ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2722 ΦΕΚ Α` 117/14.6.1999

Κύρωση του Πρωτοκόλλου Βοήθειας και Συνεργασίας    των Ενόπλων Δυνάμεων μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας    της Δημοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου         Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της         Συμπληρωματικής Συμφωνίας στο Πρωτόκολλο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή :

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του     Συντάγματος, το Πρωτόκολλο Βοήθειας και Συνεργασίας των Ενόπλων     Δυνάμεων μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Αλβανίας και     του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, που υπογράφηκε     στα Τίρανα στις 5 Αυγούστου 1997, και η Συμπληρωματική Συμφωνία στο     Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 25 Σεπτεμβρίου 1997 το     κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει     ως εξής :

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ                  ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ                     ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ              ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΆΜΥΝΑΣ  ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ             ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΆΜΥΝΑΣ                           ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Αλβανικό Υπουργείο Άμυνας  και το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας      εφεξής αποκαλούμενα ως “τα Μέρη”,

Με βάση τη Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργών Άμυνας  των δύο     χωρών, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 7 Νοεμβρίου 1992,

ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ το σταθεροποιητικό ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων και     στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και της βοήθειας     που έχει παρασχεθεί στον Αλβανικό Στρατό σε πλήρη εφαρμογή της     προαναφερθείσας Συμφωνίας,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη την πρόταση των Υπουργών Άμυνας  των δύο χωρών σε     εφαρμογή της παραγράφου 2 του Μέρους Δ. της προαναφερθείσας Συμφωνίας,     αποδέχτηκαν τη συμμετοχή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στο έργο     παροχής βοήθειας στον Αλβανικό Στρατό, ως εξής :

Άρθρο 1

ΤΟΜΕΙΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Με βάση την παρούσα Συμφωνία “τα Μέρη” θα διευρύνουν τη βοήθεια     και συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων ειδικό στους εξής τομείς :

α. Οργάνωση Ενόπλων Δυνάμεων.

β. Εκπαίδευση Αξιωματικών-Υπαξιωματικών-Οπλιτών.

γ. Διοικητική Μέριμνα-Σύστημα Εφοδιασμού και Επικοινωνιών.

δ. Νοσηλευτικό Σύστημα Ενόπλων Δυνάμεων.

ε. Στρατολογία και Εκπαίδευση.

στ. Κατασκευή Στρατιωτικών Εγκαταστάσεων.

ζ. Πολιτιστικές και Αθλητικές Δραστηριότητες.

2. Επίσης, “τα Μέρη” συμφωνούν ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις     συνεισφέρουν στη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας στα σημεία εισόδου στην     ξηρά, λιμάνια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικά νοσοκομεία     της Δημοκρατίας της Αλβανίας όπου απαιτείται.

Οι λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη συνεργασία θα καθορισθούν με     απευθείας διαβουλεύσεις μεταξύ “των Μερών”.

3. Για την επιτυχία της συνεργασίας μια ομάδα Ελλήνων Αξιωματικών     Εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη θα εγκατασταθεί στην     Αλβανία για χρονικό διάστημα μέχρις ενός (1) έτους. Οι απαραίτητες     λεπτομέρειες για τη λειτουργία αυτής της ομάδας θα καθορισθούν από “τα     Μέρη”.

4. Όσον αφορά τους προκαθορισμένους στην παρ. 1 τομείς συνεργασίας     του παρόντος Άρθρου, επιπρόσθετες συμφωνίες μπορούν να συναφθούν από     “τα Μέρη”, αν χρειαστεί, με τις οποίες θα καθορίζονται και οι επί     μέρους λεπτομέρειες.

Άρθρο 2

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Τ ο νομικό καθεστώς των Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων Αξιωματικών θα είναι     αυτό που προβλέπεται από τη Συμφωνία Καταστάσεως Δυνάμεων του ΝΑΤΟ     (SOFA), που υπεγράφη στο Λονδίνο στις 19 Ιουνίου 1951.

Άρθρο 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Όλες οι δαπάνες που αφορούν την αποστολή της προαναφερθείσας ομάδας     Ελλήνων Αξιωματικών Εμπειρογνωμόνων στην Αλβανία θα καλύπτονται από την     Ελλάδα, η δε Αλβανία υποχρεούται να παρέχει κάθε είδους διευκόλυνση για     μετακινήσεις που πραγματοποιούνται εντός του εδάφους της.

Άρθρο 4

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΔΑΣΜΟΥΣ

Τα ελληνικά στρατιωτικά οχήματα που χρησιμοποιούνται στην Αλβανία για     την υλοποίηση τους παρόντος πρωτοκόλλου θα απαλλάσσονται από όλους τους     δασμούς, τέλη εισόδου και κίνησης στο αλβανικό οδικό δίκτυο.

Άρθρο 5

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

1. Οποιοδήποτε από τα δύο Μέρη μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις     οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Πρωτοκόλλου. Οποιαδήποτε τέτοια     τροποποίηση θα ισχύει εφόσον γίνει γραπτώς αποδεκτή από τα δύο Μέρη.

2. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των Μερών σχετική με την ερμηνεία ή     την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου Θα διευθετείται με απευθείας     διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο Μερών χωρίς προσφυγή σε δικαιοδοσία     τρίτου μέρους.

Άρθρο 6

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Το παρόν Πρωτόκολλο θα εφαρμοσθεί προσωρινά από της θέσεως της     τελευταίας υπογραφής και θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της     τελευταίας γνωστοποιήσεως ότι ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες εσωτερικές     διαδικασίες του κάθε Μέρους για τη θέση του σε ισχύ. Θα παραμείνει σε     ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί η παροχή βοήθειας και συνεργασίας στους     τομείς που καθορίζονται στο Άρθρο 1. Κάθε Μέρος έχει δικαίωμα να     καταγγείλει το παρόν Πρωτόκολλο οποτεδήποτε επιθυμεί, υπό την     προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει περί αυτού το άλλο Μέρος τουλάχιστον     τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα.

Συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα κείμενα στην αλβανική, ελληνική και     αγγλική γλώσσα, που θεωρούνται εξίσου αυθεντικό. Σε περίπτωση     αποκλίσεως μεταξύ των δύο κειμένων θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

Υπεγράφη στα Τίρανα την 5η Αυγούστου 1997

ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ              ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΆΜΥΝΑΣ              ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ                                          ΕΘΝΙΚΗΣ ΆΜΥΝΑΣ

(υπογραφή)                  (υπογραφή)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙ             ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ                 ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ               ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΆΜΥΝΑΣ  ΚΑΙ            ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΆΜΥΝΑΣ                    ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ                    ΤΗΝ 5η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1997

Το Αλβανικό Υπουργείο Άμυνας  και το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής     Άμυνας , αποκαλούμενα στο εξής “τα Μέρη”,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να συμπληρώσουν το Πρωτόκολλο βοήθειας και συνεργασίας     μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, που υπεγράφη στα Τίρανα την     5η Αυγούστου 1997, και βάσει του άρθρου 1 παρ, 4 καθορίσουν τις     αναγκαίες λεπτομέρειες για τη συνεργασία τους,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ :

Άρθρο 1

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Στα πλαίσια της βοήθειας που θα παράσχουν οι Ελληνικές Ένοπλες     Δυνάμεις για την αναδιοργάνωση των Αλβανικών Ενόπλων Δυνάμεων     συμφωνείται όπως Ελληνική Δύναμη ενός Λόχου (διακοσίων πέντε ατόμων     περίπου) παραμείνει στην Αλβανία (στρατόπεδο ISBERISH) για χρονικό     διάστημα έξι (6) μηνών. Το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί( να     παρατείνεται, μετά από συναίνεση των Μερών, για όσο διάστημα απαιτηθεί.     Η σύνθεση της δύναμης του Λόχου αυτού είναι δυνατόν να μεταβάλλεται με     απευθείας συνεννόηση μεταξύ των Μερών, προκειμένου να αντιμετωπίζονται     οι εκάστοτε αναφυόμενες ανάγκες εκπαιδεύσεως και οργανώσεως των     Αλβανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Η προαναφερόμενη Ελληνική Δύναμη θα έχει ως αποστολή :

α. Να εξασφαλίσει το στρατόπεδο ISBERISH και να δημιουργήσει     κατάλληλες συνθήκες υποδοχής, εξασφάλισης και διανομής του     υποστελλόμενου από την Ελλάδα υλικού.

β. Να παρέξει την απαραίτητη βοήθεια για την αναδιοργάνωση των     Αλβανικών Ενόπλων Δυνάμεων σε διάφορους τομείς εκπαίδευσης.

γ. Να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και διευκολύνει     το έργο της Ελληνικής Στρατιωτικής Επιτροπής εμπειρογνωμόνων που     προβλέπεται από το άρθρο 1 παρ. 3 του προαναφερόμενου Πρωτοκόλλου.

δ. Να εξασφαλίσει τη φύλαξη του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Τιράνων, επί     όσο χρόνο απαιτηθεί.

Άρθρο 2

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5 και 6 του προαναφερόμενου     Πρωτοκόλλου ισχύουν και στην παρούσα Συμπληρωματική Συμφωνία.

Υπεγράφη στην Αθήνα την 25η Σεπτεμβρίου 1997 σε δυο πρωτότυπα στην     αλβανική, ελληνική και αγγλική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα θεωρούνται     εξίσου αυθεντικό. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους θα υπερισχύει το     αγγλικό κείμενο.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ                ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ          ΥΠΟΥΡΓΕIΟ                      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ          ΕΘΝΙΚΗΣ ΆΜΥΝΑΣ                  ΕΘΝΙΚΗΣ ΆΜΥΝΑΣ

(υπογραφή)                     (υπογραφή)

Απόστολος-Αθανάσιος              SabjtBrokaj          Τσοχατζόπουλος          Υπουργός ΕΘνικής                Υπουργός Άμυνας           Άμυνας

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην     Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου και της Συμπληρωματικής     Συμφωνίας που κυρώνονται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6     αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της     Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΆΜΥΝΑΣ            ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ       Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                        Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 1999

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ