ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2688 ΦΕΚ Α’ 40/1.3.1999

Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του    Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες    εταιρίες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Άρθρο πρώτο

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς”, που ιδρύθηκε με το ν. 4748/1930 (ΦΕΚ 166 Α`) και αναμορφώθηκε με το α.ν. 1559/1950 (ΦΕΚ 252 Α`), που κυρώθηκε με το ν. 1630/1951 (ΦΕΚ 8 Α`), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία” και με διακριτικό τίτλο “Ο.Λ.Π. Α.Ε.”.

Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρία κοινής ωφέλειας με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και διέπεται από τον παρόντα νόμο και τον κ.ν. 2190/1920 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α`), καθώς και του α.ν. 1559/1950, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Σχετικό:  παρ. 8α άρθρου 1 της  ΠΝΠ,ΦΕΚ Α΄175/7.9.2012, που κυρώθηκε  με το άρθρο πρώτο Ν.4092/2012, ΦΕΚ Α 220/8.11.2012

2. Ολη η κινητή και ακίνητη περιουσία του μετατρεπόμενου νομικού προσώπου περιέχεται στην Εταιρία Ο.Λ.Π. Α.Ε., η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα νόμο.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.3  άρθρ.τριακοστού πέμπτου Ν.2932/2001,ΦΕΚ Α 145/27.6.2001.

Οι εκκρεμείς δίκες του μετατρεπόμενου νομικού προσώπου συνεχίζονται από την Εταιρία Ο.Λ.Π. Α.Ε., χωρίς να επέρχεται βίαια διακοπή τους και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή τους. Προβλήματα δικαιοδοσίας που μπορεί να προκύψουν επιλύονται από τα δικαστήρια στα οποία εκκρεμούν οι υποθέσεις.

Άρθρο δεύτερο

1. α) Οι διατάξεις του α.ν. 1559/1950 εφαρμόζονται αναλόγως στην Εταιρία Ο.Λ.Π. Α.Ε., εκτός εκείνων που αναφέρονται σε θέματα τα οποία ρυθμίζονται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου που αφορούν την Ο.Λ.Π. Α.Ε..

β) Το εδάφιο β` της παραγράφου 14 (πρώην 15) του άρθρου 4 του α.ν. 1559/1950 καταργείται.

γ) Η χρηματική ποινή που προβλέπεται στο εδάφιο γ` της παραγράφου 16 (πρώην 17) του άρθρου 4 του ίδιου ως άνω αναγκαστικού νόμου ορίζεται στο ποσό των 500.000 δραχμών. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν. 1559/1950 εφαρμόζονται στην Εταιρία Ο.Λ.Π. Α.Ε., η οποία υπόκειται μόνο σε φόρο εισοδήματος. Επίσης στην Εταιρία Ο.Λ.Π. Α.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α`).

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με την περ.1.α υποπαρ.Δ.2. της παρ.Δ του άρθρου        πρώτου του Ν.4152/2013,ΦΕΚ  Α 107/9.5.2013.

3. Τα λιμενικά έργα στην περιοχή αρμοδιότητας της εταιρείας “Ο.Λ.Π. Α.Ε.”  εκτελούνται μετά από έγκριση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ειδικότερα  για την εκτέλεση έργων εθνικού επιπέδου, απαιτείται να εγκριθεί η πράξη του  Διοικητικού Συμβουλίου, πριν την εκτέλεσή της, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ο οποίος εποπτεύει την Εταιρεία στον τομέα  αυτών των έργων, εφαρμοζόμενων σε αυτά των διατάξεων του Β.Δ. 27/1969 (ΦΕΚ 6  Α) και του Π.Δ. 320/1987 (ΦΕΚ 150 Α), καθώς και από τους Υπουργούς Οικονομίας  και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

3α. Επισκευές – επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα και εργασίες συντήρησης στην περιοχή  αρμοδιότητας του Ο.Λ.Π. Α.Ε. εκτελούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Π. Α.Ε., μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Έργων, η οποία  κοινοποιείται προς γνώση στη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων  και Λιμενικής Πολιτικής, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) αποσκοπούν στη συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού ή στην αποκατάσταση φθορών, ζημιών ή  βλαβών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων και των χρηστών και  προκαλούνται από συνήθη χρήση κατά την εκτέλεση θεμελιωδών δραστηριοτήτων του λιμένα ή  της λιμενικής εγκατάστασης (φορτοεκφόρτωση και κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, απο-  επιβίβαση συναλλασσόμενων, συνήθη καιρικά φαινόμενα κλπ.) ή και από έκτακτες καταστάσεις  (θεομηνίες, πρόσκρουση πλοίων κλπ.), όπως ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις), πάσης φύσεως  φθορές ή ζημιές σε κρηπιδώματα και προβλήτες, καθιζήσεις ανωδομών, εξοπλισμός που χρήζει  αντικατάστασης, τοπικές αστοχίες θωράκισης – προστασίας εξωτερικών λιμενικών έργων  (βραχισμός),

β) δεν τροποποιούν με οποιονδήποτε τρόπο τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των λιμένων ή των  λιμενικών εγκαταστάσεων,

γ) ο προϋπολογισμός δαπάνης δημοπράτησης τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00 ευρώ  πλέον δαπάνης Φ.Π.Α. και

δ) συνδέονται άρρηκτα με την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του λιμένα ή της λιμενικής  εγκατάστασης.

Για την έναρξη εκτέλεσης των επισκευών – επεμβάσεων της παραγράφου αυτής απαιτείται  αστυνομικής φύσεως άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής.

Σημ.: όπως η παράγραφος 3α προστέθηκε  με το άρθρο 208 Ν.4072/2012,ΦΕΚ Α 86/11.4.2012.

Σχετικό:  άρθρο 61 παρ.1  Ν.4150/2013,ΦΕΚ Α 102/29.4.2013

4. Οι προσχώσεις στη θάλασσα, που γίνονται για την εξυπηρέτηση της  επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης του λιμένα Πειραιώς και των σκοπών της  εταιρείας “Ο.Λ.Π. Α.Ε”, εκτελούνται ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών  Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και  Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού  Επιτελείου Ναυτικού.

5. Στην Ο.Λ.Π. Α.Ε., επιτρέπεται η ίδρυση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λατομείου αδρανών υλικών προς εξυπηρέτηση έργων εθνικού επιπέδου του Λιμένα Πειραιώς.

6. Οι αναγκαίοι για την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρίας Ο.Λ.Π. Α.Ε. Κανονισμοί εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Διεύθυνσης. Μέχρι την έκδοση των Κανονισμών του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι Κανονισμοί που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!: άρθρων 199 παρ.1Α περ.44 και 201 παρ.1 Ν. 4281/2014  (ΦΕΚ Α 160),όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 93            Ν.4368/2016,ΦΕΚ Α 21.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της “Ο.Λ.Π. Α.Ε” που αφορούν  Κανονισμούς και Τιμολόγια δημοσιεύονται στο δεύτερο τεύχος της Εφημερίδας της  Κυβερνήσεως.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρο 31 Ν.3153/2003,     ΦΕΚ Α 153/19.6.2003.

8. Η εκποίηση ή η κατά οποιονδήποτε τρόπο διάθεση πλοίων ή πλωτών μέσων ή  μηχανημάτων που ανήκουν στην κυριότητα της εταιρείας “Ο.Λ.Π. Α.Ε.” και  πλεονάζουν γίνεται απευθείας από αυτήν κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.  251/1976 (ΦΕΚ 19 Α) και το προϊόν της εκποίησης ή διάθεσης εισάγεται στον  Κρατικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρο 31 Ν.3153/2003,     ΦΕΚ Α 153/19.6.2003.

Άρθρο τρίτο
Το καταστατικό της Εταιρίας Ο.Λ.Π. Α.Ε. έχει ως εξής :

“ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΡΙΑ” και με διακριτικό τίτλο “Ο.Λ.Π. Α.Ε.”, εκ μετατροπής του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς”.

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η επωνυμία αποδίδεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πειραιώς. Η Εταιρία μπορεί, για την εξυπηρέτηση του σκοπού της, να ιδρύει ή να καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εξωτερικού, με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου που θα προσδιορίζουν τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη διαδικασία και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η διοίκηση και η εκμετάλλευση του Λιμένος Πειραιώς ή και άλλων λιμένων. Τα όρια της περιοχής του Λιμένος Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένης και της Ελεύθερης Ζώνης Πειραιώς, καθορίζονται στο άρθρο 2 του α.ν. 1559/1950, όπως αυτή έχει επεκταθεί μεταγενέστερα με κανονιστικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού. Στο σκοπό της Εταιρίας περιλαμβάνονται ιδίως :

α) Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και διακίνησης φορτίων και επιβατών από και προς τον Λιμένα.

β) Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής.

γ) Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με το λιμενικό έργο, καθώς και κάθε άλλης εμπορικής, βιομηχανικής, πετρελαϊκής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής και του σχεδιασμού και οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων.

δ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που είχε ανατεθεί στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρία μπορεί :

α) Να συνιστά, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, θυγατρικές εταιρίες και να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις που έχουν σκοπό την εκμετάλλευση χώρων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο Λιμένα Πειραιώς ή έχουν παρεμφερή με το δικό της σκοπό και γενικά έχουν σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητάς της, καθώς και να συνεργάζεται με αυτές.

β) Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στον τομέα των μεταφορών.

γ) Να φροντίζει για την επαγγελματική εκπαίδευση των εργαζομένων σε αυτήν.

δ) Να δημιουργεί κατάλληλη ερευνητική υποδομή και να εκπονεί πάσης φύσεως έρευνες και μελέτες για θέματα που άπτονται των σκοπών της Εταιρίας.

ε) Να συμμετέχει σε δραστηριότητες που έχουν στόχο την προώθηση των θεμάτων που άπτονται του σκοπού της Εταιρίας, είτε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο.

στ) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου.

ζ) Να μεριμνά για τη διατήρηση του επισκευαστικού χαρακτήρα της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και γενικώς για την ανάπτυξη ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) έτη, άρχεται από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μπορεί να παραστεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 του καταστατικού, και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρίας θα οριστικοποιηθεί το τελικό μετοχικό κεφάλαιο αυτής, που θα είναι το καθαρό ποσό σε δραχμές που θα προκύψει μετά την απογραφή, αποτίμηση, εκτίμηση και απεικόνιση σε ισολογισμό, που θα συνταχθεί, των εξής περιουσιακών στοιχείων, ενεργητικού και παθητικού :

α) Όλων των ακινήτων και κινητών πραγμάτων που ανήκουν κατά κυριότητα στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

( β) Της αξίας που απορρέει από το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των κτιρίων, γηπέδων και άλλων εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Δημόσιο, των οποίων η χρήση και εκμετάλλευση έχει περιέλθει αποκλειστικά στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.)

Σχετικό:  παρ.4 αρθ.17 του υπ`αριθ. Ν.2892/2001 (ΦΕΚ 46 Ά 9.3.2001)

γ) Ολων των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

Η απογραφή, αποτίμηση και εκτίμηση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων θα γίνει με βάση το χρόνο υπολογισμού της αξίας τους, ο οποίος θα καθορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Σχετικό:  παρ.1 άρθρ.15 Ν.2881/2001

2. Η καθαρή θέση που θα προκύψει, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, κεφαλαιοποιείται, ολικά ή μερικά, για τον προσδιορισμό του οριστικού ύψους του μετοχικού κεφαλαίου, το δε τυχόν μη κεφαλαιοποιούμενο τμήμα της άγεται σε ειδικό αποθεματικό.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προσδιορίζεται η αναλογία της κεφαλαιοποιούμενης καθαρής θέσης προς την αγόμενη σε ειδικό αποθεματικό.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ.2 Ν.2881/2001,     ΦΕΚ Α 16/6.2.2001.

3. Η απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. θα γίνει από Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920, που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος υπολογισμού της αξίας των εισφερόμενων στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. περιουσιακών στοιχείων, ο οποίος δύναται να είναι προγενέστερος του χρόνου διορισμού της Επιτροπής, ο τρόπος διενέργειας της αποτίμησης, η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ.2 Ν.2881/2001,     ΦΕΚ Α 16/6.2.2001.

4. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που θα περιέχει περιγραφή των ακινήτων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, μαζί με την προβλεπόμενη από το νόμο περίληψη, μεταγράφεται ατελώς, με αίτηση της Εταιρίας Ο.Λ.Π. Α.Ε., στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου, ύστερα από θεώρησή της από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.

5. Η εκ της διαδικασίας της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου τυχόν προκύπτουσα υπεραξία, η οποία θα χρησιμοποιηθεί κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή τη δημιουργία οποιουδήποτε ειδικού αποθεματικού, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε φορολογία κατά οποιαδήποτε χρονική περίοδο, περιλαμβανομένης και εκείνης του χρόνου λύσεως της εταιρείας. Προκειμένου περί υπολογισμού των εκπιπτόμενων από τα ακαθάριστα έσοδα αποσβέσεων επί της αξίας των εισφερόμενων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, λαμβάνεται ως βάση η κατά τα ανωτέρω εκτιμηθείσα αξία κάθε πάγιου περιουσιακού στοιχείου.

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ.3        Ν.2881/2001)  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με την περ.1.β υποπαρ.Δ.2. της παρ.Δ         του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013,ΦΕΚ  Α 107/9.5.2013.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως θα προκύψει κατά το προηγούμενο άρθρο, αναλαμβάνεται και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο και διαιρείται σε μετοχές, την ονομαστική αξία και τον αριθμό των οποίων αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές της Εταιρίας μπορεί να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή και σε οποιοδήποτε διεθνώς αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας παραμένει τουλάχιστον 51%.

Άρθρο 7

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να αυξάνεται, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού και πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με έκδοση νέων μετοχών και να προσδιορίζεται ο τρόπος διάθεσής τους, με την προϋπόθεση ότι η οποιαδήποτε αύξηση δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου κάτω του 51%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 8

Όργανα

1. Όργανα της Εταιρίας είναι τα όργανα Διοίκησης, η Γενική Συνέλευση και οι Ελεγκτές.

2. Όργανα Διοίκησης της Εταιρίας είναι : α) το Διοικητικό Συμβούλιο, β) ο Διευθύνων Σύμβουλος, γ) το Συμβούλιο Διεύθυνσης.

Άρθρο 9

Σύνθεση – Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από:

α) Πέντε εκπροσώπους του Δημοσίου μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και Ο Διευθύνων Σύμβουλος. Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.1       άρθρ.τριακοστού πρώτου Ν.2932/2001,ΦΕΚ Α 145/27.6.2001.

β) Δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρία που προέρχονται από τις δύο αντιπροσωπευτικότερες δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ο ένας των υπαλλήλων και ο άλλος των λιμενεργατών και εκλέγονται ο καθένας από την οργάνωσή του, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ` του ν. 2414/1996, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 2469/1997, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η οικεία συνδικαλιστική οργάνωση από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι εκπρόσωποι που θα εκλεγούν πρέπει να εργάζονται στην Εταιρία.

γ) Ένα μέλος υποδεικνυόμενο από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), που προέρχεται από φορείς σχετικούς με τις δραστηριότητες της Εταιρίας. Το υποδεικνυόμενο από την Ο.Κ.Ε. μέλος προτείνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η Ο.Κ.Ε. από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

δ) Έναν εκπρόσωπο του Δήμου της έδρας της Εταιρίας.

ε) Δύο εκπροσώπους των μετόχων, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που ορίζονται ή εκλέγονται. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που αδικαιολόγητα απουσιάζει σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του, εκπίπτει της θέσης του και αντικαθίσταται από πρόσωπο που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

4. Αν μείνει κενή θέση Συμβούλου λόγω ανάκλησης, θανάτου, παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έκπτωσης, ο αντικαταστάτης του ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του σύμφωνα με την παράγραφο 1.

5. Η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 10

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η μη εκλογή εκπροσώπου ή εκπροσώπων των εργαζομένων και η μη υπόδειξη από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή μέλους της μέσα στην προθεσμία των δύο (2) μηνών, ως και η μη υπόδειξη του εκπροσώπου του Δήμου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά.

3. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της Εταιρίας, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 11

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της Εταιρίας και σε χρόνο που ορίζεται από αυτόν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης υποχρεωτικώς από τον Πρόεδρό του εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επίδοση γραπτής αίτησης δύο (2) τουλάχιστον μελών του. Στην αίτηση προσδιορίζονται τα θέματα που τα μέλη ζητούν να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

3. Η πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επιδίδεται με απόδειξη τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, κατά την εκτίμηση του Προέδρου, η πρόσκληση, στην οποία γίνεται μνεία του κατεπείγοντος, μπορεί να επιδίδεται και την προηγούμενη της συνεδρίασης. Η διαδικασία και οι προθεσμίες αυτές δεν τηρούνται αν παρίστανται όλα τα μέλη και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη απόφασης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον έξι (6) μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι αναπληρωτές τους. Για την αντιπροσώπευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 και 4 του κ.ν. 2190/1920. Αν δεν έχουν οριστεί απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των εν ενεργεία μελών.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

6. Για την τήρηση πρακτικών των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται αναλόγως οι οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και η υποβολή τους γίνεται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Υπουργείο Εμπορίου.

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρίας και διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρίας, ενώ εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην Εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Συνάπτει δάνεια, παρέχει εγγυήσεις, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές, ομόλογα ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρίας.

β) Παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις για ασφάλεια των απαιτήσεων της Εταιρίας από τις ανωτέρω συναλλαγές.

γ) Αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα, διενεργεί κάθε άλλη υλική πράξη και καταρτίζει κάθε δικαιοπραξία.

δ) Καταρτίζει το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) και το καταθέτει στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2414/1996.

ε) Καταρτίζει ή αναθεωρεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) και το καταθέτει στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2414/1996.

στ) Προβαίνει σε περιορισμένης έκτασης αναμορφώσεις των Επιχειρησιακών Σχεδίων μετά την έγκρισή τους, με δική του ευθύνη σε επείγουσες περιπτώσεις, αν το κρίνει αναγκαίο για τη βελτίωση του αποτελέσματος της Εταιρίας. Στο τέλος της χρήσης και μαζί με την έκθεση πεπραγμένων υποβάλλει και αντίστοιχη έκθεση δικαιολόγησης των ανωτέρω αλλαγών.

ζ) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στους εγκεκριμένους από το Επιχειρησιακό Σχέδιο και το Συμβόλαιο Διαχείρισης στόχους. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται μέσα στους τρεις πρώτους μήνες του έτους στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας και κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή.

η) Καταρτίζει και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρίας.

θ) Καταρτίζει, μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης και υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον απολογισμό εσόδων-εξόδων, τον ισολογισμό, το λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις.

ι) Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε αυτό προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο.

ια) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση όλα τα προς συζήτηση θέματα.

ιβ) Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών εταιριών και τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες εταιρίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος.

ιγ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελετών, κατασκευών έργων, καθώς και παροχής υπηρεσιών.

ιδ) Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, για την άσκηση αγωγών, για την παραίτηση από ασκηθείσες αγωγές, για άσκηση ενδίκων μέσων ή για παραίτηση από αυτά, για δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, καθώς και για σύναψη δανείων κάθε μορφής, δυναμένης της Εταιρίας να εκχωρεί για την ασφάλεια της, εν όλω ή εν μέρει, προσόδους της Εταιρίας και να παρέχει δικαιώματα υποθήκης επί ακινήτων της.

ιε) Διαμορφώνει τη στρατηγική της Εταιρίας σε σχέση με τον ανταγωνισμό και εγκρίνει τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες ή την κατάρτιση ειδικών συμφωνιών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.

ιστ) Αποφασίζει την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρίας σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης εγκρίνει τα πάσης φύσεως τιμολόγια της Εταιρίας, σύμφωνα με τους κανόνες της ανοικτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό, λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικών κριτηρίων, όπως ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ιζ) Συντάσσει τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρίας και το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού, ύστερα από γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων των υπαλλήλων και των λιμενεργατών και πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ιη) Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης.

ιθ) Αποφασίζει τους αναγκαίους για την εκτέλεση του σκοπού της Εταιρίας Κανονισμούς και Τιμολόγια.

κ) Εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση υποθέσεων και της περιουσίας του στον Πρόεδρο, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο Συμβούλιο Διεύθυνσης ή στους Γενικούς Διευθυντές.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει το προσωπικό, τηρουμένων των διατάξεων του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`).

Άρθρο 13

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 14

Διευθύνων Σύμβουλος

1.Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της  εταιρείας, η δε διάρκεια της θητείας του είναι ανεξάρτητη από εκείνη των  υπόλοιπων μελών.

Η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρίας, διευθύνει το έργο της, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρίας, του Συμβολαίου Διαχείρισης, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.13α       άρθρ.35 Ν.3274/2004,ΦΕΚ Α 195/19.10.1004.

2.”Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  αορίστου χρόνου, μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης.” Η πρόσληψή του γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και  Εμπορικής Ναυτιλίας, με την οποία ορίζεται και η αμοιβή του. Τα ελάχιστα  απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντα Συμβούλου και  η διαδικασία πρόσληψής του ορίζονται από το άρθρο 7 του ν. 2414/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13β       άρθρ.35 Ν.3274/2004,ΦΕΚ Α 195/19.10.1004.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, η σύμβαση του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να καταγγελθεί και ο διορισμός του να ανακληθεί, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω καταστατικές αρμοδιότητες και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των σκοπών που ορίζονται στο καταστατικό και προβλέπονται στο Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Σχέδιο, καθώς και στο Συμβόλαιο Διαχείρισης.

β) Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι του ποσού εκείνου που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Αποφασίζει για τα θέματα προσωπικού της Εταιρίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Εταιρίας, των συμβατικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το Συμβόλαιο Διαχείρισης.

ε) Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο, για έγκριση, την κατάρτιση των αναγκαίων, κατά την κρίση του, νέων κανονισμών προσωπικού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από έναν από τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της Εταιρίας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 15

Συμβούλιο Διεύθυνσης – Γενικοί Διευθυντές

1. Στο Συμβούλιο Διεύθυνσης μετέχουν, ως Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Γενικοί Διευθυντές.

2. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της Εταιρίας, επιλέγονται μεταξύ εξειδικευμένων στελεχών διοίκησης του προσωπικού της Εταιρίας ή εκτός αυτού. Προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της Εταιρίας και παρίστανται, εφόσον κληθούν, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, και μπορεί να εισηγούνται προς αυτό τα προς συζήτηση θέματα της αρμοδιότητάς τους μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Η αναγκαιότητα διορισμού Γενικών Διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει τον αριθμό, τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές τους. Οι Γενικοί Διευθυντές ορίζονται και ανακαλούνται οποτεδήποτε ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

4. Οι Γενικοί Διευθυντές, εάν προέρχονται από το προσωπικό της Εταιρίας, επανέρχονται στη θέση που κατείχαν πριν τον ορισμό τους στη θέση του Γενικού Διευθυντή, όταν λήξει η θητεία τους. Στην ίδια θέση επανέρχονται και αν παραιτηθούν ή για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσουν πριν τη λήξη της θητείας τους. Ο χρόνος θητείας στη θέση του Γενικού Διευθυντή θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρία για κάθε συνέπεια.

Άρθρο 16

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διεύθυνσης

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διεύθυνσης είναι :

α) Ο συντονισμός και η εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής και λειτουργίας της Εταιρίας.

β) Η επίλυση σημαντικών προβλημάτων τρέχουσας διαχείρισης.

γ) Η λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το όριο του χρηματικού ποσού που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του έχει ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε) Η πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση των αναγκαίων Κανονισμών και Τιμολογίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει επί των ακολούθων θεμάτων :

α) Τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανόμενων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Διάλυση, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρίας.

γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9, και των Ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Έκδοση ομολογιακού δανείου.

ζ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Έγερση αγωγών κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών σε περίπτωση παραβάσεως των εκ του νόμου καθηκόντων τους.

Άρθρο 18

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται, στην έδρα της Εταιρίας, τακτικώς μια φορά το χρόνο και μέσα σε έξι (6) μήνες από το τέλος της εταιρικής χρήσης.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και εκτάκτως οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αυτό αναγκαίο, όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο του κεφαλαίου ή οι Ελεγκτές, καθώς και στις προβλεπόμενες από το νόμο ή το καταστατικό περιπτώσεις.

3. Όταν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο του κεφαλαίου ή οι Ελεγκτές ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, να συγκαλέσει αυτήν με θέμα ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

4. Κατ` εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλον τόπο, εκτός της έδρας της Εταιρίας, ύστερα από άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Νομαρχίες) και χωρίς την άδεια που προβλέπεται από το άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920.

5. Στη Γενική Συνέλευση, εφόσον η ίδια δεν αποφασίζει διαφορετικά, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και καθήκοντα Γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Εταιρίας, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

6. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται και αποφασίζονται μόνο θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, πλην των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής ημέρα, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των κεντρικών γραφείων της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 προεδρικού διατάγματος “περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών”, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση και

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα επί τρία (3) συνεχή έτη ως αμιγώς οικονομικές εφημερίδες, έχουν ημερήσια κυκλοφορία, καθ` όλη την τριετία, πέντε τουλάχιστον χιλιάδων φύλλων και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

δ) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της Εταιρίας.

4. Πριν από την προθεσμία αυτή των είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς και στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

5. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, αντίτυπο της έκθεσης πεπραγμένων αυτού, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

7. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 20

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη για το σκοπό αυτόν πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Σχετικά με τα θέματα απαρτίας και πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1-4 και 31 παρ. 1 και 2 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ –  ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 21

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ` εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2000.

Άρθρο 22

Ελεγκτές

1. Για να λάβει η Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρίας θα πρέπει αυτοί προηγουμένως να έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους κατά τον κ.ν. 2190/1920 Ελεγκτές της επόμενης εταιρικής χρήσης, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, με ισάριθμους αναπληρωτές τους και ορίζει ταυτόχρονα την αμοιβή τους.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Εφόσον οι Ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 23

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ήτοι ο ισολογισμός, ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως”, ο “πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων” και το προσάρτημα υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται : α) από την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920, και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Για να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί από :

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου της Εταιρίας.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια για θέματα εποπτείας των Ανωνύμων Εταιριών υπηρεσία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως” και τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων” μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου των Ελεγκτών είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης : α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 προεδρικού διατάγματος “περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών”, β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα επί τρία (3) συνεχή έτη ως αμιγώς οικονομικές εφημερίδες, έχουν ημερήσια κυκλοφορία, καθ` όλη την τριετία, πέντε τουλάχιστον χιλιάδων φύλλων και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, δ) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της Εταιρίας.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλεται στην αρμόδια για θέματα εποπτείας των Ανωνύμων Εταιρειών υπηρεσία και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 24

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

Η Εταιρία λύεται :

α) Με τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας έχει αποφασισθεί η παράταση του χρόνου διάρκειας της Εταιρίας.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 και

γ) Όταν η Εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

Άρθρο 25

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν η Εταιρία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της, ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Αν η Εταιρία λυθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4). Ως προς τη δημοσιότητα του διορισμού τους εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Συμβουλίου Διεύθυνσης και των Γενικών Διευθυντών.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια για θέματα εποπτείας των Ανωνύμων Εταιρειών υπηρεσία. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.

5. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλονται κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης και έκθεση περί των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση αυτής. Ως προς τη δημοσιότητα του τελικού ισολογισμού εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ –  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 26

Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο

Η Εταιρία υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2414/1996, όπως εκάστοτε ισχύει : α) Το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.), που καθορίζει στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους. β) Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) με διάρκεια τριών (3) έως πέντε (5) ετών. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους για καθένα από τα έτη της διάρκειάς του.

Το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκρίνονται με απόφασή τους και κατατίθενται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο μπορεί να αναθεωρείται, με τον ίδιο τρόπο που καταρτίζεται και εγκρίνεται. Σε επείγουσες περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί, αν το κρίνει αναγκαίο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, να προβαίνει, με δική του ευθύνη σε περιορισμένης έκτασης αναμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Η υποχρέωση υποβολής του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου δεν αναιρεί την υποχρέωση υποβολής του προϋπολογισμού, του απολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται από τις γενικές ή ειδικές διατάξεις.

Σε περίπτωση που η Εταιρία έχει ιδρύσει θυγατρική εταιρία, υποβάλλει, εκτός των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, και ενοποιημένους λογαριασμούς της, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 27

Συμβόλαιο Διαχείρισης – Έλεγχος της τήρησής του

Μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, αφ` ενός, και του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, αφ` ετέρου, συνάπτεται το κατά το άρθρο 4 του ν. 2414/1996, όπως εκάστοτε ισχύει, “Συμβόλαιο Διαχείρισης”, στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρειες και στο πλαίσιο του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου, οι στόχοι που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Το Συμβόλαιο Διαχείρισης κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή.

Αν διαπιστωθεί σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων, που δεν δικαιολογείται επαρκώς ή αν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας δύνανται να καταγγελθούν το Συμβόλαιο Διαχείρισης και οι συμβάσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και οι συμβάσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου και να ανακληθεί ο διορισμός τους.

Μετά από το διορισμό νέου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου συντάσσεται νέο Συμβόλαιο Διαχείρισης μεταξύ αυτών και του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 28

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ` επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρίας ή να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιριών που έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η Εταιρία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

1. Το παρόν καταστατικό κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

2. Για όσα θέματα δεν προβλέπει το παρόν ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και συμπληρωματικά οι διατάξεις του ν. 2414/1996.

Άρθρο 30

Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Ο.Λ.Π. Α.Ε. και το διορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2414/1996 και του παρόντος, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο και ο Προϊστάμενος Υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εξακολουθούν αντιστοίχως να ασκούν τα καθήκοντά τους.

Οι Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως, καθώς και η αμοιβή τους θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Ο.Λ.Π. Α.Ε.”.

Άρθρο τέταρτο
Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρίας – Γενικός Κανονισμός Προσωπικού

1. Εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συντάσσεται και τίθεται σε εφαρμογή, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και γνώμη των δύο πλέον αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων και λιμενεργατών, ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της Εταιρίας Ο.Λ.Π. Α.Ε., ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Κ.Ε.Ο.Λ. καθορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρίας και ο τρόπος λειτουργίας αυτών.

2. Εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού (Γ.Κ.Π.) της Εταιρίας Ο.Λ.Π. Α.Ε., ο οποίος, μετά από γνώμη των δύο πλέον αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων και λιμενεργατών, εγκρίνεται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Μέχρι τη δημοσίευση αφ` ενός του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και αφ` ετέρου του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού και την κατάρτιση της πρώτης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που πρέπει να καταρτισθεί εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και υπογράφεται από τις δύο πλέον αντιπροσωπευτικές δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στην Εταιρία, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. οι ισχύοντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου Κανονισμοί και Διατάξεις. Το αυτό ισχύει προκειμένου και περί του Κανονισμού Εργασίας Υπαλλήλων παραλαβής και παράδοσης εμπορευμάτων Λιμένα και Προλιμένων Πειραιά. Ο Κανονισμός αυτός μπορεί να τροποποιεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Π. Α.Ε., ύστερα από γνώμη του οικείου σωματείου των εργαζομένων.

Σχετικό:  το άρθρο 13 Ν.2987/2002,ΦΕΚ Α 27/21.2.2002

Σχετικό:  ΥΑ 5212.4/01/2003 (ΕΜΠ.ΝΑΥΤ) (ΦΕΚ 14/Β 14-1-2003)

4. Αν η γνώμη που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 δεν διατυπωθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που θα ζητηθεί, τότε δεν είναι απαραίτητη. Αν η γνώμη που προβλέπεται στην παράγραφο 2 είναι αρνητική, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία περί διαιτησίας.

Άρθρο πέμπτο
Στις κάθε είδους, τύπου, φύσεως και περιεχομένου δικαιοπραξίες, που έχουν συναφθεί και ευρίσκονται σε ισχύ μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στις οποίες το μοναδικό ή ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος το νομικό πρόσωπο της Εταιρίας Ο.Λ.Π. Α.Ε., χωρίς κανένα μέρη να δικαιούται να ζητήσει για το λόγο αυτόν τη λύση των ανωτέρω δικαιοπραξιών ή τη μη εκτέλεση αυτών ή τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από αυτές.

Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία ή σε έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, αναγράφεται η λέξη Ο.Λ.Π. από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου νοείται η Εταιρία Ο.Λ.Π. Α.Ε..

Προκειμένου περί ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, περιερχομένων στην Εταιρία Ο.Λ.Π. Α.Ε., η επερχόμενη με τον παρόντα μετατροπή και υποκατάσταση σημειώνεται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων. Οι μεταβιβάσεις αυτές απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφοράς, καθώς και δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

Οι μέχρι σήμερα ισχύοντες νόμοι και τα κατ` εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα, ως και υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν καταργούνται ή τροποποιούνται από τον παρόντα νόμο, το ν. 2414/1996 και τον κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άρθρο έκτο

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης”, που ιδρύθηκε με το ν.δ. 2551/1953 (ΦΕΚ 229 Α`), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το ν.δ. 449/1970 (ΦΕΚ 51 Α`), μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία” και με διακριτικό τίτλο “Ο.Λ.Θ. Α.Ε.”.

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρία κοινής ωφέλειας με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και διέπεται από τον παρόντα νόμο και τον κ.ν. 2190/1920 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α`), καθώς και του ν.δ. 2551/1953, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Σχετικό:  παρ. 8α άρθρου 1 της         από 7.9.2012 ΠΝΠ,ΦΕΚ Α΄175/7.9.2012

2. Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του μετατρεπόμενου νομικού προσώπου περιέρχεται στην Εταιρία Ο.Λ.Θ. Α.Ε., η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.3 άρθρ.17     Ν.2892/2001,ΦΕΚ Α 46/3.9.2001.

Οι εκκρεμείς δίκες του μετατρεπόμενου νομικού προσώπου συνεχίζονται από την Εταιρία Ο.Λ.Θ. Α.Ε., χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή τους. Προβλήματα δικαιοδοσίας που μπορεί να προκύψουν επιλύονται από τα δικαστήρια στα οποία εκκρεμούν οι υποθέσεις.

Άρθρο έβδομο

1. Οι διατάξεις του ν.δ. 2551/1953, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, εφαρμόζονται αναλόγως στην Εταιρία Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εκτός εκείνων που αναφέρονται σε θέματα, τα οποία ρυθμίζονται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου που αφορούν την Ο.Λ.Θ. Α.Ε..

2. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν. 1559/1950, όπως ισχύουν με το άρθρο 10 του ν.δ. 2551/1953 για τον Ο.Λ.Θ., εφαρμόζονται στην Εταιρία Ο.Λ.Θ. Α.Ε., η οποία υπόκειται μόνο σε φόρο εισοδήματος. Επίσης, στην Εταιρία Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 2579/1998

Σημ.: όπως η παράγραφος 2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με την περ.1.γ υποπαρ.Δ.2. της παρ.Δ του άρθρου   πρώτου του Ν.4152/2013,ΦΕΚ  Α 107/9.5.2013.

3. Τα λιμενικά έργα στην περιοχή αρμοδιότητας της εταιρείας “Ο.Λ.Θ. Α.Ε.”  εκτελούνται μετά από έγκριση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ειδικότερα,  για την εκτέλεση έργων εθνικού επιπέδου, απαιτείται να εγκριθεί η πράξη του  Διοικητικού Συμβουλίου, πριν την εκτέλεσή της, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, ο οποίος εποπτεύει την Εταιρεία στον τομέα  αυτών των έργων, εφαρμοζομένων σε αυτά των διατάξεων του Β.Δ. 27/1969 (ΦΕΚ 6  Α) και του Π.Δ. 320/1987 (ΦΕΚ 150 Α), καθώς και από τους Υπουργούς Οικονομίας  και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

3α. Επισκευές – επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα και εργασίες συντήρησης στην περιοχή  αρμοδιότητας του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εκτελούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Έργων, η οποία  κοινοποιείται προς γνώση στη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων  και Λιμενικής Πολιτικής, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) αποσκοπούν στη συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού ή στην αποκατάσταση φθορών, ζημιών ή  βλαβών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων και των χρηστών και  προκαλούνται από συνήθη χρήση κατά την εκτέλεση θεμελιωδών δραστηριοτήτων του λιμένα ή  της λιμενικής εγκατάστασης (φορτο-εκφόρτωση και κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, απο-  επιβίβαση συναλλασσόμενων, συνήθη καιρικά φαινόμενα κλπ.) ή και από έκτακτες καταστάσεις  (θεομηνίες, πρόσκρουση πλοίων κλπ.), όπως ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις), πάσης φύσεως  φθορές ή ζημιές σε κρηπιδώματα και προβλήτες, καθιζήσεις ανωδομών, εξοπλισμός που χρήζει  αντικατάστασης, τοπικές αστοχίες θωράκισης – προστασίας εξωτερικών λιμενικών έργων  (βραχισμός),

β) δεν τροποποιούν με οποιονδήποτε τρόπο τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των λιμένων ή των  λιμενικών εγκαταστάσεων,

γ) ο προϋπολογισμός δαπάνης δημοπράτησης τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00 ευρώ  πλέον δαπάνης Φ.Π.Α. και

δ) συνδέονται άρρηκτα με την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του λιμένα ή της λιμενικής  εγκατάστασης.

Για την έναρξη εκτέλεσης των επισκευών – επεμβάσεων της παραγράφου αυτής απαιτείται  αστυνομικής φύσεως άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής.

Σημ.: όπως η παράγραφος 3α προστέθηκε  με το άρθρο 209 Ν.4072/2012,ΦΕΚ Α 86/11.4.2012.

Σχετικό:  το άρθρο 61 παρ.1  Ν.4150/2013,ΦΕΚ Α 102/29.4.2013

4. Οι προσχώσεις στη θάλασσα, που γίνονται για την εξυπηρέτηση της  επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης του λιμένα Θεσσαλονίκης και των σκοπών  της εταιρείας “Ο.Λ.Θ. Α.Ε.”, εκτελούνται ύστερα από κοινή απόφαση των  Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων  Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του  Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 32 Ν.3153/2003,     ΦΕΚ Α 153/19.6.2003.

5. Στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. επιτρέπεται η ίδρυση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λατομείου αδρανών υλικών προς εξυπηρέτηση έργων εθνικού επιπέδου του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

6. Οι αναγκαίοι για την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Κανονισμοί εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά πρόταση του Συμβουλίου Διεύθυνσης. Μέχρι την έκδοση των Κανονισμών του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι Κανονισμοί που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ   ΑΠΟ  την 30ή Απριλίου 2016 με των άρθ. 199 παρ.1Α περ.44 και 201παρ.1 Ν. 4281/2014  (ΦΕΚ Α 160),που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 93   Ν.4368/2016,ΦΕΚ Α 21.

7. Τα σχετικά με τη χρήση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση για πολιτιστικούς ή άλλους συναφείς σκοπούς των αποθηκών του Α` Προβλήτα του Λιμένος Θεσσαλονίκης, που έχουν διαμορφωθεί σε πολιτιστικά κτίρια, καθώς και των υπαίθρων χώρων του ίδιου Προβλήτα ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού.

8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της “Ο.Λ.Θ. Α.Ε.” που αφορούν  Κανονισμούς και Τιμολόγια δημοσιεύονται στο δεύτερο τεύχος της Εφημερίδας της  Κυβερνήσεως.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρο 32 Ν.3153/2003,     ΦΕΚ Α 153/19.6.2003.

9. Η εκποίηση ή η κατά οποιονδήποτε τρόπο διάθεση πλοίων ή πλωτών μέσων ή  μηχανημάτων που ανήκουν στην κυριότητα της εταιρείας “Ο.Λ.Θ. Α.Ε.” και  πλεονάζουν, γίνεται απευθείας από αυτήν κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.  251/1976 και το προϊόν της εκποίησης ή διάθεσης εισάγεται στον Κρατικό  Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρο 32 Ν.3153/2003,     ΦΕΚ Α 153/19.6.2003.

Άρθρο όγδοο
Το Καταστατικό της Εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε. έχει ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ –          ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και με διακριτικό τίτλο “Ο.Λ.Θ. Α.Ε.”, εκ μετατροπής του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης”.

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η επωνυμία αποδίδεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η Εταιρία μπορεί, για την εξυπηρέτηση του σκοπού της, να ιδρύει ή να καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου που θα προσδιορίζουν τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη διαδικασία και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η διοίκηση και η εκμετάλλευση του Λιμένος Θεσσαλονίκης ή και άλλων λιμένων. Τα όρια της περιοχής του Λιμένος Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελεύθερης Ζώνης Θεσσαλονίκης, προσδιορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Στο σκοπό της Εταιρίας περιλαμβάνονται ιδίως :

α) Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και διακίνησης φορτίων και επιβατών από και προς το Λιμένα.

β) Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής.

γ) Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με το λιμενικό έργο, καθώς και κάθε άλλης εμπορικής, βιομηχανικής, πετρελαϊκής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής και του σχεδιασμού και οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων.

δ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που είχε ανατεθεί νομίμως στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρία μπορεί :

α) Να συνιστά, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, θυγατρικές εταιρίες και να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις που έχουν σκοπό την εκμετάλλευση χώρων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο Λιμένα Θεσσαλονίκης ή και άλλους λιμένες εντός ή εκτός της Χώρας ή έχουν παρεμφερή με το δικό της σκοπό και γενικά έχουν σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητάς της, καθώς και να συνεργάζεται με αυτές.

β) Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στον τομέα των μεταφορών.

γ) Να φροντίζει για την επαγγελματική εκπαίδευση των εργαζομένων σε αυτήν.

δ) Να δημιουργεί κατάλληλη ερευνητική υποδομή και να εκπονεί πάσης φύσεως έρευνες και μελέτες για θέματα που άπτονται των σκοπών της Εταιρίας.

ε) Να συμμετέχει σε δραστηριότητες που έχουν στόχο την προώθηση των θεμάτων που άπτονται του σκοπού της Εταιρίας, είτε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο.

στ) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου.

ζ) Να φροντίζει για την ανάπτυξη ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) έτη, άρχεται από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 του καταστατικού, και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρίας θα οριστικοποιηθεί το τελικό μετοχικό κεφάλαιο αυτής, που θα είναι το καθαρό ποσό σε δραχμές που θα προκύψει μετά την απογραφή, αποτίμηση, εκτίμηση και απεικόνιση σε ισολογισμό, που θα συνταχθεί, των εξής περιουσιακών στοιχείων, ενεργητικού και παθητικού :

α) Όλων των ακινήτων και κινητών πραγμάτων που ανήκουν κατά κυριότητα στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

β) Της αξίας που απορρέει από το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των κτιρίων, γηπέδων και άλλων εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Δημόσιο, των οποίων η χρήση και εκμετάλλευση έχει περιέλθει αποκλειστικά στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

γ) Ολων των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

Η απογραφή, αποτίμηση και εκτίμηση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων θα γίνει με βάση το χρόνο υπολογισμού της αξίας τους, ο οποίος θα καθορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Σχετικό:  παρ.4 άρθρ.15 Ν.2881/2001

2. Η καθαρή θέση που θα προκύψει, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, κεφαλαιοποιείται, ολικά ή μερικά, για τον προσδιορισμό του οριστικού ύψους του μετοχικού κεφαλαίου, το δε τυχόν μη κεφαλαιοποιούμενο τμήμα της άγεται σε ειδικό αποθεματικό.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. προσδιορίζεται η αναλογία της κεφαλαιοποιούμενης καθαρής θέσης προς την αγόμενη σε ειδικό αποθεματικό.

3. Η απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. θα γίνει από Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920, που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος υπολογισμού της αξίας των εισφερόμενων στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. περιουσιακών στοιχείων, ο οποίος δύναται να είναι προγενέστερος του χρόνου διορισμού της Επιτροπής, ο τρόπος διενέργειας της αποτίμησης, η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.”

4. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που θα περιέχει περιγραφή των ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, μαζί με την προβλεπόμενη από το νόμο περίληψη, μεταγράφεται ατελώς, με αίτηση της Εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε., στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου, ύστερα από θεώρησή της από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.

5. Η εκ της διαδικασίας της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου τυχόν προκύπτουσα υπεραξία, η οποία θα χρησιμοποιηθεί κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή τη δημιουργία οποιουδήποτε ειδικού αποθεματικού δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε φορολογία κατά οποιαδήποτε χρονική περίοδο, περιλαμβανομένης και εκείνης του χρόνου λύσεως της εταιρείας. Προκειμένου περί υπολογισμού των εκπιπτόμενων από τα ακαθάριστα έσοδα αποσβέσεων επί της αξίας των εισφερόμενων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, λαμβάνεται ως βάση η κατά τα ανωτέρω εκτιμηθείσα αξία κάθε πάγιου περιουσιακού στοιχείου.

Σημ.: όπως η παράγραφος 5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με την περ.1.β,δ υποπαρ.Δ.2. της παρ.Δ του άρθρου  πρώτου του Ν.4152/2013,ΦΕΚ  Α 107/9.5.2013.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 15     Ν.2881/2001,ΦΕΚ Α 16/16.2.2001.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως θα προκύψει κατά το προηγούμενο άρθρο, αναλαμβάνεται και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, και διαιρείται σε μετοχές, την ονομαστική αξία και τον αριθμό των οποίων αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Οι μετοχές της Εταιρίας μπορεί να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή και σε οποιοδήποτε διεθνώς αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παραμένει τουλάχιστον 51%.

Άρθρο 7

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να αυξάνεται, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού και πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με έκδοση νέων μετοχών και να προσδιορίζεται ο τρόπος διάθεσής τους με την προϋπόθεση ότι η οποιαδήποτε αύξηση δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου κάτω του 51%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 8

Όργανα

1. Όργανα της Εταιρίας είναι τα όργανα Διοίκησης, η Γενική Συνέλευση και οι Ελεγκτές.

2. Όργανα Διοίκησης της Εταιρίας είναι : α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, γ) Το Συμβούλιο Διεύθυνσης.

Άρθρο 9

Σύνθεση – Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές και αποτελείται από :

α) Τρεις εκπροσώπους του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας.

β) Δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρία που προέρχονται από τις δύο αντιπροσωπευτικότερες δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ο ένας των υπαλλήλων και ο άλλος των λιμενεργατών και εκλέγονται ο καθένας από την οργάνωσή του, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ` του ν. 2414/1996, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 2469/1997, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου ειδοποιηθεί η οικεία συνδικαλιστική οργάνωση από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι εκπρόσωποι που θα εκλεγούν πρέπει να εργάζονται στην Εταιρία.

γ) Ένα μέλος υποδεικνυόμενο από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), που προέρχεται από φορείς σχετικούς με τις δραστηριότητες της Εταιρίας. Το υποδεικνυόμενο από την Ο.Κ.Ε. μέλος προτείνεται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου ειδοποιηθεί η Ο.Κ.Ε. από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

δ) Έναν εκπρόσωπο του δήμου της έδρας της Εταιρίας.

ε) Δύο εκπροσώπους των μετόχων, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που ορίζονται ή εκλέγονται. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του εκπίπτει της θέσης του και αντικαθίσταται από πρόσωπο που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

4. Αν μείνει κενή θέση Συμβούλου λόγω ανάκλησης, θανάτου, παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έκπτωσης, ο αντικαταστάτης του ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του σύμφωνα με την παράγραφο 1.

5. Η αποζημίωση του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 10

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η μη εκλογή εκπροσώπου ή εκπροσώπων των εργαζομένων και η μη υπόδειξη από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή μέλους της μέσα στην προθεσμία των δύο μηνών ως και η μη υπόδειξη του εκπροσώπου του Δήμου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά.

3. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της Εταιρίας, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 11

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της Εταιρίας και σε χρόνο που ορίζεται από αυτόν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης υποχρεωτικώς από τον Πρόεδρό του εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επίδοση γραπτής αίτησης δύο (2) τουλάχιστον μελών του. Στην αίτηση προσδιορίζονται τα θέματα που τα μέλη ζητούν να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

3. Η πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επιδίδεται με απόδειξη τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, κατά την εκτίμηση του Προέδρου, η πρόσκληση, στην οποία γίνεται μνεία του κατεπείγοντος, μπορεί να επιδίδεται και την προηγούμενη της συνεδρίασης. Η διαδικασία και οι προθεσμίες αυτές δεν τηρούνται αν παρίστανται όλα τα μέλη και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήξη απόφασης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται εφόσον παρίστανται τουλάχιστον έξι (6) μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι αναπληρωτές τους. Για την αντιπροσώπευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 και 4 του κ.ν. 2190/1920. Αν δεν έχουν οριστεί εκπρόσωποι των εργαζομένων, της Ο.Κ.Ε. ή του Δήμου απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των εν ενεργεία μελών.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

6. Για την τήρηση πρακτικών των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται αναλόγως οι οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και η υποβολή τους γίνεται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Υπουργείο Εμπορίου.

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρίας και διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξη της Εταιρίας, ενώ εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην Εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Συνάπτει δάνεια, παρέχει εγγυήσεις, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές, ομόλογα ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρίας.

β) Παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις για ασφάλεια των απαιτήσεων της Εταιρίας από τις ανωτέρω συναλλαγές.

γ) Αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα, διενεργεί κάθε υλική πράξη και καταρτίζει κάθε δικαιοπραξία.

δ) Καταρτίζει το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) και το καταθέτει στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2414/1996.

ε) Καταρτίζει ή αναθεωρεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) και το καταθέτει στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2414/1996.

στ) Προβαίνει σε περιορισμένης έκτασης αναμορφώσεις των Επιχειρησιακών Σχεδίων μετά την έγκρισή τους, με δική του ευθύνη σε επείγουσες περιπτώσεις, αν το κρίνει αναγκαίο για τη βελτίωση του αποτελέσματος της Εταιρίας. Στο τέλος της χρήσης και μαζί με την έκθεση πεπραγμένων υποβάλλει και αντίστοιχη έκθεση δικαιολόγησης των ανωτέρω αλλαγών.

ζ) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στους εγκεκριμένους από το Επιχειρησιακό Σχέδιο και το Συμβόλαιο Διαχείρισης στόχους. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται μέσα στους τρεις πρώτους μήνες του έτους στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας και κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή.

η) Καταρτίζει και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρίας.

θ) Καταρτίζει μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον απολογισμό εσόδων-εξόδων, τον ισολογισμό, το λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις.

ι) Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε αυτό προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο.

ια) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση όλα τα προς συζήτηση θέματα.

ιβ) Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών εταιριών και τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες εταιρίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος.

ιγ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελετών, κατασκευών έργων, καθώς και παροχής υπηρεσιών.

ιδ) Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, για την άσκηση αγωγών, για την παραίτηση αποασκηθείσες αγωγές, για άσκηση ενδίκων μέσων ή για παραίτηση από αυτά, για δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, καθώς και για σύναψη δανείων κάθε μορφής, δυναμένης της Εταιρίας να εκχωρεί για την ασφάλειά της, εν όλω ή εν μέρει, προσόδους της Εταιρίας και να παρέχει δικαιώματα υποθήκης επί ακινήτων της.

ιε) Διαμορφώνει τη στρατηγική της Εταιρίας σε σχέση με τον ανταγωνισμό και εγκρίνει τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες ή την κατάρτιση ειδικών συμφωνιών με στόχο ή την κατάρτιση ειδικών συμφωνιών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.

ιστ) Αποφασίζει τη τιμολογιακή πολιτική της Εταιρίας σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης εγκρίνει τα πάσης φύσεως τιμολόγια της Εταιρίας, σύμφωνα με τους κανόνες της ανοικτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό, λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικών κριτηρίων, όπως ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ιζ) Συντάσσει τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρίας και το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού, ύστερα από γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων των υπαλλήλων και των λιμενεργατών και πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ιη) Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης.

ιθ) Αποφασίζει τους αναγκαίους για την εκτέλεση του σκοπού της Εταιρίας Κανονισμούς και Τιμολόγια.

κ. Εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση υποθέσεων και της περιουσίας του στον Πρόεδρο, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο Συμβούλιο Διεύθυνσης ή στους Γενικούς Διευθυντές.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει το προσωπικό τηρουμένων των διατάξεων του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`).

Άρθρο 13

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 14

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρίας, διευθύνει το έργο της, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρίας, του Συμβολαίου Διαχείρισης, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης. Η πρόσληψή του γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, με την οποία ορίζεται και η αμοιβή του. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντα Συμβούλου και η διαδικασία πρόσληψής του ορίζονται από το άρθρο 7 του ν. 2414/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, η σύμβαση του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να καταγγελθεί και ο διορισμός του να ανακληθεί, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω καταστατικές αρμοδιότητες και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των σκοπών που ορίζονται στο καταστατικό και προβλέπονται στο Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Σχέδιο καθώς και στο Συμβόλαιο Διαχείρισης.

β) Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι του ποσού εκείνου που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Αποφασίζει για τα θέματα προσωπικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Εταιρίας, των συμβατικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το Συμβόλαιο Διαχείρισης.

ε) Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο, για έγκριση, την κατάρτιση των αναγκαίων, κατά την κρίση του, νέων κανονισμών προσωπικού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από έναν από τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της Εταιρίας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 15

Συμβούλιο Διεύθυνσης – Γενικοί Διευθυντές

1. Στο Συμβούλιο Διεύθυνσης μετέχουν ως Πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Γενικοί Διευθυντές.

2. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της Εταιρίας, επιλέγονται μεταξύ εξειδικευμένων στελεχών διοίκησης, του προσωπικού της Εταιρίας ή εκτός αυτού. Προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της Εταιρίας και παρίστανται, εφόσον κληθούν, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, και μπορεί να εισηγούνται προς αυτό τα προς συζήτηση θέματα της αρμοδιότητάς τους μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Η αναγκαιότητα διορισμού Γενικών Διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει τον αριθμό, τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές του. Οι Γενικοί Διευθυντές ορίζονται και ανακαλούνται οποτεδήποτε ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

4. Οι Γενικοί Διευθυντές, εάν προέρχονται από το προσωπικό της Εταιρίας, επανέρχονται στη θέση που κατείχαν πριν τον ορισμό τους στη θέση του Γενικού Διευθυντή, όταν λήξει η θητεία τους. Στην ίδια θέση επανέρχονται και αν παραιτηθούν ή για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσουν πριν τη λήξη της θητείας τους. Ο χρόνος θητείας στη θέση του Γενικού Διευθυντή θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρία για κάθε συνέπεια.

Άρθρο 16

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διεύθυνσης

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διεύθυνσης είναι :

α) Ο συντονισμός και η εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής και λειτουργίας της Εταιρίας.

β) Η επίλυση σημαντικών προβλημάτων τρέχουσας διαχείρισης.

γ) Η λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το όριο του χρηματικού ποσού που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του έχει ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε) Η πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση των αναγκαίων Κανονισμών και Τιμολογίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει επί των ακόλουθων θεμάτων :

α) Τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανόμενων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Διάλυση, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρίας.

γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9, και των Ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Έκδοση ομολογιακού δανείου.

ζ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Έγερση αγωγών κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών σε περίπτωση παραβάσεως των εκ του νόμου καθηκόντων τους.

Άρθρο 18

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται, στην έδρα της Εταιρίας, τακτικώς μία φορά το χρόνο και μέσα σε έξι (6) μήνες από το τέλος της εταιρικής χρήσης.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και εκτάκτως οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αυτό αναγκαίο, όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο του κεφαλαίου ή οι ελεγκτές, καθώς και στις προβλεπόμενες από το νόμο ή το καταστατικό περιπτώσεις.

3. Όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο του κεφαλαίου ή οι ελεγκτές ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, να συγκαλέσει αυτήν με θέμα ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

4. Κατ` εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας της Εταιρίας, ύστερα από άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Νομαρχίες) και χωρίς την άδεια που προβλέπεται από το άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920.

5. Στη Γενική Συνέλευση, εφόσον η ίδια δεν αποφασίζει διαφορετικά, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και καθήκοντα Γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Εταιρίας, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

6. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται και αποφασίζονται μόνο θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, πλην των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής ημέρα, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των κεντρικών γραφείων της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 προεδρικού διατάγματος “περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών”, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση και,

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα επί τρία συνεχή έτη ως αμιγώς οικονομικές εφημερίδες, έχουν ημερήσια κυκλοφορία, καθ` όλη την τριετία, πέντε τουλάχιστον χιλιάδων φύλλων και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

δ) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της Εταιρίας.

4. Πριν από την προθεσμία αυτή των είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς και στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

5. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, αντίτυπο της έκθεσης πεπραγμένων αυτού, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

7. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά τα οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 20

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη για το σκοπό αυτόν πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Σχετικά με τα θέματα απαρτίας και πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1-4 και 31 παρ. 1 και 2 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 21

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ` εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2000.

Άρθρο 22

Ελεγκτές

1. Για να λάβει η Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρίας θα πρέπει αυτοί προηγουμένως να έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους κατά τον κ.ν. 2190/1920 Ελεγκτές της επόμενης εταιρικής χρήσης, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, με ισάριθμους αναπληρωτές τους και ορίζει ταυτόχρονα την αμοιβή τους.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε του Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Εφόσον οι Ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι το αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 23

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43α, 43β, 111 και 112 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ήτοι, ο ισολογισμός, ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως”, ο “πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων” και το προσάρτημα, υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται : α) από την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920 και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Για να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί από :

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) το Διευθύνοντα Σύμβουλο και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου της Εταιρίας.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια για θέματα εποπτείας των Ανωνύμων Εταιριών υπηρεσία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό, το λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως” και τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων” μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου των Ελεγκτών είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης : α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 προεδρικού διατάγματος “περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών”, β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα επί τρία συνεχή έτη ως αμιγώς οικονομικές εφημερίδες, έχουν ημερήσια κυκλοφορία, καθ` όλη την τριετία, πέντε τουλάχιστον χιλιάδων φύλλων, και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, δ) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της Εταιρίας.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλεται στην αρμόδια για θέματα των Ανωνύμων Εταιρειών υπηρεσία και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 24

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

Η Εταιρία λύεται :

α) Με τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας έχει αποφασισθεί η παράταση του χρόνου διάρκειας της Εταιρίας.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 του κ.ν. 2190/1920 και

γ) Όταν η Εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

Άρθρο 25

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν η Εταιρία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της, ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Αν η Εταιρία λυθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2.Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4). Ως προς τη δημοσιότητα του διορισμού τους εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Συμβουλίου Διεύθυνσης και των Γενικών Διευθυντών.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια για θέματα εποπτείας των Ανωνύμων Εταιρειών υπηρεσία. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.

5. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλονται κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης και έκθεση περί των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση αυτής. Ως προς τη δημοσιότητα του τελικού ισολογισμού εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ- ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 26

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο

Η Εταιρία υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2414/1996, όπως εκάστοτε ισχύει : α) Το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.), που καθορίζει, στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους. β) Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) με διάρκεια τριών (3) ετών έως πέντε (5) ετών. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους για καθένα από τα έτη της διάρκειάς του.

Το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκρίνονται με απόφασή τους και κατατίθενται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο μπορεί να αναθεωρείται, με τον ίδιο τρόπο που καταρτίζεται και εγκρίνεται. Σε επείγουσες περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί, αν το κρίνει αναγκαίο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, να προβαίνει, με δική του ευθύνη, σε περιορισμένης έκτασης αναμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Η υποχρέωση υποβολής του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου δεν αναιρεί την υποχρέωση υποβολής του προϋπολογισμού, του απολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται από τις γενικές ή ειδικές διατάξεις.

Σε περίπτωση που η Εταιρία έχει ιδρύσει θυγατρική εταιρία, υποβάλλει, εκτός των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, και ενοποιημένους λογαριασμούς της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 27

Συμβόλαιο Διαχείρισης-Έλεγχος της τήρησής του

Μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας αφ` ενός, και του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, αφ` ετέρου, συνάπτεται το κατά το άρθρο 4 του ν. 2414/1996, όπως εκάστοτε ισχύει, “Συμβόλαιο Διαχείρισης”, στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρειες και στο πλαίσιο του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου οι στόχοι που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνουν να εκπληρώνουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Το Συμβόλαιο Διαχείρισης κατατίθενται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή.

Αν διαπιστωθεί σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων, που δεν δικαιολογείται επαρκώς ή αν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, δύνανται να καταγγελθούν το Συμβόλαιο Διαχείρισης και οι συμβάσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου και να ανακληθεί ο διορισμός τους.

Μετά από το διορισμό νέου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου συντάσσεται νέο Συμβόλαιο Διαχείρισης μεταξύ αυτών και του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 28

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ` επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρίας ή να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιριών που έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η Εταιρία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταίρες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

1. Το παρόν Καταστατικό κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

2. Για όσα θέματα δεν προβλέπει το παρόν ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και συμπληρωματικά οι διατάξεις του ν. 2414/1996, καθώς και του ν.δ. 2551/1953, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 30

Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και το διορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2414/1996 και του παρόντος, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο και ο προϊστάμενος Υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εξακολουθούν αντιστοίχως να ασκούν τα καθήκοντά τους. Οι Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως, καθώς και η αμοιβή τους, θα καθορισθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε.”.

Άρθρο ένατο

1. Εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συντάσσεται και τίθεται σε εφαρμογή, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και γνώμη των δύο πλέον αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων και λιμενεργατών, ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της Εταιρίας, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Κ.Ε.Ο.Λ. καθορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρίας και ο τρόπος λειτουργίας αυτών.

2. Εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού (Γ.Κ.Π.) της Εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ο οποίος, μετά από γνώμη των δύο πλέον αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων και λιμενεργατών, εγκρίνεται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Μέχρι τη δημοσίευση αφ` ενός του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και αφ` ετέρου του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού και την κατάρτιση της πρώτης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που πρέπει να καταρτισθεί εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και υπογράφεται από τις δύο πλέον αντιπροσωπευτικές δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στην Εταιρία, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. οι ισχύοντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου Κανονισμοί και Διατάξεις.

4. Αν η γνώμη που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 δεν διατυπωθεί μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που θα ζητηθεί, τότε δεν είναι απαραίτητη. Αν η γνώμη που προβλέπεται στην παράγραφο 2 είναι αρνητική, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία περί διαιτησίας.

Σχετικό:  άρθρο 13 Ν.2987/2002,ΦΕΚ Α 27/21.2.2002

Σχετικό:  ΥΑ 5212.4/01/2003 (ΕΜΠ.ΝΑΥΤ) (ΦΕΚ 14/Β 14-1-2003)

Άρθρο δέκατο
Στις μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συναφθείσες και ευρισκόμενες σε ισχύ, κάθε είδους, τύπου, φύσεως και περιεχομένου δικαιοπραξίες, στις οποίες το μοναδικό ή ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος το νομικό πρόσωπο της Εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε., να ζητήσει για το λόγο αυτόν τη λύση των ανωτέρω δικαιοπραξιών ή τη μη εκτέλεση αυτών ή τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από αυτές.

Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία ή σε έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, αναγράφεται η λέξη Ο.Λ.Θ. από της ισχύος του παρόντος νόμου νοείται η Εταιρία Ο.Λ.Θ. Α.Ε..

Προκειμένου περί ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, επί ακινήτων περιερχομένων στην Εταιρία Ο.Λ.Θ. Α.Ε., η επερχόμενη με τον παρόντα μετατροπή και υποκατάσταση σημειώνεται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των αρμόδιων Υποθηκοφυλακείων. Οι μεταβιβάσεις αυτές απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφοράς, καθώς και δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

Οι μέχρι σήμερα ισχύοντες νόμοι και τα κατ` εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα, ως και υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν καταργούνται ή τροποποιούνται από τον παρόντα νόμο ή δεν αντίκειται σε αυτόν ή στο ν. 2414/1996 και τον κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο ενδέκατο

1. Οι Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εξασφαλίζουν όλες τις λιμενικές εξυπηρετήσεις στις δημόσιες υπηρεσίες και ένοπλες δυνάμεις.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας δύναται να ανατίθεται σε ελεγκτικές εταιρείες ο διαχειριστικός έλεγχος των Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε..

3 . Για τη διοίκηση και διαχείριση του Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών και Εργατών Λιμένος Θεσσαλονίκης συγκροτείται Επιτροπή, η σύνθεση της οποίας ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του κ.ν. 5167/1932, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σημ.: όπως η παρ 4 αναριθμήθηκε σε  3,  με την παράγραφο 8β  άρθρου 1 της από 7.9.2012 ΠΝΠ,ΦΕΚ Α΄175/7.9.2012,η οποία κυρώθηκε  με το άρθρο πρώτο Ν.4092/2012, ΦΕΚ Α 220/8.11.2012.Η παλιά παράγραφος όριζε : 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας δύναται να τίθενται όρια μεταβίβασης μετοχών των Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ανά επενδυτή, για το ποσοστό του κεφαλαίου τους που απομένει πέραν του ελάχιστου ποσοστού του 51% που ανήκει στο Δημόσιο.

4 . Το μετοχικό κεφάλαιο των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών που αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού των Εταιριών Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αναφέρεται για λογιστική διευκόλυνση των Εταιριών και δεν θα καταβληθεί σε χρήμα ούτε θα συμψηφιστεί κατά οποιονδήποτε τρόπο με την αξία των περιουσιακών στοιχείων, με την οποία θα σχηματισθεί οριστικά το τελικό μετοχικό τους κεφάλαιο.

Σημ.: όπως η παρ 5 αναριθμήθηκε σε  4,  με την παράγραφο 8β  άρθρου 1 της από 7.9.2012 ΠΝΠ,ΦΕΚ Α΄175/7.9.2012,η οποία κυρώθηκε  με το άρθρο πρώτο Ν.4092/2012, ΦΕΚ Α 220/8.11.2012.

5 . Το άρθρο 15 του ν. 2622/1998 (ΦΕΚ 138 Α`) εφαρμόζεται και για τα ατυχήματα που προκαλούνται από τα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος. Το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατ` εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου του προαναφερόμενου άρθρου, εφόσον αφορά αποκλειστικά τα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος, προτείνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.

Σημ.: όπως η παρ 6 αναριθμήθηκε σε  5,  με την παράγραφο 8β  άρθρου 1 της από 7.9.2012 ΠΝΠ,ΦΕΚ Α΄175/7.9.2012,η οποία κυρώθηκε  με το άρθρο πρώτο Ν.4092/2012, ΦΕΚ Α 220/8.11.2012.

6 . Οι προβλεπόμενες στην παρ. 1 εδ. β` του άρθρου 12 του ν. 2329/1995 (ΦΕΚ 172 Α`) ειδικότητες των οργανικών θέσεων των Αξιωματικών Ιατρών Λιμενικού Σώματος που συστάθηκαν με τη διάταξη αυτή τροποποιούνται ως εξής : “1. ενός (1) παθολόγου, 2. ενός (1) καρδιολόγου, 3. ενός (1) παιδιάτρου, 4. ενός (1) αναισθησιολόγου”.

Σημ.: όπως η παρ 7 αναριθμήθηκε σε  6,  με την παράγραφο 8β  άρθρου 1 της από 7.9.2012 ΠΝΠ,ΦΕΚ Α΄175/7.9.2012,η οποία κυρώθηκε  με το άρθρο πρώτο Ν.4092/2012, ΦΕΚ Α 220/8.11.2012.

7. Οι διατάξεις που καθορίζουν τη διαδικασία θεώρησης των συνταγών – παραπεμπτικών για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους και τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) εφαρμόζονται και για τους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.) στις περιοχές που ο Ο.Ν. δεν διαθέτει ελεγκτές ιατρούς.

Σημ.: όπως η παρ 8 αναριθμήθηκε σε  7,  με την παράγραφο 8β  άρθρου 1 της από 7.9.2012 ΠΝΠ,ΦΕΚ Α΄175/7.9.2012,η οποία κυρώθηκε  με το άρθρο πρώτο Ν.4092/2012, ΦΕΚ Α 220/8.11.2012.

8 . Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να διατίθενται στις λιμενικές αρχές ή σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, για κάλυψη των αναγκών τους, χερσαία, πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα που έχουν κατασχεθεί ως αντικείμενα λαθρεμπορίας ή ως μεταφορικά μέσα λαθρεμπορευμάτων, ναρκωτικών ουσιών ή λαθρομεταναστών, εφόσον παρέλθουν (3) μήνες από την ημερομηνία κατάσχεσής τους και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης και την απόδοση των μέσων αυτών στους ιδιοκτήτες τους.

Τα ως άνω μέσα επιστρέφονται στους κυρίους ή νόμιμους κατόχους τους, εφόσον εκδοθεί απόφαση άρσης της κατάσχεσης ή αθωωτική απόφαση ή απόφαση ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία ή παύει οριστικά ή κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη και διατάσσει την απόδοσή τους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.5 άρθρ.11  Ν.2881/2001,ΦΕΚ Α 16/6.2.2001 στη συνέχεια αναριθμήθηκε σε  8,  με την παράγραφο 8β  άρθρου 1 της από 7.9.2012 ΠΝΠ,ΦΕΚ Α΄175/7.9.2012,η οποία κυρώθηκε  με το άρθρο πρώτο Ν.4092/2012, ΦΕΚ Α 220/8.11.2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο δωδέκατο
Θέματα προσωπικού

1. Το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

2. Οι αποδοχές του προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. καθορίζονται με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που καταρτίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Το μόνιμο προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα οποία μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρίες με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, διατηρεί τη μονιμότητά του και δεν λύεται η σχέση εργασίας του παρά μόνον για τους ίδιους λόγους με τους δημόσιους υπαλλήλους, δικαιούται δε από την οικεία ανώνυμη εταιρία συνολικές αποδοχές τουλάχιστον ίσες με αυτές που ελάμβανε κατά το χρόνο της μετατροπής.

Σε περίπτωση διάλυσης των ανωνύμων εταιριών το προσωπικό που υπηρετεί στα παραπάνω νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά το χρόνο της μετατροπής σε ανώνυμες εταιρίες, μετατάσσεται, με αίτησή του, στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

4. Το προσωπικό : α) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή β) έμμισθης εντολής που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ.,  καθώς και στο σωματείο με την επωνυμία “Σωματείο Κύτους Ατμοπλοίων”  για τις λογιστικές και διαχειριστικές του ανάγκες αποτελεί αυτοδικαίως προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε., αντιστοίχως, και καταλαμβάνει αντίστοιχες θέσεις, ειδικότητες και κατηγορίες, που θα συσταθούν με τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Εταιριών αυτών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  προστέθηκε με το      άρθρο 45 Ν.3153/2003,ΦΕΚ Α 153/19.6.2003.

Η σύμβαση εργασίας του προσωπικού του στοιχείου α` δεν καταγγέλλεται παρά μόνο για αιτία που αφορά στο πρόσωπο του εργαζομένου. Τα υπηρεσιακά θέματα των δικηγόρων και νομικών συμβούλων διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν.δ. 3026/1954 “Περί Κώδικος των Δικηγόρων”.

Οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του υπηρετούντος κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παραπάνω συνολικές μηνιαίες αποδοχές που ελάμβαναν πριν υπαχθούν στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. ή Ο.Λ.Θ. Α.Ε..

Ως προς τους λιμενεργάτες, αρχιεργάτες και επόπτες του Ο.Λ.Π. και του Ο.Λ.Θ. και τους σημειωτές τους Ο.Λ.Θ., που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι πάσης φύσεως ετήσιες αποδοχές τους, όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κανονισμούς εργασίας ή το τιμολόγιο πληρωμής φορτοεκφορτωτικών δικαιωμάτων, προκειμένου περί του Ο.Λ.Θ., δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερες από το ποσό που διαμορφώνει, υπολογιζόμενο σε ετήσια βάση, το ημερομίσθιο της 28ης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α., όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά και καταβάλλονται μηνιαίως.

Το τιμολόγιο πληρωμής φορτοεκφορτωτικών δικαιωμάτων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, ύστερα από γνώμη των εργαζομένων.

5. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ., που αποτελεί αυτοδικαίως προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε., αντιστοίχως, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε από αυτό ως χρόνος υπηρεσίας για μισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη θεωρείται ότι διανύθηκε στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. κατά περίπτωση.

6. Το προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ., που αποτελεί αυτοδικαίως προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε., αντιστοίχως κατανέμεται στις υπηρεσιακές μονάδες, που καθορίζονται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της οικείας εταιρίας, σε θέσεις, κατηγορίες και ειδικότητες ανάλογες με αυτές που κατέχει κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου στα παραπάνω νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Για τη λειτουργία θυγατρικής εταιρίας, εφόσον αυτή έχει έδρα μέσα στο νομό που έχει έδρα και η μητρική εταιρία, διατίθεται, ανάλογα με τις ανάγκες της και προσωπικό της παρούσας παραγράφου, χωρίς να αλλάζει η εργασιακή του κατάσταση. Προκειμένου για διάθεση εκτός νομού απαιτείται συμφωνία του εργαζομένου.

7. Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και κανονιστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ` εξουσιοδότηση νόμου και αφορούν σε αμοιβές μηχανικών Δημοσίου και Ο.Τ.Α. μέσω ειδικών λογαριασμών, εξακολουθούν να ισχύουν για τους διπλωματούχους μηχανικούς που υπηρετούν ως μόνιμοι υπάλληλοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. και αποτελούν αυτοδικαίως προσωπικό των Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε..

8. α) Το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς και στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, δύναται εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να ζητήσει τη μετάταξή του σε δημόσια υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμίδας, σε κενές οργανικές θέσεις κατ` εφαρμογή των ισχυουσών, κατά την υποβολή της αίτησης, διατάξεων.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζεται η διαδικασία, καθώς και η κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τις μετατάξεις του προσωπικού του Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ..

Άρθρο δέκατο τρίτο
Εξειδικευμένο προσωπικό
Για την πρόσληψη στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εξειδικευμένου προσωπικού με ειδικές γνώσεις σε τομείς που περιλαμβάνουν διοίκηση επιχειρήσεων, διαχείριση λιμένων, διεθνή ναυτιλία ή συναφείς τομείς που έχουν σχέση με την ανάπτυξη του λιμένα και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του, καθώς και για την πρόσληψη τεχνικού προσωπικού για τη λειτουργία μηχανικού εξοπλισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2190/1994.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο δέκατο τέταρτο
Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.

1. Το τακτικό προσωπικό του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.), ως νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και διέπεται από τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτές εφαρμόζονται στο ως άνω προσωπικό με τις διατάξεις του ν.δ. 4210/1961 (ΦΕΚ 176 Α`) και του ν. 3276/1955 (ΦΕΚ 169 Α`), αντιστοίχως, υπάγεται στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962, όπως ισχύουν κάθε φορά, επιφυλασσομένων των διατάξεων των νόμων 2084/1992 και 2320/1995 για τους νεοασφαλιζόμενους από 1.1.1993 και εφεξής.

Ο υπολογισμός των εισφορών, η αναγνώριση υπηρεσιών και προϋπηρεσιών και ο κανονισμός της σύνταξης του πιο πάνω προσωπικού γίνεται βάσει του εκάστοτε βασικού μισθού ενέργειας του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού του κλάδου δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, με τους οποίους έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα ή την ίδια κατηγορία και αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του κάθε υπαλλήλου, μαζί με την προσαύξηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και ευδοκίμου παραμονής, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά από τις οικείες μισθολογικές διατάξεις του Δημοσίου. Επιπλέον καταβαλλόμενα ποσά, πέρα των όσων καταβάλλονται στους δημοσίους υπαλλήλους και στους προς αυτούς εξομοιουμένους, δεν λαμβάνονται υπόψη για τις παραπάνω αιτίες.

2. Ο χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση του Ο.Λ.Π. και του Ο.Λ.Θ., ως νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που έχει αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία με βάση καταστατικές ή γενικές διατάξεις, είναι χρόνος ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου και εκκρεμούν, καθώς και αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την έναρξη της ισχύος του για αναγνώριση χρόνων που προβλέπονταν από τις οικείες διατάξεις των παραπάνω νομικών προσώπων, εξετάζονται από το Ι.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962. Το ποσό της εξαγοράς που αναλογεί στους αναγνωριζόμενους χρόνους καλύπτεται από τον εργαζόμενο και εάν υπερβαίνει το ποσό που θα απαιτείτο για την αναγνώριση με το προϊσχύον καθεστώς, καλύπτεται κατά το υπερβάλλον και μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου δεκάτου ογδόου του παρόντος νόμου. Ειδικά για το χρόνο της στρατιωτικής θητείας για όσους θεμελιώνουν με το χρόνο αυτόν δικαίωμα μέχρι 31.12.1997, τα ποσά της εξαγοράς που αναλογούν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τη χρηματοδότηση της παρ. 1 του δεκάτου ογδόου άρθρου του παρόντος.

3. Προσωπικό που αναφέρεται στην παρ. 1, το οποίο υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. ύστερα από μετάταξη, ένταξη ή διορισμό και έχει επιλέξει το ασφαλιστικό καθεστώς που ίσχυε στην υπηρεσία από την οποία προέρχεται, εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς της επιλογής του. Οι διπλωματούχοι μηχανικοί που υπηρετούν ως μόνιμοι υπάλληλοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. διατηρούν το δικαίωμα ασφάλισης και στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε..

4. Οι συντάξεις των συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων των Οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και των μελών των οικογενειών τους βαρύνουν, από την ισχύ του παρόντος νόμου, το Ι.Κ.Α. και καταβάλλονται από αυτό.

5. Οι συνταξιούχοι της προηγούμενης παραγράφου, που θεωρούνται εφεξής συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α., εξακολουθούν να λαμβάνουν τα ποσά των συντάξεων που καταβάλλονταν σε αυτούς από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Ο.Λ.Π. ή Ο.Λ.Θ., τα οποία εφεξής αυξάνονται κατά το ποσοστό των αυξήσεων που χορηγούνται κάθε φορά στους συνταξιούχους πρώην τακτικούς υπαλλήλους του Ι.Κ.Α..

Σχετικό:  παρ.1 άρθρ.τριακοστού έκτου Ν.2932/2001, ΦΕΚ Α 145/27.6.2001

Άρθρο δέκατο πέμπτο
Μεταφορά του Κλάδου Προνοίας του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.Λ.

1. Το Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς που συστήθηκε με το από 27.2/2.3.1933 Β.Δ. (ΦΕΚ 57 Α`) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

2. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ασφαλισμένοι του Κλάδου Προνοίας του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Ο.Λ.Π. ασφαλίζονται στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προνοίας και Ασθένειας Λιμενεργατών Πειραιά (Τ.Ε.Α.Π.Α.Λ.Π.). Το Ταμείο αυτό μετονομάζεται σε “Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, Προνοίας και Ασθένειας Εργαζομένων στα Λιμάνια” (Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.Λ.) και ο παρακάτω Κλάδος Προνοίας μεταφέρεται σε αυτό και αποτελεί Κλάδο του, με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, αποκαλούμενος στο εξής “Κλάδος Προνοίας Υπαλλήλων Ο.Λ.Π. Α.Ε.”. Ο Κλάδος αυτός διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, το οποίο διευρύνεται με τη συμμετοχή σε αυτό ενός εκπροσώπου του προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε.. Ο Κλάδος του Τ.Ε.Α.Π.Α.Λ.Π. που υφίσταται καθίσταται Κλάδος του Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.Λ. και διέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία του.

3. Ο μεταφερόμενος Κλάδος Προνοίας εξακολουθεί να διέπεται από την υφιστάμενη, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, νομοθεσία του για τα επόμενα πέντε (5) έτη. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.Λ., αναλογιστική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζονται ενιαίοι όροι ως προς τις προϋποθέσεις, το ύψος των εισφορών και παροχών, τον τρόπο υπολογισμού αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Κλάδου Προνοίας του Ταμείου που ενοποιείται. Η ενοποίηση του Κλάδου Προνοίας και οι ενιαίοι όροι ισχύουν μετά την πάροδο πενταετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Σχετικό:  παρ.15 και 16 άρθρ.22 Ν.3232/2004

4. Οι προσλαμβανόμενοι υπάλληλοι από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. ασφαλίζονται από την πρόσληψή τους στον αντίστοιχο Κλάδο Προνοίας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.Λ..

5. Εκκρεμείς δίκες που προέκυψαν από τη λειτουργία του Ταμείου Προνοίας που καταργείται συνεχίζονται χωρίς διακοπή υπέρ και κατά του Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.Λ..

6. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού, η κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και οι προβλεπόμενοι πόροι υπέρ του μεταφερόμενου Κλάδου Προνοίας περιέρχονται στον αντίστοιχο Κλάδο Προνοίας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.Λ., με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α`). Ειδικότερα για τη μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου. Η μεταβίβαση αυτή δεν υπόκειται σε τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, δήμου ή κοινότητας ή τρίτων.

7. Το Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης που συστήθηκε με την 4888/6598/24.1.1928 (παράρτημα 26) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας διατηρεί την αυτοτέλειά του και παραμένει ως έχει. Οι προσλαμβανόμενοι υπάλληλοι από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ασφαλίζονται από την πρόσληψή τους σε αυτό.

Άρθρο δέκατο έκτο
Συγχώνευση των κλάδων αρωγής των Ταμείων Προνοίας Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

1. Ο κλάδος αρωγής του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Ο.Λ.Π. που συστήθηκε με το από 19.7.1956 Β.Δ. (ΦΕΚ 177 Α`) και ο κλάδος αρωγής του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Ο.Λ.Θ., που συστήθηκε με το Β.Δ. 515/1962 (ΦΕΚ 129 Α`) συγχωνεύονται στον Ειδικό Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).

2. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και καθίστανται συνταξιούχοι του, αντιστοίχως. Για τους συνταξιούχους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 476/1988 (ΦΕΚ 214 Α`), όπως ισχύει.

Ο χρόνος ασφάλισης στους συγχωνευόμενους κλάδους, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και αυτός που έχει αναγνωρισθεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία με βάση τις διατάξεις του καταστατικού τους, είναι χρόνος ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

Η ασφαλιστική σχέση των ασφαλισμένων των κλάδων από την συγχώνευση και μετά διέπεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου και του καταστατικού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

Για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των ασφαλισμένων αυτών, απαιτούνται οι γενικές προϋποθέσεις του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (άρθρο 1 του π.δ. 288/1985).

Το ποσό της σύνταξης των ασφαλισμένων των συγχωνευόμενων κλάδων αρωγής που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου υπολογίζεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των εν λόγω κλάδων, εφόσον ασκήσουν το δικαίωμα αυτό και αποχωρήσουν της υπηρεσίας εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων κλάδων, οι προβλεπόμενοι υπέρ αυτών πόροι, καθώς και η κινητή ή ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ., ως καθολικό διάδοχο αυτών.

3. Εκκρεμείς δίκες των κλάδων αρωγής που συγχωνεύονται συνεχίζονται χωρίς διακοπή υπέρ και κατά του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

4. α) Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οργανικές θέσεις μόνιμες και με σχέση ιδιωτικού δικαίου του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Ο.Λ.Π. και το προσωπικό που υπηρετεί στο Ταμείο αυτό μεταφέρονται στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.Λ..

β) Τα θέματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της παραγράφου αυτής και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

5. Η υπηρεσία στην οποία μεταφέρεται το προσωπικό που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο καταβάλλει την προβλεπόμενη κάθε φορά εργοδοτική εισφορά υπέρ του αντίστοιχου κλάδου πρόνοιας του οικείου Ταμείου.

6. Οι προβλεπόμενοι πόροι υπέρ των κλάδων αρωγής που συγχωνεύονται παραμένουν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α`), και αποτελούν του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

7. Οι προσλαμβανόμενοι υπάλληλοι από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. και την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ασφαλίζονται για επικουρική ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.. Οι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λιμενεργάτες του Ο.Λ.Π. και οι προσλαμβανόμενοι στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. λιμενεργάτες ασφαλίζονται στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Λ.Π., ο οποίος καθίσταται Κλάδος του Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.Λ..

Σχετικό:  παρ.1 άρθρ.τριακοστού έκτου Ν.2932/2001,     ΦΕΚ Α 145/27.6.2001

Άρθρο δέκατο έβδομο
Ασφάλιση ασθένειας

1. Ο υφιστάμενος κλάδος ασθένειας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Λ.Π. καθίσταται κλάδος ασθένειας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.Λ. και διέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία του. Στον κλάδο ασθένειας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.Λ. υπάγονται και οι προσλαμβανόμενοι από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. λιμενεργάτες.

2. α) Οι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μόνιμοι υπάλληλοι του Ο.Λ.Π. και οι συνταξιούχοι του υπάγονται στην υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων του Δημοσίου, εφαρμοζόμενων των διατάξεων που ισχύουν για την υγειονομική περίθαλψη των δημοσίων υπαλλήλων.

β) Οι προσλαμβανόμενοι από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. υπάγονται στην ασφάλιση του κλάδου ασθένειας του Ι.Κ.Α..

3. Οι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάλληλοι του Ο.Λ.Θ., οι συνταξιούχοι του και οι προσλαμβανόμενοι από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. υπάγονται στην ασφάλιση του κλάδου ασθένειας του Ι.Κ.Α..

4. Οι διπλωματούχοι μηχανικοί που υπηρετούν ως μόνιμοι υπάλληλοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. μπορούν να επιλέξουν το Δημόσιο ή το Κ.Υ.Τ. ως κλάδο υγείας.

Άρθρο δέκατο όγδοο
Κάλυψη ασφαλιστικής δαπάνης
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.5 άρθρ.τριακοστού έκτου Ν.2932/2001,ΦΕΚ Α 145/27.6.2001.

1. Η επιβάρυνση του Ι.Κ.Α. και του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων δέκατο τέταρτο και δέκατο έκτο του νόμου αυτού καλύπτεται από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. και την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., αντιστοίχως, με χρηματοδότηση που θα καταβληθεί από την πρόσοδο της μετοχοποίησης.

2. Το ύψος της χρηματοδότησης προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από αναλογιστική μελέτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με βάση τις προσδοκώμενες αποδόσεις του κεφαλαίου αυτού στο ισχύον πλαίσιο αξιοποίησης των πόρων των Ασφαλιστικών Ταμείων.

3. Μέχρι τη μετοχοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου των Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. η επιβάρυνση του Ι.Κ.Α. και του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ. καλύπτεται από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. και την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., που επιχορηγούνται για το σκοπό αυτόν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι επιχορηγήσεις καταβάλλονται κατά τον πρώτο μήνα κάθε εξαμήνου, αρχίζοντας από τον πρώτο μήνα του κάθε εξαμήνου, αρχίζοντας από τον πρώτο μήνα του εξαμήνου μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Σχετικό:  παρ.4 άρθρ.τριακοστού έκτου     Ν.2932/2001,ΦΕΚ Α 145/27.6.2001

4. Με τη μετοχοποίηση το ποσό της κεφαλαιακής ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ ή σταδιακά και μέχρι ποσοστού 70% επί του προϊόντος της προσόδου.

Άρθρο δέκατο ένατο
Δαπάνες
Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού του Ι.Κ.Α. και του προϋπολογισμού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Ε.Α.Μ., οι οποίες θα καλυφθούν από πιστώσεις που θα εγγράφονται κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

Άρθρο εικοστό
Ισχύς
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει ύστερα από δύο (2) μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ    ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ                 Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ                Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ   ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ   Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ                   Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ    ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ         ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ                Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                    ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ε. ΠΑΠΑΖΩΗ                    Σ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 1999

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ