ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ `ΑΡΙΘΜ. 2731 ΦΕΚ ΄138/5.7.1999

 

Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΜΕΡΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ
Άρθρο 1
Αρμοδιότητες Ε.Δ.Ο.Σ.
Στο πλαίσιο της Εξωτερικής Πολιτικής και των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Χώρας, η Διυπουργική Επιτροπή Οργάνωσης και Συντονισμού των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ε.Δ.Ο.Σ.) είναι αρμόδια για το σχεδιασμό εθνικής πολιτικής και στρατηγικής αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας.
Άρθρο 2
Ταξινόμηση της Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας
1. Η ταξινόμηση της Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής, Συνεργασίας και Βοήθειας κατά τομείς οικονομικής δραστηριότητας και ο προσδιορισμός των επιλέξιμων δαπανών των προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας γίνεται σύμφωνα με τις διακρίσεις που περιλαμβάνονται στο παραρτήματα Α και Β, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου. Επιλέξιμη είναι και κάθε άλλη δαπάνη που συντελεί στην ορθή εκτέλεση των προγραμμάτων.
2. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΥΠ.ΕΘ.Ο.) προκειμένου να σφάλλει στον αποτελεσματικότερο συντονισμό των εθνικών ενεργειών, στα πλαίσια λειτουργίας των Διεθνών Οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει στις εργασίες των Συμβουλίων Υπουργών, Επιτροπών, και Ομάδων Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας, της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DΑC) του Ο.Ο.Σ.Α. και άλλων διεθνών οργανισμών και φορέων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας.
3. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συγκεντρώνει και καταγράφει τα στοιχεία Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, όπως αυτά περιγράφονται στις επιλέξιμες δαπάνες του παραρτήματος Β και το προωθεί στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι τηρούν σχετικές βάσεις δεδομένων, ιδίως στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee- DAC) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).
Άρθρο 3
Συντονισμός της Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας και συναφή θέματα
1. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συντονίζει τις δραστηριότητες Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας μεταξύ Υπουργείων και λοιπών κρατικών φορέων. Ο συντονισμός ασκείται μέσω:α. Της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Ειδικών Χρηματοδοτήσεων και Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, η οποία συστάθηκε με το Π.Δ. 98/1998 (ΦΕΚ 92 Α΄·).

β. Της Επιτροπής Παρακολούθησης και Διαχείρισης του Πενταετούς Προγράμματος Διμερούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας 1997-2001, της οποίας η σύσταση προβλέπεται με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄).

2. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας Ειδικών Χρηματοδοτήσεων και Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, πέρα από τα άλλα καθήκοντα της, παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Παρακολούθησης Διαχείρισης του Πενταετούς Προγράμματος Διμερούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας 1997-2001.
Άρθρο 4
Διατάξεις και φορείς εκτέλεσης
  1. Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας εγγράφονται κατ` έτος στον Τακτικό προϋπολογισμό του Κράτους οι πιστώσεις του Πενταετούς Προγράμματος Διμερούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας 1997-2001 και των αντίστοιχων προγραμμάτων μεταγενέστερων ετών.
  2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται οι φορείς εκτέλεσης Προγραμμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας και κατανέμονται σε αυτούς εφάπαξ ή τμηματικώς οι ετήσιες πιστώσεις της Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας.  Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του v. 1673/1986, όπως αντικαστάθηκαν με το άρθρο 7 του v 2297/1995 (ΦΕΚ 50 Α.) εφαρμόζονται σε όλους τους φορείς εκτέλεσης Προγραμμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας που ορίζονται με την πιο πάνω απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

  3. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας με αποφάσεις του μπορεί να προβαίνει σε ανακατανομή των διατιθέμενων στους φορείς κονδυλίων Αναπτυξιακής Συνεργασίας για την καλύτερη κατ έτος απορρόφησή τους ή για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Διαχείρισης.
Άρθρο 5
Συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών
1. Προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών με προϋπολογισμό μέχρι 200.000 ΕΥΡΩ ανά πρόγραμμα πραγματοποιούνται με ευθύνη αυτού που συνάπτει τη σχετική σύμβαση μετά από πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή με απευθείας ανάθεση, εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.  Η πρόσκληση περιλαμβάνει το αντικείμενο της Προμήθειας ή υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό και τους όρους συμμετοχής και δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της έδρας του νομού όπου εδρεύει το Υπουργείο ή ο Οργανισμός. Η κατακύρωση γίνεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση μεταξύ του αναθέτοντος και του αναδόχου υπογράφεται σχετική σύμβαση.

2. Για την προμήθεια ή παροχή υπηρεσιών προϋπολογισμού άνω των 200.000 ΕΥΡΩ ανά πρόγραμμα εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις
3. Με αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία δικαιολόγησης δαπανών για προμήθεια υλικών ή εφοδίων σε αναπλήρωση αντίστοιχων που διατέθηκαν από τηρούμενα αποθέματα για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών επείγουσας βοήθειας στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας απευθείας ή και μέσω μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)
Άρθρο 6
Συμβάσεις εκτέλεσης έργων
  Για έργα προϋπολογισμού μέχρι 5.000.000 ΕΥΡΩ ανά πρόγραμμα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου.  Για έργα προϋπολογισμού από 5.000.000 ΕΥΡΩ και άνω εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου

Άρθρο 7
Σύναψη συμβάσεων στο εξωτερικό
1. Συμβάσεις για προμήθειες, παροχή υπηρεσιών και έργα εκτός Ελλάδας συνάπτονται από εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων εκτέλεσης ή από τους κατά τόπον αρμοδίους των ελληνικών διπλωματικών ή προξενικών αρχών ή από τους κατά τόπον αρμοδίους των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) ύστερα από εξουσιοδότηση του Υπουργού ή του Διοικητή του Οργανισμού, που είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση του Προγράμματος.  Στην εξουσιοδότηση ορίζονται ο αρμόδιος υπάλληλος για τη σύναψη της σύμβασης, το αντικείμενο και οι όροι αυτής,

2. Συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο μέχρι 20.000 ΕΥΡΩ συνάπτονται με απευθείας ανάθεση.
3. Συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο μέχρι 100.000 ΕΥΡΩ συνάπτονται μετά από πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος.  Η πρόσκληση υπογράφεται από τον κατά τα ως άνω αρμόδιο για την υπογραφή της σύμβασης και περιλαμβάνει το αντικείμενο της σύμβασης, τον προϋπολογισμό της και τους όρους συμμετοχής.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της έδρας της υπηρεσίας του υπαλλήλου που την υπογράφει.

Η ανάθεση γίνεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση.

Άρθρο 8
Προσωπικό Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας στο εξωτερικό
  1. Για την εκτέλεση προγραμμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, Υπουργεία ή Οργανισμοί επιτρέπεται να αποστέλλουν στη χώρα που εκτελείται το πρόγραμμα προσωπικό τους. Εμπειρογνώμονες που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα μπορούν να αποσταλούν ύστερα από επιλογή τους.
  2. Επιτρέπεται η αποστολή υπαλλήλων του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και η παραμονή τους στο εξωτερικό με τοποθέτηση στην εκεί Πρεσβεία ή Γραφείο Ο.Ε.Υ. κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη φύση και τους στόχους του προγράμματος. Το προσωπικό υπάγεται στον προϊστάμενο της Πρεσβείας ή του Γραφείου Ο.Ε.Υ. και αναφέρεται στο Υπουργείο του για θέματα που σχετίζονται με την πορεία εκτέλεσης των προγραμμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας.  Αν το πρόγραμμα εκτελείται σε χώρα στην οποία δεν υπάρχει επί τόπου διπλωματική εκπροσώπηση της Ελλάδας, η Πρεσβεία διαπίστευσης για τη χώρα αυτή θεωρείται ότι αποτελεί και την έδρα του προσωπικού Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας.

  3. Οι τοποθετήσεις υπαλλήλων του Δημοσίου ή του δημόσιου τομέα σε τρίτες χώρες πραγματοποιούνται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στην οποία καθορίζονται, εκτός των άλλων, θέματα τοποθέτησης, χρόνου παραμονής, αριθμού ατόμων στην τρίτη χώρα για την εκτέλεση των προγραμμάτων του συγκεκριμένου φορέα.  Ο χρόνος παραμονής στο εξωτερικό των πιο πάνω υπαλλήλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τριετία.

Ο υπάλληλος έχει υποχρέωση να υπηρετήσει στην υπηρεσία του επί ίσο χρονικό διάστημα με αυτό που υπηρέτησε στο εξωτερικό σύμφωνα με τα παραπάνω

  4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η μισθολογική μεταχείριση των υπαλλήλων που αποστέλλονται στο εξωτερικό για την εκτέλεση των προγραμμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας και ορίζονται οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης αυτών στην υποχρέωσή του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 9
Παρακολούθηση της Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας συγκροτούνται Ομάδες Εργασίας για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Διαχείρισης του Πενταετούς Προγράμματος Αναπτυξιακής Συνεργασίας 1997-2001 και των αντίστοιχων προγραμμάτων μεταγενέστερων ετών. Στη σύνθεση των Ομάδων επιτρέπεται να συμμετέχουν και υπάλληλοι από άλλα Υπουργεία ή Οργανισμούς, οι οποίοι κέκτηνται της απαιτούμενης τεχνογνωσίας και εμπειρίας, καθώς και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. Οι πιο πάνω υπάλληλοι ορίζονται από τον αρμόδιο Υπουργό. Το αντικείμενο εργασίας των Ομάδων καθορίζεται με την πιο πάνω απόφαση και δύναται να περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, την αξιολόγηση και τον απολογισμό των προγραμμάτων.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.2515/1997.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 10
Άσκηση Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας μέσω μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
  Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι αρμόδιο για το συντονισμό των δράσεων που εκτελούνται από μη Kυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο) και που αποβλέπουν σε αναπτυξιακούς σκοπούς ή στην παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής ή επισιτιστικής βοήθειας σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή άλλων έκτακτων καταστάσεων.
Άρθρο 11
Ορισμός – Ειδικό Μητρώο Μ.Κ.Ο.
  1. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), υπό την έννοια του παρόντος νόμου, είναι μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν ως αντικείμενο κυρίως, την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τους πληθυσμούς αναπτυσσόμενων χωρών, προκειμένου να συντελέσουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αυτών των χωρών.Σχετικό:  παρ.6 άρθρ.14 Ν.3072/2002,ΦΕΚ Α 294,ορίζεται ότι:  “Στην έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 2731/1999 (ΦΕΚ 138 Α΄)  περιλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 1 του  άρθρου 17 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄)”.

  2. Η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών (Υ.Δ.Α.Σ.) τηρεί το Ειδικό Μητρώο Μ.Κ.Ο..
  3. Μη Κυβερνητική Οργάνωση εγγράφεται στο Ειδικό Μητρώο ύστερα από αίτησή της και εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:  α. Έχει κατατεθεί το Καταστατικό της Οργάνωσης στην Υ.Δ.Α.Σ..

β. Προβλέπεται από το Καταστατικό της Οργάνωσης ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της και το αντικείμενό της είναι σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1.

γ. Η δράση της Οργάνωσης δεν εξαρτάται από κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

δ. Για Μ.Κ 0. που χρηματοδοτούνται από άλλα Υπουργεία εκτός από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από φορείς με κονδύλια προερχόμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για δράσεις Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας προς τρίτες χώρες απαιτείται πριν από τη χρηματοδότησή τους να είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο Μ.Κ.Ο. που τηρεί η Υ.Δ.Α.Σ., καθώς και σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας αυτής.

Άρθρο 12
Εκτέλεση Προγραμμάτων Μ.Κ.Ο.
1. Δημόσιοι φορείς εκτέλεσης προγραμμάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας, στους οποίους διατίθενται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό πιστώσεις για την εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών, επιτρέπεται να χρηματοδοτούν προγράμματα Μ.Κ.Ο. για την παροχή βοήθειας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10 υπό τις εξής προϋποθέσεις:  α. Να έχει υποβληθεί αναλυτική πρόταση για τους στόχους του προγράμματος παροχής βοήθειας, σχέδιο προϋπολογισμού δαπάνης, καθώς και λεπτομερές σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση του προγράμματος.

β. Να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και διετής εμπειρία της Μ.Κ.Ο. στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 10. Αν συνεργάζονται δύο ή περισσότερες Μ.Κ.Ο. για την ανάληψη του προγράμματος η εμπειρία καθεμιάς από αυτές λειτουργεί σωρευτικώς για τον υπολογισμό της διετίας. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που στερούνται την πιο πάνω εμπειρία μπορούν να χρηματοδοτηθούν εφόσονυπάρχει σχετική θετική εισήγηση της Υ.Δ.Α.Σ. για προγράμματα ύψους 60.000 ΕΥΡΩ ετησίως.

γ. Να είναι πραγματοποιήσιμο το πρόγραμμα. Το πραγματοποιήσιμο μπορεί να διασφαλίζεται και μέσω της συνεργασίας με φερέγγυο τοπικό εταίρο ή μέσω της κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.

  2. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την εκτέλεση συγκεκριμένων προγραμμάτων βοήθειας υποχρεούνται κατά το πέρας κάθε προγράμματος να προβαίνουν στην υποβολή λεπτομερών εκθέσεων περί της εκτελέσεως του προγράμματος και δικαιολογητικών για τις γενόμενες δαπάνες, απολογιστικό και για το σύνολο των δαπανών, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα αποστολής. Σε περίπτωση εκτελέσεως μακροχρόνιου προγράμματος οι Μ.Κ.Ο έχουν υποχρέωση σε υποβολή εκθέσεων προόδου κάθε εξάμηνο. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στην Υ.Δ.Α.Σ. του Υπουργείου Εξωτερικών.
3. Η επιχορήγηση προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), σωματεία, αστικές μη  κερδοσκοπικές εταιρείες, Ν.Π.Ι.Δ. ή φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ποσού επιχορήγησης και από  οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου και αν προέρχεται, επιτρέπεται εφεξής υπό τις ακόλουθες  προϋποθέσεις: α) Υποβολή ειδικής έκθεσης προς τον αρμόδιο Υπουργό, με σαφή και πλήρη αιτιολόγηση ως προς  την αναγκαιότητα και τη νομιμότητα της δαπάνης. Στην ειδική έκθεση θα μνημονεύονται  απαραιτήτως όλα τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ανωτέρω νομικών προσώπων,  καθώς και κάθε τρίτου προσώπου στο οποίο έχουν τυχόν ανατεθεί αρμοδιότητες διοίκησης.

β) Χορήγηση ειδικής έγκρισης του αρμόδιου Υπουργού, παρεχόμενης σε αυτόν της δυνατότητας  απομείωσης του ύψους της προτεινόμενης δαπάνης ή πλήρους απόρριψης της, εάν η  δημοσιονομική κατάσταση του Κράτους δεν την καθιστά εφικτή.

γ) Η απόφαση έγκρισης του αρμόδιου Υπουργού με το σχετικό φάκελο κοινοποιείται στην  Οικονομική Αστυνομία, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου  Οικονομικών, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης  του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Οποιαδήποτε επιχορήγηση χωρίς την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων, συνιστά για τους  δημόσιους λειτουργούς απιστία σχετική με την υπηρεσία που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο  256  Π.Κ.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 22 ν.4151/2013 (ΦΕΚ Α  103) αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 76 παρ.1 Ν.4170/2013, ΦΕΚ Α  163/12.7.2013

 4. Για τις ήδη έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις του  Υπουργείου Εξωτερικών προς Μ.Κ.Ο ορίζεται ότι: 4α. Η διάρκεια των συμβάσεων της Υ.Δ.Α.Σ. με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), που  συνήφθησαν από το 2002 έως το 2009 και για τις οποίες εκκρεμεί η διαδικασία εκκαθάρισης από  τις αρμόδιες υπηρεσίες παρατείνεται αυτοδικαίως από τη συμβατική λήξη τους μέχρι τη  δημοσίευση του παρόντος για τον σκοπό της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκκαθάρισης τους,  εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα)Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης μέχρι την κατάθεση του παρόντος.

αβ) Έχει υποβληθεί από την Μ.Κ.Ο. αρμοδίως και εμπροθέσμως αίτημα παράτασης του συμβατικού  χρόνου η αίτημα τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, ή μετά την εκπνοή του  συμβατικού χρόνου υπεβλήθη ανάλογο αίτημα που έγινε δεκτό από την υπηρεσία, ή υπεγράφη  τροποποιητική σύμβαση.

4 β. Για το σύνολο των εκκρεμών συμβάσεων της παραγράφου 4α θα συνταχθεί από την Υ.Δ.Α.Σ.  και την Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών κοινό πόρισμα  σχετικά με την υπαγωγή τους ή όχι στις ρυθμίσεις της παραγράφου 4. Με το ίδιο πόρισμα θα  προσδιορίζεται το ποσό πληρωμής για κάθε σύμβαση, θα ολοκληρώνεται δε η διαδικασία  εκκαθάρισης με την παραπομπή των φακέλων στον προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία  δημοσιονομικό έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι υπαχθείσες στην  παράγραφο 4α περιπτώσεις, θεωρούνται οριστικά εκκαθαρισμένες και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε  αμφισβήτηση του παραπάνω ποσού από την υπαχθείσα στην ρύθμιση Μ.Κ.Ο..

Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρο 27 Ν.4110/2013,ΦΕΚ Α 17/23.1.2013.

 5. Για τις τυχόν ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις των υπολοίπων Υπουργείων προς Μ.Κ.Ο.,  σωματεία «,πλην των αθλητικών Σωματείων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών που επιχορηγούνται από  τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,». αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ν.π.ι.δ. ή φυσικά  πρόσωπα θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγράφου 4β από τις οικονομικές υπηρεσίες των  αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργείων.Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρο 27 Ν.4110/2013,ΦΕΚ Α 17/23.1.2013.

6 . Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης παροχής επισιτιστικής βοήθειας, οι φορείς υλοποίησης προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας δύναται να προβαίνουν οτηνεκτέλεση των προγραμμάτων μέσω ελληνικών Μ.Κ.Ο., μετά από σύναψη σχετικής σύμβασης και με μεταβίβαση των σχετικών πιστώσεων στους ανωτέρω οργανισμούς.
7 . Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών συνιστάται Επιτροπή Πιστοποίησης και Αξιολόγησης των Μ.Κ.Ο.. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η πιστοποίηση της καταλληλότητας των προγραμμάτων, ο σχεδιασμός, καθώς και η αξιολόγηση αυτών. Η σύσταση της Επιτροπής είναι εννεαμελής και δύνανται να συμμετέχουν υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία, καθώς και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες.Σημ.: όπως αναριθμήθηκε  με το άρθρο 27 Ν.4110/2013,ΦΕΚ Α 17/23.1.2013 αντικαταστάθηκε πάλι  με το άρθρο 21 Ν.2819/2000  ΦΕΚ Α 84/15.3.2000.

8 . Μέχρι το τέλος του 1999, η Υ.Δ.Α.Σ., μέσω της Επιτροπής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, θα εκπονήσει ειδικό ενημερωτικό οδηγό, στον οποίο θα περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη χρηματοδότηση των Μ.Κ.Ο. από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ο οδηγός αυτός λαμβάνει τον τύπο απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο οδηγός αναθεωρείται με εισήγηση της Υ.Δ.Α.Σ..Σημ.: όπως αναριθμήθηκε  με το άρθρο 27 Ν.4110/2013,ΦΕΚ Α 17/23.1.2013.

Άρθρο 13
Φορολογικές απαλλαγές
  1. Δωρεές, εισφορές σε είδος ή χρήματα προς τις Μ.Κ.Ο. απαλλάσσονται του φόρου του άρθρου 43 του ν.δ. 118/1973.
  2. Υλικό που εισάγονται στην Ελλάδα προκειμένου να επανεξαχθούν στο πλαίσιο προγράμματος Μ.Κ.Ο. για την παροχή βοήθειας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10, απαλλάσσονται από φόρους και δασμούς. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία που τηρείται για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής.
  3. Υλικά παντός είδους που εξάγονται από την Ελλάδα στο πλαίσιο προγράμματος Μ.Κ.Ο. για την παροχή βοήθειας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10, απαλλάσσονται από φόρους και δασμούς.
  4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι αγοράς φαρμάκων, χειρουργικού και άλλου νοσηλευτικού υλικού από τις Μ.Κ.Ο..
  5. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού, η διαδικασία χρηματοδότησης Μ.Κ.Ο. από κονδύλια των Υπουργείων προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη κατεπείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για λόγους έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών καταστροφών ή σοβαρών περιβαλλοντικών κινδύνων.
Άρθρο 14
Συμμετοχή σε Προγράμματα Μ.Κ.Ο. στο εξωτερικό
1. Υπάλληλοι του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα εκατό την έννοια του ν. 1256/1982, όπως έχει έκτοτε τροποποιηθεί με οποιαδήποτε υπηρεσιακή σχέση, καθώς και μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που μετέχουν εθελοντικό σε αποστολές Μ.Κ.Ο. για την παροχή βοήθειας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται να λάβουν άδεια μετ` αποδοχών διάρκειας μέχρι δύο (2) ετών που μπορεί να ανανεωθεί. Η άδεια χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της οικείας Μ.Κ.Ο. και σύμφωνη γνώμη της Υ.Δ.Α.Σ..  Για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων η άδεια αυτή χορηγείται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών. Ο χρόνος άδειας θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

Η συμμετοχή στις ανωτέρω αποστολές λαμβάνεται υπόψη και θεωρείται πρόσθετο προσόν για την προαγωγή και βεβαιώνεται με έγγραφο της Μ.Κ.Ο. προς την Υ.Δ.Α.Σ..

  2.Υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα οι οποίοι μετέχουν σε αποστολές Μ.Κ.Ο. για την παροχή βοήθειας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10 του παρόντος νόμου και που διαθέτουν σχετική άδεια των προϊσταμένων τους διατηρούν πλήρη τα ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τους δικαιώματα, ως και το δικαίωμα επανόδου στη θέση εργασίας τους μετά τη λήξη της αποστολής. Η συμμετοχή αυτή βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση της οικείας Οργάνωσης και της Υ.Δ.Α.Σ..
  3. Σε ιατρούς, νοσηλευτές-νοσηλεύτριες και λοιπούς νοσοκόμους του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. η άδεια συμμετοχής σε αποστολές στο εξωτερικό χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Υγείας και Πρόνοιας, ενώ για το αντίστοιχο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών.
  4. Ο χρόνος συμμετοχής ιατρών σε ανθρωπιστικές αποστολές Μ.Κ.Ο. θεωρείται ως χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου και βεβαιώνεται με έγγραφο της Μ.Κ.Ο. προς την Υ.Δ.Α.Σ..
  5. Οι δαπάνες κοινωνικής ή ιδιωτικής ασφάλισης μελών Μ.Κ.Ο. που είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο και συμμετέχουν σε αποστολές χρηματοδοτούμενες από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και εγκεκριμένες από την Υ.Δ.Α.Σ. θεωρούνται ως επιλέξιμες.
Άρθρο 15
Κίνητρα εθελοντικής συμμετοχής σε προγράμματα Μ.Κ.Ο.
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται και ύστερα από γνώμη των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ρυθμίζονται θέματα διεξαγωγής εξετάσεων των φοιτητών ή σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι μέλη Μ.Κ.Ο. εγγεγραμμένων στο Ειδικό Μητρώο και συμμετέχουν εθελοντικώς σε αποστολές επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας που συμπίπτουν με περίοδο εξετάσεων. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για το συνυπολογισμό του χρόνου συμμετοχής στην αποστολή στο χρόνο της πρακτικής άσκησης όπου προβλέπεται αυτή, εφόσον συνδέεται με το περιεχόμενο και το αντικείμενο της ειδικότητός τους.
  2. Η Ε.Δ.Ο.Σ., μετά από πρόταση της Υ.Δ.Α.Σ., απονέμει Τιμητικές διακρίσεις σε άτομα μέλη Μ.Κ.Ο., σε Μ.Κ.Ο., σε χορηγούς Μ.Κ.Ο. ως αναγνώριση επιτυχημένων προσπαθειών, αλλά και ως ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας και του πνεύματος εθελοντικής προσφοράς.
Άρθρο 16
Θέματα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
  1. Στους έφεδρους αξιωματικούς οπλίτες έφεδρους οπλίτες και οπλίτες από την εφεδρεία, μπορεί να χορηγείται ειδική άδεια μέχρι τριάντα (30) ημερών συνολικά, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη Μ.Κ.Ο και η συμμετοχή τους σε προγράμματα Μ.Κ.Ο. για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαία. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μετά από αιτιολογημένο και προσδιορισμένο αίτημα της Υ.Δ.Α.Σ. και μόνον εφόσον οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν, θεωρείται δε εξ ολοκλήρου ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας χωρίς να υπολογίζεται στα όρια της συνολικής διάρκειας των αδειών που καθορίζονται σύμφωνα με διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 1763/1988.
  2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας αυτής, οι υποχρεώσεις των αδειούχων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
Άρθρο 17
Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για Θέματα Μ.Κ.Ο.
  1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα Μ.Κ.Ο.. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Υπουργός Εξωτερικών που αναπληρώνεται από το νόμιμο κάθε φορά αναπληρωτή του. Ως μέλη της Επιτροπής δύναται να συμμετέχουν εκπρόσωποι των αρμόδιων κάθε φορά Υπουργείων και των λοιπών φορέων εκτέλεσης προγραμμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, εκπρόσωποι των Μ.Κ.Ο., του ιδιωτικού τομέα, καθώς και άλλων σχετικών φορέων, που έχουν αναλάβει ή προτίθενται να αναλάβουν δράσεις διεθνούς ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας και διακεκριμένες προσωπικότητες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον τομέα.
  2. Η Επιτροπή συνεδριάζει ανά εξάμηνο ή εκτάκτως εφόσον επιβάλλεται από τις περιστάσεις.
Άρθρο 18
Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.)
  1. Συνιστάται ως ανεξάρτητη υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) με τον ξενόγλωσσο τίτλο “Hellenic International Development Cooperation Departmenf (Hellenic Aid).  α. Γενική αρμοδιότητα της Υ.Δ.Α.Σ. είναι η εποπτεία, ο συντονισμός και η προώθηση των δράσεων και προγραμμάτων επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής ή άλλης μορφής βοήθειας, καθώς και βοήθειας αναδιάρθρωσης και αποκατάστασης των Αναπτυσσόμενων χωρών, που προωθούνται μέσω Μ.Κ.Ο..

β. Η Υ.Δ.Α.Σ. διαχειρίζεται αφ` ενός το σύνολο των πόρων της αναπτυξιακής συνεργασίας που εγγράφονται για το σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών και αφ` ετέρου πόρους ή δωρεές που της μεταβιβάζονται από Υπουργεία, Οργανισμούς και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επίσης, είναι αρμόδια για τη διαχείριση και το συντονισμό προγραμμάτων των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής `Ένωσης, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών.

  2. Ειδικότερα η Υ.Δ.Α.Σ.:  α. Είναι αρμόδια για τη χρηματοδότηση των δράσεων ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας κατά το άρθρο 10 του παρόντος και εποπτεύει και συντονίζει την εκτέλεσή τους στις αναπτυσσόμενες χώρες.

β. Ενισχύει την ελληνική συμμετοχή σε προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας Μ.Κ.Ο. της Ευρωπαϊκής `Ενωσης, άλλων πολυμερών διεθνών οργανισμών και ιδιαίτερα σε προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από το European Community Humanitarian Office (ECHO).

γ. Εισηγείται στην Ε.Δ.Ο.Σ, προτάσεις για τη συγκέντρωση της διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας που προωθείται μέσω Μ.Κ.Ο. σε συγκεκριμένες χώρες ή τομείς προτεραιότητας.

δ. Εγκρίνει την εγγραφή Μ.Κ.Ο. στο Ειδικό Μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 11 του παρόντος νόμου.

Επίσης προβαίνει στη διαγραφή Μ.Κ.Ο. από το Ειδικό Μητρώο, εφόσον αυτές έπαυσαν να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, υπέπεσαν σε παράνομες πράξεις, εκτέλεσαν κατά τρόπο ελλιπή ή αφερέγγυο αποστολές που ανέλαβαν ή αδράνησαν για περίοδο που υπερβαίνει την τριετία, λαμβάνοντας υπόψιν τις εκθέσεις της Υ.Δ.Α.Σ..

ε. Προτείνει την ανάληψη πρωτοβουλιών σε αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της συμμετοχής Μ.Κ.Ο. ή άλλων συναφών φορέων.

στ. Οι δημόσιοι φορείς εκτέλεσης προγραμμάτων Διμερούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας δύνανται να μεταβιβάζουν μέρος των πιστώσεών τους για προγράμματα επισιτιστικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στο Υπουργείο Εξωτερικών, για την Υ.Δ.Α.Σ., εφόσον, κατά την κρίση τους, η στενή συνεργασία της Υ.Δ.Α.Σ. με ελληνικές Μ.Κ.Ο. δύναται να αποτελέσει πρόσφορο μέσο για την επιτυχή μερική ή ολική εκτέλεση συγκεκριμένων προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας.

ζ. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η απόσπαση στην Υ.Δ.Α.Σ. εξειδικευμένου προσωπικού από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για παροχή εξειδικευμένης υπηρεσίας. Επίσης είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα του ECHO.

  3. Της Υ.Δ.Α.Σ. προΐσταται Γενικός Διευθυντής, καθώς και ο αναπληρών αυτόν Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής που είναι μετακλητοί υπάλληλοι.Στις θέσεις αυτές διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, άτομα που διαθέτουν μεταπτυχιακές σπουδές και εμπειρία στον τομέα της διεθνούς  αναπτυξιακής συνεργασίας. Αυτοί μπορεί να είναι και δημόσιοι υπάλληλοι ή  υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Στο Γενικό Διευθυντή της Υ.Δ.Α.Σ. καταβάλλονται οι εκάστοτε προβλεπόμενες  αποδοχές για Γενικό Διευθυντή Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείου και στον  Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Υπηρεσίας αυτής το 80% των αποδοχών του  Γενικού Διευθυντή. Σε περίπτωση που τις θέσεις αυτές καταλαμβάνουν δημόσιοι  υπάλληλοι ή υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο χρόνος υπηρεσίας τους  που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως  πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε περίπτωση αποχώρησής τους από τις παραπάνω θέσεις επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από το  διορισμό τους.

 

Τη Γενική Διεύθυνση της Υ.Δ.Α.Σ. επικουρούν και τέσσερις (4) Σύμβουλοι που προέρχονται είτε από το Υπουργείο Εξωτερικών είτε από άλλους διεθνείς ή ελληνικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και διαθέτουν μεταπτυχιακές σπουδές και τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στον τομέα.  Ο διορισμός τους πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών

Οι Διευθύνσεις της Υ.Δ.Α.Σ. είναι οι εξής:

α. Διεύθυνση Επείγουσας Ανθρωπιστικής Βοήθειας,

β. Διεύθυνση Βοήθειας Αναδιάρθρωσης, Αποκατάστασης και Ανάπτυξης,

γ. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Γεωγραφικής Πολιτικής,

δ. Διεύθυνση Μ.Κ.Ο., Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης,

ε. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,

στ. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Επικεφαλής των Διευθύνσεων μπορούν να τοποθετηθούν, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ανώτεροι υπάλληλοι Υπουργείων ή δημόσιων φορέων ή άτομα που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε διεθνείς οργανισμούς ή σε όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ επικεφαλής της Διεύθυνσης (δ) μπορεί να τοποθετηθεί, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, και ειδικός επιστήμονας ή άλλο εξειδικευμένο στέλεχος δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, το οποίο να διαθέτει πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στον τομέα της οργάνωσης και λειτουργίας των αναπτυξιακών κυρίως Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Στην Υ.Δ.Α.Σ. μπορεί να προσλαμβάνεται ειδικευμένο προσωπικό με σύμβαση έργου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) Για την υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Διοίκησης και Οργάνωσης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.3 άρθρ.27 Ν.3196/2003,ΦΕΚ Α 274/2.12.2003 και στη συνέχεια με την παρ.4 άρθρ.22      Ν.3242/2004,ΦΕΚ Α 102/24.5.2004.

  4. Παράλληλα, για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των εθνικών ενεργειών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων διεθνών οργανισμών, οι εκπρόσωποι της Υ.Δ.Α.Σ, συμμετέχουν και:  α. στα Συμβούλια Υπουργών Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα Συμβούλια των γεωγραφικών περιοχών της Λατινικής Αμερικής, Αφρικής και Ασίας, καθώς και σε οποιοδήποτε Συμβούλιο κρίνεται αναγκαίο,

β. στις γεωγραφικές ή άλλου χαρακτήρα επιτροπές ή ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της DAC ή άλλων διεθνών οργανισμών και φορέων της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας.

Οι υπάλληλοι της Υ.Δ.Α.Σ. μπορούν, μετά πρόταση του Γενικού Διευθυντή και απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, να αποσπασθούν στις αρχές εξωτερικού για την εποπτεία, προώθηση και παροκολούθηση της εκτέλεσης δράσεων ή προγραμμάτων της Υ.Δ.Α.Σ, Οτις αναπτυσσόμενες χώρες ή για την προώθηση των συμφερόντων της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας μας και τη διεύρυνση των συνεργασιών με τις αναπτυσσόμενες χώρες, σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

  5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζεται η οργάνωση, η διάρθρωση, η στελέχωση, η χρηματοδότηση και η εν γένει λειτουργία της Υ.Δ.Α.Σ. κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη εκτέλεση της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας, μέσω Μ.Κ,Ο., των δράσεων επείγοντος χαρακτήρα.  Ο Υπουργός Εξωτερικών δύναται να αναθέτει ορισμένες αρμοδιότητες της Υ.Δ.Α.Σ. σε φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.

  6. Συστήνεται, με πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών ειδικός λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος που θα πιστώνεται με εισφορές και δωρεές από φυσικό πρόσωπα νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, καθώς και νομίμως αναγνωρισμένες ενώσεις προσώπων ημεδαπές, αλλοδαπές, με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες και με άλλους σκοπούς σχετικούς με τις αρμοδιότητες της Υ.Δ,Α,Σ.. Το όργανο που διαχειρίζεται το λογαριασμό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Θέματα σχετικό με την εφαρμογή αυτής της διάταξης και τον έλεγχο διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.  Στην ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της Εθνικής Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας του άρθρου 19 παράγραφος 2 του παρόντος περιλαμβάνεται και τμήμα σχετικό με τη διαχείριση του ειδικού λογαριασμού, που συντάσσεται με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζει στην Ε.Δ.Ο.Σ. το Υπουργείο Εξωτερικών.

Άρθρο 19
Ρύθμιση Θεμάτων της Επιτροπής Οργάνωσης και Συντονισμού των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Ελλάδας
  1. Η Ε.Δ.Ο.Σ. επιλύει τα αναφυόμενα προβλήματα κατά την εκτέλεση των δράσεων της Εθνικής Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας.
  2. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας εντός του Οκτωβρίου εκάστου έτους υποβάλλει στην Ε.Δ.Ο.Σ. την ετήσια έκθεση της Ελληνικής Διμερούς και Πολυμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας χρήσεως του προηγούμενου οικονομικού έτους.  Η Ε.Δ.Ο.Σ. υποβάλλει στη Βουλή εντός του Νοεμβρίου εκάστου έτους την ετήσια έκθεση Διμερούς και Πολυμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας.

Άρθρο 20
Διάρκεια λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης και Διαχείρισης του Πενταετούς Προγράμματος 1997-2001
1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Διαχείρισης του πενταετούς προγράμματος αναπτυξιακής συνεργασίας 1997-2001 και οι Ομάδες Εργασίας, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α) και στο άρθρο 9 του παρόντος νόμου, συνεχίζουν και λειτουργούν και μετά το 2001, εφόσον συνεχίζεται η διάθεση κονδυλίων για την εκτέλεση των προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας.
2. Κάθε φορέας υποχρεούται να προβαίνει στην ετήσια αξιολόγηση του συνολικού προγράμματός του της Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας.  Οι ετήσιες σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης υποβάλλονται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των επί μέρους αξιολογήσεων των φορέων και για τη σύνταξη της συνολικής αξιολόγησης την οποία και υποβάλλει στη DAC Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ρυθμίζονται όλες οι διαδικασίες και λεπτομέρειες που διέπουν την αξιολόγηση – σύμφωνα με τις αρχές της DAC – των επί μέρους προγραμμάτων και έργων της Διμερούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21
Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α`) προστίθεται παράγραφος 2, αναριθμουμένων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού σε 3 και 4 αντίστοιχα, ως εξής:  “2. Προκειμένου για ασθενοφόρα οχήματα η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης διαμορφώνεται χωρίς το συνυπολογισμό της αξίας του ιατρικού εξοπλισμού αυτών:

Άρθρο 22
1. Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες αποφασίζεται από την Επιτροπή του άρθρου 2 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α`) η υπαγωγή τους στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 στ του παραπάνω νόμου, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α`) με εξαίρεση τα άρθρα 9 και 10, όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα Καταστατικά των επιχειρήσεων αυτών τροποποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν, 2190/1920. Στα Διοικητικά Συμβούλια των παραπάνω επιχειρήσεων μετέχουν δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων και ένας εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), που προτείνονται ή υποδεικνύονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 2414/1996, όπως κάθε φορά ισχύουν.
  2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.”, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 11 του ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216 Α`), αντικαθίσταται ως εξής :  “Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου επί του εκάστοτε κεφαλαίου της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερη του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας:

  3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 24η Ιουνίου 1999
Άρθρο 23
Τρόπος απόδοσης στους Ο.Τ.Α. ποσοστού του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και άλλες φορολογικές διατάξεις
1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 8 του N. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:«3. Για τη χορήγηση της αναφερόμενης στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, καθώς και για τη διατήρησή της σε ισχύ κατ΄ έτος επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων ετήσιο και αδιαίρετο τέλος, με την ονομασία «Τέλος Ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων» το οποίο από 1.11.1999 επιμερίζεται σε ποσοστό 90% υπέρ του δημοσίου και σε ποσοστό 10% υπέρ του δήμου ή της κοινότητας, στην περιοχή των οποίων εγκαθίστανται και λειτουργούν τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης στους οικείους Ο.Τ.Α. του ποσοστού που δικαιούνται από τα τέλη διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, τα οποία εισπράχθηκαν ή θα εισπραχθούν από 1.11.1997 μέχρι 31.10.1999 και αφορούν τα έτη 1998 και 1999.»

2. Υποκείμενα στο φόρο προστιθέμενης αξίας πρόσωπα που εκτελούν μεταφορές προσώπων έναντι κομίστρου και επιδοτούνται από το Κρατικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη του λειτουργικού τους κόστους, προκείμενου να διατηρηθεί το κόμιστρο σε προκαθορισμένη μειωμένη τιμή, δεν υποχρεούνται να αποδώσουν το φόρο προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στις παραπάνω επιδοτήσεις που έλαβαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον αποδεδειγμένα δεν εισέπραξαν το φόρο αυτόν. Ποσά φόρου που έχουν εισπραχθεί για τις παραπάνω επιδοτήσεις και δεν έχουν αποδοθεί στο δημόσιο παρέχεται η ευχέρεια να καταβληθούν χωρίς πρόσθετους φόρους και πρόστιμα, σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλόμενης με την υποβολή δήλωσης, εφόσον οι εν λόγω δηλώσεις υποβληθούν εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Πράξεις επιβολής φόρου προστιθέμενης αξίας και προστίμων που έχουν εκδοθεί για την ανωτέρω αιτία και αφορούν αυτήν τη χρονική περίοδο, εφόσον δεν έχουν καταστεί με οποιονδήποτε τρόπο οριστικές ή σε περίπτωση άσκησης προσφυγής πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχει εκδοθεί ακόμη τελεσίδικη απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου ή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, παύουν να ισχύουν. Ποσά που βεβαιώθηκαν βάσει πράξεων, που σύμφωνα με τα παραπάνω παύουν να ισχύουν, διαγράφονται ή επιστρέφονται κατά περίπτωση, εφόσον το προς επιστροφή δικαίωμα δεν έχει παραγραφεί. Οποιαδήποτε άλλη καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας, για την ίδια αιτία, δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.
3. Οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, ενυπόθηκων ή μη, που χορηγούνται για την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς , νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι μετοχές ή η περιουσία των οποίων ανήκουν κατά ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) στο Δημόσιο, η εξόφληση αυτών των δανείων και πιστώσεων, καθώς και οι τόκοι αυτών, απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου.
4. Η εξάμηνη προθεσμία που προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του N. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α΄) παρατείνεται μέχρι την 21.8.1999.
5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του N. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του N. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄),αντικαθίσταται ως εξής:

 

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.

ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ

στ) Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης (DIESEL) Θέρμανσης

ΕΧ 27100069

83.000

Χιλιόλιτρο

6. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει την 13η Μαΐου 1999.
Άρθρο 24
1. Το Καταστατικό της ιδρυθείσας με το Ν. 528/1977 ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ” και το διακριτικό τίτλο “ΟΠΕ Α.Ε”, που προσαρμόστηκε στο N. 2414/1996 και κωδικοποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 44136/ΔΕΚΟ/1795 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τροποποιείται ως εξής:α) Το άρθρο 4 του Καταστατικού αντικαθίσταται ως εξής:

“Άρθρο 4

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές 56.700.000, διαιρούμενο σε 5.670 ονομαστικές μετοχές των δραχμών 10.000 εκάστη.

2. Οι μετοχές της εταιρίας ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο δύναται να μεταβιβάσει ποσοστό έως 49% του μετοχικού κεφαλαίου στους φορείς του άρθρου 4 του N. 528/1977 με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.”

β) Το άρθρο 5 του Καταστατικού αντικαθίσταται ως εξής:

“Άρθρο 5

Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας αποτελείται από τους μετόχους αυτής.

Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών.”

γ) Η παρ.5 του άρθρου 4 του N. 528/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

5. Επί του ΟΠΕ δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 47 και 48 παρ.1 εδ.γ. του K.N. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών”.

δ) Η παρ.6 του άρθρου 4 του N. 528/1977 καταργείται.

2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να τροποποιείται και να κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΟΠΕ Α.Ε.) για όσο διάστημα μοναδικός μέτοχος της, εταιρίας είναι το Δημόσιο. Σε περίπτωση μεταβίβασης ποσοστού των μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του καταστατικού ή κατά τα από τροποποίηση και κωδικοποίηση γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.
Άρθρο 25
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση φ΄ ως εξής:΄ψ. Επιχειρήσεις ναυπήγησης, επισκευής και συντήρησης ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου, μόνο για επενδύσεις εκσυγχρονισμού τους.

Ενισχυόμενες δαπάνες:

Οι προβλεπόμενες δαπάνες στην περίπτωση της παραγράφου 1.α του παρόντος όρθρου.”

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 2601/1998. όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση χ΄ ως εξής:”χ. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού της περίπτωσης ψ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 τόσο των νέων. όσο και των παλαιών φορέων, για τις οποίες μπορεί να παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη των ενισχύσεων”.

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/1998 όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ψ΄ ως εξής:”ψ. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των επιχειρήσεων της περίπτωσης ψ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 παρέχονται ποσοστά ενίσχυσης ως εξής:

Περιοχή

Ποσοστό Επιχορήγησης

Ποσοστό Επιδότησης Τόκων

Ποσοστό Επιδότησης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

Δ΄

40%

40%

40%

Γ΄

35%

35%

35%

Β΄

35%

35%

35%

Α΄

35%

35%

35%

ή εναλλακτικά

Περιοχή

Ποσοστό Φορολογικής Απαλλαγής (Αφορολόγητο Αποθεματικό)

Ποσοστό Επιδότησης Τόκων

Δ΄

100%

40%

Γ΄

70%

35%

Β΄

70%

35%

Α΄

70%

35%·

 

4. Στο εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998 όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση χii ως εξής:xiii. Η Επιχειρήσεις ναυπήγησης ή και επισκευής ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου της περίπτωσης ψ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3.

Άρθρο 26
Οι δαπάνες που προσδιορίζονται στην παρ. 10 του δευτέρου άρθρου του Ν. 2257/1994 δύναται να συμψηφίζονται με την απόδοση του μερίσματος του Ο.Τ.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Άρθρο 27
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α), το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο του άρθρου 3 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄) ισχύει και για τους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου.
Άρθρο 28
Επαναφέρονται σε ισχύ για έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 2579/1998.
Άρθρο 29
  Η υφιστάμενη απαίτηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. από το Ελληνικό Δημόσιο από τη μη απόδοση πόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 2065/1992, από πληρωμές γιο έργα Μόρνου και από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσό ρυθμίζεται με αντίστοιχη ισόποση διαγραφή της υποχρέωσής της προς το Ελληνικό Δημόσιο από καταπτώσεις εγγυήσεων και από μη αποδοθείσες εισπράξεις Νέων `Εργων (Μόρνου).  Η υπερβάλλουσα της παραπάνω ρύθμισης υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ε.Υ.Δ.Α.Π., μετά και το συμψηφισμό του ποσού του φόρου εισοδήματος χρήσεως 1998 που θα οφείλεται από την Ε.ΥΔ.Α.Π. στο Ελληνικό Δημόσιο τακτοποιείται με την έκδοση φυσικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με ειδικούς όρους δεκαετούς διάρκειας μη μεταβιβάσιμων και μη διαπραγματεύσιμων.

Τυχόν καταβληθέντα από την Ε.ΥΔ.Α.Π. ποσό για φόρο εισοδήματος χρήσης 1998 επιστρέφονται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Ο ακριβής προσδιορισμός των ποσών, καθώς και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την έκδοση των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου της ανωτέρω παραγράφου καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Σχετικό:  παρ.6 άρθρ.4 Ν.2744/1999

Άρθρο 30
1. Επιτρέπεται η μεταφορά του τακτικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (Δ.Ε.ΠΟ.Σ. Α.Ε.) κατά προτεραιότητα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθώς και στους φορείς που εποπτεύονται από αυτό, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.
2. Το προς μεταφορά προσωπικό καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών της Δ.Ε.ΠΟ.Σ. Α.Ε.. Εξαιρούνται και δεν μεταφέρονται όσοι εργαζόμενοι στην επιχείρηση ασφαλισμένοι στον κλάδο συντάξεως του I.Κ.Α. συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2002 ανεξάρτητα φύλου και ηλικίας 10.500 ημέρες ασφάλισης.
3. Η μεταφορά ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, σε κενές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και την ίδια ή αντίστοιχη ή παρεμφερή ειδικότητα με εκείνη που οι μεταφερόμενοι είχαν στη Δ.Ε.ΠΟ.Σ. Α.Ε., ή άλλη ειδικότητα για την οποία έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μεταφοράς, οι οποίες καταργούνται αυτοδίκαια μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που μεταφέρθηκε.
4. Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους στη Δ.Ε.ΠΟ.Σ. Α.Ε..Για τις αποδοχές των μεταφερόμενων υπαλλήλων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 2515/1997.

5. Το προσωπικό της Δ.Ε.ΠΟ.Σ. Α.Ε. που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούσε με απόσπαση σε δημόσιες υπηρεσίες, σε Ν.Π.Π.Δ., σε Ο Τ.Α. α. και β βαθμού και σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα μεταφέρεται στο φορέα που υπηρετεί με απόσπαση.
6. Κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη διαδικασία και γενικά για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
Άρθρο 31
1. Επιτρέπεται η μετάταξη εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς και τις λοιπές εταιρίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής `Αμυνας σε όλες τις υπηρεσίες και λοιπούς φορείς του παραπάνω Υπουργείου, καθώς και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:α. Να έχουν προϋπηρεσία από δύο (2) έτη, προκειμένου δε περί προσληφθέντων με τη διαδικασία του νόμου ως άτομο με ειδικές ανάγκες ενός (1) έτους, μέχρι είκοσι δύο (22) έτη.

β. Να μην έχουν υπερβεί το 50ό έτος της ηλικίας τους.

Η μετάταξη διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α΄) και δεν επιτρέπεται για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α΄) και για όσους κρίνονται απαραίτητοι από τη διοίκηση των επιχειρήσεων, οργανισμών και εταιρειών για την ορθολογική και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία τους.

2. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του εποπτεύοντος το φορέα Υπουργού στον οποίο γίνεται η μετάταξη ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου των επιχειρήσεων, οργανισμών και λοιπών εταιρειών είτε με αίτηση των εργαζομένων είτε ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών σε κενές θέσεις κλάδου ή ειδικότητας της εκπαιδευτικής βαθμίδας που ανήκει ο μετατασσόμενος. Οι μετατάξεις μπορεί να γίνονται και σε κλάδο συναφών τυπικών προσόντων της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας σε κενές θέσεις ή και σε προσωρινές – προσωποπαγείς θέσεις σε υφιστάμενο ή και σε προσωρινό κλάδο που συνιστώνται με την περί μετατάξεως πράξη και καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιανδήποτε τρόπο αποχώρηση των μετατασσομένων.
3. Οι μετατασσόμενοι κατατάσσονται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο της οικείας κατηγορίας ανάλογα με τα προσόντα και το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας τους στο οικείο νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα για τις αποδοχές των μετατασσόμενων υπαλλήλων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 2515/1997.
4. Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι επιλέγουν την ασφάλισή τους είτε στους φορείς που υπάγεται το προσωπικό της υπηρεσίας στην οποία γίνεται η μετάταξη είτε στους φορείς που υπήγοντο πριν τη μετάταξή τους, υποβαλλόμενης προς τούτο σχετικής αίτησης.
5. Κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής `Αμυνας και Δημόσιας Τάξης.
Άρθρο 32
Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 3632/1928 (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 82 παρ. 2 του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α΄) και σιιμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α΄), προστίθεται νέα περίπτωση στ. ως εξής:”στ) οι μεταβιβάσεις μετοχών και άλλων κινητών αξιών σε εκπλήρωση υποχρεώσεων από ανταλλαγή τίτλων, όπως μετοχοποιήσιμων τίτλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216 Α΄) ή ανταλλάξιμων ομολογιών κάθε είδους ή τύπου (exchangeable bonds).

Άρθρο 33
Στα νομικά πρόσωπα που έχουν διατηρηθεί σε ισχύ με το άρθρο 13 Εισ.Ν.Α.Κ., σιιμπεριλαμβάνονται και τα προ της 23.2.1946 συσταθέντα ή λειτουργούντα καθιδρύματα της Καθολικης Εκκλησίας στην Ελλάδα.
Άρθρο 34
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Ιουλίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 5 Ιουλίου 1999

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ