ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2685 ΦΕΚ Α’ 35/18.2.1999

Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής – Αναγνωριζόμενες δαπάνες

1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι μετακινούμενοι εκτός έδρας, με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α` και β` βαθμού και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας, με ειδική αποστολή, για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, καθώς και οι τοποθετούμενοι, μετατιθέμενοι και αποσπώμενοι.

2. Οι αναγνωριζόμενες σε βάρος του Δημοσίου δαπάνες μετακίνησης είναι:

α. Το αντίτιμο των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών μέσων, η έκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών, καθώς και η δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου ή μισθωμένου οχήματος, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η χρησιμοποίησή του.

β. Τα έξοδα διανυκτέρευσης.

γ. Η Ημερήσια αποζημίωση.

δ. Τα έξοδα μετάθεσης, τοποθέτησης και απόσπασης.

ε. Τα έξοδα μετακίνησης όσων αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, για τη μετάβασή τους στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.

Σχετικό: άρθρα 27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 του  άρθρου 2       Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94,

Άρθρο 2
Ημέρες εκτός έδρας

1. Ως έδρα νοείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η πόλη στην οποία λειτουργεί η υπηρεσία όπου υπηρετεί ο μετακινούμενος δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος. Για όσους διαμένουν σε άλλη πόλη εκτός της έδρας της υπηρεσίας τους, ως αφετηρία εκκίνησης για τις μετακινήσεις τους θεωρείται η έδρα της υπηρεσίας τους.

2. Ως ημέρα εκτός έδρας θεωρείται κάθε ημέρα μετακίνησης του υπαλλήλου από την έδρα του, για εκτέλεση υπηρεσίας, ανεξάρτητα εάν διανυκτερεύει ή επιστρέφει αυθημερόν.

3. Ο αριθμός των επιτρεπομένων κατ` έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας των υπαλλήλων, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία και ειδικότητα που ανήκουν, καθορίζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) κατ` έτος.  Επίσης η ανωτέρω υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερών εκτός έδρας επιτρέπεται για τους  υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης που μετακινούνται εκτός έδρας για τη διενέργεια ελέγχου  λειτουργίας στις επιχειρήσεις καζίνο. Ειδικώς, για τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πρώτης  Υποδοχής και της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,  με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, οι εκτός  έδρας μετακινήσεις κατ` έτος και κατά μήνα επιτρέπεται να καθορίζονται και πέραν του ανωτέρω  ορίου, σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και  Προστασίας του Πολίτη. Οι δαπάνες για την ως άνω υπέρβαση καλύπτονται από ευρωπαϊκούς ή  άλλους πόρους εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με τη παρ.1 του άρθρου 124 του  Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73 24.3.2014)

Η προβλεπόμενη από το προηγούμενο εδάφιο για την περίπτωση αυτή απόφαση, κατά την πρώτη  εφαρμογή του παρόντος, μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής  της.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.1 άρθρ.22      Ν.2919/2001,ΦΕΚ Α 128/25.6.2001.

Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών επιτρέπεται υπέρβαση του ανώτατου ορίου των ημερών εκτός έδρας μόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων (θεομηνίες, πυρκαγιές, επιδημίες), για μηχανικούς του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων,    για τους υπαλλήλους του Σ.Δ.Ο.Ε., για τις ανάγκες των ελέγχων για οικονομικές απάτες,  καθώς και για τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους που    μετακινούνται για την εφαρμογή προγραμμάτων και ελέγχων του Υπουργείου Γεωργίας. Η απόφαση αυτή εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη μετακίνηση, μετά την εξάντληση του ανώτατου ορίου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο  20 Ν.2836/2000,        ΦΕΚ Α` 168/24.7.2000.

Οι αποφάσεις για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ημερών, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, εκδίδονται μέσα σε ένα τρίμηνο από την έναρξη της ισχύος του. Δεν επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός των κατά μήνα ημερών. Εξαιρούνται ειδικές περιπτώσεις που καθορίζονται με τις αποφάσεις αυτές.

Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να καθορίζεται και το ανώτατο όριο των κατά μήνα χιλιομέτρων, που επιτρέπεται να πραγματοποιούν οι μετακινούμενοι με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Μετά την εξάντληση του ανωτέρω ορίου καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων των φθηνότερων συγκοινωνιακών μέσων.

Προκειμένου για υπαλλήλους που υπηρετούν στους ο.τ.α. α` και β` βαθμού, αντί των ως άνω κοινών υπουργικών αποφάσεων εκδίδεται αντίστοιχα απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.8 άρθρ.25        Ν.2738/1999 ΦΕΚ Α 180/9.9.1999.

Σχετικό:  παρ.1 του άρθρου 9 του Ν.3833/2010,ΦΕΚ Α 40/15.3.2010

Σχετικό:  άρθρο 42 παρ.7  Ν.4262/2014,ΦΕΚ Α 114/10.5.2014

4. Η έναρξη μετακίνησης κατά τις μη εργάσιμες ημέρες δεν επιτρέπεται, παρά μόνο στις περιπτώσεις που η απόσταση και τα συγκοινωνιακά μέσα τη δικαιολογούν, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων.

Σχετικό:  27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 του  άρθρου 2  Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94

Άρθρο 3
Αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης
Σχετικό:  υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ`/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας  Τάξης (ΦΕΚ Β` 649/4.5.2004)

1. Οι Αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης των υπαλλήλων και λοιπών προσώπων εκδίδονται από τον αρμόδιο Υπουργό, από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, για τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτούς.

Οι εντολές μετακίνησης των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. β` βαθμίδας και των λοιπών προσώπων εκδίδονται από τον Νομάρχη ή από τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα.

Οι εντολές μετακίνησης των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α` βαθμίδας και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. εκδίδονται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο ή τα ειδικά για το σκοπό αυτόν εξουσιοδοτημένα όργανα.

2. Οι κατά τα ανωτέρω Αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης εκδίδονται με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό τους. Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής αναφέρεται στην εντολή μετακίνησης.

3. Με τις Αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινουμένου, προσδιορίζεται η ημερομηνία μετακίνησης, ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας, η αιτία, ο τόπος και το μέσο μετακίνησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας μετακίνησης με προφορική εντολή, παρέχεται γραπτή έγκριση το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής του μετακινουμένου στην έδρα του.

Σχετικό:  άρθρα 27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 του  άρθρου 2  Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94

Άρθρο 4
Θέσεις μετακινουμένων

1. Οι μετακινούμενοι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό δικαιούνται να ταξιδεύουν, ανάλογα με την ιδιότητά τους και το βαθμό που κατέχουν, στις παρακάτω θέσεις :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι

Με αεροπλάνο, πλοίο και τρένο στην Α` θέση, με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α` θέσης για το εξωτερικό και εσωτερικό, οι παρακάτω :

α. Πρωθυπουργός, Πρόεδρος της Βουλής, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και της Βουλής, Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί και Βουλευτές.

β. Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, της Βουλής και Περιφερειών, Πρόεδροι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Νομάρχες, Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων.

γ. Πρέσβεις, Πληρεξούσιοι Υπουργοί Α` και Β` και αντίστοιχοι, Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι και Εισαγγελείς Ανωτάτων Δικαστηρίων, Γενικός Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αντίστοιχα, Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αρχηγός και Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας (Γ.Ε.Ε.Θ.Α.), Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων, Διοικητής Στρατιάς, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, Διοικητές Τραπεζών, Διοικητής Αγίου Ορους, Πρόεδροι Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, Πρυτάνεις. “Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Νομικοί Σύμβουλοι Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας  Υπουργείου Εξωτερικών”. ” και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)”. και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) του  Υπουργείου Οικονομικών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε   με την παρ.6 άρθρ.12 Ν.3072/2002,ΦΕΚ Α 294/4.12.2002 , με το άρθρο 44 του  Ν. 3756/2009   (ΦΕΚ Α 53/31.03.2009) και  με την παρ.3α άρθρου 45      Ν.3943/2011,ΦΕΚ Α 66/31.3.2011.Ν. 3756/2009  (ΦΕΚ Α 53/31.03.2009)

δ. Οι σύζυγοι των ανωτέρω, όταν συνοδεύουν αυτούς επίσημα.

Σχετικό:  το άρθρο 6, παρ. 3 της  ΥΑ 2/1048/0022/      31.1.2002 (ΦΕΚ Β΄105)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ

Με πλοίο και τρένο στην Α` θέση με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α` θέσης και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση, για το εξωτερικό και εσωτερικό οι παρακάτω :

α. Κατ` απονομή Πρέσβεις, Σύμβουλοι της Επικρατείας, Αρεοπαγίτες, Σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αντίστοιχοι, Αντεπίτροπος των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Αντιπρόεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Νομικοί Σύμβουλοι του Ν.Σ.Κ., Αντιεισαγγελείς Αρείου Πάγου, Πρόεδροι και Εισαγγελείς Εφετών, Επικεφαλής Νομικών Προσώπων του δημόσιου τομέα – Διοικητές ή Πρόεδροι – Υποδιοικητές, Γενικοί Γραμματείς Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., Αντιπρυτάνεις, Καθηγητές Α.Ε.Ι. και Πρόεδροι αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων, Αντιστράτηγοι, Υποστράτηγοι, Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι, Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι, Ειδικοί Γραμματείς, Γενικοί Διευθυντές, Διευθύνοντες Σύμβουλοι Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Γενικοί Διευθυντές και Προϊστάμενοι των Ειδικών Γραφείων του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αναπληρωτής Διοικητής Αγίου Ορους, Αντιπρόεδρος και Σύμβουλοι του Α.Σ.Ε.Π., βοηθοί Νομάρχες, βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη, (Νομικοί Σύμβουλοι Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ΥΠ.ΕΞ.) και Πρόεδροι Τ.Ε.Ι..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 άρθρ.12 Ν.3072/2002,     ΦΕΚ Α 294/4.12.2002.

β. Σύμβουλοι Πρεσβείας Α` ή Β` και αντίστοιχοι, Πάρεδροι Ανωτάτων Δικαστηρίων, Εφέτες και Αντεισαγγελείς Εφετών, Πρόεδροι και Εισαγγελείς Πρωτοδικών, Πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ερευνητές, Πρόεδροι Νομαρχιακών Συμβουλίων και Επιτροπών, Έπαρχοι, Διευθυντές και αντίστοιχοι, Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Επιπέδου Διεύθυνσης ή αντίστοιχης μονάδας, Επιθεωρητές, Αντιπρόεδροι και Καθηγητές Τ.Ε.Ι. όλων των βαθμίδων, Ειδικοί Σύμβουλοι, Σχολικοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι κάτω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, Αντιδήμαρχοι, Αναπληρωτές Νομικοί Σύμβουλοι ΥΠ.ΕΞ., Ειδικοί Συνεργάτες.«τα μέλη και οι  επιστημονικοί συνεργάτες του Σ.Ο.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε    με την παρ.3α άρθρου 45 Ν.3943/2011,ΦΕΚ Α 66/31.3.2011.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ

Με πλοίο και τρένο στη Β` θέση και στην οικονομική θέση με αεροπλάνο, για το εξωτερικό και εσωτερικό, με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Β` θέσης μόνο για το εξωτερικό, οι παρακάτω :

α. Γραμματείς Πρεσβείας Α` και Β` και αντίστοιχοι, Εισηγητές Ανωτάτων Δικαστηρίων, Πρωτοδίκες και Αντιεισαγγελείς Πρωτοδικών, Ειρηνοδίκες Α` και Β`, Δικαστικοί Αντιπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Μέλη Νομαρχιακών Συμβουλίων και Επιτροπών, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Αντισυνταγματάρχες, Ταγματάρχες και αντίστοιχοι, Τμηματάρχες και αντίστοιχοι, Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Επιπέδου Τμήματος ή ενδιάμεσου επιπέδου, μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος, Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ν.Π.Δ.Δ. και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

β. Γραμματείς Πρεσβείας Γ` και αντίστοιχοι, Έμμισθοι Πάρεδροι Πρωτοδικών και αντίστοιχοι, Ειρηνοδίκες, Λοχαγοί και αντίστοιχοι, Νομικοί Σύμβουλοι ή Δικηγόροι Νομικών Υπηρεσιών Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ιδιώτες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV

Με πλοίο και τρένο στη Β` θέση και στην οικονομική θέση με αεροπλάνο για το εξωτερικό και εσωτερικό, όλοι οι λοιποί που δεν αναφέρονται στις ανωτέρω κατηγορίες.

2. Τα μέλη οικογενείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 23 του παρόντος, κατά περίπτωση, δικαιούνται να ταξιδεύουν στην ίδια θέση που ταξιδεύει ο υπάλληλος. Σε περίπτωση χρήσης κλινάμαξας τα τέκνα μέχρι πέντε (5) ετών δικαιούνται, ανά δύο, μία κλίνη.

3. Συνοδοί ασφαλείας δικαιούνται την ίδια θέση με το πρόσωπο που συνοδεύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Άρθρο 5
Έξοδα μετακίνησης εντός έδρας

1. Τα έξοδα μετακίνησης εντός έδρας αφορούν την κίνηση των υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας μέσα στην πόλη. Ως πόλη θεωρείται ο ευρύτερος οικισμός που περιλαμβάνει την ομώνυμη πόλη και τους συνεχόμενους συνοικισμούς και προάστια, οι οποίοι, ανεξάρτητα αν είναι δήμοι ή κοινότητες, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του ευρύτερου οικιστικού συγκροτήματος και εξυπηρετούνται από αστικό συγκοινωνιακό δίκτυο.

Τα αναγνωριζόμενα έξοδα περιλαμβάνουν την αξία του αντιτίμου των εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών ή της κάρτας απεριορίστων διαδρομών.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή τους νεοσυσταθέντες οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το ν. 2539/1997, εφόσον απέχουν από την έδρα των υπαλλήλων πάνω από είκοσι (20) χιλιόμετρα ή και κάτω από είκοσι (20) χιλιόμετρα σε περίπτωση που δεν εξυπηρετούνται από τακτική συγκοινωνία.

2. Έξοδα μετακίνησης εντός έδρας καταβάλλονται στους επιμελητές. Καταβάλλονται επίσης σε υπαλλήλους που ασκούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους, χρέη επιμελητή, όταν δεν υπάρχουν επιμελητές.

Για την αναγνώριση των εξόδων μετακίνησης εντός έδρας δεν απαιτείται γραπτή εντολή.

Πέραν των ανωτέρω εξόδων μετακίνησης, δεν καταβάλλεται κανένα άλλο ποσό γι` αυτές τις μετακινήσεις.

3. Ειδικές διατάξεις, με τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση κατ` αποκοπή εξόδων μετακίνησης, σε υπαλλήλους για τις μετακινήσεις του εντός έδρας, διατηρούνται σε ισχύ και δεν υπόκεινται κρατήσεις υπέρ τρίτων.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, τα κατ` αποκοπή έξοδα μετακίνησης δύνανται να αναπροσαρμόζονται και να επεκτείνονται από 1ης Ιανουαρίου 1998, σε υπαλλήλους του ίδιου Υπουργείου, που η φύση της εργασίας τους επιβάλλει συνεχείς μετακινήσεις εντός έδρας.

Προκειμένου περί του προσωπικού των Ο.Τ.Α., τα κατ` αποκοπή έξοδα μετακίνησης καταβάλλονται από 1ης Απριλίου 1998, σύμφωνα με την αριθμ. 2040222/4110/0022/19.6.1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ : “Χορήγηση κατ` αποκοπή εξόδων κίνησης στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ                 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ             ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του ν. 2346/1995 “Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις”.

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995.

3. Την αριθμ. 1107147/1239/0006Α/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών “Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών”.

4. Τις αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.97 (ΦΕΚ 801/5.9.97) και ΔΙΚΔ/Φ.1/23470/20.10.97 (ΦΕΚ 924/97) αποφάσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”.

5. Την αριθ. 89/1078/7.5.98 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε..

6. Το γεγονός ότι η φύση της εργασίας του προσωπικού των Ο.Τ.Α. επιβάλλει συνεχείς μετακινήσεις εντός των ορίων της έδρας αυτών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού 4.140.000.000 δρχ. περίπου για το έτος 1998 και 5.520.000.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα πέντε έτη σε βάρος των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. στους οποίους υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις για το έτος 1998.

Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. εφάπαξ ετήσια αποζημίωση, οριζόμενη σε 90.000 δρχ. για το έτος 1998 και σε 120.000 δρχ. από το έτος 1999, για την κάλυψη των δαπανών κίνησης στις οποίες υποβάλλονται λόγω της φύσεως της απασχόλησής τους.

2. Η αποζημίωση αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους οικείους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. και σε καμία περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο τον Κρατικό Προϋπολογισμό, η δε καταβολή της θα γίνεται με ξεχωριστό τίτλο πληρωμής, τμηματικά στο τέλος κάθε τριμήνου.

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.4.1998.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ   Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ                       ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Σχετικό:  παρ.1 άρθρ.30 Ν.3274/2004,ΦΕΚ Α 195

Εκκρεμείς διαδικασίες καταλογισμού για την ίδια αιτία καταργούνται.

Σχετικό: .άρθρ.246 Ν.1188/1981,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 Ν.3274/2004 σχ. με χορήγηση των ποσών της παρ.3 και  σε Νομικούς  Συμβούλους κλπ  των ΟΤΑ

4. Για τη μετάβαση του υπαλλήλου από την κατοικία του στην υπηρεσία του και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζονται έξοδα μετακίνησης, ανεξάρτητα αν η κατοικία του υπαλλήλου είναι εκτός ή εντός της έδρας της υπηρεσίας του.

Σχετικό:  παρ.2 άρθρ.20 Ν.2946/2001

Σχετικό:  παρ. 1 του άρθρου  19   Ν.3832/2010,το οποίο προστέθηκε με την παρ.14 άρθρου 45 Ν.3943/2011,ΦΕΚ Α  66/31.3.2011

Σχετικό:  άρθρα 27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 του  άρθρου 2       Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94

Άρθρο 6
Έξοδα μετακίνησης – Χιλιομετρική αποζημίωση

1. Τα έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας περιλαμβάνουν το αντίτιμο των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών μέσων που καταβάλλουν οι μετακινούμενοι, όταν μεταβαίνουν για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός της έδρας τους.

Στα έξοδα μετακίνησης περιλαμβάνεται και η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, όταν επιτρέπεται κατά τις μετακινήσεις η χρήση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου, η δαπάνη διοδίων επί κινήσεως μέσω του εθνικού οδικού δικτύου, καθώς και ο ναύλος αυτοκινήτου σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς.

2. Η χιλιομετρική αποζημίωση για τις, κατά την προηγούμενη παράγραφο, μετακινήσεις, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σχετικό: άρθρο 9 παρ. 5  Ν.3833/2010,ΦΕΚ Α 40/15.3.2010

3. Επί του αντιτίμου των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών μέσων καταβάλλεται στους μετακινουμένους αποζημίωση ίση με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για μικροδαπάνεςταξιδίου.

Επί της δαπάνης για κίνηση με μισθωμένο όχημα ή ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο, καθώς και επί του αντιτίμου εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών ή επί της αξίας της κάρτας απεριορίστων διαδρομών, δεν καταβάλλεται κανένα ποσοστό.

Σημ.: όπως η παρ.3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 9 παρ.2 Ν.3833/2010,ΦΕΚ Α 40/15.3.2010.

Σχετικό:  παρ.2 άρθρ.20 Ν.2946/2001

Σχετικό:  άρθρα 27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 του  άρθρου 2       Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94

Άρθρο 7
Κίνηση με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα

1. Οι υπάλληλοι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο που ανήκει στους ίδιους ή σε σύζυγο, κατά τις μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημία του αυτοκινήτου.

2. Η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτου επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις :

Α. Εντός έδρας

α. Για μετακινήσεις των τεχνικών υπαλλήλων για επίβλεψη των δημόσιων έργων, όπως αυτά προσδιορίζονται με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α`), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Για μετακινήσεις υπαλλήλων που διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις ή δειγματοληψίες ή συντήρηση σχολείων, καθώς και επισκέψεις κοινωνικού, υγειονομικού ή ιατρικού σκοπού, εντός των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και σε πόλεις άνω των 100.000 κατοίκων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου και μέχρι πεντακόσια (500) χιλιόμετρα μηνιαίως. Για τα επιπλέον χιλιόμετρα αναγνωρίζεται το αντίτιμο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων.

Σχετικό: άρθρο 9 παρ. Ν.3833/2010,ΦΕΚ Α 40/15.3.2010

γ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης στις προηγούμενες περιπτώσεις είναι η ύπαρξη γραπτής εντολής για χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου και η μη λήψη πάγιων εξόδων μετακίνησης κατά το μήνα της μετακίνησης.

δ. Σε όσους από τους ανωτέρω υπαλλήλους δεν διαθέτουν ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, τους καταβάλλεται το αντίτιμο του εισιτηρίου.

Β. Εκτός έδρας

α. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, στον οποίο υπηρετούν οι υπάλληλοι ή της περιφέρειας για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτήν, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.

β. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και εκτός των ορίων του νομού ή της περιφέρειας, εάν πρόκειται να μεταβούν διαδοχικά σε περισσότερες από μια περιοχές.

γ. Για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα, όταν από τον τόπο προορισμού του υπαλλήλου προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση.

δ. Εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καθώς και για τη διενέργεια ελέγχων από τα όργανα του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου, με αιτιολογημένη πάντοτε απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

Σχετικό:  παρ.13 άρθρου 34 Ν.4141/2013,ΦΕΚ Α 81/5.4.2013

Γ. Για μετακινήσεις του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που μετέχει στην προετοιμασία και διεξαγωγή των γενικών και ειδικών εξετάσεων, κατά την περίοδο των εξετάσεων αυτών.

3. Αν χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής.

4. Μίσθωση μεταφορικού μέσου επιτρέπεται όταν είναι αναγκαία η μεταφορά υλικών. Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται η χρήση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί).

Σχετικό:  παρ.2 άρθρ.20 Ν.2946/2001

Σχετικό:  άρθρα 27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 του  άρθρου 2       Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94

Άρθρο 8
Προϋποθέσεις και δαπάνες διανυκτέρευσης

1. Διανυκτέρευση είναι η διαμονή του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της νύκτας στον τόπο της εκτός έδρας μετακίνησής του.

2. Η διανυκτέρευση επιτρέπεται :

α. Οταν η απόσταση από την έδρα του υπαλλήλου είναι μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από ογδόντα (80) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο και για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια.

Σχετικό: άρθρο 9 παρ.  Ν.3833/2010,ΦΕΚ Α 40/15.3.2010

Σχετικό: παρ. 4 του άρθρου 9   Ν.3833/20101,το οποίο προστέθηκε με την παρ.13 άρθρου 45 Ν.3943/2011,ΦΕΚ Α  66/31.3.2011

β. Όταν οι υπάλληλοι υποχρεωθούν να διανυκτερεύσουν στην ύπαιθρο για αντιμετώπιση θεομηνιών, πυρκαγιών, επιδημιών, για περιπολίες ή για άλλη υπηρεσιακή ανάγκη, που επιβάλλει, λόγω της φύσεώς της, τη διανυκτέρευση στην ύπαιθρο.

γ. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική αρχή.

3. Ως δαπάνη διανυκτέρευσης θεωρείται το καταβαλλόμενο ποσό σε κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας, πανσιόν ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο.

Το ύψος της δαπάνης αυτής ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία οι δικαιούχοι εντάσσονται, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, ορίζεται κατ` ανώτατο όριο ως εξής :

α. Κατηγορία Ι περιπτώσεις β` και γ`, μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές.

β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) δραχμές.

γ. Κατηγορία ΙΙΙ, μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές.

δ. Κατηγορία ΙV, μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) δραχμές.

Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) κατά τη θερινή περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Σχετικό: άρθρο 9 παρ. 5  Ν.3833/2010,ΦΕΚ Α 40/15.3.2010

4. Δεν καταβάλλεται δαπάνη διανυκτέρευσης όταν άλλος φορέας, εκτός από αυτόν στον οποίο ανήκει ο μετακινούμενος, καλύπτει αυτήν.

Σχετικό:  παρ.2 άρθρ.20 Ν.2946/2001

Σχετικό: τα άρθρα 27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 του  άρθρου 2 Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94

Άρθρο 9
Ημερήσια αποζημίωση

1. Ημερήσια αποζημίωση είναι το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στον μετακινούμενο για την κάλυψη των έκτακτων εξόδων, τα οποία προκαλούνται λόγω της μετακίνησης και παραμονής του εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας.

Το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου.

Το ανωτέρω ποσό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

2. Η Ημερήσια αποζημίωση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καταβάλλεται :

Α. Ολόκληρη

α. Όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.

β. Όταν οι δαπάνες διανυκτέρευσης και μόνον αυτές καλύπτονται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).

Β. Το ένα δεύτερο (1/2) της ημερήσιας αποζημίωσης σε περίπτωση που καλύπτονται από ημιδιατροφή.

Γ. Το ένα τρίτο (1/3) της ημερήσιας αποζημίωσης δικαιούνται :

α. Για την ημέρα της επιστροφής μετά από διανυκτέρευση.

β. Οι μετακινούμενοι σε απόσταση άνω των σαράντα (40) χιλιομέτρων ή δέκα (10) ναυτικών μιλίων και επιστρέφοντες αυθημερόν στην έδρα τους, καθώς και από νησί σε νησί άνω των πέντε (5) ναυτικών μιλίων.

γ. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας, εκτός από τους υπηρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία, καθώς και οι υπάλληλοι των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που μετακινούνται σε απόσταση πάνω από είκοσι (20) και μέχρι σαράντα (40) χιλιόμετρα αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή προγραμμάτων ή ελέγχων του Γεωργικού Τομέα και επιστρέφουν αυθημερόν στην έδρα τους. Η διάταξη αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή και για τους υπαλλήλους του Οργανισμού Βάμβακος και του Εθνικού Οργανισμού Καπνού, που μετακινούνται αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας, σποροπαραγωγής, γεωργικής μέριμνας και εφαρμογών και την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων εκάστοτε ελέγχων της αρμοδιότητάς τους. “Στους γεωτεχνικούς υπαλλήλους, εκτός από τους υπηρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, η κατά τα ανωτέρω οριζόμενη Ημερήσια αποζημίωση για αυθημερόν επιστροφή στην έδρα τους (1/3) καταβάλλεται για μετακινήσεις σε απόσταση άνω των δέκα (10) και μέχρι σαράντα (40) χιλιόμετρα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 36 του Ν.2733/1999     (Α 155)

Σχετικό:  παρ.2 άρθρ.20 Ν.2946/2001

3.α. Η Ημερήσια αποζημίωση και οι λοιπές συναφείς δαπάνες των μόνιμων και  με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διπλωματούχων μηχανικών του  Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και των ισότιμων και με αυτό σχολών,  που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου  (ν.π.δ.δ.),  συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και  Β΄ βαθμού, οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους,  καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.).

β. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζονται η εκτός έδρας ημερήσια  αποζημίωση και οι συναφείς δαπάνες των μηχανικών πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των ισότιμων με αυτά σχολών, οι οποίοι υπηρετούν  στους προαναφερθέντες φορείς, με τις αυτές σχέσεις εργασίας. Το ποσοστό της εκτός  έδρας ημερήσιας αποζημίωσης και των λοιπών συναφών δαπανών δεν μπορεί να  υπερβαίνει το 80% της αντίστοιχης προβλεπόμενης δαπάνης, που καθορίζεται  σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής, με εξαίρεση τη  χιλιομετρική αποζημίωση των μετακινουμένων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, με την οποία  μπορεί να εξομοιούται.

Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ.6 του άρθρου 2 του Ν.3554/2007     (ΦΕΚ Α 80/2007)

Σχετικό: άρθρο 9 παρ. 6 Ν.3833/2010,ΦΕΚ Α 40/15.3.2010.

Άρθρο 10
Δαπάνες λοιπών μετακινήσεων

1. Δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, που καλούνται από τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές να μετακινηθούν εκτός έδρας, ως μάρτυρες ή τεχνικοί σύμβουλοι για υπόθεση που σχετίζεται με την υπηρεσία τους, καθώς και όσοι παραπέμπονται, κατόπιν εντολής της προϊσταμένης τους αρχής, για να εξετασθούν ενώπιον Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών, θεωρείται ότι μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας και δικαιούνται έξοδα μετακίνησης, Ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Οι ανωτέρω δεν δικαιούνται παράλληλα αντίστοιχης αποζημίωσης που χορηγείται από τα Δικαστήρια.

2. Οι δαπάνες μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, οι οποίοι μεταβαίνουν για εκτέλεση υπηρεσίας σε Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμίδας και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, κατόπιν αιτήματος των υπηρεσιών αυτών, βαρύνουν τους προϋπολογισμούς τους.

3. Στα αιρετά όργανα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καταβάλλονται τα έξοδα μετακίνησης και η Ημερήσια αποζημίωση που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο. Ειδικά για τις μετακινήσεις τους από την κατοικία τους στην έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων δικαιούνται τα ανωτέρω έξοδα, εφόσον η απόσταση είναι μεγαλύτερη των τριάντα (30) χιλιομέτρων ή σε νησιά εκτός της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που είναι σε απόσταση άνω των δέκα (10) ναυτικών μιλίων.

Σχετικό: άρθρο 9 παρ. 7  Ν.3833/2010,ΦΕΚ Α 40/15.3.2010.

Σχετικό: τα άρθρα 27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 του  άρθρου 2       Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94

Άρθρο 11
Δαπάνες μετακίνησης μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών

1. Ο Πρωθυπουργός, οι Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί και οι υφυπουργοί, όταν μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους εκτός έδρας, δικαιούνται :

α. Δαπάνη διανυκτέρευσης, ίση με την αναγραφόμενη στο δελτίο παροχής υπηρεσιών του ξενοδοχείου που επιλέγουν.

β. Ημερήσια αποζημίωση, η οποία καθορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές και

γ. Το αντίτιμο του εισιτηρίου του συγκοινωνιακού μέσου που χρησιμοποιούν.

2. Για την ημέρα επιστροφής, καθώς και για μετακινήσεις με αυθημερόν επιστροφή, η Ημερήσια αποζημίωση περιορίζεται στο ένα τρίτο (1/3).

3. Οι συνοδοί ασφαλείας διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με το πρόσωπο που συνοδεύουν και δικαιούνται τα ίδια έξοδα διανυκτέρευσης.

4. Οι περιορισμοί του άρθρου 22 του παρόντος νόμου δεν ισχύουν για τα  υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής  Γραμματείας Ενημέρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών που μετακινούνται για την  εξυπηρέτηση των δημοσιογραφικών αποστολών που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της  Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό κατά τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό.

Σημ.: όπως προστέθηκε   με το άρθρο 51 παρ.1      Ν.3801/2009,ΦΕΚ Α 163,ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 9 παρ.8      Ν.3833/2010,ΦΕΚ Α 40/15.3.2010.

5 . Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Σημ.: όπως αναριθμήθηκε  με το άρθρο 51 παρ.2       Ν.3801/2009,ΦΕΚ Α 163/4.9.2009.

Σχετικό: τα άρθρα 27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 του  άρθρου 2       Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94

Άρθρο 12
Δαπάνες σεμιναρίων

1. Στους υπηρετούντες, με οποιαδήποτε σχέση, υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που μεταβαίνουν με εντολή της υπηρεσίας για να μετάσχουν σε συνέδρια, σεμινάρια ή εργασίες κέντρων ερευνών, αναγνωρίζεται η δαπάνη εγγραφής ή συμμετοχής σε αυτά. Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται στον αποστελλόμενο υπάλληλο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, με την υποχρέωση να υποβάλει στην υπηρεσία του τη σχετική εξοφλητική απόδειξη πληρωμής τους.

2. Στους μετακινουμένους, για την αιτία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, στο εσωτερικό αναγνωρίζονται τα έξοδα χρήσης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου, καθώς και η δαπάνη διανυκτέρευσης και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του παρόντος νόμου.

3. Για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που διοργανώνονται από τις μονάδες εκπαίδευσης δημοσίων υπηρεσιών, δύναται να δικαιολογείται δαπάνη, για κάθε πρόγραμμα ή ημερίδα, γενικά, μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) δραχμών, ημερησίως, για την προμήθεια και τη χορήγηση αφεψήματος ή αναψυκτικού, με γλύκισμα ή άλλο ανάλογο έδεσμα, σε κάθε εκπαιδευόμενο ή μέλος του διδακτικού προσωπικού.

Το ανωτέρω ποσό δύναται να αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Σχετικό: τα άρθρα 27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 του  άρθρου 2 Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94

Άρθρο 13
Δαπάνες απόσπασης

1. Οι πολιτικοί δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, όταν αποσπώνται σε υπηρεσία που βρίσκεται εκτός της έδρας της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση, δικαιούνται δαπάνες μετακίνησης κατά τις εξής διακρίσεις :

α. Το αντίτιμο του εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής ή χιλιομετρική αποζημίωση σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου που ανήκει σε αυτούς ή σε σύζυγο, αν μετακινούνται σε απόσταση μέχρι πενήντα (50) χιλιόμετρα ή μέχρι δέκα (10) ναυτικά μίλια.

β. Τα έξοδα μετακίνησης και το ένα τρίτο (1/3) της ημερήσιας αποζημίωσης για χρονικό διάστημα μέχρι σαράντα (40) ημερών, αν μετακινούνται σε απόσταση άνω των πενήντα (50) χιλιομέτρων ή δέκα (10) ναυτικών μιλίων και επιστρέφουν αυθημερόν στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.

γ. Ολόκληρη την Ημερήσια αποζημίωση και τις δαπάνες διανυκτέρευσης, για χρονικό διάστημα μέχρι σαράντα (40) ημέρες, αν μετακινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα (50) χιλιομέτρων ή των δέκα (10) ναυτικών μιλίων και εγκαθίστανται προσωρινά στον τόπο της απόσπασής τους για όλο το χρονικό διάστημα αυτής.

δ. Εάν η απόσπαση του λειτουργού ή υπαλλήλου είναι μεγαλύτερη από έξι (6) μήνες, αναγνωρίζονται και οι δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής του, οι οποίες καταβάλλονται με την προσκόμιση φορτωτικής ή άλλων επίσημων παραστατικών στοιχείων και μέχρι το ένα δεύτερο (1/2) του εκάστοτε βασικού ποσού του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, προσαυξανόμενο μόνο με το ποσό που ορίζεται ανά χιλιόμετρο για απόσταση άνω των εκατό (100) χιλιομέτρων.

Σχετικό: άρθρο 9 παρ.9 Ν.3833/2010,ΦΕΚ Α 40/15.3.2010.

2. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και για αντιμετώπιση έκτακτων και  επειγουσών αναγκών (φορολογικοί έλεγχοι, στελέχωση περιφερειακών αερολιμένων  κατά τη θερινή περίοδο) μπορεί να καταβάλλεται Ημερήσια αποζημίωση, καθώς  και δαπάνες διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του  παρόντος νόμου και για χρονικό διάστημα έως εβδομήντα (70) ημέρες συνολικά  κατ` έτος για κάθε απόσπαση. Οι ημέρες αυτές καθορίζονται με κοινή απόφαση  του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 9 παρ.10 Ν.3833/2010,     ΦΕΚ Α 40/15.3.2010.

3. Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι, οι οποίοι μετακινούνται από τον τόπο της απόσπασής τους για εκτέλεση υπηρεσίας, δεν δικαιούνται άλλη ημερήσια αποζημίωση και δαπάνες διανυκτέρευσης για το χρόνο που καταβάλλεται αποζημίωση λόγω απόσπασης.

4. Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο έξοδα απόσπασης δεν δικαιούνται :

α. Οι αποσπώμενοι με αίτησή τους.

β. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι παραμένουν στη θέση που αποσπάσθηκαν, κατά παράταση της αρχικής απόσπασης, εφόσον έχουν εξαντλήσει το όριο των ημερών καταβολής σε αυτούς της σχετικής αποζημίωσης ή αποσπώνται πάλι μέσα σε έξι (6) μήνες στον ίδιο τόπο.

γ. Οι αποσπώμενοι από περιφερειακές υπηρεσίες στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και από την περιφέρεια κάθε νομού στην έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

5. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος και του Υπαλληλικού Κώδικα, η απόσπαση υπαλλήλων στους χώρους λειτουργίας των καζίνο, για τον έλεγχο των επιχειρήσεων αυτών. Στους υπαλλήλους αυτούς εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Σχετικό:  άρθρα 27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 του  άρθρου 2       Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94

Άρθρο 14
Δαπάνες μετάθεσης

1. Οι μετακινούμενοι λόγω μετάθεσης δικαιούνται :

α. Τα έξοδα μετακίνησης των ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους.

β. Έξοδα μεταθέσεως.

2. Δικαιούται επίσης ο λειτουργός ή υπάλληλος εξόδων μετακίνησης των μελών της οικογένειάς του που τον ακολουθούν. Ως μέλη της οικογένειας νοούνται ο ή η σύζυγος, τα άγαμα τέκνα του μέχρι του 20ού έτους της ηλικίας τους συμπληρωμένου ή μέχρι του 25ου, εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε περίπτωση σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας ανεξαρτήτως ηλικίας, οι γονείς και των δύο συζύγων, εφόσον διαμένουν με τον υπάλληλο και συντηρούνται από αυτόν. Τα μέλη των οικογενειών των δημοσίων υπαλλήλων δικαιούνται να ταξιδεύουν στις ίδιες θέσεις με τους μετατιθέμενους υπαλλήλους.

3. Ο μετακινούμενος λόγω μετάθεσης δικαιούται τα έξοδα μετακίνησης αυτού και των μελών της οικογένειάς του, καθώς και ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ατομικού εισιτηρίου του.

Ο μετακινούμενος με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, που ανήκει στον ίδιο ή σε σύζυγο, δικαιούται την προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του παρόντος νόμου χιλιομετρική αποζημίωση.

Αν τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συνταξιδεύουν, το αντίτιμο των εισιτηρίων τους βαρύνει το Δημόσιο, με την προϋπόθεση ότι αυτά μετακινούνται πριν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία μετακίνησης του υπαλλήλου.

4. Στον μετακινούμενο λόγω μετάθεσης παρέχεται βασικό ποσό εξόδων μετάθεσης, που ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές για μετακίνηση που η συνολική χερσαία απόσταση από τον τόπο μετάθεσης είναι μέχρι εκατό (100) χιλιόμετρα.

Το ποσό αυτό ισχύει και για μεταθέσεις στη νησιωτική Ελλάδα.

Σχετικό: άρθρο 9 παρ.11 Ν.3833/2010,ΦΕΚ Α 40/15.3.2010.

5. Το βασικό ποσό της προηγούμενης παραγράφου προσαυξάνεται, κατά περίπτωση, ως εξής :

Α. Κατά 10%

Για κάθε μετακινούμενο μέλος της οικογένειας του υπαλλήλου, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Β. Κατά 50%

Για μεταθέσεις από, προς και μεταξύ των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου.

Γ. Κατά 30%

Για μεταθέσεις από, προς και μεταξύ νήσων προβληματικής περιοχής κατηγορίας Α`, όπως αυτές καθορίζονται με την κοινή απόφαση αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/92 (ΦΕΚ 667 Β`) των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, πλην των αναφερομένων στην προηγούμενη περίπτωση (Β).

Δ. Κατά 20%

Για λοιπές, πλην των ανωτέρω περιπτώσεων, μεταθέσεις από νησί σε νησί, από την ηπειρωτική Ελλάδα στη νησιωτική και αντίστροφα, όταν χρησιμοποιείται θαλάσσιο μέσο μεταφοράς της οικοσκευής για περισσότερο από είκοσι (20) ναυτικά μίλια.

6. Όταν η συνολική χερσαία απόσταση για τη μεταφορά της οικοσκευής του μετατιθεμένου υπερβαίνει τα εκατό (100) χιλιόμετρα, προστίθενται και διακόσιες (200) δραχμές ανά χιλιόμετρο, για την πάνω από εκατό (100) χιλιόμετρα απόσταση.

Εάν η μετακίνηση περιλαμβάνει και διαδρομή με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς, καταβάλλεται ο ναύλος ενός ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου που ανήκει στον υπάλληλο ή σε σύζυγο, καθώς και ο ναύλος απλής διαδρομής του μεταφέροντος την οικοσκευή του υπαλλήλου φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ..

7. Η καταβολή της κατά τα ανωτέρω οριζόμενης δαπάνης μεταφοράς της οικοσυσκευής δικαιολογείται με την προσκόμιση φορτωτικής ή άλλων επίσημων παραστατικών στοιχείων, που καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της δαπάνης που δικαιούται. Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό των υποβληθέντων παραστατικών στοιχείων δεν καλύπτει το παραπάνω ποσοστό, καταβάλλεται στον μετατιθέμενο το συνολικό ποσό των παραστατικών στοιχείων.

Σχετικό: άρθρο 9 παρ.12  Ν.3833/2010,ΦΕΚ Α 40/15.3.2010.

Στην περίπτωση που δεν προσκομισθεί φορτωτική ή άλλο επίσημο παραστατικό στοιχείο, καταβάλλεται μόνο το τριάντα τοις εκατό (30%) του βασικού ποσού.

Το βασικό ποσό και τα ποσοστά προσαύξησης που ορίζονται στο άρθρο αυτό δύναται να αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

8. Τα οριζόμενα με το παρόν άρθρο έξοδα μετάθεσης καταβάλλονται και στους εκπαιδευτικούς που μετατίθενται με αίτησή τους, μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) διδακτικών ετών ή χωρίς αίτησή τους για τις ανάγκες της υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους στον τόπο από τον οποίο μετατίθενται.

9. Οι τοποθετούμενοι σε τόπους εκτός της πόλεως στην οποία είναι η έδρα της οργανικής τους μονάδας και σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα (50) χιλιομέτρων, δικαιούνται τα έξοδα μετακίνησης των ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους, όπως τα μέλη αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και το πενήντα τοις εκατό (50%) του βασικού ποσού των δαπανών μετάθεσης της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

Σχετικό:  άρθρα 27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 του  άρθρου 2 Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94

Άρθρο 15
Μη δικαιούμενοι δαπανών μεταθέσεως
1. Οι, από το προηγούμενο άρθρο, αναγνωριζόμενες Δαπάνες μετάθεσης δεν καταβάλλονται :

α. Στους νεοδιοριζόμενους υπαλλήλους για τη μετάβασή τους από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο διορισμού τους.

β. Στους μετατιθεμένους με αίτησή τους, εφόσον η μετάθεσή τους πραγματοποιείται πριν παρέλθουν τέσσερα (4) χρόνια από την προηγούμενη μετάθεση ή τοποθέτηση.

γ. Στους τοποθετούμενους με αίτησή τους, κατά την παράγραφο 9 του προηγούμενου άρθρου.

Σχετικό:  τα άρθρα 27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 του  άρθρου 2       Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94

Άρθρο 16

1. Οι αποχωρούντες από την υπηρεσία, εφόσον έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, καθώς και οι για λόγους υγείας απολυόμενοι, για τη μετάβαση από τον τόπο που υπηρετούσαν στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, δικαιούνται τα υπό του άρθρου 14 του παρόντος νόμου προβλεπόμενα έξοδα, με την προϋπόθεση ότι η φορτωτική ή άλλα επίσημα παραστατικά στοιχεία, που θα προσκομίσουν, καλύπτουν το ογδόντα τοις εκατό (80%) της δαπάνης που δικαιούνται.

2. Τα παραπάνω έξοδα δικαιούται επίσης τα μέλη οικογένειας των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων και κρατικών λειτουργών που απεβίωσαν, εφόσον η μετακίνησή τους, από τον τόπο της μόνιμης εγκατάστασής τους, πραγματοποιηθεί σε ανατρεπτική προθεσμία έξι (6) μηνών από το θάνατο του υπαλλήλου.

Σχετικό:  τα άρθρα 27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 του  άρθρου 2       Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Άρθρο 17
Δαπάνες μετακίνησης από και προς το εξωτερικό-Επίδομα αλλοδαπής

1. Στα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου πρόσωπα, που μεταβαίνουν με εντολή του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή για εκπαίδευση στο εξωτερικό, μέχρι τριάντα (30) ημέρες, καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης.

2. Για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών καταβάλλεται στους ανωτέρω επίδομα αλλοδαπής, σε ποσοστό επί του επιδόματος αλλοδαπής του Έλληνα πρέσβη της χώρας όπου υπηρετούν, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομικών, για τους πολιτικούς υπαλλήλους και με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών και Οικονομικών για τους στρατιωτικούς, με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις του άρθρου 20 του παρόντος νόμου.

Το ανωτέρω επίδομα αλλοδαπής καταβάλλεται με τις ίδιες προϋποθέσεις που χορηγείται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.

3. Τα έξοδα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καταβάλλονται και στο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό που έχει τοποθετηθεί στο εξωτερικό ή έχει μεταβεί για εκπαίδευση ή εκτέλεση υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών και μετακινείται με ειδική αποστολή ή για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαίδευση από τη μόνιμη έδρα στην ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού.

Οι αποστελλόμενοι για εκπαίδευση για διάστημα κάτω του έτους δικαιούνται έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης, εφόσον δεν καλύπτονται αυτά από το Φορέα Εκπαίδευσης, όταν μετακινούνται για λόγους εκπαίδευσης στην ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού.

4. Οι μετακινούμενοι από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και οι μετακινούμενοι εντός της ίδιας ή άλλης χώρας του εξωτερικού, μπορούν να χρησιμοποιούν το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο, δικό τους ή συζύγου και τους καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση, σύμφωνα προς τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου. Η αποζημίωση αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου και, σε περίπτωση που η διαδρομή αυτή δεν καλύπτεται από αεροπορική σύνδεση, τη δαπάνη του αντίστοιχου συγκοινωνιακού μέσου.

Ως ημέρες ταξιδίουδικαιολογούνται μόνο οι απαιτούμενες για τη μετακίνηση με αεροπορικό μέσο.

Όταν η μετακίνηση γίνεται με άλλο μέσο εκτός αεροπορικού ή με ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο, καταβάλλεται το αντίτιμο του εισιτηρίου του μεταφορικού μέσου του οποίου έγινε χρήση και ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του εισιτηρίου για μικροδαπάνεςταξιδίου.

5. Η εντολή μετακίνησης από και προς το εξωτερικό εκδίδεται με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό. Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής αναφέρεται στην απόφαση ή στην εντολή μετακίνησης.

Σχετικό:  παρ.3 άρθρ.10 Ν.3103/2003,ΦΕΚ Α 23/29.1.2003.

Σχετικό:  ΥΑ 8009/1/4-ιε/6.7-13.7.2004 (ΦΕΚ Β΄1052)

Σχετικό:Αποφ. Φ.010/ΑΔ.831002/       12.7-23.7.2004  (ΦΕΚ Β΄ 1125) του  Αρχηγού Γ.Ε.Α.,

6. Το ποσοστό του επιδόματος αλλοδαπής των παραγράφων 2 και 3  καταβάλλεται μειωμένο, κατά περίπτωση, ως εξής:

α) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση από  φορέα άλλον από εκείνον στον οποίον ανήκει ο μετακινούμενος,

β) κατά τριάντα τοις εκατό (30%), σε περίπτωση που παρέχεται δωρεάν  διανυκτέρευση και ημιδιατροφή από τον ως άνω φορέα,

γ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%), σε περίπτωση που παρέχεται δωρεάν  διανυκτέρευση και πλήρης διατροφή από τον προαναφερόμενο φορέα

Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρο 9 παρ.13 Ν.3833/2010,     ΦΕΚ Α 40/15.3.2010.

7. Το ανωτέρω επίδομα αλλοδαπής περικόπτεται κατά το ποσό της αποζημίωσης  ή αμοιβής που τυχόν καταβάλλεται από οποιονδήποτε άλλον φορέα ή πηγή κατά  την εκτέλεση υπηρεσίας στην αλλοδαπή.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρο 9 παρ.13 Ν.3833/2010,     ΦΕΚ Α 40/15.3.2010.

Σχετικό:  άρθρα 27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 του  άρθρου 2 Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94

Άρθρο 18
Κατηγορίες χωρών

1. Οι χώρες του εξωτερικού διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες για τον καθορισμό της ημερήσιας αποζημίωσης των μετακινουμένων σε αυτές :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α`

Αγιος Μαρίνος, Αίγυπτος, Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Αλγερία, Ανδόρα, Αργεντινή, Αρμενία, Αυστρία, Βατικανό, Βέλγιο, Βενεζουέλα, Βουλγαρία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Δανία, Δημοκρατία Κμερ, Ελβετία, Εσθονία, Ζαϊρ, Η.Π.Α., Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιορδανία, Ιράκ, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καζακστάν, Καναδάς, Κατάρ, Κίνα, Κορέα, Κούβα, Κουβέιτ, Κροατία,  Κύπρος,  Λάος, Λεσότο, Λεττονία, Λίβανος, Λιβύη, Λιθουανία, Λουξεμβούργο,  Μαδαγασκάρη,

Μαλαισία, Μαλβίδες, Μεξικό, Μονακό, Μπαχρέϊν, Μπούρμπα, Νέα Γιουγκοσλαβία,  Νιγηρία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ομάν, Ουγγαρία, Ουκρανία, Ουρουγουάη, Περού,  Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σλοβενία, Σενεγάλη,  Σιγκαπούρη, Σουδάν, Σουηδία, Συρία, Ταϋλάνδη, Τσεχία, Τουρκία, Υεμένη Βόρεια  και Νότια, Φιλιππίνες, Φιλανδία, Χιλή, Χογκ-Κογκ, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σκόπια, Λευκορωσία, Σλοβακία, Μολδαβία, Λιχτενστάιν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β`

Αιθιοπία, Αϊτή, Ακτή Ελεφαντοστούν, Αυστραλία, Βολιβία, Γουϊάνα, Γκαμπόν,  Γουατεμάλα, Γουϊνέα, Δομινικανική Δημοκρατία, Ελ Σαλβαδόρ, Ζάμπια,  Ζιμπάμπουε, Ινδία, Ινδονησία, Ιράν, Ισημερινός, Καμερούν, Κένυα, Κολομβία,  Κόστα Ρίκα, Λιβερία, Μαλί, Μάλτα, Μαλάουϊ, Μαρόκο, Μαυριτανία, Μαυρίκιος,  Μπαχάμες, Μπαρμπάδος, Μπουτάν, Νέα Ζηλανδία, Νεπάλ, Νικαράγουα,  Νοτιοαφρικανική Ενωση, Ονδούρα, Ουγκάντα, Πακιστάν, Παναμάς, Παραγουάη,  Ρουάντα, Σιέρα Λεόνε, Σρι Λάνκα, Τανζανία, Τζαμάϊκα, Τουμαντέ, Τυνησία,  Φίτζι.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ`

Όλες οι χώρες που δεν περιλαμβάνονται σε μιά από τις παραπάνω κατηγορίες.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών μπορεί να γίνει νέα κατάταξη των χωρών στις προβλεπόμενες από την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου κατηγορίες.

Σχετικό:  τα άρθρα 27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 του  άρθρου 2       Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94

Άρθρο 19
Ημερήσια αποζημίωση

1. Η Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καθορίζεται κατ` αποκοπή σε ΕΥΡΩ και καταβάλλεται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και της χώρας στην οποία μεταβαίνουν, με τις ακόλουθες διακρίσεις :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ

Α   Β     Γ   Α. Κατηγορία Ι άρθρου 4      α. Πρωθυπουργός, Πρόεδρος      της Βουλής και Αντιπρόεδροι      της Κυβέρνησης και της Βουλής          170  155   140      β. Υπουργοί, Αναπληρωτές      Υπουργοί και Υφυπουργοί                140  130   120      γ. Λοιποί της ιδίας κατηγορίας         110  100    90         Β. Κατηγορία ΙΙ : περίπτωση (α)           105   95    85      Κατηγορία ΙΙ : περίπτωση (β)            95   85    80

Γ. Κατηγορία ΙΙΙ : περίπτωση (α)           85   75    70      Κατηγορία ΙΙΙ : περίπτωση (β)           75   70    60

Δ. Κατηγορία IV                            70   60    50

2. Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών με βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α` ή Β`, όταν μεταβαίνουν στο εξωτερικό ως αρχηγοί τριμελών τουλάχιστον ειδικών αποστολών, καταβάλλεται η αποζημίωση της Κατηγορίας Ι περίπτωσης Αγ` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Οι ευρισκόμενοι με ειδική αποστολή στο εξωτερικό, στους οποίους καταβάλλεται Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού, όταν καλούνται να μεταβούν για εκτέλεση υπηρεσίας σε άλλη χώρα από αυτή που υπηρετούν, δικαιούνται την Ημερήσια αποζημίωση της χώρας, στην οποία μετακινούνται.

4. Η καθοριζόμενη με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ημερήσια αποζημίωση μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Σχετικό:  ΥΑ 8009/1/4-ιε/6.7-13.7.2004 (ΦΕΚ Β΄1052

Σχετικό:  τα άρθρα 27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 του  άρθρου 2       Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94

Άρθρο 20
Ημερήσια αποζημίωση ειδικών περιπτώσεων στρατιωτικών

1. Ειδικά για το προσωπικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπηρετεί στην Κύπρο, η αποζημίωση και τα λοιπά έξοδα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

2. Η Ημερήσια αποζημίωση κατά το άρθρο 19 καταβάλλεται στο στρατιωτικό προσωπικό που μεταβαίνει για στρατιωτικές αποστολές, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες, αυξημένης κατά ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%). Το πρόσθετο αυτό ποσοστό καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

3. Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί σε πολεμικά πλοία, καθώς και στο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό που επιβαίνει σε αυτά, ειδικά κατά τις ημέρες παραμονής του πλοίου σε λιμάνια του εξωτερικού, ανεξάρτητα εάν του παρέχεται κατάλυμα στην ξηρά, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καθοριζόμενη κατ` αποκοπή σε ΕΥΡΩ, ανάλογα με το βαθμό και την κατηγορία της χώρας στην οποία ελλιμενίζεται το πλοίο, ως εξής :

ΒΑΘΜΟΣ                          ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ                                          Α    Β    Γ

α. Αντιναύαρχος και αντίστοιχοι      Υποναύαρχος και αντίστοιχοι      Αρχιπλοίαρχος και αντίστοιχοι      Πλοίαρχος και αντίστοιχοι          80   70    60

β. Αντιπλοίαρχος και αντίστοιχοι      Διευθυντής-Ειδικοί Συνεργάτες      Σύμβουλοι                          70   60    50

γ. Πλωτάρχης και αντίστοιχοι      – Τμηματάρχης                      60   50    40

δ. Υποπλοίαρχος και αντίστοιχοι       50   40    35

ε. Ανθυποπλοίαρχος και αντίστοιχοι      -Λοιπό προσωπικό, Σημαιοφόρος      40   35    25

στ. Σ.Ε.Α.       Ανθυπασιστής       Ν. Δόκιμος                        35   25    20

ζ. Υπαξιωματικοί       Μαθητές                            25   20    15

η. Οπλίτες      (Ν/δίοποι)                         20   15    15

Κατά τις ημέρες που καταβάλλεται Ημερήσια αποζημίωση εσωτερικού.

4. Στους υπηρετούντες σε υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού, κατά τις ημέρες παραμονής του υποβρυχίου σε λιμάνια αλλοδαπής, καθώς και σε αυτούς που διανυκτερεύουν εκτός των πολεμικών πλοίων για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον δεν παρέχεται κατάλυμα, η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται στο διπλάσιο. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλονται έξοδα διανυκτέρευσης.

Στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, που επιβαίνει σε πολεμικά πλοία ξένων κρατών, κατά τη διάρκεια των εν πλω ασκήσεων, καταβάλλεται η καθοριζόμενη με την προηγούμενη παράγραφο αποζημίωση, η οποία αντιστοιχεί στην κατηγορία της χώρας, της οποίας τη σημαία φέρει το πλοίο.

Στο προσωπικό που υπηρετεί ή επιβαίνει στα πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, που συμμετέχουν καθ` οιονδήποτε τρόπο σε ειδικές αποστολές για επιχειρήσεις, οι οποίες καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καταβάλλεται η ανωτέρω αποζημίωση στο διπλάσιο για τις ημέρες παραμονής τους εκτός των ελληνικών θαλασσών.

5. Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

Σχετικό:  άρθρα 27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 του  άρθρου 2       Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94

Άρθρο 21
Προϋποθέσεις καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικού

1. Οι μετακινήσεις των αναφερόμενων στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου πραγματοποιούνται μετά από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου οργάνου. «Για το προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) οι μετακινήσεις  πραγματοποιούνται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εξουσιοδοτημένου από  αυτό οργάνου.»

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με τη παρ.2 του άρθρου 37 του Ν.4223/2013     (ΦΕΚ Α  287/31.12.2013)

Σχετικό:  Αποφ. Φ.010/ΑΔ.831002/       12.7-23.7.2004  (ΦΕΚ Β΄ 1125) του  Αρχηγού Γ.Ε.Α.,

2. Η Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεται από την ημέρα της αναχώρησης μέχρι και την ημέρα της επανόδου, ως εξής :

Α. Ολόκληρη

α. Για κάθε ημέρα παραμονής και διανυκτέρευσης στη χώρα μετάβασης.

β. Για την ημέρα μετάβασης (και επιστροφής).

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε άρθρο 9 παρ.14 Ν.3833/2010,ΦΕΚ Α  40/15.3.2010.

γ. Σε περίπτωση πρόσκλησης, όταν προσφέρεται από την ίδια ή άλλη πηγή, μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου και τα έξοδα διανυκτέρευσης.

Β. Συμπληρωματικό ποσό της δικαιούμενης ολόκληρης, σε περίπτωση καταβολής μέρους της αποζημίωσης αυτής από άλλη πηγή.

Γ. Μειωμένη κατά 30%

Όταν πραγματοποιείται μετακίνηση των υπηρετούντων στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή εκπαίδευση στην ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού και αυθημερόν επάνοδος στην έδρα τους.

Δ. Μειωμένη κατά 50%

α. Σε περίπτωση αυθημερόν μετάβασης και επιστροφής από την Ελλάδα στο εξωτερικό.

β. Σε περίπτωση που παρέχεται δωρεάν ημιδιατροφή ή διατροφή με μειωμένες τιμές.

Ε. Μειωμένη κατά 75%, σε περίπτωση μετακίνησης με πληρωμένα ή καλυμμένα όλα τα έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης, από φορέα άλλον από εκείνο στον οποίο ανήκει ο μετακινούμενος.

Σχετικό: άρθρα 27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 του  άρθρου 2       Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94

Άρθρο 22
Δαπάνες διανυκτέρευσης στο εξωτερικό

1. Σε όσους αποστέλλονται με ειδική αποστολή ή για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαίδευση στο εξωτερικό, καταβάλλονται τα έξοδα διαμονής στο ξενοδοχείο, τα οποία υπολογίζονται κατά κανόνα στο νόμισμα της χώρας μετάβασης, όταν αυτό εντάσσεται στην κατηγορία των σταθερών ισοτιμιών, άλλως σε ΕΥΡΩ.

2. Τα ξενοδοχεία στα οποία επιτρέπεται η διαμονή των κατά την προηγούμενη παράγραφο μετακινουμένων στο εξωτερικό, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσονται βάσει του άρθρου 4 του παρόντος, είναι τα εξής :

α. Σε ξενοδοχεία 5 αστέρων, οι της κατηγορίας Ια, καθώς και τα άτομα που συνοδεύουν αυτούς.

β. Σε ξενοδοχεία 4 αστέρων, οι της κατηγορίας Ιβ, Ιγ, Ιδ καθώς και της κατηγορίας ΙΙ.

γ. Σε ξενοδοχεία 3 αστέρων, οι της κατηγορίας ΙΙΙ και ΙV.

Ειδικά, προκειμένου περί μετακινήσεων σε χώρες, στις οποίες επικρατούν ειδικές συνθήκες διαβίωσης, επιτρέπεται η διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία κατηγορίας ανώτερης από εκείνη που δικαιούται ο μετακινούμενος, κατά τις προαναφερόμενες διακρίσεις.

Σχετικό: τα άρθρα 27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 του  άρθρου 2       Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94

Άρθρο 23
Δαπάνες μετάθεσης-τοποθέτησης-απόσπασης

1. Οι μετακινούμενοι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι, λόγω μετάθεσης ή τοποθέτησης ή απόσπασης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα ή από μια πόλη χώρας του εξωτερικού σε άλλη πόλη της ίδιας ή άλλης χώρας, οι αποσπώμενοι ή τοποθετούμενοι στο εξωτερικό σε πρεσβευτικές ή προξενικές διπλωματικές αρχές ή διεθνείς οργανισμούς, καθώς και οι αποστελλόμενοι για υπηρεσία ή με ειδική αποστολή ή εκπαίδευση, δικαιούνται :

α. Τα έξοδα μετακίνησης των ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους.

β. Τις δαπάνες μεταφοράς της οικοσκευής τους.

γ. Έξοδα πρώτης εγκατάστασης, τα οποία αντιστοιχούν σε ένα μηνιαίο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής.

2. Τα έξοδα μετακίνησης των μελών της οικογένειας, των κατά την προηγούμενη παράγραφο μετακινούμενων, καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής, αναγνωρίζονται, όταν η μετακίνηση των υπαλλήλων αυτών προβλέπεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Στους μετακινούμενους για μικρότερο χρονικό διάστημα, δεν καταβάλλονται οι δαπάνες αυτές.

Για όσους αποστέλλονται στο εξωτερικό για υπηρεσία ή με ειδική αποστολή, σε περίπτωση ανάκλησής τους, κατόπιν αιτήσεως ή με υπαιτιότητά τους, προ της συμπληρώσεως τριμήνου, τα έξοδα μετακίνησης των μελών της οικογένειάς τους, καθώς και η δαπάνη μεταφοράς της οικοσκευής, βαρύνουν τους ίδιους.

Στην περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας των υπαλλήλων δεν συνταξιδέψουν μαζί του, το αντίτιμο των εισιτηρίων τους βαρύνει το Δημόσιο, εφόσον αυτά μετακινούνται πριν από τη συμπλήρωση εξαμήνου από την ημερομηνία που μετακινήθηκε ο υπάλληλος.

3. Τα κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έξοδα, καταβάλλονται και για την επιστροφή στην Ελλάδα, των υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, οι οποίοι παραιτούνται ή απολύονται λόγω συνταξιοδότησης. Επίσης καταβάλλονται οι δαπάνες μεταφοράς της οικοσκευής του υπαλλήλου που απεβίωσε στο εξωτερικό, καθώς και τα έξοδα μετακίνησης για την επιστροφή των μελών της οικογένειάς του.

4. Μέλη οικογένειας του μετακινούμενου στο εξωτερικό υπαλλήλου, λόγω μετάθεσης, απόσπασης ή τοποθέτησης, για τα οποία δικαιούται έξοδα μετακίνησης όταν αυτά τον ακολουθούν στις ανωτέρω μετακινήσεις, είναι ο ή η σύζυγος και τα άγαμα τέκνα μέχρι είκοσι (20) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών, εφόσον τα τελευταία αποδεδειγμένα φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και τα τέκνα που είναι σωματικά ή πνευματικά ανίκανα για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος.

5. Για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 137 του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α`).

6. Οι μετακινούμενοι με επιβατικό αυτοκίνητο, δικό τους ή συζύγου καθ` όλη τη διάρκεια της διαδρομής ή τμήμα αυτής, δικαιούνται την αξία ενός αεροπορικού εισιτηρίου της αντίστοιχης διαδρομής της θέσης που δικαιούνται να ταξιδεύουν. Επιπλέον δικαιούνται το μισό της αξίας του ανωτέρω εισιτηρίου όταν συνοδεύονται από ένα μέλος της οικογένειάς τους, ολόκληρη δε την αξία όταν συνοδεύονται από περισσότερα του ενός μέλη.

7. Στις δαπάνες μεταφοράς της οικοσκευής περιλαμβάνονται το κόμιστρο, τα έξοδα συσκευασίας-αποσυσκευασίας, φορτώσεως – εκφορτώσεως, καθώς και οι δαπάνες ενδιάμεσων σταθμών.

Προκειμένου περί των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και τα ασφάλιστρα, αποθήκευτρα και υπέρβαρα, κατά τις ισχύουσες περί αυτών ειδικές διατάξεις.

8. Οικοσκευή θεωρείται το σύνολο του οικιακού εξοπλισμού, η επίπλωση, ο ρουχισμός και τα ατομικά είδη, εκτός από το αυτοκίνητο.

Το μέγιστο όριο κυβισμού της οικοσκευής που δικαιούνται να μεταφέρουν με δαπάνη του Δημοσίου οι μετακινούμενοι, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ανάλογα με το βαθμό, τη θέση, την τυχόν επίπλωση της κατοικίας στην οποία εγκαθίστανται και την οικογενειακή τους κατάσταση.

Προκειμένου για υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, για τον καθορισμό του ορίου αυτού απαιτείται και σύμπραξη του Υπουργού Εξωτερικών.

9. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 πρόσωπα, όταν μετακινούνται από μια πόλη του εξωτερικού σε άλλη, της ίδιας ή άλλης χώρας, δικαιούνται τις πραγματικές δαπάνες μεταφοράς της, κατά την προηγούμενη παράγραφο, οικοσκευής.

Το ύψος της δαπάνης εγκρίνεται από ειδική επιτροπή, ύστερα από αξιολόγηση τριών (3) τουλάχιστον προσφορών αναγνωρισμένων γραφείων ή εταιριών μεταφορών, που υποβάλλονται από τον ίδιο τον μετακινούμενο.

Στην επιτροπή αυτή μετέχουν δύο (2) υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών και ένας (1) υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τα μέλη της Επιτροπής, ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.

10. Η δαπάνη μεταφοράς της οικοσκευής εγκρίνεται, εάν η μεταφορά πραγματοποιηθεί, το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες, από την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα θέση του μετακινούμενου και προκειμένου περί απολυομένων ή παραιτουμένων, από την παράδοση υπηρεσίας.

Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τις δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής του υπαλλήλου που απεβίωσε στο εξωτερικό.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να εγκριθεί η δαπάνη μεταφοράς της οικοσκευής και μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών και πάντως όχι πέραν των δώδεκα (12) μηνών.

11. Σε περίπτωση μετακίνησης συζύγων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. στην ίδια πόλη, τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής καταβάλλονται μόνο στον ένα σύζυγο.

12. Για τους αποστελλόμενους στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαίδευση για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους και άνω του διμήνου δικαιολογείται σε βάρος του Δημοσίου δαπάνη υπερβάλλοντος βάρους αποσκευών, η οποία είναι ίση με το διπλάσιο του ορίου που δικαιολογεί δωρεάν η αεροπορική εταιρία, με την οποία μετακινείται ο υπάλληλος.

Σχετικό: τα άρθρα 27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 του  άρθρου 2 Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Άρθρο 24
Περιορισμός και έλεγχος δαπανών
Στο τέλος κάθε εξαμήνου οι οικονομικές υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. συντάσσουν απολογιστικές καταστάσεις δαπανών μετακίνησης των λειτουργιών, υπαλλήλων και λοιπών προσώπων, που μετακινούνται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από το φορέα που βαρύνουν οι δαπάνες αυτές, τις οποίες υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο τρόπος κατάρτισης και απεικόνισης των στοιχείων των απολογιστικών αυτών καταστάσεων, ο χρόνος υποβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία προς τούτο λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 25
Σε κάθε μέτοχο που απέκτησε μετοχές του Ο.Τ.Ε., κατά τη δημόσια εγγραφή που έλαβε χώρα στην Ελλάδα σύμφωνα με την αριθμ. 3223/21.10.1998 απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποίησης και εξακολουθεί να τις κατέχει τουλάχιστον επί έξι (6) μήνες από της ημερομηνίας υπογραφής των συμβάσεων αναδοχής, παρέχεται από τον Υπουργό Οικονομικών μία δωρεάν μετοχή ανά δέκα κατεχόμενες κατά τα ανωτέρω μετοχές και μέχρι εκατό συνολικά δωρεάν μετοχές ανά μέτοχο.

Οι δικαιούχοι των δωρεάν μετοχών απαλλάσσονται από οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο φόρο ή άλλη εισφορά υπέρ του Δημοσίου, ασφαλιστικών ταμείων ή τρίτων για την αξία των ως άνω μετοχών του Ο.Τ.Ε..

Άρθρο 26
Στο άρθρο 14 του ν. 2303/1995 “Πληρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω Τραπεζικού Συστήματος και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 80 Α`) προστίθεται νέα παρ. 2 ως κάτωθι :

“2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η διευθέτηση-εξόφληση κατά οποιονδήποτε τρόπο των απαιτήσεων του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (Ο.Α.Ε.) από την Ανώνυμη Εταιρία Ελληνικό Πυριτιδοποιείο και Καλυκοποιείο (Α.Ε.Ε.Π.-Κ.-ΠΥΡΚΑΛ) που προέρχονται από τόκους της απαίτησής του από τον Ο.Α.Ε. που μετοχοποιείται, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου υπέρ του Δημοσίου και τρίτων.

Άρθρο 27

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 60 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α`), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παράγραφο 1 άρθρου 12 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 Α`), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής :

“3. Οι λογαριασμοί του Δημοσίου, που λειτουργούν χωρίς τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, καταργούνται της 31η Δεκεμβρίου 1999. Τα τυχόν υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία των καταργούμενων λογαριασμών αποτελούν δημόσια περιουσία, τα δε χρηματικά υπόλοιπα αυτών κατατίθενται σε δημόσια οικονομική υπηρεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1999 και εμφανίζονται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού”.

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2433/1996, της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 2579/1998 και της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2628/1998, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυε ως εξής :

“Υποχρεώσεις πληρωτέες σε βάρος των καταργούμενων λογαριασμών που είχαν αναληφθεί ή αναλαμβάνονται εφεξής μπορεί να εξοφληθούν από το χρηματικό υπόλοιπο αυτών μέχρι την 31ή Δεκεμβρίου 1999″.

Άρθρο 28

1. Θεωρούνται έγκυρες και δεν θίγονται τα πάσης φύσεως δικαιώματα των κυρίων τους, μετοχές οι οποίες προήλθαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες είχαν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 1386/1983 (ΦΚΕ 107 Α`), δυνάμει υπουργικών αποφάσεων, κατ` εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 8 παρ. 8 και 10 παρ. 1 του ν. 1386/1983, όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους από τα άρθρα 47 και 49 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α`) και οι οποίες αποφάσεις κηρύχθηκαν ή αναγνωρίσθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση άκυρες, εφόσον :

α) Οι σχετικές με τις ανωτέρω αυξήσεις, τροποποιήσεις του καταστατικού έχουν εγκριθεί από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές εποπτείας.

β) Οι σχετικές εγκριτικές αποφάσεις του Υπουργού Εμπορίου ή του Νομάρχη έχουν δημοσιευθεί, σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία, στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και

γ) Οι ανωτέρω δημοσιευθείσες εγκριτικές αποφάσεις παραμένουν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Οι, κατά το χρόνο αυξήσεως του κεφαλαίου, μέτοχοι των ανωτέρω εταιρειών, καθώς και οι καθολικοί διάδοχοί τους, διατηρούν μόνον αξίωση πλήρους αποζημιώσεως κατά τις περί αδικοπραξιών διατάξεις για τις τυχόν ζημίες που υπέστησαν συνεπεία των ανωτέρω αυξήσεων.

Σχετικό:  υπ` αριθμ. 161/2010 απόφαση ΣΤΕ  (ΟΛΟΜ)

2. Η αγωγή αποζημίωσης στρέφεται αποκλειστικά κατά του Ελληνικού Δημοσίου, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης του νομικού προσώπου της εταιρείας την οποία αφορούν οι αυξήσεις κεφαλαίου, των μετόχων που απέκτησαν τις μετοχές των φυσικών προσώπων που καθ` οιονδήποτε τρόπο άσκησαν διοίκηση ή διαχείριση της εταιρείας μετά την υπαγωγή της στις ρυθμίσεις του ν. 1386/1983, καθώς και όσων απέκτησαν νομίμως περιουσιακά στοιχεία των ανωτέρω εταιρειών.

Η αγωγή, εφόσον δεν έχει ήδη ασκηθεί, ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την 31.12.1998 είτε εκκρεμούσε, ασκηθείσα από τα πρόσωπα του δευτέρου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, αίτηση ή προσφυγή ακυρώσεως ή αγωγή αναγνωρίσεως της ακυρότητας της αυξήσεως κεφαλαίου είτε είχε εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση με την οποία έγινε δεκτή τέτοια αίτηση ή προσφυγή ή αγωγή των ανωτέρω προσώπων.

3. Οι πιστωτές των εταιρειών, οι οποίοι απέκτησαν μετοχές που προήλθαν από τις, κατά τα ανωτέρω γενόμενες, αυξήσεις κεφαλαίου, ευθύνονται αναγωγικώς έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, επί της αποζημιώσεως της προηγούμενης παραγράφου και σε ποσοστό ίσο με την αναλογία των μετοχών που συνεπεία των αυξήσεων κεφαλαίου περιήλθαν στην κυριότητά τους, ανεξαρτήτως εάν οι ανωτέρω μετοχές έχουν μεταβιβασθεί σε τρίτους.

4. Απαιτήσεις του Δημοσίου κατά μελών διοικητικών συμβουλίων ή μετόχων πριν την υπαγωγή της εταιρείας στις ρυθμίσεις του ν. 1386/1983, οι οποίες απορρέουν από την προβλεπόμενη από το νόμο ατομική ή συλλογική ευθύνη τους ή από προσωπικές εγγυήσεις που παρασχέθηκαν από αυτούς υπέρ της εταιρείας, διατηρούνται και υπάγονται ως προς το χρόνο της παραγραφής τους στις ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 2362/1993 (ΦΕΚ 247 Α`).

Η παραγραφή αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί αίτηση ακυρώσεως, προσφυγή ή αγωγή με την οποία ζητείται η ακύρωση των υπουργικών αποφάσεων των άρθρων 8 παρ. 8 και 10 παρ. 1 του ν. 1386/1983 ή η αναγνώριση της ακυρότητας των αυξήσεων κεφαλαίου, καθώς και κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η αγωγή αποζημιώσεως της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου τραπεζικών ανωνύμων εταιρειών, που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής επιτροπείας μετά την 1.1.1982 δυνάμει του π.δ. 861/1975 (ΦΕΚ 275 Α`), οι οποίες έγιναν με πράξεις του προσωρινού επιτρόπου τους.

6. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος του το άρθρο 54 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α`) καταργείται αφότου ίσχυσε.

Άρθρο 29

1. Οι απαλλαγές που προβλέπονται από την παρ. 13 του άρθρου 46α του ν. 1892/1990, σε συνδυασμό με την παρ.16 του ίδιου άρθρου, περιλαμβάνουν και τη φορολογία εισοδήματος, εφαρμόζονται δε και στις πάσης φύσεως συμβάσεις που συνομολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 και κατά τη διαδικασία των άρθρων 6, 8 και 9 του ν. 2000/1991 και στις συνεπεία αυτών μεταβιβάσεις ακινήτων, κινητών, μετοχών ή πάσης φύσεως δικαιωμάτων, μεταγραφές και πάσης φύσεως πράξεις προς πραγμάτωσή τους, περιλαμβανομένης της συστάσεως και εγγραφής υποθήκης, της εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης και της συστάσεως ενεχύρου.

2. Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω συμβάσεων : (α) η μεταβίβαση ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών που δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο που κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή του, (β) αν για τη μεταβίβαση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων ή ολόκληρης της επιχείρησης ή των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων απαιτείται προηγούμενη άδεια ή έγκριση οποιασδήποτε αρχής ή η διενέργεια γνωστοποίησης ή τήρησης της διαδικασίας, η άδεια θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί και δεν απαιτείται γνωστοποίηση ή η τήρηση της σχετικής διαδικασίας, (γ) για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν εφαρμογή διατάξεις αναπτυξιακών νόμων που αναφέρονται σε περιορισμούς ή απαγορεύσεις ως προς τη δυνατότητα μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων που έχουν ενισχυθεί και στις κυρώσεις σε περίπτωση μεταβίβασής τους, (δ) δεν εφαρμόζονται κυρώσεις που έχουν επιβληθεί και τυχόν εκκρεμεί η εφαρμογή τους σε βάρος των δημόσιων φορέων όπως αυτοί ορίζονται στο ν. 2000/1991, για ενισχυθείσες από αναπτυξιακούς νόμους επενδύσεις τους λόγω παράβασης διατάξεων των εν λόγω νόμων ή όρων των αποφάσεων υπαγωγής στους νόμους αυτούς, (ε) επίσης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων ή οι όροι των αποφάσεων υπαγωγής των παραπάνω επενδύσεων στους αναπτυξιακούς νόμους, που προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του       Ν.2733/1999 (Α 155)

3. Η παρ. 23 του άρθρου 46α του ν. 1892/1990 εφαρμόζεται για τις πάσης φύσεως άδειες των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, των οποίων οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με την περίπτωση α` του άρθρου 5 του ν. 2000/1991, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται, μισθώνονται ή εξαγοράζονται τελικώς, σύμφωνα με τις περιπτώσεις δ`, ε` και στ` του άρθρου 5 του ν. 2000/1991.

4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 4η Φεβρουαρίου 1999.

Άρθρο 30

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό Οικονομικών υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, συμβάλλεται, χωρίς την τήρηση των διαδικασιών και προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 35 και 37 του διατάγματος της 26 Ιουνίου /10 Ιουλίου 1944 “Περί Κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου”, στη συμφωνία πιστωτών και της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.”, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του ν. 1892/1990 και συναινεί στη διαγραφή ή και ρύθμιση των απαιτήσεών του κατά της σχετικής πρότασης της Διϋπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποίησης του άρθρου 2 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α`), η οποία διατυπώνεται μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Δ16).

Με την παραπάνω συμφωνία οι πιστωτές μπορούν να ορίσουν εκπρόσωπό τους, καθορίζοντας ταυτόχρονα τα καθήκοντά του. Μετά την επικύρωση της συμφωνίας από το αρμόδιο Εφετείο, ο ορισθείς εκπρόσωπος εκπροσωπεί, στα πλαίσια των ανατεθέντων σε αυτόν καθηκόντων όλους τους πιστωτές, ακόμα και τους μη συμβεβλημένους, εκτελώντας στο όνομα και για λογαριασμό τους όλες τις αναγκαίες πράξεις υλοποίησης των όρων της παραπάνω συμφωνίας.

2. Οι πάσης φύσεως απαιτήσεις του Ι.Κ.Α. και των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών κατά της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.”, που υφίστανται κατά την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών της επιχείρησης και κατά το μέρος που δεν θα ικανοποιηθούν από το εισπραχθησόμενο τίμημα μεταβίβασης της επιχείρησης, σύμφωνα με τη συμφωνία του άρθρου 44 του ν. 1892/1990, αναλαμβάνονται και εξοφλούνται από το Δημόσιο.

3. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για την κάλυψη του συνόλου των συμβατικών υποχρεώσεων, δηλώσεων και εγγυήσεων που ανέλαβε ο Οργανισμός Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (Ο.Α.Ε.) Α.Ε., δυνάμει του με αριθμό 37219/18.12.1998 προσυμφώνου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδριανής-Δήμητρας Ζαφειροπούλου – Οικονοπούλου πώλησης των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.” που του ανήκουν.

4. Παρατείνεται από τη λήξη της και μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η άδεια λειτουργίας Φ14 – 8577/4038/16.7.1997 της Διεύθυνσης Βιομηχανίας της Νομαρχίας Αττικής των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.” στο εργοστάσιο Αθηνών.

5. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής των αποζημιώσεων των εργαζομένων στην εταιρεία με την επωνυμία “ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.” των οποίων η σχέση εργασίας καταγγέλλεται μέχρι τις 28.2.1999. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης, την οποία θα λάβουν λόγω απόλυσης οι αποχωρούντες από την επιχείρηση εργαζόμενοι.

6. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 4η Φεβρουαρίου 1999.

Άρθρο 31

1. Για το έτος 1999 και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2539/1997 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας γίνεται η κατανομή και τοποθέτηση των υπηρετούντων σε κάθε Δ.Ο.Υ. ελεγκτών εσόδων – εξόδων και εισπρακτόρων Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, ανάλογα με τις ανάγκες των δήμων και κοινοτήτων της περιοχής και καθορίζεται ο τρόπος παροχής της υπηρεσίας αυτών.

Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και ο τρόπος πληρωμής και ο επιμερισμός της δαπάνης για την πληρωμή των αποδοχών των ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α`) αντικαθίσταται ως εξής :

“5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, τα ποσά με τα οποία χρηματοδοτούνται έργα των Υποπρογραμμάτων 4 και 5, από 1ης Ιανουαρίου του έτους 1999 εγγράφονται στις Συλλογικές Αποφάσεις Εργων Περιφέρειας (Σ.Α.Ε.Π.). Για το Υποπρόγραμμα 3 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α`).

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να μεταφέρεται το αναγκαίο ποσό από τους πόρους της παρ. 4 του παρόντος άρθρου στο λογαριασμό του άρθρου 68 του ν. 3033/1954 (ΦΕΚ 258 Α`) που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων του Υποπρογράμματος 4”.

Σχετικό:  τα άρθρα 27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 του  άρθρου 2       Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32
Ειδικές ρυθμίσεις-Λογιστικές διατάξεις-Δικαιολογητικά

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Ειδικές ή διαφορετικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2594/1998 “περί οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ΦΕΚ 62 Α`) για τους υπαλλήλους του Υπουργείου αυτού εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Τα έξοδα διανυκτέρευσης των στρατιωτικών στο εξωτερικό μέχρι την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται με την αριθμ. 2019915/1211/0022/6.2.1992 (ΦΕΚ 185 Β`) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Κυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

3. Οι δαπάνες καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης, καθώς και των εξόδων μετακίνησης και λοιπών εξόδων, όπως ορίζονται με τον παρόντα νόμο για όλους τους μετακινούμενους σε κάθε περίπτωση, αποτελούν έξοδα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου εκδίδονται τα οικεία χρηματικά εντάλματα, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν.

4. Τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται για την πληρωμή δαπανών των μετακινούμενων στο εξωτερικό, εξοφλούνται ατελώς και απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

Επί της καταβαλλόμενης στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικού, καθώς και επί του επιδόματος αλλοδαπής ενεργούνται κρατήσεις υπέρ των οικείων ασφαλιστικών ταμείων, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί για κάθε ταμείο το πέντε τοις εκατό (5%), με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

5. Δεν αναγνωρίζεται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, για προσωπική αλληλογραφία ανωτάτων λειτουργών και λοιπών υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.), με εξαίρεση τις ατέλειες που έχουν θεσπιστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ζ` Ψηφίσματος του 1975 (ΦΕΚ 23 Α`), όπως αυτό ισχύει σήμερα.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων αποδεικνύεται η πραγματοποίηση των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο δαπανών και διενεργείται ο σχετικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

7. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα σχετικά θέματα εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις ισχύουσες αποφάσεις.

8. Λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νόμου αυτού ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 33
Κατάργηση διατάξεων-Έναρξη ισχύος

1. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 12 και 15 του Ν. 2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α`), καθώς και κάθε άλλη γενική ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτόν, με την επιφύλαξη της ισχύος των ειδικών διατάξεων που ρυθμίζουν τις μετακινήσεις στο εσωτερικό του στρατιωτικού γενικά προσωπικού.

2. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από 1.6.1999, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ      ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ    Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ     Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ                 Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ     Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ               Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                     Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 1999

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ