ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ.2675 ΦΕΚ Α`295/ 31.12.1998

Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους του οικονομικού έτους 1997.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται ο Ισολογισμός του Κράτους του οικονομικού έτους 1997 ο οποίος έχει ως εξής:

Α` ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Δημόσιο Ταμείο Δρχ.477.379.922.985 Λογαριασμοί ΕνεργητικούΔημοσίου Ταμείου13.057.155.810.867 Αποτελέσματα Λογαριασμού Κρατικής Περιουσίας 30.287.247.194.820 Σύνολο  43.821.782.928.672

Λογαριασμοί Τάξεως

Δάνεια τα οποία καλύπτονται με την εγγύηση του Δημοσίου 2.286.494.340.359

Σύνολο Ενεργητικού   46.108.277.269.031

Β` ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Λογαριασμοί  Παθητικού Δημοσίου Ταμείου

4.781.964.016.941

Δημόσιο Χρέος            39.039.818.911.731

Σύνολο                       43.821.782.928.672

Λογαριασμοί Τάξεως

Εγγυήσεις του Δημοσίου για δάνεια τα οποία έχουν χορηγηθεί 2.286.494.340.359

Σύνολο Παθητικού                                                                     46.108.277.269.031

Το δημόσιο χρέος σε ξένο νόμισμα υπολογίσθηκε με τη μέση τιμή FIXING του δελτίου τιμών των ξένων νομισμάτων κατά την 31.12.1997.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ