ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ.2666 ΦΕΚ Α`280/18.12.1998

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για οικονομική, τεχνική και επιστημονική συνεργασία στον τομέατης γεωργίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για οικονομική, τεχνική και επιστημονική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, η οποία υπογράφηκε στο Κίεβο στις 15 Δεκεμβρίου 1997, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και της συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προυποθέσεων του άρθρου 6 της αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ