ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2714 ΦΕΚ Α` 90/30.4.1999

Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης,Κατασκευής, Χρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ρύθμιση συναφών θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης

1. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η “Σύμβαση Παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης του μετρό Θεσσαλονίκης”, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 5 Φεβρουαρίου 1999, μεταξύ αφ` ενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφ` ετέρου: α) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.”, β) της εκ τρίτου Συμβαλλόμενης Κοινοπραξίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ και γ) των εκ τρίτου Συμβαλλομένων Μελών της παραπάνω Κοινοπραξίας, το κείμενο της οποίας ακολουθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα:

2. Οι όροι της Σύμβασης Παραχώρησης μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με έγγραφη συμφωνία των Μερών που κυρώνεται με νόμο. Τροποποιήσεις, που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του Έργου από Διεθνείς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, μπορούν να γίνουν με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από έγγραφη συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται από τους πιο πάνω Υπουργούς και της Αναδόχου Εταιρίας.

3. Τα μέλη της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας μπορεί, με την έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου, να υποκατασταθούν, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις πιο πάνω συμβάσεις, από μητρικές ή θυγατρικές τους εταιρίες. Σε περίπτωση υποκατάστασης από θυγατρική εταιρία, η μητρική εταιρία εξακολουθεί να ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο μαζί με τη θυγατρική της.

Ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων κατασκευής καιλειτουργίας του Έργου του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. Δημόσιες Υπηρεσίες, Επιχειρήσεις και Οργανισμοί προβαίνουν άμεσα και κατά προτεραιότητα στα έργα, στις εργασίες και στις ενέργειες αρμοδιότητας τους, που είναι αναγκαίες ή χρήσιμες για την ομαλή και απρόσκοπτη κατασκευή και λειτουργία του Έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Όλες οι απαιτούμενες άδειες για την κατασκευή και λειτουργία του Έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης χορηγούνται μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης. Σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες αυτές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου εβδόμου του ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α`). Σε περίπτωση παράλειψης των ανωτέρω οφειλόμενων ενεργειών από όργανα των ανωτέρω Υπηρεσιών, Επιχειρήσεων και Οργανισμών έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α`), που προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α`).

2.Οι εκτάσεις που, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, είναι αναγκαίες για την κατασκευή και λειτουργία του παραπάνω Έργου ή για την εγκατάσταση των εργοταξίων του Παραχωρησιούχου, απαλλοτριώνονται είτε υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες του είτε υπέρ Παραχωρησιούχου και με δαπάνες αυτού, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, για δημόσια ωφέλεια και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου δέκατου του ν. 1955/1991, που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α`).

1. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει θέματα όμοια με αυτόν, θεωρείται ότι δεν ισχύει, όσον αφορά το αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης και κυρώνεται με το νόμο αυτόν.

2. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Απριλίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΠΑΠΑΖΩΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ι. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣΤ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 30 Απριλίου 1999

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ