755.083 που αφορά διαφορά μη καταβληθέντων τόκων και τόκων υπερημερίας μέχρι την 31.3.1999 που οφείλει το Ν.Α.Τ. προς την Τράπεζα ως πρωτοφειλέτης, από ομόλογα εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εξοφλήθηκαν με το από 5.8.92 Δάνειο Οικονομικής Εξυγίανσης.

γ. Ποσού δρχ. 5.716.493.018 που αφορά διαφορά μη καταβληθέντων τόκων και τόκων υπερημερίας μέχρι την 31.3.1999 που οφείλει η Ε.Α.Β. ως πρωτοφειλέτης, από ομόλογα εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εξοφλήθηκαν με το από 5.8.92 Δάνειο Οικονομικής Εξυγίανσης.

δ. Ποσού δρχ. 265.225.964 που αφορά διαφορά μη καταβληθέντων τόκων και τόκων υπερημερίας μέχρι την 31.3.1999 που οφείλει η Ε.Β.Ο. προς την Τράπεζα ως πρωτοφειλέτης, από ομόλογα εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εξοφλήθηκαν με το από 5.8.92 Δάνειο Οικονομικής Εξυγίανσης.

ΆΡΘΡΟ 3

Τα αναφερόμενα στα άρθρα 1 και 2 ποσά να καταβληθούν εντός τριμήνου από της κύρωσης της παρούσας συμβάσεως με τυπικό νόμο. Η καταβολή μπορεί να γίνει σε μετρητά ή με ισόποσα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.

ΆΡΘΡΟ 4

Κατά τα λοιπά η Τράπεζα θα διαγράψει και δεν θα αναζητήσει οποιαδήποτε απαίτησή της, λόγω μη παρασχεθείσης εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου, από κεφάλαιο, τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, για χρηματοδοτήσεις που έγιναν από την Τράπεζα προς τις Εταιρείες :

Α. – Ο.Α.Ε.

Β. – Ο.Α.Σ.Α.

Γ. – Ν.Α.Τ.

Δ. – Ε.Α.Β.

Ε. – Ε.Β.Ο.

Προς τούτο η Τράπεζα μόλις εισπράξει από το Ελληνικό Δημόσιο τα ποσά των άρθρων 1 και 2 θα άρει οποιαδήποτε αναγκαστικά ή ασφαλιστικά μέτρα που έχουν ληφθεί κατά της περιουσίας των ως άνω υπό στοιχεία (Α) έως (Ε) εταιριών και των προσώπων που εκπροσώπησαν αυτές, εν σχέσει με τις ως άνω χρηματοδοτήσεις, για την μη εξόφληση των ως άνω απαιτήσεών της και θα εξαλείψει όλα τα εμπράγματα βάρη που θα έχει ήδη εγγράψει επί ακινήτων των εταιρειών αυτών.

Η παρούσα υπογράφεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ             ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                                      ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”

Άρθρο 38
Διατάξεις περί Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών

1. Στα Μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών εγγράφεται και κάθε ελεγκτική εταιρία που το σύνολο των κοινών μετά ψήφου μετοχών της είναι ονομαστικές και κατέχεται από μία ή περισσότερες εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του π.δ. 226/1992, όπως ισχύει εκάστοτε.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 47 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α`), αντικαθίσταται ως εξής :

“1. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές που διενεργούν, με βάση τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, τον τακτικό έλεγχο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά ή άλλους νόμους, υποχρεούνται να αναγράφουν στο οικείο πιστοποιητικό ελέγχου τις ουσιώδεις επιδράσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες διαπιστώνουν κατά τον έλεγχό τους”.

3. Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.) μετονομάζεται σε Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). Όπου σε διατάξεις νόμων υπάρχει αναφορά στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών ή σε Ορκωτό Ελεγκτή, νοείται ότι η αναφορά αυτή αφορά στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων περί του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των μεταγενέστερων διατάξεων που άμεσα ή έμμεσα τροποποιούν ή συμπληρώνουν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, η διαγραφή, σύμπτυξη ή προσθήκη νέων άρθρων, ως και οποιαδήποτε αναγκαία φραστική μεταβολή, χωρίς αλλοίωση της έννοιας του ισχύοντος κειμένου.

Άρθρο 39

1. Α. α. Αρμόδιο για τη συντήρηση και λειτουργία των αεροσκαφών,  προκειμένου να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, τα οποία διατίθενται για τις  μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, των μελών της  Κυβέρνησης ή άλλων προσώπων, τα οποία μετακινούνται ύστερα από έγκριση του  Ελληνικού Δημοσίου, ορίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στον προϋπολογισμό  του οποίου εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις για την αντιμετώπιση των  αντίστοιχων δαπανών.

β. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης ρυθμίζονται η διαδικασία  και οι λεπτομέρειες χρήσης των αεροσκαφών αυτών.

Προηγούμενες αποφάσεις που ρυθμίζουν κανονιστικά τα σχετικά ζητήματα,  εξακολουθούν να ισχύουν.

γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται όλες οι  αναγκαίες λεπτομέρειες των διαδικασιών έγκρισης, ελέγχου και εξόφλησης των  σχετικών με τη χρήση και συντήρηση των αεροσκαφών δαπανών.

Β. Πρόσωπα μη συνδεόμενα οργανικά με το Ελληνικό Δημόσιο, όταν μετακινούνται  με τα ανωτέρω αεροσκάφη ή άλλα πτητικά μέσα, κατόπιν έγκρισης του Γενικού  Γραμματέα της Κυβέρνησης, έχουν ασφαλιστική κάλυψη από κινδύνους ατυχημάτων  της ζωής και της περιουσίας τους.

Η ασφαλιστική κάλυψη ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία με σύμβαση  ανανεούμενη ετησίως, η οποία συνάπτεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η σύμβαση συνομολογείται για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου από τον  Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο  και ρυθμίζει αναλυτικά τους όρους, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις των  συμβαλλομένων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου  Οικονομίας και Οικονομικών.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται όλες οι  αναγκαίες λεπτομέρειες των διαδικασιών έγκρισης, ελέγχου και εξόφλησης των  σχετικών δαπανών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 10 Ν.3336/2005,     ΦΕΚ Α 96/20.4.2005

2. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 31 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125 Α`) αντικαθίστανται ως ακολούθως, η δε παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου αριθμείται ως παράγραφος 2.

“1. α. Το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Ε.Κ.Α.Β., τις δαπάνες μεταφοράς των βαρέως ασθενών ασφαλισμένων τους που μεταφέρονται με αεροπορικά ή πλωτά μέσα. Το Δημόσιο, πέραν των ασφαλισμένων του, βαρύνεται επίσης και με τις δαπάνες μεταφοράς των ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων.

Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται και στις περιπτώσεις εκείνες που η μεταφορά για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιήθηκε, υπήρξε όμως κινητοποίηση μέσων και προσωπικού.

β. Ειδικά οι δαπάνες μεταφοράς αλλοδαπών καταβάλλονται από τους ίδιους και σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής εκ μέρους τους, αυτές καταβάλλονται από τους ασφαλιστικούς τους φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) μέσω των πρεσβειών των κρατών προέλευσης τους, εκτός εάν ρυθμίζονται διαφορετικά από διακρατικές συμφωνίες ή προέρχονται από Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τους οποίους ισχύει η σχετική με το θέμα αυτό κοινοτική νομοθεσία.

γ. Οι δαπάνες διαμετακομιδής εξοφλούνται από το Ε.Κ.Α.Β. σε βάρος του προϊόντος ειδικού λογαριασμού, εκτός προϋπολογισμού, που συνιστάται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών. Ο λογαριασμός αυτός επιχορηγείται κατ` έτος με ποσοστό των πιστώσεων που εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών ταμείων και του Δημοσίου για πάσης φύσεως δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων τους.

δ. Ο τρόπος λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού, το ποσοστό επιχορήγησης, ο τρόπος εξόφλησης των εξόδων διαμετακομιδής των ασφαλισμένων του κάθε φορέα ασθενών, οι επιστροφές των αδιάθετων υπολοίπων των επιχορηγήσεων των ασφαλιστικών ταμείων και του Δημοσίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ε. Στο Ε.Κ.Α.Β. παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με αεροπορικές ή άλλες εταιρείες μεταφορών για μίσθωση μέσων, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, στην περίπτωση που τα δικά του μέσα δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του”.

3. Κυρώνεται η από 24.6.1999 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ολυμπιακής Αεροπορίας (Ο.Α.) Α.Ε. περί συμψηφισμού των μεταξύ τους απαιτήσεων, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής :

“ΣΥΜΒΑΣΗ          ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ              Ο.Α.-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 24.6.1999 αφ` ενός μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Θ.Ο. κ. Γιάννο Παπαντωνίου και τον Υπουργό Υ.Μ.Ε. κ. Αναστάσιο Μαντέλη (εφεξής Ελληνικό Δημόσιο) και αφ` ετέρου της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 97, νόμιμα εκπροσωπουμένης από τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο Ο.Α. κ. Γεώργιο Ζυγογιάννη (εφεξής Ο.Α.) συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

ΆΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ο συμψηφισμός των ληξιπρόθεσμων αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Υ.Π.Α. και λοιποί φορείς της Κεντρικής Διοίκησης) και Ο.Α..

ΆΡΘΡΟ 2

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ

Συμψηφίζονται οριστικά και αμετάκλητα οι ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31.12.1998 αμοιβαίες απαιτήσεις μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Α. ως κατωτέρω :

1. Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου συνολικού ύψους εννέα δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών (9.862.639.493) δραχμών που προέρχονται από οφειλές της Ο.Α. προς την Υ.Π.Α. για τέλη χρήσεων αερολιμένων των α/φών των πτήσεων εξωτερικού και εσωτερικού,, περιόδου Νοεμβρίου 1994 έως 31.12.1998, καθώς επίσης και ενοίκια περιόδου 1996-1998, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31.12.1998 και αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της Ο.Α. που προέρχονται από οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ύψους εννέα δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών (9.862.639.493) δραχμών όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31.12.1998 και ειδικότερα :

α) Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της Ο.Α. ύψους τριών δισεκατομμυρίων τετρακοσίων δύο εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο (3.402.729.422) δραχμών, έναντι της Υ.Π.Α., από εισιτήρια μετακινήσεως προσωπικού Υ.Π.Α., υποστήριξη αεροσκάφους Υ.Π.Α. και λοιπά, δαπάνες κοινόχρηστων κτιριακών εγκαταστάσεων Υ.Π.Α. όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

β) Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της Ο.Α. ύψους έξι δισεκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα χιλιάδων εβδομήντα (6.459.910.070) δραχμών από Υπουργεία, άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και λοιπά όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και αφορούν κυρίως μετακινήσεις του προσωπικού, διαμετακομιδές ασθενών και λοιπά.

ΆΡΘΡΟ 3

ΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση θα κυρωθεί με Νόμο.

Σε βεβαίωση των όσων συμφωνήθηκαν υπογράφηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο (2) αντίγραφα και ο κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα πρωτότυπο.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Α.                  ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

(υπογραφή)      (υπογραφή)         (υπογραφή)

Γ. Ζηγογιάννης     Γ. Παπαντωνίου      Α. Μαντέλης   Πρόεδρος Δ.Σ. &    Υπουργός            Υπουργός   Δ/νων Σύμβουλος    Εθνικής Οικονομίας  Μεταφορών    Ο.Α.               & Οικονομικών       & Επικοινωνιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο.Α. ΠΡΟΣ Υ.Π.Α.                     ΕΩΣ 31.12.1998

1. ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ            6.729.828.161

2. ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ            2.623.618.530

3. ΕΝΟΙΚΙΑ                                  509.192.802

ΣΥΝΟΛΟ                                 9.862.639.493

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Περιλαμβάνονται προσαυξήσεις Κ.Ε.Δ.Ε. δρχ. 958.747.512 μέχρι 31.5.99, για το μέρος εκείνο των οφειλών της Ο.Α. προς Υ.Π.Α. που έχουν βεβαιωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                     ΕΩΣ 31.12.1998

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜ.      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ                     7.676.897.419

2. ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ-ΠΤΗΣΕΙΣ            FALCON                                2.185.742.074

ΣΥΝΟΛΟ                                9.862.639.493

Άρθρο 40

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του ν. 2685/1999 αντικαθίσταται ως εξής :

“2. Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω συμβάσεων : (α) η μεταβίβαση ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών που δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο που κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή του, (β) αν για τη μεταβίβαση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων ή ολόκληρης της επιχείρησης ή των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων απαιτείται προηγούμενη άδεια ή έγκριση οποιασδήποτε αρχής ή η διενέργεια γνωστοποίησης ή τήρησης της διαδικασίας, η άδεια θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί και δεν απαιτείται γνωστοποίηση ή η τήρηση της σχετικής διαδικασίας, (γ) για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν εφαρμογή διατάξεις αναπτυξιακών νόμων που αναφέρονται σε περιορισμούς ή απαγορεύσεις ως προς τη δυνατότητα μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων που έχουν ενισχυθεί και στις κυρώσεις σε περίπτωση μεταβίβασής τους, (δ) δεν εφαρμόζονται κυρώσεις που έχουν επιβληθεί και τυχόν εκκρεμεί η εφαρμογή τους σε βάρος των δημόσιων φορέων όπως αυτοί ορίζονται στο ν. 2000/1991, για ενισχυθείσες από αναπτυξιακούς νόμους επενδύσεις τους λόγω παράβασης διατάξεων των εν λόγω νόμων ή όρων των αποφάσεων υπαγωγής στους νόμους αυτούς, (ε) επίσης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων ή οι όροι των αποφάσεων υπαγωγής των παραπάνω επενδύσεων στους αναπτυξιακούς νόμους, που προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.”

2. Η ισχύς των ρυθμίσεων της προηγούμενης παραγράφου 1 που αναφέρονται στα οριζόμενα στο εδάφιο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 2685/1999 ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 2685/1999 και εκείνων που αναφέρονται στα οριζόμενα στα εδάφια (β), (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του εν λόγω νόμου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 2000/1991.

Άρθρο 41
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ             ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ       ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ       Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ                    Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                      ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ     Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ                   Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ                         ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ     Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ                    Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ              ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ     Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ                     Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 29 Ιουλίου 1999

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ