ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2668 ΦΕΚ Α’ 282/18.12.1998

Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός – ορισμοί
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.1β ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4053/2012(ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012.

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και η θέσπιση κανόνων λειτουργίας του, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και να ρυθμιστεί η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις του έχουν την ακόλουθη έννοια :

α. Ταχυδρομικές υπηρεσίες : Οι βασικές και οι λοιπές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

β. Βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες : Οι υπηρεσίες περισυλλογής, διαλογής, μεταφοράς και διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων.

γ. Λοιπές ταχυδρομικές υπηρεσίες : Οι υπηρεσίες, που δεν ανήκουν στις βασικές ταχυδρομικές και έχουν σχέση, κυρίως, με ειδικής επείγουσας διαβίβασης αντικείμενα, παρακολουθούμενα από ειδικό σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού, με διαφημιστικά αντικείμενα χωρίς διεύθυνση, με την προετοιμασία των ταχυδρομικών αντικειμένων και την ανταλλαγή εγγράφων.

δ. Δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο : Το σύνολο της οργάνωσης και των, κάθε είδους, μέσων και προσώπων που χρησιμοποιεί ο φορέας παροχής της καθολικής υπηρεσίας και επιτρέπουν μεταξύ άλλων :

– την περισυλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων για τα οποία προβλέπεται υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας από τα σημεία πρόσβασης σε όλη την επικράτεια,

– τη μεταφορά και διεκπεραίωσή τους από το σημείο πρόσβασης στο ταχυδρομικό δίκτυο ως το κέντρο διανομής,

– τη διανομή τους στη διεύθυνση που αναγράφεται στο αντικείμενο.

ε. Σημεία πρόσβασης : Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των γραμματοκιβωτίων είτε σε δημόσιους χώρους είτε σε χώρους του φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας, όπου οι χρήστες μπορούν να καταθέτουν ταχυδρομικά αντικείμενα στο δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο.

στ. Περισυλλογή : Η συλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων από τα γραμματοκιβώτια.

ζ. Διανομή : Η διαδικασία που περιλαμβάνει τη διαλογή στο επιφορτισμένο με την οργάνωση της διανομής κέντρο, καθώς και την επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων στους παραλήπτες.

η. Ταχυδρομικό αντικείμενο : Αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη, αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή, στην οποία το αναλαμβάνει ο φορέας παροχής της καθολικής υπηρεσίας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν – πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας – βιβλία, κατάλογοι, εφημερίδες, περιοδικά, ταχυδρομικά δέματα μέχρι 20 χιλιογράμμων που περιέχουν εμπορεύματα – με ή χωρίς εμπορική αξία – καθώς και τα κείμενα που έχουν διαβιβασθεί μέσω της διαδικασίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη στιγμή που, υπό την τελική τους μορφή, εγκλείονται σε φάκελο προς επίδοση.

θ. Αντικείμενο αλληλογραφίας : Οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας υπό γραπτή μορφή, που μεταφέρεται και παραδίδεται στη διεύθυνση την οποία έχει αναγράψει ο αποστολέας στο ίδιο το αντικείμενο ή στη συσκευασία του. Τα βιβλία, οι κατάλογοι, οι εφημερίδες και τα περιοδικά δεν θεωρούνται αντικείμενα αλληλογραφίας.

ι. Συστημένη αποστολή : Υπηρεσία που συνίσταται στη, με κατ` αποκοπή, εγγύηση έναντι των κινδύνων κλοπής, απώλειας ή καταστροφής και η οποία παρέχει στον αποστολέα, εφόσον το ζητήσει, απόδειξη της κατάθεσης του ταχυδρομικού αντικειμένου και, ενδεχομένως, της επίδοσής του στον παραλήπτη.

ια. Αποστολή με δηλωμένη αξία : Η υπηρεσία που συνίσταται στην ασφάλιση του ταχυδρομικού αντικειμένου για την αξία που δηλώνεται από τον αποστολέα, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής.

ιβ. Διασυνοριακό ταχυδρομείο : Το ταχυδρομείο από ή προς άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης από ή προς τρίτη χώρα.

ιγ. Ανταλλαγή εγγράφων : Υπηρεσία που παρέχει τα μέσα και τις εγκαταστάσεις για την κατάθεση από τον αποστολέα και την παραλαβή από τον παραλήπτη, οι οποίοι είναι συνδρομητές της υπηρεσίας αυτής, των ταχυδρομικών τους αντικειμένων.

ιδ. Φορέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας : Ο φορέας ο επιφορτισμένος από το Ελληνικό Κράτος με την εξασφάλιση της παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

ιε. Άδεια : Ατομική πράξη από την οποία απορρέουν δικαιώματα και υποχρεώσεις που προσιδιάζουν στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις επιτρέπεται να παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες και η οποία έχει τη μορφή είτε γενικής είτε ειδικής άδειας.

ιστ. Καταληκτικά τέλη : Η αμοιβή του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη διανομή της εισερχόμενης διασυνοριακής αλληλογραφίας που αποτελείται από ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία αποστέλλονται από άλλο Κράτος-Μέλος ή από τρίτη χώρα.

ιζ. Αποστολέας : Κάθε πρόσωπο από το οποίο προέρχονται τα ταχυδρομικά αντικείμενα.

ιη. Χρήστης : Κάθε πρόσωπο, στο οποίο ως αποστολέα ή παραλήπτη παρέχεται ταχυδρομική υπηρεσία.

ιθ. Βασικές απαιτήσεις : Οι λόγοι γενικού συμφέροντος που μπορούν να οδηγήσουν στην επιβολή όρων σχετικών με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών χωρίς οικονομικό χαρακτήρα. Οι λόγοι αυτοί είναι : το απόρρητο της αλληλογραφίας, η ασφάλεια της λειτουργίας του δικτύου σε ό,τι αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών και, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, η προστασία του περιβάλλοντος, η χωροταξία και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την εμπιστευτικότητα των διαβιβαζόμενων ή αποθηκευόμενων πληροφοριών, καθώς και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

κ. Επιχείρηση : Κάθε φυσικό πρόσωπο και κάθε οργάνωση ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, που έχουν κερδοσκοπικό σκοπό. Στην έννοια της επιχείρησης εντάσσεται και κάθε δημόσιος οργανισμός που έχει δική του νομική προσωπικότητα ή εξαρτάται από αρχή που έχει νομική προσωπικότητα.

κα. Ταχυδρομική επιχείρηση : Κάθε επιχείρηση που παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες.

κβ. Τομέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών : Το σύνολο της οργάνωσης και των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς και όργανα και αφορούν τις βασικές και τις λοιπές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.1β ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4053/2012(ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012.

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε κάθε μορφής δραστηριότητα δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

2. Από τις διατάξεις του νόμου αυτού εξαιρούνται :

α. Τα αυτοτελή δίκτυα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

β. Η επίσημη αλληλογραφία του Ελληνικού ή άλλου κράτους, η οποία διακινείται μέσω διπλωματικών σάκων.

Άρθρο 3
Γενικές αρχές
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.1β ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4053/2012(ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012.

1. Η ανάπτυξη δραστηριότητας στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εξασφαλίζει στους χρήστες την απόλαυση του δικαιώματος καθολικής υπηρεσίας, όπως η υπηρεσία αυτή προσδιορίζεται στο επόμενο άρθρο.

2. Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών προϋποθέτει γενική ή ειδική άδεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και επόμενα του παρόντος και τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους.

Η ανάπτυξη δραστηριότητας στην Ελλάδα στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασκείται σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας και με τον όρο της αμοιβαιότητας τηρουμένων των υποχρεώσεων της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Η πρόσβαση και η χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι ελεύθερη, εφόσον τα ταχυδρομικά αντικείμενα πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Περιορισμοί στην πρόσβαση και τη χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών επιτρέπονται μόνο για τους ακόλουθους λόγους :

α. Ασφάλεια της λειτουργίας του ταχυδρομικού δικτύου και των απασχολούμενων στις ταχυδρομικές υπηρεσίες προσώπων.

β. Προστασία του απορρήτου της ταχυδρομικής επικοινωνίας.

4. Οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις υποχρεούνται :

α. Να παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες με τους όρους και τις προϋποθέσεις γενικής ή ειδικής άδειας.

β. Να τηρούν, κάτω από ανάλογες συνθήκες, τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των χρηστών.

γ. Να λειτουργούν εντός των πλαισίων και των αρχών προστασίας του υγιούς ανταγωνισμού.

δ. Να διασφαλίζουν το απόρρητο της ταχυδρομικής επικοινωνίας, να σέβονται την ιδιωτική ζωή των πολιτών και να διαφυλάττουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους. Στις υποχρεώσεις του εδαφίου αυτού υπόκειται και το προσωπικό των ταχυδρομικών επιχειρήσεων.

5. Σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης το Κράτος δύναται να θέτει υπό την άμεση ή έμμεση διοίκησή του τμήμα ή το σύνολο των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων οποιουδήποτε φορέα. Η λήψη του μέτρου αυτού και ο χρόνος διάρκειάς του αποφασίζεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α), ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στις περιπτώσεις αυτές ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να αναστείλει τη λειτουργία ορισμένων ταχυδρομικών επιχειρήσεων ή ορισμένων τμημάτων του ταχυδρομικού δικτύου ή την παροχή ορισμένων ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε άρθρ.1 παρ.44 Ν.3065/2002, ΦΕΚ Α 251.

Άρθρο 4
Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.1β ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4053/2012(ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012.

1. Στους χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το σημείο της ελληνικής επικράτειας, στο οποίο βρίσκονται, παρέχονται μονίμως και σε τιμές προσιτές, υπηρεσίες συγκεκριμένης ποιότητας.

2. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Το δικαίωμα εξασφαλίζεται :

α. Με τον καθορισμό της πυκνότητας των σημείων επαφής, πρόσβασης και περισυλλογής με βάση τις ανάγκες των χρηστών. β. Με την πραγματοποίηση μιας περισυλλογής και μιας κατ` οίκον διανομής για κάθε πρόσωπο για όλες τις εργάσιμες ημέρες και τουλάχιστον για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα-πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή γεωγραφικών συνθηκών, που αξιολογεί ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με απόφασή του καθορίζονται, κατά παρέκκλιση, οι προσήκουσες εγκαταστάσεις.

γ. Με την παροχή στους χρήστες ίδιων υπηρεσιών κάτω από συγκρίσιμες συνθήκες.

δ. Με την παροχή υπηρεσιών χωρίς διακρίσεις και ιδιαίτερα για λόγους πολιτικούς, θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς.

ε. Με την παροχή υπηρεσιών εξελισσόμενων ανάλογα με τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα, τις κοινωνικές συνθήκες και τις ανάγκες των χρηστών.

3. Το δικαίωμα των χρηστών για Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία δεν εμποδίζει το Κράτος να λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δημόσιου συμφέροντος που αφορούν ειδικότερα τη δημόσια ηθική, τη δημόσια ασφάλεια, τις έρευνες για εγκλήματα και τη δημόσια τάξη.

4. Η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία περιλαμβάνει :

α. Την περισυλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους έως 2 χιλιογράμμων.

β. Τη συλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή των ταχυδρομικών δεμάτων βάρους έως 20 χιλιογράμμων.

γ. Τις υπηρεσίες των συστημένων και των αποστολών με δηλωμένη αξία.

δ. Τα όρια βάρους των στοιχείων α` και β` της παρούσας παραγράφου μπορούν να μεταβάλλονται σε ειδικές περιπτώσεις με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Με όμοια απόφαση μπορεί να εγκρίνεται η δωρεάν παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης.

5. Η καθολική υπηρεσία που ορίζεται στο παρόν άρθρο περιλαμβάνει τόσο εθνικές όσο και διασυνοριακές υπηρεσίες.

6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), καθορίζονται :

α. Οι ποιοτικές προδιαγραφές υπό τις οποίες προσφέρεται η καθολική υπηρεσία από το φορέα παροχής της με βάση το είδος των ταχυδρομικών αντικειμένων, το χρόνο διεκπεραίωσής τους, καθώς και την αξιοπιστία και κανονικότητα των υπηρεσιών.

β. Ο τρόπος και οι διαδικασίες ελέγχου για τη διαπίστωση των επιπέδων ποιότητας και η δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων.

Άρθρο 5
Διασφάλιση καθολικής υπηρεσίας
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.1β ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4053/2012(ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012.

1.α. Για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας διατηρείται το αποκλειστικό δικαίωμα, στη συλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή των αντικειμένων αλληλογραφίας εσωτερικού, είτε με ταχύτερη διανομή είτε όχι, της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας(διασυνοριακό ταχυδρομείο) και του διαφημιστικού ταχυδρομείου. Από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού το όριο βάρους των αντικειμένων αλληλογραφίας για τα οποία διατηρείται η αποκλειστικότητα του φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας ανέρχεται σε 100 γραμμάρια.

Το ως άνω όριο βάρους δεν ισχύει αν η τιμή είναι ίση ή μεγαλύτερη του τριπλάσιου του δημόσιου τέλους για ένα αντικείμενο αλληλογραφίας της πρώτης βαθμίδας βάρους της ταχύτερης κατηγορίας.

β. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να ορίζονται διαφορετικά όρια βάρους και τιμής από τα ανωτέρω αναφερόμενα, στην περίπτωση δωρεάν παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται οι υπηρεσίες, καθώς και οι όροι της δωρεάν παροχής.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.1 άρθρ.1 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εναρμονίζονται τα αποκλειστικά δικαιώματα της παρούσας παραγράφου, που αφορούν στα ανώτατα όρια βάρους και τιμής, με την κοινοτική νομοθεσία.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.2 άρθρ.1 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

3. Η διάταξη της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται για :

α) αντικείμενα αλληλογραφίας που μεταφέρονται από τον ίδιο τον αποστολέα προς ιδίαν του χρήση ή από τρίτους που ενεργούν αποκλειστικά εξ ονόματος του αποστολέα,

β) αντικείμενα αλληλογραφίας που μεταφέρονται από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του αποστολέα στις πλησιέστερες εγκαταστάσεις του φορέα παροχής καθολικών υπηρεσιών για κατάθεση,

γ) αντικείμενα αλληλογραφίας που κατατίθενται από τον αποστολέα ή από τρίτο πρόσωπο που ενεργεί αποκλειστικά για λογαριασμό του, σε εγκαταστάσεις ανταλλαγής εγγράφων και παραλαμβάνονται από τον παραλήπτη ή από τρίτο πρόσωπο που ενεργεί αποκλειστικά για λογαριασμό του υπό την προϋπόθεση ότι ο αποστολέας και ο παραλήπτης χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία κατά τρόπο συνεχή ύστερα από σχετική σύμβαση,

δ) αντικείμενα που παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο από τις γραμματοθυρίδες του φορέα παροχής καθολικών υπηρεσιών για λογαριασμό του παραλήπτη και,

ε) υπηρεσιακή αλληλογραφία σιδηροδρομικών, ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εταιριών, εφόσον μεταφέρεται από τα ίδια μέσα της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Μεταφορώνκαι Επικοινωνιών
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.1β ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4053/2012(ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012.

1. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών ασκεί στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

α. Χαράσσει στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των κυβερνητικών συλλογικών οργάνων την εθνική πολιτική και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της.

β. Προτείνει στη Βουλή τα σχέδια νόμων και εκδίδει κάθε διάταξη κανονιστικού περιεχομένου ή συμπράττει στην έκδοσή τους σε θέματα του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

γ. Εκπροσωπεί την Ελλάδα στους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και αποτελεί την Εθνική Αρχή του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

δ. Ενισχύει την επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη της ταχυδρομικής υποδομής.

ε. Παρέχει κάθε συνδρομή στην Ε.Ε.Τ.Τ. για την εκπλήρωση της αποστολής της.

στ. Ασκεί εποπτεία στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ζ. Αναθέτει σε ορισμένο φορέα την άσκηση καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος νόμου και συνάπτει με το φορέα αυτόν το Συμβόλαιο Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του ίδιου άρθρου.

η. Ορίζει την πυκνότητα των σημείων επαφής και πρόσβασης του φορέα παροχής καθολικών υπηρεσιών.

θ. Ορίζει την ελάχιστη συχνότητα περισυλλογής και διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων.

ι. Εγκρίνει τυχόν εξαιρέσεις ως προς τη συχνότητα της περισυλλογής, διανομής και τις τυχόν παρεκκλίσεις από την υποχρέωση για κατ` οίκον διανομή.

ια. Καθορίζει τις μεταβολές των ορίων βάρους της καθολικής υπηρεσίας.

ιβ. Ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του φορέα παροχής των καθολικών υπηρεσιών.

ιγ. Καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας και τις εξαιρέσεις από αυτές.

Σημ.: όπως το εδάφ. ιδ` ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 28 Ν.3185/2003,ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

ιε. Επιβάλλει για τη διασφάλιση των βασικών απαιτήσεων όρους σχετικά με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

ιστ. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από ισχύουσες διατάξεις.

ιζ. Εκδίδει Κανονισμό, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περί διαδικασιών επίλυσης από την Ε.Ε.Τ.Τ., διαφορών που αναφύονται μεταξύ του Δημοσίου και των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, μεταξύ των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, μεταξύ των τελευταίων και των χρηστών, καθώς και περί διαδικασιών εξέτασης παραπόνων των χρηστών.

ιη. Εκδίδει Κανονισμό, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περί ελέγχου και διαδικασίας ελέγχου της διασφάλισης των αποκλειστικών δικαιωμάτων του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

ιθ. Εκδίδει Κανονισμό, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 2τουάρθρου 17.

Κ; Καθορίζει τις μεταβολές του ορίου βάρους και τιμής των αποκλειστικών υπηρεσιών του φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας.

Σημ.: όπως τα εδάφια ιζ`- κ` προστέθηκαν με το άρθρ.2 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

2. Τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του επικουρεί η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών.

Άρθρο 7
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιώνκαι Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.1β ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4053/2012(ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012.

1. Η Ε. Ε. Τ. Τ. αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών .

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  παρ.1 με την παρ.1 άρθρ.3 Ν.3185/2003,ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

3. Το στοιχείο Δα της παραγράφου 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 2246/1994, που αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 2366/1995, αντικαθίσταται ως εξής :

“Δ. α) Για τη στελέχωση της Ε.Ε.Τ.Τ. συνιστώνται συνολικά εβδομήντα (70) οργανικές θέσεις, από τις οποίες οι είκοσι (20) είναι θέσεις μόνιμου προσωπικού και οι πενήντα (50) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες δεν είναι ασυμβίβαστες με τη δικηγορία.

Ως προσόντα πρόσληψης για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παράγραφος 2 του ν. 1943/1991 με επιστημονική ειδίκευση στο αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ.

Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις γίνεται με έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, δίχως να εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 236/1994, όπως ισχύει κάθε φορά. Για τις προσλήψεις αυτές εφαρμόζεται η διαδικασία της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2527/1997

 

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 28 Ν.3185/2003,ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

4. Στις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ., όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 2246/1994 για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, προστίθενται και οι ακόλουθες για τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών :

α. Μελετά και επεξεργάζεται θέματα του τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών που της αναθέτει ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις.

β. Απευθύνει, αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτημα της αρμόδιας ελληνικής αρχής ή αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτου, οδηγίες ή συστάσεις σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για θέματα που ανήκουν στην αποκλειστική της αρμοδιότητα.

γ. Εξετάζει και αναλύει, αυτεπάγγελτα ή μετά από εντολή του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, τις βασικές τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους λειτουργίας ταχυδρομικών υπηρεσιών και εισηγείται στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών τη λήψη – των κατά περίπτωση – ενδεικνυόμενων μέτρων για την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία και ανάπτυξη της ταχυδρομικής αγοράς.

δ. Γνωστοποιεί προς το κοινό, με κάθε πρόσφορο μέσο δημοσιότητας, τις απόψεις της για κάθε ζήτημα που προάγει το έργο και την αποστολή της, καθώς και την ανάπτυξη, εν γένει, του τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

ε. Καταρτίζει με αποφάσεις της που εγκρίνονται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών :

– τους κώδικες δεοντολογίας που διέπουν την άσκηση των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων,

– τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να αρνηθεί την έγκριση μόνο για λόγους νομιμότητας.

στ. Γνωμοδοτεί κατά την έκδοση ή τροποποίηση κάθε κανονιστικής πράξης με την  οποία ρυθμίζονται:

-Η εγκατάσταση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου, η ανάπτυξη των ταχυδρομικών υπηρεσιών και η ποιότητα των παρεχόμενων  ταχυδρομικών υπηρεσιών.

-Οι διαδικασίες εξέτασης παραπόνων των χρηστών, επίλυσης διαφορών που αναφύονται μεταξύ του Δημοσίου και των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, μεταξύ τους, καθώς και μεταξύ αυτών και των χρηστών.

Σημ.: όπως το εδάφιο στ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 άρθρ.3 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

ζ. Εγγράφει τις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του παρόντος στα τηρούμενα από αυτή μητρώα.

η. Χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί, αναστέλλει, παρατείνει και ανακαλεί τις ειδικές άδειες, εγκρίνει δε την εκμίσθωση, παραχώρηση χρήσης, μεταβίβαση ή συνεκμετάλλευση αυτών.

θ. Εγκρίνει το λογιστικό σύστημα και ελέγχει την τήρηση χωριστού λογαριασμού από κάθε επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες υπό καθεστώς ειδικής άδειας για τις υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της άδειας αυτής, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 6 και 7 του άρθρου 17.

-Εκδίδει Κανονισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικά με τον προσδιορισμό αντικειμενικών τρόπων κοστολόγησης, οι οποίοι εφαρμόζονται στο εσωτερικό λογιστικό σύστημα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

-Δημοσιεύει σε τακτά διαστήματα σχετική δήλωση για τη συμμόρφωση του λογιστικού συστήματος του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας προς την κοινοτική νομοθεσία.

-Τηρεί λεπτομερή στοιχεία για το σύστημα αυτό και τα αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αίτησή της.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.3 άρθρ.3Ν.3185/2003,ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

ι. Ανακοινώνει τις προδιαγραφές ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας και τις κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ια. Διασφαλίζει τη διενέργεια αντικειμενικού ελέγχου της ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας και φροντίζει για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του.

ιβ. Μεριμνά ώστε οι διαδικασίες διερεύνησης των παραπόνων των χρηστών να είναι διαφανείς, απλές και ανέξοδες ιδιαίτερα στις περιπτώσεις απώλειας, κλοπής, φθοράς ή μη τήρησης των ποιοτικών προδιαγραφών της ταχυδρομικής υπηρεσίας, εξασφαλίζει τη δίκαιη και ταχεία επίλυση των διαφορών και προβλέπει, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, την καθιέρωση συστήματος επιστροφής χρημάτων ή και αποζημίωσης.

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του χρήστη, αυτός μπορεί να απευθύνεται στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία καλεί τα μέρη σε υποχρεωτική ακρόαση για την εξεύρεση λύσης. Μετά την πάροδο τριμήνου από την υποβολή της αίτησης ή αν η διαδικασία ακρόασης αποβεί εν τω μεταξύ άγονη, καθένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη δικαιούται να προσφύγει για την επίλυση της διαφοράς στα αρμόδια δικαστήρια. Η διαδικασία ακρόασης δεν εμποδίζει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων από τα αρμόδια δικαστήρια.

ιγ. Προσφέρει τις υπηρεσίες της προς επίλυση διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των ταχυδρομικών επιχειρήσεων αφ` ενός και μεταξύ αυτών και του Δημοσίου ή των χρηστών αφ` ετέρου και αφορούν την εθνική και κοινοτική νομοθεσία κατά την άσκηση των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

ιδ. Ασκεί διαιτηκές αρμοδιότητες προς επίλυση διαφορών μεταξύ ταχυδρομικών επιχειρήσεων, βάσει συνυποσχετικού διαιτησίας επί θεμάτων που ανάγονται στην εφαρμογή του νόμου αυτού.

ιε. Ασκεί τις ακόλουθες ελεγκτικές αρμοδιότητες:

-Ελέγχει την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητά στην περίπτωση αυτή τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή να παραπέμπει σε αυτήν το θέμα.

-Ελέγχει την προσβολή, από άλλες ταχυδρομικές επιχειρήσεις, των αποκλειστικών

δικαιωμάτων του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Ε.Τ.Τ. καλεί την ταχυδρομική επιχείρηση να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις

της μέσα σε επτά (7) ημέρες, από τη σχετική καταγγελία.

-Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που θέτουν τους κανόνες τιμολόγησης των παρεχόμενων καθολικών υπηρεσιών και της προστασίας των δικαιωμάτων των χρηστών.

-Ελέγχει εάν οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τους όρους της άδειας που τους χορηγήθηκε και αν εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στο μητρώο.

Εάν η Ε.Ε. Τ.Τ., κατά την άσκηση των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων, διαπιστώσει

την τέλεση πράξεων ή παραλείψεων, ο έλεγχος των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων διοικητικών αρχών ή στη δικαιοδοσία δικαστικής αρχής, παραπέμπει τις υποθέσεις αυτές στις αρμόδιες αρχές.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.4 άρθρ.3 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

ιστ. Μετά από καταγγελία της αρμόδιας αρχής ή τρίτων ή και αυτεπαγγέλτως, καλεί όσους παραβαίνουν τους κανόνες άσκησης ταχυδρομικών δραστηριοτήτων να συμμορφωθούν προς τους κανόνες αυτούς κα επιβάλλει τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περιπτώσεις α` και β` του άρθρου 25 του παρόντος νόμου.

5. Προκειμένου να ασκηθούν οι ανωτέρω αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. προς επιβολή κυρώσεων, το προσωπικό της ενεργεί, κατ` εντολή του Προέδρου της και διαθέτει, για τη συλλογή στοιχείων και τη διεξαγωγή ερευνών, τα δικαιώματα που προβλέπονται στο ν. 703/1977, όπως εκάστοτε ισχύει. Τα πρόσωπα αυτά έχουν το δικαίωμα, προς διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος νόμου, να ελέγχουν τα προβλεπόμενα από το π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων και οργανισμών, αποκλειόμενης της κατάσχεσης ή παραλαβής τους, καθώς και πάσης φύσεως λοιπά βιβλία, στοιχεία και έγγραφα αυτών, να ενεργούν έρευνες στο γραφείο και τις λοιπές εγκαταστάσεις τους, να λαμβάνουν ένορκες ή ανωμοτί, κατά την κρίση τους, καταθέσεις, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του ν. 2065/1992 και των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 85 του ν. 2238/1994 ισχύουν ανάλογα και για το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ.. Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και Κυρώσεις του ν. 703/1977, όπως ισχύει, εφαρμόζονται και σε περίπτωση άρνησης παροχής στοιχείων, παρεμπόδισης ή δυσχέρανσης του έργου της Ε.Ε.Τ.Τ., με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κυρώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο.

6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται το είδος και η διαδικασία διενέργειας ερευνών ή άλλων ελεγκτικών πράξεων, στις οποίες μπορεί να προσφεύγει για τη διαπίστωση παραβάσεων του παρόντος νόμου, η διαδικασία ακροάσεων ενώπιον των οργάνων της προς τον ίδιο σκοπό, τα άμεσα ή επείγοντα μέτρα, τα οποία μπορεί να λαμβάνει στις περιπτώσεις αυτές για τη διαφύλαξη της ομαλής λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της.

Άρθρο 8
Συγκρότηση Ε.Ε.Τ.Τ.
Σημ.: όπως το άρθρο 8 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 28 Ν.3185/2003,ΦΕΚ Α 229/26.9.2003 και ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.1β ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4053/2012(ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012.

1. Το στοιχείο Α` της παραγράφου 5 του άρθρου δεύτερου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως :

“Α. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συγκροτείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και διακρίνονται για το ήθος, την επιστημονικής τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται μεταξύ των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. ο Πρόεδρος και δύο Αντιπρόεδροι, ο ένας εκ των οποίων είναι αρμόδιος για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ο άλλος για τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η θέση Αναπληρωτή Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ. καταργείται”.

2. Το στοιχείο Β` της παραγράφου 6 του άρθρου δεύτερου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως :

“Β. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι κρατικοί λειτουργοί πλήρους απασχόλησης, η δε ιδιότητά τους αυτή είναι ασυμβίβαστη με την ταυτόχρονη άσκηση οποιουδήποτε άλλου έμμισθου δημόσιου ή ιδιωτικού λειτουργήματος στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών”.

3. Για τη συμπλήρωση της εννεαμελούς σύνθεσής της διορίζονται στην Ε.Ε.Τ.Τ., κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, δύο (2) νέα μέλη. Η θητεία των μελών αυτών λήγει ταυτόχρονα με τη λήξη της θητείας των επτά (7) υπολοίπων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι εκ των μελών της δύο Αντιπρόεδροι της Ε.Ε.Τ.Τ..

4. Το στοιχείο Γ` της παραγράφου 6 του άρθρου δεύτερου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως :

“Γ. Στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους και στα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., στο προσωπικό της, καθώς και στο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών απαγορεύεται ο άμεσος ή έμμεσος προσπορισμός οποιουδήποτε οφέλους από τηλεπικοινωνιακές, ταχυδρομικές επιχειρήσεις ή από τρίτους που επηρεάζονται από τη δραστηριότητά τους. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα υπόλοιπα μέλη απαγορεύεται να καταστούν εταίροι, μέτοχοι, να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί σύμβουλοι ή μελετητές ατομικής ή άλλης επιχείρησης, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών”.

5. Το στοιχείο Ε` της παραγράφου 6 του άρθρου δεύτερου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως :

“Ε. Η αποζημίωση του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των υπόλοιπων μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών”.

6. Το στοιχείο Γ` της παραγράφου 7 του άρθρου δεύτερου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως :

“Γ. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή ο αρμόδιος για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (τηλεπικοινωνιών ή τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών) Αντιπρόεδρος, που ορίζεται και ως εισηγητής και τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία”.

7. Εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου η Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών το νέο κανονισμό λειτουργίας της.

Άρθρο 9
Διάρθρωση Ε.Ε.Τ.Τ.
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.1β ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4053/2012(ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012.

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών τροποποιείται και συμπληρώνεται το π.δ. 269/1997 (ΦΕΚ 194 Α`), για να καλύψει και τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

2. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού αυτού διατάγματος οι οργανικές μονάδες που συστήθηκαν με το π.δ. 269/1997 καλύπτουν και τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Άρθρο 10
Έσοδα – Οικονομική Διαχείριση της Ε.Ε.Τ.Τ.
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.1β ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4053/2012(ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012.

1. Το στοιχείο Η` της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως :

“Η διαχείριση των εσόδων της προηγούμενης παραγράφου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών διέπεται από τις διατάξεις “Περί Δημόσιου Λογιστικού” και πραγματοποιείται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο οποίος με αποφάσεις του τα διαθέτει για :

α. την απαιτούμενη τηλεπικοινωνιακή και ταχυδρομική υποδομή της χώρας, ιδιαίτερα στις περιοχές που δεν υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον,

β. την ανάθεση εκπόνησης μελετών για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών,

γ. την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση της εξειδικευμένης υποδομής για τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών,

δ. την έρευνα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών,

ε. τη συμμετοχή σε συνόδους διεθνών επιτροπών και συνέδρια σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες και τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και την οργάνωση τέτοιων συνόδων ή συνεδρίων στην Ελλάδα.

Σημ.: όπως η παρ. 1 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 28 Ν.3185/2003,ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

2. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 2246/1994 προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία :

“Ι. Σε όλες τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις επιβάλλονται εφάπαξ τέλος και ετήσια τέλη. Η επιβολή αυτών δεν επιτρέπεται να οδηγεί στη δημιουργία ανισοτήτων και/ή να υπονομεύει τον ανταγωνισμό.

ΙΑ. Τα μέλη αυτά κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ. για τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών σε τραπεζικό ίδρυμα που λειτουργεί στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Τ..

ΙΒ. Στην Ε.Ε.Τ.Τ. περιέρχονται και αποδίδονται απευθείας ως έσοδα τέλη από τη χορήγηση αδειών, την εγγραφή στα μητρώα επιχειρήσεων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και κάθε άλλο ποσό, το οποίο εισπράττεται με κάθε νόμιμη διαδικασία ως χρηματική ποινή, διοικητικό πρόστιμο ή προϊόν δήμευσης σε σχέση με την άσκηση των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 11
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.1β ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4053/2012(ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012.

1. Συνιστάται Επιτροπή Φορέων και Χρηστών για την παροχή γνωμοδοτήσεων προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικών με την ανάπτυξη των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζονται οι εκπρόσωποι των φορέων και χρηστών που μετέχουν στην Επιτροπή, οι κανόνες λειτουργίας της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΣΚΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 12
Γενική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών
Σημ.: όπως το άρθρο 12 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ. 4 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003 και ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.1β ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4053/2012(ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 του παρόντος, επιτρέπεται σε επιχειρήσεις η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μετά την εγγραφή τους στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ..

Για την εγγραφή απαιτείται:

α. Δήλωση της επιχείρησης, στην οποία περιλαμβάνονται:

-Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας και, στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, καθώς και τα στοιχεία όσων ασκούν τη διοίκηση της επιχείρησης.

-Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, την προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να πληρούν οι νόμιμοι εκπρόσωποι, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση της επιχείρησης.

-Το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η γεωγραφική περιοχή παροχής της.

-Το ταχυδρομικό δίκτυο της επιχείρησης…

-Η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος ή το σήμα ή άλλο διακριτικό γνώρισμα της ταχυδρομικής επιχείρησης, που αποτυπώνονται ή προσαρτώνται στο ταχυδρομικό αντικείμενο.

-Προσδιορισμός του χρόνου για τον οποίο ζητείται η γενική άδεια.

-Η διασφάλιση των βασικών απαιτήσεων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούται η επαγγελματική ικανότητα του φυσικού προσώπου, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή των φυσικών προσώπων που διευθύνουν την επιχείρηση, σε περίπτωση νομικού προσώπου. Η επαγγελματική ικανότητα συνίσταται στην κατοχή γνώσεων που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση επαρκούς ποιοτικού επιπέδου στις παρεχόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρούται, εφόσον τα φυσικά πρόσωπα είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου της ημεδαπής ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής.

γ. Υποβολή του Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.),σύμφωνα με το άρθρο 18.

δ. Καταβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 10 τελών.

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στην εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της Δήλωσης της ανωτέρω παραγράφου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Η εγγραφή αυτή επέχει θέση γενικής άδειας. Σε περίπτωση μη πλήρωσης κάποιου από τους όρους της ως άνω Δήλωσης, η Ε.Ε.Τ.Τ. απορρίπτει τη δήλωση και αιτιολογεί την απόφασή της. Εφόσον οι δικαιούχοι των αδειών δεν παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες έλαβαν τις άδειες για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών αυτές ανακαλούνται

3. Σε περίπτωση που προκύπτει αμφιβολία ως προς την υπαγωγή των αιτούμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών στο καθεστώς των γενικών ή ειδικών αδειών, η Ε.Ε.Τ.Τ., με απόφασή της που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) εβδομάδες από την παραλαβή της σχετικής Δήλωσης, θέτει προσωρινούς όρους παροχής και επιτρέπει την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών ή απορρίπτει προσωρινά τη Δήλωση και ενημερώνει τον αιτούντα για τους λόγους της απόρριψης. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Ε.Ε.Τ.Τ., με νέα απόφασή της, καθορίζει τους οριστικούς όρους παροχής των υπηρεσιών ή απορρίπτει οριστικά τη Δήλωση, αιτιολογώντας την απόφασή της.

4. Η ταχυδρομική επιχείρηση ενημερώνει αμέσως την Ε.Ε.Τ.Τ. για κάθε μεταβολή των στοιχείων που περιέχονται στη Δήλωσή της. Οι δηλωθείσες μεταβολές καταχωρίζονται στο τηρούμενο από την Ε.Ε.Τ.Τ. Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων.

5. Με Κανονισμό που εκδίδει η Ε.Ε. Τ. Τ. και ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται οι κατηγορίες των γενικών αδειών, ο τρόπος καταβολής των τελών για την εγγραφή στο Μητρώο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τις γενικές άδειες.

Άρθρο 13
Ειδική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών
Σημ.: όπως το άρθρο 13 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ.5 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003 και ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.1β ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4053/2012(ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012.

1. Για την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 4 του άρθρου 4 απαιτείται ειδική άδεια.

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 19, οι ειδικές άδειες χορηγούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ..

3. Οι ειδικές άδειες χορηγούνται μέσα σε έξι (6) εβδομάδες από την υποβολή αίτησης με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εκ μέρους της ταχυδρομικής επιχείρησης στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Εφόσον οι δικαιούχοι των αδειών δεν παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες έλαβαν τις άδειες για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών αυτές ανακαλούνται

4. Για τη χορήγηση των ειδικών αδειών υποβάλλονται τα ακόλουθα:

α. Αίτηση της επιχείρησης, στην οποία περιλαμβάνονται:

-Στην περίπτωση φυσικού προσώπου τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας και στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, καθώς και τα στοιχεία όσων ασκούν τη διοίκηση της επιχείρησης.

-Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ούτε έχει παραπεμφθεί τελεσίδικα με βούλευμα για κακούργημα.

Επί προσωπικών εταιριών, την προϋπόθεση αυτή πρέπει να πληρούν όλοι οι εταίροι, επί ανώνυμης δε εταιρίας και εταιρίας περιορισμένης ευθύνης όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., καθώς και τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα διοίκησης και ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.

-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούται η επαγγελματική ικανότητα του φυσικού προσώπου, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή των φυσικών προσώπων που διευθύνουν την επιχείρηση, σε περίπτωση νομικού προσώπου. Η επαγγελματική ικανότητα συνίσταται στην κατοχή γνώσεων που είναι αναγκαίες για τηνεξασφάλιση επαρκούς ποιοτικού επιπέδου στις παρεχόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρούται, εφόσον τα φυσικάπρόσωπα είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου της ημεδαπής ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής.

-Το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η γεωγραφική περιοχή παροχής της.

-Το ταχυδρομικό δίκτυο της επιχείρησης.

-Η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος ή το σήμα ή άλλο διακριτικό γνώρισμα της ταχυδρομικής επιχείρησης, που αποτυπώνονται ή προσαρτώνται στο ταχυδρομικόαντικείμενο.

-Προσδιορισμός του χρόνου για τον οποίο ζητείται η ειδική άδεια.

β. Υποβολή του Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 18.

γ. Καταβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 10 τελών.

δ. Περιγραφή του λογιστικού συστήματος, το οποίο ανταποκρίνεται στο άρθρο 20.

ε. Ορισμό αντικλήτου στην Αθήνα.

στ. Η διασφάλιση των βασικών απαιτήσεων για την παροχή ταχυδρομικώνυπηρεσιών.

5. Ειδική άδεια δεν χορηγείται:

α. σε όσους έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη ή φυλάκιση άνω των τριών (3) μηνών κατά την τελευταία δεκαετία για λαθρεμπορία, εμπορία ή χρήση ναρκωτικώνουσιών, σωματεμπορία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, απάτη, εκβίαση, απιστία,πλαστογραφία, κλοπή και ληστεία.

β. σε όσους έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις διατάξεων σχετικών με τηνπαροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, τουτελωνειακού κώδικα, της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για τις κοινωνικές ασφαλίσεις.

γ. Όταν η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίεςστην Ε.Ε.Τ.Τ. από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι όροιχορήγησης της ειδικής άδειας.

δ. Όταν θίγεται η ανάπτυξη του ανταγωνισμού.

6.Η ειδική άδεια είναι προσωπική και αμεταβίβαστη. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εκμίσθωση, η παραχώρηση χρήσης, η μεταβίβαση ή η συνεκμετάλλευση της ειδικής άδειας με τρίτους ή οποιαδήποτε πράξη η οποία συνεπάγεται αλλαγή στον έλεγχο της διοίκησης της ταχυδρομικής επιχείρησης.Κατ` εξαίρεση, η ειδική άδεια μπορεί να εκμισθωθεί, παραχωρηθεί η χρήση της, μεταβιβαστεί ή συνεκμεταλλευθεί με έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ., ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης από την αδειοδοτημένη επιχείρηση και εφόσον πληρούνται οι όροι της ειδικής άδειας από τον δικαιοδόχο. Η μεταβίβαση ισχύει έναντι τρίτων μετά την καταχώρισή της στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων.

7. Κάθε μεταβίβαση μετοχών, με μια ή περισσότερες πράξεις, προς ή από το ίδιο νομικό πρόσωπο, ίση ή μεγαλύτερη από το πέντε τοις εκατό (5%) του εταιρικού κεφαλαίου ταχυδρομικής επιχείρησης, που είναι κάτοχος ειδικής άδειας, ανακοινώνεται στην Ε.Ε. Τ. Τ., μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πραγματοποίησή της. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορεί να ορίζονται ανώτατα ποσοστά συμμετοχής του ίδιου προσώπου σε περισσότερες ταχυδρομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ίδια γεωγραφική αγορά, καθώς και οι σχετικές Κυρώσεις σε περίπτωση υπέρβασης των ποσοστών αυτών.

8. Με Κανονισμό, που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ. μέσα σε ένα (1) μήνα από τη θέση σε ισχύ, ρυθμίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανανέωσης, τροποποίησης, εκμίσθωσης, παραχώρησης χρήσης, μεταβίβασης, συνεκμετάλλευσης, αναστολής και ανάκλησης των ειδικών αδειών, ο τρόπος καταβολής των τελών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα που αφορά τις ειδικές άδειες.

Άρθρο 14
Υποχρεώσεις ταχυδρομικών επιχειρήσεων
Σημ.: όπως το άρθρο 14 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ.6 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003 και ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.1β ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4053/2012(ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012.

1. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες οφείλουν:

α. Να τηρούν το απόρρητο της αλληλογραφίας.

β. Να τηρούν τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής `Ένωσης (Π.Τ.Ε.) σε

ό,τι αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων ταχυδρομικών αντικειμένων.

γ. Να παρέχουν ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών.

δ. Να μη διακυβεύουν την εθνική άμυνα και ασφάλεια.

ε. Να διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

στ. Να τηρούν το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.).

ζ. Να τηρούν τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και της χωροταξίας.

2. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς ειδικής άδειας οφείλουν επιπλέον:

α. Να διασφαλίζουν τη συνεχή παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών τους καθ` όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειάς τους.

β. Να τηρούν λογιστικό σύστημα με χωριστούς λογαριασμούς για τις υπηρεσίες της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος.

γ. Να καταβάλλουν τη συνεισφορά στο ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος.

δ. Να τηρούν τις αρχές τιμολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17του παρόντος νόμου και να κοινοποιούν τα τιμολόγιά τους στην Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 15
Αξιοπιστία
Σημ.: όπως το άρθρο 15 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 28 Ν.3185/2003,ΦΕΚ Α 229/26.9.2003 και  ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.1β ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4053/2012(ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012.

1. Δεν χορηγείται ειδική άδεια :

α. Σε όσους έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση άνω των τριών (3) μηνών κατά την τελευταία δεκαετία για λαθρεμπορία, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών ουσιών, σωματεμπορία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, απάτη, εκβίαση, απιστία, πλαστογραφία, κλοπή και ληστεία.

β. Σε όσους έχουν καταδικαστεί καθ` υποτροπή, με πρόταση του αρμόδιου κρατικού φορέα, για παραβάσεις διατάξεων σχετικών με την παροχή τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, του τελωνειακού κώδικα, της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για τις κοινωνικές ασφαλίσεις.

2. Η έλλειψη καταδίκης για τα εγκλήματα του στοιχείου α` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποδεικνύεται με την υποβολή αντιγράφου ποινικού μητρώου και η μη παραπομπή για πράξεις του στοιχείου β` με την υποβολή πιστοποιητικού της εισαγγελίας της έδρας που πρόκειται να εγκατασταθεί η επιχείρηση.

3. Προκειμένου να αποδειχθεί ότι φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος άλλου Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληροί την προϋπόθεση της αξιοπιστίας, όπως αυτή ορίζεται στο παρόν άρθρο, απαιτείται βεβαίωση που χορηγείται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσής του. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί έγγραφα με το περιεχόμενο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη δήλωση του ενδιαφερομένου ή υπεύθυνη δήλωσή του ενώπιον αρμόδιας δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης που χορηγείται σύμφωνα με τη νομοθεσία της οικείας χώρας.

4. Τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο αυτό δεν γίνονται δεκτά αν υποβληθούν μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

5. Η άδεια ανακαλείται σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν προσωπικό που δεν είναι ασφαλισμένο σε φορέα κύριας ασφάλισης.

Άρθρο 16
Επαγγελματική ικανότητα
ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.1β ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4053/2012(ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012.

Η επαγγελματική ικανότητα συνίσταται στην κατοχή γνώσεων που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση επαρκούς ποιοτικού επιπέδου στις παρεχόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρούται, εφόσον το φυσικό πρόσωπο επί ατομικής επιχείρησης ή τα φυσικά πρόσωπα που διευθύνουν την επιχείρηση είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου της ημεδαπής ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής.

Άρθρο 17
Τιμολόγια
ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.1β ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4053/2012(ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012.

1. Τα Τιμολόγια του τομέα των καθολικών υπηρεσιών πρέπει :

α. Να είναι εναρμονισμένα στο κόστος και να πληρούν τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού.

β. Να μη δημιουργούν διακρίσεις και να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση επιτρέποντος την πρόσβαση του συνόλου των χρηστών στις προσφερόμενες καθολικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές.

γ. Να πληρούν τους κανόνες διαφάνειας και να δημοσιεύονται.

2. Τα Τιμολόγια του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας πρέπει:

α. να είναι εναρμονισμένα στο κόστος για κάθε είδος υπηρεσιών, προβλέποντας εύλογο ποσοστό κέρδους, στο οποίο περιλαμβάνεται και ποσοστό για επενδύσεις. β. Να είναι ενιαία για όλη τη χώρα. Δεν επιτρέπονται οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ υπηρεσιών, εκτός από επιδοτήσεις για τιμολογιακή εξίσωση λόγω γεωγραφικών συνθηκών και επιδοτήσεις από τις αποκλειστικές προς τις υπόλοιπες καθολικές υπηρεσίες, στο μέτρο που οι επιδοτήσεις αυτές είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση ειδικών υποχρεώσεων του τομέα καθολικών υπηρεσιών.

γ. Να βασίζονται σε τιμές, οι οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση του συνόλου των χρηστών στις προσφερόμενες καθολικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές.

Σημ.: όπως Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ.7 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει, μέσα στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εξαγγελίας και της εφαρμογής των νέων τιμολογίων, τη δυνατότητα παρεμβάσεως για την προστασία του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1934/1991, 2000/1991 και 703/1977, όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Ο Φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για κάθε υπηρεσία που του ανατίθεται κατ` αποκλειστικότητα, καθώς και για τις μη αποκλειστικές υπηρεσίες. Στους λογαριασμούς για τις μη αποκλειστικές υπηρεσίες πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ υπηρεσιών που είναι μέρος της καθολικής υπηρεσίας και υπηρεσιών που δεν είναι. Το εσωτερικό λογιστικό σύστημα εγκρίνεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και ισχύει από την αμέσως επόμενη οικονομική χρήση.

5. Τα ειδικά Τιμολόγια του φορέα παροχής καθολικών υπηρεσιών, όπως στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών σε αποστολείς μεγάλων ποσοτήτων αλληλογραφίας, υπόκεινται στις αρχές της διαφάνειας και της μη διάκρισης, όσον αφορά τις τιμές και τους σχετικούς όρους. Οι τιμές αυτές καθορίζονται λαμβανομένης υπόψη της μείωσης του κόστους λόγω των χαρακτηριστικών της εν λόγω συναλλαγής. Με τα ίδια Τιμολόγια πρέπει να διατίθενται οι υπηρεσίες και σε όσους κάνουν χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό παρόμοιες συνθήκες.

Τα ειδικά Τιμολόγια και οι σχετικοί όροι ισχύουν τόσο μεταξύ τρίτων μερών όσο και μεταξύ αυτών και του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας για ισοδύναμες υπηρεσίες.

6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, το ως άνω κοστολογικό σύστημα υπολογίζει στοιχεία κόστους σε καθεμία από τις αποκλειστικές και τις μη αποκλειστικές υπηρεσίες ως εξής:

α) τα στοιχεία κόστους που μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία καταλογίζονται σε αυτήν, β) τα κοινά στοιχεία κόστους, δηλαδή εκείνα που δεν μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία, καταλογίζονται ως εξής:

αα. Όταν είναι δυνατόν, τα κοινά στοιχεία κόστους καταλογίζονται βάσει άμεσης

ανάλυσης της προέλευσης του ίδιου του κόστους.

ββ. Όταν η άμεση ανάλυση δεν είναι δυνατή, οι κατηγορίες κοινού κόστους καταλογίζονται με βάση τον έμμεσο συσχετισμό με άλλη κατηγορία κόστους ή ομάδας κατηγοριών κόστους για την οποία υπάρχει η δυνατότητα άμεσης απόδοσης ή καταλογισμού. Ο έμμεσος συσχετισμός βασίζεται σε συγκρίσιμες δομές κόστους.

γγ. Όταν δεν μπορούν να ληφθούν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα μέτρα καταλογισμού του κόστους, τότε η κατηγορία κόστους καταλογίζεται βάσει γενικής κλείδας υπολογιζόμενης με τη χρήση του λόγου όλων των άλλων δαπανών που άμεσα ή έμμεσα αποδίδονται ή καταλογίζονται, αφ` ενός προς καθεμία από τις αποκλειστικές υπηρεσίες και αφ` ετέρου προς τις άλλες υπηρεσίες.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρ.7 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

7. Άλλα κοστολογικά συστήματα μπορούν να εφαρμόζονται μόνο εάν έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την έγκριση εφαρμογής τους.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρ.7 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

8. Η συμμόρφωση του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας με κάποιο από τα λογιστικά συστήματα των παραγράφων 6 και 7 πρέπει να επαληθεύεται από αρμόδιο όργανο ανεξάρτητο του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρ.7 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

Άρθρο 18
Χάρτης υποχρεώσεων προς τους χρήστες (καταναλωτές)
ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.1β ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4053/2012(ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012.

1. Ο φορέας παροχής καθολικών υπηρεσιών, αφού ζητήσει τις απόψεις της Επιτροπής Προστασίας των Καταναλωτών, καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών μέσα στις νόμιμες προθεσμίες Χάρτη υποχρεώσεων προς τους χρήστες (καταναλωτές), ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

α. Περιγραφή των χαρακτηριστικών της παρεχόμενης υπηρεσίας και των χρονικών ορίων εντός της οποίας παρέχεται.

β. Ενημέρωση των χρηστών για τις τιμές, με βάση τα στοιχεία που τις διαμορφώνουν, στα οποία περιλαμβάνεται η προσδοκώμενη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.

γ. Περιγραφή των διαδικασιών πρόσβασης στις πληροφορίες που ενδιαφέρουν το χρήστη και αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτόν ο φορέας παροχής καθολικών υπηρεσιών υποχρεούται να συστήσει Γραφείο Πληροφόρησης των Καταναλωτών.

δ. Επιτροπή επίλυσης διαφορών με τη συμμετοχή εκπροσώπου των χρηστών και με δικαίωμα παράστασης του ενδιαφερόμενου χρήστη.

ε. Τυχόν υποχρεώσεις του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας από άλλες διατάξεις που έχουν τεθεί υπέρ των καταναλωτών.

2. Οι λοιπές επιχειρήσεις που προσφέρουν καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς ειδικής άδειας, καθώς και οι επιχειρήσεις που διαθέτουν γενική άδεια υποχρεούνται να καταρτίσουν χάρτη υποχρεώσεων προς τους χρήστες (καταναλωτές), ο οποίος θα περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στα στοιχεία α`, β` και δ` του παρόντος άρθρου.

3. Οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις υποβάλλουν μαζί με την αίτηση ή τη δήλωση για χορήγηση άδειας το Χάρτη υποχρεώσεων προς τους χρήστες. Ο Χάρτης θεωρείται ότι έχει εγκριθεί με τη χορήγηση της άδειας.

4. Οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν σε ετήσια βάση ή όταν ζητηθεί, την Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών των Δ.Ε.Κ.Ο., αναφορικά με την εφαρμογή του Χάρτη και την ανταπόκρισή τους στις συστάσεις της Επιτροπής.

Άρθρο 19
Φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας
ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.1β ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4053/2012(ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012.

1. Φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας είναι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ). Για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας ο ΕΛΤΑ εγκαθιστά, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται κατ` αποκλειστικότητα δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο.

2. Ο ΕΛ. ΤΑ. για την εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής της καθολικής υπηρεσίας μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων .

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρ.8 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

3. Ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να αναπτύσσει το δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειάς του και σύμφωνα με τους όρους του Συμβολαίου Διοίκησης, που συνάπτει με το Δημόσιο κατά την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, για την κάλυψη :

α. Της παροχής της καθολικής υπηρεσίας σε ποιότητα που προσδιορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος.

β. Των αναγκών της ταχυδρομικής αγοράς για την απρόσκοπτη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να εξασφαλίζει στους χρήστες έναντι οικονομικού ανταλλάγματος και με προκαταβολή του τέλους την πρόσβαση στο ταχυδρομικό του δίκτυο υπό συνθήκες διαφάνειας και ισότητας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρ.8 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

4. Ο ΕΛΤΑ δικαιούται να αναπτύξει πέραν από τις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες, όπως επιστολικό ταχυδρομείο, ομαδικές επιστολές, δέματα, αποστολές ειδικής διαχείρισης και νέες υπηρεσίες, όπως ταχυμεταφορές, ανταλλαγή εγγράφων, υπηρεσίες που συνδυάζουν τις νέες τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες με στοιχεία των υπηρεσιών του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πάσης φύσεως ταχυδρομικές υπηρεσίες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρ.8 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

5. Στον ΕΛΤΑ χορηγούνται ως αποκλειστικά δικαιώματα, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 5, και τα ακόλουθα :

α. Η έκδοση γραμματοσήμων και η συναφής με αυτήν φιλοτελική δραστηριότητα.

β. Η τοποθέτηση γραμματοκιβωτίων περισυλλογής αλληλογραφίας σε προκαθορισμένα σημεία.

γ. Η υπηρεσία αποστολής συστημένων στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών.

δ. Η χρήση της επωνυμίας “Ελληνικά Ταχυδρομεία” και του διακριτικού τίτλου ΕΛΤΑ.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρ.8 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

6. Η καθολική υπηρεσία παρέχεται σύμφωνα με τους όρους του Συμβολαίου Διοίκησης που συνάπτεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, το οποίο επέχει θέση ειδικής άδειας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρ.8 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

7. Ο ΕΛΤΑ για τη διασφάλιση των αποκλειστικών του δικαιωμάτων μπορεί να ζητά από τους χρήστες του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου να δηλώνουν τον αριθμό και το είδος των αποστελλόμενων αντικειμένων.

8. Οι δραστηριότητες του ΕΛΤΑ στους τομείς των ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχονται υπό καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού διέπονται από τους ίδιους όρους και υποχρεώσεις που ισχύουν για τις ιδιωτικές ταχυδρομικές επιχειρήσεις.

9. Ταχυδρομικά αντικείμενα, τα οποία έχουν προπληρωθεί σε άλλη, εκτός από τον ΕΛΤΑ επιχείρηση, και περιέρχονται από λάθος και χωρίς προπληρωμή του οικείου τέλους στις υπηρεσίες του ΕΛΤΑ, μπορεί να επιδίδονται στον παραλήπτη ύστερα από την καταβολή στον ΕΛΤΑ, από την εμπλεκόμενη επιχείρηση, του τέλους που αντιστοιχεί.

Σε περίπτωση άρνησης καταβολής του τέλους από την επιχείρηση ειδοποιείται η Ε.Ε.Τ.Τ..

Η τελευταία ορίζει αμέσως τον τρόπο διευθέτησης του θέματος.

Ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να αποθηκεύσει τα εν λόγω αντικείμενα για ένα (1) μήνα, μετά την παρέλευση του οποίου τα αντικείμενα περιέρχονται στην κατηγορία των αζήτητων.

10. Η ειδική άδεια του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας περιέχει ιδίως:

α. Το πρότυπο ποιότητας και τους όρους παροχής των καθολικών υπηρεσιών.

β. Τους όρους κατάρτισης των τιμολογίων των αποκλειστικών υπηρεσιών.

γ. Τις βασικές υποχρεώσεις του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα μετο άρθρο 4 του παρόντος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υποχρέωση παροχήςυπηρεσιών συγκεκριμένης ποιότητας σε όλη την επικράτεια σε τιμές προσιτές.

δ. Η υποχρέωση κατάρτισης τιμολογίων της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας,σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος.

ε. Τα αποκλειστικά δικαιώματα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας και οτρόπος εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων στον τομέα αυτόν.

στ. Η υποχρέωση να μην διακυβεύεται η εθνική άμυνα και ασφάλεια.

ζ. Η υποχρέωση εξέτασης παραπόνων των χρηστών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρ.8 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

Άρθρο 20
Ειδικός λογαριασμός αποζημίωσης για την υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας
ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.1β ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4053/2012(ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012.

1. Ο Φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας δύναται να ζητήσει αποζημίωση για την κάλυψη του κόστους παροχής καθολικής υπηρεσίας, εάν και στο μέτρο που το κόστος αυτό δεν καλύπτεται από τα έσοδα παροχής της καθολικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων εκμετάλλευσης των αποκλειστικών δικαιωμάτων. Την αποζημίωση αυτή εγκρίνει η Ε.Ε.Τ.Τ.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρ.9 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

2. Η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου υπολογίζεται με βάση το κόστος παροχής της καθολικής υπηρεσίας και των αντίστοιχων εσόδων συνολικά για όλη την Επικράτεια. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος παροχής των καθολικών υπηρεσιών προκύπτει από το εγκεκριμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. λογιστικό σύστημα και το σύστημα κοστολόγησης του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρ.9 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

3. Συνιστάται και λειτουργεί ειδικός λογαριασμός αποζημίωσης, ο οποίοςανήκειστηνΕ.Ε.Τ.Τ. και από τον οποίο καταβάλλεται η αποζημίωση πουπροβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος. Το λογαριασμό αυτόν διαχειρίζεταιη Ε.Ε.Τ.Τ.. Στο λογαριασμό αυτόν συνεισφέρουν οι ταχυδρομικές επιχειρήσειςπου λειτουργούν υπό καθεστώς ειδικής άδειας, εκτός από το φορέα παροχήςκαθολικής υπηρεσίας. Εάν το ποσό του λογαριασμού αυτού δεν επαρκεί για την ως άνω αποζημίωση, τότε αυτή συμπληρώνεται ή καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τα κάθε είδους διαθέσιμα της Ε.Ε.Τ.Τ..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρ.9 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

4. Το ποσό της συνεισφοράς των ταχυδρομικών επιχειρήσεων υπολογίζεται με βάση την αναλογία του κύκλου εργασιών της κάθε επιχείρησης στον τομέα καθολικών υπηρεσιών προς τον κύκλο εργασιών όλων των επιχειρήσεων, εκτός από το φορέα καθολικής υπηρεσίας, στον τομέα καθολικών υπηρεσιών. Ο κύκλος εργασιών της κάθε επιχείρησης στον τομέα καθολικών υπηρεσιών προκύπτει από το εγκεκριμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. λογιστικό και κοστολογικό σύστημα της κάθε επιχείρησης και πιστοποιείται από ορκωτό ελεγκτή.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρ.9 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και διαχείρισης του λογαριασμού, ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της συνεισφοράς των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία του λογαριασμού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρ.9 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

6. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών θα καθορισθεί ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής, κάθε χρόνο, του ύψους της αποζημίωσης του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 21
Διεθνείς ταχυδρομικές υπηρεσίες-Καταληκτικά τέλη

1. Η παροχή διεθνών ταχυδρομικών υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις των Πράξεων της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης ή από άλλες συμβάσεις ή συμφωνίες που δεσμεύουν την Ελλάδα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1γ του άρθρου 6, ο Φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας έχει το δικαίωμα να ενεργεί ως η Ελληνική Ταχυδρομική Υπηρεσία για την εφαρμογή των Πράξεων της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (Π.Τ.Ε.).

2. Τα καταληκτικά τέλη που εισπράττονται από το φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας για τη διανομή του διεθνούς εισερχόμενου στην Ελλάδα ταχυδρομείου από τους φορείς παροχής καθολικών υπηρεσιών άλλων Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέπονται από τις πράξεις της Π.Τ.Ε.. Στις σχέσεις ειδικότερα με τους φορείς αυτούς, τα καταληκτικά τέλη μπορεί να καθορίζονται από πολυμερείς ή διμερείς συμφωνίες. Με τις ίδιες πράξεις ή συμφωνίες καθορίζονται, αντίστοιχα, και τα καταληκτικά τέλη που θα καταβάλει ο φορέας καθολικών υπηρεσιών για το εξερχόμενο ταχυδρομείο. “Τα ως άνω ισχύουν και για τους φορείς παροχής υπηρεσιών όλων των Κρατών-Μελών της Π.Τ.Ε..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρ.10 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

3. Τα καταληκτικά τέλη που ο Φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας συνομολογεί με πολυμερείς ή διμερείς συμβάσεις, πρέπει να καλύπτουν το κόστος διαχείρισης και διανομής και να είναι ανάλογα με την ποιότητα της υπηρεσίας.

4. Για τις περιπτώσεις όπου τα ταχυδρομικά αντικείμενα μεταφέρονται από ταχυδρομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν την ιδιότητα του φορέα παροχής καθολικών υπηρεσιών στη χώρα καταγωγής των ταχυδρομικών αντικειμένων ή η σύναψη συμφωνίας με έναν ή περισσότερους φορείς παροχής καθολικών υπηρεσιών είναι αδύνατη, ο φορέας παροχής καθολικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, μετά από αιτιολογημένη απόφασή του που ανακοινώνει στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και την Ε.Ε.Τ.Τ. και ύστερα από ρητή προειδοποίηση προς τους αντίστοιχους φορείς, μπορεί να καθορίσει το ύψος των καταληκτικών τελών στο εισερχόμενο από αυτούς τους φορείς ταχυδρομείο, σύμφωνα με τις αρχές που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 3 αυτού του άρθρου .

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρ.10 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

5. Ο φορέας παροχής καθολικών υπηρεσιών μπορεί να απαιτεί την πλήρη κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών που προσφέρει για τη διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας, ταχυδρομικών αντικειμένων, τα οποία προηγουμένως θα έχουν μεταφερθεί με φυσικά μέσα σε άλλη χώρα για επαναποστολή στην Ελλάδα.

Άρθρο 22
Απόρρητο – Εχεμύθεια

1. Οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα που αφορούν την προστασία του απορρήτου της ταχυδρομικής επικοινωνίας εφαρμόζονται σε όλες τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις και το προσωπικό τους.

2. Απαγορεύεται στις ταχυδρομικές επιχειρήσεις και στο προσωπικό τους να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από τη διαχείριση των ταχυδρομικών αντικειμένων σε κάθε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή να παρέχει τη δυνατότητα σε αυτό να έχει πρόσβαση στην πληροφορία αυτήν.

3. Το προσωπικό της επιχείρησης έχει υποχρέωση εχεμύθειας και μετά τη λήξη της εργασίας του προσωπικού στην επιχείρηση.

4. Η υποχρέωση για εχεμύθεια ισχύει και για κάθε πρόσωπο που έχει σύμβαση με μια ταχυδρομική επιχείρηση για προσφορά υπηρεσιών.

Άρθρο 23
Αποσφράγιση αντικειμένων

1. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα για τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να ανευρεθεί ούτε ο παραλήπτης ούτε ο αποστολέας περιέρχονται στην κατηγορία των αζήτητων.

2. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών με απόφασή του καθορίζει τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση των αζήτητων ταχυδρομικών αντικειμένων και την αποσφράγισή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 24
Αποζημιώσεις
Σημ.: όπως ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.1β ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4053/2012(ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012.

1. Η πλημμελής παροχή υπηρεσιών ή αδικαιολόγητη διακοπή υπηρεσίας προς τους χρήστες γεννά δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της γενικής ή της ειδικής άδειας.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για όσες περιπτώσεις με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται κατ` αποκοπή αποζημίωση.

3. Αστικές διαφορές που γεννώνται κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και οι αξιώσεις αποζημιώσεως εκδικάζονται ανεξαρτήτως ποσού από το Μονομελές Πρωτοδικείο, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 648-661 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 25
Κυρώσεις

1. Η παράβαση διατάξεων του παρόντος ή όρου γενικής ή ειδικής άδειας συνεπάγεται την επιβολή, μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, μίας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες Κυρώσεις:

α. Σύσταση ή προειδοποίηση.

β. Πρόστιμο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, το οποίο εισπράπεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε σύσταση ή προειδοποίηση της Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.

Σε περίπτωση παράνομης παροχής υπηρεσιών στον τομέα αποκλειστικών υπηρεσιών επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από τριακόσια (300) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες(15.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης, χωρίς να αποκλείεται η επιβολή λοιπών κυρώσεων.

γ. Προσωρινή ανάκληση της γενικής ή ειδικής άδειας.

δ. Οριστική ανάκληση της γενικής ή ειδικής άδειας.

2. Τις Κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλει η Ε.Ε.Τ.Τ.. Κατ` εξαίρεση, σε περίπτωση που οι Κυρώσεις στρέφονται κατά του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, τις Κυρώσεις επιβάλλει ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.”.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρ.11 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

3. Για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα της παράβασης, το είδος της άδειας που κατέχει ο παραβάτης, η έκταση της δραστηριότητάς του και η τυχόν υποτροπή του.

#####Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρ.11 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

4. Οι Κυρώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται ανεξάρτητα από την πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων ή την καταβολή αστικών αποζημιώσεων για την ίδια συμπεριφορά.

5. Το ύψος του κατά την παράγραφο 1 προστίμου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ..

6. Το προσωπικό των ταχυδρομικών επιχειρήσεων έχει, σε σχέση με τις υποχρεώσεις απορρήτου της ταχυδρομικής επικοινωνίας και όρων λειτουργίας που θέτει η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Απορρήτου και Επικοινωνιών και η Ε.Ε.Τ.Τ., την ιδιότητα του υπαλλήλου του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26
Διατάξεις για θέματα ΕΛΤΑ

1. «α. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΤΑ Α.Ε. είναι το ανώτατο όργανο του Οργανισμού και αποφασίζει για όσα θέματα σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν συμμετέχει υποχρεωτικά στη μετοχική σύνθεση της ΕΛΤΑ Α.Ε. και κάθε αντίθετη πρόβλεψη του Καταστατικού καταργείται.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παράγραφο 3 άρθρου 1 της από 7.9.2012 ΠΝΠ,ΦΕΚ Α΄175/7.09.2012 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο Ν.4092/2012,ΦΕΚ Α 220/8.11.2012.

β. Οι τροποποιήσεις αυτές υπόκεινται μόνο στη δημοσιότητα που ορίζει ο κ.ν. 2190/1920. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΤΑ, πέραν των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 του ν. 2414/1996 και στον κ.ν. 2190/1920, μπορεί να αποφασίζει :

α.Τα Τιμολόγια των ταχυδρομικών τελών.

Σημ.: όπως το εδάφιο α`αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ.7 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

β. Τις διεθνείς σχέσεις του Οργανισμού και τη συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς και τις εργασίες αυτών.

γ. Τον υπηρεσιακό οργανισμό, την οργανωτική δομή των υπηρεσιών του και τη διάρθρωση του δικτύου του.

δ. Την επιλογή των μέσων μεταφοράς των ταχυδρομικών αποστολών.

ε. Την εγκατάσταση τροχοταχυδρομείων, οικίσκων ταχυδρομικής συναλλαγής, γραμματοθυρίδων, γραμματοκιβωτίων και ταχυδρομικών εντυποκιβωτίων σε δημόσιους δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, χωρίς καταβολή τέλους ή ανταλλάγματος προς οποιονδήποτε.

στ. Τις σχέσεις και συναλλαγές του ΕΛΤΑ με φορείς του δημοσίου τομέα και νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα κατά πλειοψηφία από το Δημόσιο.

ζ. Τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής άδειας προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα να πωλούν ταχυδρομικά ένσημα, προς εξυπηρέτηση των ταχυδρομικών αναγκών του κοινού. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του ν.δ. 496/1970 που προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν.δ. 1063/1971 καταργείται.

η. Το χρόνο διατήρησης των αζήτητων ταχυδρομικών επιταγών, μετά την πάροδο του οποίου τα ποσά αυτά αποτελούν έσοδα του ΕΛΤΑ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 2045/1952 καταργείται. Τυχόν απαιτήσεις μέχρι σήμερα αποσβέννυνται.

θ. Τους όρους και τις προϋποθέσεις εκποίησης άχρηστου υλικού, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα μεταφορικά μέσα, αρχείου, καθώς και αξιών και αντικειμένων ανευρισκομένων εντός αχρήστων, αζήτητων επιστολών και δεμάτων. Το προϊόν αποτελεί έσοδο του ΕΛΤΑ. Κάθε άλλη διάταξη, η οποία είναι αντίθετη με την παρούσα, καταργείται.

(i) Τις τηλεφωνικές συνδέσεις με ή χωρίς διατάξεις φραγής και την προμήθεια αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών για τις ανάγκες των υπηρεσιακών λειτουργιών του.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.3 άρθρ.6Ν.2843/2000,ΦΕΚ Α 219/12.9.2000.

Οι διατάξεις που επιβάλλουν πρόσθετες εγκρίσεις για τις παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ καταργούνται.

Οι αποφάσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις α`, γ`, ζ`, η` και θ` δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β`).

3.α. Ο ΕΛΤΑ μπορεί να αναλαμβάνει, με σύμβαση, για λογαριασμό τρίτων, την πώληση προς το κοινό, μέσω του δικτύου του, ομολόγων, εντόκων γραμματίων και άλλων, ενσώματων ή άυλων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και τραπεζών, αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, να δέχεται για λογαριασμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και άλλων πιστωτικών ή χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων, να παραλαμβάνει έγγραφα και δικαιολογητικά του κοινού προς τα ιδρύματα αυτά για συναρμολόγηση ή εξυπηρέτηση δανείων, να συνδέει το δίκτυο τερματικών Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών (Α.Τ.Μ.) με αντίστοιχα διατραπεζικά και άλλα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικά να εκτελεί τις υπηρεσίες που συνομολογεί με το Δημόσιο ή τα παραπάνω ιδρύματα. Το προσωπικό του ΕΛΤΑ μπορεί να προσφέρει τις παραπάνω υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται να λάβει άλλη σχετική κατά νόμο άδεια.

β. Ο ΕΛΤΑ μπορεί να συμμετέχει απευθείας ή μέσω θυγατρικής εταιρείας του σε εταιρείες παραγωγής και διάθεσης αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστικών προϊόντων και εν γένει χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων.

γ. Ο ΕΛΤΑ μπορεί να αποφασίζει τη σύσταση προσωπικών ταχυδρομικών λογαριασμών στο σύστημα της ταχυπληρωμής με έντοκες καταθέσεις φυσικών και νομικών προσώπων, διακινούμενες με ειδικές εντολές για εισπράξεις ή πληρωμές, ως και να εκδίδει μόνος του ή σε συνεργασία με τρίτους πιστωτικές κάρτες και να τις διαθέτει στους κατόχους των προσωπικών ταχυδρομικών λογαριασμών.

Από της ισχύος του παρόντος κάθε άδεια που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών αυτών λογίζεται ότι συντρέχει για τον ΕΛΤΑ.

δ. Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του ΕΛΤΑ μπορεί να ανατίθεται στον ΕΛΤΑ η είσπραξη για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου εισοδήματος και οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους έναντι αμοιβής και με τους όρους που καθορίζονται στη σύμβαση αυτή.

ε. Με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΕΛΤΑ μπορεί επίσης να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες ο ΕΛΤΑ :

α) δέχεται αιτήσεις πολιτών με τα συνημμένα δικαιολογητικά προκειμένου να τις διαβιβάσει στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α., την ανεξάρτητη διοικητική αρχή τουσυνηγόρου του πολίτη, και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εισπράττοντας το αντίτιμο των, κατά περίπτωση, προβλεπόμενων τελών, ενσήμων, δικαιωμάτων και παραβόλων για λογαριασμό του Δημοσίου ή άλλων φορέων και β) παραδίδει άδειες, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, που αποστέλλονται από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα στους πολίτες, εισπράττοντας παράλληλα από αυτούς για λογαριασμό του Δημοσίου ή λοιπών φορέων το αντίτιμο των, κατά περίπτωση, προβλεπόμενων τελών, ενσήμων και παραβόλων. Στην ίδια σύμβαση καθορίζεται η αμοιβή του ΕΛΤΑ για τις υπηρεσίες του παρόντος εδαφίου, η οποία επιβαρύνει τον πολίτη και, σε κάθε περίπτωση, καλύπτει το κόστος παροχής τους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης των τελών, ενσήμων, δικαιωμάτων και παραβόλων, ο τρόπος ελέγχου της είσπραξης, οι Κυρώσεις και οι προσαυξήσεις, όταν καθυστερεί η απόδοσή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

στ. Από τη 18η Δεκεμβρίου 1998 λογίζεται ότι οι αντίστοιχες υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο σκοπό του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται στο σκοπό αυτόν, με το χαρακτήρα της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Ενδιαφέροντος, υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 εδάφιο ε`, καθώς και υπηρεσίες εισπράξεων και πληρωμών που παρέχονται από τον ΕΛ.ΤΑ. για λογαριασμό τρίτων, όπως Δημοσίου, δημόσιων επιχειρήσεων, Ο.Τ.Α. Ασφαλιστικών φορέων, καθώς και υπηρεσίες Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Σημ.: όπως το εδάφιο στ` αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

4. Για τυχόν υφιστάμενες παραλείψεις του ΕΛ.ΤΑ. ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα ή οι άλλες Κυρώσεις του π.δ. 186/1992 μέχρι 31.12.2000, εφόσον οι παρατυπίες δεν επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρ.15Ν.2801/2000 ,ΦΕΚ Α 46/3.3.2000.

5. Οι απαιτήσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατά του ΕΛΤΑ από το με ημερομηνία 9.8.1988 υπόλοιπο του Λογαριασμού “ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΛΤΑ”, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, αποσβέννυνται. Οι απαιτήσεις του ΕΛΤΑ κατά της Τράπεζας Κρήτης από τις δεσμευμένες καταθέσεις του σε αυτήν αποσβέννυνται.

6. Στο άρθρο 1 του ν. 2303/1995 προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής :

“7. Η πληρωμή των αποδοχών των υπαλλήλων υπουργείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, μπορεί να γίνεται και μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ύστερα από την υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ του κάθε φορέα και του ΕΛΤΑ.

Αντίστοιχες συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται και μεταξύ δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών αφ` ενός και του ΕΛΤΑ αφ` ετέρου”.

7. Οι προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων που αφορούν τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και εκτελούνται στα πλαίσια των εγκεκριμένων προϋπολογισμών σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, κατά τη διαδικασία του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, Κανονισμό Προμηθειών ΕΛΤΑ, χωρίς ένταξη αυτών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, όσον αφορά τα αγαθά και τον αντίστοιχο κανονισμό όσον αφορά τις Υπηρεσίες.

8. Από την 1η Ιανουαρίου 2000 ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να καταβάλει τις οριζόμενες κάθε φορά εισφορές, που αναλογούν στον εργοδότη, για τον κλάδο ανεργίας, στράτευσης, ΔΛΟΕΜ, ΕΛΠΕΚΕ, Λ.Π.Ε.Α.Α.Ε., ΕΚΛΑ του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και της Εργατικής Εστίας. Το προσωπικό του ΕΛΤΑ υποχρεούται από 1.1.2001 να εισφέρει το ήμισυ των άνω εισφορών, που αναλογούν στους εργαζόμενους, από δε 1.1.2002 να εισφέρει το υπολειπόμενο ήμισυ των άνω εισφορών, που αναλογούν στους εργαζόμενους. Μέχρι τις άνω ημερομηνίες για τον ΕΛΤΑ και το προσωπικό του δεν υφίσταται υποχρέωση αντίστοιχων εισφορών ή πόρων.

9. Ο ΕΛ.ΤΑ. μπορεί να αναλαμβάνει με σύμβαση την πώληση προς το κοινό μέσω του δικτύου του προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρ.12 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

10. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας μεταξύ ΕΛ.ΤΑ. και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρ.12 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

11. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α΄) δεν εφαρμόζονται για τις από 1ης Ιανουαρίου 2004 διαχειριστικές περιόδους για τα προϊόντα που αφορούν φιλοτελικές δραστηριότητες του ΕΛ.ΤΑ. σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του παρόντος νόμου. Η υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης για τις άλλες δραστηριότητες κρίνεται αυτοτελώς.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρο 21Ν.3312/2005,ΦΕΚ Α 35/16.2.2005.

12. Για τη μη τήρηση ή πλημμελή τήρηση του βιβλίου αποθήκης από τον ΕΛ.ΤΑ. μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003 δεν επιβάλλονται πρόστιμα ή άλλες Κυρώσεις τουΚ.Β.Σ. (π.δ.186/1992 ΦΕΚ 84 Α΄), εφόσον από τις παρατυπίες αυτές δενεπηρεάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρο 21Ν.3312/2005,ΦΕΚ Α 35/16.2.2005.

13. Τα οριζόμενα με την Α.Υ.Ο.Ο.1051082/549/ ΠΟΛ. 1082/0015/2.6.2003 (ΦΕΚ3/Β΄) για τα στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά δεν ισχύουν για ταστοιχεία που εκδίδει μηχανογραφικά ο ΕΛ.ΤΑ. και κατά τα λοιπά για τα στοιχεία αυτά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρο 21Ν.3312/2005,ΦΕΚ Α 35/16.2.2005.

Άρθρο 27
Τελικές διατάξεις

1. Το προσωπικό που προσλήφθηκε σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1648/1986, εκτός των περιπτώσεων του εδαφίου α` της παρ. 4 του άρθρου 1, μετατίθεται και τοποθετείται με βάση τις εσωτερικές διατάξεις κάθε επιχείρησης ή οργανισμού.

2. Α. Στο τέλος του εδαφίου α` της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 προστίθεται το εξής :

“καθώς και σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες”.

Β. Στην παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α`) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως ακολούθως :

“Για την επίτευξη των σκοπών της Υ.Π.Α. δικαιολογούνται κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής επειγόντων έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων της Αεροναυτιλίας και των Αερολιμένων της Χώρας, κάλυψης λειτουργικών αναγκών της Υ.Π.Α., πλην δαπανών για αποδοχές, επιδόματα και υπερωρίες των υπαλλήλων της, της εν γένει οικονομικής υποστήριξης των, πάσης φύσεως, δραστηριοτήτων της Υ.Π.Α., καθώς και κάθε έκτακτη λειτουργική δαπάνη και παροχή υπηρεσιών προς το εξυπηρετούμενο επιβατικό κοινό και τα αεροσκάφη, που έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της Υ.Π.Α.. Οι ανωτέρω δαπάνες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και τις λοιπές περί προμηθειών και εκτέλεσης εργασιών διατάξεις”.

Γ. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εκδίδει το Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης που ισχύει σε όλα τα Ελληνικά Αεροδρόμια και περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις της Αεροπορικής Αρχής ως προς το περιεχόμενο των αναφερόμενων στο επόμενο εδάφιο Οικείων Κανονισμών Επίγειας Εξυπηρέτησης.

Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών εγκρίνει, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τους οικείους Κανονισμούς Επίγειας Εξυπηρέτησης, οι οποίοι είναι εσωτερικοί κανονισμοί των Ελληνικών Αερολιμένων, που εκδίδονται από τους οργανισμούς διαχείρισης αυτών με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Σχετικό:  υπ` αριθμ. 445/2010,4021/2010 αποφάσεις ΣΤΕ καθώς και τις υπ` αριθμ. 446/2010, 1892/2010

Δ. Συνιστώνται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών εκατόν σαράντα (140) θέσεις τακτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, οι οποίες προσαυξάνουν τις θέσεις του κλάδου αυτού.

Ε. Η κυκλοφορία των οχημάτων στους ελεγχόμενους χώρους του Αερολιμένα ρυθμίζεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. με αερολιμενικές διατάξεις, στις οποίες προβλέπονται και οι απειλούμενες διοικητικές Κυρώσεις.

Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο είναι οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι οποίοι επιλαμβάνονται κάθε σχετικού συμβάντος ή ατυχήματος και διενεργούν τις απαιτούμενες έρευνες ή ανακρίσεις, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 1815/1988.

ΣΤ. Σε περιπτώσεις ποινικής δίωξης κατά της Διοίκησης και των υπαλλήλων της Υ.Π.Α., διωκόμενων για πράξη ή παράλειψη στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και την περιφρούρηση της νομιμότητας ή διωκόμενων ως αστικώς υπευθύνων, δύναται, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, να παρίσταται ως συνήγορος για την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων εκπρόσωπος του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σχετικό:  παρ.20 άρθρ.10 Ν.2801/2000

3. Η ρύθμιση του άρθρου 22 του ν. 2190/1994 ισχύει και για τα γραφεία των Διευθύνοντων Συμβούλων των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και για το γραφείο του Διοικητή της Υπηρεσίας της Πολιτικής Αεροπορίας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων από αυτόν Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, δύναται, κατά παρέκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει, να προσλαμβάνεται ένα μέλος της οικογένειας, μέχρι πρώτου βαθμού συγγένειας ή η σύζυγος μισθωτού τους που έχασε τη ζωή του ή κατέστη ανίκανος για οποιαδήποτε εργασία, εξαιτίας εργατικού ατυχήματος κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων σε θέση ανάλογη των προσόντων του.

5. Στο εδάφιο α` της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2366/1995 μετά τη λέξη “αποσπώνται” προστίθεται “στα γραφεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής καθώς και”.

Άρθρο 28
Κάλυψη δαπανών

1.α. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1, 11 παρ. 1, 27 παρ. 2Δ` θα καλυφθούν για με το τρέχον οικονομικό έτος από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

β. Οι απώλειες εσόδων που προκαλούνται από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4 θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

2. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 3 και 8 παρ. 1 θα καλύπτονται από την αύξηση των εσόδων της Ε.Ε.Τ.Τ. που θα προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

3. Οι απώλειες εσόδων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ο.Δ.Δ.Υ., του Ο.Α.Ε.Δ., της Εργατικής Εστίας και της Εργατικής Κατοικίας, που προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 παράγραφος 2 περίπτωση θ` και των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου αυτού θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων του προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέων.

Άρθρο 29
Μεταβατικές διατάξεις

1. Από τις υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών πληρούνται, μετά από έγκριση της Επιτροπής του άρθρου 2 παράγραφος 2 της ΠΥΣ 236/1994, όπως εκάστοτε ισχύει, δέκα (10) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών.

Για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών επιλέγονται μηχανικοί τηλεπικοινωνιών ή ηλεκτρονικοί μηχανικοί ή ηλεκτρολόγοι μηχανικοί με κύκλο ή κατεύθυνση σπουδών σχετικών με τις τηλεπικοινωνίες.

Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις θα γίνει με τη διαδικασία της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2527/1997.

Επίσης στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών συνιστώνται δέκα (10) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης.

Προσόντα διορισμού στις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991. Ο αριθμός των εκάστοτε πληρούμενων θέσεων, οι ειδικότητες προσωπικού, η απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και ο χρόνος απασχόλησης καθορίζονται στην προκήρυξη. Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις θα γίνει με τη διαδικασία των διατάξεων του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Οι επιχειρήσεις που κατά την έκδοση του νόμου αυτού παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως προσδιορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος, υποχρεούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή του να υποβάλουν είτε αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος, είτε αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και επόμενα του παρόντος. Από την εγγραφή τους ή τη χορήγηση ειδικής άδειας οι ανωτέρω επιχειρήσεις αποκτούν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης, απαγορεύεται η παροχή τέτοιων υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν σχετική αίτηση ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Οι παραβάτες υπόκεινται στις Κυρώσεις του άρθρου 25.

Άρθρο 30
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. Δ/ΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΜΙΛΤ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ