ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2681 ΦΕΚ Α` 15/5.2.1999

Κύρωση της Συμφωνίας τουριστικής συνεργασίας μεταξύτης Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία τουριστικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας, που υπογράφηκε στο Νέο Δελχί στις 13 Ιανουαρίου 1998, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής :

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας (αποκαλούμενες εφεξής “τα δύο Μέρη”),

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να διευρύνουν τους υφιστάμενους δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο Μερών και να προωθήσουν την καθιέρωση στενής συνεργασίας μεταξύ τους στον τομέα του τουρισμού,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

ΆΡΘΡΟ 1

Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν μέτρα για την προώθηση και αύξηση των τουριστικών ανταλλαγών μεταξύ τους και, γι` αυτόν το σκοπό, το κάθε Μέρος θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των επίσημων Τουριστικών Αρχών των δύο χωρών.

ΆΡΘΡΟ 2

Μέσα στα όρια που καθορίζονται από την εσωτερική τους νομοθεσία, τα δύο Μέρη θα ευνοήσουν :

(α) την αμοιβαία τουριστική προβολή και διαφήμιση,

(β) μέτρα για την απλοποίηση, όσο αυτό είναι δυνατόν, των διατυπώσεων

που απαιτούνται για τα ταξίδια,

(γ) την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την αντίστοιχη τουριστική βιομηχανία τους και τουριστικά αναπτυξιακά προγράμματα,

(δ) τη διερεύνηση των ευκαιριών για συνεργασία σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο αμοιβαίου ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη των τουριστικών σχέσεών τους.

ΆΡΘΡΟ 3

Τα δύο Μέρη θα διευκολύνουν την εισαγωγή και εξαγωγή υλικού και εντύπων που προορίζονται για τουριστική διαφήμιση απαλλαγμένων από δασμούς, σύμφωνα με το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο στη “Σύμβαση που αφορά δασμολογικές διευκολύνσεις για τον Τουρισμό” σχετικά με την εισαγωγή τουριστικών διαφημιστικών εντύπων και υλικού, που υπεγράφη στη Νέα Υόρκη την 4η Ιουνίου 1954, καθώς επίσης και σύμφωνα με την εσωτερική τους νομοθεσία για το θέμα αυτό.

ΆΡΘΡΟ 4

Τα δύο Μέρη, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία τους, θα διευκολύνουν και θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των ταξιδιωτικών τους γραφείων, των τουρ-οπερέιτορς, των αλυσίδων ξενοδοχείων, των αεροπορικών εταιρειών, των ναυτιλιακών εταιρειών και κάθε άλλης οργάνωσης ή επιχείρησης του τουριστικού τομέα, που μπορεί να προωθήσει την αμοιβαία τουριστική κίνηση μεταξύ των δύο χωρών.

Τα Μέρη θα διερευνήσουν τις δυνατότητες κοινής συνεργασίας στο χώρο των σιδηροδρομικών μεταφορών και του τουρισμού και, γι` αυτόν το σκοπό, θα ανταλλάξουν διαφημιστικό υλικό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και για το σιδηροδρομικό τους σύστημα, καθώς επίσης εμπειρίες και πληροφορίες σχετικά με θέματα τουρισμού με το τραίνο.

ΆΡΘΡΟ 5

Τα δύο Μέρη θα προωθούν και θα διευκολύνουν αμοιβαία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις δύο χώρες, τις επενδύσεις Ελλήνων ή Ινδών επιχειρηματιών, καθώς επίσης και μικτές επιχειρήσεις στους αντίστοιχους τουριστικούς τομείς τους.

ΆΡΘΡΟ 6

Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες για τους τουριστικούς τους πόρους, για την εμπειρία τους στον τομέα της διαχείρισης ξενοδοχείων ή άλλης μορφής τουριστικών καταλυμάτων, για τις κανονιστικές ρυθμίσεις και τη νομοθεσία που μπορεί να έχει το κάθε Μέρος όσον αφορά τις τουριστικές δραστηριότητες, καθώς και την προστασία και διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων σαν πόλων για την προσέλκυση τουριστών, για την οργάνωση της επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού που απασχολείται στον τουριστικό τομέα.

ΆΡΘΡΟ 7

Τα δύο Μέρη θα προβαίνουν σε τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων για το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του δυναμικού των τουριστικών αγορών στις δύο χώρες.

Τα δύο Μέρη συμφωνούν ότι οι παράμετροι που έχουν καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού για τη συλλογή και παρουσίαση των στατιστικών που αφορούν τον εσωτερικό και το διεθνή τουρισμό θα έχουν εφαρμογή για το σκοπό αυτόν.

ΆΡΘΡΟ 8

Τα δύο Μέρη θα μελετήσουν τη δυνατότητα ανταλλαγής εκπαιδευτών στον τομέα της τουριστικής επαγγελματικής κατάρτισης μεταξύ των αρμόδιων ιδρυμάτων, σχολών ή οργανισμών των δύο χωρών.

ΆΡΘΡΟ 9

Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν, όσο αυτό είναι δυνατόν, τη συνεργασία μεταξύ των ταξιδιωτικών τους γραφείων και άλλων ειδικευμένων φορέων, προκειμένου να προσελκύσουν και να προωθήσουν τα ταξίδια από τρίτες χώρες.

ΆΡΘΡΟ 10

Τα δύο Μέρη θα διευκολύνουν και θα βοηθήσουν το ένα το άλλο, σύμφωνα με την εσωτερική τους νομοθεσία και στη βάση της αμοιβαιότητας, στην περίπτωση που θα αποφασίσουν να ιδρύσουν ένα Εθνικό Γραφείο Τουριστικών Πληροφοριών, το οποίο δεν θα ασκεί εμπορικές δραστηριότητες, στην Ελληνική Δημοκρατία και στη Δημοκρατία της Ινδίας αντίστοιχα.

ΆΡΘΡΟ 11

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτής της Συμφωνίας, την προώθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της και την υποβολή συστάσεων προς τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές, τα δύο Μέρη θα σχηματίσουν μια Μικτή Επιτροπή που θα αποτελείται από ίσο αριθμό μελών από τα δύο Μέρη και στην οποία και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τουριστικού τομέα μπορούν επίσης να προσκληθούν να μετάσχουν, προκειμένου να βοηθήσουν στην υλοποίηση των σκοπών της Συμφωνίας.

Η Μικτή Επιτροπή θα συνέρχεται διαδοχικά στις δύο χώρες.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται σε τόπο και χρόνο που θα συμφωνείται από τα Μέρη.

ΆΡΘΡΟ 12

Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ προσωρινά την ημερομηνία της υπογραφής της από τα δύο Μέρη και οριστικά την ημερομηνία κατά την οποία και τα δύο Μέρη θα έχουν γνωστοποιήσει το ένα το άλλο, δια της διπλωματικής οδού, την ολοκλήρωση των νομικών διατυπώσεων που απαιτούνται σε κάθε χώρα για τη θέση σε εφαρμογή της Συμφωνίας.

Η Συμφωνία αυτή θα παραμείνει σε ισχύ επί μια περίοδο πέντε ετών και θα ανανεώνεται αυτόματα για διαδοχικές πενταετείς περιόδους, εκτός αν οποιοδήποτε από τα Μέρη εκφράσει την επιθυμία του να την τερματίσει με γραπτή γνωστοποίηση που θα απευθύνεται στο άλλο Μέρος, δια της διπλωματικής οδού, τρεις μήνες πριν από την εκπνοή κάθε πενταετούς περιόδου.

Σημ.: τέθηκε σε ισχύ την 11ην Ιουνίου 1999 (Ανακοιν. Υπ.Εξωτ. Φ 0544/9/ΑΣ 617/Μ.4794 ΦΕΚ Α 152/27.7.1999).

Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί οποτεδήποτε, εφόσον αυτό αποφασισθεί και συμφωνηθεί από τα Μέρη.

Ο τερματισμός αυτής της Συμφωνίας δεν θα επηρεάζει την εφαρμογή προγραμμάτων και έργων, που είχαν επισημοποιηθεί κατά το χρόνο κατά τον οποίο ήταν σε ισχύ, εκτός αν τα Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά.

Έγινε στο Νέο Δελχί τη 13η Ιανουαρίου 1998 σε δύο πρωτότυπα, το καθένα στην ελληνική, ινδική και αγγλική γλώσσα. Ολα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση απόκλισης ως προς την ερμηνεία θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

Εκ μέρους της Εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας της Ινδίας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(υπογραφή)(υπογραφή)

Θεόδωρος Πάγκαλος SrikantaKumarJena

Τα Πρωτόκολλα – Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 11 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, προσωρινά από την υπογραφή της και οριστικά από την πλήρωση των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου του άρθρου 12 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣΒ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 1999

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ