ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2710 ΦΕΚ Α` 82/16.4.1999

Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών – Μελών τους, αφ` αφενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφετέρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών – Μελών τους, αφ` ενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφ` ετέρου, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 21 Μαΐου 1997, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής :

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ,ΑΦ` ΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ΑΦ` ΕΤΕΡΟΥ

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

Συμβαλλόμενα Μέρη της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

καλούμενα εφεξής, “τα Κράτη-Μέλη”, και

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,

καλούμενες εφεξής “η Κοινότητα”,

η ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ,

αφ` ετέρου,

ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεπώς στην Κοινότητα την 1η Ιανουαρίου 1995,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ :

ΆΡΘΡΟ 1

Η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας καθίστανται Μέρη της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης, μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ` ενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφ` ετέρου, που υπεγράφη στην Κέρκυρα στις 24 Ιουνίου 1994, κατωτέρω καλουμένης “η Συμφωνία”, και αποδέχονται και λαμβάνουν υπόψη, όπως και τα άλλα Κράτη-Μέλη της Κοινότητας, τα κείμενα της Συμφωνίας, καθώς και τις κοινές δηλώσεις, τις ανταλλαγές επιστολών και τη δήλωση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που επισυνάπτονται στην Τελική Πράξη, η οποία υπεγράφη την ίδια ημερομηνία.

ΆΡΘΡΟ 2

Τα κείμενα της Συμφωνίας, η Τελική Πράξη και όλα τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα στη σουηδική και τη φινλανδική γλώσσα επισυνάπτονται στο παρόν Πρωτόκολλο και είναι εξίσου αυθεντικά με τα κείμενα στις άλλες γλώσσες, στις οποίες έχουν συνταχθεί η Συμφωνία, η Τελική Πράξη και όλα τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα.

ΆΡΘΡΟ 3

Το παρόν Πρωτόκολλο συντάσσεται εις διπλούν στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική και ρωσική γλώσσα όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

ΆΡΘΡΟ 4

Το παρόν Πρωτόκολλο εγκρίνεται από τα Μέρη σύμφωνα με τις κατ` ιδίαν διαδικασίες.

Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα Μέρη θα γνωστοποιήσουν μεταξύ τους την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 4 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Απριλίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣΚ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΓΕΩΡΓΙΑΣ Γ. ΑΡΣΕΝΗΣΓ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΛ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ε. ΠΑΠΑΖΩΗΣ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣΤ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Δ. ΡΕΠΠΑΣ Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 15 Απριλίου 1999

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ