ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2679 ΦΕΚ Α` 13/5.2.1999

Κύρωση του Πρωτοκόλλου το οποίο τροποποιεί τα άρθρα 40, 41 και 65 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 19ης Ιουνίου 1990.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του     Συντάγματος, το Πρωτόκολλο το οποίο τροποποιεί τα άρθρα 40, 41 και 65     της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 19ης Ιουνίου 1990,     το οποίο υπογράφηκε στη Λισσαβόνα στις 24 Ιουνίου 1997 και του οποίου     το κείμενο σε πρωτότυπο στη ελληνική γλώσσα έχει ως εξής :

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 40, 41 ΚΑΙ 65 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ  ΣΕΝΓΚΕΝ ΤΗΣ 14ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1985, Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΕΝΓΚΕΝ ΣΤΙΣ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1990

Οι Κυβερνήσεις του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας,     της ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής δημοκρατίας,     του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής     Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των     Κάτω χωρών, της Αυστριακής Δημοκρατίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας,     της Φινλανδικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (εφεξής τα     “Συμβαλλόμενα Μέρη”), Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης Εφαρμογής της     Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985, η οποία υπεγράφη στο     Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990 (εφεξής η “Σύμβαση Σένγκεν”).

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο 141 της Σύμβασης Σένγκεν,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΤΙ, τα αρμόδια όργανα, αρχές και φορείς των Συμβαλλόμενων     Μερών, δυνάμει του άρθρου 40 παρ. 4 και 5, του άρθρου 41 παρ. 7 και του     άρθρου 65 παρ. 2 της Σύμβασης Σένγκεν, ορίζονται άμεσα στη Σύμβαση και     ότι, ως συνέπεια, οι μεταγενέστεροι ορισμοί που προκύπτουν από     τροποποιήσεις στη εσωτερική οργάνωση ενός Συμβαλλόμενου Μέρους     συνεπάγονται την τροποποίηση της Σύμβασης,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ, στο μέλλον, τέτοιων τροποποιήσεων της Σύμβασης     καθίσταται πρόσφορη η απλοποίηση της διαδικασίας αυτής, με την εφαρμογή     της αρχής ότι εναπόκειται σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος να ορίζει τα δικά     του όργανα, αρχές και φορείς, με την επιφύλαξη της αποδοχής του ορισμού     αυτού από τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη, όταν πρόκειται για όργανα στα     οποία ανατίθενται αποστολές στο έδαφος άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους,

Η ΘΕΣΠΙΣΗ της απλοποιημένης αυτής διαδικασίας ορισμού συνεπάγεται την     προσθήκη νέων παραγράφων στα άρθρα 40, 41 και 65 της Σύμβασης Σένγκεν,     τα οποία προβλέπουν τον ορισμό αρμόδιων υπαλλήλων, αρχών ή φορέων,

ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ :

Άρθρο 1

1. Στο άρθρο 40 παράγραφος 4 της Σύμβασης Σένγκεν προστίθεται η     κάτωθι παράγραφος :

“Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται να τροποποιούν τον ορισμό των οργάνων     τους. Ο ορισμός των οργάνων, ο οποίος ανακοινώνεται από το σχετικό     Συμβαλλόμενο Μέρος, επιβεβαιώνεται με δήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής     και τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός που έπεται της     δηλώσεως αυτής.”

2. Στο άρθρο 40 παράγραφος 5 της Σύμβασης Σένγκεν προστίθεται η     κάτωθι παράγραφος :

“Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται να τροποποιούν τον ορισμό των αρχών     τους. Ο ορισμός των αρχών, ο οποίος ανακοινώνεται από το σχετικό     Συμβαλλόμενο Μέρος λαμβάνεται υπόψη με δήλωση της Εκτελεστικής     Επιτροπής και τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός που     έπεται της δηλώσεως αυτής.”

3. Στο άρθρο 41 παράγραφος 7 της Σύμβασης Σένγκεν προστίθεται η     κάτωθι παράγραφος.

“Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται να τροποποιούν τον ορισμό των οργάνων     τους. Ο ορισμός των οργάνων, ο οποίος ανακοινώνεται από το σχετικό     Συμβαλλόμενο Μέρος, επιβεβαιώνεται με δήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής     και τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός που έπεται της     δηλώσεως αυτής.”

4. Στο άρθρο 65 παράγραφος 2 της ΣύμβασηςΣένγκεν προστίθεται η     κάτωθι παράγραφος :

“Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται να τροποποιούν τον ορισμό των αρμόδιων     Υπουργείων τους. Ο ορισμός του αρμόδιου Υπουργείου, ο οποίος     ανακοινώνεται από το σχετικό Συμβαλλόμενο Μέρος, λαμβάνεται υπόψη με     δήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής και τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα     του δευτέρου μηνός που έπεται της δηλώσεως αυτής.”

Άρθρο 2

1. Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται σε κύρωση, έγκριση ή αποδοχή. Τα     έγγραφα κυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής κατατίθενται στην Κυβέρνηση του     Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η οποία γνωστοποιεί την κατάθεση     αυτή σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

2. Το παρόν Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου     μηνός που έπεται της κατάθεσης του τελευταίου εγγράφου κυρώσεως,     εγκρίσεως ή αποδοχής.

3. Η κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου γνωστοποιεί     προς όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι πληρεξούσιοι, δεόντως     εξουσιοδοτημένα προς τούτο, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο.

Έγινε στη Λισσαβόνα, στις 24 Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά,     σε ένα μόνο αντίτυπο στη γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική,     ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική     γλώσσα, τα δε δέκα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθενται στο     αρχείο της Κυβερνήσεως του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, το οποίο     διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο σε καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

(υπογροφή)

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση της Αυστριακής Δημοκρατίας

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση της Φινλανδικής Δημοκρατίας

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σουηδίας

(υπογραφή)

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην     Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται, από την     πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της     Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ        ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ        ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                    ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ                 Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ                        ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ                  Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ                  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ                  Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ                 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ              ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δ. ΡΕΠΠΑΣ                       Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 1999

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ