ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2727 ΦΕΚ Α` 123/17.6.1999

Κύρωση της Σύμβασης για την προσχώρηση της    Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της    Φιλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη    σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση    αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς    και στο Πρωτόκολλο για την ερμηνεία της από το     Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως     τροποποιήθηκαν από τη σύμβαση για την προσχώρηση     του Βασιλείου της Δανίας και της Ιρλανδίας και του    Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και    Βόρειας Ιρλανδίας, από τη σύμβαση για την    προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και από τη    σύμβαση για την προσχώρηση του Βασιλείου της    Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του     Συντάγματος, η Σύμβαση για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας,     της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη     σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές     και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και στο Πρωτόκολλο για την ερμηνεία της     από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκαν από τη     σύμβαση για την προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και     του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, από     τη σύμβαση για την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και από τη     σύμβαση για την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της     Πορτογαλικής Δημοκρατίας, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 29     Νοεμβρίου 1996, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα     έχει ως εξής :

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην     Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την     πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 16 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της     Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ           ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ          Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                         Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 16 Ιουνίου

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ