ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2709 ΦΕΚ Α` 81/16.4.1999

Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Κρατών – Μελών τους αφ` ενός καιτης Ουκρανίας αφ` ετέρου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών – Μελών τους αφ` ενός και της Ουκρανίας αφ` ετέρου, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 10 Απριλίου 1997, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής :

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΑΦ` ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ,ΑΦ` ΕΤΕΡΟΥ

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

Συμβαλλόμενα Μέρη της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

αποκαλούμενα εφεξής “τα Κράτη-Μέλη”, και

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,

αποκαλούμενες εφεξής “η Κοινότητα”,

αφ` ενός, και

η ΟΥΚΡΑΝΙΑ,

αφ` ετέρου,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φιλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση και συνεπώς στην Κοινότητα την 1η Ιανουαρίου 1995,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ :

ΆΡΘΡΟ 1

Η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φιλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας αποτελούν Μέρη της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών – Μελών τους αφ` ενός και της Ουκρανίας αφ` ετέρου, που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 14 Ιουνίου 1994 (“Συμφωνία”) και αποδέχονται και λαμβάνουν υπόψη, όπως και τα άλλα Κράτη – Μέλη της Κοινότητας, τα κείμενα της Συμφωνίας, καθώς και τις κοινές δηλώσεις, τις δηλώσεις και τις ανταλλαγές επιστολών που επισυνάπτονται στην Τελική Πράξη που υπεγράφη την ίδια ημερομηνία.

ΆΡΘΡΟ 2

Τα κείμενα της Συμφωνίας, η Τελική Πράξη και όλα τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα συντάσσονται στη σουηδική και φιλανδική γλώσσα, επισυνάπτονται στο παρόν Πρωτόκολλο και είναι εξίσου αυθεντικά με τα κείμενα στις άλλες κοινοτικές γλώσσες, στις οποίες έχουν εκδοθεί η Συμφωνία, η Τελική Πράξη και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα.

ΆΡΘΡΟ 3

Το παρόν Πρωτόκολλο εκδίδεται εις διπλούν στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική και ουκρανική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

ΆΡΘΡΟ 4

Το παρόν Πρωτόκολλο εγκρίνεται από τα Μέρη σύμφωνα με τις κατ` ιδίαν διαδικασίες.

Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα Μέρη θα ανακοινώσουν μεταξύ τους την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 4 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Απριλίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣΓ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣΓ. ΑΡΣΕΝΗΣΓ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣΜ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΛ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΕ. ΠΑΠΑΖΩΗΣ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΜ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ Τ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Δ. ΡΕΠΠΑΣ Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 15 Απριλίου 1999

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ